Διαδικασία : 2016/0107(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0227/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0227/2017

Συζήτηση :

PV 04/07/2017 - 3
CRE 04/07/2017 - 3

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2017 - 6.10
CRE 04/07/2017 - 6.10
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 27/03/2019 - 18.10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0284
P8_TA(2019)0309

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1068kWORD 135k
21.6.2017
PE 597.646v03-00 A8-0227/2017

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα

(COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής ΠολιτικήςΕπιτροπή Νομικών Θεμάτων

Εισηγητές: Hugues Bayet, Evelyn Regner

(Κοινή διαδικασία επιτροπών – άρθρο 55 του Κανονισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα

(COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0198),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 50 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση στο Κοινοβούλιο (C8-0146/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από το ιρλανδικό κοινοβούλιο (Houses of the Oireachtas) και το σουηδικό κοινοβούλιο στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων επί της προτεινόμενης νομικής βάσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μετατόπισης κερδών («Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting» – BEPS),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 59 και 39 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0227/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1)  Η ίση φορολογική μεταχείριση των φορολογουμένων, ιδίως όλων των επιχειρήσεων, συνιστά απαράβατη προϋπόθεση της ενιαίας αγοράς. Μια συντονισμένη και εναρμονισμένη προσέγγιση όσον αφορά την εφαρμογή των εθνικών φορολογικών συστημάτων έχει καθοριστική σημασία για την ορθή λειτουργία της ενιαίας αγοράς και θα συμβάλει στην πρόληψη της φοροαποφυγής και της μεταφοράς κερδών.

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη -1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1α)  Η φοροαποφυγή και η φοροδιαφυγή, καθώς και τα συστήματα μεταφοράς κερδών, στερούν από τις κυβερνήσεις και τους λαούς τους πόρους που χρειάζονται, μεταξύ άλλων, για την καθολική και δωρεάν πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες εκπαίδευσης και υγείας, καθώς και στις κοινωνικές υπηρεσίες του κράτους, και έχουν στερήσει από τα κράτη τη δυνατότητα εξασφάλισης κατοικιών σε προσιτές τιμές, παροχής υπηρεσιών δημόσιων μεταφορών και κατασκευής των αναγκαίων υποδομών για την επίτευξη κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης. Εν ολίγοις, τα συστήματα αυτά συνιστούν παράγοντες αδικιών, ανισοτήτων και οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών αποκλίσεων.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη -1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1β)  Απαιτείται ένα δίκαιο και αποτελεσματικό σύστημα φορολόγησης των εταιρειών που ανταποκρίνεται στην επείγουσα ανάγκη καθιέρωσης μιας προοδευτικής και δίκαιης σφαιρικής φορολογικής πολιτικής, προωθεί την ανακατανομή του πλούτου, και καταπολεμά τις ανισότητες.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Τα τελευταία έτη, το πρόβλημα της φοροαποφυγής όσον αφορά τους φόρους εισοδήματος εταιρειών έχει ενταθεί σημαντικά και η επίλυσή του αποτελεί μείζονα προτεραιότητα τόσο σε επίπεδο Ένωσης όσο και παγκοσμίως. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνώρισε στα συμπεράσματά του της 18ης Δεκεμβρίου 2014 την επείγουσα ανάγκη να δοθεί ώθηση στις προσπάθειες για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε ενωσιακό επίπεδο. Η Επιτροπή έθεσε ως προτεραιότητα στις ανακοινώσεις της με τίτλο «Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 - Δεν είναι ώρα για εφησυχασμό»16 και «Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015 - Νέο ξεκίνημα»17 την ανάγκη μετάβασης σε ένα σύστημα στο πλαίσιο του οποίου η χώρα στην οποία παράγονται τα κέρδη θα αποτελεί επίσης τη χώρα φορολόγησης. Η Επιτροπή έθεσε επίσης ως προτεραιότητα την ανάγκη ανταπόκρισης στο αίτημα των κοινωνιών μας για δικαιοσύνη και φορολογική διαφάνεια.

(1)  Η διαφάνεια είναι ουσιώδους σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Τα τελευταία έτη, το πρόβλημα της φοροαποφυγής όσον αφορά τους φόρους εισοδήματος εταιρειών έχει ενταθεί σημαντικά και η επίλυσή του αποτελεί μείζονα προτεραιότητα τόσο σε επίπεδο Ένωσης όσο και παγκοσμίως. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνώρισε στα συμπεράσματά του της 18ης Δεκεμβρίου 2014 την επείγουσα ανάγκη να δοθεί ώθηση στις προσπάθειες για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε ενωσιακό επίπεδο. Η Επιτροπή έθεσε ως προτεραιότητα στις ανακοινώσεις της με τίτλο «Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 - Δεν είναι ώρα για εφησυχασμό»16 και «Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015 - Νέο ξεκίνημα»17 την ανάγκη μετάβασης σε ένα σύστημα στο πλαίσιο του οποίου η χώρα στην οποία παράγονται τα κέρδη θα αποτελεί επίσης τη χώρα φορολόγησης. Η Επιτροπή έθεσε επίσης ως προτεραιότητα την ανάγκη ανταπόκρισης στο αίτημα των ευρωπαίων πολιτών για διαφάνεια και την ανάγκη να λειτουργήσουμε ως πρότυπο αναφοράς για άλλες χώρες. Είναι ουσιώδους σημασίας να λαμβάνει υπόψη η διαφάνεια την αμοιβαιότητα μεταξύ ανταγωνιστών.

__________________

__________________

16 COM(2015) 610 final της 27ης Οκτωβρίου 2015.

16 COM(2015) 610 final της 27ης Οκτωβρίου 2015.

17 COM(2014) 910 final της 16ης Δεκεμβρίου 2014.

17 COM(2014) 910 final της 16ης Δεκεμβρίου 2014.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την επίτευξη διαφάνειας, συντονισμού και σύγκλισης στις πολιτικές όσον αφορά τη φορολογία των εταιρειών στην Ένωση18 αναγνώρισε ότι η αύξηση της διαφάνειας στον τομέα της φορολογίας εταιρειών μπορεί να βελτιώσει την είσπραξη των φόρων, να καταστήσει αποδοτικότερο το έργο των φορολογικών αρχών και να εξασφαλίσει την αύξηση της εμπιστοσύνης του κοινού στα φορολογικά συστήματα και στις κυβερνήσεις.

(2)  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την επίτευξη διαφάνειας, συντονισμού και σύγκλισης στις πολιτικές όσον αφορά τη φορολογία των εταιρειών στην Ένωση18 αναγνώρισε ότι η αύξηση της διαφάνειας της συνεργασίας και της σύγκλισης στον τομέα της πολιτικής της Ένωσης όσον αφορά τη φορολογία εταιρειών μπορεί να βελτιώσει την είσπραξη των φόρων, να καταστήσει αποδοτικότερο το έργο των φορολογικών αρχών, να βοηθήσει τους φορείς διαμόρφωσης της πολιτικής στην αξιολόγηση του τρέχοντος φορολογικού συστήματος, στην πορεία ανάπτυξης της μελλοντικής νομοθεσίας, να εξασφαλίσει την αύξηση της εμπιστοσύνης του κοινού στα φορολογικά συστήματα και στις κυβερνήσεις και να βελτιώσει τη λήψη αποφάσεων για την πραγματοποίηση επενδύσεων βάσει ακριβέστερων προφίλ κινδύνου εταιρειών.

__________________

__________________

18 2015/2010(INL).

18 2015/2010(INL).

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Η δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα συνιστά αποτελεσματικό και κατάλληλο εργαλείο για την αύξηση της διαφάνειας σε σχέση με τις δραστηριότητες των πολυεθνικών εταιρειών και για να δοθεί η δυνατότητα στο κοινό να αξιολογεί τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων αυτών στην πραγματική οικονομία. Θα βελτιώσει επίσης την ικανότητα των μετόχων να αξιολογούν ορθά τους κινδύνους που αναλαμβάνουν οι εταιρείες, θα οδηγήσει σε επενδυτικές στρατηγικές που βασίζονται σε ακριβείς πληροφορίες και θα ενισχύσει τη δυνατότητα των υπευθύνων λήψης αποφάσεων να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα και τις επιπτώσεις των εθνικών νομοθεσιών.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2β)  Η υποβολή εκθέσεων ανά χώρα θα έχει επίσης θετικό αντίκτυπο στα δικαιώματα ενημέρωσης και διαβούλευσης των εργαζομένων, όπως ορίζει η οδηγία 2002/14/ΕΚ και, με την αύξηση των γνώσεων σχετικά με τις δραστηριότητες των εταιρειών, στην ποιότητα του διαλόγου στο εσωτερικό των εταιρειών.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Απευθύνοντας έκκληση για ένα δίκαιο και σύγχρονο διεθνές φορολογικό σύστημα σε παγκόσμιο επίπεδο τον Νοέμβριο του 2015, η G20 προσυπέγραψε το σχέδιο δράσης του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μετατόπισης κερδών («Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting» – BEPS), το οποίο είχε ως στόχο να παράσχει στις κυβερνήσεις σαφείς διεθνείς λύσεις για την αντιμετώπιση των κενών και των αναντιστοιχιών στους υφιστάμενους κανόνες που επιτρέπουν τη μετατόπιση των κερδών των εταιρειών σε τόπους χωρίς φορολογία ή με χαμηλή φορολογία, όπου δεν δημιουργείται καμία πραγματική αξία. Ειδικότερα, με τη δράση 13 του σχεδίου BEPS καθιερώνεται η υποβολή δήλωσης στοιχείων ανά χώρα από ορισμένες πολυεθνικές επιχειρήσεις προς τις εθνικές φορολογικές αρχές σε εμπιστευτική βάση. Στις 27 Ιανουαρίου 2016, η Επιτροπή ενέκρινε τη «Δέσμη για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής». Ένας από τους στόχους της εν λόγω δέσμης μέτρων είναι να μεταφερθεί στο δίκαιο της Ένωσης η δράση 13 του σχεδίου BEPS μέσω της τροποποίησης της οδηγίας 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου20.

(4)  Απευθύνοντας έκκληση για ένα δίκαιο και σύγχρονο διεθνές φορολογικό σύστημα σε παγκόσμιο επίπεδο τον Νοέμβριο του 2015, η G20 προσυπέγραψε το σχέδιο δράσης του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μετατόπισης κερδών («Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting» – BEPS), το οποίο είχε ως στόχο να παράσχει στις κυβερνήσεις σαφείς διεθνείς λύσεις για την αντιμετώπιση των κενών και των αναντιστοιχιών στους υφιστάμενους κανόνες που επιτρέπουν τη μετατόπιση των κερδών των εταιρειών σε τόπους χωρίς φορολογία ή με χαμηλή φορολογία, όπου δεν δημιουργείται καμία πραγματική αξία. Η πρωτοβουλία BEPS δεν κατόρθωσε να ικανοποιήσει τη δέσμευση που ανέλαβαν οι υπουργοί Οικονομικών της G20 στην Αγία Πετρούπολη τον Σεπτέμβριο του 2013, όταν δήλωσαν ότι «τα κέρδη θα πρέπει να φορολογούνται όπου εκτελούνται οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες παράγουν τα κέρδη αυτά και όπου δημιουργείται αξία».19a Η αδυναμία της διαδικασίας BEPS να εκπληρώσει τους αρχικούς της στόχους υπογραμμίζει τη σημασία της αυξημένης υποβολής εκθέσεων ανά χώρα για όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις. Ειδικότερα, με τη δράση 13 του σχεδίου BEPS καθιερώνεται η υποβολή δήλωσης στοιχείων ανά χώρα από ορισμένες πολυεθνικές επιχειρήσεις προς τις εθνικές φορολογικές αρχές σε εμπιστευτική βάση. Στις 27 Ιανουαρίου 2016, η Επιτροπή ενέκρινε τη «Δέσμη για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής». Ένας από τους στόχους της εν λόγω δέσμης μέτρων είναι να μεταφερθεί στο δίκαιο της Ένωσης η δράση 13 του σχεδίου BEPS μέσω της τροποποίησης της οδηγίας 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου20. Εντούτοις, η φορολόγηση των κερδών σε περίπτωση δημιουργίας αξίας απαιτεί πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση της υποβολής εκθέσεων ανά χώρα στη βάση δημόσιας υποβολής εκθέσεων.

__________________

__________________

 

19α Δήλωση των ηγετών της Ομάδας G20, Σύνοδος της Αγίας Πετρούπολης, 5-6 Σεπτεμβρίου 2013, σ. 12.

20 Οδηγία 2011/16/EE του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και με την κατάργηση της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ (ΕΕ L 64 της 11.3.2011, σ. 1).

20 Οδηγία 2011/16/EE του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και με την κατάργηση της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ (ΕΕ L 64 της 11.3.2011, σ. 1).

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  Ο Οργανισμός Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΟΔΛΠ) θα πρέπει να αναβαθμίσει τα συναφή Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) προκειμένου να διευκολύνει την εισαγωγή απαιτήσεων δημόσιας υποβολής εκθέσεων ανά χώρα.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4β)  Η δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα έχει καθιερωθεί ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον τραπεζικό τομέα μέσω της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, όπως και για τους τομείς της εξόρυξης ή της υλοτόμησης μέσω της οδηγίας 2013/34/ΕΕ.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4γ)  Η Ένωση, μέσω της άνευ προηγουμένου εισαγωγής της δημόσιας υποβολής εκθέσεων ανά χώρα, έχει καταστεί παγκόσμια πρωτοπόρος στην καταπολέμηση της φοροαποφυγής.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4δ)  Λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού μπορεί να είναι επιτυχής μόνο αν αναληφθούν κοινές δράσεις σε διεθνές επίπεδο, είναι απολύτως απαραίτητο η Ένωση, χωρίς να παραιτηθεί του ηγετικού της ρόλου σε αυτόν τον αγώνα, να συντονίσει τις δράσεις της με τους διεθνείς παράγοντες, στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ παραδείγματος χάρη. Οι μονομερείς ενέργειες, ακόμη και αν είναι πολύ φιλόδοξες, δεν έχουν μεγάλες πιθανότητες να πετύχουν και, επιπλέον, θέτουν σε κίνδυνο την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών εταιρειών και βλάπτουν το επενδυτικό κλίμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4ε)  Η αύξηση της διαφάνειας στο πεδίο της γνωστοποίησης οικονομικών στοιχείων καταλήγει σε ένα αποτέλεσμα θετικό για όλους, καθώς οι φορολογικές διοικήσεις θα είναι πιο αποδοτικές, θα αυξηθεί η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, θα ενημερώνονται καλύτερα οι εργαζόμενοι και οι επενδυτές θα καταστούν λιγότερο απρόθυμοι να αναλάβουν κινδύνους. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις θα ωφεληθούν από τη βελτίωση των σχέσεων με τους ενδιαφερόμενους φορείς, με αποτέλεσμα την αύξηση της σταθερότητας, καθώς και την ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση λόγω του σαφέστερου προφίλ κινδύνου και της ενισχυμένης φήμης.

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Ο ενισχυμένος δημόσιος έλεγχος των φόρων εισοδήματος εταιρειών τους οποίους καταβάλλουν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ένωση αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για την περαιτέρω προαγωγή της εταιρικής ευθύνης, τη συμβολή στην ευημερία μέσω της καταβολής φόρων, την προώθηση του δικαιότερου φορολογικού ανταγωνισμού στο εσωτερικό της Ένωσης μέσω ενός πιο εμπεριστατωμένου δημόσιου διαλόγου και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στη δικαιοσύνη των εθνικών φορολογικών συστημάτων. Αυτός ο δημόσιος έλεγχος μπορεί να επιτευχθεί μέσω δήλωσης με πληροφορίες για τη φορολογία εισοδήματος, ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασης της τελικής μητρικής επιχείρησης του πολυεθνικού ομίλου.

(5)  Πέραν της αυξημένης διαφάνειας που δημιουργεί η υποβολή εκθέσεων ανά χώρα για τις εθνικές φορολογικές αρχές, ο ενισχυμένος δημόσιος έλεγχος των φόρων εισοδήματος εταιρειών τους οποίους καταβάλλουν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ένωση αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για την προώθηση της εταιρικής λογοδοσίας, για την περαιτέρω προαγωγή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, τη συμβολή στην ευημερία μέσω της καταβολής φόρων, την προώθηση του δικαιότερου φορολογικού ανταγωνισμού στο εσωτερικό της Ένωσης μέσω ενός πιο εμπεριστατωμένου δημόσιου διαλόγου και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στη δικαιοσύνη των εθνικών φορολογικών συστημάτων. Αυτός ο δημόσιος έλεγχος μπορεί να επιτευχθεί μέσω δήλωσης με πληροφορίες για τη φορολογία εισοδήματος, ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασης της τελικής μητρικής επιχείρησης του πολυεθνικού ομίλου. Ωστόσο, αυτός ο δημόσιος έλεγχος πρέπει να ασκείται χωρίς να βλάπτεται το επενδυτικό κλίμα στην Ένωση ή η ανταγωνιστικότητα των εταιρειών της Ένωσης, ιδίως των ΜΜΕ, όπως ορίζεται στην παρούσα οδηγία, και των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1017, οι οποίες θα πρέπει να εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων που καθορίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας.

 

__________________

 

1a Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2015, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 — Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΕ L 182 της 1.7.2015, σ. 19).

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Η Επιτροπή ορίζει την εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) ως ευθύνη των επιχειρήσεων για τον αντίκτυπό τους στην κοινωνία. Η εκάστοτε εταιρεία διαχειρίζεται τα θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Οι δημόσιες αρχές μπορούν να διαδραματίσουν υποστηρικτικό ρόλο μέσω ενός έξυπνου συνδυασμού οικειοθελών μέτρων πολιτικής και, όπου κρίνεται απαραίτητο, συμπληρωματικών ρυθμίσεων. Οι εταιρείες μπορούν να καταστούν κοινωνικά υπεύθυνες είτε τηρώντας τον νόμο είτε εντάσσοντας κοινωνικές, περιβαλλοντικές, δεοντολογικές ανησυχίες ή ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταναλωτών στην επιχειρηματική τους στρατηγική και στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, ή και τα δύο.

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Το κοινό θα πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλλει σε έλεγχο όλες τις δραστηριότητες ενός ομίλου όταν ο όμιλος αυτός διαθέτει ορισμένες εγκαταστάσεις εντός της Ένωσης. Για ομίλους που ασκούν δραστηριότητες εντός της Ένωσης μόνο μέσω θυγατρικών επιχειρήσεων ή υποκαταστημάτων, οι θυγατρικές και τα υποκαταστήματα θα πρέπει να δημοσιεύουν και να καθιστούν προσβάσιμη τη δήλωση που αφορά την τελική μητρική επιχείρηση. Ωστόσο, για λόγους που άπτονται της αναλογικότητας και της αποτελεσματικότητας, η υποχρέωση δημοσίευσης και διασφάλισης της προσβασιμότητας της δήλωσης αυτής θα πρέπει να περιορίζεται σε μεσαίες ή μεγάλες θυγατρικές που είναι εγκατεστημένες στην Ένωση, ή σε υποκαταστήματα αντίστοιχου μεγέθους τα οποία έχουν ανοίξει σε κράτος μέλος. Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2013/34/ΕΕ θα πρέπει συνεπώς να επεκταθεί αντίστοιχα, ώστε να καλύπτει υποκαταστήματα τα οποία έχει ανοίξει σε κράτος μέλος μια επιχείρηση με έδρα εκτός της Ένωσης.

(6)  Το κοινό θα πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλλει σε έλεγχο όλες τις δραστηριότητες ενός ομίλου όταν ο όμιλος αυτός διαθέτει ορισμένες εγκαταστάσεις εντός και εκτός της Ένωσης. Όμιλοι που διαθέτουν εγκαταστάσεις εντός της Ένωσης θα πρέπει να συμμορφώνονται προς τις αρχές της Ένωσης για τη χρηστή διακυβέρνηση στον φορολογικό τομέα. Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο και η εταιρική συμπεριφορά τους έχει σημαντικό αντίκτυπο στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η παροχή πρόσβασης στους πολίτες των χωρών αυτών σε εταιρικές πληροφορίες ανά χώρα θα επέτρεπε στους ίδιους και στις φορολογικές διοικήσεις των χωρών τους να παρακολουθούν, να αξιολογούν και να αποδίδουν ευθύνες στις εν λόγω εταιρείες. Δημοσιοποιώντας τις πληροφορίες για κάθε φορολογική δικαιοδοσία όπου δραστηριοποιείται η πολυεθνική επιχείρηση, η ΕΕ θα αυξήσει τη συνοχή της αναπτυξιακής της πολιτικής και θα περιορίσει πιθανά συστήματα φοροαποφυγής σε χώρες όπου η κινητοποίηση εγχώριων πόρων έχει αναγνωριστεί ως καίρια συνιστώσα της αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης.

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος θα πρέπει να παρέχει στοιχεία που αφορούν όλες τις δραστηριότητες μιας επιχείρησης ή όλων των συνδεδεμένων επιχειρήσεων ενός ομίλου που ελέγχονται από μια τελική μητρική επιχείρηση. Οι πληροφορίες θα πρέπει να βασίζονται στις προδιαγραφές περί υποβολής εκθέσεων της δράσης 13 του σχεδίου BEPS και να περιορίζονται σε όσες είναι αναγκαίες ώστε να καθίσταται εφικτός ο αποτελεσματικός δημόσιος έλεγχος, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι η δημοσιότητα δεν θα προκαλεί δυσανάλογους κινδύνους ή μειονεκτήματα. Η δήλωση θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή της φύσης των δραστηριοτήτων. Αυτή η περιγραφή θα μπορούσε να βασίζεται στην κατηγοριοποίηση που παρατίθεται στον πίνακα 2 του κεφαλαίου V παράρτημα ΙΙΙ των «Κατευθυντήριων οδηγιών του ΟΟΣΑ για την τεκμηρίωση της ενδοομιλικής τιμολόγησης». Η δήλωση πρέπει να περιλαμβάνει μια γενική προσέγγιση που παρέχει εξηγήσεις σε περίπτωση σημαντικών αποκλίσεων σε επίπεδο ομίλου μεταξύ των ποσών των φόρων που προέκυψαν και τα ποσά των φόρων που καταβάλλονται, λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα ποσά για τα προηγούμενα οικονομικά έτη.

(8)  Η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος θα πρέπει να παρέχει στοιχεία που αφορούν όλες τις δραστηριότητες μιας επιχείρησης ή όλων των συνδεδεμένων επιχειρήσεων ενός ομίλου που ελέγχονται από μια τελική μητρική επιχείρηση. Οι πληροφορίες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις προδιαγραφές περί υποβολής εκθέσεων της δράσης 13 του σχεδίου BEPS και να περιορίζονται σε όσες είναι αναγκαίες ώστε να καθίσταται εφικτός ο αποτελεσματικός δημόσιος έλεγχος, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι η δημοσιότητα δεν θα προκαλεί δυσανάλογους κινδύνους ή μειονεκτήματα, όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, ή παρερμηνείες όσον αφορά τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Η δήλωση θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή της φύσης των δραστηριοτήτων. Αυτή η περιγραφή θα μπορούσε να βασίζεται στην κατηγοριοποίηση που παρατίθεται στον πίνακα 2 του κεφαλαίου V παράρτημα ΙΙΙ των «Κατευθυντήριων οδηγιών του ΟΟΣΑ για την τεκμηρίωση της ενδοομιλικής τιμολόγησης». Η δήλωση πρέπει να περιλαμβάνει μια γενική προσέγγιση που παρέχει εξηγήσεις, μεταξύ άλλων σε περίπτωση σημαντικών αποκλίσεων σε επίπεδο ομίλου μεταξύ των ποσών των φόρων που προέκυψαν και τα ποσά των φόρων που καταβάλλονται, λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα ποσά για τα προηγούμενα οικονομικά έτη.

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Για να εξασφαλιστεί ένα επίπεδο ανάλυσης που θα παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες να αξιολογούν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι πολυεθνικές επιχειρήσεις συμβάλλουν στην ευημερία κάθε κράτους μέλους, τα στοιχεία θα πρέπει να κατανέμονται ανά κράτος μέλος. Επιπλέον, τα στοιχεία σχετικά με τις δραστηριότητες των πολυεθνικών επιχειρήσεων θα πρέπει επίσης να παρουσιάζονται με υψηλό επίπεδο ανάλυσης όσον αφορά ορισμένες φορολογικές δικαιοδοσίες που προκαλούν ιδιαίτερα προβλήματα. Για όλες τις άλλες πράξεις σε τρίτες χώρες, τα στοιχεία θα πρέπει να παρέχονται με έναν συνολικό αριθμό.

(9)  Για να εξασφαλιστεί ένα επίπεδο ανάλυσης που θα παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες να αξιολογούν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι πολυεθνικές επιχειρήσεις συμβάλλουν στην ευημερία σε κάθε δικαιοδοσία στην οποία δραστηριοποιούνται, τόσο εντός και εκτός της Ένωσης, χωρίς να βλάπτεται η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, τα στοιχεία θα πρέπει να κατανέμονται ανά δικαιοδοσία. Οι δηλώσεις στοιχείων φορολογίας εισοδήματος μπορούν να είναι κατανοητές και να χρησιμοποιούνται μόνο εάν παρουσιάζονται κατά τρόπο αναλυτικό για κάθε φορολογική δικαιοδοσία.

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η δημοσιοποίηση στο κοινό των περιπτώσεων έλλειψης συμμόρφωσης, οι νόμιμοι ελεγκτές ή τα ελεγκτικά γραφεία θα πρέπει να ελέγχουν αν η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος έχει υποβληθεί και παρουσιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και αν έχει καταστεί προσβάσιμη στον δικτυακό τόπο της αντίστοιχης επιχείρησης ή στον δικτυακό τόπο συνδεδεμένης επιχείρησης.

(11)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η δημοσιοποίηση στο κοινό των περιπτώσεων έλλειψης συμμόρφωσης, οι νόμιμοι ελεγκτές ή τα ελεγκτικά γραφεία θα πρέπει να ελέγχουν αν η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος έχει υποβληθεί και παρουσιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, αν έχει καταστεί προσβάσιμη στον δικτυακό τόπο της αντίστοιχης επιχείρησης και αν οι δημοσιοποιημένες πληροφορίες συμφωνούν με τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες που υποβλήθηκαν σε λογιστικό έλεγχο από την επιχείρηση εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α)   Περιπτώσεις παράβασης από επιχειρήσεις και υποκαταστήματα όσον αφορά τις απαιτήσεις δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος, που οδηγούν σε κυρώσεις από τα κράτη μέλη, βάσει της οδηγίας 2013/34/ΕΕ, θα πρέπει να καταγράφονται σε δημόσιο μητρώο υπό τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι κυρώσεις αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, διοικητικά πρόστιμα ή αποκλεισμό από δημόσιες προσκλήσεις υποβολής προσφορών και από τη χορήγηση πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ένωσης.

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Προκειμένου να προσδιοριστούν ορισμένες φορολογικές δικαιοδοσίες για τις οποίες θα πρέπει να παρασχεθεί υψηλό επίπεδο ανάλυσης, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά την κατάρτιση ενός κοινού καταλόγου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις εν λόγω φορολογικές δικαιοδοσίες. Ο εν λόγω κατάλογος πρέπει να καταρτιστεί με βάση ορισμένα κριτήρια, τα οποία καθορίζονται βάσει του παραρτήματος 1 της ανακοίνωσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με μια εξωτερική στρατηγική για πραγματική φορολόγηση (COM(2016) 24 final τελικό). Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας όπως εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, και της οποίας αναμένεται η επίσημη υπογραφή. Ειδικότερα, για να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά έχουν πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

διαγράφεται

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α)   Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του άρθρου 48β παράγραφοι 1, 3, 4 και 6 και του άρθρου 48γ παράγραφος 5 της οδηγίας 2013/34/ΕΕ, θα πρέπει επίσης να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a.

 

________________

 

1aΚανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως, λόγω των αποτελεσμάτων του, να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που προβλέπεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(14)  Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως, λόγω των αποτελεσμάτων του, να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που προβλέπεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς, η δράση της Ένωσης δικαιολογείται για να αντιμετωπιστεί η διασυνοριακή διάσταση όταν παρατηρείται επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός ή συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης. Η πρωτοβουλία αυτή ανταποκρίνεται στους προβληματισμούς που διατυπώθηκαν από τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι στρεβλώσεις στην ενιαία αγορά χωρίς να διακυβεύεται η ανταγωνιστικότητα της Ένωσης. Δεν αναμένεται να δημιουργήσει άσκοπη διοικητική επιβάρυνση στις εταιρείες, δεν συνεπάγεται περαιτέρω φορολογικές συγκρούσεις ούτε προκαλεί κίνδυνο διπλής φορολογίας. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού, τουλάχιστον όσον αφορά τη μεγαλύτερη διαφάνεια.

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(15)  Εν γένει, στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, η έκταση των κοινοποιούμενων πληροφοριών είναι αναλογική προς τους στόχους της ενίσχυσης της δημόσιας διαφάνειας και του δημόσιου ελέγχου. Συνεπώς, θεωρείται ότι η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Σύμφωνα με την κοινή πολιτική δήλωση της 28ης Σεπτεμβρίου 2011 των κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα24, τα κράτη μέλη ανέλαβαν να συνοδεύουν, στις περιπτώσεις όπου αιτιολογείται, την κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο με ένα ή περισσότερα έγγραφα στα οποία θα επεξηγείται η σχέση μεταξύ των συστατικών στοιχείων μιας οδηγίας και των αντίστοιχων μερών των πράξεων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Όσον αφορά την παρούσα οδηγία, ο νομοθέτης θεωρεί ότι η διαβίβαση τέτοιων εγγράφων είναι δικαιολογημένη.

(16)  Σύμφωνα με την κοινή πολιτική δήλωση της 28ης Σεπτεμβρίου 2011 των κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα24, τα κράτη μέλη ανέλαβαν να συνοδεύουν, στις περιπτώσεις όπου αιτιολογείται, την κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο με ένα ή περισσότερα έγγραφα στα οποία θα επεξηγείται η σχέση μεταξύ των συστατικών στοιχείων μιας οδηγίας και των αντίστοιχων μερών των πράξεων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, για παράδειγμα με τη μορφή ενός πίνακα αντιστοιχίας. Όσον αφορά την παρούσα οδηγία, ο νομοθέτης θεωρεί ότι η διαβίβαση τέτοιων εγγράφων είναι δικαιολογημένη, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της οδηγίας και να αποφευχθούν τυχόν κενά και αναντιστοιχίες σε ό,τι αφορά τη μεταφορά της εκ μέρους των κρατών μελών στο εσωτερικό τους δίκαιο.

__________________

__________________

24 ΕΕ C 369 της 17.12.2011, σ. 14.

24 ΕΕ C 369 της 17.12.2011, σ. 14.

Τροπολογία  26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2013/34/ΕΕ

Άρθρο 48β – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις τελικές μητρικές επιχειρήσεις που διέπονται από το εθνικό τους δίκαιο και διαθέτουν ενοποιημένο καθαρό κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 750 000 000 EUR, καθώς και από τις επιχειρήσεις που διέπονται από το εθνικό τους δίκαιο και δεν αποτελούν συνδεδεμένες επιχειρήσεις και διαθέτουν καθαρό κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 750 000 000 EUR, να καταρτίζουν και να δημοσιεύουν δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος σε ετήσια βάση.

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις τελικές μητρικές επιχειρήσεις που διέπονται από το εθνικό τους δίκαιο και διαθέτουν ενοποιημένο καθαρό κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 750 000 000 EUR, καθώς και από τις επιχειρήσεις που διέπονται από το εθνικό τους δίκαιο και δεν αποτελούν συνδεδεμένες επιχειρήσεις και διαθέτουν καθαρό κύκλο εργασιών που φθάνει ή υπερβαίνει τα 750 000 000 EUR, να καταρτίζουν και να καθιστούν δωρεάν δημόσια διαθέσιμη δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος σε ετήσια βάση.

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2013/34/ΕΕ

Άρθρο 48β – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος καθίσταται προσβάσιμη στο κοινό στον δικτυακό τόπο της επιχείρησης κατά την ημερομηνία δημοσίευσής της.

Η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος δημοσιεύεται σε κοινό υπόδειγμα που είναι διαθέσιμο δωρεάν και σε μορφότυπο ανοικτών δεδομένων και καθίσταται προσβάσιμη στο κοινό στον δικτυακό τόπο της επιχείρησης κατά την ημερομηνία δημοσίευσής της σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης. Την ίδια ημερομηνία, η επιχείρηση υποβάλλει επίσης τη δήλωση και σε δημόσιο μητρώο, το οποίο διαχειρίζεται η Επιτροπή.

 

Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν τους κανόνες που ορίζονται στην παρούσα παράγραφο σε περίπτωση που οι εν λόγω επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται μόνο εντός της επικράτειας ενός κράτους μέλους και σε καμία άλλη φορολογική δικαιοδοσία.

Τροπολογία    28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2013/34/ΕΕ

Άρθρο 48β – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις μεσαίες και μεγάλες θυγατρικές επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 3 και 4, οι οποίες διέπονται από το εθνικό τους δίκαιο και ελέγχονται από μια τελική μητρική επιχείρηση η οποία έχει ενοποιημένο καθαρό κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 750 000 000 EUR και η οποία δεν διέπεται από το δίκαιο κράτους μέλους, να δημοσιεύουν τη δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος αυτής της τελικής μητρικής επιχείρησης σε ετήσια βάση.

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις θυγατρικές επιχειρήσεις οι οποίες διέπονται από το εθνικό τους δίκαιο και ελέγχονται από μια τελική μητρική επιχείρηση η οποία έχει στον ισολογισμό της ένα οικονομικό έτος ενοποιημένο καθαρό κύκλο εργασιών που φθάνει ή υπερβαίνει τα 750 000 000 EUR και η οποία δεν διέπεται από το δίκαιο κράτους μέλους, να δημοσιεύουν τη δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος αυτής της τελικής μητρικής επιχείρησης σε ετήσια βάση.

Τροπολογία    29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2013/34/ΕΕ

Άρθρο 48β – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος καθίσταται προσβάσιμη στο κοινό κατά την ημερομηνία δημοσίευσής της στον δικτυακό τόπο της θυγατρικής επιχείρησης ή στον δικτυακό τόπο συνδεδεμένης επιχείρησης.

Η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος δημοσιεύεται σε κοινό υπόδειγμα που είναι διαθέσιμο δωρεάν και σε μορφότυπο ανοικτών δεδομένων και καθίσταται προσβάσιμη στο κοινό κατά την ημερομηνία δημοσίευσής της στον δικτυακό τόπο της θυγατρικής επιχείρησης ή στον δικτυακό τόπο συνδεδεμένης επιχείρησης σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης. Την ίδια ημερομηνία, η επιχείρηση υποβάλλει επίσης τη δήλωση και σε δημόσιο μητρώο, το οποίο διαχειρίζεται η Επιτροπή.

Τροπολογία    30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2013/34/ΕΕ

Άρθρο 48β – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τα υποκαταστήματα που ανοίγονται στην επικράτειά τους από επιχείρηση η οποία δεν διέπεται από το δίκαιο κράτους μέλους να δημοσιεύουν σε ετήσια βάση τη δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος της τελικής μητρικής επιχείρησης που αναφέρεται στην παράγραφο 5 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου.

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τα υποκαταστήματα που ανοίγονται στην επικράτειά τους από επιχείρηση η οποία δεν διέπεται από το δίκαιο κράτους μέλους να δημοσιεύουν και να καθιστούν προσβάσιμη, δωρεάν, σε ετήσια βάση τη δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος της τελικής μητρικής επιχείρησης που αναφέρεται στην παράγραφο 5 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία    31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2013/34/ΕΕ

Άρθρο 48β – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος καθίσταται προσβάσιμη στο κοινό κατά την ημερομηνία δημοσίευσής της στον δικτυακό τόπο του υποκαταστήματος ή στον δικτυακό τόπο συνδεδεμένης επιχείρησης.

Η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος δημοσιεύεται σε κοινό υπόδειγμα που είναι διαθέσιμο δωρεάν και σε μορφότυπο ανοικτών δεδομένων και καθίσταται προσβάσιμη στο κοινό κατά την ημερομηνία δημοσίευσής της στον δικτυακό τόπο του υποκαταστήματος ή στον δικτυακό τόπο συνδεδεμένης επιχείρησης σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης. Την ίδια ημερομηνία, η επιχείρηση υποβάλλει επίσης τη δήλωση και σε δημόσιο μητρώο, το οποίο διαχειρίζεται η Επιτροπή.

Τροπολογία    32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2013/34/ΕΕ

Άρθρο 48β – παράγραφος 5 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  η επιχείρηση που άνοιξε το υποκατάστημα είναι είτε συνδεδεμένη επιχείρηση ομίλου που ελέγχεται από τελική μητρική επιχείρηση η οποία δεν διέπεται από το δίκαιο κράτους μέλους και διαθέτει ενοποιημένο καθαρό κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 750 000 000 EUR είτε επιχείρηση που δεν αποτελεί συνδεδεμένη επιχείρηση και διαθέτει καθαρό κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 750 000 000 EUR·

α)  η επιχείρηση που άνοιξε το υποκατάστημα είναι είτε συνδεδεμένη επιχείρηση ομίλου που ελέγχεται από τελική μητρική επιχείρηση η οποία δεν διέπεται από το δίκαιο κράτους μέλους και διαθέτει στον ισολογισμό της ενοποιημένο καθαρό κύκλο εργασιών που φθάνει ή υπερβαίνει τα 750 000 000 EUR είτε επιχείρηση που δεν αποτελεί συνδεδεμένη επιχείρηση και διαθέτει καθαρό κύκλο εργασιών που φθάνει ή υπερβαίνει τα 750 000 000 EUR·

Τροπολογία    33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2013/34/ΕΕ

Άρθρο 48β – παράγραφος 5 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  η τελική μητρική επιχείρηση που αναφέρεται στο στοιχείο α) δεν διαθέτει μεσαία ή μεγάλη θυγατρική επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 3.

β)  η τελική μητρική επιχείρηση που αναφέρεται στο στοιχείο α) δεν διαθέτει μεσαία ή μεγάλη θυγατρική επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 3, η οποία να υπόκειται ήδη στις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων.

Τροπολογία    34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2013/34/ΕΕ

Άρθρο 48β – παράγραφος 7 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7α.   Στην περίπτωση των κρατών μελών που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ, το ποσό σε εθνικό νόμισμα το οποίο αντιστοιχεί στα ποσά που καθορίζονται στις παραγράφους 1, 3 και 5 υπολογίζεται με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία που είναι δημοσιευμένη στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κεφαλαίου.

Τροπολογία    35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2013/34/ΕΕ

Άρθρο 48γ – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι πληροφορίες της παραγράφου 1 περιλαμβάνουν τα εξής:

2.  Οι πληροφορίες της παραγράφου 1 παρουσιάζονται σε ένα κοινό υπόδειγμα και περιλαμβάνουν τα εξής, αναλυτικά ανά δικαιοδοσία:

Τροπολογία    36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2013/34/ΕΕ

Άρθρο 48γ – παράγραφος 2 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  σύντομη περιγραφή της φύσεως των δραστηριοτήτων·

α) το όνομα της επικεφαλής επιχείρησης και, κατά περίπτωση, κατάλογο όλων των θυγατρικών της, σύντομη περιγραφή της φύσεως των δραστηριοτήτων τους και τις αντίστοιχες γεωγραφικές θέσεις τους·

Τροπολογία    37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2013/34/ΕΕ

Άρθρο 48γ – παράγραφος 2 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τον αριθμό των εργαζομένων·

β) τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται σε βάση ισοδύναμης πλήρους απασχόλησης·

Τροπολογία    38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2013/34/ΕΕ

Άρθρο 48γ – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία εκτός από ταμειακά διαθέσιμα ή ταμειακά ισοδύναμα·

Τροπολογία    39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2013/34/ΕΕ

Άρθρο 48γ – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  το ποσό του καθαρού κύκλου εργασιών, που περιλαμβάνει τον κύκλο εργασιών που πραγματοποιείται από συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη·

γ)  το ποσό του καθαρού κύκλου εργασιών, συμπεριλαμβανομένης μιας διάκρισης μεταξύ του κύκλου εργασιών που πραγματοποιείται από συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη και του κύκλου εργασιών που πραγματοποιείται με μη συνδεδεμένα μέρη·

Τροπολογία    40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2013/34/ΕΕ

Άρθρο 48γ – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ζ α)  το δηλωθέν κεφάλαιο·

Τροπολογία    41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2013/34/ΕΕ

Άρθρο 48γ – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ζ β)  κατά πόσον οι επιχειρήσεις, οι θυγατρικές επιχειρήσεις ή τα υποκαταστήματα επωφελούνται από προτιμησιακή φορολογική μεταχείριση από καθεστώς πλαισίων για την ευρεσιτεχνία ή ισοδύναμο καθεστώς.

Τροπολογία    42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2013/34/ΕΕ

Άρθρο 48γ – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η δήλωση παρουσιάζει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 χωριστά για κάθε κράτος μέλος. Όταν ένα κράτος μέλος περιλαμβάνει διάφορες περιοχές φορολογικής δικαιοδοσίας, οι πληροφορίες συνδυάζονται σε επίπεδο κράτους μέλους.

Η δήλωση παρουσιάζει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 χωριστά για κάθε κράτος μέλος. Όταν ένα κράτος μέλος περιλαμβάνει διάφορες περιοχές φορολογικής δικαιοδοσίας, οι πληροφορίες αναφέρονται χωριστά για κάθε φορολογική δικαιοδοσία.

Τροπολογία    43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2013/34/ΕΕ

Άρθρο 48γ – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η δήλωση παρουσιάζει επίσης τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, χωριστά για κάθε φορολογική δικαιοδοσία η οποία, στο τέλος του προηγούμενου οικονομικού έτους, περιλαμβάνεται στον κοινό κατάλογο της Ένωσης σχετικά με ορισμένες φορολογικές δικαιοδοσίες που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 48ζ, εκτός εάν η δήλωση επιβεβαιώνει ρητώς, με την επιφύλαξη της ευθύνης που αναφέρεται στο άρθρο 48ε κατωτέρω, ότι οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις ενός ομίλου που διέπονται από το δίκαιο της εν λόγω φορολογικής δικαιοδοσίας δεν πραγματοποιούν άμεσα συναλλαγές με καμία συνδεδεμένη επιχείρηση του ίδιου ομίλου που διέπεται από το δίκαιο κράτους μέλους.

Η δήλωση παρουσιάζει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, χωριστά για κάθε φορολογική δικαιοδοσία εκτός Ένωσης.

Τροπολογία    44

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2013/34/ΕΕ

Άρθρο 48γ – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η δήλωση παρουσιάζει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 συγκεντρωτικά για τις άλλες φορολογικές δικαιοδοσίες.

διαγράφεται

Τροπολογία    45

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2013/34/ΕΕ

Άρθρο 48γ – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Προκειμένου να προστατεύονται οι εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες και να διασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν μία ή περισσότερες ειδικές πληροφορίες που απαριθμούνται στο άρθρο 48γ να παραλείπονται προσωρινά από την έκθεση όσον αφορά τις δραστηριότητες σε μία ή περισσότερες συγκεκριμένες περιοχές φορολογικής δικαιοδοσίας όταν είναι τέτοιας φύσης που η δημοσιοποίησή τους θα ήταν σοβαρά επιζήμια για την εμπορική θέση των επιχειρήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 48β παράγραφος 1 και στο άρθρο 48β παράγραφος 3, στο οποίο αναφέρεται. Η παράλειψη αυτή δεν εμποδίζει την ορθή και ισορροπημένη κατανόηση της φορολογικής θέσης της επιχείρησης. Η εν λόγω παράλειψη αναγράφεται στην έκθεση, μαζί με μια εξήγηση ως προς το γιατί συμβαίνει αυτό, και με αναφορά στην αρμόδια φορολογική δικαιοδοσία.

Τροπολογία    46

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2013/34/ΕΕ

Άρθρο 48γ – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη θέτουν ως προϋπόθεση για την παράλειψη αυτή τη χορήγηση άδειας από την αρμόδια εθνική αρχή. Η επιχείρηση ζητεί κάθε έτος νέα άδεια από την αρμόδια αρχή, η οποία λαμβάνει απόφαση επί τη βάσει νέας αξιολόγησης της κατάστασης. Όταν οι πληροφορίες που παραλείπονται δεν ευθυγραμμίζονται πλέον με την απαίτηση που ορίζεται στο εδάφιο 3α, γίνονται αμέσως δημόσια διαθέσιμες.

Τροπολογία    47

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2013/34/ΕΕ

Άρθρο 48γ – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 γ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τη χορήγηση τέτοιου είδους προσωρινής παρέκκλισης και της διαβιβάζουν, εμπιστευτικά, την πληροφορία που παραλείπεται, μαζί με μια λεπτομερή εξήγηση για τη χορηγούμενη παρέκκλιση. Κάθε έτος, η Επιτροπή δημοσιεύει στο δικτυακό της τόπο τις κοινοποιήσεις που λαμβάνει από τα κράτη μέλη και τις εξηγήσεις που δόθηκαν σύμφωνα με το εδάφιο 3α.

Τροπολογία    48

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2013/34/ΕΕ

Άρθρο 48γ – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 δ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η Επιτροπή επαληθεύει ότι οι απαιτήσεις που ορίζονται στο εδάφιο 3α γίνεται δεόντως σεβαστές, και παρακολουθούν τη χρήση αυτής της προσωρινής παρέκκλισης που είχε εγκριθεί από τις εθνικές αρχές.

Τροπολογία    49

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2013/34/ΕΕ

Άρθρο 48γ – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 ε (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Εάν η Επιτροπή, μετά τη διενέργεια της αξιολόγησης των πληροφοριών που λαμβάνονται δυνάμει του εδαφίου 3γ, καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η απαίτηση που ορίζεται στο εδάφιο 3α δεν πληρούται, η ενδιαφερόμενη επιχείρηση δημοσιοποιεί αμέσως τις πληροφορίες αυτές.

Τροπολογία    50

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2013/34/ΕΕ

Άρθρο 48γ – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 στ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η Επιτροπή, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, θεσπίζει κατευθυντήριες γραμμές που θα βοηθούν τα κράτη μέλη όταν καθορίζουν τις περιπτώσεις όπου η κοινοποίηση των πληροφοριών θεωρείται ιδιαίτερα επιζήμια για την εμπορική θέση των επιχειρήσεων τις οποίες αφορούν.

Τροπολογία    51

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2013/34/ΕΕ

Άρθρο 48γ – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος δημοσιεύεται και καθίσταται προσβάσιμη στον δικτυακό τόπο σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης.

5.  Η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος δημοσιεύεται σε κοινό υπόδειγμα που είναι διαθέσιμο δωρεάν και σε μορφότυπο ανοικτών δεδομένων και καθίσταται προσβάσιμη στο κοινό κατά την ημερομηνία δημοσίευσής της στον δικτυακό τόπο της θυγατρικής επιχείρησης ή στον δικτυακό τόπο συνδεδεμένης επιχείρησης σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης. Την ίδια ημερομηνία, η επιχείρηση υποβάλλει τη δήλωση και σε δημόσιο μητρώο, το οποίο διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τροπολογία    52

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2013/34/ΕΕ

Άρθρο 48ε – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα μέλη του διοικητικού, διαχειριστικού και εποπτικού οργάνου της τελικής μητρικής επιχείρησης που αναφέρεται στο άρθρο 48β παράγραφος 1, τα οποία ενεργούν εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που τους ανατίθενται βάσει του εθνικού δικαίου, έχουν συλλογική ευθύνη να διασφαλίζουν ότι η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος καταρτίζεται, δημοσιεύεται και καθίσταται προσβάσιμη σύμφωνα με τα άρθρα 48β, 48γ και 48δ.

1.  Για να ενισχυθεί η ευθύνη έναντι τρίτων και για να διασφαλιστεί η κατάλληλη διακυβέρνηση, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα μέλη του διοικητικού, διαχειριστικού και εποπτικού οργάνου της τελικής μητρικής επιχείρησης που αναφέρεται στο άρθρο 48β παράγραφος 1, τα οποία ενεργούν εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που τους ανατίθενται βάσει του εθνικού δικαίου, έχουν συλλογική ευθύνη να διασφαλίζουν ότι η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος καταρτίζεται, δημοσιεύεται και καθίσταται προσβάσιμη σύμφωνα με τα άρθρα 48β, 48γ και 48δ.

Αιτιολόγηση

Μια τέτοια τροποποίηση είναι απαραίτητη και χρήσιμη για να εξασφαλιστεί η συνεκτικότητα των κανονιστικών ρυθμίσεων με την αιτιολογική σκέψη 10 της παρούσας πρότασης.

Τροπολογία    53

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2013/34/ΕΕ

Άρθρο 48ζ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 48ζ

διαγράφεται

Κοινός ενωσιακός κατάλογος ορισμένων φορολογικών δικαιοδοσιών

 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 49, σε ό,τι αφορά την κατάρτιση ενός κοινού ενωσιακού καταλόγου ορισμένων φορολογικών δικαιοδοσιών. Ο εν λόγω κατάλογος πρέπει να βασίζεται σε αξιολόγηση των φορολογικών δικαιοδοσιών που δεν πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

 

(1)   Διαφάνεια και ανταλλαγή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών κατόπιν αιτήσεως και αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς·

 

(2)   Δίκαιος φορολογικός ανταγωνισμός·

 

(3)   Πρότυπα που καθορίζονται από την ομάδα G20 και/ή τον ΟΟΣΑ·

 

(4)   Άλλα σχετικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών προτύπων που ορίζονται από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης.

 

Η Επιτροπή επανεξετάζει τον κατάλογο σε τακτά διαστήματα και, κατά περίπτωση, τον τροποποιεί ώστε να ληφθούν υπόψη νέες περιστάσεις.

 

Τροπολογία    54

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2013/34/ΕΕ

Άρθρο 48θ – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις υποβολής δηλώσεων που ορίζονται στα άρθρα 48α έως 48στ και τον αντίκτυπό τους. Η έκθεση περιλαμβάνει αξιολόγηση του κατά πόσον η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος αποφέρει κατάλληλα και αναλογικά αποτελέσματα, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης διασφάλισης επαρκούς επιπέδου διαφάνειας και της ανάγκης δημιουργίας ανταγωνιστικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις.

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις υποβολής δηλώσεων που ορίζονται στα άρθρα 48α έως 48στ και τον αντίκτυπό τους. Η έκθεση περιλαμβάνει αξιολόγηση του κατά πόσον η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος αποφέρει κατάλληλα και αναλογικά αποτελέσματα και αξιολογεί τη σχέση κόστους-οφέλους της ελάττωσης του κατώτατου ορίου του ενοποιημένου καθαρού κύκλου εργασιών πέραν του οποίου οι επιχειρήσεις και τα υποκαταστήματα πρέπει να δηλώσουν στοιχεία φορολογίας εισοδήματος. Επιπλέον, στην έκθεση αξιολογείται η πιθανή ανάγκη λήψης περαιτέρω συμπληρωματικών μέτρων, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης διασφάλισης επαρκούς επιπέδου διαφάνειας και της ανάγκης διατήρησης και διασφάλισης ανταγωνιστικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις.

Τροπολογία     55

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)

Οδηγία 2013/34/ΕΕ

Άρθρο 48θ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

 

«Άρθρο 48θ α

 

Το αργότερο 4 έτη μετά την έγκριση της παρούσας οδηγίας, και λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση σε επίπεδο ΟΟΣΑ, η Επιτροπή επανεξετάζει, αξιολογεί και υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, ιδίως όσον αφορά:

 

-   επιχειρήσεις και υποκαταστήματα που υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση στοιχείων φορολογίας, ιδίως σε σχέση με το κατά πόσο θα ήταν σκόπιμο να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω κεφαλαίου ώστε να περιλάβει τις μεγάλες επιχειρήσεις όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 και τους μεγάλους ομίλους όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 7 της παρούσας οδηγίας·

 

-   το περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων φορολογίας όπως προβλέπεται στο άρθρο 48γ·

 

-   την προσωρινή παρέκκλιση που προβλέπεται στα εδάφια 3α έως 3στ του άρθρο 48γ παράγραφος 3.

 

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο την έκθεση αυτή, συνοδευόμενη, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, από νομοθετική πρόταση.»

Τροπολογία     56

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 β (νέο)

Οδηγία 2013/34/ΕΕ

Άρθρο 48θ β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2β)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

 

«Άρθρο 48θ β

 

Κοινό υπόδειγμα για τη δήλωση

 

Η Επιτροπή ορίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, το κοινό υπόδειγμα που αναφέρεται στο άρθρο 48β παράγραφοι 1, 3, 4 και 6 και στο άρθρο 48γ παράγραφος 5. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 50 παράγραφος 2.

Τροπολογία    57

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β

Οδηγία 2013/34/ΕΕ

Άρθρο 49 – παράγραφος 3 α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3α.  Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος, σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας.»

3α.  Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος, σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας, της 13ης Απριλίου 2016, και λαμβάνει υπόψη ιδιαίτερα τις διατάξεις των Συνθηκών και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

________________

 

* Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1).»

Αιτιολόγηση

Κρίνεται απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις των συνθηκών και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τροπολογία    58

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)

Οδηγία 2013/34/ΕΕ

Άρθρο 51 – παράγραφος 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(3α)  στο άρθρο 51, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Τα κράτη μέλη προβλέπουν τις κυρώσεις που επιβάλλονται στις παραβάσεις των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση της εφαρμογής τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.»

«Τα κράτη μέλη ορίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση της εφαρμογής τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

 

Τα κράτη μέλη προβλέπουν τουλάχιστον διοικητικά μέτρα και κυρώσεις για την παράβαση από τις επιχειρήσεις των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

 

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή το αργότερο έως ... [ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο] και την ενημερώνουν αμελλητί σχετικά με οποιαδήποτε επακόλουθη τροποποίηση που τις επηρεάζει.

 

Το αργότερο έως τις … (τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο ανά χώρα των μέτρων και των κυρώσεων που ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.»

(1)

  ΕΕ C 487 της 28.12.2016, σ. 62.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα (CBCR) για τα εταιρικά στοιχεία που σχετίζονται με τη φορολογία αποτελεί βασικό στοιχείο για την καταπολέμηση της διεθνούς φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, καθώς και της εξίσωσης των φορολογικών συστημάτων προς τα κάτω. Ωστόσο, τα οφέλη της παρούσας οδηγίας θα επεκταθούν πολύ περισσότερο. Με την ολοένα και μεγαλύτερη κινητικότητα και τις παγκόσμιες και πανευρωπαϊκές οικονομικές δραστηριότητες, η διαφάνεια όσον αφορά τη δημοσιοποίηση αποτελεί προϋπόθεση για μια ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση και εργαλείο για την ενίσχυση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Σήμερα, οι πολίτες δεν μπορούν να χρησιμοποιούν εταιρικούς δημοσιευμένους λογαριασμούς ούτε κάν για να καθορίσουν κατά πόσον λειτουργούν πολυεθνικές επιχειρήσεις στην περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας τους. Καθώς οι πολυεθνικές επιχειρήσεις γίνονται ολοένα και πιο πολύπλοκες και συχνά, δυστυχώς, ολοένα και λιγότερο διαφανείς, το πρόβλημα επιδεινώνεται. Οι περισσότερες χώρες χρησιμοποιούν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Ως εκ τούτου, η δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα θα είναι ένας οικονομικά αποδοτικός τρόπος να πραγματοποιηθούν αλλαγές στην παγκόσμια εταιρική διαφάνεια προς όφελος των κοινωνιών μας, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών, των μετόχων, των φορολογικών αρχών, των επενδυτών και των οικονομολόγων, και θα τους παρέχει ένα μέσο για την απόδοση ευθυνών στις κυβερνήσεις και τις πολυεθνικές εταιρείες.

Οι εισηγητές πιστεύουν ότι, πέραν των στόχων που σχετίζονται με τη φορολογία και την εταιρική λογοδοσία, η οδηγία αυτή αποτελεί επίσης μέσο για τη βελτίωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στην ενημέρωση και τη διαβούλευση. Η δημόσια υποβολή εκθέσεων ενισχύει τον διάλογο και προάγει την αμοιβαία εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων, δεδομένου ότι μπορεί να παρέχει αντικειμενικά και αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση των εταιρειών, βελτιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, σχετικά με τις ανάγκες προσαρμογής. Επίσης, προωθεί τη συμμετοχή των εργαζομένων στη λειτουργία και το μέλλον της επιχείρησης και ενισχύει την ανταγωνιστικότητά της.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί εδώ και καιρό τη δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα. Ήδη το 2011, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σχετικά με την υποβολή εκθέσεων ανά χώρα δηλώνοντας ότι η ποιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και θα ωφελούσε εξίσου τους επενδυτές σε όλους τους κλάδους, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη χρηστή διακυβέρνηση παγκοσμίως. Το 2014, η δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα αποτέλεσε μέρος της συζήτησης στο πλαίσιο της οδηγίας για την υποβολή μη χρηματοοικονομικών εκθέσεων. Τέλος, όταν ο εισηγητής για τη μεταρρύθμιση των δικαιωμάτων των μετόχων, Sergio Cofferati, άσκησε πιέσεις για τη θέσπιση δημόσιας υποβολής εκθέσεων ανά χώρα στο πλαίσιο της λογιστικής οδηγίας, η Επιτροπή αποφάσισε να υποβάλει ειδική πρόταση σχετικά με το θέμα αυτό υπό μορφή τροποποιητικής πράξης στη λογιστική οδηγία. Η εν λόγω τροποποίηση της λογιστικής οδηγίας μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην υποβολή εταιρικών εκθέσεων.

Οι εισηγητές προτείνουν την ενίσχυση της διαφάνειας όσον αφορά τις πληροφορίες που θα πρέπει να παρέχουν οι επιχειρήσεις και προτείνουν τις ακόλουθες βασικές βελτιώσεις στο κείμενο της Επιτροπής:

•  Με σκοπό τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, η εισαγωγή νέων κατηγοριών επιχειρήσεων και ομίλων πρέπει να αποφεύγεται. Η εν λόγω τροποποίηση της λογιστικής οδηγίας θα πρέπει να εναρμονιστεί με τη λογική της οδηγίας αυτής. Τα κατώτατα όρια για τις πολύ μικρές, για τις μικρές και μεσαίες και για τις μεγάλες επιχειρήσεις έχουν καθοριστεί εδώ και καιρό. Η έννοια ανάγεται στην 4η οδηγία εταιρικού δικαίου, του 1978. Η ανάγκη για την εισαγωγή ενός νέου κατώτατου ορίου δεν έχει μέχρι στιγμής αιτιολογηθεί ικανοποιητικά από την Επιτροπή. Δεδομένου ότι οι ΜΜΕ δεν διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους για να επενδύσουν σε εικονικές εταιρικές δομές και να μεταφέρουν τεχνητά τα κέρδη τους, ωθούνται προς ένα ανταγωνιστικό μειονέκτημα έναντι των πολυεθνικών εταιρειών. Προκειμένου να εξασφαλιστεί μια υγιής ενιαία αγορά, είναι απαραίτητο να καθιερωθεί ένα δίκαιο, αποτελεσματικό, διαφανές και φιλικό προς την ανάπτυξη κοινό σύστημα υποβολής εταιρικών εκθέσεων, το οποίο θα βασίζεται στην αρχή ότι τα κέρδη θα πρέπει να φορολογούνται στη χώρα στην οποία δημιουργούνται. Ως εκ τούτου, οι μεγάλοι όμιλοι, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 7, και όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 θα πρέπει να υπόκεινται σε νέες απαιτήσεις δημοσιοποίησης.

•  Οι εισηγητές θεωρούν ότι δεν θα ήταν σκόπιμο να περιοριστεί το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας στις πληροφορίες που σχετίζονται με τα κράτη μέλη της ΕΕ και τους φορολογικούς παραδείσους και, ως εκ τούτου, ακόμη και αν, καταρχήν, δεν θα ήταν αντίθετοι προς την ιδέα μιας ενωσιακής μαύρης λίστας φορολογικών παραδείσων που θα βασίζεται σε σαφή κριτήρια, προτείνουν να παρέχουν οι πολυεθνικές εταιρείες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές τους σε κάθε περιοχή δικαιοδοσίας στην οποία δραστηριοποιούνται, επίσης εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δημοσιοποίηση των εν λόγω πληροφοριών δεν συνιστά κύρωση για τις μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες, αλλά μάλλον προϋπόθεση για τη δραστηριοποίηση σε μια ενιαία αγορά που λειτουργεί εύρυθμα.

•  Προκειμένου να ενισχυθεί ο δημόσιος έλεγχος και η παγκόσμια εταιρική διαφάνεια, οι εισηγητές εκτιμούν ότι οι πολυεθνικές εταιρείες θα πρέπει να δημοσιοποιούν τις σχετικές πληροφορίες για όλες τις χώρες του κόσμου στις οποίες δραστηριοποιούνται, ώστε οι φόροι να καταβάλλονται εκεί όπου παράγονται τα κέρδη στην πραγματικότητα. Το αίτημα των εισηγητών για δημοσιοποίηση μη συγκεντρωτικών δεδομένων συνάδει με τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ, καθώς αποσκοπεί στην προαγωγή της φορολογικής συμμόρφωσης και στην παροχή αποτελεσματικής βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες ώστε να αποκτούν πρόσβαση στα φορολογικά τους έσοδα.

•  Οι εισηγητές θεωρούν ότι είναι απαραίτητο ο μορφότυπος για τη δημοσιοποίηση να καθιστά δυνατή τη σύγκριση των στοιχείων και, ως εκ τούτου, προτείνουν την τυποποίηση της μορφής των εγγράφων υποβολής εκθέσεων για όλες τις εταιρείες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας.

Εν κατακλείδι, οι εισηγητές θα ήθελαν να υπογραμμίσουν ότι μια συντονισμένη και εναρμονισμένη προσέγγιση όσον αφορά την εφαρμογή των εταιρικών συστημάτων υποβολής εκθέσεων είναι σημαντική για την εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, οι εισηγητές επιθυμούν να τονίσουν για μία ακόμη φορά ότι η μεγαλύτερη διαφάνεια των δραστηριοτήτων των πολυεθνικών επιχειρήσεων αποτελεί βασικό στοιχείο προκειμένου να τεθεί τέλος στη μεταφορά κερδών, που πραγματοποιείται μέσω διαφόρων μηχανισμών, όπως οι εικονικές εταιρείες, τα φορολογικά καθεστώτα που ευνοούν τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, και η μεταβιβαστική τιμολόγηση, καθώς επίσης και στις αθέμιτες πρακτικές φορολογικού ανταγωνισμού μεταξύ των νομικών συστημάτων, που συχνά έχουν χρησιμοποιηθεί εις βάρος των πολιτών, και ιδίως των φορολογούμενων, των εργαζομένων και των ΜΜΕ.


ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

σύμφωνα με το άρθρο 52α παράγραφος 4 του Κανονισμού, των Bernard Monot και Gilles Lebreton

Η υποβολή εκθέσεων ανά χώρα αποτελεί μέρος μιας προσέγγισης για την καταπολέμηση της φορολογικής βελτιστοποίησης και της φορολογικής απάτης που υποστηρίξαμε εξ αρχής. Ως εκ τούτου, ψηφίσαμε υπέρ των δύο εκθέσεων TAXE, σχετικά με κείμενα που έκαναν την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» υποχρεωτική, σχετικά με την αντιμετώπιση υβριδικών ρυθμίσεων ασυμφωνίας και σχετικά με τις τέσσερις συμβάσεις για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών (με την Ελβετία, το Λιχτενστάιν, τον Άγιο Μαρίνο και το Μονακό).

Η υποβολή εκθέσεων ανά χώρα αποτελεί απαραίτητο εργαλείο. Παρά το γεγονός αυτό, όμως, κατά την άποψή μας, η δημοσιοποίηση πληροφοριών προκαλεί ένα εξαιρετικά σοβαρό ανταγωνιστικό μειονέκτημα και είναι επιβλαβής για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Μια κινεζική ανταγωνίστρια επιχείρηση που δεν είναι εγκατεστημένη στην ΕΕ θα μπορούσε, για παράδειγμα, να έχει ελεύθερη πρόσβαση σε ευαίσθητες οικονομικές και εμπορικές πληροφορίες.

Οι παρεκκλίσεις που προτείνονται στο κείμενο είναι περιορισμένες και είναι, κατά τη γνώμη μας, ανεπαρκείς, ιδίως εάν τα δεδομένα των τρίτων χωρών παρουσιάζονται αναλυτικά.

Είμαστε υπέρ της αυτόματης ανταλλαγής των δεδομένων αυτών μεταξύ των φορολογικών αρχών, δεδομένου ότι αυτό θα τους επέτρεπε να εντοπίζουν περιπτώσεις στις οποίες μια επιχείρηση δεν έχει καταβάλει φόρους στη χώρα όπου ασκεί τις δραστηριότητές της. Όπου χρειάζεται, αυτό θα έδινε τη δυνατότητα στις φορολογικές αρχές να διενεργούν ελέγχους, με σκοπό την ανάκτηση των ποσών που του οφείλονται πράγματι, όταν το βασικό φορολογητέο ποσό έχει κακώς μεταφερθεί αλλού.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Pavel Svoboda

Πρόεδρος

της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Κύριο Roberto Gualtieri

Πρόεδρο

της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα:  Γνωμοδότηση σχετικά με τη νομική βάση της πρότασης της Επιτροπής για την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα (COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD))

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

Στις 10 Ιανουαρίου 2017, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αποφάσισε εξ ιδίας πρωτοβουλίας, σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 3 του Κανονισμού, να γνωμοδοτήσει για το εάν η προταθείσα από την Επιτροπή νομική βάση, δηλαδή το άρθρο 50 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, αποτελεί την κατάλληλη νομική βάση για την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα ή για το εάν η πρόταση θα έπρεπε αντιθέτως να είχε στηριχθεί σε μια διαφορετική νομική βάση, όπως το άρθρο 115 ΣΛΕΕ.

I. Ιστορικό

Στις 12 Απριλίου 2016, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ (‘λογιστική οδηγία’)(1). Η πρόταση υποχρεώνει πολυεθνικές επιχειρήσεις από την ΕΕ και τρίτες χώρες με συνολικό κύκλο εργασιών άνω των 750 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως να συντάσσουν και να δημοσιεύουν κάθε χρόνο πληροφορίες για τη φορολογία εισοδήματος.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της πρότασης, μια υγιής ενιαία αγορά προϋποθέτει ότι η εταιρείες θα πρέπει να καταβάλλουν φόρους στη χώρα όπου παράγονται τα κέρδη. Ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός υπονομεύει την αρχή αυτή. Η Επιτροπή φρονεί ότι ο δημόσιος έλεγχος μπορεί να συμβάλει στην καταπολέμηση της πρακτικής αυτής. Η Επιτροπή διευκρινίζει εξάλλου ότι η παρούσα πρόταση συμπληρώνει τις ισχύουσες υποχρεώσεις υποβολής χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις και δεν παρεμβαίνει σε αυτές τις υποχρεώσεις, παραδείγματος χάρη όσον αφορά τις οικονομικές τους καταστάσεις.

II. Τα συναφή άρθρα της Συνθήκης

Η νομική βάση που προτείνει η Επιτροπή είναι το άρθρο 50 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. Το άρθρο 50 παράγραφοι 1 και 2 σημείο ζ) της ΣΛΕΕ έχει ως εξής:

Άρθρο 50

(πρώην άρθρο 44 της ΣΕΚ)

1. Για την πραγματοποίηση της ελευθερίας εγκαταστάσεως σε ορισμένη δραστηριότητα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, εκδίδουν οδηγίες.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή ασκούν τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί από τις ανωτέρω διατάξεις, ιδίως:

(...)

ζ) με τον συντονισμό, κατά το αναγκαίο μέτρο και με το σκοπό να τις καταστήσουν ισοδύναμες, των απαιτουμένων εγγυήσεων υπό των κρατών μελών εκ μέρους των εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 54, δεύτερη παράγραφος, για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων·(...)

Το άρθρο 115 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι:

Άρθρο 115

(πρώην άρθρο 94 της ΣΕΚ)

Με την επιφύλαξη του άρθρου 114, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα, σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία, και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, εκδίδει οδηγίες για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών, οι οποίες έχουν άμεση επίπτωση στην εγκαθίδρυση ή τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

III. Νομολογία σχετικά με τη νομική βάση

Η επιλογή της νομικής βάσης είναι σημαντικό στοιχείο επειδή η Ένωση στηρίζεται θεσμικά στην αρχή της δοτής αρμοδιότητας και τα θεσμικά της όργανα μπορούν να αποφασίζουν μόνο κατά τρόπο συνεπή με την εντολή που τους παρέχεται από τη Συνθήκη(2). Συνεπώς δεν υφίσταται διακριτική ευχέρεια κατά την επιλογή της νομικής βάσης.

Όσον αφορά την επιλογή της νομικής βάσης, ορισμένες αρχές συνάγονται από τη νομολογία του Δικαστηρίου. Πρώτον, όσον αφορά τις συνέπειες της νομικής βάσης για την ουσιαστική αρμοδιότητα και τη διαδικασία, η επιλογή της νομικής βάσης έχει θεσμική σημασία(3). Δεύτερον, η επιλογή της νομικής βάσης για ένα μέτρο της ΕΕ πρέπει να εδράζεται σε αντικειμενικούς παράγοντες, οι οποίοι υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο· σε αυτούς περιλαμβάνονται, ειδικότερα, ο σκοπός και το περιεχόμενο του μέτρου αυτού(4). Επισημαίνεται επίσης ότι η βούληση ενός θεσμικού οργάνου να συμμετάσχει κατά τρόπο πιο ενεργό στην έκδοση συγκεκριμένης πράξεως, η εργασία που έχει πραγματοποιηθεί για άλλους λόγους στον τομέα δράσεως που εμπίπτει η πράξη ή το πλαίσιο εκδόσεως της πράξεως δεν επηρεάζουν την επιλογή της νομικής βάσης.(5)

Κατά συνέπεια, η επιλογή μη ορθής νομικής βάσης θα μπορούσε να αποτελέσει αιτία για την ακύρωση της σχετικής πράξης

(6).

IV. Σκοπός και περιεχόμενο της πρότασης κανονισμού

Από τις αιτιολογικές σκέψεις της πρότασης προκύπτει σαφώς ότι αυτή έχει στόχο να αυξήσει τη διαφάνεια και τον δημόσιο έλεγχο της φορολογίας εισοδήματος των επιχειρήσεων και να ενισχύσει την εταιρική ευθύνη με την επιβολή σε ορισμένες εταιρείες υποχρεώσεων παροχής πληροφοριών όσον αφορά τη φορολογία εισοδήματός τους.

Η αιτιολογική σκέψη 12 αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας και του δημόσιου ελέγχου όσον αφορά τον φόρο εισοδήματος των εταιρειών με την προσαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου σχετικά με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στις εταιρείες και στις επιχειρήσεις σχετικά με τη δημοσίευση εκθέσεων, για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων, κατά την έννοια του άρθρου 50 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) της ΣΛΕΕ.

Σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 5 ο ενισχυμένος δημόσιος έλεγχος των φόρων εισοδήματος εταιρειών τους οποίους καταβάλλουν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ένωση αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για την περαιτέρω προαγωγή της εταιρικής ευθύνης, τη συμβολή στην ευημερία μέσω της καταβολής φόρων, την προώθηση του δικαιότερου φορολογικού ανταγωνισμού στο εσωτερικό της Ένωσης μέσω ενός πιο εμπεριστατωμένου δημόσιου διαλόγου και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στη δικαιοσύνη των εθνικών φορολογικών συστημάτων. Ο δημόσιος αυτός έλεγχος μπορεί να επιτευχθεί μέσω μιας δήλωσης που αφορά στοιχεία φορολογίας εισοδήματος.

Η αιτιολογική σκέψη 9 αναφέρει με ποιο τρόπο θα πρέπει να κατανέμονται ανά κράτος μέλος τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δήλωση, για να εξασφαλισθεί ένα επίπεδο ανάλυσης που θα παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες να αξιολογούν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι πολυεθνικές επιχειρήσεις συμβάλλουν στην ευημερία κάθε κράτους μέλους.

Η αιτιολογική σκέψη 10 αναφέρει το καθεστώς ευθύνης των μελών των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων που θεσπίζεται με την πρόταση οδηγίας, προκειμένου να ενισχυθεί η ευθύνη έναντι τρίτων και να διασφαλισθεί η κατάλληλη διακυβέρνηση.

Η αιτιολογική σκέψη 11 θεσπίζει υποχρέωση των ελεγκτών, ελεγκτικών τε γραφείων όσον αφορά τον έλεγχο αν η δήλωση έχει υποβληθεί και παρουσιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πρότασης οδηγίας, προκειμένου να διασφαλισθεί η δημοσιοποίηση στο κοινό των περιπτώσεων έλλειψης συμμόρφωσης.

Το περιεχόμενο της πρότασης οδηγίας συνίσταται κυρίως σε μια υποχρέωση των μεγάλων επιχειρήσεων και υποκαταστημάτων να συντάσσουν μια δήλωση σχετικά με τα στοιχεία φορολογίας εισοδήματος, η οποία περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες καταναμημένες ανά χώρα, η οποία πρέπει να δημοσιεύεται σε ένα μητρώο ή στον ιστότοπο της επιχείρησης. Με το περιεχόμενο της πρότασης επιβεβαιώνεται ο στόχος της που συνίσταται στην ενίσχυση της διαφάνειας, του δημόσιου ελέγχου και της εταιρικής ευθύνης.

Για την επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου, η Επιτροπή προτείνει την προσθήκη ενός νέου κεφαλαίου στην λογιστική οδηγία (Κεφάλαιο 10 α). Σύμφωνα με αυτό, όλες οι επιχειρήσεις της ΕΕ και τα υποκαταστήματα επιχειρήσεων από τρίτες χώρες που αναπτύσσουν δραστηριότητα στην ΕΕ και διαθέτουν ενοποιημένο καθαρό κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 750.000.000 ευρώ να καταρτίζουν και να δημοσιεύουν δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος σε ετήσια βάση (άρθρο 48 β).

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δήλωση αφορούν τη φύση των δραστηριοτήτων, τον αριθμό των εργαζομένων, το ποσό του καθαρού κύκλου εργασιών (περιλαμβανομένου του κύκλου εργασιών που πραγματοποιείται από συναλλαγές με τρίτα μέρη και μεταξύ των επιχειρήσεων ενός ομίλου), το ύψος των κερδών ή ζημιών προ φόρων εισοδήματος, το ύψος του οφειλόμενου φόρου εισοδήματος βάσει των κερδών του τρέχοντος έτους, το ύψος του φόρου εισοδήματος που καταβλήθηκε κατά το έτος αυτό καθώς και το ποσό των συσσωρευμένων κερδών (άρθρο 48 γ παράγραφος 2).

Τα παρεχόμενα στοιχεία πρέπει να κατανέμονται ανά χώρα για κάθε κράτος μέλος στο οποίο η επιχείρηση αναπτύσσει δραστηριότητα και για κάθε φορολογική δικαιοδοσία που περιλαμβάνεται στον «κοινό κατάλογο της Ένωσης σχετικά με ορισμένες φορολογικές δικαιοδοσίες». Για τον υπόλοιπο κόσμο τα στοιχεία παρέχονται σε συνολική βάση (άρθρο 48 γ παράγραφος 3 και Άρθρο 48 ζ)).

Η δήλωση δημοσιεύεται σε ένα μητρώο επιχειρήσεων και παραμένει προσβάσιμη στον δικτυακό τόπο για τουλάχιστον πέντε συναπτά έτη (άρθρο 48 δ).

V. Καθορισμός της κατάλληλης νομικής βάσης

Με το άρθρο 50 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ παρέχεται στη νομοθετική εξουσία μια νομική βάση, για να εκδώσει, στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, οδηγίες για την υλοποίηση της ελεύθερης εγκατάστασης όσον αφορά μια συγκεκριμένη δραστηριότητα. Το άρθρο 50 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ περιλαμβάνει έναν ενδεικτικό κατάλογο περιπτώσεων, στις οποίες εφαρμόζεται ιδίως η νομική αυτή βάση. Για τους σκοπούς της συγκεκριμένης περίπτωσης, το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο ζ ΣΛΕΕ παρουσιάζει ενδιαφέρον, δεδομένου ότι σε αυτό προβλέπεται ότι τα νομοθετικά όργανα ασκούν τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί στον τομέα της ελευθερίας εγκατάστασης «(...) με τον συντονισμό, κατά το αναγκαίο μέτρο και με το σκοπό να τις καταστήσουν ισοδύναμες, των απαιτουμένων εγγυήσεων υπό των κρατών μελών εκ μέρους των εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 54, δεύτερη παράγραφος, της ΣΛΕΕ για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων.»

Ένας σημαντικός αριθμός οδηγιών για το εταιρικό δίκαιο έχει εγκριθεί με αυτή τη νομική βάση με σκοπό την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και τρίτων(7), ακόμα και σε περιπτώσεις στις οποίες αυτό συνεπάγεται υποχρεώσεις γνωστοποίησης και, πιο συγκεκριμένα, δημόσια γνωστοποίηση(8).

Κατά τον ίδιο τρόπο και σύμφωνα με την προηγηθείσα λεπτομερή περιγραφή στο κεφάλαιο IV του παρόντος σημειώματος, ο στόχος και το περιεχόμενο της πρότασης αυτής συνίσταται κατά βάση στην ενίσχυση του δημοσίου ελέγχου της φορολογίας εισοδήματος των πολυεθνικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν δραστηριότητα στην Ένωση επιβάλλοντας στις επιχειρήσεις από ένα συγκεκριμένο όριο κύκλου εργασιών να συντάσσουν και να δημοσιεύουν ετησίως δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 12, η πρόταση αποσκοπεί «στην ενίσχυση της διαφάνειας και του δημόσιου ελέγχου όσον αφορά τον φόρο εισοδήματος των εταιρειών με την προσαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου σχετικά με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στις εταιρείες και στις επιχειρήσεις σχετικά με τη δημοσίευση εκθέσεων, για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων, κατά την έννοια του άρθρου 50 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) ΣΛΕΕ».

Στην πρόταση οδηγίας γίνεται συνεπώς δεκτό ότι υφίσταται ένας σύνδεσμος μεταξύ διαφάνειας και δημοσίου ελέγχου που αποτελούν τους επιδιωκόμενους στόχους και των συμφερόντων των «εταίρων και των τρίτων» που αποτελούν τους ωφελούμενους από τις προστατευτικές διατάξεις που πρόκειται να θεσπισθούν βάσει του άρθρου 50 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) της ΣΛΕΕ. Από αυτό συνάγεται (i) ότι ο όρος «εταίροι και τρίτοι» περιλαμβάνει το ευρύτερο κοινό και συνεπώς όχι μόνον όσους τελούν σε συμβατικές ή προσυμβατικές σχέσεις με μία επιχείρηση ή επηρεάζονται άμεσα από την επιχειρηματική της δραστηριότητα, και (ii) ότι η πρόταση όντως εξυπηρετεί τα συμφέροντα των εν λόγω «εταίρων και τρίτων». Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η πρόταση οδηγίας είναι πλήρως συμβατή με τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης που έχουν ήδη θεσπισθεί με την οδηγία 2013/34.

Υπό το φως της προηγηθείσας ανάλυσης πρέπει τώρα να εξεταστεί (i) εάν ο όρος «εταίροι και τρίτοι» στο άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) ΣΛΕΕ μπορεί να επεκταθεί και προς το ευρύτερο κοινό και (ii) εάν με την πρόταση προστατεύονται όντως τα συμφέροντα των εν λόγω εταίρων και των τρίτων.

Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, μπορεί να συναχθεί ότι σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου η έννοια των «τρίτων» που χρησιμοποιείται στο άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) δεν αφορά αποκλειστικά μόνο πρόσωπα που τελούν σε συμβατική ή προσυμβατική σχέση με μία επιχείρηση, αλλά περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και ανταγωνιστές των σχετικών επιχειρήσεων ή εταιρειών καθώς και γενικότερα το ευρύτερο κοινό.

Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση Verband deutscher Daihatsu-Händler, στην οποία παραπέμπει η αιτιολογική σκέψη 12 της πρότασης οδηγίας, η έννοια των «τρίτων» πρέπει να ερμηνευτεί διασταλτικά:

«Το άρθρο 50 παράγραφος 2, στοιχείο ζ) της ΣΛΕΕ αναφέρεται στον σκοπό της προστασίας των συμφερόντων των ‘τρίτων’ γενικώς, χωρίς να διακρίνει ή να αποκλείει ορισμένες κατηγορίες εξ αυτών» (υπογράμμιση του συντάκτη)(9).

Το Δικαστήριο προσέθεσε ότι η γραμματική αυτή ερμηνεία επιβεβαιώνεται από τον στόχο της κατάργησης των περιορισμών στην ελευθερία εγκατάστασης, «ο οποίος ανατίθεται σε πολύ γενικές γραμμές» από τη Συνθήκη(10).

Στην απόφαση αυτή, το Δικαστήριο απεφάνθη ότι το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) ΣΛΕΕ αποτελούσε την κατάλληλη νομική βάση για την επιβολή υποχρέωσης παροχής πληροφοριών σε όλους τους τρίτους που δεν γνωρίζουν ή δεν μπορούν να πληροφορηθούν επαρκώς τη λογιστική και οικονομική κατάσταση της εταιρείας.(11)

Στην υπόθεση

Axel Springer το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι «ως ‘τρίτοι’ στο άρθρο αυτό νοούνται όλοι οι τρίτοι».(12)

Στην απόφασή του στην υπόθεση Texdata Software GmbH, το Δικαστήριο αναγνώρισε επιπλέον ότι η προστασία των «τρίτων» δεν πρέπει να είναι κατά κάποιο τρόπο επικουρική ή υποδεέστερη από εκείνη των «εταίρων». Συνεπώς ακόμη και οι υποχρεώσεις γνωστοποίησης, οι οποίες «αποσκοπούν πρωτίστως στην παροχή πληροφοριών σε τρίτους που δεν γνωρίζουν ή δεν μπορούν να πληροφορηθούν επαρκώς τη λογιστική και οικονομική κατάσταση της εταιρείας» εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 50 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) ΣΛΕΕ. (13)

Όσον αφορά το ζήτημα, εάν με την πρόταση προστατεύονται όντως τα συμφέροντα του ευρύτερου κοινού, πρέπει εν πρώτοις να επισημανθεί ότι το κοινό επωφελείται από την τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας και την αποφυγή μιας παράνομης μεταφοράς κερδών, δεδομένου ότι η ευημερία και η ασφάλειά του διασφαλίζεται με δημόσιες πολιτικές που χρηματοδοτούνται σε μεγάλο βαθμό από τα φορολογικά έσοδα.

Κατά δεύτερο λόγο, η διάθεση στο κοινό πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος των επιχειρήσεων σε κάθε κράτος μέλος καθιστά δυνατό τον δημόσιο έλεγχο της τήρησης της φορολογικής νομοθεσίας καθώς και ένα κοινωνικό και πολιτικό διάλογο σχετικά με τα κατάλληλα επίπεδα φορολόγησης (βάση υπολογισμού και συντελεστές), καθώς και τη σύγκριση των φορολογικών συντελεστών με εκείνους που ισχύουν σε άλλες φορολογικές δικαιοδοσίες στην Ένωση. Αυτό με τη σειρά του θα μπορούσε ενδεχομένως να αποτρέψει τις μεγάλες ιδίως επιχειρήσεις που στηρίζουν τη φήμη τους εν μέρει στην επωνυμία τους από το να παραβιάζουν ή να καταστρατηγούν με άλλους τρόπους τη φορολογική νομοθεσία.

Η παρεχόμενη κατ’ αυτόν τον τρόπο προστασία στο κοινό εμπίπτει και στην έννοια του όρου «συμφέροντα» κατά την έννοια του άρθρου 50 παράγραφος 2 στοιχείο ζ), την οποία το Δικαστήριο ερμηνεύει διασταλτικά, με βάση την ίδια λογική που ακολούθησε για τον ορισμό της έννοιας των «τρίτων». Ειδικότερα, ο όρος αυτός δεν προϋποθέτει ότι θίγεται ένα δικαίωμα ή ένα ιδιαίτερο συμφέρον ενός τρίτου που σχετίζεται άμεσα με τις επιχειρηματικές ή άλλες δραστηριότητες μιας επιχείρησης(14).

Κατ’ αυτόν τον τρόπο είναι λογικά συνεπές στην πρόταση ότι τα συμφέροντα του κοινού προστατεύονται, στο πλαίσιο του άρθρου 50 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) ΣΛΕΕ, και με τη διάθεση σε αυτό πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος των επιχειρήσεων στα κράτη μέλη.

Συνάγεται συνεπώς, ότι ο στόχος και το περιεχόμενο της πρότασης ανταποκρίνονται στο άρθρο 50 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, επειδή η πρόταση συντονίζει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και υποκαταστημάτων όσον αφορά τη δημοσίευση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος χάριν της προστασίας των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων. Το συμπέρασμα αυτό δεν αίρεται από το γεγονός ότι οι φορολογικές αρχές επωφελούνται εμμέσως από την εν λόγω υποχρέωση διαφάνειας. Σε κάθε περίπτωση τα άρθρα 50 και επόμενα ΣΛΕΕ, σε αντίθεση προς το άρθρο 114 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ, δεν περιλαμβάνουν μια εξαίρεση όσον αφορά τις φορολογικές ρυθμίσεις.

Εξάλλου, δεν υφίσταται στις συνθήκες μια πιο συγκεκριμένη από το άρθρο 50 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ νομική βάση υπό το φως του άρθρου 50 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) ΣΛΕΕ. Ειδικότερα, όλο το σύστημα της γενικής εναρμόνισης της εσωτερικής αγοράς που θεσπίζουν τα άρθρα 114 και 115 ΣΛΕΕ τελεί ρητώς υπό την αίρεση άλλων ισχυουσών νομικών βάσεων και δεν ισχύει εν προκειμένω, ανεξάρτητα από το εάν η ρήτρα εξαίρεσης του άρθρου 114 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ θα επέτρεπε σε αντίθετη περίπτωση την προσφυγή στο άρθρο 115 ΣΛΕΕ (το άρθρο 115 ΣΛΕΕ ισχύει «με την επιφύλαξη του άρθρου 114», το οποίο με τη σειρά του ισχύει «ενόσω οι συνθήκες δεν ορίζουν άλλως»). (15)

Η ύπαρξη του άρθρου 50 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ ως νομικής βάσης αποκλείει τα άρθρα 114 και 115 ΣΛΕΕ, ωστόσο, για λόγους πληρότητας, φαίνεται σκόπιμη μια σύντομη εξέταση της πρότασης υπό το φως του άρθρου 115 ΣΛΕΕ. Το άρθρο 115 ΕΚ παρέχει στο Συμβούλιο την εξουσία «να εκδίδει οδηγίες για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών, οι οποίες έχουν άμεση επίπτωση στην εγκαθίδρυση ή τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς». Σε αντίθεση με το άρθρο 114 ΣΛΕΕ δεν περιλαμβάνει εξαίρεση όσον αφορά τις φορολογικές ρυθμίσεις. Μπορεί συνεπώς να χρησιμοποιηθεί ως νομική βάση για νομοθετικές πράξεις στον τομέα της άμεσης φορολογίας(16), υπό την προϋπόθεση ότι οι εθνικές νομοθετικές διατάξεις που πρέπει να εναρμονιστούν επηρεάζουν άμεσα την εσωτερική αγορά καθιστώντας συνεπώς απαραίτητη μια εναρμόνιση.

Μολονότι η παρούσα πρόταση συνδέεται πολιτικά με την οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2016/881 του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρέωση αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας(17) που θεσπίστηκε από το Συμβούλιο στις 25 Μαΐου 2016, ο σκοπός και το περιεχόμενο των δύο μέσων είναι διαφορετικός. Η οδηγία 2016/881 βασίζεται στα άρθρα 113 και 115 της ΣΛΕΕ. Ο σκοπός της συνίσταται προδήλως στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των φορολογικών αρχών των κρατών μελών. Συντονίζει τη μεταβίβαση πληροφοριών μεταξύ των αρμοδίων αρχών επιβάλλοντας στα κράτη μέλη ορισμένες υποχρεώσεις. (18) Επιπλέον, οι φορολογικές αρχές της ΕΕ υποχρεώνονται να ανταλλάσσουν πληροφορίες σε 12 τομείς, ορισμένοι εκ των οποίων περιλαμβάνουν απόρρητα επαγγελματικά στοιχεία. Αντίθετα, ο σκοπός της παρούσας πρότασης της Επιτροπής δεν συνίσταται στη βελτίωση της διοικητικής συνεργασίας των φορολογικών αρχών αλλά στην ενίσχυση της διαφάνειας και του δημόσιου ελέγχου της φορολογίας εισοδήματος των επιχειρήσεων και στην ενδυνάμωση της εταιρικής ευθύνης με την υποβολή υποχρεώσεων γνωστοποίησης σε ορισμένες επιχειρήσεις όσον αφορά τη φορολογία εισοδήματός τους. Εκτός από το ύψος των καταβαλλόμενων φόρων, η πρόταση για μια δημόσια ανά χώρα δήλωση προϋποθέτει ότι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις γνωστοποιούν στοιχεία σε έξι ακόμη τομείς προκειμένου να διασφαλισθεί ένας όγκος πληροφοριών που επιτρέπει στους πολίτες να αξιολογούν με ποιο τρόπο συμβάλλουν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις στην ευημερία σε κάθε κράτος μέλος.

VI. Συμπέρασμα

Υπό το φως της προηγηθείσας ανάλυσης, το άρθρο 50 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ αποτελεί την κατάλληλη νομική βάση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα.

Στη συνεδρίασή της στις 12 Ιανουαρίου 2017 η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αντίστοιχα αποφάσισε, με 10 ψήφους υπέρ και μία αποχή(19), ότι το άρθρο 50 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ αποτελεί την κατάλληλη νομική βάση για την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Pavel Svoboda

(1)

Οδηγία 2013/34/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 182, 29.6.2013, σ. 19).

(2)

Γνωμοδότηση 2/00 της 6ης Δεκεμβρίου 2001, Πρωτόκολλο της Καρθαγένης, EU:C:2001:664, σκέψη 3· Γνωμοδότηση 1/08 της 30ής Νοεμβρίου 2009), Γενική Συμφωνία Εμπορίου και Υπηρεσιών, EU:C:2009:739, σκέψη 110.

(3)

Γνωμοδότηση 2/00 της 6ης Δεκεμβρίου 2001, Πρωτόκολλο της Καρθαγένης, EU:C:2001:664, σκέψη 5· Γνωμοδότηση 1/08 της 30ής Νοεμβρίου 2009), Γενική Συμφωνία Εμπορίου και Υπηρεσιών, EU:C:2009:739, σκέψη 110.

(4)

Βλ., μεταξύ άλλων, απόφαση της 25ης Φεβρουαρίου 1999, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου, συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-164/97 και C-165/97, EU:C:1999:99, σκέψη 16· απόφαση της 30ής Ιανουαρίου 2001, Ισπανία κατά Συμβουλίου, Υπόθεση C-36/98, EU:C:2001:64, σκέψη 59· απόφαση της 12ης Δεκεμβρίου 2002, Επιτροπή κατά Συμβουλίου, Υπόθεση C-281/01, EU:C:2002:761, σκέψη 33-49· απόφαση της 29ης Απριλίου 2004, Επιτροπή κατά Συμβουλίου, Υπόθεση C-338/01, EU:C:2004:253, σκέψη 55.

(5)

Βλ. απόφαση της 4ης Απριλίου 2000, Επιτροπή κατά Συμβουλίου, Υπόθεση C-269/97, EU:C:2000:183, σκέψη 44.

(6)

Γνωμοδότηση 2/00 της 6ης Δεκεμβρίου 2001, Πρωτόκολλο της Καρθαγένης, EU:C:2001:664, σκέψη 5.

(7)

Βλ., ιδίως, την έκτη, ενδέκατη και δωδέκατη οδηγία σχετικά με το εταιρικό δίκαιο 82/891/ΕΟΚ (ΕΕ L 378, της 31.12.1982, σ. 47), 89/666/ΕΟΚ (ΕΕ L 395, της 30.12.1989, σ. 36) και 89/667/ΕΟΚ (ΕΕ L 395, της 30.12.1989, σ. 40) αντίστοιχα· οδηγία 2006/43/ΕΚ για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και ενοποιημένων λογαριασμών (ΕΕ L 157, της 9.6.2006, σ. 87)· οδηγία 2007/36/ΕΚ σχετικά με την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων εταιρειών (ΕΕ L 184, της 14.7.2007, σ. 17), οδηγία 2011/35/ΕΕ που αφορά τις συγχωνεύσεις των ανωνύμων εταιρειών (ΕΕ L 110, της 29.4.2011, σ.1), οδηγία 2012/30/ΕΕ περί συντονισμού των εγγυήσεων που αφορούν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις ανώνυμες εταιρείες (ΕΕ L 315, της 14.11.2012, σ. 74).

(8)

Οδηγία 2009/101/ΕΚ περί συντονισμού των εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους των εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 48 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης, για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων, με σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες (EE L 258, της 1.10.2009, σ. 11).

(9)

Απόφαση της 4ης Δεκεμβρίου 1997, Verband deutscher Daihatsu-Händler κατά Daihatsu Deutschland GmbH, Υπόθεση C-97/96, EU:C:1997:581, σκέψη 19.

(10)

ό.π., σκέψη 21.

(11)

ό.π., σκέψη 20.

(12)

Απόφαση της 23ης Σεπτεμβρίου 2004, Axel Springer AG, συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-435/02 και C-103/03, EU:C:2004:552, σκέψη 34.

(13)

Απόφαση της 26ης Σεπτεμβρίου 2013, Texdata Software GmbH, Υπόθεση C-418/11, EU:C:2013:588, σκέψη 54.

(14)

Axel Springer AG, ό.π., σκέψη 35.

(15)

Βλ. απόφαση της 29ης Απριλίου 2004, Επιτροπή κατά Συμβουλίου, Υπόθεση C-338/01, EU:C:2004:253, σκέψεις 59-60.

(16)

Για ζητήματα έμμεσης φορολογίας το άρθρο 113 ΣΛΕΕ αποτελεί την πιο ειδική νομική βάση.

(17)

ΕΕ L 146, της 3.6.2016, σ. 8.

(18)

Βλ. στη συνάρτηση αυτή, απόφαση της 27ης Σεπτεμβρίου 2007, Twoh International, Υπόθεση C-184/05, EU:C:2007:550, σκέψη 31.

(19)

Ήσαν παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία οι βουλευτές: Joëlle Bergeron, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada (εισηγητής), Sergio Gaetano Cofferati, Therese Comodini Cachia, Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Constance Le Grip, Gilles Lebreton, Evelyn Regner, Tadeusz Zwiefka .


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης (28.4.2017)

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα

(COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Elly Schlein

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα ζητεί να υπάρξει δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα ως ένα βασικό μέσο για την αντιμετώπιση της διεθνούς φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής με αποτελεσματικό τρόπο. Η διαφάνεια είναι ένα στοιχείο με ουσιαστική σημασία. Η δημοσιοποίηση σχετικών φορολογικών πληροφοριών από τις πολυεθνικές εταιρείες θα μπορούσε να αποτελέσει παράγοντα καθοριστικών αλλαγών, και όχι μόνο για την Ευρώπη. Τα έσοδα από τη φορολογία των εταιρειών αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα του εθνικού εισοδήματος των αναπτυσσόμενων χωρών, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι επηρεάζονται ιδιαίτερα από την εταιρική φοροαποφυγή. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τα ευρήματα της ομάδας υψηλού επιπέδου της Αφρικανικής Ένωσης για τις παράνομες χρηματοοικονομικές ροές, η αφρικανική ήπειρος καταγράφει ετήσιες απώλειες ύψους άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω αυτών των παράνομων χρηματοοικονομικών εκροών.

Ωστόσο, η πρόταση της Επιτροπής στην παρούσα μορφή της δεν ανταποκρίνεται σε αυτό το οποίο απαιτείται για να αρθεί πλήρως το πέπλο αδιαφάνειας που επιτρέπει σε πολυεθνικές εταιρείες να αποφεύγουν τους φόρους σε ορισμένες από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου. Η υποχρέωση υποβολής εκθέσεων ανά χώρα μόνο εντός της ΕΕ, ενώ ταυτόχρονα δημοσιεύονται συγκεντρωτικά δεδομένα από όλες τις τρίτες χώρες, καθιστά την πρόταση μη κατάλληλη για την επίτευξη του στόχου και ανώφελη για τις αναπτυσσόμενες χώρες, επειδή δεν θα είναι σε θέση να λαμβάνουν οποιεσδήποτε ειδικές πληροφορίες ανά χώρα. Πέρα από την αποτυχία να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τη φοροαποφυγή, η παρούσα πρόταση θα ερχόταν επίσης σε έντονη αντίθεση με τη δέσμευση της ΕΕ για συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής.

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης ζητεί να δημοσιοποιούνται επίσης μη συγκεντρωτικά δεδομένα από όλες τις τρίτες χώρες στις οποίες δραστηριοποιούνται οι πολυεθνικές εταιρείες, κάτι που θα βοηθούσε αποτελεσματικά τις αναπτυσσόμενες χώρες στον αγώνα τους κατά της φοροαποφυγής και στη συλλογή επαρκών δημόσιων εσόδων. Επιπλέον, ένα κατώτατο όριο για τις εταιρείες που καλύπτονται από την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων θα παρείχε περισσότερα δεδομένα σχετικά με τις δραστηριότητες των πολυεθνικών, και ορισμένα σημαντικά στοιχεία δημοσιοποίησης (όπως στοιχεία ενεργητικού και πωλήσεις) θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται ώστε να υπάρχει μια σαφής εικόνα των δραστηριοτήτων των εταιρειών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το σκάνδαλο των εγγράφων του Παναμά καταδεικνύει σαφώς πως η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή αποτελούν παγκόσμια προβλήματα τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο μέσω μιας παγκόσμιας απόκρισης, και πως οι «χλιαρές » προσπάθειες αντιμετώπισής τους είναι καταδικασμένες να αποτύχουν. Μόνο μια ισχυρή δέσμευση για δίκαιη φορολόγηση και συνοχή μεταξύ των πολιτικών της ΕΕ θα καταστήσει δυνατή την αποτελεσματική καταπολέμηση της φτώχειας και των ανισοτήτων στην Ευρώπη και στον κόσμο.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να λάβουν υπόψη τους τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία     1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Το κοινό θα πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλλει σε έλεγχο όλες τις δραστηριότητες ενός ομίλου όταν ο όμιλος αυτός διαθέτει ορισμένες εγκαταστάσεις εντός της Ένωσης. Για ομίλους που ασκούν δραστηριότητες εντός της Ένωσης μόνο μέσω θυγατρικών επιχειρήσεων ή υποκαταστημάτων, οι θυγατρικές και τα υποκαταστήματα θα πρέπει να δημοσιεύουν και να καθιστούν προσβάσιμη τη δήλωση που αφορά την τελική μητρική επιχείρηση. Ωστόσο, για λόγους που άπτονται της αναλογικότητας και της αποτελεσματικότητας, η υποχρέωση δημοσίευσης και διασφάλισης της προσβασιμότητας της δήλωσης αυτής θα πρέπει να περιορίζεται σε μεσαίες ή μεγάλες θυγατρικές που είναι εγκατεστημένες στην Ένωση, ή σε υποκαταστήματα αντίστοιχου μεγέθους τα οποία έχουν ανοίξει σε κράτος μέλος. Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2013/34/ΕΕ θα πρέπει συνεπώς να επεκταθεί αντίστοιχα, ώστε να καλύπτει υποκαταστήματα τα οποία έχει ανοίξει σε κράτος μέλος μια επιχείρηση με έδρα εκτός της Ένωσης.

(6)  Το κοινό θα πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλλει σε έλεγχο όλες τις δραστηριότητες ενός ομίλου όταν ο όμιλος αυτός διαθέτει ορισμένες εγκαταστάσεις εντός και εκτός της Ένωσης. Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο και η εταιρική συμπεριφορά τους έχει σημαντικό αντίκτυπο στις αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες πλήττονται ιδιαίτερα από την εταιρική φοροαποφυγή. Η δημόσια υποβολή ουσιαστικών και αναλυτικών εκθέσεων ανά χώρα από κάθε χώρα και δικαιοδοσία άσκησης δραστηριοτήτων είναι ουσιαστικής σημασίας, προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες, τις δημόσιες αρχές και τους νομοθέτες των χωρών αυτών να παρακολουθούν αποτελεσματικά τις δραστηριότητες αυτών των επιχειρήσεων και να αντιμετωπίζουν τη φοροαποφυγή. Δημοσιοποιώντας τις πληροφορίες, η Ένωση θα αύξανε τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής της και θα περιόριζε πιθανά συστήματα φοροαποφυγής σε χώρες στις οποίες η κινητοποίηση εγχώριων πόρων έχει προσδιοριστεί ως βασικό στοιχείο της αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης και απαραίτητο μέσο για την επίτευξη της Ατζέντας 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Τροπολογία     2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Για να διασφαλιστεί η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής, η Ένωση θα πρέπει να δεσμευτεί αποτελεσματικά για την ενίσχυση της διαφάνειας σε φορολογικά θέματα, ως μέρος των προσπαθειών της για την αύξηση της χρηματοδότησης της ανάπτυξης στο πλαίσιο του Προγράμματος Δράσης της Αντίς Αμπέμπα της Τρίτης Διεθνούς Διάσκεψης για τη Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Για να εξασφαλιστεί ένα επίπεδο ανάλυσης που θα παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες να αξιολογούν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι πολυεθνικές επιχειρήσεις συμβάλλουν στην ευημερία κάθε κράτους μέλους, τα στοιχεία θα πρέπει να κατανέμονται ανά κράτος μέλος. Επιπλέον, τα στοιχεία σχετικά με τις δραστηριότητες των πολυεθνικών επιχειρήσεων θα πρέπει επίσης να παρουσιάζονται με υψηλό επίπεδο ανάλυσης όσον αφορά ορισμένες φορολογικές δικαιοδοσίες που προκαλούν ιδιαίτερα προβλήματα. Για όλες τις άλλες πράξεις σε τρίτες χώρες, τα στοιχεία θα πρέπει να παρέχονται με έναν συνολικό αριθμό.

(9)  Για να εξασφαλιστεί ένα επίπεδο ανάλυσης που θα παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες να αξιολογούν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι πολυεθνικές επιχειρήσεις συμβάλλουν στην ευημερία σε κάθε δικαιοδοσία στην οποία δραστηριοποιούνται, τόσο εντός και εκτός της Ένωσης, τα στοιχεία θα πρέπει να κατανέμονται ανά δικαιοδοσία.

Τροπολογία     4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι ένα επαρκές επίπεδο ανθρώπινων, τεχνικών και οικονομικών πόρων κατανέμεται εντός των φορολογικών διοικήσεων στην αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών και επεξεργασία δεδομένων και την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροαποφυγής. Οι κυβερνήσεις των ανεπτυγμένων χωρών θα πρέπει να δεσμευτούν για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών με τις αναπτυσσόμενες χώρες με τη δημιουργία των απαραίτητων διμερών σχέσεων ανταλλαγής.

Τροπολογία     5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9β)  Προκειμένου να συνδράμουν τις αναπτυσσόμενες χώρες στη βελτίωση των ικανοτήτων των φορολογικών διοικήσεών τους, τα κράτη μέλη θα πρέπει να τους παρέχουν βοήθεια μέσω της παροχής εμπειρογνωμοσύνης και βέλτιστων πρακτικών.

Τροπολογία     6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9γ)  Στο πλαίσιο της στήριξης των αναπτυσσόμενων χωρών για τη δημιουργία ικανοτήτων, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις αποτελεσματικές λύσεις επιγραμμικών πλατφορμών, με τις οποίες παρακάμπτονται τα γραφειοκρατικά εμπόδια, ιδίως για τις επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2013/34/ΕΕ

Άρθρο 48β – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις τελικές μητρικές επιχειρήσεις που διέπονται από το εθνικό τους δίκαιο και διαθέτουν ενοποιημένο καθαρό κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 750 000 000 EUR, καθώς και από τις επιχειρήσεις που διέπονται από το εθνικό τους δίκαιο και δεν αποτελούν συνδεδεμένες επιχειρήσεις και διαθέτουν καθαρό κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 750 000 000 EUR, να καταρτίζουν και να δημοσιεύουν δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος σε ετήσια βάση.

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις τελικές μητρικές επιχειρήσεις μεγάλων ομάδων όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 7, που διέπονται από το εθνικό τους δίκαιο, και των μεγάλων επιχειρήσεων όπως ορίζονται από το άρθρο 3 παράγραφος 4, που διέπονται από το εθνικό τους δίκαιο και δεν αποτελούν συνδεδεμένες επιχειρήσεις, να καταρτίζουν και να δημοσιεύουν δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος σε ετήσια βάση.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2013/34/ΕΕ

Άρθρο 48β – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος καθίσταται προσβάσιμη στο κοινό στον δικτυακό τόπο της επιχείρησης κατά την ημερομηνία δημοσίευσής της.

Η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος δημοσιεύεται σε κοινό υπόδειγμα που είναι διαθέσιμο υπό μορφή ανοικτών δεδομένων και καθίσταται προσβάσιμη στο κοινό στον δικτυακό τόπο της επιχείρησης κατά την ημερομηνία δημοσίευσής της σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης. Την ημερομηνία της δημοσίευσης της δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος, η επιχείρηση υποβάλλει επίσης δήλωση και σε δημόσιο μητρώο, το οποίο διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2013/34/ΕΕ

Άρθρο 48β – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις μεσαίες και μεγάλες θυγατρικές επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 3 και 4, οι οποίες διέπονται από το εθνικό τους δίκαιο και ελέγχονται από μια τελική μητρική επιχείρηση η οποία έχει ενοποιημένο καθαρό κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 750 000 000 EUR και η οποία δεν διέπεται από το δίκαιο κράτους μέλους, να δημοσιεύουν τη δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος αυτής της τελικής μητρικής επιχείρησης σε ετήσια βάση.

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις θυγατρικές επιχειρήσεις οι οποίες διέπονται από το εθνικό τους δίκαιο και ελέγχονται από μια τελική μητρική επιχείρηση η οποία έχει ενοποιημένο καθαρό κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 40 000 000 EUR και η οποία δεν διέπεται από το δίκαιο κράτους μέλους, να δημοσιεύουν τη δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος αυτής της τελικής μητρικής επιχείρησης σε ετήσια βάση.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2013/34/ΕΕ

Άρθρο 48β – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος καθίσταται προσβάσιμη στο κοινό κατά την ημερομηνία δημοσίευσής της στον δικτυακό τόπο της θυγατρικής επιχείρησης ή στον δικτυακό τόπο συνδεδεμένης επιχείρησης.

Η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος δημοσιεύεται σε κοινό υπόδειγμα που είναι που είναι διαθέσιμο υπό μορφή ανοικτών δεδομένων και καθίσταται προσβάσιμη στο κοινό κατά την ημερομηνία δημοσίευσής της στον δικτυακό τόπο της θυγατρικής επιχείρησης ή στον δικτυακό τόπο συνδεδεμένης επιχείρησης σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης. Την ημερομηνία της δημοσίευσης της δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος, η επιχείρηση υποβάλλει επίσης τη δήλωση και σε δημόσιο μητρώο, το οποίο διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2013/34/ΕΕ

Άρθρο 48β – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος καθίσταται προσβάσιμη στο κοινό κατά την ημερομηνία δημοσίευσής της στον δικτυακό τόπο του υποκαταστήματος ή στον δικτυακό τόπο συνδεδεμένης επιχείρησης.

Η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος δημοσιεύεται σε κοινό υπόδειγμα που είναι που είναι διαθέσιμο υπό μορφή ανοικτών δεδομένων και καθίσταται προσβάσιμη στο κοινό κατά την ημερομηνία δημοσίευσής της στον δικτυακό τόπο της θυγατρικής επιχείρησης ή στον δικτυακό τόπο συνδεδεμένης επιχείρησης σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης. Την ημερομηνία της δημοσίευσης της δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος, η επιχείρηση υποβάλλει επίσης δήλωση και σε δημόσιο μητρώο, το οποίο διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2013/34/ΕΕ

Άρθρο 48β – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.   Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τους κανόνες που προβλέπονται στην παράγραφο 4 μόνο για υποκατάστημα που πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

5.   Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τους κανόνες που προβλέπονται στην παράγραφο 4 μόνο για υποκατάστημα όταν η επιχείρηση που άνοιξε το υποκατάστημα είναι είτε συνδεδεμένη επιχείρηση ομίλου που ελέγχεται από την τελική μητρική επιχείρηση η οποία δεν διέπεται από το δίκαιο κράτους μέλους και διαθέτει ενοποιημένο καθαρό κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 40 000 000 EUR, είτε επιχείρηση που δεν αποτελεί συνδεδεμένη επιχείρηση και διαθέτει καθαρό κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 40 000 000 EUR·

α)  η επιχείρηση που άνοιξε το υποκατάστημα είναι είτε συνδεδεμένη επιχείρηση ομίλου που ελέγχεται από τελική μητρική επιχείρηση η οποία δεν διέπεται από το δίκαιο κράτους μέλους και διαθέτει ενοποιημένο καθαρό κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 750 000 000 EUR είτε επιχείρηση που δεν αποτελεί συνδεδεμένη επιχείρηση και διαθέτει καθαρό κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 750 000 000 EUR·

 

β)   η τελική μητρική επιχείρηση που αναφέρεται στο στοιχείο α) δεν διαθέτει μεσαία ή μεγάλη θυγατρική επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 3.

 

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2013/34/ΕΕ

Άρθρο 48γ – παράγραφος 2 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  σύντομη περιγραφή της φύσεως των δραστηριοτήτων·

α)  το/τα όνομα/ονόματα, σύντομη περιγραφή της φύσεως των δραστηριοτήτων και τη γεωγραφική τοποθεσία·

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2013/34/ΕΕ

Άρθρο 48γ – παράγραφος 2 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τον αριθμό των εργαζομένων·

β)  τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται σε βάση ισοδύναμης πλήρους απασχόλησης·

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2013/34/ΕΕ

Άρθρο 48γ – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  την αξία των περιουσιακών στοιχείων και το ετήσιο κόστος συντήρησης αυτών·

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2013/34/ΕΕ

Άρθρο 48γ – παράγραφος 2 – στοιχείο β β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β β)  τις πωλήσεις και τις αγορές·

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2013/34/ΕΕ

Άρθρο 48γ – παράγραφος 2 – στοιχείο β γ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β γ)  την αξία των επενδύσεων κατανεμημένη ανά φορολογική δικαιοδοσία·

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2013/34/ΕΕ

Άρθρο 48γ – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  το ποσό του καθαρού κύκλου εργασιών, που περιλαμβάνει τον κύκλο εργασιών που πραγματοποιείται από συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη·

γ)  το ποσό του καθαρού κύκλου εργασιών, που περιλαμβάνει υποδιαίρεση μεταξύ του κύκλου εργασιών που πραγματοποιείται από συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη και του κύκλου εργασιών που πραγματοποιείται με μη συνδεδεμένα μέρη·

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2013/34/ΕΕ

Άρθρο 48γ – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α)  το δηλωθέν κεφάλαιο·

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2013/34/ΕΕ

Άρθρο 48γ – παράγραφος 2 – στοιχείο στ β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ β)  τα υλικά περιουσιακά στοιχεία εκτός από ταμειακά διαθέσιμα ή ταμειακά ισοδύναμα·

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2013/34/ΕΕ

Άρθρο 48γ – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ζ α)  τις δημόσιες επιδοτήσεις που έλαβε·

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2013/34/ΕΕ

Άρθρο 48γ – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ζ β)  τον κατάλογο των θυγατρικών που δραστηριοποιούνται σε κάθε φορολογική δικαιοδοσία τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης·

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2013/34/ΕΕ

Άρθρο 48γ – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ γ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ζ γ)  όλες τις πληρωμές που καταβάλλονται σε κυβερνήσεις σε ετήσια βάση, όπως ορίζεται στο άρθρο 41 παράγραφος 5.

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2013/34/ΕΕ

Άρθρο 48γ – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η δήλωση παρουσιάζει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 χωριστά για κάθε κράτος μέλος. Όταν ένα κράτος μέλος περιλαμβάνει διάφορες περιοχές φορολογικής δικαιοδοσίας, οι πληροφορίες συνδυάζονται σε επίπεδο κράτους μέλους.

Η δήλωση παρουσιάζει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 χωριστά για κάθε κράτος μέλος. Όταν ένα κράτος μέλος περιλαμβάνει διάφορες περιοχές φορολογικής δικαιοδοσίας, οι πληροφορίες αναφέρονται χωριστά για κάθε φορολογική δικαιοδοσία.

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2013/34/ΕΕ

Άρθρο 48γ – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η δήλωση παρουσιάζει επίσης τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, χωριστά για κάθε φορολογική δικαιοδοσία η οποία, στο τέλος του προηγούμενου οικονομικού έτους, περιλαμβάνεται στον κοινό κατάλογο της Ένωσης σχετικά με ορισμένες φορολογικές δικαιοδοσίες που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 48ζ, εκτός εάν η δήλωση επιβεβαιώνει ρητώς, με την επιφύλαξη της ευθύνης που αναφέρεται στο άρθρο 48ε κατωτέρω, ότι οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις ενός ομίλου που διέπονται από το δίκαιο της εν λόγω φορολογικής δικαιοδοσίας δεν πραγματοποιούν άμεσα συναλλαγές με καμία συνδεδεμένη επιχείρηση του ίδιου ομίλου που διέπεται από το δίκαιο κράτους μέλους.

Η δήλωση παρουσιάζει επίσης τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 χωριστά για κάθε φορολογική δικαιοδοσία εκτός της Ένωσης.

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2013/34/ΕΕ

Άρθρο 48γ – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η δήλωση παρουσιάζει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 συγκεντρωτικά για τις άλλες φορολογικές δικαιοδοσίες.

διαγράφεται

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2013/34/ΕΕ

Άρθρο 48γ – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος δημοσιεύεται και καθίσταται προσβάσιμη στον δικτυακό τόπο σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης.

5.  Η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος δημοσιεύεται σε κοινό υπόδειγμα που είναι διαθέσιμο υπό μορφή ανοικτών δεδομένων και καθίσταται προσβάσιμη στον δικτυακό τόπο σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης. Την ημερομηνία της δημοσίευσης της δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος, η επιχείρηση υποβάλλει επίσης τη δήλωση και σε δημόσιο μητρώο, το οποίο διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τροπολογία    28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2013/34/ΕΕ

Άρθρο 48ε – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων των θυγατρικών επιχειρήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 48β παράγραφος 3 της παρούσας οδηγίας και το(τα) πρόσωπο(-α) που έχει(-ουν) οριστεί για τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπονται στο άρθρο 13 της οδηγίας 89/666/ΕΟΚ για το υποκατάστημα που αναφέρεται στο άρθρο 48β παράγραφος 4 της παρούσας οδηγίας και ενεργεί(-ούν) εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που τους ανατίθενται βάσει του εθνικού δικαίου, έχουν συλλογική ευθύνη να διασφαλίζουν ότι, στον βαθμό που είναι σε θέση να γνωρίζουν, η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος καταρτίζεται, δημοσιεύεται και καθίσταται προσβάσιμη σύμφωνα με τα άρθρα 48β, 48γ και 48δ.

2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων των θυγατρικών επιχειρήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 48β παράγραφος 3 της παρούσας οδηγίας και το(τα) πρόσωπο(-α) που έχει(-ουν) οριστεί για τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπονται στο άρθρο 13 της οδηγίας 89/666/ΕΟΚ για το υποκατάστημα που αναφέρεται στο άρθρο 48β παράγραφος 4 της παρούσας οδηγίας και ενεργεί(-ούν) εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που τους ανατίθενται βάσει του εθνικού δικαίου, έχουν συλλογική ευθύνη να διασφαλίζουν ότι η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος καταρτίζεται, δημοσιεύεται και καθίσταται προσβάσιμη σύμφωνα με τα άρθρα 48β, 48γ και 48δ.

Τροπολογία    29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2013/34/ΕΕ

Άρθρο 48 ζ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 48ζ α

 

Κοινό υπόδειγμα για τη δήλωση

 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις για τη δημιουργία του κοινού υποδείγματος που αναφέρεται στο άρθρο 48β παράγραφοι 1, 3, και 4 και στο άρθρο 48γ παράγραφος 5. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 50 παράγραφος 2.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Ή ΠΡΟΣΩΠΩΝΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤHN ΣΥΝΤΑΚΤΡΙA ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο κατωτέρω κατάλογος καταρτίζεται σε καθαρά εθελοντική βάση υπό την αποκλειστική ευθύνη της συντάκτριας γνωμοδότησης. Στην συντάκτρια γνωμοδότησης κατατέθηκαν απόψεις από τις ακόλουθες οντότητες ή τα ακόλουθα πρόσωπα κατά την προετοιμασία της γνωμοδότησης:

Οντότητα και/ή πρόσωπο

Oxfam

Eurodad

ActionAid

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD)

Επιτροπές αρμόδιες επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

28.4.2016

JURI

28.4.2016

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE

28.4.2016

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Elly Schlein

16.9.2016

Άρθρο 55 – Κοινή διαδικασία επιτροπών

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

       

       

19.1.2017

Εξέταση στην επιτροπή

21.3.2017

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

25.4.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Beatriz Becerra Basterrechea, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Elly Schlein, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko, Ελένη Θεοχάρους, Ελευθέριος Συναδινός

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Paul Rübig, Judith Sargentini

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Xabier Benito Ziluaga, Dariusz Rosati

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

21

+

ALDE Group

Paavo Väyrynen

ECR Group

Nirj Deva, Ελένη Θεοχάρους

GUE/NGL Group

Xabier Benito Ziluaga

PPE Group

György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda,Dariusz Rosati, Paul Rübig, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko,

S&D Group

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Elly Schlein

Verts/ALE Group

Heidi Hautala, Judith Sargentini

1

-

NI

Ελευθέριος Συναδινός

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

12.4.2016

 

 

 

Επιτροπές αρμόδιες επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

28.4.2016

JURI

28.4.2016

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

28.4.2016

DEVE

28.4.2016

INTA

28.4.2016

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

AFET

30.5.2017

INTA

23.5.2016

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Hugues Bayet

15.6.2016

Evelyn Regner

15.6.2016

 

 

Άρθρο 55 – Κοινή διαδικασία επιτροπών

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

       

       

19.1.2017

Αμφισβήτηση της νομικής βάσης

       Ημερομ. γνωμοδότησης JURI

JURI

12.1.2017

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

27.2.2017

3.5.2017

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

12.6.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

38

9

36

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Joëlle Bergeron, Udo Bullmann, Jean-Marie Cavada, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Rosa Estaràs Ferragut, Markus Ferber, Jonás Fernández, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Mary Honeyball, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Gilles Lebreton, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luigi Morgano, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Emil Radev, Evelyn Regner, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Pavel Svoboda, József Szájer, Paul Tang, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Axel Voss, Marco Zanni, Γεώργιος Κύρτσος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, David Coburn, Manuel dos Santos, Pascal Durand, Ashley Fox, Heidi Hautala, Ramón Jáuregui Atondo, Victor Negrescu, Virginie Rozière, Andreas Schwab, Tibor Szanyi, Lieve Wierinck, Kosma Złotowski

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παράγραφος 2 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Martina Anderson, Dominique Bilde, Ana Gomes, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada, Elly Schlein, Kay Swinburne, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko

Ημερομηνία κατάθεσης

21.6.2017


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

38

+

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

 

ECR

ALDE

EFDD

Burkhard Balz, Rosa Estaràs Ferragut, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Γεώργιος Κύρτσος, Alain Lamassoure, Werner Langen, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Emil Radev, Dariusz Rosati, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Pavel Svoboda, Adam Szejnfeld, József Szájer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tom Vandenkendelaere, Axel Voss, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko, Esther de Lange

Ashley Fox, Sajjad Karim, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Kay Swinburne, Kosma Zlotowski

Enrique Calvet Chambon, Jean-Marie Cavada, Thierry Cornillet, Petr Ježek, António Marinho e Pinto, Lieve Wierinck

Joëlle Bergeron

9

-

GUE/NGL

EFDD

Martina Anderson, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada, Miguel Viegas

David Coburn, Laura Ferrara, Marco Valli

36

0

S&D

 

ECR

ALDE

VERTS/ALE

ENF

Hugues Bayet, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Mary Honeyball, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Olle Ludvigsson, Luigi Morgano, Victor Negrescu, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Tibor Szanyi, Paul Tang, Manuel dos Santos, Jakob von Weizsäcker

Sander Loones, Pirkko Ruohonen-Lerner

Cora van Nieuwenhuizen

Max Andersson, Pascal Durand, Sven Giegold, Heidi Hautala, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Gilles Lebreton, Bernard Monot, Marco Zanni

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου