Postupak : 2016/0107(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0227/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0227/2017

Rasprave :

PV 04/07/2017 - 3
CRE 04/07/2017 - 3

Glasovanja :

PV 04/07/2017 - 6.10
CRE 04/07/2017 - 6.10
Objašnjenja glasovanja
PV 27/03/2019 - 18.10

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0284
P8_TA(2019)0309

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 943kWORD 120k
21.6.2017
PE 597.646v03-00 A8-0227/2017

o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2013/34/EU u pogledu objavljivanja informacija o porezu na dobit određenih poduzeća i podružnica

(COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD))

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Odbor za pravna pitanja

Izvjestitelji: Hugues Bayet, Evelyn Regner

(Postupak u zajedničkom odboru – članak 55. Poslovnika)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE MANJINE
 MIŠLJENJE ODBORA ZA PRAVNA PITANJA O PRAVNOJ OSNOVI
 MIŠLJENJE ODBORA ZA RAZVOJ
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2013/34/EU u pogledu objavljivanja informacija o porezu na dobit određenih poduzeća i podružnica

(COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0198),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 50. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0146/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir obrazložena mišljenja irskog i švedskog parlamenta, podnesena u okviru Protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojima se izjavljuje da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za pravna pitanja o predloženoj pravnoj osnovi

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 21. rujna 2016.(1),

–  uzimajući u obzir Akcijski plan za borbu protiv erozije porezne osnovice i premještanja dobiti (BEPS) OECD-a,

–  uzimajući u obzir članke 59. i 39. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir zajedničke rasprave Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku i Odbora za pravna pitanja u skladu s člankom 55. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku i Odbora za pravna pitanja i mišljenje Odbora za razvoj (A8-0227/2017),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku/svojoj predsjednici da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava -1. (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1.)  Jednako porezno postupanje za sve, osobito za sva poduzeća, uvjet je sine qua non jedinstvenog tržišta. Koordiniran i usklađen pristup provedbi nacionalnih poreznih sustava ključan je za ispravno funkcioniranje jedinstvenog tržišta, doprinio bi sprečavanju izbjegavanja poreza i premještanja dobiti.

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava -1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1.a)  Izbjegavanjem plaćanja i utajom poreza te premještanjem dobiti uskraćuju se vladama i građanima potrebna sredstva kojima se, među ostalim, jamči opći besplatan pristup javnom obrazovanju, uslugama zdravstvene skrbi i državnim socijalnim uslugama te se uskraćuje državama mogućnost da osiguraju povoljno stanovanje, javni prijevoz i izgradnju infrastrukture, što je od ključne važnosti za ostvarenje socijalnog razvoja i gospodarskog rasta. Ukratko, takvim se postupanjem pridonosi nepravdi, nejednakosti te ekonomskom, socijalnom i teritorijalnom jazu.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava -1.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1.b)  Kako bi se odgovorilo na hitnu potrebu za progresivnom i pravednom globalnom poreznom politikom, potrebno je uspostaviti pravedan i učinkovit sustav oporezivanja dobiti poduzeća kojim se potiče raspodjela bogatstva i borba protiv nejednakosti.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Zadnjih se godina znatno povećao izazov povezan s izbjegavanjem plaćanja poreza na dobit poduzeća te je postao velik izvor zabrinutosti u Uniji i u svijetu. Europsko je vijeće u svojim zaključcima od 18. prosinca 2014. priznalo hitnu potrebu za pojačavanjem napora u borbi protiv izbjegavanja plaćanja poreza na svjetskoj razini i na razini Unije. Komisija je u svojim komunikacijama pod nazivom „Program rada Komisije za 2016. – Vrijeme je za drugačiji način rada”16 i „Program rada Komisije za 2015. – Novi početak”17 utvrdila kao svoj prioritet potrebu za prelaskom na sustav u kojem je zemlja u kojoj se dobit ostvaruje ujedno i zemlja u kojoj se plaća porez. Komisija je osim toga odredila kao prioritet potrebu za odgovaranjem na poziv naših društava na pravednost i poreznu transparentnost.

(1)  Transparentnost je ključna za neometano funkcioniranje jedinstvenog tržišta. Zadnjih se godina znatno povećao izazov povezan s izbjegavanjem plaćanja poreza na dobit poduzeća te je postao velik izvor zabrinutosti u Uniji i u svijetu. Europsko je vijeće u svojim zaključcima od 18. prosinca 2014. priznalo hitnu potrebu za pojačavanjem napora u borbi protiv izbjegavanja plaćanja poreza na svjetskoj razini i na razini Unije. Komisija je u svojim komunikacijama pod nazivom „Program rada Komisije za 2016. – Vrijeme je za drugačiji način rada”16 i „Program rada Komisije za 2015. – Novi početak”17 utvrdila kao svoj prioritet potrebu za prelaskom na sustav u kojem je zemlja u kojoj se dobit ostvaruje ujedno i zemlja u kojoj se plaća porez. Komisija je osim toga odredila kao prioritet potrebu da odgovori na zahtjeve europskih građana u pogledu transparentnosti, a time i potrebu da djeluje kao uzor ostalim zemljama. Ključno je da se u okviru transparentnosti uzme u obzir i uzajamnost među konkurentnima.

__________________

__________________

16 COM(2015) 610 final od 27. listopada 2015.

16 COM(2015) 610 final od 27. listopada 2015.

17 COM(2014) 910 final od 16. prosinca 2014.

17 COM(2014) 910 final od 16. prosinca 2014.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Europski je parlament u svojoj rezoluciji od 16. prosinca 2015. o uvođenju transparentnosti, koordinacije i konvergencije politika poreza na dobit u Uniji18 istaknuo da se većom transparentnošću u području oporezivanja poduzeća može poboljšati naplata poreza, učiniti rad poreznih tijela učinkovitijim te osigurati veće javno povjerenje i pouzdanje u porezne sustave i vlade.

(2)  Europski je parlament u svojoj rezoluciji od 16. prosinca 2015. o uvođenju transparentnosti, koordinacije i konvergencije politika poreza na dobit u Uniji18 istaknuo da se većom transparentnošću, suradnjom i konvergencijom u području politike oporezivanja poduzeća u Uniji može poboljšati naplata poreza, učiniti rad poreznih tijela učinkovitijim, dati potpora tvorcima politika u procjeni sadašnjih poreznih sustava kako bi se izradilo buduće zakonodavstvo, osigurati veće javno povjerenje i pouzdanje u porezne sustave i vlade te poboljšati postupak donošenja odluka o ulaganjima na temelju točnijih profila rizika poduzeća.

__________________

__________________

18 2015/2010(INL).

18 2015/2010(INL).

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.a)  Javno izvješćivanje po zemljama učinkovit je i prikladan alat za povećanje transparentnosti poslovanja multinacionalnih poduzeća i davanje prilike javnosti da ocijeni njihov utjecaj na realno gospodarstvo. Ono će također poboljšati sposobnost dioničara da ispravno procijene rizike kojima se izlažu poduzeća, dovesti do strategija ulaganja koje se temelje na točnim informacijama i povećati sposobnost donositelja odluka da ocijene učinkovitost i utjecaj nacionalnog zakonodavstva.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.b)  Izvješćivanje po zemljama također će pozitivno utjecati na prava radnika na obavješćivanje i savjetovanje kako je predviđeno Direktivom 2002/14/EZ, kao i na kvalitetu aktivnog dijaloga u poduzećima zahvaljujući povećanju znanja o poslovanju poduzeća.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Pozivajući na pravedan i moderan međunarodni porezni sustav na svjetskoj razini u studenome 2015., skupina G20 odobrila je Akcijski plan OECD-a za borbu protiv erozije porezne osnovice i premještanja dobiti (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS), kojem je cilj bio pružiti vladama jasna međunarodna rješenja za postupanje s prazninama i neusklađenostima u postojećim propisima, koje omogućuju premještanje dobiti poduzeća u zemlje s niskim porezom ili bez poreza, gdje ne može doći do istinskog stvaranja vrijednosti. Točnije, mjerom 13. BEPS-a za određena multinacionalna poduzeća uvode se izvješća po zemljama koja se podnose poreznim tijelima na povjerljivoj osnovi. Komisija je 27. siječnja 2016. donijela „Paket mjera za borbu protiv izbjegavanja plaćanja poreza”. Jedan je od ciljeva tog paketa prenijeti u pravo Unije mjeru 13. BEPS-a izmjenom Direktive Vijeća 2011/16/EU20.

(4)  Pozivajući na pravedan i moderan međunarodni porezni sustav na svjetskoj razini u studenome 2015., skupina G20 odobrila je Akcijski plan OECD-a za borbu protiv erozije porezne osnovice i premještanja dobiti (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS), kojem je cilj bio pružiti vladama jasna međunarodna rješenja za postupanje s prazninama i neusklađenostima u postojećim propisima, koje omogućuju premještanje dobiti poduzeća u zemlje s niskim porezom ili bez poreza, gdje ne može doći do istinskog stvaranja vrijednosti. Inicijativom za BEPS nije se uspio ispuniti cilj na koji su se ministri financija skupine G20 obvezali u Sankt Peterburgu u rujnu 2013. kada su izjavili da „bi dobit trebalo oporezivati ondje gdje se provode gospodarske aktivnosti koje generiraju dobit i ondje gdje se stvara dodana vrijednost.”19.a Neuspjehom u ostvarivanju originalnih ciljeva procesa za BEPS naglašava se značaj intenzivnijeg izvješćivanja po zemljama za sva multinacionalna poduzeća. Točnije, mjerom 13. BEPS-a za određena multinacionalna poduzeća uvode se izvješća po zemljama koja se podnose poreznim tijelima na povjerljivoj osnovi. Komisija je 27. siječnja 2016. donijela „Paket mjera za borbu protiv izbjegavanja plaćanja poreza”. Jedan je od ciljeva tog paketa prenijeti u pravo Unije mjeru 13. BEPS-a izmjenom Direktive Vijeća 2011/16/EU20. Međutim, da bi se mogla oporezivati dobit ondje gdje se stvara vrijednost, potreban je sveobuhvatniji pristup izvješćivanju po zemljama koji se temelji na javnom izvješćivanju.

__________________

__________________

 

19.aIzjava vođa skupine G20, Sastanak na vrhu u Sankt Peterburgu, 5. i 6. rujna 2013., str. 12.

20Direktiva Vijeća 2011/16/EU od 15. veljače 2011. o administrativnoj suradnji u području oporezivanja i stavljanja izvan snage Direktive 77/799/EEZ (SL L 64, 11.3.2011, str. 1)

20Direktiva Vijeća 2011/16/EU od 15. veljače 2011. o administrativnoj suradnji u području oporezivanja i stavljanja izvan snage Direktive 77/799/EEZ (SL L 64, 11.3.2011, str. 1)

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.a)  Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) trebao bi dopuniti mjerodavne Međunarodne standarde financijskog izvještavanja (MSFI) i Međunarodne računovodstvene standarde (MRS) kako bi se olakšalo uvođenje zahtjeva javnog izvješćivanja po zemljama.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.b)  U Europskoj uniji javno izvješćivanje po zemljama već je uvedeno za bankarski sektor Direktivom 2013/36/EU te za ekstraktivnu industriju i industriju sječe šuma Direktivom 2013/34/EU.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.c)  Dosad neviđenim uvođenjem izvješćivanja po zemljama Unija je pokazala da je postala globalni predvodnik u borbi protiv izbjegavanja poreza.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.d)  Budući da borba protiv utaje poreza, izbjegavanja poreza i agresivnog poreznog planiranja može biti uspješna samo zajedničkim djelovanjem na međunarodnoj razini, od ključne je važnosti da Unija ostane globalni predvodnik u toj borbi i koordinira svoje aktivnosti s međunarodnim dionicima, primjerice okvirom OECD-a. Jednostrane aktivnosti, čak i one vrlo ambiciozne, nemaju stvarne izglede za uspjeh, a osim toga, dovode u opasnost konkurentnost europskih poduzeća i narušavaju ulagačku klimu u Uniji.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.e (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.e)  Većom transparentnošću u objavljivanju financijskih informacija svi su na dobitku jer će se povećati učinkovitost poreznih uprava, uključenost civilnog društva i informiranost zaposlenika te će se kod ulagača smanjiti sklonost riziku. Osim toga, poduzeća će imati koristi od boljih odnosa s dionicima, što će dovesti do veće stabilnosti i jednostavnijeg pristupa financiranju zbog jasnijeg profila rizika i poboljšanog ugleda.

Amandman    14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Poboljšan javni nadzor poreza na dobit poduzeća koji su dužna platiti multinacionalna poduzeća koja posluju u Uniji neophodan je element kako bi se dodatno potaknula odgovornost poduzeća, pridonijelo blagostanju zahvaljujući porezima, promicala pravednija porezna konkurencija u Uniji zasnovana na informiranijoj javnoj raspravi te kako bi se vratilo povjerenje javnosti u pravednost nacionalnih poreznih sustava. Takav je javni nadzor moguće ostvariti izvješćivanjem o informacijama u vezi s porezom na dobit, bez obzira na to gdje krajnje matično poduzeće multinacionalne grupe ima poslovni nastan.

(5)  Osim povećane transparentnosti dobivene slanjem izvješća po zemljama nacionalnim poreznim tijelima, poboljšan javni nadzor poreza na dobit poduzeća koji su dužna platiti multinacionalna poduzeća koja posluju u Uniji neophodan je element za promicanje korporativne odgovornosti i daljnje poticanje društvene odgovornosti poduzeća, doprinošenje blagostanju zahvaljujući porezima, promicanje pravednije porezne konkurencije u Uniji zasnovane na informiranijoj javnoj raspravi te za vraćanje povjerenja javnosti u pravednost nacionalnih poreznih sustava. Takav je javni nadzor moguće ostvariti izvješćivanjem o informacijama u vezi s porezom na dobit, bez obzira na to gdje krajnje matično poduzeće multinacionalne grupe ima poslovni nastan. Međutim, javni nadzor treba provoditi bez narušavanja ulagačke klime ili konkurentnosti poduzeća u Uniji, posebno malih i srednjih poduzeća kako je određeno ovom Direktivom te poduzeća srednje tržišne kapitalizacije kako je određeno Uredbom (EU) 2015/10171.a, koja bi trebala biti isključena iz obveze izvješćivanja određene ovom Direktivom.

 

__________________

 

1.aUredba (EU) 2015/1017 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2015. o Europskom fondu za strateška ulaganja, Europskom savjetodavnom centru za ulaganja i Europskom portalu projekata ulaganja i o izmjeni uredaba (EU) br. 1291/2013 i (EU) br. 1316/2013 – Europski fond za strateška ulaganja, SL L 182, 1.7.2015., str. 19.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.a)  Komisija je definirala društveno odgovorno poslovanje (DOP) kao odgovornost poduzeća za njihov utjecaj na društvo. DOP se mora voditi na razini poduzeća. Javna tijela mogu imati sporednu ulogu putem promišljene ponude dobrovoljnih političkih mjera i po potrebi dopunskih propisa. Poslovanje poduzeća može postati društveno odgovorno tako da se poštuju zakoni ili integriraju pitanja povezana sa socijalnim, etičkim, potrošačkim i ljudskim pravima i pravima u području zaštite okoliša u poslovne strategije ili poslovanje ili tako da se učini oboje.

Amandman    16

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Javnost bi trebala moći nadzirati sve aktivnosti grupe kada ona ima određene poslovne jedinice u Uniji. Za grupe koje u Uniji posluju samo preko poduzeća kćeri ili podružnice, poduzeća kćeri i podružnice trebali bi objavljivati i učiniti dostupnim izvješće krajnjeg matičnog poduzeća. Međutim, zbog proporcionalnosti i djelotvornosti, obveza da se izvješće objavi i učini dostupnim trebala bi biti ograničena na srednja ili velika poduzeća kćeri s poslovnim nastanom u Uniji ili na podružnice usporedive veličine otvorene u državi članici. Područje primjene Direktive 2013/34/EU trebalo bi stoga proširiti na podružnice koje je u državi članici otvorilo poduzeće s poslovnim nastanom izvan Unije.

(6)  Javnost bi trebala moći nadzirati sve aktivnosti grupe kada ona ima određene poslovne jedinice u Uniji i izvan nje. Grupe s poslovnim jedinicama u Uniji trebale bi se pridržavati načela dobrog poreznog upravljanja Europske unije. Multinacionalna poduzeća posluju diljem svijeta i njihovo korporativno ponašanje ima veliki utjecaj na zemlje u razvoju. Osiguranjem pristupa informacijama po zemlji građani i porezne uprave u njihovim zemljama dobili bi mogućnost da nadziru, ocjenjuju i pozivaju poduzeća na odgovornost. Javnom dostupnosti informacija za svaku poreznu jurisdikciju u kojoj posluje multinacionalno poduzeće povećala bi se usklađenost razvojne politike Unije i ograničili mogući sustavi za izbjegavanje poreza u zemljama za koje se utvrdilo da je mobilizacija nacionalnih sredstava ključna sastavnica razvojne politike Unije.

Amandman    17

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Izvješće o informacijama u vezi s porezom na dobit trebalo bi pružati informacije o svim aktivnostima poduzeća ili svih povezanih poduzeća grupe koju kontrolira krajnje matično poduzeće. Informacije bi se trebale temeljiti na izvještajnim specifikacijama iz mjere 13. BEPS-a te bi trebale biti ograničene na ono što je neophodno za to da omogući djelotvoran javni nadzor, kako bi se osiguralo da zbog objavljivanja ne nastanu nerazmjerni rizici ili nedostaci. U izvješće bi trebao biti uključen i kratak opis prirode aktivnosti. Taj bi se opis mogao temeljiti na kategorizaciji iz tablice 2. u Prilogu III. poglavlju V. dokumenta OECD-a „Smjernice za transferne cijene u dokumentaciji”. U izvješće bi trebalo biti uključeno sveobuhvatno obrazloženje u slučaju bitnog nesklada na razini grupe između iznosa obračunanog i plaćenog poreza, uzimajući pritom u obzir odgovarajuće iznose iz prethodnih financijskih godina.

(8)  Izvješće o informacijama u vezi s porezom na dobit trebalo bi pružati informacije o svim aktivnostima poduzeća ili svih povezanih poduzeća grupe koju kontrolira krajnje matično poduzeće. Informacijama bi se trebale uzeti u obzir izvještajne specifikacije iz mjere 13. BEPS-a te bi trebale biti ograničene na ono što je neophodno da se omogući djelotvoran javni nadzor, kako bi se osiguralo da zbog objavljivanja za dotično poduzeće ne nastanu nerazmjerni rizici ili nedostaci u smislu konkurentnosti ili pogrešnog tumačenja. U izvješće bi trebao biti uključen i kratak opis prirode aktivnosti. Taj bi se opis mogao temeljiti na kategorizaciji iz tablice 2. u Prilogu III. poglavlju V. dokumenta OECD-a „Smjernice za transferne cijene u dokumentaciji”. U izvješće bi trebalo biti uključeno sveobuhvatno obrazloženje, uključujući u slučaju bitnog nesklada na razini grupe između iznosa obračunanog i plaćenog poreza, uzimajući pritom u obzir odgovarajuće iznose iz prethodnih financijskih godina.

Amandman    18

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Da bi se osigurala razina preciznosti koja omogućuje građanima bolju procjenu toga kako MNP pridonosi blagostanju države članice, informacije bi trebalo raščlaniti po državama članicama. Osim toga informacije o poslovanju multinacionalnih poduzeća trebale bi se prikazivati vrlo detaljno kad je riječ o određenim poreznim jurisdikcijama koje donose posebne izazove. Informacije o poslovanju u svim drugim zemljama trebale bi se prikazati na zbirnoj osnovi.

(9)  Da bi se osigurala razina preciznosti koja omogućuje građanima bolju procjenu toga kako MNP-i pridonose blagostanju u jurisdikcijama u kojima djeluju, i unutar Unije i izvan nje, ne ugrožavajući pritom konkurentnost poduzeća, informacije bi trebalo raščlaniti po jurisdikcijama. Izvješća o informacijama u vezi s porezom na dobit mogu se smisleno razumjeti i upotrebljavati samo ako su informacije raščlanjene zasebno za svaku poreznu jurisdikciju.

Amandman    19

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Kako bi se osiguralo da se slučajevi neusklađenosti javno objavljuju, jedan ili više ovlaštenih revizora ili revizorskih društava trebali bi provjeriti je li izvješće o informacijama u vezi s porezom na dobit dostavljeno i predstavljeno u skladu sa zahtjevima iz ove direktive te je li dostupno na odgovarajućem web-mjestu poduzeća ili povezanog poduzeća.

(11)  Kako bi se osiguralo da se slučajevi neusklađenosti javno objavljuju, jedan ili više ovlaštenih revizora ili revizorskih društava trebali bi provjeriti je li izvješće o informacijama u vezi s porezom na dobit dostavljeno i predstavljeno u skladu sa zahtjevima iz ove Direktive te je li dostupno na odgovarajućem web-mjestu poduzeća ili povezanog poduzeća i jesu li javno objavljene informacije u skladu s revidiranim financijskim podacima poduzeća u roku predviđenom ovom Direktivom.

Amandman    20

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11.a)   Slučajevi kršenja obveza izvješćivanja o informacijama u vezi s porezom na dobit poduzeća i podružnica, za koje države članice izriču sankcije, u skladu s Direktivom 2013/34/EU, trebali bi se evidentirati u javnom registru kojim upravlja Europska komisija. Te bi sankcije mogle uključivati, među ostalim, upravne novčane kazne ili zabranu sudjelovanja u javnim pozivima na podnošenje ponuda i zabranu dobivanja financijskih sredstava iz strukturnih fondova Unije.

Amandman    21

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Da bi se utvrdilo određene porezne jurisdikcije za koje su potrebne vrlo detaljne informacije, nadležnost za donošenje akata u skladu s člankom 290. UFEU-a u pogledu sastavljanja zajedničkog Unijina popisa tih poreznih jurisdikcija trebalo bi delegirati Komisiji. Taj bi se popis trebao sastaviti na temelju određenih kriterija, utvrđenih na temelju Priloga I. Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o vanjskoj strategiji za učinkovito oporezivanje (COM (2016) 24 final). Osobito je važno da Komisija tijekom pripreme provede primjereno savjetovanje, među ostalim i na stručnoj razini, i da ta savjetovanja budu u skladu s načelima utvrđenima Međuinstitucijskim sporazumom o boljoj izradi zakonodavstva, koji su usuglasili Europski parlament, Vijeće i Komisija i koji čeka službeno potpisivanje. Osobito radi osiguravanja ravnomjernog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata Europski parlament i Vijeće zaprimaju sve dokumente u isto vrijeme kad i stručnjaci država članica, a njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima Komisijinih stručnih skupina zaduženih za pripremu delegiranih akata.

Briše se.

Amandman    22

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13.a)   Radi osiguravanja ujednačenih uvjeta za provedbu članka 48.b stavaka 1., 3., 4. i 6. te članka 48.c stavka 5. Direktive 2013/34/EU, Komisiji bi trebalo također dodijeliti provedbene ovlasti. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća1a.

 

________________

 

1a Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

Amandman    23

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Budući da cilj ove direktive ne mogu u dovoljnoj mjeri ostvariti države članice, već ga se zbog njegova učinka može bolje ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti kako je navedeno u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti, kako je navedeno u tom članku, ova direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(14)  Budući da cilj ove direktive ne mogu u dovoljnoj mjeri ostvariti države članice, već ga se zbog njegova učinka može bolje ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti kako je navedeno u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. Djelovanje Unije stoga je opravdano kako bi se uredila prekogranična dimenzija u slučaju agresivnog poreznog planiranja i aranžmana za transferne cijene. Ova je inicijativa odgovor na zabrinutost koju su zainteresirane strane izrazile u pogledu potrebe za rješavanjem poremećaja na jedinstvenom tržištu, s tim da se ne narušava konkurentnost Unije. Njome se ne bi trebalo uzrokovati nepotrebno administrativno opterećenje za poduzeća, ne stvaraju se daljnji porezni sukobi te zbog nje ne nastaje rizik dvostrukog oporezivanja. U skladu s načelom proporcionalnosti, kako je navedeno u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja, barem u pogledu veće transparentnosti.

Amandman    24

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Ovom se direktivom poštuju temeljna prava i priznaju načela koja su posebno utvrđena Poveljom o temeljnim pravima Europske unije.

(15)  Općenito, u okviru ove Direktive, opseg objavljenih informacija razmjeran je ciljevima povećanja javne transparentnosti i javnog nadzora. Stoga se smatra da se ovom Direktivom poštuju temeljna prava i priznaju načela koja su posebno utvrđena Poveljom o temeljnim pravima Europske unije.

Amandman    25

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  U skladu sa Zajedničkom političkom izjavom država članica i Komisije od 28. rujna 2011. o dokumentima s obrazloženjima od 28. rujna 2011.24, države članice obvezuju se, u opravdanim slučajevima, uz obavijest o svojim mjerama za prenošenje dostaviti dokument ili dokumente u kojima se objašnjava odnos između elemenata direktive i odgovarajućih dijelova nacionalnih instrumenata za prenošenje. U pogledu ove direktive zakonodavac smatra da je prijenos tih dokumenata opravdan.

(16)  U skladu sa Zajedničkom političkom izjavom država članica i Komisije o dokumentima s obrazloženjima od 28. rujna 2011.24, države članice obvezale su se da će, u opravdanim slučajevima, uz obavijest o svojim mjerama za prenošenje dostaviti dokument ili dokumente u kojima se objašnjava odnos između elemenata direktive i odgovarajućih dijelova nacionalnih instrumenata za prenošenje, primjerice u obliku usporedne tablice. U pogledu ove Direktive zakonodavac smatra da je prijenos tih dokumenata opravdan kako bi se ostvario cilj ove Direktive i spriječili potencijalni propusti i nedosljednosti u pogledu provedbe unutar država članica sukladno njihovim nacionalnim zakonodavstvima.

__________________

__________________

24 SL C 369, 17.12.2011., str. 14.

24 SL C 369, 17.12.2011., str. 14.

Amandman    26

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2013/34/EU

Članak 48.b – stavak 1. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice zahtijevaju od krajnjih matičnih poduzeća na koja se primjenjuje njihovo nacionalno pravo i koja imaju konsolidirani neto prihod veći od 750 000 000 EUR, kao i od poduzeća na koja se primjenjuje njihovo nacionalno pravo i koja nisu povezana poduzeća, a imaju neto prihod veći od 750 000 000 EUR, da sastavljaju i objavljuju izvješće o informacijama u vezi s porezom na dobit na godišnjoj osnovi.

Države članice zahtijevaju od krajnjih matičnih poduzeća na koja se primjenjuje njihovo nacionalno pravo i koja imaju konsolidirani prihod u iznosu od 750 000 000 EUR ili više, kao i od poduzeća na koja se primjenjuje njihovo nacionalno pravo i koja nisu povezana poduzeća, a imaju neto prihod u iznosu od 750 000 000 EUR ili više, da sastavljaju izvješće o informacijama u vezi s porezom na dobit na godišnjoj osnovi i besplatno ga stavljaju na raspolaganje javnosti.

Amandman    27

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2013/34/EU

Članak 48.b – stavak 1. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Izvješće o informacijama u vezi s porezom na dobit dostupno je javnosti na web-mjestu poduzeća na dan njegove objave.

Izvješće o informacijama u vezi s porezom na dobit objavljuje se u obliku zajedničkog obrasca dostupnog bez naknade u otvorenom formatu i dostupno je javnosti na web-mjestu poduzeća na dan njegove objave na barem jednom od službenih jezika Unije. Poduzeće istog dana pohranjuje izvješće u javni registar kojim upravlja Komisija.

 

Države članice ne primjenjuju pravila utvrđena ovim stavkom ako ta poduzeća imaju nastan isključivo na državnom području jedne države članice i ni u jednoj drugoj poreznoj jurisdikciji.

Amandman    28

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2013/34/EU

Članak 18.b – stavak 3. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice zahtijevaju od srednjih i velikih poduzeća kćeri iz članka 3. stavaka 3. i 4., na koja se primjenjuje njihovo nacionalno pravo i koja su pod kontrolom krajnjeg matičnog poduzeća koje ima konsolidirani neto prihod veći od 750 000 000 EUR i na koje se ne primjenjuje pravo određene države članice, da na godišnjoj osnovi objavljuju izvješće o informacijama u vezi s porezom na dobit tog krajnjeg matičnog poduzeća.

Države članice zahtijevaju od poduzeća kćeri na koja se primjenjuje njihovo nacionalno pravo i koja su pod kontrolom krajnjeg matičnog poduzeća koje na bilanci stanja u određenoj financijskoj godini ima konsolidirani neto prihod u iznosu od 750 000 000 EUR ili više i na koje se ne primjenjuje pravo određene države članice da na godišnjoj osnovi objavljuju izvješće o informacijama u vezi s porezom na dobit tog krajnjeg matičnog poduzeća.

Amandman    29

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2013/34/EU

Članak 48.b – stavak 3. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Izvješće o informacijama u vezi s porezom na dobit dostupno je javnosti od datuma njegove objave na web-mjestu poduzeća kćeri ili povezanog poduzeća.

Izvješće o informacijama u vezi s porezom na dobit objavljuje se u obliku zajedničkog obrasca dostupnog bez naknade u otvorenom formatu i dostupno je javnosti od datuma njegove objave na web-mjestu poduzeća kćeri ili povezanog poduzeća na barem jednom od službenih jezika Unije. Poduzeće istog dana pohranjuje izvješće u javni registar kojim upravlja Komisija.

Amandman    30

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2013/34/EU

Članak 48.b – stavak 4. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice zahtijevaju od podružnica koje na njihovu državnom području otvara poduzeće na koje se ne primjenjuje pravo određene države članice da na godišnjoj osnovi objavljuju izvješće o informacijama u vezi s porezom na dobit krajnjeg matičnog poduzeća iz stavka 5. točke (a) ovog članka.

Države članice zahtijevaju od podružnica koje na njihovu državnom području otvara poduzeće na koje se ne primjenjuje pravo određene države članice da na godišnjoj osnovi objavljuju i učine javno dostupnim bez naknade izvješće o informacijama u vezi s porezom na dobit krajnjeg matičnog poduzeća iz stavka 5. točke (a) ovog članka.

Amandman    31

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2013/34/EU

Članak 48.b – stavak 4. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Izvješće o informacijama u vezi s porezom na dobit dostupno je javnosti od datuma njegove objave na web-mjestu podružnice ili povezanog poduzeća.

Izvješće o informacijama u vezi s porezom na dobit objavljuje se u obliku zajedničkog obrasca dostupnog u otvorenom formatu i dostupno je javnosti od datuma njegove objave na web-mjestu podružnice ili povezanog poduzeća na barem jednom od službenih jezika Unije. Poduzeće istog dana pohranjuje izvješće u javni registar kojim upravlja Komisija.

Amandman    32

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2013/34/EU

Članak 48.b – stavak 5. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  poduzeće koje je otvorilo podružnicu poduzeće je povezano s grupom koju kontrolira krajnje matično poduzeće na koje se ne primjenjuje pravo određene države članice i koje ima konsolidirani neto prihod veći od 750 000 000 EUR ili je poduzeće koje nije povezano i koje ima neto prihod veći od 750 000 000 EUR;

(a)  poduzeće koje je otvorilo podružnicu poduzeće je povezano s grupom koju kontrolira krajnje matično poduzeće na koje se ne primjenjuje pravo određene države članice i koje na svojoj bilanci stanja ima konsolidirani neto prihod u iznosu od 750 000 000 EUR ili više ili je poduzeće koje nije povezano i koje ima neto prihod u iznosu od 750 000 000 EUR ili više;

Amandman    33

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2013/34/EU

Članak 48.b – stavak 5.– točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  krajnje matično poduzeće iz točke (a) nema srednje ili veliko poduzeće kćer iz stavka 3.

(b)  krajnje matično poduzeće iz točke (a) nema srednje ili veliko poduzeće kćer iz stavka 3. na koje se već primjenjuju obveze izvješćivanja.

Amandman    34

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2013/34/EU

Članak 48.b – stavak 7.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7.a   U slučaju država članica koje nisu uvele euro, iznos u nacionalnoj valuti koji je istovjetan iznosu utvrđenom u stavcima 1., 3. i 5. dobiva se primjenom tečajne liste objavljene u Službenom listu Europske unije koja vrijedi na dan stupanja ovog poglavlja na snagu.

Amandman    35

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2013/34/EU

Članak 48.c – stavak 2. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Informacije iz stavka 1. obuhvaćaju sljedeće:

2.  Informacije iz stavka 1. predstavljaju se u obliku zajedničkog obrasca i obuhvaćaju sljedeće, raščlanjeno po poreznoj jurisdikciji:

Amandman    36

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2013/34/EU

Članak 48.c – stavak 2. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  kratak opis prirode aktivnosti;

(a) ime krajnjeg poduzeća i, kad je to primjenjivo, popis svih njegovih poduzeća kćeri, kratak opis prirode njihovih aktivnosti i njihovu geografsku lokaciju;

Amandman    37

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2013/34/EU

Članak 48.c – stavak 2. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  broj zaposlenih;

(b) broj zaposlenih na puno radno vrijeme;

Amandman    38

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2013/34/EU

Članak 48.c – stavak 2. – točka ba (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  dugotrajnu imovinu osim novca ili novčanih ekvivalenata;

Amandman    39

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2013/34/EU

Članak 48.c – stavak 2. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  iznos neto prihoda, koji uključuje ostvareni prihod u odnosu na povezane strane;

(c)  iznos neto prihoda, uključujući razliku između ostvarenog prihoda u odnosu na povezane strane i ostvarenog prihoda u odnosu na nepovezane strane;

Amandman    40

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2013/34/EU

Članak 48.c – stavak 2. – točka ga (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ga)  prijavljeni kapital;

Amandman    41

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2013/34/EU

Članak 48.c – stavak 2. – točka gb (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(gb)  ostvaruju li poduzeća, poduzeća kćeri ili podružnice korist od povlaštenog poreznog tretmana u okviru poreznih režima za patente ili istovjetnih sustava.

Amandman    42

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2013/34/EU

Članak 48.c – stavak 3. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U izvješću se predstavljaju informacije iz stavka 2. zasebno za svaku državu članicu. Ako se država članica sastoji od nekoliko poreznih jurisdikcija, informacije se združuju na razini države članice.

U izvješću se predstavljaju informacije iz stavka 2. zasebno za svaku državu članicu. Ako se država članica sastoji od nekoliko poreznih jurisdikcija, informacije se predstavljaju zasebno za svaku poreznu jurisdikciju.

Amandman    43

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2013/34/EU

Članak 48.c – stavak 3. – podstavak 2

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U izvješću se navode i informacije iz stavka 2. ovog članka zasebno za svaku poreznu jurisdikciju koja je na kraju prethodne financijske godine bila uvrštena na Unijin popis određenih poreznih jurisdikcija sastavljen u skladu s člankom 48.g, osim ako se u izvješću izričito potvrdi, ovisno o odgovornosti iz članka 48.e, da povezano poduzeće ili grupa na koje se primjenjuju propisi porezne jurisdikcije nisu izravno uključeni u transakcije s povezanim poduzećem iste grupe na koje se primjenjuju propisi određene države članice.

U izvješću se navode i informacije iz stavka 2. ovog članka zasebno za svaku poreznu jurisdikciju izvan Unije.

Amandman    44

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2013/34/EU

Članak 48.c – stavak 3. – podstavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U izvješću se predstavljaju informacije iz stavka 2. na zbirnoj osnovi za ostale porezne jurisdikcije.

Briše se.

Amandman    45

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2013/34/EU

Članak 48.c – stavak 3. – podstavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Kako bi se zaštitile osjetljive poslovne informacije i zajamčili pravedni tržišni uvjeti, države članice mogu dopustiti da se jedna ili više informacija navedenih u članku 48.c privremeno izostavi iz izvješća u pogledu aktivnosti u jednoj ili više konkretnih poreznih jurisdikcija kada bi zbog prirode tih informacija njihovo objavljivanje ozbiljno naštetilo poslovnom položaju poduzeća iz članka 48.b stavka 1. i članka 48.b stavka 3. na koje se odnosi. To izostavljanje ne sprečava pravedno i uravnoteženo razumijevanje poreznog položaja poduzeća. U izvješću se navodi da je određena informacija izostavljena, uz obrazloženje izostavljanja i upućivanje na poreznu jurisdikciju o kojoj je riječ.

Amandman    46

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2013/34/EU

Članak 48.c – stavak 3. – podstavak 3.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice takva izostavljanja uvjetuju prethodnim odobrenjem nacionalnog nadležnog tijela. Poduzeće svake godine traži novo odobrenje od nadležnog tijela, koje donosi odluku na temelju procjene situacije. Kada izostavljena informacija više ne zadovoljava uvjete iz podstavka 3.a, ona odmah mora postati javno dostupna.

Amandman    47

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2013/34/EU

Članak 48.c – stavak 3. – podstavak 3.c (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice obavještavaju Komisiju o odobravanju tog privremenog odstupanja i na povjerljiv joj način prenose izostavljene informacije zajedno s detaljnim obrazloženjem odobrenog odstupanja. Komisija svake godine na svojim mrežnim stranicama objavljuje obavijesti koje je primila od država članica i obrazloženja dostavljena u skladu s podstavkom 3.a.

Amandman    48

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2013/34/EU

Članak 48.c – stavak 3. – podstavak 3.d (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Komisija provjerava poštuje li se zahtjev iz podstavka 3.a te nadzire primjenu tog privremenog odstupanja koje su odobrila nacionalna tijela.

Amandman    49

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2013/34/EU

Članak 48.c – stavak 3. – podstavak 3.e (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ako nakon ocjene informacija dobivenih u skladu s podstavkom 3.c Komisija zaključi da zahtjev iz podstavka 3.a nije ispunjen, predmetno poduzeće te informacije mora odmah objaviti.

Amandman    50

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2013/34/EU

Članak 48.c – stavak 3. – podstavak 3.f (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Komisija putem delegiranih akata donosi smjernice kako bi se državama članicama pomoglo da definiraju slučajeve u kojima se smatra da se objavom informacija ozbiljno naštetilo komercijalnom položaju poduzeća na koje se te informacije odnose.

Amandman    51

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2013/34/EU

Članak 48.c – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Izvješće o informacijama u vezi s porezom na dobit objavljuje se i osigurava se njegova dostupnost na web-mjestu na najmanje jednom službenom jeziku Unije.

5.  Izvješće o informacijama u vezi s porezom na dobit objavljuje se u obliku zajedničkog obrasca dostupnog bez naknade u otvorenom formatu i dostupno je javnosti od datuma njegove objave na web-mjestu poduzeća kćeri ili povezanog poduzeća na barem jednom od službenih jezika Unije. Poduzeće istog dana pohranjuje izvješće u javni registar kojim upravlja Europska komisija.

Amandman    52

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2013/34/EU

Članak 48.e – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju da članovi administrativnih, upravljačkih i nadzornih tijela krajnjeg matičnog poduzeća iz članka 48.b stavka 1., djelujući u okviru nadležnosti koje su im dodijeljene na temelju nacionalnog prava, imaju zajedničku odgovornost osigurati da se izvješće o informacijama u vezi s porezom na dobit sastavlja, objavljuje te da bude dostupno u skladu s člancima 48.b, 48.c i 48.d.

1.  Kako bi se povećala odgovornost prema trećim stranama i osiguralo primjereno upravljanje, države članice osiguravaju da članovi administrativnih, upravljačkih i nadzornih tijela krajnjeg matičnog poduzeća iz članka 48.b stavka 1., djelujući u okviru nadležnosti koje su im dodijeljene na temelju nacionalnog prava, imaju zajedničku odgovornost osigurati da se izvješće o informacijama u vezi s porezom na dobit sastavlja, objavljuje te da bude dostupno u skladu s člancima 48.b, 48.c i 48.d.

Obrazloženje

Promjena je potrebna i primjerena kako bi se osigurala usklađenost s uvodnom izjavom 10. ovog zakonodavnog prijedloga.

Amandman    53

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2013/34/EU

Članak 48.g

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 48.g

Briše se.

Unijin zajednički popis određenih poreznih jurisdikcija

 

Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 49. u pogledu sastavljanja Unijina zajedničkog popisa određenih poreznih jurisdikcija. Taj se popis temelji na ocjeni poreznih jurisdikcija koje ne poštuju sljedeće kriterije:

 

(1)   transparentnost i razmjenu informacija, uključujući razmjenu informacija na zahtjev i automatsku razmjenu informacija o financijskim računima;

 

(2)   pošteno tržišno natjecanje u području poreza;

 

(3)   standarde koje su utvrdili G20 i/ili OECD;

 

(4)   druge mjerodavne standarde, uključujući međunarodne standarde koje utvrdi Radna skupina za financijske mjere.

 

Komisija redovito preispituje popis i prema potrebi ga izmjenjuje kako bi se u obzir uzele nove okolnosti.

 

Amandman    54

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2013/34/EU

Članak 48.i – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija izvješćuje o poštovanju i učinku obveza izvješćivanja iz članaka od 48.a do 48.f. Izvješće sadržava ocjenu toga daju li se u izvješću o informacijama u vezi s porezom na dobit odgovarajući i razmjerni rezultati, uzimajući u obzir potrebu za osiguravanjem dostatne razine transparentnosti i potrebu za konkurentnim okruženjem za poduzeća.

Komisija izvješćuje o poštovanju i učinku obveza izvješćivanja iz članaka od 48.a do 48.f. Izvješće sadržava ocjenu toga daju li se u izvješću o informacijama u vezi s porezom na dobit odgovarajući i razmjerni rezultati te se u njemu procjenjuju troškovi i koristi smanjenja praga za konsolidirani neto prihod, iznad kojega poduzeća i podružnice moraju izvijestiti o informacijama u vezi s porezom na dobit. U izvješću se, osim toga, ocjenjuje je li potrebno poduzeti dodatne dopunske mjere, uzimajući u obzir potrebu za osiguravanjem dostatne razine transparentnosti i potrebu za očuvanjem i osiguranjem konkurentnog okruženja za poduzeća i privatna ulaganja.

Amandman     55

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.a (nova)

Direktiva 2013/34/EU

Članak 48.ia (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.a)  umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 48.ia

 

Najkasnije četiri godine nakon donošenja ove Direktive i uzimajući u obzir stanje na razini OECD-a, Komisija preispituje i izvještava o odredbama ovog poglavlja, posebno u pogledu:

 

-   poduzeća i podružnica od kojih se zahtijeva da izvješćuju o informacijama u vezi s porezom na dobit, posebno o tome bi li trebalo proširiti područje primjene ovog poglavlja kako bi uključivalo velika poduzeća definirana u članku 3. stavak 4. i velike grupe definirane u članku 3. stavku 7. ove Direktive;

 

-   sadržaja izvješća o informacijama u vezi s porezom na dobit, kako je predviđeno u članku 48.c;

 

-   privremenog odstupanja iz članka 48.c stavka 3. podstavaka od 3.a do 3.f.

 

Komisija dostavlja to izvješće Europskom parlamentu i Vijeću, prema potrebi zajedno sa zakonodavnim prijedlogom.”

Amandman     56

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.b (nova)

Direktiva 2013/34/EU

Članak 48.ib (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.b)  umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 48.ib

 

Zajednički obrazac za izvješće

 

Komisija provedbenim aktima propisuje zajednički obrazac na koji se odnose članak 48.b stavci 1., 3., 4. i 6. te članak 48.c stavak 5. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 50. stavka 2.”

Amandman    57

Prijedlog direktive

Članak 1 – stavak 1. – točka 3. – podtočka b

Direktiva 2013/34/EU

Članak 49. – stavak 3.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3.a)  a Prije nego što donese delegirani akt, Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje imenuje svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od [datum].”

(3.a)  Prije nego što donese delegirani akt, Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje imenuje svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*, uzimajući posebice u obzir odredbe Ugovora i Povelje Europske unije o temeljnim pravima.”

 

________________

 

*Međuinstitucijski sporazum Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o boljoj izradi zakonodavstva (SL L 123, 12.5.2016., str. 1.)

Obrazloženje

Potrebno je uzeti u obzir odredbe Ugovora i Povelje Europske unije o temeljnim pravima

Amandman    58

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.a (nova)

Direktiva 2013/34/EU

Članak 51. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(3.a)  U članku 51. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

Države članice predviđaju sankcije koje se primjenjuju na povrede nacionalnih odredaba usvojenih u skladu s ovom Direktivom i poduzimaju potrebne mjere za osiguranje njihove primjene. Sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne težini prekršaja i odvraćajuće.

Države članice utvrđuju sankcije koje se primjenjuju na povrede nacionalnih odredaba usvojenih u skladu s ovom Direktivom i poduzimaju potrebne mjere za osiguranje njihove primjene. Sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne težini prekršaja i odvraćajuće.

 

Države članice donose barem administrativne mjere i sankcije usmjerene protiv poduzeća koja su povrijedila nacionalne odredbe usvojene u skladu s ovom Direktivom.

 

Države članice obavješćuju Komisiju o tim odredbama najkasnije do... datum prijenosa] te je bez odgode obavješćuju o svakoj naknadnoj izmjeni koja se na njih odnosi.

 

U roku od (tri godine nakon stupanja na snagu ove Direktive) Komisija sastavlja popis mjera i sankcija koje se izriču u svakoj državi članici u skladu s ovom Direktivom.

(1)

  SL C 487, 28.12.2016., str. 62.


OBRAZLOŽENJE

Javno izvješćivanje po zemljama o poreznim podacima poduzeća ključan je element borbe protiv međunarodne utaje poreza i izbjegavanja plaćanja poreza te protiv utrke u snižavanju standarda među poreznim sustavima. No ovom će se direktivom ostvariti puno više koristi. S obzirom na rastuću mobilnost i na gospodarske aktivnosti na globalnoj i europskoj razini, transparentnost u smislu objavljivanja podataka preduvjet je za čvrsto korporativno upravljanje i način na koji se može poboljšati društveno odgovorno poslovanje.

Građani trenutačno iz objavljene računovodstvene dokumentacije poduzeća ne mogu niti utvrditi posluju li multinacionalna poduzeća u njihovoj poreznoj jurisdikciji. Taj se problem dodatno pogoršava kako multinacionalna poduzeća postaju složenija i, nažalost, često manje transparentna. Većina zemalja koristi međunarodne računovodstvene standarde. Stoga će javno izvješćivanje po zemljama biti ekonomičan način uvođenja promjena u globalnu korporativnu transparentnost u korist naših društava, uključujući građane, dioničare, porezna tijela, ulagače i ekonomiste, koja će na taj način moći pozvati vlade i multinacionalna poduzeća na odgovornost.

Vaši izvjestitelji smatraju da se, uz ciljeve povezane s porezom i korporativnom odgovornošću, ovom direktivom također mogu povećati prava radnika na informiranje i savjetovanje. Javnim izvješćivanjem jača se dijalog te se promiče uzajamno povjerenje unutar poduzeća jer se time mogu pružiti objektivni i pouzdani podaci o stanju poduzeća, čime se kod svih dionika, uključujući zaposlenike, podiže svijest o potrebama za prilagodbom. Također se promiče sudjelovanje zaposlenika u radu i u budućnosti poduzeća te se povećava njegova konkurentnost.

Europski parlament već dugo poziva na uvođenje javnog izvješćivanja po zemljama. Već je 2011. zauzeo stajalište o izvješćivanju po zemljama ustvrdivši da je kvaliteta financijskog izvješćivanja ključna za učinkovito suzbijanje utaje poreza i da bi bila jednako korisna za ulagače u svim sektorima, čime bi se doprinijelo dobrom upravljanju na globalnoj razini. Izvješćivanje po zemljama uvršteno je 2014. u raspravu u okviru Direktive o nefinancijskom izvješćivanju. Naposljetku, nakon što se izvjestitelj za reformu prava dioničara Sergio Cofferati zauzeo za uvođenje javnog izvješćivanja po zemljama u Računovodstvenu direktivu, Komisija je odlučila iznijeti poseban prijedlog o toj temi u obliku akta o izmjeni Računovodstvene direktive. Ta izmjena Računovodstvene direktive može imati ključnu ulogu u korporativnom izvješćivanju.

Vaši izvjestitelji predlažu da se poveća transparentnost u vezi s informacijama koje poduzeća trebaju dostavljati i predlažu sljedeća glavna poboljšanja Komisijina teksta:

•  U cilju bolje izrade zakonodavstva treba izbjegavati uvođenje novih kategorija poduzeća i grupa. Ta bi izmjena Računovodstvene direktive trebala biti u skladu s logikom Računovodstvene direktive. Pragovi za mikropoduzeća te mala, srednja i velika poduzeća odavno su definirani. Ideja potječe još iz Četvrte direktive o pravu trgovačkih društava iz 1978. Komisija dosad nije na zadovoljavajući način opravdala potrebu za uvođenjem novog praga. Budući da MSP-ovi nemaju dovoljno sredstava za ulaganje u strukture fiktivnih poduzeća u cilju umjetnog premještanja dobiti, u nepovoljnom su položaju u smislu konkurentnosti u odnosu na multinacionalna poduzeća. Kako bi se osiguralo zdravo jedinstveno tržište nužno je uspostaviti pravedan, učinkovit, transparentan zajednički sustav korporativnog izvješćivanja kojim se potiče rast i koji se temelji na načelu da poduzeća porez trebaju plaćati u zemlji u kojoj je generirana dobit. Stoga bi velike grupe kako su definirane člankom 3. stavkom 7. i sva velika poduzeća kako su definirana člankom 3. stavkom 4. trebala podlijegati novim zahtjevima za objavljivanje podataka.

•  Vaši izvjestitelji smatraju da bi bilo neprimjereno ograničiti područje primjene ove Direktive na informacije povezane s državama članicama EU-a i poreznim oazama te stoga, čak i ako u načelu ne bi bili protiv ideje sastavljanja Unijine crne liste poreznih oaza na temelju jasnih kriterija, predlažu da se za multinacionalna poduzeća uvede obveza dostavljanja informacija o njihovim aktivnostima za svaku jurisdikciju u kojoj posluju, također i izvan Europske unije. Javno objavljivanje tih informacija nije sankcija za nekooperativne jurisdikcije, već neophodan uvjet za one jurisdikcije koje djeluju u okviru funkcionalnog jedinstvenog tržišta.

•  U cilju poboljšanja javnog nadzora i globalne transparentnosti poduzeća vaši izvjestitelji smatraju da bi multinacionalna poduzeća trebala objavljivati relevantne informacije za sve zemlje u svijetu u kojima posluju kako bi se porez plaćao ondje gdje se dobit doista i ostvaruje. Objavljivanje raščlanjenih podataka, na što pozivaju vaši izvjestitelji, u skladu je s dosljednošću politika EU-a za razvoj jer je cilj tog objavljivanja promicati pridržavanje poreznih propisa i učinkovito pomagati zemljama u razvoju da dođu do svojih poreznih prihoda.

•  Vaši izvjestitelji smatraju da je iznimno važno da se formatom objavljivanja omogući usporedba podataka i stoga predlažu standardizaciju formata dokumentacije izvješćivanja za sva poduzeća obuhvaćena područjem primjene ove direktive.

Na kraju, izvjestitelji naglašavaju važnost koju koordiniran i usklađen pristup provedbi sustava korporativnog izvješćivanja ima za uredno funkcioniranje jedinstvenog tržišta. U tom kontekstu vaši izvjestitelji još jednom žele naglasiti da je veća transparentnost u pogledu aktivnosti multinacionalnih poduzeća ključna za okončanje prakse premještanja dobiti, koja se provodi na nekoliko načina, uključujući fiktivna poduzeća, povlaštene porezne režime za patente i transferne cijene, kao i za okončanje praksi nezdrave porezne konkurencije između pravnih sustava, koja se prečesto koristi na štetu građana, posebno poreznih obveznika, zaposlenika i MSP-ova.


MIŠLJENJE MANJINE

koje su u skladu s člankom 52.a stavkom 4. Poslovnika podnijeli Bernard Monot i Gilles Lebreton

„Izvješćivanje” po zemljama usklađeno je s logikom koju podupiremo od samog početka: borba protiv izbjegavanja plaćanja poreza i porezne utaje. U tom pogledu, glasovali smo za dva izvješća Odbora TAXE, za tekstove o uvođenju automatske razmjene odluka o porezima, za borbu protiv hibridnih neusklađenosti i za četiri sporazuma kojima se ide u prilog automatskoj razmjeni informacija (Švicarska, San Marino, Lihtenštajn, Monako).

„Izvješćivanje” po zemljama koristan je alat. Međutim, smatramo da objava informacija stvara prekomjeran nepovoljan položaj na štetu europskih poduzeća. Naime, kineski konkurent bez poslovnog nastana u Uniji, imao bi, primjerice, pristup osjetljivim financijskim i poslovnim informacijama bez ikakve naknade.

Odstupanja koja se predlažu u tekstu ograničena su, i po našem mišljenju nedovoljna, tim više ako se podaci u trećim zemljama predstavljaju raščlanjeno.

Podržavamo automatsku razmjenu takvih podataka između poreznih uprava, čime bi se omogućilo prepoznavanje situacija u kojima poduzetnik ne plaća poreze tamo gdje se nalazi njegova djelatnost i, prema potrebi, provođenje poreznih revizija kako bi se povratio dugovani iznos koji dospijeva na neopravdano premještenu poreznu osnovicu.


MIŠLJENJE ODBORA ZA PRAVNA PITANJA O PRAVNOJ OSNOVI

g. Pavel Svoboda

Predsjednik

Odbor za pravna pitanja

BRUXELLES

g. Roberto Gualtieri

Predsjednik

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

BRUXELLES

Predmet:  Mišljenje o pravnoj osnovi Komisijina Prijedloga direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2013/34/EU u pogledu objavljivanja informacija o porezu na dobit određenih poduzeća i podružnica (COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD))

Poštovani gospodine predsjedniče,

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku odlučio je 10. siječnja 2017. na vlastitu inicijativu i u skladu s člankom 39. stavkom 3. Poslovnika iznijeti mišljenje o tome je li pravna osnova koju je predložila Komisija, tj. članak 50. stavak 1. UFEU-a, ispravna pravna osnova Prijedloga direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2013/34/EU u pogledu objavljivanja informacija o porezu na dobit određenih poduzeća i podružnica ili je, naprotiv, prijedlog trebalo temeljiti na drugoj pravnoj osnovi, kao što je članak 115. UFEU-a.

I. Kontekst

Komisija je 12. travnja 2016. donijela Prijedlog o izmjeni Direktive 2013/34/EU („Računovodstvena direktiva”)(1). Prijedlogom se multinacionalnim grupacijama iz EU-a i izvan EU-a čiji globalni prihodi premašuju 750 milijuna EUR nameće obveza sastavljanja i objavljivanja godišnjih izvješća o porezu na dobit.

U obrazloženju prijedloga navodi se da je zdravom jedinstvenom tržištu potreban sustav oporezivanja dobiti u kojem poduzeća porez plaćaju u zemlji u kojoj je dobit generirana. To se načelo potkopava agresivnim poreznim planiranjem. Komisija smatra da se javnim nadzorom može doprinijeti suzbijanju te prakse. Nadalje, Komisija objašnjava da se prijedlogom dopunjuju trenutačni zahtjevi u pogledu financijskog izvješćivanja poduzeća i njime se ne utječe na te zahtjeve u vezi s njihovim financijskim izvještajima.

II. Relevantni članci Ugovora

Pravna osnova koju je predložila Komisija jest članak 50. stavak 1. UFEU-a. Članak 50 stavak 1. i članak 50. stavak 2. točka (g) UFEU-a glase kako slijedi:

Članak 50.

(bivši članak 44. UEZ-a)

1. Za ostvarenje slobode poslovnog nastana s obzirom na određenu djelatnost, Europski parlament i Vijeće donose direktive u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom i nakon savjetovanja s Gospodarskim i socijalnim odborom.

2. Europski parlament, Vijeće i Komisija izvršavaju dužnosti koje su im povjerene na temelju prethodnih odredaba, a osobito:

(...)

(g) usklađivanjem, u mjeri u kojoj je to potrebno, zaštitnih mehanizama koje države članice zahtijevaju od trgovačkih društava u smislu članka 54. drugog stavka radi zaštite interesa članova i trećih, s ciljem izjednačavanja takvih zaštitnih mehanizama širom Unije; (...)

Članak 115. UFEU-a glasi kako slijedi:

Članak 115.

(bivši članak 94. UEZ-a)

Ne dovodeći u pitanje članak 114., Vijeće, odlučujući jednoglasno u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom i nakon savjetovanja s Europskim parlamentom te Gospodarskim i socijalnim odborom, donosi direktive za usklađivanje onih zakona ili drugih propisa država članica koji neposredno utječu na uspostavu ili funkcioniranje unutarnjeg

tržišta.

III. Sudska praksa o pravnoj osnovi

Odabir pravne osnove važan je jer je Unija ustavno zasnovana na načelu dodjele nadležnosti i njezine institucije mogu djelovati samo na način koji je u skladu s nadležnostima koje su im dodijeljene Ugovorom(2). Stoga odabir pravne osnove nije diskrecijska odluka.

Određena načela u vezi s odabirom pravne osnove proizlaze iz sudske prakse Suda EU-a. Prvo, s obzirom na posljedice utvrđivanja pravne osnove u smislu stvarne nadležnosti i postupka, odabir ispravne pravne osnove od ustavne je važnosti(3). Drugo, odabir pravne osnove za mjeru EU-a mora počivati na objektivnim čimbenicima koji su podložni sudskom preispitivanju; oni posebno uključuju cilj i sadržaj te mjere(4). Činjenica da neka institucija želi intenzivnije sudjelovati u usvajanju određene mjere, rad koji je u području na koje se mjera odnosi izvršen na drugoj osnovi i kontekst u kojem je mjera usvojena nebitni su(5).

Odabir pogrešne pravne osnove može stoga biti opravdanje za poništenje predmetnog akta

(6).

IV. Cilj i sadržaj predložene Uredbe

Iz uvodnih izjava prijedloga jasno je da je cilj poboljšati transparentnost i javni nadzor poreza na dobit poduzeća te potaknuti odgovornost poduzeća nametanjem zahtjeva za objavljivanje podataka određenim poduzećima u vezi s njihovim porezom na dobit.

U uvodnoj izjavi (12) prijedloga navodi se da je cilj direktive povećati transparentnost i javni nadzor poreza na dobit poduzeća prilagodbom postojećeg pravnog okvira za obveze uvedene poduzećima i društvima u pogledu objave izvješća te zaštite interesa članova i trećih u smislu članka 50. stavka 2. točke (g) UFEU-a.

U skladu s uvodnom izjavom (5), poboljšan javni nadzor poreza na dobit poduzeća koji su dužna platiti multinacionalna poduzeća koja posluju u Uniji neophodan je element kako bi se dodatno potaknula odgovornost poduzeća, pridonijelo blagostanju zahvaljujući porezima, promicala pravednija porezna konkurencija u Uniji zasnovana na informiranijoj javnoj raspravi te kako bi se vratilo povjerenje javnosti u pravednost nacionalnih poreznih sustava. Takav je javni nadzor moguće ostvariti izvješćivanjem o informacijama u vezi s porezom na dobit.

U uvodnoj izjavi (9) objašnjava se kako bi informacije u izvješću trebalo raščlaniti po državama članicama da bi se osigurala razina preciznosti koja omogućuje građanima bolju procjenu toga kako multinacionalno poduzeće pridonosi blagostanju države članice.

U uvodnoj izjavi (10) objašnjava se režim odgovornosti članova administrativnih, upravnih i nadzornih tijela uspostavljen predloženom direktivom kako bi se povećala odgovornost prema trećim stranama i kako bi se osiguralo primjereno upravljanje.

Uvodnom izjavom (11) uvodi se obveza u skladu s kojom revizori ili revizorska društva trebaju provjeriti je li izvješće dostavljeno i predstavljeno u skladu sa zahtjevima predložene direktive, kako bi se osiguralo da se slučajevi neusklađenosti javno objavljuju.

Sadržaj je predložene direktive u prvom redu obveza za velika poduzeća i podružnice da sastavljaju izvješće o informacijama u vezi s porezom na dobit u kojem se navode opće informacije raščlanjene po državama i koje se objavljuje u registru i na mrežnim stranicama poduzeća. Sadržaj prijedloga potvrđuje cilj povećanja transparentnosti, javnog nadzora i odgovornosti poduzeća.

Kako bi se postigao navedeni cilj, Komisija predlaže da se u Računovodstvenu direktivu umetne novo poglavlje (poglavlje 10.a). Njime se od svih poduzeća i podružnica iz EU-a i izvan EU-a koji posluju u EU-u i čiji konsolidirani prihod premašuje 750 000 000 EUR zahtijeva da na godišnjoj osnovi sastavljaju i objavljuju izvješće o informacijama u vezi s porezom na dobit (članak 48.b).

Izvješće mora sadržavati informacije o prirodi aktivnosti, broju zaposlenih, ostvarenom neto prihodu (uključujući prihod ostvaren s trećim stranama i među poduzećima unutar grupacije), dobiti ili gubitku ostvarenom prije oporezivanja dobiti, iznosu poreza na dobit koji treba platiti na osnovi dobiti ostvarene u tekućoj godini, iznosu poreza na dobit koji je već plaćen tijekom te godine i akumuliranoj dobiti (članak 48.c stavak 2.).

Informacije u izvješću moraju biti predstavljene zasebno po svakoj državi članici u kojoj poduzeće posluje i za svaku jurisdikciju uvrštenu na Unijin zajednički popis određenih poreznih jurisdikcija, te na zbirnoj osnovi za ostatak svijeta (članak 48.c stavak 3. i članak 48.g).

Izvješće se objavljuje u poslovnom registru i ostaje dostupno na web-mjestu poduzeća u razdoblju od najmanje pet uzastopnih godina (članak 48.d).

V. Utvrđivanje odgovarajuće pravne osnove

Članak 50. stavak 1. UFEU-a zakonodavcu pruža pravnu osnovu za donošenje, u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom, direktiva za ostvarenje slobode poslovnog nastana s obzirom na određenu djelatnost. Članak 50. stavak 2. UFEU-a sadrži neiscrpan popis primjera u kojima se primjenjuje upravo ta pravna osnova. Za aktualni je slučaj važan članak 50. stavak 2. točka (g) jer je njome propisano da zakonodavac izvršava dužnosti koje su mu povjerene u pogledu prava poslovnog nastana „(...) usklađivanjem, u mjeri u kojoj je to potrebno, zaštitnih mehanizama koje države članice zahtijevaju od trgovačkih društava u smislu članka 54. drugog stavka radi zaštite interesa članova i trećih, s ciljem izjednačavanja takvih zaštitnih mehanizama širom Unije.”

Na temelju te je pravne osnove donesen znatan broj direktiva u području prava trgovačkih društava u cilju zaštite interesa članova i trećih(7), među ostalim i kada to obuhvaća zahtjeve za otkrivanje podataka, i posebno za javno otkrivanje podataka(8).

Isto tako, kao što je već detaljno opisano u odjeljku IV. ovog dokumenta, cilj i sadržaj prijedloga u načelu je poboljšati javni nadzor nad porezom na dobit poduzeća koji su dužna platiti multinacionalna poduzeća koja posluju u Uniji, i to zahtijevajući od poduzeća čiji godišnji prihod premašuje određeni prag da sastavljaju i objavljuju godišnja izvješća o porezu na dobit.

Konkretnije, prema uvodnoj izjavi (12), cilj je prijedloga „povećati transparentnost i javni nadzor poreza na dobit poduzeća prilagodbom postojećeg pravnog okvira za obveze uvedene poduzećima i društvima u pogledu objave izvješća te zaštite interesa članova i trećih u smislu članka 50. stavka 2. točke (g) UFEU-a”.

U predloženoj se direktivi, dakle, smatra da postoji veza između transparentnosti i javnog nadzora, što su ciljevi koji se prijedlogom nastoje postići, i interesa „članova i trećih”, u čiju se korist donose zaštitni mehanizmi na temelju članka 50. stavka 2. točke (g) UFEU-a. To upućuje na to da se (i.) izraz „članovi i treći” odnosi i na javnost općenito, a ne samo na one koji imaju ugovorne ili predugovorne odnose s poduzećem ili na koje poslovanje tog poduzeća izravno utječe, te da (ii.) prijedlog doista služi interesima tih „članova i trećih”. Time je predložena direktiva u potpunosti usklađena sa zahtjevima za objavljivanje podataka koji su utvrđeni u Direktivi 2013/34.

U svjetlu navedenoga trebalo bi ispitati (i.) može li se izraz „članovi i treći” iz članka 50. stavka 2. točke (g) UFEU-a proširiti na javnost i (ii.) štite li se prijedlogom doista interesi tako definiranih članova i trećih.

U pogledu prvog pitanja može se zaključiti da u skladu sa sudskom praksom Suda EU-a izraz „treći” kako se koristi u članku 50. stavku 2. točki (g) nije ograničen na osobe koje imaju izravne ugovorne ili predugovorne odnose s poduzećem, već se odnosi i na, među ostalim, konkurente poduzeća ili trgovačkih društava o kojima je riječ, a i šire na javnost.

U skladu s presudom Suda u predmetu Verband deutscher Daihatsu-Händler na koji uvodna izjava (12) predložene direktive izravno upućuje pojam „treći” treba široko tumačiti:

„[Sama formulacija] članka 50. stavka 2. točke (g) UFEU-a odnosi se na potrebu za zaštitom interesa „trećih” općenito, bez razlikovanja ili isključivanja kategorija koje su obuhvaćene tim izrazom” (naknadno istaknuto).(9)

Sud je dodao da je to doslovno tumačenje potvrđeno ciljem ukidanja ograničenja slobode poslovnog nastana, za što se Ugovorom vrlo općenito dodjeljuju zaduženja.(10)

U toj je presudi Sud zaključio da je članak 50. stavak 2. točka (g) UFEU-a primjerena pravna osnova za uvođenje obveze dostavljanja informacija za sve treće strane koje nemaju ili ne mogu steći dostatno znanje o računovodstvenom i financijskom stanju poduzeća.(11)

U predmetu

Axel Springer Sud je ustvrdio da su „izrazom ‚treći’ iz tog članka obuhvaćene sve treće strane.”(12)

U presudi u predmetu Texdata Software GmbH Sud je također utvrdio da ne postoji obveza da zaštita „trećih” bude na neki način sporedna ili pomoćna zaštiti „članova”. Stoga su čak i odredbe o objavljivanju podataka „(...) čiji je primarni cilj pružanje informacija trećim stranama koje nemaju ili ne mogu steći znanje o računovodstvenom i financijskom stanju poduzeća” obuhvaćene područjem primjene članka 50. stavka 2. točke (g) UFEU-a. (13)

Kada je riječ o tome štite li se prijedlogom doista interesi javnosti, treba se kao prvo podsjetiti na to da javnost ima koristi od pridržavanja poreznih propisa od strane poduzeća i od izbjegavanja neopravdanog prijenosa dobiti, s obzirom na to da se socijalna zaštita i sigurnost javnosti provode javnim politikama koje se u velikoj mjeri financiraju plaćenim porezom.

Kao drugo, javna dostupnost informacija o porezu na dobit poduzeća u svakoj državi članici omogućit će javni nadzor nad pridržavanjem poreznih propisa, kao i društvenu i političku debatu o ispravnim razinama poreza (osnovica i stopa), među ostalim i kada se porezne stope uspoređuju sa stopama u drugim poreznim jurisdikcijama u Uniji. To će pak posebno velika poduzeća čiji imidž ovisi o ugledu vjerojatno odvratiti od kršenja ili izbjegavanja poreznih propisa.

Zaštita koja se tako pruža javnosti također je obuhvaćena izrazom „interes” u smislu članka 50. stavka 2. točke (g), koji Sud, slijedeći istu logiku kao i za definiciju „trećih”, tumači široko. Konkretno, tim se izrazom ne podrazumijeva da je nužno zahvaćeno pravo ni poseban interes treće strane koja je u izravnom odnosu s poslovanjem ili aktivnostima poduzeća.(14)

Stoga se čini da je smisleno tvrditi da bi i javni interesi bili zaštićeni ako im budu dostupne informacije i porezu na dobit velikih poduzeća u državama članicama, u smislu članka 50. stavka 2. točke (g) UFEU-a.

Mora se stoga zaključiti da u pogledu koordiniranja postojećeg pravnog okvira za obveze uvedene poduzećima i podružnicama u pogledu objave informacija o porezu na dobit radi zaštite interesa članova i trećih cilj i sadržaj prijedloga odgovaraju članku 50. stavku 1. UFEU-a. Taj zaključak ne ugrožava činjenica da će od te obveze transparentnosti neizravno imati koristi i porezna tijela. U svakom slučaju, za razliku od članka 114. stavka 2. UFEU-a, članak 50. UFEU-a i članci koji slijede ne sadrže izuzeće za fiskalne odredbe.

Povrh toga, u Ugovorima ne postoji specifičnija pravna osnova od članka 50 stavka 1. UFEU-a u svjetlu članka 50. stavka 2. točke (g) UFEU-a. Čitav sustav općeg usklađivanja unutarnjeg tržišta u skladu s člancima 114. i 115. UFEU-a izričito je podređen drugim primjenjivim pravnim osnovama te se stoga ovdje ne primjenjuje, neovisno o tome bi li klauzula o izuzeću iz članka 114. stavka 2. UFEU-a inače omogućila primjenu članka 115. UFEU-a (članak 115. UFEU-a primjenjuje se „ne dovodeći u pitanje članak 114.”, koji se pak primjenjuje osim „ako drukčije nije predviđeno Ugovorima”). (15)

Dostupnost članka 50. stavka 1. kao pravne osnove isključuje članke 114. i 115. UFEU-a, ali radi cjelovitosti prikladno je ukratko analizirati prijedlog u svijetlu članka 115. UFEU-a. Člankom 115. UFEU-a Vijeću se daje ovlast da donosi direktive za usklađivanje onih zakona ili drugih propisa država članica koji neposredno utječu na uspostavu ili funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Za razliku od članka 114. UFEU-a, članak 115. ne sadrži izuzeća za fiskalne odredbe. Stoga se može koristiti kao pravna osnova za zakonodavne akte u području izravnog oporezivanja(16), pod uvjetom da nacionalni zakoni koji se usklađuju imaju izravan učinak na unutarnje tržište, zbog čega je usklađivanje nužno.

Iako je trenutačni prijedlog politički povezan s Direktivom Vijeća (EU) 2016/881 o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja(17), koju je Vijeće donijelo 25. svibnja 2016., cilj i sadržaj tih dvaju instrumenata razlikuju se. Direktiva 2016/881 temelji se na člancima 113. i 115. UFEU-a. Očito je da je njezina svrha poboljšati suradnju među poreznim tijelima država članica. Njome se uvođenjem određenih obveza za države članice koordinira prijenos informacija među nadležnim tijelima. (18) Osim toga, njome se od poreznih tijela EU-a zahtijeva da razmjenjuju 12 vrsta informacija, od kojih neke obuhvaćaju povjerljive poslovne informacije. Za razliku od toga, cilj trenutačnog prijedloga Komisije nije poboljšati administrativnu suradnju poreznih tijela već povećati transparentnost i javni nadzor poreza na dobit poduzeća te potaknuti odgovornost poduzeća uvođenjem obveze objavljivanje podataka za određena poduzeća u vezi s njihovim porezom na dobit. Osim iznosa plaćenog poreza, prijedlog o izvješćivanju po pojedinim državama obuhvaća obvezu u skladu s kojim multinacionalna poduzeća moraju dostavljati još šest vrsta informacija kako bi se osigurala razina preciznosti koja će građanima omogućiti bolju procjenu toga kako multinacionalna pouzeća doprinose blagostanju u svakoj pojedinoj državi članici.

VI. Zaključak

U svjetlu iznesene analize, članak 50. stavak 1. UFEU-a predstavlja primjerenu pravnu osnovu za Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2013/34/EU u pogledu objavljivanja informacija o porezu na dobit određenih poduzeća i podružnica.

Na svojoj je sjednici 12. siječnja 2017. Odbor za pravna pitanja s deset glasova za i jednim suzdržanim(19) također odlučio da je članak 50. stavak 1. UFEU-a primjerena pravna osnova za Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2013/34/EU u pogledu objavljivanja informacija o porezu na dobit određenih poduzeća i podružnica.

S poštovanjem

Pavel Svoboda

(1)

Direktiva 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o godišnjim financijskim izvještajima, konsolidiranim financijskim izvještajima i vezanim izvješćima za određene vrste poduzeća, o izmjeni Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ (SL L 182, 29.6.2013., str. 19.).

(2)

Mišljenje 2/00 od 6. prosinca 2001., Kartagenski protokol, EU:C:2001:664, st. 3.; Mišljenje 1/08 od 30. studenog 2009., Opći sporazum o trgovini uslugama, EU:C:2009:739, st. 110.

(3)

Mišljenje 2/00 od 6. prosinca 2001., Kartagenski protokol, EU:C:2001:664, st. 5. Mišljenje 1/08 od 30. studenog 2009., Opći sporazum o trgovini uslugama, EU:C:2009:739, st. 110.

(4)

Vidi, između ostalog, presudu od 25. veljače 1999., Europski parlament protiv Vijeća, spojeni predmeti C-164/97 i C-165/97, EU:C:1999:99, st. 16.; presudu od 30. siječnja 2001., Španjolska protiv Vijeća, predmet C-36/98, EU:C:2001:64, st. 59.; presudu od 12. prosinca 2002., Komisija protiv Vijeća, predmet C-281/01, EU:C:2002:761, st. 33.–49.; presudu od 29. travnja 2004., Komisija protiv Vijeća, predmet C-338/01, EU:C:2004:253, st. 55.

(5)

Vidi presudu od 4. travnja 2000., Komisija protiv Vijeća, predmet C-269/97, EU:C:2000:183, st. 44.

(6)

Mišljenje 2/00 od 6. prosinca 2001., Kartagenski protokol, EU:C:2001:664, st. 5.

(7)

Vidi posebno šestu, jedanaestu i dvanaestu direktivu o pravu trgovačkih društava 82/891/EEZ (SL L 378, 31.12.1982, str. 47.), 89/666/EEZ (SL L 395, 30.12.1989, str. 36.) i 89/667/EEZ (SL L 395, 30.12.1989, str.40.); Direktivu 2006/43/EZ o zakonskim revizijama godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja (SL L 157, 9.6.2006., str. 87.); Direktivu 2007/36/EZ o izvršavanju pojedinih prava dioničara trgovačkih društava uvrštenih na burzu (SL L 184, 14.7.2007., str. 17.), Direktivu 2011/35/EU o spajanjima dioničkih društava (SL L 110, 29.4.2011., str 1.), Direktivu 2012/30/EU o usklađivanju zaštitnih mehanizama u pogledu kapitalnih zahtjeva za javna trgovačka društva (SL L 315, 14.11.2012., str 74.).

(8)

Direktiva 2009/101/EZ o usklađivanju zaštitnih mjera koje, radi zaštite interesa članova i trećih strana, države članice zahtijevaju za trgovačka društva u smislu članka 48. stavka 2. Ugovora, s ciljem izjednačavanja takvih zaštitnih mjera (SL L 258, 1.10.2009., str. 11.).

(9)

Presuda od 4. prosinca 1997., Verband deutscher Daihatsu-Händler protiv Daihatsu Deutschland GmbH, predmet C-97/96, EU:C:1997:581, st.19.

(10)

Ibid., st. 21.

(11)

Ibid., st. 20.

(12)

Nalog od 23. rujna 2004., Axel Springer AG, spojeni predmeti C-435/02 i C-103/03, EU:C:2004:552, st. 34.

(13)

Presuda od 26. rujna 2013., Texdata Software GmbH, predmet C-418/11, EU:C:2013:588, st. 54.

(14)

Axel Springer AG, supra, st. 35.

(15)

Vidi presudu od 29. travnja 2004., Komisija protiv Vijeća, predmet C-338/01, EU:C:2004:253, st. 59. i 60.

(16)

Za pitanja neizravnog oporezivanja članak 113. UFEU-a predstavlja specifičniju pravnu osnovu.

(17)

SL L 146, 3.6.2016., str. 8.

(18)

S tim u vezi vidi presudu od 27. rujna 2007., Twoh International, predmet C-184/05, EU:C:2007:550, st. 31.

(19)

Na konačnom glasovanju nazočni su bili sljedeći zastupnici: Joëlle Bergeron, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada (izvjestitelj), Sergio Gaetano Cofferati, Therese Comodini Cachia, Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Constance Le Grip, Gilles Lebreton, Evelyn Regner, Tadeusz Zwiefka.


MIŠLJENJE ODBORA ZA RAZVOJ (28.4.2017)

upućeno Odboru za ekonomsku i monetarnu politiku i Odboru za pravna pitanja

o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2013/34/EU u pogledu objavljivanja informacija o porezu na dobit određenih poduzeća i podružnica

(COM(2016)0198 – C8‑0146/2016 – 2016/0107(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Elly Schlein

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Europski parlament već dugo poziva da se javno izvješćivanje po zemljama uvede kao ključan instrument za djelotvornu borbu protiv međunarodne utaje poreza i izbjegavanja plaćanja poreza. Transparentnost je ključan element; javno objavljivanje bitnih informacija u području poreza od strane multinacionalnih korporacija moglo bi biti prekretnica, i to ne samo za Europu. Prihodi od poreza na dobit čine znatan udio u nacionalnim prihodima zemalja u razvoju, zbog čega su one posebno osjetljive na izbjegavanje plaćanja poreza na dobit. Na primjer, prema podacima skupine na visokoj razini Afričke unije o nezakonitim financijskim tokovima, Afrika svake godine kroz nezakonite financijske tokove gubi preko 50 milijardi dolara.

Prijedlog Komisije, u sadašnjem obliku, nije međutim dovoljan da se u potpunosti podigne veo netransparentnosti koji multinacionalnim poduzećima omogućuje da izbjegavaju plaćanje poreza u nekima od najsiromašnijih zemalja na svijetu. Obveza da se po zemljama izvješćuje samo unutar EU-a, dok bi se za sve treće zemlje podaci objavljivali na zbirnoj osnovi, čini ovaj prijedlog nesvrhovitim i beskorisnim za zemlje u razvoju, s obzirom na to da njima ne pruža konkretne informacije po zemljama. Osim što se njime djelotvorno ne rješava pitanje izbjegavanja poreza, prijedlog je u sadašnjem obliku snažno u opreci s preuzetim obvezama EU-a u pogledu usklađenosti politika u interesu razvoja.

Izvjestiteljica stoga poziva da se raščlanjeni podaci objavljuju i za sve treće zemlje u kojima djeluju multinacionalna poduzeća, kako bi se zemljama u razvoju djelotvorno pružila pomoć u njihovoj borbi protiv izbjegavanja poreza i prikupljanju odgovarajuće razine javnih prihoda. Nadalje, snižavanjem praga na temelju kojeg se odlučuje koja poduzeća podliježu obvezi izvješćivanja dobilo bi se više podataka o djelovanju multinacionalnih poduzeća, a među bitnim elementima koji podliježu objavi trebali bi biti i oni poput imovine i obujma prodaje, kako bi se pružila jasna slika o djelatnostima poduzeća na svjetskoj razini.

Skandal „Panamski dokumenti” jasno pokazuje da su utaja poreza i izbjegavanje plaćanja poreza globalni problemi koji zahtijevaju globalni odgovor te da su polovični pokušaji da se to pitanje riješi unaprijed osuđeni na propast. Djelotvorna borba protiv siromaštva i nejednakosti, i u Europi i drugdje, zahtijeva snažnu usmjerenost na pravedno oporezivanje i usklađenost politika EU-a.

AMANDMANI

Odbor za razvoj poziva Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman     1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Javnost bi trebala moći nadzirati sve aktivnosti grupe kada ona ima određene poslovne jedinice u Uniji. Za grupe koje u Uniji posluju samo preko poduzeća kćeri ili podružnice, poduzeća kćeri i podružnice trebali bi objavljivati i učiniti dostupnim izvješće krajnjeg matičnog poduzeća. Međutim, zbog proporcionalnosti i djelotvornosti, obveza da se izvješće objavi i učini dostupnim trebala bi biti ograničena na srednja ili velika poduzeća kćeri s poslovnim nastanom u Uniji ili na podružnice usporedive veličine otvorene u državi članici. Područje primjene Direktive 2013/34/EU trebalo bi stoga proširiti na podružnice koje je u državi članici otvorilo poduzeće s poslovnim nastanom izvan Unije.

(6)  Javnost bi trebala moći nadzirati sve aktivnosti grupe kada ona ima određene poslovne jedinice unutar i izvan Unije. Multinacionalna poduzeća posluju diljem svijeta i njihovo korporativno ponašanje ima veliki utjecaj na zemlje u razvoju, koje su posebno osjetljive na izbjegavanje plaćanja poreza na dobit. Sadržajno javno izvještavanje raščlanjeno po državama za svaku pojedinu državu i jurisdikciju u kojoj posluju ključno je kako bi se građanima, javnim tijelima i zakonodavcima u tim zemljama u razvoju omogućilo da djelotvorno prate aktivnosti tih poduzeća te da rješavaju pitanja izbjegavanja plaćanja poreza. Objavljivanjem informacija Unija bi povećala dosljednost svoje politike za razvoj i ograničila potencijalne mehanizme za izbjegavanje plaćanja poreza u zemljama u kojima je mobilizacija domaćih sredstava utvrđena kao ključna komponenta razvojne politike Unije i nezamjenjivo sredstvo za postizanje ciljeva Programa održivog razvoja do 2030.

Amandman     2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6a)  Kako bi se zajamčila dosljednost politike za razvoj, Unija bi se efektivno trebala obvezati na povećanje transparentnosti u poreznim pitanjima kao dio svojih napora za povećanje financiranja razvoja u okviru Akcijskog plana iz Addis Abebe s treće Međunarodne konferencije o financiranju razvoja.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Da bi se osigurala razina preciznosti koja omogućuje građanima bolju procjenu toga kako MNP pridonosi blagostanju države članice, informacije bi trebalo raščlaniti po državama članicama. Osim toga informacije o poslovanju multinacionalnih poduzeća trebale bi se prikazivati vrlo detaljno kad je riječ o određenim poreznim jurisdikcijama koje donose posebne izazove. Informacije o poslovanju u svim drugim zemljama trebale bi se prikazati na zbirnoj osnovi.

(9)  Da bi se osigurala razina preciznosti koja omogućuje građanima bolju procjenu toga kako MNP-i pridonose blagostanju u jurisdikcijama u kojima djeluju, i unutar Unije i izvan nje, informacije bi trebalo raščlaniti po jurisdikcijama.

Amandman   4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9a)  Države članice trebale bi se pobrinuti za to da se u poreznim upravama primjerena razina ljudskih, tehničkih i financijskih resursa posveti automatskoj razmjeni informacija, obradi podataka i borbi protiv porezne prijevare i izbjegavanja plaćanja poreza. Vlade razvijenih zemalja trebale bi se obvezati na automatsku razmjenu informacija sa zemljama u razvoju uspostavom potrebnih bilateralnih odnosa za razmjenu.

Amandman     5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9b)  Kako bi se zemljama u razvoju pomoglo u povećanju kapaciteta njihovih poreznih uprava, države članice trebale bi im pomoći razmjenom znanja i iskustva te najboljih praksi.

Amandman     6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9c)  Prilikom davanja potpore zemljama u razvoju u pogledu izgradnje kapaciteta, poseban bi naglasak trebalo staviti na učinkovita rješenja u pogledu internetskih platformi kojima se izbjegavaju birokratske prepreke, posebno za mala i srednja poduzeća.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2013/34/EU

Članak 48.b – stavak 1. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice zahtijevaju od krajnjih matičnih poduzeća na koja se primjenjuje njihovo nacionalno pravo i koja imaju konsolidirani neto prihod veći od 750 000 000 EUR, kao i od poduzeća na koja se primjenjuje njihovo nacionalno pravo i koja nisu povezana poduzeća, a imaju neto prihod veći od 750 000 000 EUR, da sastavljaju i objavljuju izvješće o informacijama u vezi s porezom na dobit na godišnjoj osnovi.

Države članice zahtijevaju od krajnjih matičnih poduzeća velikih grupa kako su definirane člankom 3. stavkom 7., na koja se primjenjuje njihovo nacionalno pravo, i od velikih poduzeća kako su definirana člankom 3. stavkom 4., na koja se primjenjuje njihovo nacionalno pravo i koja nisu povezana poduzeća da sastavljaju i objavljuju izvješće o informacijama u vezi s porezom na dobit na godišnjoj osnovi.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2013/34/EU

Članak 48.b – stavak 1. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Izvješće o informacijama u vezi s porezom na dobit dostupno je javnosti na web-mjestu poduzeća na dan njegove objave.

Izvješće o informacijama u vezi s porezom na dobit objavljuje se u obliku zajedničkog obrasca dostupnog u otvorenom formatu i dostupno je javnosti na web-mjestu poduzeća na dan njegove objave na barem jednom od službenih jezika Unije. Poduzeće na dan objavljivanja izvješća o informacijama u vezi s porezom na dobit to izvješće pohranjuje u javni registar kojim upravlja Komisija.

Amandman    9

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2013/34/EU

Članak 48.b – stavak 3. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice zahtijevaju od srednjih i velikih poduzeća kćeri iz članka 3. stavaka 3. i 4., na koja se primjenjuje njihovo nacionalno pravo i koja su pod kontrolom krajnjeg matičnog poduzeća koje ima konsolidirani neto prihod veći od 750 000 000 EUR i na koje se ne primjenjuje pravo određene države članice, da na godišnjoj osnovi objavljuju izvješće o informacijama u vezi s porezom na dobit tog krajnjeg matičnog poduzeća.

Države članice zahtijevaju od poduzeća kćeri na koja se primjenjuje njihovo nacionalno pravo i koja su pod kontrolom krajnjeg matičnog poduzeća koje ima konsolidirani neto prihod veći od 40 000 000 EUR i na koje se ne primjenjuje pravo određene države članice da na godišnjoj osnovi objavljuju izvješće o informacijama u vezi s porezom na dobit tog krajnjeg matičnog poduzeća.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2013/34/EU

Članak 48.b – stavak 3. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Izvješće o informacijama u vezi s porezom na dobit dostupno je javnosti od datuma njegove objave na web-mjestu poduzeća kćeri ili povezanog poduzeća.

Izvješće o informacijama u vezi s porezom na dobit objavljuje se u obliku zajedničkog obrasca dostupnog u otvorenom formatu i dostupno je javnosti od datuma njegove objave na web-mjestu poduzeća kćeri ili povezanog poduzeća na barem jednom od službenih jezika Unije. Poduzeće na dan objavljivanja izvješća o informacijama u vezi s porezom na dobit to izvješće pohranjuje u javni registar kojim upravlja Komisija.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2013/34/EU

Članak 48.b – stavak 4. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Izvješće o informacijama u vezi s porezom na dobit dostupno je javnosti od datuma njegove objave na web-mjestu podružnice ili povezanog poduzeća.

Izvješće o informacijama u vezi s porezom na dobit objavljuje se u obliku zajedničkog obrasca dostupnog u otvorenom formatu i dostupno je javnosti od datuma njegove objave na web-mjestu podružnice ili povezanog poduzeća na barem jednom od službenih jezika Unije. Poduzeće na dan objavljivanja izvješća o informacijama u vezi s porezom na dobit to izvješće pohranjuje u javni registar kojim upravlja Komisija.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2013/34/EU

Članak 48.b – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.   Države članice primjenjuju pravila iz stavka 4. samo na podružnicu ako su ispunjeni sljedeći kriteriji:

5.   Države članice primjenjuju pravila iz stavka 4. samo na podružnicu ako je poduzeće koje je otvorilo podružnicu povezano s grupom koju kontrolira krajnje matično poduzeće na koje se ne primjenjuje pravo određene države članice i koje ima konsolidirani neto prihod veći od 40 000 000 EUR ili je poduzeće koje nije povezano i koje ima neto prihod veći od 40 000 000 EUR;

(a)  poduzeće koje je otvorilo podružnicu poduzeće je povezano s grupom koju kontrolira krajnje matično poduzeće na koje se ne primjenjuje pravo određene države članice i koje ima konsolidirani neto prihod veći od 750 000 000 EUR ili je poduzeće koje nije povezano i koje ima neto prihod veći od 750 000 000 EUR;

 

(b)   krajnje matično poduzeće iz točke (a) nema srednje ili veliko poduzeće kćer iz stavka 3.

 

Amandman    13

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2013/34/EU

Članak 48.c – stavak 2. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  kratak opis prirode aktivnosti;

(a)  ime ili imena, kratak opis prirode aktivnosti i geografsku lokaciju;

Amandman    14

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2013/34/EU

Članak 48.c – stavak 2. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  broj zaposlenih;

(b)  broj zaposlenih na puno radno vrijeme;

Amandman    15

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2013/34/EU

Članak 48.c – stavak 2. – točka ba (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  vrijednost imovine i godišnje troškove održavanja te imovine;

Amandman    16

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2013/34/EU

Članak 48.c – stavak 2. – točka bb (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bb)  podatke o prodaji i kupnji;

Amandman    17

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2013/34/EU

Članak 48.c – stavak 2. – točka bc (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bc)  vrijednost ulaganja po poreznoj jurisdikciji;

Amandman    18

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2013/34/EU

Članak 48.c – stavak 2. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  iznos neto prihoda, koji uključuje ostvareni prihod u odnosu na povezane strane;

(c)  iznos neto prihoda, uključujući podjelu na ostvareni prihod u odnosu na povezane strane i ostvareni prihod u odnosu na nepovezane strane;

Amandman    19

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2013/34/EU

Članak 48.c – stavak 2. – točka fa (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa)  prijavljeni kapital;

Amandman    20

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2013/34/EU

Članak 48.c – stavak 2. – točka fb (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fb)  materijalnu imovinu osim novca ili novčanih ekvivalenata;

Amandman    21

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2013/34/EU

Članak 48.c – stavak 2. – točka ga (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ga)  dobivene javne subvencije;

Amandman    22

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2013/34/EU

Članak 48.c – stavak 2. – točka gb (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(gb)  popis podružnica koje posluju u svakoj poreznoj jurisdikciji i unutar Unije i izvan nje;

Amandman    23

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2013/34/EU

Članak 48.c – stavak 2. – točka gc (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(gc)  sva plaćanja izvršena u korist vlada na godišnjoj osnovi kako je definirano člankom 41. stavkom 5.;

Amandman    24

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2013/34/EU

Članak 48.c – stavak 3. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U izvješću se predstavljaju informacije iz stavka 2. zasebno za svaku državu članicu. Ako se država članica sastoji od nekoliko poreznih jurisdikcija, informacije se združuju na razini države članice.

U izvješću se predstavljaju informacije iz stavka 2. zasebno za svaku državu članicu. Ako se država članica sastoji od nekoliko poreznih jurisdikcija, informacije se predstavljaju zasebno za svaku poreznu jurisdikciju.

Amandman    25

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2013/34/EU

Članak 48.c – stavak 3. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U izvješću se navode i informacije iz stavka 2. ovog članka zasebno za svaku poreznu jurisdikciju koja je na kraju prethodne financijske godine bila uvrštena na Unijin popis određenih poreznih jurisdikcija sastavljen u skladu s člankom 48.g, osim ako se u izvješću izričito potvrdi, ovisno o odgovornosti iz članka 48.e, da povezano poduzeće ili grupa na koje se primjenjuju propisi porezne jurisdikcije nisu izravno uključeni u transakcije s povezanim poduzećem iste grupe na koje se primjenjuju propisi određene države članice.

U izvješću se navode i informacije iz stavka 2. ovog članka zasebno za svaku poreznu jurisdikciju izvan Unije.

Amandman    26

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2013/34/EU

Članak 48.c – stavak 3. – podstavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U izvješću se predstavljaju informacije iz stavka 2. na zbirnoj osnovi za ostale porezne jurisdikcije.

Briše se.

Amandman    27

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2013/34/EU

Članak 48.c – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Izvješće o informacijama u vezi s porezom na dobit objavljuje se i osigurava se njegova dostupnost na web-mjestu na najmanje jednom službenom jeziku Unije.

5.  Izvješće o informacijama u vezi s porezom na dobit objavljuje se u obliku zajedničkog obrasca dostupnog u otvorenom formatu i osigurava se njegova dostupnost na web-mjestu na najmanje jednom službenom jeziku Unije. Poduzeće na dan objavljivanja izvješća o informacijama u vezi s porezom na dobit to izvješće pohranjuje u javni registar kojim upravlja Komisija.

Amandman    28

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2013/34/EU

Članak 48.e – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice osiguravaju da članovi administrativnih, upravljačkih i nadzornih tijela poduzeća kćeri iz članka 48.b stavka 3. ove direktive i osoba ili osobe koje provode postupak objavljivanja iz članka 13. Direktive 89/666/EEZ za podružnicu iz članka 48.b stavka 4. ove direktive, djelujući u okviru nadležnosti koje su im dodijeljene na temelju nacionalnog prava, imaju zajedničku odgovornost osigurati da se, prema njihovu saznanju i sposobnostima, izvješće o informacijama u vezi s porezom na dobit sastavlja, objavljuje te da bude dostupno u skladu s člancima 48.b, 48.c i 48.d.

2.  Države članice osiguravaju da članovi administrativnih, upravljačkih i nadzornih tijela poduzeća kćeri iz članka 48.b stavka 3. ove direktive i osobe koje provode postupak objavljivanja iz članka 13. Direktive 89/666/EEZ za podružnicu iz članka 48.b stavka 4. ove direktive, djelujući u okviru nadležnosti koje su im dodijeljene na temelju nacionalnog prava, imaju zajedničku odgovornost osigurati da se izvješće o informacijama u vezi s porezom na dobit sastavlja, objavljuje te da bude dostupno u skladu s člancima 48.b, 48.c i 48.d.

Amandman    29

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2013/34/EU

Članak 48.ga (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 48.ga

 

Zajednički obrazac za izvješće

 

Komisija je ovlaštena donositi provedbene akte za izradu zajedničkog obrasca na koji se odnose članak 48.b stavci 1., 3. i 4. te članak 48.c stavak 5. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 50. stavka 2.

PRILOG: POPIS SUBJEKATA ILI OSOBAOD KOJIH JE IZVJESTITELJICA ZA MIŠLJENJE PRIMILA INFORMACIJE

Sljedeći popis sastavljen je isključivo na dobrovoljnoj osnovi uz isključivu odgovornost izvjestiteljice za mišljenje. Izvjestiteljica je tijekom pripreme izvješća primila informacije od sljedećih subjekata ili osoba:

Subjekt i/ili osoba

Oxfam

Eurodad

ActionAid

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Objavljivanje informacija o porezu na dobit određenih poduzeća i podružnica

Referentni dokumenti

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD)

Nadležni odbori

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

28.4.2016

JURI

28.4.2016

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

DEVE

28.4.2016

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Elly Schlein

16.9.2016

Članak 55. – Postupak u zajedničkom odboru

       Datum objave na plenarnoj sjednici

       

19.1.2017

Razmatranje u odboru

21.3.2017

 

 

 

Datum usvajanja

25.4.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

21

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Beatriz Becerra Basterrechea, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Elly Schlein, Eleftherios Synadinos, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Paul Rübig, Judith Sargentini

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Xabier Benito Ziluaga, Dariusz Rosati

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

21

+

ALDE Group

Paavo Väyrynen

ECR Group

Nirj Deva, Eleni Theocharous

GUE/NGL Group

Xabier Benito Ziluaga

PPE Group

György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda,Dariusz Rosati, Paul Rübig, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko,

S&D Group

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Elly Schlein

Verts/ALE Group

Heidi Hautala, Judith Sargentini

1

-

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Objavljivanje informacija o porezu na dobit određenih poduzeća i podružnica

Referentni dokumenti

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD)

Datum podnošenja EP-u

12.4.2016

 

 

 

Nadležni odbori

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

28.4.2016

JURI

28.4.2016

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

28.4.2016

DEVE

28.4.2016

INTA

28.4.2016

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

AFET

30.5.2017

INTA

23.5.2016

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Hugues Bayet

15.6.2016

Evelyn Regner

15.6.2016

 

 

Članak 55. – Postupak u zajedničkom odboru

       Datum objave na plenarnoj sjednici

       

19.1.2017

Osporavanje pravne osnove

       Datum mišljenja odbora JURI

JURI

12.1.2017

 

 

 

Razmatranje u odboru

27.2.2017

3.5.2017

 

 

Datum usvajanja

12.6.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

38

9

36

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Max Andersson, Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Joëlle Bergeron, Udo Bullmann, Jean-Marie Cavada, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Rosa Estaràs Ferragut, Markus Ferber, Jonás Fernández, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Mary Honeyball, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Gilles Lebreton, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luigi Morgano, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Emil Radev, Evelyn Regner, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Pavel Svoboda, József Szájer, Paul Tang, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Axel Voss, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, David Coburn, Manuel dos Santos, Pascal Durand, Ashley Fox, Heidi Hautala, Ramón Jáuregui Atondo, Victor Negrescu, Virginie Rozière, Andreas Schwab, Tibor Szanyi, Lieve Wierinck, Kosma Złotowski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Martina Anderson, Dominique Bilde, Ana Gomes, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada, Elly Schlein, Kay Swinburne, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko

Datum podnošenja

21.6.2017


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

38

+

PPE

 

ECR

ALDE

EFDD

Burkhard Balz, Rosa Estaràs Ferragut, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Emil Radev, Dariusz Rosati, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Pavel Svoboda, Adam Szejnfeld, József Szájer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tom Vandenkendelaere, Axel Voss, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko, Esther de Lange

Ashley Fox, Sajjad Karim, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Kay Swinburne, Kosma Zlotowski

Enrique Calvet Chambon, Jean-Marie Cavada, Thierry Cornillet, Petr Ježek, António Marinho e Pinto, Lieve Wierinck

Joëlle Bergeron

9

-

GUE/NGL

EFDD

Martina Anderson, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada, Miguel Viegas

David Coburn, Laura Ferrara, Marco Valli

36

0

S&D

 

ECR

ALDE

VERTS/ALE

ENF

Hugues Bayet, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Mary Honeyball, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Olle Ludvigsson, Luigi Morgano, Victor Negrescu, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Tibor Szanyi, Paul Tang, Manuel dos Santos, Jakob von Weizsäcker

Sander Loones, Pirkko Ruohonen-Lerner

Cora van Nieuwenhuizen

Max Andersson, Pascal Durand, Sven Giegold, Heidi Hautala, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Gilles Lebreton, Bernard Monot, Marco Zanni

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna napomena