Procedūra : 2016/0107(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0227/2017

Pateikti tekstai :

A8-0227/2017

Debatai :

PV 04/07/2017 - 3
CRE 04/07/2017 - 3

Balsavimas :

PV 04/07/2017 - 6.10
CRE 04/07/2017 - 6.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 27/03/2019 - 18.10

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0284
P8_TA(2019)0309

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1014kWORD 119k
21.6.2017
PE 597.646v03-00 A8-0227/2017

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2013/34/ES nuostatos dėl tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimo

(COM(2016) 0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Teisės reikalų komitetas

Pranešėjai: Hugues Bayet, Evelyn Regner

(Bendri komitetų posėdžiai. Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis)

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 MAŽUMOS NUOMONĖ
 TEISĖS REIKALŲ KOMITETO NUOMONĖ APIE TEISINĮ PAGRINDĄ
 Vystymosi komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2013/34/ES nuostatos dėl tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimo

(COM(2016) 0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016)0198),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 50 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0146/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Airijos Irachto ir Švedijos parlamento pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, jog teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl pasiūlyto teisinio pagrindo,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 21 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į EBPO veiksmų planą dėl mokesčių bazės erozijos ir pelno perkėlimo (BEPS),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 ir 39 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į bendrus Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto ir Teisės reikalų komiteto svarstymus pagal Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto ir Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0227/2017),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

-1 konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(-1)  mokesčių mokėtojų, pirmiausia visų įmonių, lygybė mokesčių srityje yra būtina bendrosios rinkos sąlyga. Koordinuotas ir suderintas požiūris įgyvendinant nacionalines mokesčių sistemas yra labai svarbus užtikrinant tinkamą bendrosios rinkos veikimą, kartu užkertant kelią mokesčių vengimui ir pelno perkėlimui;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

-1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(-1a)  mokesčių vengimas ir mokesčių slėpimas kartu su pelno perkėlimo sistemomis iš vyriausybių ir gyventojų atėmė išteklius, kurių reikia, be kita ko, siekiant užtikrinti visuotinę nemokamą prieigą prie valstybinių švietimo ir sveikatos priežiūros paslaugų ir valstybinių socialinių paslaugų, ir atėmė iš valstybių galimybę užtikrinti prieinamo būsto ir visuomeninio transporto teikimą bei kurti infrastruktūrą, kuri būtina norint užtikrinti socialinį vystymąsi ir ekonomikos augimą. Trumpai tariant, tokios sistemos buvo neteisybės, nelygybės ir ekonominių, socialinių ir teritorinių skirtumų veiksnys;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

-1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(-1b)  teisinga ir veiksminga pelno mokesčių sistema turėtų atitikti poreikį nedelsiant priimti pažangią ir teisingą visuotinę mokesčių politiką, skatinti turto perskirstymą ir padėti kovoti su nelygybe;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  pastaruoju metu pelno mokesčių vengimo problema labai išaugo ir kelia didelį susirūpinimą Sąjungoje ir pasaulyje. 2014 m. gruodžio 18 d. Europos Vadovų Tarybos išvadose pripažįstama, kad būtina skubiai daryti pažangą kovojant su mokesčių vengimu tiek pasaulio, tiek Sąjungos lygiu. Komunikatuose „2016 m. Komisijos darbo programa. Ne laikas taikyti standartinius sprendimus“16 ir „2015 m. Komisijos darbo programa. Nauja pradžia“17 Komisija nustatė prioritetą – poreikį pereiti prie sistemos, pagal kurią mokesčiai būtų mokami valstybėje, kurioje gaunamas pelnas. Kitas Komisijos nustatytas prioritetas – poreikis reaguoti į mūsų visuomenės lūkesčius dėl teisingumo ir mokesčių skaidrumo;

(1)  skaidrumas yra būtinas siekiant užtikrinti sklandų bendrosios rinkos veikimą. Pastaruoju metu pelno mokesčių vengimo problema labai išaugo ir kelia didelį susirūpinimą Sąjungoje ir pasaulyje. 2014 m. gruodžio 18 d. Europos Vadovų Tarybos išvadose pripažįstama, kad būtina skubiai daryti pažangą kovojant su mokesčių vengimu tiek pasaulio, tiek Sąjungos lygiu. Komunikatuose „2016 m. Komisijos darbo programa. Ne laikas taikyti standartinius sprendimus“16 ir „2015 m. Komisijos darbo programa. Nauja pradžia“17 Komisija nustatė prioritetą – poreikį pereiti prie sistemos, pagal kurią mokesčiai būtų mokami valstybėje, kurioje gaunamas pelnas. Kitas Komisijos nustatytas prioritetas – poreikis reaguoti į Europos piliečių lūkesčius dėl skaidrumos ir poreikis būti pavyzdiniu modeliu kitoms šalims. Labai svarbu, kad siekiant skaidrumo būtų atsižvelgta į konkurentų tarpusavio sąveiką;

__________________

__________________

16 COM(2015) 610 final, 2015 m. spalio 27 d.

16 COM(2015) 610 final, 2015 m. spalio 27 d.

17 COM(2014) 910 final, 2014 m. gruodžio 16 d.

17 COM(2014) 910 final, 2014 m. gruodžio 16 d.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl pelno mokesčio politikos skaidrumo, koordinavimo ir konvergencijos didinimo Sąjungoje18 pripažįstama, kad didesnis skaidrumas įmonių apmokestinimo srityje gali pagerinti mokesčių surinkimą, padidinti mokesčių administratorių darbo efektyvumą ir užtikrinti didesnį visuomenės pasitikėjimą mokesčių sistemomis ir vyriausybėmis;

(2)  2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl pelno mokesčio politikos skaidrumo, koordinavimo ir konvergencijos didinimo Sąjungoje18 pripažįstama, kad didesnis skaidrumas, glaudesnis bendradarbiavimas ir konvergencija Sąjungos įmonių apmokestinimo politikos srityje gali pagerinti mokesčių surinkimą, padidinti mokesčių administratorių darbo efektyvumą, padėti politikos formuotojams įvertinti esamą apmokestinimo sistemą siekiant parengti būsimus teisės aktus ir užtikrinti didesnį visuomenės pasitikėjimą mokesčių sistemomis ir vyriausybėmis ir pagerinti sprendimų priėmimą investicijų srityje, remiantis tikslesniais įmonių rizikos profiliais;

__________________

__________________

18 2015/2010(INL).

18 2015/2010(INL).

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  viešos ataskaitos pagal šalis yra veiksminga ir tinkama priemonė, kuria didinamas tarptautinių įmonių veiklos skaidrumas ir visuomenei suteikiama galimybė įvertinti tos veiklos realiajai ekonomikai. Ji taip pat padidins suinteresuotųjų subjektų galimybę tinkamai įvertinti įmonių prisiimtą riziką, padės priimti tikslia informacija pagrįstas strategijas ir didins sprendimus priimančių subjektų galimybes įvertinti nacionalinių teisės aktų veiksmingumą ir poveikį;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2b)  ataskaitos pagal šalis taip pat turės teigiamą poveikį darbuotojų teisėms į informaciją ir konsultacijas, kaip numatyta Direktyvoje 2002/14/EB, ir, plėsdamos žinias apie įmonių veiklą, įmonių dialogo kokybei;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  2015 m. lapkričio mėn. paraginęs sukurti pasaulinę teisingą ir pažangią tarptautinę mokesčių sistemą, G 20 patvirtino EBPO „Veiksmų planą dėl mokesčių bazės erozijos ir pelno perkėlimo“ (BEPS), kurio tikslas – pateikti vyriausybėms aiškių tarptautinių sprendimų, kaip spręsti problemą, susijusią su dabartinių taisyklių spragomis ir neatitikimais, kuriais pasinaudojant įmonių pelnas perkeliamas į vietas, kuriose apmokestinimo nėra arba jis labai mažas ir kuriose negali būti sukuriama tikroji vertė. Visų pirma BEPS plano 13 veiksmu nustatoma, kad tam tikros tarptautinės įmonės turi teikti konfidencialias ataskaitas pagal šalis nacionaliniam mokesčių administratoriui. 2016 m. sausio 27 d. Komisija priėmė Kovos su mokesčių vengimu dokumentų rinkinį. Vienas iš šio dokumentų rinkinio tikslų – iš dalies pakeičiant Tarybos direktyvą 2011/16/ES20 į Sąjungos teisę perkelti BEPS plano 13 veiksmą;

(4)  2015 m. lapkričio mėn. paraginęs sukurti pasaulinę teisingą ir pažangią tarptautinę mokesčių sistemą, G 20 patvirtino EBPO „Veiksmų planą dėl mokesčių bazės erozijos ir pelno perkėlimo“ (BEPS), kurio tikslas – pateikti vyriausybėms aiškių tarptautinių sprendimų, kaip spręsti problemą, susijusią su dabartinių taisyklių spragomis ir neatitikimais, kuriais pasinaudojant įmonių pelnas perkeliamas į vietas, kuriose apmokestinimo nėra arba jis labai mažas ir kuriose negali būti sukuriama tikroji vertė. Įgyvendinant BEPS iniciatyvą neįvykdytas įsipareigojimas, kurį 2013 m. rugsėjo mėn. G20 finansų ministrai paskelbė Sankt Peterburge, kai jie nurodė, kad „reikia apmokestinti pelną, kai vykdoma ekonominė veikla, iš kurios gaunamas pelnas, ir kai kuriama vertė“19a. Kadangi vykdant BEPS procesą nepavyko įgyvendinti jo pirminių tikslų, svarbu, kad visos tarptautinės įmonės teiktų daugiau valstybės lygmens ataskaitų. Visų pirma BEPS plano 13 veiksmu nustatoma, kad tam tikros tarptautinės įmonės turi teikti konfidencialias ataskaitas pagal šalis nacionaliniam mokesčių administratoriui. 2016 m. sausio 27 d. Komisija priėmė Kovos su mokesčių vengimu dokumentų rinkinį. Vienas iš šio dokumentų rinkinio tikslų – iš dalies pakeičiant Tarybos direktyvą 2011/16/ES20 į Sąjungos teisę perkelti BEPS plano 13 veiksmą. Vis dėlto apmokestinant pelną, kai kuriama vertė, reikia taikyti visapusiškesnį požiūrį į ataskaitas pagal šalis, kurios pagrįstos viešomis ataskaitomis;

__________________

__________________

 

19a G20 vadovų deklaracija, aukščiausiojo lygio susitikimas Sankt Peterburge, 2013 m. rugsėjo 5–6 d., p. 12.

20 2011 m. vasario 15 d. Tarybos direktyva 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje ir panaikinanti Direktyvą 77/799/EEB (OL L 64, 2011 3 11, p. 1).

20 2011 m. vasario 15 d. Tarybos direktyva 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje ir panaikinanti Direktyvą 77/799/EEB (OL L 64, 2011 3 11, p. 1).

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  Tarptautinių apskaitos standartų valdyba (TASV) turėtų nustatyti aukštesnius atitinkamus tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS) ir tarptautinius apskaitos standartus (TAS), kad būtų lengviau priimti viešų ataskaitų pagal šalis reikalavimus;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4b)  viešos ataskaitos pagal šalis Europos Sąjungoje Direktyva 2013/36/ES jau nustatytos bankų sektoriuje ir Direktyva 2013/34/ES nustatytos gavybos ir medienos ruošos pramonėje;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4c)  Sąjunga, priėmusi precedento neturinčias viešas ataskaitas pagal šalis, parodė, kad ji tapo pirmaujančia pasaulyje kovos su mokesčių vengimu srityje;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4d)  kadangi kova su mokesčių slėpimu, mokesčių vengimu ir agresyviu mokesčių planavimu gali būti sėkminga tik ėmusis bendrų veiksmų tarptautiniu lygmeniu, būtina, kad Sąjunga, toliau pirmaudama pasaulyje šioje kovoje, derintų savo veiksmus su tarptautiniais veikėjais, pvz., EBPO sistemoje. Vienašališki veiksmai, net jeigu jie labai plataus užmojo, iš tiesų negali būti sėkmingi, nes tokiais veiksmais kartu keliamas pavojus Europos įmonių konkurencingumui ir daroma žala Sąjungos investicijų aplinkai;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4e)  didesnis skaidrumas atskleidžiant finansinius rezultatus yra naudingas visiems, nes mokesčių administratoriai veiks veiksmingiau, pilietinė visuomenė bus labiau įtraukta, darbuotojai bus geriau informuojami, o investuotojai mažiau vengs rizikos. Be to, įmonėms bus naudingi geresni santykiai su šiais suinteresuotaisiais subjektais, dėl to padidės stabilumas ir dėl aiškesnio rizikos profilio ir geresnės reputacijos bus lengviau gauti finansavimą;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  padidinta visuomenės Sąjungoje veiklą vykdančių tarptautinių įmonių pelno mokesčių mokėjimo kontrolė – itin svarbus veiksnys siekiant toliau skatinti įmonių atsakomybę, prisidėti prie mokesčių pagrindu kuriamos gerovės, skatinti sąžiningesnę konkurenciją Sąjungos mokesčių srityje rengiant geresne informacija pagrįstus viešus debatus ir atkurti visuomenės pasitikėjimą nacionalinių mokesčių sistemų teisingumu. Tokią kontrolę visuomenė gali vykdyti, jei bus teikiamos ataskaitos apie pelno mokestį, nepriklausomai nuo to, kur įsisteigusi tarptautinių įmonių grupės pagrindinė patronuojančioji įmonė;

(5)  be didesnio skaidrumo, kuris užtikrinamas teikiant ataskaitas pagal šalis nacionaliniams mokesčių administratoriams, padidinta visuomenės Sąjungoje veiklą vykdančių tarptautinių įmonių pelno mokesčių mokėjimo kontrolė – itin svarbus veiksnys skatinant įmonių atskaitomybę ir siekiant toliau skatinti įmonių socialinę atsakomybę, prisidėti prie mokesčių pagrindu kuriamos gerovės, skatinti sąžiningesnę konkurenciją Sąjungos mokesčių srityje rengiant geresne informacija pagrįstus viešus debatus ir atkurti visuomenės pasitikėjimą nacionalinių mokesčių sistemų teisingumu. Tokią kontrolę visuomenė gali vykdyti, jei bus teikiamos ataskaitos apie pelno mokestį, nepriklausomai nuo to, kur įsisteigusi tarptautinių įmonių grupės pagrindinė patronuojančioji įmonė. Vis dėlto visuomenės kontrolė turi būti vykdoma nedarant žalos investicijų aplinkai Sąjungoje arba Sąjungos įmonių, ypač MVĮ, apibrėžtų šioje direktyvoje, ir vidutinės kapitalizacijos įmonių, apibrėžtų Reglamente (ES) 2015/10171a, kurioms neturėtų būti taikoma pagal šią direktyvą nustatyta pareiga teikti ataskaitas, konkurencingumui;

 

__________________

 

1a 2015 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/1017 dėl Europos strateginių investicijų fondo, Europos investavimo konsultacijų centro ir Europos investicinių projektų portalo, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1291/2013 ir (ES) Nr. 1316/2013 nuostatos dėl Europos strateginių investicijų fondo (OL L 182, 2013 6 29, p. 19.)

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  Komisija nustatė, kad įmonių socialinė atsakomybė (angl. CSR) yra įmonių atsakomybė už savo poveikį visuomenei. Įmonių socialinę atsakomybę turėtų nustatyti įmonės. Valdžios institucijos gali teikti paramą sumaniai derindamos įvairias savanoriškas politikos priemones ir, kai reikia, papildomą reglamentavimą. Įmonės gali tapti socialiai atsakingos laikydamosi įstatymų arba į savo verslo strategiją ir veiklą integruodamos socialines, aplinkos apsaugos, etikos, vartotojų ar žmogaus teisių problemas;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  kai grupės įmonės yra įsisteigusios Sąjungoje, visuomenė turėtų turėti galimybę kontroliuoti visą grupės veiklą. Grupių, vykdančių veiklą Sąjungoje tik per patronuojamąsias įmones arba filialus, patronuojamosios įmonės ir filialai turėtų skelbti šią pagrindinės patronuojančiosios įmonės ataskaitą ir užtikrinti jos prieinamumą. Tačiau dėl proporcingumo ir efektyvumo priežasčių prievolė skelbti ataskaitą ir užtikrinti jos prieinamumą turėtų būti taikoma tik Sąjungoje įsisteigusioms vidutinėms arba didžiosioms patronuojamosioms įmonėms arba valstybėje narėje atidarytiems panašaus dydžio filialams. Todėl Direktyvos 2013/34/ES taikymo sritis turėtų būti atitinkamai išplėsta ir į ją turėtų būti įtraukti Sąjungai nepriklausančiose valstybėse įsisteigusios įmonės filialai, atidaryti valstybėje narėje;

(6)  kai grupės įmonės yra įsisteigusios Sąjungoje ir už jos ribų, visuomenė turėtų turėti galimybę kontroliuoti visą grupės veiklą. Sąjungoje įsisteigusios grupės įmonės turėtų laikytis Sąjungos gero mokesčių srities valdymo principų. Tarptautinės įmonės veikia visame pasaulyje ir šių įmonių elgesys daro didelį poveikį besivystančioms šalims. Suteikus piliečiams galimybę susipažinti su įmonių informacija pagal šalis, jiems ir mokesčių administratoriams savo šalyse būtų suteikta galimybė stebėti ir vertinti šias įmones ir reikalauti, kad jos būtų atsakingos. Sąjunga, reikalaudama, kad informacija būtų viešai skelbiama visose mokesčių jurisdikcijose, kuriose tarptautinė įmonė vykdo veiklą, padidintų savo politikos nuoseklumą vystymosi srityje ir apribotų galimas mokesčių vengimo sistemas šalyse, kuriose vidaus išteklių sutelkimas nurodytas kaip svarbi Sąjungos vystymosi politikos dalis;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  ataskaitoje apie pelno mokestį turėtų būti pateikiama informacija, susijusi su visa įmonės arba visos susijusių įmonių grupės, kurią kontroliuoja pagrindinė patronuojančioji įmonė, veikla. Informacija turėtų būti pagrįsta BEPS plano 13 veiksmo ataskaitų teikimo specifikacijomis ir turėtų apsiriboti tik tuo, kas yra būtina, kad visuomenė galėtų vykdyti efektyvią kontrolę ir kad būtų užtikrinta, kad dėl informacijos atskleidimo nekiltų neproporcinga rizika arba neatsirastų nepalankių sąlygų. Į ataskaitą taip pat turėtų būti įtrauktas trumpas veiklos pobūdžio apibūdinimas. Toks apibūdinimas galėtų būti atliekamas remiantis kategorijomis, nurodytomis EBPO dokumento „Transfer Pricing Guidelines on Documentation“ V skyriaus III priedo 2 lentelėje. Ataskaitoje turėtų būti išdėstyti bendri faktai ir pateikti paaiškinimai, jeigu yra esminių sukauptų ir sumokėtų mokesčių sumų neatitikimų grupės lygmeniu, atsižvelgiant į atitinkamas ankstesnių finansinių metų sumas;

(8)  ataskaitoje apie pelno mokestį turėtų būti pateikiama informacija, susijusi su visa įmonės arba visos susijusių įmonių grupės, kurią kontroliuoja pagrindinė patronuojančioji įmonė, veikla. Teikiant informaciją turėtų būti atsižvelgta į BEPS plano 13 veiksmo ataskaitų teikimo specifikacijas ir turėtų būti apsiribota tik tuo, kas yra būtina, kad visuomenė galėtų vykdyti efektyvią kontrolę ir kad būtų užtikrinta, kad dėl informacijos atskleidimo nekiltų neproporcinga rizika arba neatsirastų nepalankių sąlygų, susijusių su atitinkamų įmonių konkurencingumu ar klaidingu aiškinimu. Į ataskaitą taip pat turėtų būti įtrauktas trumpas veiklos pobūdžio apibūdinimas. Toks apibūdinimas galėtų būti atliekamas remiantis kategorijomis, nurodytomis EBPO dokumento „Transfer Pricing Guidelines on Documentation“ V skyriaus III priedo 2 lentelėje. Ataskaitoje turėtų būti išdėstyti bendri faktai ir pateikti paaiškinimai, pvz., jeigu yra esminių sukauptų ir sumokėtų mokesčių sumų neatitikimų grupės lygmeniu, atsižvelgiant į atitinkamas ankstesnių finansinių metų sumas;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  kad būtų užtikrintas informacijos išsamumas ir piliečiai galėtų geriau įvertinti, kaip tarptautinės įmonės prisideda prie gerovės kūrimo kiekvienoje valstybėje narėje, informacija turėtų būti suskirstyta pagal valstybes nares. Be to, tam tikrų mokesčių jurisdikcijų, keliančių konkrečių problemų, atveju turėtų būti pateikiama labai išsami su tarptautinių įmonių operacijomis susijusi informacija. Visų kitų trečiųjų valstybių operacijų atveju turėtų būti pateikiami agreguoti skaičiai;

(9)  kad būtų užtikrintas informacijos išsamumas ir piliečiai galėtų geriau įvertinti, kaip tarptautinės įmonės prisideda prie gerovės kūrimo kiekvienoje jurisdikcijoje, kurioje jos vykdo veiklą (ir Sąjungoje, ir už jos ribų), nedarant žalos įmonių konkurencingumui, informacija turėtų būti suskirstyta pagal jurisdikciją. Ataskaitos apie pelno mokestį gali būti tinkamai suprantamos ir naudojamos tik, jei informacija pateikiama išskaidytai pagal kiekvieną mokesčių jurisdikciją;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  siekiant užtikrinti, kad reikalavimų nesilaikymo atvejai būtų atskleisti visuomenei, vienas ar daugiau teisės aktais nustatytą auditą atliekančių auditorių ar audito įmonių turėtų tikrinti, ar ataskaita apie pelno mokestį buvo pateikta ir pristatyta pagal šios direktyvos reikalavimus ir ar buvo užtikrintas jos prieinamumas atitinkamoje įmonės arba susijusios įmonės interneto svetainėje;

(11)  siekiant užtikrinti, kad reikalavimų nesilaikymo atvejai būtų atskleisti visuomenei, vienas ar daugiau teisės aktais nustatytą auditą atliekančių auditorių ar audito įmonių turėtų tikrinti, ar ataskaita apie pelno mokestį buvo pateikta ir pristatyta pagal šios direktyvos reikalavimus, ar buvo užtikrintas jos prieinamumas atitinkamoje įmonės arba susijusios įmonės interneto svetainėje ir ar viešai atskleista informacija atitinka įmonių finansinę informaciją, kurios auditas atliktas per šioje direktyvoje nustatytą terminą;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a)   apie įmonių ir filialų padarytus ataskaitų apie pelno mokestį teikimo reikalavimų pažeidimus, dėl kurių valstybės narės skyrė sankcijas pagal Direktyvą 2013/34/ES, reikėtų pranešti viešajam registrui, kurį tvarko Europos Komisija. Šios sankcijos gali apimti, inter alia, administracines baudas, pašalinimą iš viešųjų konkursų ir Sąjungos struktūrinių fondų finansavimo nesuteikimą;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  kad būtų nustatytos tam tikros mokesčių jurisdikcijos, apie kurias turi būti pateikta labai išsami informacija, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus pagal SESV 290 straipsnį, kad ji galėtų parengti bendrą tokių mokesčių jurisdikcijų Sąjungos sąrašą. Šis sąrašas turėtų būti sudarytas pagal tam tikrus kriterijus ir remiantis Komisijos komunikato Europos Parlamentui ir Tarybai „Veiksmingo apmokestinimo išorės strategija“ (COM(2016) 24 final) 1 priedu. Itin svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija vykdytų tinkamas konsultacijas, be kita ko, ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos vyktų vadovaujantis Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros, kurį patvirtino Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija ir kuris dar turi būti oficialiai pasirašytas, nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti rengiant deleguotuosius aktus, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

Išbraukta.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a)   siekiant užtikrinti vienodas Direktyvos 2013/34/ES 48b straipsnio 1, 3, 4 ir 6 dalių ir 48c straipsnio 5 dalies įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/20111a;

 

________________

 

1A 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  kadangi šios direktyvos tikslo valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl jos poveikio to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo, Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(14)  kadangi šios direktyvos tikslo valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl jos poveikio to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo, Sąjunga gali patvirtinti priemones. Todėl, kad būtų galima spręsti tarpvalstybinio aspekto problemą, Sąjungos veiksmai yra pagrįsti, jei esama agresyvaus mokesčių planavimo ir sandorių kainodaros susitarimų. Šia iniciatyva reaguojama į suinteresuotųjų šalių išreikštą susirūpinimą dėl būtinybės šalinti iškraipymus bendrojoje rinkoje nekeliant pavojaus Sąjungos konkurencingumui. Dėl jos neturėtų atsirasti papildomos administracinės naštos įmonėms, kilti kitų mokesčių konfliktų arba dvigubo apmokestinimo rizika. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui, susijusiam bent su didesniu skaidrumu, pasiekti;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  šioje direktyvoje gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, pripažįstamų visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje;

(15)  apskritai pagal šią direktyvą atskleistos informacijos mastas proporcingas viešo skaidrumo ir visuomenės kontrolės didinimo tikslams. Taigi laikoma, kad šioje direktyvoje užtikrinamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, pripažįstamų visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  pagal 2011 m. rugsėjo 28 d. bendrą valstybių narių ir Komisijos politinį pareiškimą dėl aiškinamųjų dokumentų24 valstybės narės pagrįstais atvejais įsipareigojo prie pranešimų apie perkėlimo priemones pridėti vieną ar daugiau dokumentų, kuriuose paaiškinamos direktyvos sudedamųjų dalių ir nacionalinių perkėlimo priemonių atitinkamų dalių sąsajos. Šios direktyvos atveju teisės aktų leidėjas laikosi nuomonės, kad tokių dokumentų perdavimas yra pagrįstas;

(16)  pagal 2011 m. rugsėjo 28 d. bendrą valstybių narių ir Komisijos politinį pareiškimą dėl aiškinamųjų dokumentų24 valstybės narės pagrįstais atvejais įsipareigojo prie pranešimų apie perkėlimo priemones pridėti vieną ar daugiau dokumentų, kuriuose paaiškinamos direktyvos sudedamųjų dalių ir nacionalinių perkėlimo priemonių atitinkamų dalių sąsajos, pvz., lyginamosios diagramos forma. Šios direktyvos atveju teisės aktų leidėjas laikosi nuomonės, kad tokių dokumentų perdavimas yra pagrįstas, kad būtų pasiektas šios direktyvos tikslas ir būtų išvengta galimo nepateikimo ir neatitikimų, susijusių su valstybių narių įgyvendinimu pagal jų nacionalinės teisės aktus;

__________________

__________________

24 OL C 369, 2011 12 17, p. 14.

24 OL C 369, 2011 12 17, p. 14.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2013/34/ES

48 b straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės reikalauja, kad nacionalinės teisės aktais reglamentuojamos pagrindinės patronuojančiosios įmonės, kurių konsoliduotosios grynosios pajamos yra didesnės kaip 750 000 000 EUR, taip pat nacionalinės teisės aktais reglamentuojamos įmonės, kurios nėra susijusios įmonės ir kurių grynosios pajamos yra didesnės kaip 750 000 000 EUR, kasmet rengtų ir skelbtų ataskaitas apie pelno mokestį.

Valstybės narės reikalauja, kad nacionalinės teisės aktais reglamentuojamos pagrindinės patronuojančiosios įmonės, kurių konsoliduotosios grynosios pajamos yra ne mažesnės kaip 750 000 000 EUR, taip pat nacionalinės teisės aktais reglamentuojamos įmonės, kurios nėra susijusios įmonės ir kurių grynosios pajamos yra ne mažesnės kaip 750 000 000 EUR, kasmet rengtų ir nemokamai skelbtų ataskaitas apie pelno mokestį.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2013/34/ES

48 b straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ataskaita apie pelno mokestį turi būti prieinama visuomenei įmonės interneto svetainėje jos paskelbimo dieną.

Ataskaita apie pelno mokestį turi būti skelbiama bendruoju šablonu, nemokamai prieinamu atviruoju duomenų formatu, ir prieinama visuomenei įmonės interneto svetainėje jos paskelbimo dieną bent viena iš Sąjungos oficialiųjų kalbų. Tą pačią dieną įmonė taip pat turi pateikti ataskaitą viešajame registre, kurį tvarko Komisija.

 

Valstybės narės netaiko taisyklių, kurios išdėstytos šioje dalyje, kai tokios įmonės veikia tik vienos valstybės narės teritorijoje ir nevykdo veiklos jokioje kitoje mokesčių jurisdikcijoje;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2013/34/ES

48 b straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės reikalauja, kad vidutinės ir didžiosios patronuojamosios įmonės, nurodytos 3 straipsnio 3 ir 4 dalyse, reglamentuojamos nacionalinės teisės aktais ir kontroliuojamos pagrindinės patronuojančiosios įmonės, kurios konsoliduotosios grynosios pajamos yra didesnės kaip 750 000 000 EUR ir kuri nėra reglamentuojama valstybės narės teisės aktais, kasmet rengtų ir skelbtų tos pagrindinės patronuojančiosios įmonės ataskaitas apie pelno mokestį.

Valstybės narės reikalauja, kad patronuojamosios įmonės, reglamentuojamos nacionalinės teisės aktais ir kontroliuojamos pagrindinės patronuojančiosios įmonės, kurios konsoliduotosios grynosios pajamos finansinių metų balanse yra ne mažesnės kaip 750 000 000 EUR ir kuri nėra reglamentuojama valstybės narės teisės aktais, kasmet rengtų ir skelbtų tos pagrindinės patronuojančiosios įmonės ataskaitas apie pelno mokestį.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2013/34/ES

48 b straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ataskaita apie pelno mokestį turi būti prieinama visuomenei patronuojamosios įmonės arba susijusios įmonės interneto svetainėje jos paskelbimo dieną.

Ataskaita apie pelno mokestį turi būti skelbiama bendruoju šablonu, nemokamai prieinamu atviruoju duomenų formatu, ir prieinama visuomenei patronuojamosios įmonės arba susijusios įmonės interneto svetainėje jos paskelbimo dieną bent viena iš Sąjungos oficialiųjų kalbų. Tą pačią dieną įmonė taip pat turi pateikti ataskaitą viešajame registre, kurį tvarko Komisija.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2013/34/ES

48 b straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės reikalauja, kad filialai, kuriuos jų teritorijoje atidaro įmonė, kuri nėra reglamentuojama valstybės narės teisės aktais, kasmet rengtų ir skelbtų pagrindinės patronuojančiosios įmonės, nurodytos šio straipsnio 5 dalies a punkte, ataskaitą apie pelno mokestį.

Valstybės narės reikalauja, kad filialai, kuriuos jų teritorijoje atidaro įmonė, kuri nėra reglamentuojama valstybės narės teisės aktais, kasmet rengtų ir nemokamai viešai skelbtų pagrindinės patronuojančiosios įmonės, nurodytos šio straipsnio 5 dalies a punkte, ataskaitą apie pelno mokestį.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2013/34/ES

48 b straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ataskaita apie pelno mokestį turi būti prieinama visuomenei filialo arba susijusios įmonės interneto svetainėje jos paskelbimo dieną.

Ataskaita apie pelno mokestį turi būti skelbiama bendruoju šablonu, prieinamu atviruoju duomenų formatu, ir prieinama visuomenei filialo arba susijusios įmonės interneto svetainėje jos paskelbimo dieną bent viena iš Sąjungos oficialiųjų kalbų. Tą pačią dieną įmonė taip pat turi pateikti ataskaitą viešajame registre, kurį tvarko Komisija.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2013/34/ES

48 b straipsnio 5 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  atidariusi filialą įmonė yra arba grupės susijusi įmonė, kurią kontroliuoja valstybės narės nacionalinės teisės aktais nereglamentuojama pagrindinė patronuojančioji įmonė, kurios konsoliduotosios grynosios pajamos yra didesnės kaip 750 000 000 EUR, arba nesusijusi įmonė, kurios grynosios pajamos yra didesnės kaip 750 000 000 EUR;

a)  atidariusi filialą įmonė yra arba grupės susijusi įmonė, kurią kontroliuoja valstybės narės nacionalinės teisės aktais nereglamentuojama pagrindinė patronuojančioji įmonė, kurios konsoliduotosios grynosios pajamos jos balanse yra ne mažesnės kaip 750 000 000 EUR, arba nesusijusi įmonė, kurios grynosios pajamos yra ne mažesnės kaip 750 000 000 EUR;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2013/34/ES

48 b straipsnio 5 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  a punkte nurodyta pagrindinė patronuojančioji įmonė neturi 3 dalyje nurodytos vidutinės arba didžiosios patronuojamosios įmonės.

b)  a punkte nurodyta pagrindinė patronuojančioji įmonė neturi 3 dalyje nurodytos vidutinės arba didžiosios patronuojamosios įmonės, kuriai jau taikomos ataskaitų tekimo prievolės.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2013/34/ES

48b straipsnio 7 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a.   Euro neįsivedusių valstybių narių atveju 1, 3 ir 5 dalyse nurodytų sumų ekvivalentas nacionaline valiuta yra apskaičiuojamas taikant Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtą tos dienos, kurią įsigaliojo šis skyrius, valiutų keitimo kursą.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2013/34/ES

48 c straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  1 dalyje nurodyta informacija apima:

2.  1 dalyje nurodyta informacija pateikiama bendruoju ES šablonu ir apima (suskirstyta pagal mokesčių jurisdikcijas):

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2013/34/ES

48 c straipsnio 2 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  trumpą veiklos pobūdžio apibūdinimą;

a) pagrindinės įmonės pavadinimą ir, jei taikoma, visų patronuojamųjų įmonių sąrašą, trumpą jų veiklos pobūdžio apibūdinimą ir atitinkamą jų geografinę vietą;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2013/34/ES

48 c straipsnio 2 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  darbuotojų skaičių;

b) darbuotojų skaičių, išreikštą visą darbo dieną dirbančių darbuotojų skaičiumi;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2013/34/ES

48c straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  ilgalaikį turtą, išskyrus grynuosius pinigus ir grynųjų pinigų ekvivalentus;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2013/34/ES

48 c straipsnio 2 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  grynųjų pajamų sumą, į kurią įtraukiamos pajamos, gautos su susijusiomis šalimis;

c)  grynųjų pajamų sumą, įskaitant atskyrimą tarp pajamų, gautų su susijusiomis šalimis, ir pajamų, gautų su nesusijusiomis šalimis;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2013/34/ES

48 straipsnio 2 dalies g a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ga)  įstatinį kapitalą;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2013/34/ES

48 c straipsnio 2 dalies g b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

gb)  ar įmonės, patronuojamosios įmonės ar filialai naudojasi lengvatine pajamų iš patentų apmokestinimo tvarka, ar lygiaverte tvarka;

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2013/34/ES

48c straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2 dalyje nurodyta informacija ataskaitoje turi būti pateikta atskirai apie kiekvieną valstybę narę. Jeigu valstybė narė apima kelias mokesčių jurisdikcijas, informacija sujungiama valstybės narės lygmeniu.

2 dalyje nurodyta informacija ataskaitoje turi būti pateikta atskirai apie kiekvieną valstybę narę. Jeigu valstybė narė apima kelias mokesčių jurisdikcijas, informacija nurodoma atskirai apie kiekvieną mokesčių jurisdikciją.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2013/34/ES

48 c straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Be to, šio straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija ataskaitoje pateikiama atskirai pagal kiekvieną mokesčių jurisdikciją, kuri praėjusių finansinių metų pabaigoje buvo įtraukta į bendrą tam tikrų mokesčių jurisdikcijų Sąjungos sąrašą, sudarytą pagal 48g straipsnį, jeigu ataskaitoje pagal 48e straipsnyje nurodytą atsakomybės tvarką tiesiogiai nepatvirtinama, kad tokios mokesčių jurisdikcijos teisės aktais reglamentuojamos grupės susijusios įmonės tiesiogiai nesudaro sandorių su valstybės narės teisės aktais reglamentuojamos tos pačios grupės susijusia įmone.

Be to, šio straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija ataskaitoje pateikiama atskirai pagal kiekvieną mokesčių jurisdikciją, veikiančią ne Sąjungoje.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2013/34/ES

48 c straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2 dalyje nurodyta informacija apie kitas mokesčių jurisdikcijas ataskaitoje pateikiama agreguota.

Išbraukta.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2013/34/ES

48 c straipsnio 3 dalies 3 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Kad būtų apsaugota neskelbtina komercinė informacija ir užtikrinta sąžininga konkurencija, valstybės narės gali leisti į ataskaitą laikinai neįtraukti vienos ar daugiau konkrečių 48c straipsnyje išvardytų informacijos apie veiklą vienoje ar daugiau konkrečių mokesčių jurisdikcijų duomenų, jei juos atskleidus dėl jų pobūdžio būtų smarkiai pakenkta 48b straipsnio 1 dalyje ir 48b straipsnio 3 dalyje nurodytų įmonių, su kuriomis jie susiję, komercinei padėčiai. Neatskleidus tokios informacijos netrukdoma teisingai ir subalansuotai suprasti įmonės mokesčių statuso. Apie tų duomenų neįtraukimą nurodoma ataskaitoje kartu pateikiant paaiškinimą, kodėl taip padaryta, ir nurodant susijusią mokesčių jurisdikciją.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2013/34/ES

48 c straipsnio 3 dalies 3 b pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybės narės gali nustatyti, kad norint nepateikti tokios informacijos reikėtų gauti išankstinį kompetentingos nacionalinės institucijos leidimą. Įmonė siekia kasmet gauti naują leidimą iš kompetentingos institucijos, kuri priims sprendimą remdamasi nauju padėties įvertinimu. Jei į ataskaitą neįtrauktoji informacija daugiau nebeatitinka 3a pastraipoje nustatyto reikalavimo, ji nedelsiant viešai paskelbiama.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2013/34/ES

48 c straipsnio 3 dalies 3 c pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybės narės praneša Komisijai apie sprendimas leisti taikyti tokią nukrypti leidžiančią nuostatą ir konfidencialiai perduoda jai į ataskaitą neįtrauktą informaciją kartu su išsamiu leidimo taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą paaiškinimu. Komisija kasmet savo interneto svetainėje skelbia iš valstybių narių gautus pranešimus ir pateiktus paaiškinimus pagal 3a pastraipą.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2013/34/ES

48 c straipsnio 3 dalies 3 d pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Komisija tikrina, ar deramai laikomasi 3a pastraipoje nustatyto reikalavimo, ir stebi, kaip taikoma tokia laikina nukrypti leidžianti nuostata, kurią taikyti leido nacionalinės valdžios institucijos.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2013/34/ES

48 c straipsnio 3 dalies 3 e pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Jei Komisija, atlikusi pagal 3c pastraipą gautos informacijos įvertinimą, nusprendžia, kad 3a pastraipoje nustatytas reikalavimas nėra įvykdytas, susijusi įmonė nedelsdama viešai paskelbia tą informaciją.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2013/34/ES

48 c straipsnio 3 dalies 3 f pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Komisija deleguotuoju aktu priima gaires, kad padėtų valstybėms narėms nustatyti, kuriais atvejais informacijos paskelbimas galėtų smarkiai pakenkti įmonių, su kuriomis ji susijusi, komercinei padėčiai.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2013/34/ES

48 c straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Ataskaita apie pelno mokestį skelbiama ir yra prieinama interneto svetainėje bent viena iš oficialiųjų Sąjungos kalbų.

5.  Ataskaita apie pelno mokestį skelbiama bendruoju šablonu, nemokamai prieinamu atviruoju duomenų formatu, ir yra prieinama visuomenei patronuojamosios įmonės arba susijusios įmonės interneto svetainėje jos paskelbimo dieną bent viena iš oficialiųjų Sąjungos kalbų. Tą pačią dieną įmonė taip pat turi pateikti ataskaitą viešajame registre, kurį tvarko Europos Komisija.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2013/34/ES

48 e straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad 48b straipsnio 1 dalyje nurodytos pagrindinės patronuojančiosios įmonės administraciniai, valdymo ir priežiūros organų nariai, veikdami pagal kompetenciją, kuri jiems suteikta nacionalinės teisės aktais, būtų bendrai atsakingi už užtikrinimą, kad ataskaitos apie pelno mokestį būtų parengtos, paskelbtos ir prieinamos pagal 48b, 48c ir 48d straipsnius.

1.  Kad būtų sustiprinta atskaitomybė trečiųjų šalių atžvilgiu ir užtikrintas tinkamas valdymas, valstybės narės užtikrina, kad 48b straipsnio 1 dalyje nurodytos pagrindinės patronuojančiosios įmonės administraciniai, valdymo ir priežiūros organų nariai, veikdami pagal kompetenciją, kuri jiems suteikta nacionalinės teisės aktais, būtų bendrai atsakingi už užtikrinimą, kad ataskaitos apie pelno mokestį būtų parengtos, paskelbtos ir prieinamos pagal 48b, 48c ir 48d straipsnius.

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas ir tinkamas, siekiant užtikrinti nuoseklumą su šio pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto konstatuojamąja dalimi.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2013/34/ES

48 g straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

48g straipsnis

Išbraukta.

Bendras tam tikrų mokesčių jurisdikcijų Sąjungos sąrašas

 

Remiantis 49 straipsniu, Komisija įgaliojama priimti deleguotuosius aktus, susijusius su bendro tam tikrų mokesčių jurisdikcijų Sąjungos sąrašo sudarymu. Šis sąrašas grindžiamas mokesčių jurisdikcijų, neatitinkančių toliau išvardytų kriterijų, vertinimu. Šie kriterijai:

 

1.   skaidrumas ir informacijos mainai, įskaitant keitimąsi informacija gavus prašymą ir automatinius finansinių sąskaitų informacijos mokesčių klausimais mainus;

 

2.   sąžininga konkurencija mokesčių srityje;

 

3.   G 20 ir (arba) EBPO nustatyti standartai;

 

4.   kiti susiję standartai, įskaitant tarptautinius standartus, kuriuos nustatė Finansinių veiksmų darbo grupė.

 

Komisija reguliariai šį sąrašą peržiūrės ir prireikus jį keis, atsižvelgdama į naujas aplinkybes.

 

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2013/34/ES

48 i straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija praneš apie ataskaitų teikimo prievolių, nustatytų 48a–48f straipsniuose, atitiktį ir poveikį. Į pranešimą įtraukiamas vertinimas, ar ataskaitos apie pelno mokestį teikimas duoda tinkamų ir proporcingų rezultatų atsižvelgiant į poreikį užtikrinti pakankamą skaidrumo lygį ir konkurencingos įmonių aplinkos poreikį.

Komisija praneš apie ataskaitų teikimo prievolių, nustatytų 48a–48f straipsniuose, atitiktį ir poveikį. Į pranešimą įtraukiamas vertinimas, ar ataskaitos apie pelno mokestį teikimas duoda tinkamų ir proporcingų rezultatų, ir jame įvertinamos konsoliduotųjų grynųjų pajamų ribos, iš kurią viršijančių įmonių ir filialų reikalaujama pranešti apie pelno mokestį, mažinimo sąnaudos ir nauda. Be to, ataskaitoje įvertinama bet kokia būtinybė imtis tolesnių papildomų veiksmų atsižvelgiant į poreikį užtikrinti pakankamą skaidrumo lygį ir poreikį išsaugoti ir užtikrinti konkurencingą įmonių ir privačių investicijų aplinką.

Pakeitimas     55

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)

Direktyva 2013/34/ES

48 i a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a)  įterpiamas šis straipsnis:

 

„48ia straipsnis

 

Ne vėliau kaip per 4 metus nuo šios direktyvos priėmimo dienos ir atsižvelgdama į padėtį EBPO lygmeniu, Komisija peržiūri ir įvertina šio skyriaus nuostatas ir pateikia ataskaitą dėl šių nuostatų, visų pirma susijusių su:

 

  įmonėmis ir filialais, iš kurių reikalaujama pateikti ataskaitas apie pelno mokestį, visų pirma apie tai, ar būtų tikslinga išplėsti šio skyriaus taikymo sritį įtraukiant į ją didžiąsias įmones, apibrėžtas šios direktyvos 3 straipsnio 4 dalyje, ir didžiąsias grupes, apibrėžtas 3 straipsnio 7d dalyje;

 

  ataskaitos apie pelno mokestį turiniu, apibrėžtu 48c straipsnyje;

 

  laikinai nukrypti leidžiančia nuostata, numatyta 48c straipsnio 3 dalies 3a–3f pastraipose.

 

Komisija ataskaitą bei, prireikus, pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai.“

Pakeitimas     56

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 b punktas (naujas)

Direktyva 2013/34/ES

48 i b straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b)  įterpiamas šis straipsnis:

 

„48ib straipsnis

 

Bendras ataskaitos šablonas

 

Komisija, priimdama įgyvendinimo aktus, parengia bendrą šabloną, kuris yra minimas 48b straipsnio 1, 3, 4 ir 6 dalyse ir 48c straipsnio 5 dalyje. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 50 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punkto b papunktis

Direktyva 2013/34/ES

49 straipsnio 3 a dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3a)  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi [data] Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

3a)  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais, ypač atsižvelgdama į Sutarčių ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatas.

 

________________

 

* Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros (OL L 123, 2016 5 12, p. 1.)“

Pagrindimas

Reikia atsižvelgti į Sutarčių ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatas.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas)

Direktyva 2013/34/ES

51 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

3a)  51 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

Valstybės narės numato sankcijas, taikomas už nacionalinių nuostatų, priimtų pagal šią direktyvą, pažeidimus, ir imasi visų būtinų jų įgyvendinimą užtikrinančių priemonių. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomosios.

Valstybės narės nustato sankcijų, taikomų už nacionalinių nuostatų, priimtų pagal šią direktyvą, pažeidimus, taisykles ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad šios sankcijos būtų taikomos. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomosios.

 

Valstybės narės numato bent administracines priemones ir sankcijas, taikytinas įmonėms pažeidus pagal šią direktyvą priimtas nacionalines nuostatas.

 

Valstybės narės apie šias nuostatas praneša Komisijai ne vėliau kaip iki ... [perkėlimo į nacionalinę teisę data] ir nedelsdamos praneša apie visus paskesnius poveikį šioms nuostatoms turinčius pakeitimus.

 

Komisija iki ... (treji metai po šios direktyvos įsigaliojimo dienos) sudaro kiekvienos valstybės narės pagal šią direktyvą nustatytų priemonių ir sankcijų sąrašą.“

(1)

  OL C 487, 2016 12 28, p. 62.


AIŠKINAMOJI DALIS

Viešų ataskaitų pagal šalis apie įmonių mokesčių duomenis teikimas – pagrindinis aspektas kovojant su tarptautiniu mokesčių slėpimu ir mokesčių vengimu bei siekiant minimalių apmokestinimo normų tarp mokesčių sistemų. Tačiau šios direktyvos teikiama nauda bus daug didesnė. Didėjant judumui ir plintant pasaulinei ir europinei ekonominei veiklai, skaidrumas atskleidimo požiūriu yra būtina sąlyga siekiant užtikrinti įmonių valdymą ir priemonė didinant įmonių socialinę atsakomybę.

Šiuo metu piliečiai negali panaudoti paskelbtų įmonių sąskaitų, kad nustatytų, ar tarptautinės įmonės veikia savo mokesčių jurisdikcijose. Kadangi tarptautinės įmonės tampa vis sudėtingesnės ir, deja, neretai mažiau skaidrios, problema vis sunkėja. Daugelis šalių taiko tarptautinius apskaitos standartus. Todėl ataskaitos pagal šalis bus ekonominiu požiūriu veiksminga priemonė pokyčiams užtikrinti visuotinio įmonių skaidrumo srityje siekiant teikti naudą mūsų visuomenėms, įskaitant piliečius, akcininkus, mokesčių įstaigas, investuotojus, ekonomistus; be to, tai suteiks jiems galimybių priversti vyriausybes ir tarptautines įmones būti atskaitingomis.

Jūsų pranešėjai mano, kad, be mokestinių ir įmonių atskaitingumo tikslų, ši direktyva taip pat yra priemonė, padedanti skatinti darbuotojų teises į informaciją ir konsultacijas. Viešų ataskaitų teikimas gerina dialogą ir skatina abipusį pasitikėjimą įmonėmis, nes jos gali suteikti objektyvių ir patikimų duomenų apie įmonių padėtį, tuo didindamos visų suinteresuotųjų subjektų informuotumą, įskaitant darbuotojus, apie poreikius prisitaikyti. Tai taip pat skatina darbuotojų dalyvavimą įmonės dabartinėje ir būsimoje veikloje bei didinti konkurencingumą.

Europos Parlamentas jau seniai ragino įvesti viešų ataskaitų pagal šalis teikimą. Dar 2011 m. jis priėmė savo poziciją dėl ataskaitų pagal šalis ir teigė, kad finansinių ataskaitų teikimo kokybė yra esminis dalykas veiksmingai kovojant su mokesčių slėpimu ir kad tai būtų lygiai taip pat naudinga investuotojams visuose sektoriuose, tuo prisidedant prie gero valdymo viso pasaulio mastu. 2014 m. ataskaitų pagal šalis teikimas tapo diskusijų objektu atsižvelgiant į nefinansinių ataskaitų teikimo direktyvą. Galiausiai, kai akcininkų teisių reformos pranešėjas Sergio Cofferati skatino įtraukti viešų ataskaitų pagal šalis teikimą į Apskaitos direktyvą, Europos Komisija nusprendė pateikti konkretų pasiūlymą šiuo klausimu teisės akte, kuriuo iš dalies keičiama Apskaitos direktyva. Šis Apskaitos direktyvos pakeitimas gali atlikti esminį vaidmenį įmonių ataskaitų teikimo srityje.

Jūsų pranešėjai siūlo didinti skaidrumą apie tai, kokią informaciją turi teikti įmonės, ir įtraukti toliau pateiktus pagrindinius patobulinimus į Komisijos tekstą:

•  Siekiant geresnės teisėkūros, vengti naujų įmonių kategorijų ir grupių įvedimo. Šis Apskaitos direktyvos pakeitimas turėtų būti suderintas su Apskaitos direktyvos logika. Labai mažų, mažųjų ir vidutinio dydžio bei didžiųjų įmonių ribos jau seniai apibrėžtos. Ši sąvoka apibrėžta dar 1978 m. 4-ojoje bendrovių teisės direktyvoje. Iki šiol Europos Komisija dar nėra tinkamai pagrindusi poreikio įvesti naują ribą. Kadangi MVĮ neturi išteklių, kuriuos galėtų investuoti į priedangos įmonių struktūras, kad galėtų dirbtinai perkelti pelną, dėl to jos netenka konkurencinio pranašumo, palyginti su tarptautinėmis įmonėmis. Siekiant užtikrinti tvirtą bendrąją rinką, labai svarbu sukurti teisingą, veiksmingą, skaidrią ir augimui palankią bendrą įmonių ataskaitų teikimo sistemą, grindžiamą principu, kad pelnas turėtų būti apmokestintas valstybėje, kurioje įmonė jį gauna. Todėl didžiosioms grupėms, kurios apibrėžtos 3 straipsnio 7 dalyje, ir visoms didžiosioms įmonėms, kurios apibrėžtos 3 straipsnio 4 dalyje, turėtų būti taikomi nauji informacijos atskleidimo reikalavimai.

•  Jūsų pranešėjai mano, kad būtų netinkama apriboti šios direktyvos taikymo sritį informacija, susijusia su ES valstybėmis narėmis ir mokesčių rojais, todėl, netgi jeigu iš esmės jie neprieštarautų idėjai sukurti juodąjį ES mokesčių rojų sąrašą, kuris būtų parengtas remiantis aiškiais kriterijais, jie siūlo tarptautinėms korporacijoms teikti informaciją apie savo veiklą kiekvienoje savo veiklos jurisdikcijoje, taip pat už Europos Sąjungos ribų. Viešas tokios informacijos atskleidimas – tai ne sankcija nebendradarbiaujančioms jurisdikcijoms, o verčiau būtina sąlyga gerai veikiančioje bendrojoje rinkoje veikiančioms įmonėms.

•  Siekiant didinti visuomenės kontrolę ir visuotinį įmonių skaidumą, jūsų pranešėjai mano, kad tarptautinės įmonės turėtų atskleisti susijusią informaciją viso pasaulio visoms šalims, kuriose jos veikia, kad mokesčiai būtų mokami ten, kur faktiškai gaunamas pelnas. Jūsų pranešėjai ragina atskleisti neapibendrintus duomenis, ir šis reikalavimas atitinka ES politikos suderinamumą vystymosi labui, nes jo tikslas – skatinti mokestinių prievolių vykdymą ir teikti veiksmingą pagalbą besivystančioms šalims, kad būtų užtikrinta prieiga prie jų mokesčių pajamų.

•  Jūsų pranešėjai mano, kad būtina užtikrinti, kad skelbimo formatas leistų palyginti duomenis, todėl siūlo standartizuoti ataskaitų teikimo dokumentų formatą visoms įmonėms, kaip numatyta šioje direktyvoje.

Taigi, jūsų pranešėjai norėtų pabrėžti, jog tinkamam bendrosios rinkos veikimui yra svarbus koordinuotas ir suderintas metodas, įgyvendinant įmonių ataskaitų teikimo sistemas. Šiomis aplinkybėmis jūsų pranešėjai norėtų dar kartą pabrėžti, kad didesnis tarptautinių įmonių skaidrumas yra pagrindinis dalykas norint panaikinti pelno perkėlimą, kuris vykdomas taikant keletą mechanizmų, pavyzdžiui, priedangos įmones, lengvatinį pajamų iš patentų apmokestinimą ir sandorių kainodarą, taip pat kenksmingą mokesčių konkurenciją skirtingose teisinėse sistemose, kuri dažnai naudota siekiant pakenkti piliečiams, visų pirma, mokesčių mokėtojams, darbuotojams ir MVĮ.


MAŽUMOS NUOMONĖ

pagal Darbo tvarkos taisyklių 52a straipsnio 4 dalį pateikė Bernard Monot ir Gilles Lebreton

Ataskaitų pagal šalis teikimas yra vienas iš kovos su mokesčių optimizavimu ir mokestiniu sukčiavimu būdų, kurį iš pat pradžių rėmėme. Todėl balsavome už du TAXE komiteto pranešimus, už tekstus, kuriuose nustatomi privalomi automatiniai informacijos apie sprendimus dėl mokesčių mainai, už kovą su pasinaudojimo šalių mokestinės tvarkos neatitikimais schemomis ir už keturias konvencijas dėl automatinio keitimosi informacija (Šveicarija, San Marinas, Lichtenšteinas ir Monakas).

Ataskaitų pagal šalis teikimas yra reikalinga priemonė. Vis dėlto, nepaisant to, mes manome, kad viešai skelbiant informaciją susidaro nepalanki konkurencinė padėtis ir tokiu būdu daroma žala Europos įmonėms. Pavyzdžiui, ES neįsikūrę kinų konkurentai, turėtų laisvą prieigą prie neskelbtinos finansinės ir komercinės informacijos.

Tekste siūlomos nukrypti leidžiančios nuostatos yra ribotos ir, mūsų nuomone, nepakankamos, ypač jei trečiosios šalies duomenys pateikiami išskaidytai.

Mes pasisakome už mokesčių administratorių automatinį keitimąsi šiais duomenimis, nes tokiu būdu jie galėtų tiksliai nustatyti situacijas, kuriomis įmonės nemoka mokesčių vietoje, kurioje vykdo savo veiklą. Esant reikalui, tai sudarytų mokesčių administratoriams galimybę atlikti patikrinimus siekiant išieškoti faktiškai mokėtinas sumas, kai mokesčio bazė buvo klaidingai perkelta kitur.


TEISĖS REIKALŲ KOMITETO NUOMONĖ APIE TEISINĮ PAGRINDĄ

Pavel Svoboda

Pirmininkas

Teisės reikalų komitetas

BRIUSELIS

Roberto Gualtieri

Pirmininkui

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

BRIUSELIS

Tema:  nuomonė dėl Komisijos pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2013/34/ES nuostatos dėl tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimo (COM(2016) 0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD)), teisinio pagrindo

Gerb. pirmininke,

2017 m. sausio 10 d. Teisės reikalų komitetas savo iniciatyva nusprendė pagal Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnio 3 dalį pateikti nuomonę, ar Komisijos siūlomas teisinis pagrindas, t. y. SESV 50 straipsnio 1 dalis yra teisingas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2013/34/ES nuostatos dėl tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimo, teisinis pagrindas, ar, priešingai, pasiūlymas turėtų remtis kitu teisiniu pagrindu, pavyzdžiui, SESV 115 straipsniu.

I. Pagrindiniai faktai

2016 m. balandžio 12 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl Direktyvos 2013/34/ES (Apskaitos direktyva) dalinio keitimo(1). Pasiūlymu numatoma, kad ES ir ne ES tarptautinių įmonių grupės, kurių bendros pajamos yra didesnės kaip 750 mln. EUR per metus, privalo kasmet rengti ir skelbti ataskaitas apie pelno mokestį.

Pasiūlymo aiškinamajame memorandume teigiama, kad tvirtai bendrajai rinkai reikia, kad įmonės mokėtų mokesčius valstybėje, kurioje gauna pelną. Šį principą pažeidžia agresyvaus mokesčių planavimo reiškinys. Komisija mano, kad visuomenės vykdoma kontrolė gali padėti kovoti su šia praktika. Be to, Komisija aiškina, kad šiuo pasiūlymu papildomi dabartiniai įmonių finansinių ataskaitų teikimo reikalavimai ir juo netrukdoma vykdyti reikalavimų, susijusių su finansinėmis ataskaitomis.

II. Susiję Sutarties straipsniai

Komisijos siūlomas teisinis pagrindas – SESV 50 straipsnio 1 dalis. SESV 50 straipsnio 1 dalis ir 2 dalies g punktas išdėstyti taip:

50 straipsnis

(EB sutarties ex 44 straipsnis)

1. Kad būtų pasiekta įsisteigimo laisvė tam tikros rūšies veikloje, Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą ir pasikonsultavę su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, leidžia direktyvas.

2. Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija vykdo pagal pirmiau išdėstytas nuostatas joms tenkančias pareigas, visų pirma:

(...)

g) kiek būtina koordinuodamos apsaugos priemones, kurių valstybės narės reikalauja iš bendrovių ar firmų, apibūdintų 54 straipsnio antrojoje pastraipoje, imtis narių ir kitų asmenų interesams apsaugoti, ir siekdamos užtikrinto tokių priemonių lygiavertiškumą Sąjungoje; (...)

SESV 115 straipsnis išdėstytas taip:

115 straipsnis

(EB sutarties ex 94 straipsnis)

Nepažeidžiant 114 straipsnio, Taryba, spręsdama pagal specialią teisėkūros procedūrą ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu bei Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, vieningai leidžia direktyvas dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, turinčių tiesioginę įtaką vidaus rinkos sukūrimui ar veikimui, suderinimo.

III. Su teisiniu pagrindu susijusi teismų praktika

Teisinio pagrindo pasirinkimas svarbus, kadangi Sąjunga konstituciškai grindžiama kompetencijos suteikimo principu, o jos institucijos gali veikti tik vadovaudamosi įgaliojimais, kurie joms numatyti Sutartimi(2). Todėl teisinio pagrindo pasirinkimas nėra diskrecinis.

Remiantis Teisingumo Teismo praktika susiformavo tam tikri teisinio pagrindo pasirinkimo principai. Pirma, atsižvelgiant į tai, kaip teisinis pagrindas gali paveikti esminę kompetenciją ir procedūrą, teisingo teisinio pagrindo pasirinkimas yra konstitucinės svarbos(3). Antra, ES akto teisinio pagrindo parinkimas turi būti grindžiamas objektyviais kriterijais, kuriems būtų galima taikyti teisminę kontrolę. Tokiems kriterijams, be kita ko, priskirtinas teisės akto tikslas ir turinys(4). Tai, kad institucija nori aktyviau dalyvauti priimant atitinkamą teisės aktą, to teisės akto taikymo srityje atlikti su kitais klausimais susiję veiksmai ir aplinkybės, kuriomis buvo priimtas teisės aktas, yra nereikšmingi.(5)

Todėl, pasirinkus netinkamą teisinį pagrindą, atitinkamas teisės aktas gali būti panaikintas

(6).

IV. Siūlomo teisės akto tikslas ir turinys

Iš pasiūlymo konstatuojamųjų dalių aišku, kad jo tikslas – didinti su įmonių pelno mokesčiu susijusį skaidrumą ir visuomenės kontrolę ir skatinti įmonių atsakomybę, nustatant kai kurioms įmonėms prievolę atskleisti informaciją apie jų pelno mokestį.

Pasiūlymo 12 konstatuojamojoje dalyje teigiama, kad šios direktyvos tikslas – su įmonių pelno mokesčiu susijusio skaidrumo ir visuomenės kontrolės didinimas pritaikant dabartinę teisinę sistemą, susijusią su įmonėms taikomomis prievolėmis skelbti ataskaitas, kad būtų apsaugoti narių ir kitų asmenų interesai, kaip numatyta SESV 50 straipsnio 2 dalies g punkte.

Remiantis 5 konstatuojamąja dalimi, padidinta visuomenės Sąjungoje veiklą vykdančių tarptautinių įmonių pelno mokesčių mokėjimo kontrolė – itin svarbus veiksnys siekiant toliau skatinti įmonių atsakomybę, prisidėti prie mokesčių pagrindu kuriamos gerovės, skatinti sąžiningesnę konkurenciją Sąjungos mokesčių srityje rengiant geresne informacija pagrįstus viešus debatus ir atkurti visuomenės pasitikėjimą nacionalinių mokesčių sistemų teisingumu. Tokią kontrolę visuomenė gali vykdyti, jei bus teikiamos ataskaitos apie pelno mokestį.

9 konstatuojamojoje dalyje paaiškinama, kaip ataskaitose pateikiama informacija turėtų būti suskirstyta pagal valstybes nares, kad būtų užtikrintas informacijos išsamumas ir piliečiai galėtų geriau įvertinti, kaip tarptautinės įmonės prisideda prie gerovės kūrimo kiekvienoje valstybėje narėje.

10 konstatuojamojoje dalyje paaiškinama administracinių, valdymo ir priežiūros organų narių atsakomybės sistema, nustatyta siūlomoje direktyvoje, siekiant sustiprinti atsakomybę prieš trečiąsias šalis ir užtikrini deramą valdymą.

11 konstatuojamojoje dalyje auditoriams ar audito įmonėms nustatoma pareiga tikrinti, ar ataskaita buvo pateikta ir pristatyta pagal siūlomos direktyvos reikalavimus, siekiant užtikrinti, kad reikalavimų nesilaikymo atvejai būtų atskleisti visuomenei.

Siūlomos direktyvos turinį pirmiausia sudaro nuostatos dėl didelių bendrovių ir jų filialų pareigos rengti ataskaitas, kuriose pateikiama informacija apie pelno mokestį ir bendra pagal šalis suskirstyta informacija, ir šias ataskaitas skelbti registre arba bendrovės tinklapyje. Pasiūlymo turinys patvirtina jo tikslą – didinti skaidrumą, visuomenės kontrolę ir įmonių atsakomybę.

Kad pirmiau minėtas tikslas būtų pasiektas, Komisija siūlo į Apskaitos direktyvą įtraukti naują skirių (10a skyrius). Pagal jį reikalaujama, kad visos ES įmonės ir ES veikiantys ES nepriklausančių įmonių filialai, kurių konsoliduotosios pajamos yra didesnės kaip 750 000 000 EUR, kasmet rengtų ir skelbtų ataskaitas apie pelno mokestį (48b straipsnis).

Informacija, kurią reikia pateikti ataskaitoje, apima veiklos pobūdį, darbuotojų skaičių, gautas grynąsias pajamas (įskaitant pajamas, gautos su trečiosiomis šalimis ir tarp grupę sudarančių bendrovių), pelną arba nuostolius prieš sumokant pelno mokestį, įmonių pelno mokesčio sumą, mokėtiną dėl einamaisiais metais gauto pelno, tais metais jau sumokėtą įmonių pelno mokesčio sumą ir sukauptą pelną (48c straipsnio 2 dalis).

Pateikiama informacija turi būti suskirstyta pagal šalis apie kiekvieną valstybę narę, kurioje veikia įmonė, ir kiekvieną jurisdikciją, kuri įtraukta į bendrą tam tikrų mokesčių jurisdikcijų Sąjungos sąrašą, apie likusias pasaulio šalis pateikiama agreguota informacija (48c straipsnio 3 dalis ir 48g straipsnis).

Ataskaita apie pelno mokestį turi būti skelbiama įmonių registre ir būti prieinama įmonės interneto svetainėje mažiausiai penkerius metus iš eilės (48d straipsnis).

V. Tinkamo teisinio pagrindo nustatymas

SESV 50 straipsnio 1 dalimi teisėkūros leidėjams suteikiamas teisinis pagrindas pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimti direktyvas, kad būtų pasiekta įsisteigimo laisvė tam tikros rūšies veikloje. SESV 50 straipsnio 2 dalyje pateikiamas neišsamus atvejų, kuriais visų pirma taikomas šis teisinis pagrindas, sąrašas. Šiuo atveju tikslams pasiekti tinkamas SESV 50 straipsnio 2 dalies g punktas, nes jame numatyta, kad teisėkūros institucijos vykdo joms tenkančias pareigas, susijusias su įsisteigimo teise, “(...) kiek būtina koordinuodamos apsaugos priemones, kurių valstybės narės reikalauja iš bendrovių ar firmų, apibūdintų 54 straipsnio antrojoje pastraipoje, imtis narių ir kitų asmenų interesams apsaugoti, ir siekdamos užtikrinti tokių priemonių lygiavertiškumą Sąjungoje;“

Remiantis šiuo teisiniu pagrindu priimta nemažai bendrovių teisės direktyvų, siekiant apsaugoti narių ir kitų asmenų interesus(7), taip pat ir dėl prievolės atskleisti informaciją, visų pirma ją atskleisti viešai(8).

Taip pat, kaip jau buvo aprašyta šio rašto IV dalyje, šio pasiūlymo tikslas ir turinys daugiausia yra didinti visuomenės Sąjungoje veiklą vykdančių tarptautinių įmonių pelno mokesčio mokėjimo kontrolę reikalaujant, kad įmonės, kurių metinė apyvarta viršija atitinkamą ribą, kasmet rengtų ir skelbtų ataskaitas apie pelno mokestį.

Tiksliau, kaip nustatyta 12 konstatuojamoje dalyje, šio pasiūlymo tikslas – „su įmonių pelno mokesčiu susijusio skaidrumo ir visuomenės kontrolės didinimas pritaikant dabartinę teisinę sistemą, susijusią su įmonėms taikomomis prievolėmis skelbti ataskaitas, kad būtų apsaugoti narių ir kitų asmenų interesai, kaip numatyta SESV 50 straipsnio 2 dalies g punkte“.

Taigi siūlomoje direktyvoje laikomasi nuomonės, kad esama ryšio tarp skaidrumo bei visuomenės kontrolės (tuo siekiama šia direktyva) ir „narių bei kitų asmenų“ interesų (jiems turi būti taikomos apsaugos priemonės, kurios turi būti priimtos remiantis SESV 50 straipsnio 2 dalies g punktu). Tai reiškia, i) kad sąvoka „nariai ir kiti asmenys“ apima plačiąją visuomenę ir todėl yra daugiau nei asmenys, turintys su įmone sutartinių ir ikisutartinių santykių arba tiesiogiai susiję su įmonės verslu, ir ii) kad pasiūlymu iš tikrųjų ginami tų „narių ir kitų asmenų“ interesai. Dėl šios priežasties siūloma direktyva visiškai suderinama su informacijos atskleidimo reikalavimais, nustatytais Direktyvoje 2013/34.

Remiantis tuo, kas išdėstyta pirmiau, turėtų būti analizuojama, ar i) SESV 50 straipsnio 2 dalies g punkte vartojama sąvoka „nariai ir kiti asmenys“ gali būti taikoma ir visuomenei ir ar pasiūlymu iš tikrųjų ginami ten apibrėžtų narių ir kitų asmenų interesai.

Dėl pirmo klausimo galima daryti išvadą, kad, remiantis Teisingumo Teismo praktika, 50 straipsnio 2 dalies g punkte vartojama sąvoka „kiti asmenys“ neapsiriboja vien tik asmenimis, kurie su įmone turi tiesioginius sutartinius ar ikisutartinius santykius, bet taikoma, be kita ko, ir atitinkamų įmonių konkurentams ir plačiau visuomenei.

Remiantis Teisingumo Teismo sprendimu byloje Verband deutscher Daihatsu-Händler, kuris minimas siūlomos direktyvos 12 konstatuojamoje dalyje, sąvoka „kiti asmenys“ suprantama plačiai:

„[Pačiame] SESV 50 straipsnio 2 dalies g punkte nurodytas tikslas yra bendra asmenų interesų apsauga, neišskiriant arba neeliminuojant kai kurių tokių asmenų grupių“ (papildyta autoriaus).(9)

Teisingumo Teismas pridūrė, kad šį pažodinį aiškinimą patvirtino įsisteigimo laisvės apribojimų panaikinimo tikslas, kurį plačiai [...] apibrėžia Sutartis(10).

Tame sprendime Teisingumo Teismas konstatavo, kad SESV 50 straipsnio 2 dalies g punktas yra tinkamas teisinis pagrindas siekiant reikalauti suteikti informaciją visiems tretiesiems asmenims, kurie nežino arba negali pakankamai žinoti apie bendrovės apskaitą ir finansinę padėtį.(11)

Byloje

Axel Springer Teisingumo Teismas nurodė, kad „trečiųjų asmenų sąvoka šio straipsnio atžvilgiu apima visus trečiuosius asmenis.“(12)

Be to, sprendime Texdata Software GmbH Teisingumo Teismas pripažino, kad nėra reikalavimo, kad „trečiųjų asmenų“ apsauga kaip nors papildytų „narių“ apsauga. Todėl netgi informacijos atskleidimo nuostatos, kuriomis „(...) iš principo siekiama informuoti trečiuosius asmenis, kurie nežino arba negali pakankamai žinoti apie nurodytos bendrovės apskaitą ir finansinę padėtį “, patenka į SESV 50 straipsnio 2 dalies g punkto taikymo sritį. (13)

Kalbant apie klausimą, ar pasiūlymu iš tiesų apsaugomi visuomenės interesai, reikėtų, pirma, priminti, kad visuomenei yra naudinga, jei įmonės laikosi mokesčių teisės aktų ir vengia neleistino pelno perkėlimo, nes visuomenės gerovė ir saugumas užtikrinamas įgyvendinant viešąją politiką, kuri daugiausia finansuojama iš mokesčių.

Antra, kiekvienoje valstybėje narėje visuomenei atskleidus įmonių pelno mokesčio informaciją, visuomenė galės kontroliuoti, ar laikomasi mokesčių teisės aktų, ir galės vykti visuomenės ir politiniai debatai dėl tinkamo mokesčio tarifo (bazės ir dydžio), įskaitant jo dydžio palyginimą su dydžiais, taikomais kitoje Sąjungos mokesčių jurisdikcijoje. Tai savo ruožtu, be abejonės, galės įtikinti visų pirma dideles įmones, kurių prekių ženklas iš dalies priklauso nuo jų reputacijos, nepažeisti mokesčių teisės aktų ar kitaip jų neapeiti.

Todėl pasiūlymu suteikiama visuomenės apsauga įeina ir į 50 straipsnio 2 dalies g punkte vartojamą sąvoką „interesai“, kurią Teisingumo Teismas, vadovaudamasis tokia pačia logika kaip ir dėl sąvokos „kiti asmenys“, aiškina plačiai. Ši sąvoka nereiškia, kad turi būti susiję su trečiojo asmens, tiesiogiai susijusio su įmonės verslu ar veikla, teise ar specialiais interesais.(14)

Taigi, regis, yra nuoseklu teigti, kad visuomenės interesai bus taip pat apsaugomi atskleidžiant jai didelių įmonių pelno mokesčio informaciją valstybėse narėse pagal SESV 50 straipsnio 2 dalies g punktą.

Todėl darytina išvada, kad, koordinuojant dabartinę teisinę sistemą, susijusią su įmonėms taikomomis prievolėmis skelbti pelno mokesčio informaciją, kad būtų apsaugoti narių ir kitų asmenų interesai, pasiūlymo tikslas ir turinys atitinka SESV 50 straipsnio 1 dalį. Šios išvados nepaneigia aplinkybė, kad mokesčių administratoriai turės netiesioginės naudos iš šios skaidrumo prievolės. Bet kuriuo atveju, priešingai nei SESV 114 straipsnio 2 dalyje, SESV 50 ir tolesniuose straipsniuose nėra įtvirtintų išlygų dėl fiskalinių nuostatų.

Be to, turint mintyje SESV 50 straipsnio 2 dalies g punktą, Sutartyse nėra įtvirtinto specialesnio teisinio pagrindo, nei SESV 50 straipsnio 1 dalis. Visa bendro vidaus rinkos derinimo sistema, nustatyta SESV 114 ir 115 straipsniuose, yra aiškiai papildanti kitus taikomus teisinius pagrindus ir todėl šiuo atveju netaikoma, nesvarbu, kad kitu atveju SESV 114 straipsnio 2 dalies išlyga leistų taikyti SESV 115 straipsnį (SESV 115 straipsnyje nustatyta „pažeidžiant 114 straipsnio“, o 114 straipsnis savo ruožtu taikomas „[i]šskyrus tuos atvejus, kai Sutartyse nustatyta kitaip“). (15)

Tai, kad yra SESV 50 straipsnio 1 dalis, kaip teisinis pagrindas, reiškia, kad netaikomi SESV 114 ir 115 straipsniai, tačiau siekiant išsamiai išnagrinėti šį klausimą reikėtų pateikti glaustą pasiūlymo analizę remiantis SESV 115 straipsniu. SESV 115 straipsniu Tarybai suteikiami įgaliojimai leisti direktyvas dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, turinčių tiesioginę įtaką vidaus rinkos kūrimui ar veikimui, suderinimo. Priešingai, nei SESV 114 straipsnyje, jame nėra išlygos dėl fiskalinių nuostatų. Todėl jis gali būti naudojamas kaip teisinis teisėkūros procedūra priimamų aktų tiesioginio apmokestinimo srityje(16) pagrindas, jeigu nacionalinės teisės aktai, kurie turi būti suderinti, turi tokią tiesioginę įtaką vidaus rinkai, kad juos suderinti būtina.

Nors šis pasiūlymas politiškai yra susijęs su Tarybos 2016 m. gegužės 25 d. priimta Tarybos direktyva (ES) 2016/881, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2011/16/ES nuostatos dėl privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos mainų(17), abiejų teisės aktų tikslas ir turinys skirtingi. Direktyva 2016/881 grindžiama SESV 113 ir 115 straipsniais. Akivaizdu, kad jos tikslas – gerinti valstybių narių mokesčių administratorių bendradarbiavimą. Joje koordinuojami kompetentingų institucijų informacijos mainai, nustatant kai kurias pareigas valstybėms narėms. (18) Be to, direktyvoje reikalaujama, kad ES mokesčių administratoriai pateiktų vieni kitiems 12 informacinių dokumentų ir kai kuriuos iš jų su konfidencialia verslo informacija. Priešingai nei direktyvos, šio Komisijos pasiūlymo tikslas yra ne gerinti administracinį mokesčių administratorių bendradarbiavimą, o didinti su įmonių pelno mokesčiu susijusį skaidrumą ir visuomenės kontrolę ir skatinti įmonių atsakomybę, nustatant kai kurioms įmonėms prievolę atskleisti informaciją apie jų pelno mokestį. Pasiūlyme skelbti ataskaitas pagal šalis reikalaujama, kad tarptautinės įmonės atskleistų ne tik sumokėtų mokesčių sumas, bet ir dar šešis informacinius dokumentus, kad būtų užtikrintas informacijos išsamumas ir piliečiai galėtų geriau įvertinti, kaip tarptautinės įmonės prisideda prie gerovės kūrimo kiekvienoje valstybėje narėje.

VI. Išvada

Atsižvelgiant į pirmiau pateiktą analizę, SESV 50 straipsnio 1 dalis yra tinkamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2013/34/ES nuostatos dėl tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimo, teisinis pagrindas.

Todėl 2017 m. sausio 12 d. posėdyje Teisės reikalų komitetas nusprendė (10 balsų už ir vienas susilaikė(19)), kad SESV 50 straipsnio 1 dalis yra tinkamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2013/34/ES nuostatos dėl tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimo, teisinis pagrindas.

Pagarbiai

Pavel Svoboda

(1)

2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB (OL L 182, 2013 6 29, p. 19).

(2)

2001 m. gruodžio 6 d. Teisingumo Teismo nuomonė 2/00, Kartachenos protokolas, EU:C:2001:664, 3 punktas; 2009 m. lapkričio 30 d. Teisingumo Teismo nuomonė 1/08, Bendrasis susitarimas dėl prekybos paslaugomis, EU:C:2009:739, 110 punktas.

(3)

2001 m. gruodžio 6 d. Teisingumo Teismo nuomonė 2/00, Kartachenos protokolas, EU:C:2001:664, 5 punktas; 2009 m. lapkričio 30 d. Teisingumo Teismo nuomonė 1/08, Bendrasis susitarimas dėl prekybos paslaugomis, EU:C:2009:739, 110 punktas.

(4)

Žr., inter alia, 1999 m. vasario 25 d. sprendimo sujungtos bylose Europos Parlamentas / Taryba“, C-164/97 ir C-165/97, EU:C:1999:99, 16 punktą; 2001 m. sausio 30 d. Sprendimo Ispanija / Taryba, C-36/98, EU:C:2001:64, 59 punktą; 2002 m. gruodžio 12 d. Sprendimo Komisija / Taryba, C-281/01, EU:C:2002:761, 33–49 punktus; 2004 m. balandžio 29 d. Sprendimo Komisija / Taryba, C-338/01, EU:C:2004:253, 55 punktą.

(5)

Žr. 2000 m. balandžio 4 d. Sprendimo Komisija / Taryba, C-269/97, EU:C:2000:183, 44 punktą.

(6)

2001 m. gruodžio 6 d. Teisingumo Teismo nuomonė 2/00, Kartachenos protokolas, EU:C:2001:664, 5 punktas;

(7)

Žr. visų pirma Šeštąją (82/891/EEB (OL L 378, 1982 12 31, p. 47)), Vienuoliktąją (89/666/EEB (OL L 395, 1989 12 30, p. 36)) ir Dvyliktąja (89/667/EEB (OL L 395, 1989 12 30, p.40)) bendrovių teisės direktyvas; Direktyvą 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito (OL L 157, 2006 6 9, p. 87); Direktyvą 2007/36/EB dėl naudojimosi tam tikromis akcininkų teisėmis bendrovėse, kurių akcijos įtrauktos į prekybą reguliuojamoje rinkoje (OL L 184, 2007 7 14, p. 17), Direktyvą 2011/35/ES dėl akcinių bendrovių jungimo (OL L 110, 2011 4 29, p. 1), Direktyvą 2012/30/ES dėl apsaugos priemonių, reikalaujamų iš akcinių bendrovių, koordinavimo (OL L 315, 2012 11 14, p. 74).

(8)

Direktyva 2009/101/EB dėl apsaugos priemonių, kurių valstybės narės reikalauja iš Sutarties 48 straipsnio antroje pastraipoje apibrėžtų bendrovių siekiant apsaugoti narių ir trečiųjų asmenų interesus, koordinavimo, siekiant suvienodinti tokias apsaugos priemones (OL L 258, 2009 10 1, p. 11).

(9)

1997 m. gruodžio 4 d. Sprendimas Verband deutscher Daihatsu-Händler / Daihatsu Deutschland GmbH, C-97/96, EU:C:1997:581, 19 punktas.

(10)

Ten pat, 21 punktas.

(11)

Ten pat, 20 punktas.

(12)

2004 m. rugsėjo 23 d. Nutartis Axel Springer AG, sujungtos bylos C-435/02 ir C-103/03, EU:C:2004:552, 34 punktas.

(13)

2013 m. rugsėjo 26 d. Sprendimas Texdata Software GmbH, C-418/11, EU:C:2013:588, 54 punktas.

(14)

Žr. Sprendimo Axel Springer AG 35 punktą.

(15)

Žr. 2004 m. balandžio 29 d. Sprendimo Komisija/Taryba, C-338/01, EU:C:2004:253, 59–60 punktus.

(16)

Netiesioginio apmokestinimo klausimais specialesnis teisinis pagrindas yra SESV 113 straipsnis.

(17)

OL L 146, 2016 3 6, p. 8.

(18)

Šiuo klausimu žr. 2007 m. rugsėjo 27 d. Sprendimo Twoh International, C-184/05, EU:C:2007:550, 31 punktą.

(19)

Per galutinį balsavimą dalyvavo: Joëlle Bergeron, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada (pranešėjas), Sergio Gaetano Cofferati, Therese Comodini Cachia, Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Constance Le Grip, Gilles Lebreton, Evelyn Regner, Tadeusz Zwiefka .


Vystymosi komiteto NUOMONĖ (28.4.2017)

pateikta Ekonomikos ir pinigų politikos ir Teisės reikalų komitetams

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2013/34/ES nuostatos dėl tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimo

(COM(2016) 0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD))

Nuomonės referentė: Elly Schlein

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Parlamentas jau seniai ragina, kad būtų rengiamos viešai prieinamos ataskaitos pagal šalis – tai būtų viena svarbiausių priemonių kovojant su tarptautinio pobūdžio mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių vengimu. Skaidrumas yra esminis elementas; jei tarptautinės įmonės viešai atskleistų atitinkamą informaciją apie mokesčius, tai situacija galėtų iš esmės pasikeisti, ir ne tik Europoje. Pelno mokesčio pajamos sudaro didelę besivystančių šalių nacionalinių pajamų dalį, o tai reiškia, kad joms itin didelį poveikį daro pelno mokesčio vengimas. Pavyzdžiui, remiantis Afrikos Sąjungos aukšto lygio komisijos neteisėtų finansinių srautų klausimais tyrimų duomenimis, dėl tokių neteisėtų finansinių srautų Afrikos žemynas kasmet praranda per 50 mlrd. JAV dolerių.

Tačiau dabartiniame Komisijos pasiūlyme nepakankamai pašalinamas neskaidrumas, dėl kurio tarptautinėms įmonėms sudaromos sąlygos išvengti mokesčių kai kuriose skurdžiausiose pasaulio šalyse. Pasiūlymas, kuriame numatoma, kad pareiga teikti ataskaitas pagal šalis taikoma tik ES viduje ir kad tiesiog paskelbiami apibendrinti visų trečiųjų šalių duomenys, nėra tinkamas siekiant norimo tikslo ir nenaudingas besivystančioms šalims, nes jos negalės gauti jokios su konkrečia šalimi susijusios informacijos. Dabartiniu pasiūlymu ne tik neužtikrinama veiksminga kova su mokesčių vengimu, bet jis visiškai neatitinka ir ES įsipareigojimo siekti politikos suderinamumo vystymosi labui.

Nuomonės referentė ragina, kad būtų skelbiami ir neapibendrinti iš visų trečiųjų šalių, kuriose veikia tarptautinės įmonės, gauti duomenys, nes taip būtų veiksmingai padedama besivystančioms šalims kovoti su mokesčių vengimu ir užtikrinti tinkamas valstybės pajamas. Be to, numačius mažesnes ribas, skirtas įmonėms, kurioms taikoma ataskaitų teikimo pareiga, būtų gaunama daugiau duomenų apie tarptautinių įmonių veiklą. Taip pat reikėtų įtraukti keletą svarbių aspektų, apie kuriuos reikėtų pateikti informaciją (pavyzdžiui, apie turtą ir pardavimus), kad būtų galima susidaryti aiškų vaizdą apie įmonių veiklą visame pasaulyje.

Panamos dokumentų skandalas aiškiai rodo, kad mokesčių slėpimas ir vengimas yra pasaulinio masto problemos, kurias galima išspręsti tik imantis veiksmų pasauliniu mastu, ir kad neryžtingos pastangos, dedamos bandant spręsti šias problemas, neduos rezultatų. Tik tuomet, jei bus tvirtai įsipareigota užtikrinti sąžiningą apmokestinimą ir ES politikos priemonių suderinamumą, bus įmanoma veiksmingai kovoti su skurdu ir nelygybe Europoje ir visame pasaulyje.

PAKEITIMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingus Ekonomikos ir pinigų politikos ir Teisės reikalų komitetus atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas     1

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  kai grupės įmonės yra įsisteigusios Sąjungoje, visuomenė turėtų turėti galimybę kontroliuoti visą grupės veiklą. Grupių, vykdančių veiklą Sąjungoje tik per patronuojamąsias įmones arba filialus, patronuojamosios įmonės ir filialai turėtų skelbti šią pagrindinės patronuojančiosios įmonės ataskaitą ir užtikrinti jos prieinamumą. Tačiau dėl proporcingumo ir efektyvumo priežasčių prievolė skelbti ataskaitą ir užtikrinti jos prieinamumą turėtų būti taikoma tik Sąjungoje įsisteigusioms vidutinėms arba didžiosioms patronuojamosioms įmonėms arba valstybėje narėje atidarytiems panašaus dydžio filialams. Todėl Direktyvos 2013/34/ES taikymo sritis turėtų būti atitinkamai išplėsta ir į ją turėtų būti įtraukti Sąjungai nepriklausančiose valstybėse įsisteigusios įmonės filialai, atidaryti valstybėje narėje;

(6)  kai grupės įmonės yra įsisteigusios Sąjungoje ir už jos ribų, visuomenė turėtų turėti galimybę kontroliuoti visą grupės veiklą. Tarptautinės įmonės veikia visame pasaulyje ir šių įmonių elgesys daro didelį poveikį besivystančioms šalims, kurioms itin didelį poveikį daro pelno mokesčio vengimas. Prasmingos, viešos, pagal šalis suskirstytos ataskaitos iš kiekvienos šalies ir veiklos jurisdikcijos yra itin svarbios siekiant sudaryti tų šalių piliečiams, valdžios institucijoms ir teisės aktų leidėjams vykdyti veiksmingą šių įmonių veiklos stebėseną ir spręsti mokesčių vengimo problemą. Sąjunga, reikalaudama, kad informacija būtų viešai skelbiama, padidintų savo politikos suderinamumą vystymosi labui ir apribotų galimas mokesčių vengimo sistemas šalyse, kuriose vidaus išteklių sutelkimas nurodytas kaip svarbi Sąjungos vystymosi politikos dalis ir būtina priemonė siekiant įgyvendinti Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m.;

Pakeitimas     2

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  siekdama užtikrinti politikos suderinamumą vystymosi labui, Sąjunga turėtų veiksmingai įsipareigoti didinti skaidrumą mokesčių srityje, o tai sudarytų dalį jos pastangų padidinti vystymosi finansavimą pagal trečiosios tarptautinės vystymosi finansavimo konferencijos Adis Abebos veiksmų darbotvarkę;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  kad būtų užtikrintas informacijos išsamumas ir piliečiai galėtų geriau įvertinti, kaip tarptautinės įmonės prisideda prie gerovės kūrimo kiekvienoje valstybėje narėje, informacija turėtų būti suskirstyta pagal valstybes nares. Be to, tam tikrų mokesčių jurisdikcijų, keliančių konkrečių problemų, atveju turėtų būti pateikiama labai išsami su tarptautinių įmonių operacijomis susijusi informacija. Visų kitų trečiųjų valstybių operacijų atveju turėtų būti pateikiami agreguoti skaičiai;

(9)  kad būtų užtikrintas informacijos išsamumas ir piliečiai galėtų geriau įvertinti, kaip tarptautinės įmonės prisideda prie gerovės kūrimo kiekvienoje jurisdikcijoje, kurioje jos vykdo veiklą (ir Sąjungoje, ir už jos ribų), informacija turėtų būti suskirstyta pagal jurisdikciją;

Pakeitimas     4

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)  valstybės narės turėtų užtikrinti, kad mokesčių administratoriams būtų skiriami pakankami žmogiškieji, techniniai ir finansiniai ištekliai, kad šios įstaigos galėtų automatiškai keistis informacija, tvarkyti duomenis ir kovoti su mokestiniu sukčiavimu bei mokesčių vengimu. Išsivysčiusių valstybių vyriausybės turėtų įsipareigoti automatiškai keistis informacija su besivystančiomis valstybėmis, nustatydamos būtinus dvišalius keitimosi santykius;

Pakeitimas     5

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9b)  siekiant padėti besivystančioms šalims pagerinti jų mokesčių administratorių pajėgumus, valstybės narės turėtų padėti jiems dalindamosi praktinėmis žiniomis ir geriausia patirtimi;

Pakeitimas     6

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9c)  remiant besivystančias šalis pajėgumų kūrimo srityje ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas veiksmingos interneto platformos sprendimams, kuriuos taikant išvengiama biurokratinių kliūčių, ypač mažųjų ir vidutinių įmonių atžvilgiu;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2013/34/ES

48b straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės reikalauja, kad nacionalinės teisės aktais reglamentuojamos pagrindinės patronuojančiosios įmonės, kurių konsoliduotosios grynosios pajamos yra didesnės kaip 750 000 000 EUR, taip pat nacionalinės teisės aktais reglamentuojamos įmonės, kurios nėra susijusios įmonės ir kurių grynosios pajamos yra didesnės kaip 750 000 000 EUR, kasmet rengtų ir skelbtų ataskaitas apie pelno mokestį.

Valstybės narės reikalauja, kad nacionalinės teisės aktais reglamentuojamos 3 straipsnio 7 dalyje apibrėžtų didžiųjų grupių pagrindinės patronuojančiosios įmonės, taip pat nacionalinės teisės aktais reglamentuojamos 3 straipsnio 4 dalyje apibrėžtos didžiosios įmonės, kurios nėra susijusios įmonės, kasmet rengtų ir skelbtų ataskaitas apie pelno mokestį.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2013/34/ES

48b straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ataskaita apie pelno mokestį turi būti prieinama visuomenei įmonės interneto svetainėje jos paskelbimo dieną.

Ataskaita apie pelno mokestį turi būti skelbiama bendruoju šablonu, prieinamu atviruoju duomenų formatu, ir prieinama visuomenei įmonės interneto svetainėje jos paskelbimo dieną bent viena iš Sąjungos oficialiųjų kalbų. Ataskaitos apie pelno mokestį paskelbimo dieną įmonė taip pat perduoda ataskaitą viešajam registrui, kurį tvarko Komisija.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2013/34/ES

48 b straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės reikalauja, kad vidutinės ir didžiosios patronuojamosios įmonės, nurodytos 3 straipsnio 3 ir 4 dalyse, reglamentuojamos nacionalinės teisės aktais ir kontroliuojamos pagrindinės patronuojančiosios įmonės, kurios konsoliduotosios grynosios pajamos yra didesnės kaip 750 000 000 EUR ir kuri nėra reglamentuojama valstybės narės teisės aktais, kasmet rengtų ir skelbtų tos pagrindinės patronuojančiosios įmonės ataskaitas apie pelno mokestį.

Valstybės narės reikalauja, kad patronuojamosios įmonės, reglamentuojamos nacionalinės teisės aktais ir kontroliuojamos pagrindinės patronuojančiosios įmonės, kurios konsoliduotosios grynosios pajamos yra didesnės kaip 40 000 000 EUR ir kuri nėra reglamentuojama valstybės narės teisės aktais, kasmet rengtų ir skelbtų tos pagrindinės patronuojančiosios įmonės ataskaitas apie pelno mokestį.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2013/34/ES

48b straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ataskaita apie pelno mokestį turi būti prieinama visuomenei patronuojamosios įmonės arba susijusios įmonės interneto svetainėje jos paskelbimo dieną.

Ataskaita apie pelno mokestį turi būti skelbiama bendruoju šablonu, prieinamu atviruoju duomenų formatu, ir prieinama visuomenei patronuojamosios įmonės arba susijusios įmonės interneto svetainėje jos paskelbimo dieną bent viena iš Sąjungos oficialiųjų kalbų. Ataskaitos apie pelno mokestį paskelbimo dieną įmonė taip pat perduoda ataskaitą viešajam registrui, kurį tvarko Komisija.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2013/34/ES

48b straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ataskaita apie pelno mokestį turi būti prieinama visuomenei filialo arba susijusios įmonės interneto svetainėje jos paskelbimo dieną.

Ataskaita apie pelno mokestį turi būti skelbiama bendruoju šablonu, prieinamu atviruoju duomenų formatu, ir prieinama visuomenei filialo arba susijusios įmonės interneto svetainėje jos paskelbimo dieną bent viena iš Sąjungos oficialiųjų kalbų. Ataskaitos apie pelno mokestį paskelbimo dieną įmonė taip pat perduoda ataskaitą viešajam registrui, kurį tvarko Komisija.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2013/34/ES

48b straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.   Valstybės narės taiko 4 dalyje nustatytas taisykles tik filialams, kai atitinkami šie kriterijai:

5.   Valstybės narės taiko 4 dalyje nustatytas taisykles tik filialams, kai atidariusi filialą įmonė yra arba grupės susijusi įmonė, kurią kontroliuoja valstybės narės nacionalinės teisės aktais nereglamentuojama pagrindinė patronuojančioji įmonė, kurios konsoliduotosios grynosios pajamos yra didesnės kaip 40 000 000 EUR, arba nesusijusi įmonė, kurios grynosios pajamos yra didesnės kaip 40 000 000 EUR.

a)  atidariusi filialą įmonė yra arba grupės susijusi įmonė, kurią kontroliuoja valstybės narės nacionalinės teisės aktais nereglamentuojama pagrindinė patronuojančioji įmonė, kurios konsoliduotosios grynosios pajamos yra didesnės kaip 750 000 000 EUR, arba nesusijusi įmonė, kurios grynosios pajamos yra didesnės kaip 750 000 000 EUR;

 

b)   a punkte nurodyta pagrindinė patronuojančioji įmonė neturi 3 dalyje nurodytos vidutinės arba didžiosios patronuojamosios įmonės.

 

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2013/34/ES

48c straipsnio 2 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  a brief description of the nature of the activities;

a)  pavadinimą (-us), trumpą veiklos pobūdžio apibūdinimą ir geografinę vietą;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2013/34/ES

48c straipsnio 2 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  the number of employees;

b)  visą darbo dieną atitinkantį darbą dirbančių darbuotojų skaičių;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2013/34/ES

48c straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  turto vertę ir metines to turto išlaikymo sąnaudas;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2013/34/ES

48c straipsnio 2 dalies b b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bb)  pardavimų ir pirkimų duomenis;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2013/34/ES

48c straipsnio 2 dalies b c punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bc)  investicijų vertę pateikiant suskirstymą pagal mokesčių jurisdikcijas;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2013/34/ES

48c straipsnio 2 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  grynųjų pajamų sumą, į kurią įtraukiamos pajamos, gautos su susijusiomis šalimis;

c)  grynųjų pajamų sumą, be kita ko, atskirai pateikiant pajamas, gautas su susijusiomis šalimis, ir pajamas, gautas su nesusijusiomis šalimis;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2013/34/ES

48c straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)  įstatinį kapitalą;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2013/34/ES

48c straipsnio 2 dalies f b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fb)  materialųjį turtą, išskyrus grynuosius pinigus ir grynųjų pinigų ekvivalentus;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2013/34/ES

48c straipsnio 2 dalies g a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ga)  gautas viešąsias subsidijas;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2013/34/ES

48c straipsnio 2 dalies g b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

gb)  kiekvienoje mokesčių jurdisdikcijoje Sąjungoje ir už jos ribų veikiančių patronuojamųjų įmonių sąrašą;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2013/34/ES

48c straipsnio 2 dalies g c punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

gc)  visus kasmetinius mokėjimus vyriausybėms, kaip apibrėžta 41 straipsnio 5 dalyje.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2013/34/ES

48c straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2 dalyje nurodyta informacija ataskaitoje turi būti pateikta atskirai apie kiekvieną valstybę narę. Jeigu valstybė narė apima kelias mokesčių jurisdikcijas, informacija sujungiama valstybės narės lygmeniu.

2 dalyje nurodyta informacija ataskaitoje turi būti pateikta atskirai apie kiekvieną valstybę narę. Jeigu valstybė narė apima kelias mokesčių jurisdikcijas, informacija nurodoma atskirai apie kiekvieną mokesčių jurisdikciją.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2013/34/ES

48c straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Be to, šio straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija ataskaitoje pateikiama atskirai pagal kiekvieną mokesčių jurisdikciją, kuri praėjusių finansinių metų pabaigoje buvo įtraukta į bendrą tam tikrų mokesčių jurisdikcijų Sąjungos sąrašą, sudarytą pagal 48g straipsnį, jeigu ataskaitoje pagal 48e straipsnyje nurodytą atsakomybės tvarką tiesiogiai nepatvirtinama, kad tokios mokesčių jurisdikcijos teisės aktais reglamentuojamos grupės susijusios įmonės tiesiogiai nesudaro sandorių su valstybės narės teisės aktais reglamentuojamos tos pačios grupės susijusia įmone.

Be to, 2 dalyje nurodyta informacija ataskaitoje pateikiama atskirai pagal kiekvieną mokesčių jurisdikciją Sąjungos ribų.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2013/34/ES

48c straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2 dalyje nurodyta informacija apie kitas mokesčių jurisdikcijas ataskaitoje pateikiama agreguota.

Išbraukta.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2013/34/ES

48c straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Ataskaita apie pelno mokestį skelbiama ir yra prieinama interneto svetainėje bent viena iš oficialiųjų Sąjungos kalbų.

5.  Ataskaita apie pelno mokestį skelbiama bendruoju šablonu, prieinamu atviruoju duomenų formatu, ir yra prieinama interneto svetainėje bent viena iš oficialiųjų Sąjungos kalbų. Ataskaitos apie pelno mokestį paskelbimo dieną įmonė taip pat perduoda ataskaitą viešajam registrui, kurį tvarko Komisija.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2013/34/ES

48e straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės užtikrina, kad šios direktyvos 48b straipsnio 3 dalyje nurodytų patronuojamųjų įmonių administraciniai, valdymo ir priežiūros organų nariai ir asmuo (-enys), paskirtas (-i) vykdyti Direktyvos 89/666/EB 13 straipsnyje nustatytus informacijos atskleidimo formalumus šios direktyvos 48b straipsnio 4 dalyje nurodytame filiale, veikdami pagal kompetenciją, kuri jiems suteikta nacionalinės teisės aktais, būtų bendrai atsakingi už užtikrinimą, pasitelkiant visas jų žinias ir pajėgumus, kad ataskaitos apie pelno mokestį būtų parengtos, paskelbtos ir prieinamos pagal 48b, 48c ir 48d straipsnius.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad šios direktyvos 48b straipsnio 3 dalyje nurodytų patronuojamųjų įmonių administraciniai, valdymo ir priežiūros organų nariai ir asmuo (-enys), paskirtas (-i) vykdyti Direktyvos 89/666/EB 13 straipsnyje nustatytus informacijos atskleidimo formalumus šios direktyvos 48b straipsnio 4 dalyje nurodytame filiale, veikdami pagal kompetenciją, kuri jiems suteikta nacionalinės teisės aktais, būtų bendrai atsakingi už užtikrinimą, kad ataskaitos apie pelno mokestį būtų parengtos, paskelbtos ir prieinamos pagal 48b, 48c ir 48d straipsnius.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2013/34/ES

48g a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

48ga straipsnis

 

Bendras ataskaitos šablonas

 

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomas bendras 48b straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse ir 48c straipsnio 5 dalyje minimas šablonas. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 50 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

PRIEDAS. NUOMONĖS REFERENTEIINFORMACIJĄ TEIKUSIŲ SUBJEKTŲ AR ASMENŲ SĄRAŠAS

Toliau pateiktą sąrašą vien savo noru ir tik savo atsakomybe parengė nuomonės referentė. Rengdama nuomonės projektą nuomonės referentė sulaukė šių subjektų ar asmenų pagalbos:

Subjektas ir (arba) asmuo

Organizacija „Oxfam“

Europos paskolų ir vystymosi tinklas (EURODAD)

Organizacija „ActionAid“

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimas

Nuorodos

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD)

Atsakingi komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

28.4.2016

JURI

28.4.2016

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

DEVE

28.4.2016

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Elly Schlein

16.9.2016

55 straipsnis – Bendra komitetų procedūra

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

       

19.1.2017

Svarstymas komitete

21.3.2017

 

 

 

Priėmimo data

25.4.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

21

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Beatriz Becerra Basterrechea, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Elly Schlein, Eleftherios Synadinos, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Paul Rübig, Judith Sargentini

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Xabier Benito Ziluaga, Dariusz Rosati

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

21

+

ALDE Group

Paavo Väyrynen

ECR Group

Nirj Deva, Eleni Theocharous

GUE/NGL Group

Xabier Benito Ziluaga

PPE Group

György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda,Dariusz Rosati, Paul Rübig, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko,

S&D Group

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Elly Schlein

Verts/ALE Group

Heidi Hautala, Judith Sargentini

1

-

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimas

Nuorodos

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

12.4.2016

 

 

 

Atsakingi komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

28.4.2016

JURI

28.4.2016

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

28.4.2016

DEVE

28.4.2016

INTA

28.4.2016

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

AFET

30.5.2017

INTA

23.5.2016

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Hugues Bayet

15.6.2016

Evelyn Regner

15.6.2016

 

 

55 straipsnis – Bendra komitetų procedūra

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

       

19.1.2017

Teisinio pagrindo užginčijimas

       JURI nuomonės pateikimo data

JURI

12.1.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

27.2.2017

3.5.2017

 

 

Priėmimo data

12.6.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

38

9

36

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Max Andersson, Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Joëlle Bergeron, Udo Bullmann, Jean-Marie Cavada, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Rosa Estaràs Ferragut, Markus Ferber, Jonás Fernández, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Mary Honeyball, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Gilles Lebreton, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luigi Morgano, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Emil Radev, Evelyn Regner, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Pavel Svoboda, József Szájer, Paul Tang, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Axel Voss, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, David Coburn, Manuel dos Santos, Pascal Durand, Ashley Fox, Heidi Hautala, Ramón Jáuregui Atondo, Victor Negrescu, Virginie Rozière, Andreas Schwab, Tibor Szanyi, Lieve Wierinck, Kosma Złotowski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Martina Anderson, Dominique Bilde, Ana Gomes, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada, Elly Schlein, Kay Swinburne, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko

Pateikimo data

21.6.2017


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

38

+

PPE

 

ECR

ALDE

EFDD

Burkhard Balz, Rosa Estaràs Ferragut, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Emil Radev, Dariusz Rosati, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Pavel Svoboda, Adam Szejnfeld, József Szájer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tom Vandenkendelaere, Axel Voss, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko, Esther de Lange

Ashley Fox, Sajjad Karim, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Kay Swinburne, Kosma Zlotowski

Enrique Calvet Chambon, Jean-Marie Cavada, Thierry Cornillet, Petr Ježek, António Marinho e Pinto, Lieve Wierinck

Joëlle Bergeron

9

-

GUE/NGL

EFDD

Martina Anderson, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada, Miguel Viegas

David Coburn, Laura Ferrara, Marco Valli

36

0

S&D

 

ECR

ALDE

VERTS/ALE

ENF

Hugues Bayet, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Mary Honeyball, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Olle Ludvigsson, Luigi Morgano, Victor Negrescu, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Tibor Szanyi, Paul Tang, Manuel dos Santos, Jakob von Weizsäcker

Sander Loones, Pirkko Ruohonen-Lerner

Cora van Nieuwenhuizen

Max Andersson, Pascal Durand, Sven Giegold, Heidi Hautala, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Gilles Lebreton, Bernard Monot, Marco Zanni

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinis pranešimas