Procedură : 2016/0107(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0227/2017

Texte depuse :

A8-0227/2017

Dezbateri :

PV 04/07/2017 - 3
CRE 04/07/2017 - 3

Voturi :

PV 04/07/2017 - 6.10
CRE 04/07/2017 - 6.10
Explicaţii privind voturile
PV 27/03/2019 - 18.10

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0284
P8_TA(2019)0309

RAPORT     ***I
PDF 1044kWORD 154k
21.6.2017
PE 597.646v01-00 A8-0227/2017

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit

(COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD))

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Comisia pentru afaceri juridice

Raportori: Hugues Bayet, Evelyn Regner

(Procedura reuniunilor comune ale comisiilor – articolul 55 din Regulamentul de procedură)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 OPINIE MINORITARĂ
 AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE PRIVIND BAZA JURIDICĂ
 AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTĂ ÎN FOND
 VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit

(COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0198),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 50 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0146/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizele motivate prezentate de către Parlamentul Național al Irlandei și Parlamentul Suediei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 21 septembrie 2016(1),

–  având în vedere Planul de acțiune al OCDE privind erodarea bazei de impunere și transferul profiturilor (BEPS),

–  având în vedere articolele 59 și 39 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru afaceri economice și monetare și Comisiei pentru afaceri juridice desfășurate în temeiul articolului 55 din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și al Comisiei pentru afaceri juridice, precum și avizul Comisiei pentru dezvoltare (A8-0227/2017),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1)  Egalitatea între contribuabili, în special între toate întreprinderile, în ceea ce privește regimul de impozitare, este o condiție sine qua non a pieței unice. Abordarea coordonată și armonizată a punerii în aplicare a sistemelor fiscale naționale este esențială pentru buna funcționare a pieței unice și ar contribui la prevenirea evaziunii fiscale și a transferului profiturilor.

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul -1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1a)  Evitarea obligațiilor fiscale și evaziunea fiscală, alături de schemele de transfer de profituri, au privat guvernele și populațiile de resursele necesare pentru a garanta, printre altele, accesul universal liber la serviciile publice de educație și de sănătate și la serviciile sociale de stat, și au privat statele de posibilitatea asigurării unor locuințe și a unui transport public accesibile, precum și de posibilitatea construirii infrastructurii care este esențială pentru a realiza dezvoltarea socială și creșterea economică. Pe scurt, astfel de scheme au fost un factor de nedreptate, inegalitate și divergențe economice, sociale și teritoriale.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul -1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1b)  Un sistem de impozitare a societăților echitabil și eficient ar trebui să răspundă nevoii urgente vizând o politică fiscală globală progresivă și echitabilă, să promoveze redistribuirea bogăției și să combată inegalitățile.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  În ultimii ani, provocarea pe care o reprezintă evaziunea fiscală în rândul întreprinderilor s-a agravat considerabil, devenind un subiect de îngrijorare major în Uniune și la nivel mondial. În concluziile sale din 18 decembrie 2014, Consiliului European a recunoscut nevoia urgentă de intensificare a eforturilor de combatere a evaziunii fiscale, atât la nivel mondial, cât și la nivelul Uniunii. În comunicările sale intitulate „Programul de lucru al Comisiei pentru 2016 – Circumstanțe excepționale, acțiuni pe măsură”16 și „Programul de lucru al Comisiei pentru 2015 - Un nou început”17, Comisia a identificat drept o prioritate necesitatea de a trece la un sistem în care țara în care sunt generate profiturile este și țara de impozitare. De asemenea, Comisia a identificat drept o prioritate necesitatea de a răspunde apelului lansat de societățile noastre în favoarea echității și a transparenței fiscale.

(1)  Transparența este esențială pentru asigurarea bunei funcționări a pieței unice. În ultimii ani, provocarea pe care o reprezintă evaziunea fiscală în rândul întreprinderilor s-a agravat considerabil, devenind un subiect de îngrijorare major în Uniune și la nivel mondial. În concluziile sale din 18 decembrie 2014, Consiliului European a recunoscut nevoia urgentă de intensificare a eforturilor de combatere a evaziunii fiscale, atât la nivel mondial, cât și la nivelul Uniunii. În comunicările sale intitulate „Programul de lucru al Comisiei pentru 2016 – Circumstanțe excepționale, acțiuni pe măsură”16 și „Programul de lucru al Comisiei pentru 2015 - Un nou început”17, Comisia a identificat drept o prioritate necesitatea de a trece la un sistem în care țara în care sunt generate profiturile este și țara de impozitare. De asemenea, Comisia a identificat drept o prioritate necesitatea de a răspunde apelului lansat de cetățenii europeni în favoarea transparenței și necesitatea de a acționa ca model de referință pentru alte țări. Este esențial ca noțiunea de transparență să țină seama de reciprocitatea dintre concurenți.

__________________

__________________

16 COM(2015) 610 final din 27 octombrie 2015.

16 COM(2015) 610 final din 27 octombrie 2015.

17 COM(2014) 910 final din 16 decembrie 2014.

17 COM(2014) 910 final din 16 decembrie 2014.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Parlamentul European, în rezoluția sa din 16 decembrie 2015 privind favorizarea transparenței, a coordonării și a convergenței în politicile de impozitare a societăților în Uniune18, a recunoscut că creșterea transparenței în domeniul impozitării societăților poate îmbunătăți colectarea impozitelor, poate spori eficiența activității administrațiilor fiscale și poate duce la consolidarea încrederii cetățenilor în sistemele fiscale și în guverne.

(2)  Parlamentul European, în rezoluția sa din 16 decembrie 2015 privind favorizarea transparenței, a coordonării și a convergenței în politicile de impozitare a societăților în Uniune18, a recunoscut că creșterea transparenței, a cooperării și a convergenței în domeniul politicii de impozitare a societăților în Uniune poate îmbunătăți colectarea impozitelor, poate spori eficiența activității administrațiilor fiscale, poate sprijini factorii de luare a deciziilor în procesul de evaluare a sistemului de impozitare în vigoare în vederea elaborării viitoarei legislații, poate duce la consolidarea încrederii cetățenilor în sistemele fiscale și în guverne și poate îmbunătăți procesul decizional în domeniul investițiilor, pe baza unor profiluri de risc mai exacte ale întreprinderilor.

__________________

__________________

18 2015/2010(INL).

18 2015/2010(INL).

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Raportarea publică defalcată pe țări este un instrument eficient și adecvat pentru a crește transparența în ceea ce privește activitățile întreprinderilor multinaționale și pentru a permite publicului să evalueze impactul acestor activități asupra economiei reale. Aceasta va îmbunătăți, de asemenea, capacitatea acționarilor de a evalua în mod adecvat riscurile asumate de către întreprinderi, va conduce la elaborarea unor strategii de investiții bazate pe informații exacte și va crește capacitatea factorilor de decizie de a evalua eficiența și impactul legislației naționale.

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b)  Raportarea defalcată pe țări va avea, de asemenea, un impact pozitiv asupra drepturilor lucrătorilor la informare și consultare, astfel cum sunt prevăzute în Directiva 2002/14/CE, iar prin sporirea cunoștințelor privind activitățile întreprinderilor, asupra calității dialogului inițiat în cadrul întreprinderilor.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  În noiembrie 2015, solicitând instituirea unui sistem fiscal internațional echitabil și modern la nivel global, G20 a aprobat „Planul de acțiune privind erodarea bazei impozabile și transferul profiturilor” (BEPS) al OCDE, care era menit să ofere guvernelor soluții internaționale clare pentru a aborda lacunele și neconcordanțele legate de normele existente care permit întreprinderilor să își transfere profiturile către țări cu o fiscalitate scăzută sau inexistentă, unde nu are loc crearea unei valori reale. În special, acțiunea 13 din BEPS introduce o raportare defalcată pe țări către autoritățile fiscale naționale, efectuată de către anumite întreprinderi multinaționale în mod confidențial. La 27 ianuarie 2016, Comisia a adoptat „Pachetul antievaziune”. Unul dintre obiectivele acestui pachet este transpunerea în dreptul Uniunii a acțiunii 13 din BEPS prin modificarea Directivei 2011/16/UE a Consiliului20 .

(4)  În noiembrie 2015, solicitând instituirea unui sistem fiscal internațional echitabil și modern la nivel global, G20 a aprobat „Planul de acțiune privind erodarea bazei impozabile și transferul profiturilor” (BEPS) al OCDE, care era menit să ofere guvernelor soluții internaționale clare pentru a aborda lacunele și neconcordanțele legate de normele existente care permit întreprinderilor să își transfere profiturile către țări cu o fiscalitate scăzută sau inexistentă, unde nu are loc crearea unei valori reale. Inițiativa BEPS nu a respectat angajamentul pe care miniștrii de finanțe din țările G20 și l-au asumat la Sankt Petersburg, în septembrie 2013, când au declarat că „impozitele ar trebui plătite acolo unde sunt generate profiturile și unde este creată valoarea.”19a Eșecul procesului BEPS de a îndeplini obiectivele inițiale subliniază importanța intensificării raportării la nivel de țară pentru toate întreprinderile multinaționale. În special, acțiunea 13 din BEPS introduce o raportare defalcată pe țări către autoritățile fiscale naționale, efectuată de către anumite întreprinderi multinaționale în mod confidențial. La 27 ianuarie 2016, Comisia a adoptat „Pachetul antievaziune”. Unul dintre obiectivele acestui pachet este transpunerea în dreptul Uniunii a acțiunii 13 din BEPS prin modificarea Directivei 2011/16/UE a Consiliului20. Cu toate acestea, impozitarea profiturilor acolo unde se creează valoarea necesită o abordare mai cuprinzătoare a raportării defalcate pe țări, care se bazează pe raportarea publică.

__________________

__________________

 

19a Declarația liderilor G20, Summitul de la Sankt Petersburg, 5-6 septembrie 2013, p.12

20 Directiva 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011 privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal și de abrogare a Directivei 77/799/CEE (JO L 64, 11.3.2011, p. 1).

20 Directiva 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011 privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal și de abrogare a Directivei 77/799/CEE (JO L 64, 11.3.2011, p. 1).

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate (IASB) ar trebui să actualizeze Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS) relevante și Standardele internaționale de contabilitate (IAS) pentru a facilita introducerea cerințelor de raportare publică defalcată pe țări.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b)  Raportarea publică defalcată pe țări a fost deja instituită în Uniunea Europeană pentru sectorul bancar prin Directiva 2013/36/UE, precum și pentru industria extractivă și sectorul exploatării forestiere prin Directiva 2013/34/UE.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 4 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4c)  Prin introducerea fără precedent a raportării publice defalcate pe țări, Uniunea a demonstrat că a devenit un lider mondial în lupta împotriva evitării obligațiilor fiscale.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Considerentul 4 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4d)  Deoarece lupta eficientă împotriva evaziunii fiscale, a evitării obligațiilor fiscale și a planificării fiscale agresive poate avea succes doar printr-o acțiune comună la nivel internațional, este esențial ca Uniunea să își coordoneze acțiunile cu actorii internaționali, de exemplu, în cadrul OCDE, și să continue, totodată, să acționeze ca lider global în această luptă. Acțiunile unilaterale, chiar dacă sunt foarte ambițioase, nu au șanse reale de reușită și pun, totodată, în pericol competitivitatea întreprinderilor europene și afectează climatul investițional în cadrul Uniunii.

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Considerentul 4 e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4e)  Un grad mai mare de transparență în prezentarea informațiilor financiare reprezintă o situație reciproc avantajoasă, deoarece administrațiile fiscale vor fi mai eficiente, societatea civilă mai implicată, lucrătorii mai bine informați, iar investitorii mai puțin reticenți în a-și asuma riscuri. În plus, întreprinderile vor beneficia de pe urma unor relații mai bune cu părțile interesate, ceea ce generează mai multă stabilitate și, totodată, un acces mai ușor la finanțare, datorită unui profil de risc mai clar și a unei reputații mai bune.

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Consolidarea controlului public al impozitului pe profit suportat de întreprinderile multinaționale care desfășoară activități în Uniune este un element esențial pentru a promova responsabilitatea socială corporativă, a contribui la prosperitate prin intermediul fiscalității, a favoriza o concurență fiscală mai echitabilă în Uniune prin intermediul unei dezbateri publice mai bine documentate și a restabili încrederea publicului în echitatea sistemelor fiscale naționale. Acest control public poate fi realizat prin intermediul unui raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit, indiferent de locul în care este stabilită întreprinderea-mamă de cel mai înalt rang a grupului multinațional.

(5)  Pe lângă creșterea gradului de transparență creată prin raportarea defalcată pe țări pentru autoritățile fiscale naționale, consolidarea controlului public al impozitului pe profit suportat de întreprinderile multinaționale care desfășoară activități în Uniune este un element esențial pentru a promova răspunderea corporativă și responsabilitatea socială corporativă, a contribui la prosperitate prin intermediul fiscalității, a favoriza o concurență fiscală mai echitabilă în Uniune prin intermediul unei dezbateri publice mai bine documentate și a restabili încrederea publicului în echitatea sistemelor fiscale naționale. Acest control public poate fi realizat prin intermediul unui raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit, indiferent de locul în care este stabilită întreprinderea-mamă de cel mai înalt rang a grupului multinațional. Controlul public trebuie însă să se desfășoare fără a crea efecte negative asupra mediului de investiții din Uniune sau asupra competitivității întreprinderilor din Uniune, în special a IMM-urilor, astfel cum sunt definite în prezenta directivă, și a întreprinderilor cu capitalizare medie, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) 2015/10171a, care nu ar trebui să facă obiectul obligației de raportare stabilite în temeiul prezentei directive.

 

__________________

 

1a Regulamentul (UE) 2015/1017 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 iunie 2015 privind Fondul european pentru investiții strategice, Platforma europeană de consiliere în materie de investiții și Portalul european pentru proiecte de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și (UE) nr. 1316/2013 – Fondul european pentru investiții strategice (JO L 182, 29.6.2013, p. 19).

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Comisia a definit responsabilitatea socială a întreprinderilor (RSI), ca responsabilitatea întreprinderilor în ceea ce privește impactul lor asupra societății. RSI ar trebui coordonată la nivel de întreprindere. Autoritățile publice pot juca un rol de sprijin prin intermediul unui mix inteligent de măsuri de politici voluntare și, unde este necesar, prin reglementarea complementară. Întreprinderile își pot asuma responsabilitatea socială fie prin respectarea legii, fie prin integrarea preocupărilor de natură socială, de mediu, etice, vizând consumatorii sau legate de drepturile omului în strategia lor de afaceri și în cadrul operațiunilor lor, sau în ambele.

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Publicul ar trebui să fie în măsură să examineze toate activitățile unui grup atunci când acesta posedă anumite unități în cadrul Uniunii. Pentru grupurile care desfășoară activități în Uniune numai prin intermediul unor filiale sau sucursale, filialele și sucursalele ar trebui să publice și să facă accesibil raportul întreprinderii-mamă de cel mai înalt rang. Cu toate acestea, din motive de proporționalitate și eficacitate, obligația de a publica și de a face accesibil raportul nu ar trebui să se aplice decât filialelor mari și mijlocii stabilite în Uniune sau sucursalelor de dimensiuni comparabile înființate într-un stat membru. Prin urmare, domeniul de aplicare al Directivei 2013/34/UE ar trebui extins în consecință pentru a include sucursalele înființate într-un stat membru de către o întreprindere care este stabilită în afara Uniunii.

(6)  Publicul ar trebui să fie în măsură să examineze toate activitățile unui grup atunci când acesta posedă anumite unități în cadrul și în afara Uniunii. Grupurile cu unități pe teritoriul Uniunii ar trebui să respecte principiile Uniunii de bună guvernanță în chestiuni fiscale. Întreprinderile multinaționale operează la nivel mondial și comportamentul lor corporativ are un impact semnificativ asupra țărilor în curs de dezvoltare. Prin accesul cetățenilor la informații defalcate pe țări privind întreprinderile, aceștia, precum și administrațiile fiscale din țările lor ar putea să monitorizeze, să evalueze și să țină responsabile întreprinderile respective. Prin publicarea de informații pentru fiecare jurisdicție fiscală unde întreprinderea multinațională funcționează, Uniunea ar spori coerența politicilor de dezvoltare și ar limita schemele potențiale de evitare a obligațiilor fiscale în țările în care mobilizarea resurselor interne a fost identificată ca o componentă esențială a politicii de dezvoltare a Uniunii.

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit ar trebui să furnizeze informații privind toate activitățile unei întreprinderi sau ale tuturor întreprinderilor afiliate ale unui grup controlat de o întreprindere-mamă de cel mai înalt rang. Aceste informații ar trebui să se bazeze pe specificațiile de raportare din acțiunea 13 din BEPS și ar trebui să se limiteze la ceea ce este necesar pentru a permite un control public eficace, pentru a se asigura că divulgarea nu generează riscuri sau dezavantaje disproporționate. Raportul ar trebui să includă și o scurtă descriere a naturii activităților. Această descriere se poate baza pe clasificarea prevăzută în tabelul 2 din capitolul V anexa III din „Orientările privind documentația prețurilor de transfer” ale OCDE. Raportul ar trebui să includă o prezentare generală care să ofere explicații în cazul existenței unor discrepanțe semnificative la nivelul grupului între valoarea impozitelor acumulate și valoarea impozitelor plătite, ținând seama de valorile corespunzătoare referitoare la exercițiile financiare anterioare.

(8)  Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit ar trebui să furnizeze informații privind toate activitățile unei întreprinderi sau ale tuturor întreprinderilor afiliate ale unui grup controlat de o întreprindere-mamă de cel mai înalt rang. Aceste informații ar trebui să țină seama de specificațiile de raportare din acțiunea 13 din BEPS și ar trebui să se limiteze la ceea ce este necesar pentru a permite un control public eficace, pentru a se asigura că divulgarea nu generează riscuri sau dezavantaje disproporționate în termeni de concurență sau de interpretare greșită din partea întreprinderilor în cauză. Raportul ar trebui să includă și o scurtă descriere a naturii activităților. Această descriere se poate baza pe clasificarea prevăzută în tabelul 2 din capitolul V anexa III din „Orientările privind documentația prețurilor de transfer” ale OCDE. Raportul ar trebui să includă o prezentare generală care să ofere explicații, inclusiv în cazul existenței unor discrepanțe semnificative la nivelul grupului între valoarea impozitelor acumulate și valoarea impozitelor plătite, ținând seama de valorile corespunzătoare referitoare la exercițiile financiare anterioare.

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Pentru a asigura un nivel de detaliere care să le permită cetățenilor să evalueze mai bine modul în care întreprinderile multinaționale contribuie la prosperitate în fiecare stat membru, informațiile ar trebui defalcate pe stat membru. În plus, informațiile privind operațiunile întreprinderilor multinaționale ar trebui, de asemenea, prezentate cu un nivel ridicat de detaliere în ceea ce privește anumite jurisdicții fiscale care ridică probleme deosebite. Pentru toate celelalte operațiuni din țările terțe, informațiile ar trebui furnizate într-o formă agregată.

(9)  Pentru a asigura un nivel de detaliere care să le permită cetățenilor să evalueze mai bine modul în care întreprinderile multinaționale contribuie la prosperitate în fiecare jurisdicție în care operează, atât înăuntrul, cât și în afara Uniunii, fără a aduce atingere competitivității întreprinderilor, informațiile ar trebui defalcate pe jurisdicție. Rapoartele referitoare la informațiile privind impozitul pe profit pot fi clar înțelese și utilizate numai dacă informațiile sunt defalcate pe fiecare jurisdicție fiscală.

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Pentru a se asigura divulgarea către public a cazurilor de neconformitate, auditorul (auditorii) statutar(i) sau firma (firmele) de audit ar trebui să verifice dacă raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit a fost transmis și prezentat în conformitate cu cerințele prezentei directive și a fost pus la dispoziție pe site-ul internet al întreprinderii în cauză sau pe site-ul internet al unei întreprinderi afiliate.

(11)  Pentru a se asigura divulgarea către public a cazurilor de neconformitate, auditorul (auditorii) statutar(i) sau firma (firmele) de audit ar trebui să verifice dacă raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit a fost transmis și prezentat în conformitate cu cerințele prezentei directive și a fost pus la dispoziție pe site-ul internet al întreprinderii în cauză sau pe site-ul internet al unei întreprinderi afiliate și dacă informațiile făcute publice sunt în concordanță cu informațiile financiare auditate privind întreprinderea în termenele prevăzute de prezenta directivă.

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a)   Cazurile de încălcare de către întreprinderi și sucursale a cerințelor de raportare privind informațiile referitoare la impozitul pe profit, care dau naștere unor sancțiuni impuse de statele membre, în temeiul Directivei 2013/34/UE, ar trebui să fie raportate într-un registru public administrat de Comisia Europeană. Aceste sancțiuni ar putea include, printre altele, amenzi administrative sau excluderea de la licitații publice și de la acordarea de finanțare din fondurile structurale ale Uniunii.

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Pentru a stabili anumite jurisdicții fiscale pentru care ar trebui prezentat un nivel ridicat de detaliere, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește întocmirea unei liste comune la nivelul Uniunii a acestor jurisdicții fiscale. Această listă ar trebui elaborată pe baza anumitor criterii, identificate pe baza anexei 1 la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind o strategie externă pentru impozitarea eficace [COM (2016) 24 final]. Este deosebit de importantă efectuarea de către Comisie a unor consultări adecvate în cursul lucrărilor pregătitoare, inclusiv la nivel de experți, și desfășurarea acestor consultări în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare, care a fost aprobat de Parlamentul European, Consiliu și Comisie și a cărui semnătură oficială urmează să aibă loc. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele simultan cu experții din statele membre, iar experții lor au acces în mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei care se ocupă de pregătirea actelor delegate.

eliminat

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a)   Pentru a se asigura condiții uniforme de punere în aplicare a articolului 48b alineatele (1), (3), (4) și (6) și a articolului 48c alineatul (5) din Directiva 2013/34/UE, ar trebui, de asemenea, conferite competențe de executare Comisiei. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului1a.

 

________________

 

1a Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Deoarece obiectivul prezentei directive nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere efectul pe care îl produce, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta din urmă poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este definit la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității astfel cum este definit la același articol, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivului menționat.

(14)  Deoarece obiectivul prezentei directive nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere efectul pe care îl produce, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta din urmă poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este definit la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Acțiunea Uniuni se justifică, așadar, pentru a aborda dimensiunea transfrontalieră în cazurile în care există o planificare fiscală agresivă sau acorduri de stabilire a prețurilor de transfer. Prezenta inițiativă răspunde preocupărilor exprimate de părțile interesate cu privire la necesitatea de a aborda problema denaturărilor pieței unice fără a compromite competitivitatea Uniunii. Ea nu ar trebui să genereze sarcini administrative inutile pentru întreprinderi sau noi conflicte fiscale și nici să prezinte un risc de dublă impunere. În conformitate cu principiul proporționalității astfel cum este definit la același articol, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivului menționat, cel puțin referitor la o mai mare transparență.

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

(15)  Per ansamblu, în cadrul prezentei Directive, amploarea informațiilor dezvăluite este proporțională cu obiectivele de sporire a transparenței publice și a controlului public. De aceea, se consideră că prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  În conformitate cu Declarația politică comună din 28 septembrie 2011 a statelor membre și a Comisiei privind documentele explicative24, statele membre s-au angajat ca, în cazurile justificate, să transmită împreună cu notificarea măsurilor de transpunere unul sau mai multe documente în care să explice relația dintre componentele unei directive și părțile corespunzătoare din instrumentele naționale de transpunere. În ceea ce privește prezenta directivă, legiuitorul consideră că transmiterea unor astfel de documente este justificată.

(16)  În conformitate cu Declarația politică comună din 28 septembrie 2011 a statelor membre și a Comisiei privind documentele explicative24, statele membre s-au angajat ca, în cazurile justificate, să transmită împreună cu notificarea măsurilor de transpunere unul sau mai multe documente în care să explice relația dintre componentele unei directive și părțile corespunzătoare din instrumentele naționale de transpunere, de exemplu, sub forma unui tabel de corespondență. În ceea ce privește prezenta directivă, legiuitorul consideră că transmiterea unor astfel de documente este justificată, pentru a îndeplini obiectivul prezentei directive și a evita potențialele lacune și neconcordanțe în ceea ce privește transpunerea acesteia de către statele membre în legislația lor națională.

__________________

__________________

24 JO C 369, 17.12.2011, p. 14.

24 JO C 369, 17.12.2011, p. 14.

Amendamentul  26

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 2013/34/UE

Articolul 48b – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre impun întreprinderilor-mamă de cel mai înalt rang care intră sub incidența legislațiilor lor naționale și a căror cifră de afaceri consolidată netă depășește 750 000 000 EUR, precum și întreprinderilor care intră sub incidența legislațiilor lor naționale, care nu sunt întreprinderi afiliate și a căror cifră de afaceri netă depășește 750 000 000 EUR să întocmească și să publice anual un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit.

Statele membre impun întreprinderilor-mamă de cel mai înalt rang care intră sub incidența legislațiilor lor naționale și a căror cifră de afaceri consolidată este de 750 000 000 EUR sau mai mult, precum și întreprinderilor care intră sub incidența legislațiilor lor naționale, care nu sunt întreprinderi afiliate și a căror cifră de afaceri netă este de 750 000 000 EUR sau mai mult să întocmească și să pună la dispoziție în mod public, gratuit și anual un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit.

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 2013/34/UE

Articolul 1 – aliniatul 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit se pune la dispoziția publicului pe site-ul internet al întreprinderii la data publicării sale.

Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit se publică pe baza unui model comun disponibil în mod gratuit și într-un format de date deschis și se pune la dispoziția publicului pe site-ul internet al întreprinderii la data publicării sale în cel puțin una dintre limbile oficiale ale Uniunii. La aceeași dată, întreprinderea depune, de asemenea, raportul într-un registru public administrat de Comisie.

 

Statele membre nu aplică normele stabilite la prezentul alineat în cazul în care aceste întreprinderi sunt stabilite numai pe teritoriul unui singur stat membru și în nicio altă jurisdicție fiscală.

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 2013/34/UE

Articolul 48b – alineatul 3 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre impun filialelor mari și mijlocii menționate la articolul 3 alineatele (3) și (4) care intră sub incidența legislațiilor lor naționale și care sunt controlate de către o întreprindere-mamă de cel mai înalt rang a cărei cifră de afaceri consolidată netă depășește 750 000 000 EUR și care nu intră sub incidența legislației unui stat membru să publice anual raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit al respectivei întreprinderi-mamă de cel mai înalt rang.

Statele membre impun filialelor care intră sub incidența legislațiilor lor naționale și care sunt controlate de către o întreprindere-mamă de cel mai înalt rang a cărei cifră de afaceri consolidată netă din bilanțul unui exercițiu financiar este de 750 000 000 EUR sau mai mult și care nu intră sub incidența legislației unui stat membru să publice anual raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit al respectivei întreprinderi-mamă de cel mai înalt rang.

Amendamentul    29

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 2013/34/UE

Articolul 48b – aliniatul 3 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit se pune la dispoziția publicului la data publicării sale pe site-ul internet al filialei sau pe site-ul internet al unei întreprinderi afiliate.

Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit se publică pe baza unui model comun disponibil în mod gratuit și într-un format de date deschis și se pune la dispoziția publicului la data publicării sale pe site-ul internet al filialei sau pe site-ul internet al unei întreprinderi afiliate, în cel puțin una dintre limbile oficiale ale Uniunii. La aceeași dată, întreprinderea depune, de asemenea, raportul într-un registru public administrat de Comisie.

Amendamentul    30

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 2013/34/UE

Articolul 48b – alineatul 4 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre solicită sucursalelor înființate pe teritoriul lor de către o întreprindere care nu intră sub incidența legislației unui stat membru să publice anual raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit al întreprinderii-mamă de cel mai înalt rang menționate la alineatul 5 litera (a) din prezentul articol.

Statele membre solicită sucursalelor înființate pe teritoriul lor de către o întreprindere care nu intră sub incidența legislației unui stat membru să publice anual și să pună la dispoziție în mod public și gratuit raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit al întreprinderii-mamă de cel mai înalt rang menționate la alineatul (5) litera (a) din prezentul articol.

Amendamentul    31

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 2013/34/UE

Articolul 48b – alineatul 4 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit se pune la dispoziția publicului la data publicării sale pe site-ul internet al sucursalei sau pe site-ul internet al unei întreprinderi afiliate.

Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit se publică pe baza unui model comun disponibil într-un format de date deschis și se pune la dispoziția publicului la data publicării sale pe site-ul internet al sucursalei sau pe site-ul internet al unei întreprinderi afiliate, în cel puțin una dintre limbile oficiale ale Uniunii. La aceeași dată, întreprinderea depune, de asemenea, raportul într-un registru public administrat de Comisie.

Amendamentul  32

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 2013/34/UE

Articolul 48b – alineatul 5 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  întreprinderea care a înființat sucursala este fie o întreprindere afiliată unui grup care este controlat de către o întreprindere-mamă de cel mai înalt rang care nu intră sub incidența legislației unui stat membru și a cărei cifră de afaceri consolidată netă depășește 750 000 000 EUR, fie o întreprindere care nu este afiliată și a cărei cifră de afaceri netă depășește 750 000 000 EUR;

(a)  întreprinderea care a înființat sucursala este fie o întreprindere afiliată unui grup care este controlat de către o întreprindere-mamă de cel mai înalt rang care nu intră sub incidența legislației unui stat membru și a cărei cifră de afaceri consolidată netă din bilanțul său este de 750 000 000 EUR sau mai mult, fie o întreprindere care nu este afiliată și a cărei cifră de afaceri netă este de 750 000 000 EUR sau mai mult;

Amendamentul    33

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 2013/34/UE

Articolul 48b – alineatul 5 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  întreprinderea-mamă de cel mai înalt rang menționată la litera (a) nu are o filială mare sau mijlocie, astfel cum se menționează la alineatul (3).

(b)  întreprinderea-mamă de cel mai înalt rang menționată la litera (a) nu are o filială mare sau mijlocie, astfel cum se menționează la alineatul (3), care face deja obiectul obligațiilor de raportare.

Amendamentul    34

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 2013/34/UE

Articolul 48a – alineatul 7 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7a.   În cazul statelor membre care nu au trecut la moneda euro, valoarea în moneda națională echivalentă valorilor stabilite la alineatele (1), (3) și (5) se obține prin aplicarea ratei de schimb publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar aceasta produce efecte la data intrării în vigoare a prezentului capitol.

Amendamentul    35

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 2013/34/UE

Articolul 48c – alineatul 2 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Informațiile menționate la alineatul (1) includ următoarele elemente:

2.  Informațiile menționate la alineatul (1) sunt prezentate pe baza unui model comun și includ următoarele elemente, defalcate pe jurisdicție fiscală:

Amendamentul    36

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 2013/34/UE

Articolul 48c – alineatul 2 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  o scurtă descriere a naturii activităților;

(a) numele întreprinderii de cel mai înalt grad și, atunci când este cazul, lista tuturor filialelor sale, o scurtă descriere a naturii activităților acestora și amplasarea lor geografică respectivă;

Amendamentul    37

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 2013/34/UE

Articolul 48c – alineatul 2 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  numărul de angajați;

(b) numărul de angajați în echivalent normă întreagă;

Amendamentul    38

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 2013/34/UE

Articolul 48c – alineatul 2 – litera ba (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  active fixe, altele decât numerarul sau echivalentele de numerar;

Amendamentul    39

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 2013/34/UE

Articolul 48c – alineatul 2 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  cuantumul cifrei de afaceri nete, care include cifra de afaceri realizată cu părțile afiliate;

(c)  cuantumul cifrei de afaceri nete, inclusiv o distincție între cifra de afaceri realizată cu părțile afiliate și cifra de afaceri realizată cu părțile neafiliate;

Amendamentul    40

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 2013/34/UE

Articolul 48c – alineatul 2 – litera ga (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ga)  capitalul declarat;

Amendamentul    41

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 2013/34/UE

Articolul 48c – alineatul 2 – litera gb (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(gb)  dacă întreprinderile, filialele sau sucursalele beneficiază de un tratament fiscal preferențial în virtutea unui regim fiscal favorabil pentru brevete sau a unor regimuri echivalente.

Amendamentul    42

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 2013/34/UE

Articolul 48c – alineatul 3 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Raportul prezintă informațiile menționate la alineatul (2) separat pentru fiecare stat membru. În cazul în care un stat membru cuprinde mai multe jurisdicții fiscale, informațiile sunt regrupate la nivel de stat membru.

Raportul prezintă informațiile menționate la alineatul (2) separat pentru fiecare stat membru. În cazul în care un stat membru cuprinde mai multe jurisdicții fiscale, informațiile sunt prezentate separat pentru fiecare jurisdicție.

Amendamentul    43

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 2013/34/UE

Articolul 48c – aliniatul 3 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Raportul prezintă, de asemenea, informațiile prevăzute la alineatul (2) din prezentul articol separat pentru fiecare jurisdicție fiscală care, la finalul exercițiului financiar precedent, este inclusă în lista comună la nivelul Uniunii a anumitor jurisdicții fiscale întocmită în conformitate cu articolul 48g, cu excepția cazului în care raportul confirmă în mod explicit, sub rezerva responsabilității prevăzute la articolul 48e de mai jos, că întreprinderile afiliate ale unui grup care intră sub incidența legislației unei astfel de jurisdicții fiscale nu participă direct la tranzacții cu o întreprindere afiliată a aceluiași grup care intră sub incidența legislației oricărui stat membru.

Raportul prezintă, de asemenea, informațiile prevăzute la alineatul (2) din prezentul articol separat pentru fiecare jurisdicție fiscală din afara Uniunii.

Amendamentul    44

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 2013/34/UE

Articolul 48c – aliniatul 3 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Raportul prezintă informațiile menționate la alineatul (2) în mod agregat pentru alte jurisdicții fiscale.

eliminat

Amendamentul    45

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 2013/34/UE

Articolul 48c – alineatul 3 – paragraful 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Pentru a proteja informații sensibile din punct de vedere comercial și pentru a asigura concurența echitabilă, statele membre pot permite ca unul sau mai multe tipuri de informații enumerate la articolul 48c să fie omise temporar din raport în ceea ce privește activitățile din una sau mai multe jurisdicții fiscale, atunci când natura acestor informații implică faptul că dezvăluirea lor ar aduce prejudicii grave poziției comerciale a întreprinderilor menționate la articolul 48b alineatele (1) și (3), la care se referă respectivele informații. Această omisiune nu împiedică înțelegerea corectă și echilibrată a situației fiscale a întreprinderii. Omisiunea figurează în raport, împreună cu o explicație privind necesitatea acesteia și mențiunea jurisdicției fiscale în cauză.

Amendamentul    46

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 2013/34/UE

Articolul 48c – alineatul 3 – paragraful 3 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre supun astfel de omisiuni autorizării prealabile din partea autorității naționale competente. Întreprinderea solicită în fiecare an o nouă autorizație din partea autorității competente, care ia o decizie pa baza unei noi evaluări a situației. În cazul în care informațiile omise nu mai îndeplinesc cerințele stabilite la paragraful 3a, acestea sunt făcute imediat publice.

Amendamentul    47

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 2013/34/UE

Articolul 48c – alineatul 3 – paragraful 3 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre notifică Comisia cu privire la acordarea unei astfel de derogări temporare și îi transmit, în mod confidențial, informațiile omise, precum și o explicație detaliată privind derogarea acordată. În fiecare an, Comisia publică pe site-ul său de web notificările primite de la statele membre și explicațiile furnizate în conformitate cu paragraful 3a.

Amendamentul    48

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 2013/34/UE

Articolul 48c – alineatul 3 – paragraful 3 d (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Comisia verifică dacă cerințele stabilite la paragraful 3a sunt respectate în mod cuvenit și monitorizează utilizarea unei astfel de derogări temporare autorizate de autoritățile naționale.

Amendamentul    49

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 2013/34/UE

Articolul 48c – alineatul 3 – paragraful 3 e (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Dacă, după analiza informațiilor primite în temeiul paragrafului 3c, Comisia ajunge la concluzia că cerința stabilită la paragraful 3a nu este îndeplinită, întreprinderea în cauză pune imediat la dispoziție în mod public informațiile.

Amendamentul    50

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 2013/34/UE

Articolul 48c – alineatul 3 – paragraful 3 f (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Comisia adoptă, prin intermediul unui act delegat, orientări pentru a acorda asistență statelor membre la definirea cazurilor în care publicarea informațiilor este considerată a fi de natură a provoca un prejudiciu grav poziției comerciale a întreprinderilor la care se referă.

Amendamentul    51

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 2013/34/UE

Articolul 48c – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit este publicat și pus la dispoziție pe site-ul internet în cel puțin una dintre limbile oficiale ale Uniunii.

5.  Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit este publicat pe baza unui model comun disponibil în mod gratuit și într-un format de date deschis și este pus la dispoziția publicului la data publicării sale pe site-ul internet al filialei sau pe site-ul internet al unei întreprinderi afiliate, în cel puțin una dintre limbile oficiale ale Uniunii. La aceeași dată, întreprinderea depune, de asemenea, raportul într-un registru public administrat de Comisia Europeană.

Amendamentul    52

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 2013/34/UE

Articolul 48e – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre se asigură că membrii organelor administrative, de conducere și de control ale întreprinderii-mamă de cel mai înalt rang menționate la articolul 48b alineatul (1), care acționează în limitele competențelor conferite de dreptul intern, au responsabilitatea colectivă de a asigura faptul că raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit este întocmit, publicat și pus la dispoziție în conformitate cu articolele 48b, 48c și 48d.

1.  Pentru a consolida responsabilitatea față de părțile terțe și a asigura o guvernanță adecvată, statele membre se asigură că membrii organelor administrative, de conducere și de control ale întreprinderii-mamă de cel mai înalt rang menționate la articolul 48b alineatul (1), care acționează în limitele competențelor conferite de dreptul intern, au responsabilitatea colectivă de a asigura faptul că raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit este întocmit, publicat și pus la dispoziție în conformitate cu articolele 48b, 48c și 48d.

Justificare

Modificarea este necesară și utilă în vederea asigurării coerenței normative cu considerentul 10 din prezenta propunere legislativă.

Amendamentul    53

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 2013/34/UE

Articolul 48g

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 48g

eliminat

Lista comună la nivelul Uniunii a anumitor jurisdicții fiscale

 

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 49 în ceea ce privește elaborarea unei liste comune la nivelul Uniunii a anumitor jurisdicții fiscale. Această listă se bazează pe evaluarea jurisdicțiilor fiscale care nu respectă următoarele criterii:

 

(1)   transparența și schimbul de informații, inclusiv schimbul de informații la cerere și schimbul automat de informații cu privire la conturile financiare;

 

(2)   concurența fiscală loială;

 

(3)   standardele stabilite de G20 și/sau OCDE;

 

(4)   alte standarde relevante, inclusiv standarde internaționale stabilite de către Grupul de Acțiune Financiară Internațională.

 

Comisia reexaminează periodic lista și, dacă este cazul, o modifică pentru a ține seama de circumstanțe noi.

 

Amendamentul    54

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 2013/34/UE

Articolul 48i – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia prezintă un raport cu privire la respectarea și impactul obligațiilor de raportare prevăzute la articolele 48a-48f. Raportul evaluează, printre altele, dacă raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit conduce la rezultate adecvate și proporționale, ținând seama de nevoia de a asigura un nivel suficient de transparență și de a beneficia de un mediu concurențial pentru întreprinderi.

Comisia prezintă un raport cu privire la respectarea și impactul obligațiilor de raportare prevăzute la articolele 48a-48f. Raportul evaluează, printre altele, dacă raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit conduce la rezultate adecvate și proporționale și analizează raportul costuri/beneficii rezultat ca urmare a reducerii pragului cifrei de afaceri consolidate nete dincolo de care întreprinderile și sucursalele sunt obligate să prezinte un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit. Raportul evaluează, de asemenea, necesitatea luării unor posibile măsuri complementare, ținând seama de nevoia de a asigura un nivel suficient de transparență și de a beneficia de un mediu concurențial pentru întreprinderi și investiții private.

Amendamentul     55

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)

Directiva 2013/34/UE

Articolul 48 ia (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 48ia

 

Nu mai târziu de patru ani de la adoptarea prezentei directive și ținând seama de situația de la nivelul OCDE, Comisia revizuiește și analizează dispozițiile prezentului capitol și prezintă un raport referitor la acestea, în special în ceea ce privește:

 

-   întreprinderile și sucursalele care au obligația de a transmite rapoarte cu privire la impozitul pe profit, precizând în special dacă este oportun să se extindă domeniul de aplicare a prezentului capitol în vederea includerii întreprinderilor mari, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (4), și a grupurilor mari, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (7) din prezenta directivă;

 

-   conținutul raportului privind informațiile referitoare la impozitul pe profit, astfel cum este prevăzut la articolul 48c;

 

-   derogarea temporară prevăzută la articolul 48c alineatul (3) paragrafele 3a-3f.

 

Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului raportul său, însoțit, dacă este cazul, de o propunere legislativă.”

Amendamentul     56

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 b (nou)

Directiva 2013/34/UE

Articolul 48 ib (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b)  Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 48ib

 

Modelul comun pentru raport

 

Comisia, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, stabilește modelul comun menționat la articolul 48b alineatele (1), (3), (4) și (6) și la articolul 48c alineatul (5). Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 50 alineatul (2).”

Amendamentul    57

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b

Directiva 2013/34/UE

Articolul 49 – alineatul 3 a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3a)  Înainte de a adopta un act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din [data].

(3a)  Înainte de a adopta un act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*, ținând seama, în special, de dispozițiile cuprinse în tratate și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

 

________________

 

*Acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind o mai bună legiferare (JO L 123, 12.5.2016, p. 1).

Justificare

Este necesar să se țină seama de dispozițiile cuprinse în tratate și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Amendamentul    58

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)

Directiva 2013/34/UE

Articolul 51 – alineatul 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(3a)  La articolul 51, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

Statele membre stabilesc sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor naționale adoptate în temeiul prezentei directive și iau toate măsurile necesare pentru a garanta faptul că sancțiunile respective sunt respectate. Sancțiunile prevăzute sunt eficace, proporționale și cu efect de descurajare.

Statele membre stabilesc norme privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor naționale adoptate în temeiul prezentei directive și iau toate măsurile necesare pentru a garanta faptul că sancțiunile respective sunt puse în aplicare. Sancțiunile prevăzute sunt eficace, proporționale și cu efect de descurajare.

 

Statele membre stabilesc, cel puțin, măsuri și sancțiuni administrative aplicabile în cazul încălcării de către întreprinderi a dispozițiilor naționale adoptate în conformitate cu prezenta directivă.

 

Statele membre informează Comisia cu privire la dispozițiile respective cel târziu până la... [data transpunerii] și informează Comisia fără întârziere cu privire la orice modificări ulterioare ale dispozițiilor.

 

Până la ... (trei ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive), Comisia elaborează o listă a măsurilor și sancțiunilor stabilite de fiecare stat membru în conformitate cu prezenta directivă.”

(1)

  JO C 487, 28.12.2016, p. 62.


EXPUNERE DE MOTIVE

Raportarea publică pentru fiecare țară în parte cu privire la datelor fiscale relevante ale întreprinderilor constituie un element esențial în lupta împotriva evaziunii fiscale și a evitării obligațiilor fiscale la nivel internațional, precum și împotriva uniformizării la un nivel inferior a sistemelor fiscale. Cu toate acestea, avantajele care decurg din această directivă vor merge mult mai departe. Odată cu creșterea mobilității și a activităților economice în întreaga Europă și la nivel mondial, transparența în termeni de publicare a informațiilor reprezintă o condiție necesară pentru o guvernanță corporativă solidă și un instrument de consolidare a responsabilității sociale a întreprinderilor.

În prezent, cetățenii nu pot utiliza conturile publicate ale întreprinderilor nici măcar pentru a afla dacă întreprinderile multinaționale își desfășoară activitatea în jurisdicțiile lor fiscale. Problema se agravează dat fiind faptul că întreprinderile multinaționale devin tot mai complexe și, adesea, din păcate, mai puțin transparente. Majoritatea țărilor utilizează standardele internaționale de contabilitate. Prin urmare, raportarea publică pentru fiecare țară în parte va fi o modalitate eficientă din punctul de vedere al costurilor de a genera schimbări în materie de transparență a întreprinderilor la nivel global în beneficiul societăților noastre, inclusiv al cetățenilor, acționarilor, autorităților fiscale, investitorilor, economiștilor și le va oferi acestora un mijloc de a trage la răspundere guvernele și întreprinderile multinaționale.

Raportorii consideră că, dincolo de obiectivele de responsabilitate a întreprinderilor și de fiscalitate, prezenta directivă constituie și un instrument de consolidare a drepturilor lucrătorilor la informare și consultare. Raportarea publică consolidează dialogul și promovează încrederea reciprocă în cadrul întreprinderilor, deoarece poate oferi date obiective și fiabile cu privire la situația întreprinderilor, informând astfel toate părțile interesate, inclusiv angajații, cu privire la nevoile de adaptare. De asemenea, aceasta promovează implicarea salariaților în funcționarea întreprinderii și în viitorul acesteia și îi crește gradul de competitivitate.

Parlamentul European a solicitat de mult timp stabilirea unei raportări publice pentru fiecare țară în parte. Încă din 2011 Parlamentul a adoptat propria sa poziție cu privire la raportarea pentru fiecare țară în parte, declarând că raportarea financiară de calitate este esențială pentru a combate în mod eficient evaziunea fiscală și că aceasta ar aduce beneficii și investitorilor din toate sectoarele, contribuind astfel la buna guvernanță în general. În 2014, raportarea pentru fiecare țară în parte a devenit parte a discuției în cadrul Directivei privind raportarea nefinanciară. În cele din urmă, atunci când raportorul pentru reforma privind drepturile acționarilor, Sergio Cofferati, a insistat să se introducă raportarea publică pentru fiecare țară în parte în directiva contabilă, Comisia a decis să prezinte o propunere specifică privind această chestiune, sub forma unui act de modificare a Directivei contabile. Acest amendament la Directiva contabilă poate juca un rol crucial în contabilitatea întreprinderilor.

Raportorii propun să se sporească transparența în ceea ce privește informațiile pe care întreprinderile ar trebui să le furnizeze și propun următoarele îmbunătățiri principale ale textului Comisiei:

•  În vederea unei mai bune legiferări, este necesar să se evite introducerea de noi categorii de întreprinderi și de grupuri. Acest amendament la Directiva contabilă ar trebui să fie aliniat cu logica acestei directive. Pragurile pentru microîntreprinderi, întreprinderile mici și mijlocii și întreprinderile mari au fost stabilite de mai mult timp. Conceptul își are originea în cea de a 4-a Directivă în materie de drept al societăților din 1978. Până în prezent, Comisia nu a justificat în mod satisfăcător necesitatea de a se introduce un nou prag. Întrucât IMM-urile nu dispun de resursele necesare pentru a investi în structuri de societăți de tip „cutie poștală” pentru a transfera profitul în mod artificial, acestea sunt în dezavantaj concurențial față de companiile multinaționale. Pentru a asigura o piață unică sănătoasă este necesar să se stabilească un sistem comun de raportare a întreprinderilor echitabil, eficient, transparent și favorabil creșterii economice, pornind de la principiul că profiturile ar trebui să fie impozitate în țara în care sunt generate. Prin urmare, grupurile mari definite la articolul 3 alineatul (7) și toate întreprinderile mari definite la articolul 3 alineatul (4) ar trebui să facă obiectul noilor cerințe privind comunicarea informațiilor.

•  Raportorii consideră că ar fi inadecvat să se limiteze domeniul de aplicare al prezentei directive la informații referitoare la statele membre ale UE și la paradisurile fiscale și, prin urmare, chiar dacă, în principiu, nu ar fi împotriva unei liste negre a paradisurilor fiscale la nivelul UE stabilită pe baza unor criterii clare, ei propun ca întreprinderile multinaționale să furnizeze informații cu privire la activitățile lor pentru fiecare jurisdicție în care își desfășoară activitatea, inclusiv în afara Uniunii Europene. Comunicarea publică a acestor informații nu este o sancțiune pentru jurisdicțiile necooperante, ci, mai degrabă, o condiție prealabilă pentru cele care își desfășoară activitatea în cadrul unei piețe unice care funcționează bine.

•  Pentru a consolida controlul public și transparența întreprinderilor la nivel global, raportorii consideră că întreprinderile multinaționale ar trebui să prezinte informațiile relevante pentru toate țările din lume în care își desfășoară activitatea, astfel încât impozitele să fie plătite în locul în care sunt generate efectiv profiturile. Solicitarea raportorilor ca datele neagregate să fie publicate este în conformitate cu politica UE privind coerența politicilor de dezvoltare, deoarece are ca scop promovarea respectării normelor fiscale și sprijinirea în mod eficace a țărilor în curs de dezvoltare pentru a dispune de propriile venituri fiscale.

•  Raportorii consideră că este esențial ca formatul în care se publică să permită compararea datelor și, prin urmare, propun o standardizare a formatului documentelor de raportare pentru toate întreprinderile care intră în domeniul de aplicare al prezentei directive.

În concluzie, raportorii ar dori să sublinieze importanța unei abordări coordonate și armonizate a punerii în aplicare a sistemelor de raportare a întreprinderilor pentru buna funcționare a pieței unice. În acest context, raportorii doresc să sublinieze încă o dată faptul că este esențial un nivel mai ridicat de transparență a activităților desfășurate de întreprinderile multinaționale pentru a pune capăt transferului de profituri realizat prin intermediul mai multor mecanisme, cum ar fi societățile de tip „cutie poștală”, regimurile fiscale favorabile pentru brevete și prețurile de transfer, precum și concurenței fiscale nesănătoase dintre sistemele juridice, practici care au fost deseori utilizate în detrimentul cetățenilor, în special al contribuabililor, salariaților și IMM-urilor.


OPINIE MINORITARĂ

exprimată, în conformitate cu articolul 52a alineatul (4) din Regulamentul de procedură, de către Bernard Monot și Gilles Lebreton

Raportarea pe țară se înscrie într-o logică pe care o sprijinim de la bun început: lupta împotriva optimizării fiscale abuzive și împotriva fraudei fiscale. În acest sens, am votat în special în favoarea celor două rapoarte TAXE, a textelor care impun schimbul automat referitor la deciziile fiscale, a combaterii dispozitivelor hibride și a celor patru convenții în favoarea schimbului automat de informații (Elveția, San Marino, Liechtenstein, Monaco).

Raportarea pe țară este un instrument necesar. Considerăm însă că divulgarea publică a informațiilor creează un dezavantaj concurențial excesiv în detrimentul întreprinderilor europene. Astfel, de exemplu, o întreprindere concurentă chineză care nu este stabilită în Uniune ar avea acces la date financiare și comerciale sensibile, fără ca acest lucru să se întâmple și în sens invers.

Derogările propuse în text sunt doar limitate și, în opinia noastră, insuficiente, mai ales dacă datele sunt prezentate în țările terțe în mod defalcat.

Suntem favorabili unui schimb automat al acestor date între administrațiile fiscale, ceea ce ar permite identificarea situațiilor în care o întreprindere nu își plătește impozitele în locul în care își desfășoară activitatea și, dacă este cazul, realizarea controalelor fiscale pentru a recupera sumele datorate pentru baza de impozitare deplasată în mod necuvenit.


AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE PRIVIND BAZA JURIDICĂ

Dlui Pavel Svoboda

Președinte

Comisia pentru afaceri juridice

BRUXELLES

Dlui Roberto Gualtieri

Președinte

Comisia pentru afaceri economice și monetare

BRUXELLES

Subiect:  Aviz referitor la temeiul juridic al propunerii Comisiei de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit (COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD))

Domnule Președinte,

În cursul reuniunii din 10 ianuarie 2017, Comisia pentru afaceri juridice a hotărât din oficiu, în conformitate cu articolul 39 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, să emită un aviz care să indice dacă temeiul juridic propus de Comisie, și anume articolul 50 alineatul (1) din TFUE, constituie temeiul juridic corect al propunerii de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit sau dacă propunerea ar fi trebuit să se întemeieze, dimpotrivă, pe alt temei juridic, cum ar fi articolul 115 din TFUE.

I. Context

La 12 aprilie 2016, Comisia a adoptat o propunere de modificare a Directivei 2013/34/UE (denumită în continuare „Directiva contabilă”)(1). Propunerea impune grupurilor de întreprinderi multinaționale din UE și din afara UE ale căror venituri la nivel mondial depășesc 750 de milioane de euro pe an obligația de a întocmi și de a publica rapoarte anuale privind impozitul pe profit.

Conform expunerii de motive a propunerii, o piață unică sănătoasă necesită ca întreprinderile să plătească impozite în țara în care sunt generate profiturile. Fenomenul planificării fiscale agresive subminează acest principiu. Comisia consideră că controlul public poate contribui la combaterea acestei practici. În plus, Comisia explică faptul că propunerea vine în completarea actualelor cerințe de raportare financiară ale întreprinderilor și nu se intersectează cu aceste cerințe în ceea ce privește situațiile financiare ale întreprinderilor.

II. Articolele relevante din tratat

Temeiul juridic propus de Comisie este articolul 50 alineatul (1) din TFUE. Alineatul (1) și alineatul (2) litera (g) din articolul 50 din TFUE au următorul conținut:

Articolul 50

(ex-articolul 44 TCE)

1. În vederea realizării libertății de stabilire cu privire la o activitate determinată, Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea Comitetului Economic și Social, decid prin intermediul directivelor.

2. Parlamentul European, Consiliul și Comisia exercită funcțiile care le revin în temeiul dispozițiilor menționate anterior și, în special:

(...)

(g) coordonând, în măsura în care este necesar și în vederea echivalării lor, garanțiile solicitate de statele membre societăților în înțelesul articolului 54 al doilea paragraf, pentru a proteja deopotrivă interesele asociaților și ale terților; [...]

Articolul 115 din TFUE are următorul conținut:

Articolul 115

(ex-articolul 94 TCE)

Fără a aduce atingere articolului 114, Consiliul, hotărând în unanimitate în conformitate cu o procedură legislativă specială și după consultarea Parlamentului European și a Comitetului Economic și Social, adoptă directive pentru apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre, care au incidență directă asupra instituirii sau funcționării pieței

interne.

III. Jurisprudența privind temeiul juridic

Alegerea temeiului juridic este importantă, deoarece, din punct de vedere constituțional, Uniunea se întemeiază pe principiul atribuirii competențelor, iar instituțiile sale pot acționa doar într-un mod coerent cu mandatul care le-a fost încredințat prin tratat(2). Prin urmare, alegerea unui temei juridic nu este discreționară.

Din jurisprudența Curții de Justiție se desprind câteva principii cu privire la alegerea temeiurilor juridice. În primul rând, având în vedere consecințele temeiului juridic în ceea ce privește competența materială și procedura, alegerea temeiului juridic corect prezintă o importanță de natură constituțională(3). În al doilea rând, alegerea temeiului juridic al unei măsuri a UE trebuie să se bazeze pe factori obiectivi care pot fi supuși controlului jurisdicțional și care includ, în special, scopul și conținutul măsurii în cauză(4). Nu prezintă relevanță dorința unei instituții de a se implica mai mult în adoptarea unei anumite măsuri, eforturile depuse în alte privințe în sfera de acțiune la care se referă măsura respectivă și nici contextul în care s-a adoptat măsura.(5)

Prin urmare, alegerea unui temei juridic incorect poate justifica anularea actului în cauză

(6).

IV. Scopul și conținutul reglementării propuse

Din considerentele propunerii reiese clar că scopul acesteia este de a crește transparența impozitului pe profit și controlul public asupra acestuia și de a promova responsabilitatea socială a întreprinderilor, impunând anumitor societăți cerințe de publicare a informațiilor privind impozitul lor pe profit.

La considerentul 12 al propunerii se afirmă că directiva are drept obiectiv consolidarea transparenței și a controlului public în ceea ce privește impozitul pe profit prin adaptarea cadrului juridic existent referitor la obligațiile impuse întreprinderilor și firmelor în ceea ce privește publicarea de rapoarte, pentru protejarea intereselor asociaților sau terților, în sensul articolului 50 alineatul (2) litera (g) din TFUE.

Conform considerentului 5, consolidarea controlului public al impozitului pe profit suportat de întreprinderile multinaționale care desfășoară activități în Uniune este un element esențial pentru a promova responsabilitatea socială corporativă, a contribui la prosperitate prin intermediul fiscalității, a favoriza o concurență fiscală mai echitabilă în Uniune prin intermediul unei dezbateri publice mai bine documentate și a restabili încrederea publicului în echitatea sistemelor fiscale naționale. Acest control public poate fi exercitat prin intermediul unui raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit.

La considerentul 9 se explică că informațiile furnizate în raport ar trebui defalcate pe stat membru, pentru a asigura un nivel de detaliere care să le permită cetățenilor să evalueze mai bine modul în care întreprinderile multinaționale contribuie la prosperitate în fiecare stat membru.

La considerentul 10 se explică regimul răspunderii membrilor organelor administrative, de conducere și supraveghere stabilit de directiva propusă, pentru a consolida responsabilitatea față de părțile terțe și a asigura o guvernanță adecvată.

La considerentul 11 se stabilește obligația auditorilor sau a firmelor de audit de a verifica măsura în care raportul a fost transmis și prezentat în conformitate cu cerințele directivei propuse, pentru a se asigura divulgarea către public a cazurilor de neconformitate.

Conținutul directivei propuse se referă, în principal, la obligația marilor întreprinderi și sucursale de a elabora rapoarte de informare privind impozitul pe profit, care să conțină informații generale defalcate pe țări și care urmează să fie publicate într-un registru și pe site-ul internet al societății. Conținutul propunerii confirmă obiectivul acesteia de a crește transparența, controlul public și responsabilitatea socială a întreprinderilor.

Pentru a atinge obiectivul menționat mai sus, Comisia propune introducerea unui nou capitol în Directiva contabilă (capitolul 10a). Acesta prevede ca toate întreprinderile din UE și sucursalele întreprinderilor din afara UE care își desfășoară activitatea în UE și au o cifră de afaceri consolidată de peste 750 000 000 EUR să întocmească și să publice anual un raport conținând informații referitoare la impozitul pe profit (articolul 48b).

Informațiile care urmează să fie incluse în raport se referă la natura activităților, numărul de angajați, cifra de afaceri netă realizată (inclusiv cifra de afaceri realizată cu părți terțe și cea realizată între societățile din cadrul unui grup), cuantumul profitului sau pierderii înainte de aplicarea impozitului pe profit, cuantumul impozitului pe profit datorat pentru profiturile realizate în exercițiul în cauză, cuantumul impozitului pe profit deja plătit în exercițiul în cauză, precum și cuantumul câștigurilor de capital acumulate [articolul 48c alineatul (2)].

Informațiile furnizate trebuie să fie defalcate pe țări pentru fiecare stat membru în care întreprinderea își desfășoară activitatea și pentru fiecare jurisdicție care figurează pe „lista comună a Uniunii a anumitor jurisdicții fiscale” și în mod agregat pentru restul lumii [articolul 48c alineatul (3) și articolul 48g].

Raportul urmează să fie publicat într-un registru al întreprinderilor și să rămână accesibil pe site-ul internet al întreprinderii timp de cel puțin cinci ani consecutivi (articolul 48d).

V. Stabilirea temeiului juridic corespunzător

Articolul 50 alineatul (1) din TFUE pune la dispoziția legiuitorilor un temei juridic pentru adoptarea, prin procedura legislativă ordinară, a unor directive în vederea realizării libertății de stabilire pentru o anumită activitate. Articolul 50 alineatul (2) din TFUE conține o listă neexhaustivă de situații în care acest temei juridic se aplică în special. În cazul de față, articolul 50 alineatul (2) litera (g) din TFUE prezintă interes, deoarece prevede că legiuitorul își îndeplinește sarcinile care îi revin „[...] coordonând, în măsura în care este necesar și în vederea echivalării lor, garanțiile solicitate de statele membre societăților în înțelesul articolului 54 al doilea paragraf, pentru a proteja deopotrivă interesele asociaților și ale terților”.

Un număr semnificativ de directive în materie de drept al societăților au fost adoptate pe baza acestui temei juridic, în scopul protejării intereselor asociaților și ale terților, inclusiv în cazurile în care acest lucru presupune impunerea unor cerințe de dezvăluire (7) și, în special, de publicare a informațiilor(8).

În același mod și conform explicației detaliate din secțiunea a-IV-a a prezentei note, scopul și conținutul acestei propuneri constă, în esență, în consolidarea controlului public al impozitelor pe profit suportate de întreprinderile multinaționale care desfășoară activități în Uniune, prin obligarea societăților comerciale ale căror cifre de afaceri anuale se situează peste un anumit plafon să elaboreze și să publice rapoarte anuale privind impozitul pe profit.

Mai exact, potrivit considerentului 12 al propunerii, obiectivul directivei constă în „consolidarea transparenței și a controlului public în ceea ce privește impozitul pe profit prin adaptarea cadrului juridic existent referitor la obligațiile impuse întreprinderilor și firmelor în ceea ce privește publicarea de rapoarte, pentru protejarea intereselor asociaților sau terților, în sensul articolului 50 alineatul (2) litera (g) din TFUE”.

Astfel, directiva propusă consideră că există o legătură între transparență și controlul public, care sunt obiectivele pe care le urmărește, și interesele „asociaților sau terților”, care sunt beneficiarii garanțiilor ce urmează a fi adoptate în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (g) din TFUE. Acest lucru denotă (i) că sintagma „asociaților sau terților” se referă la publicul larg și, astfel, depășește sfera persoanelor care au relații contractuale sau precontractuale cu o societate sau care sunt direct afectate de activitățile acesteia și (ii) că propunerea servește, într-adevăr, intereselor „asociaților sau terților” respectivi. În acest sens, propunerea de directivă rămâne în conformitate deplină cu cerințele de publicare care erau deja prevăzute de Directiva 2013/34.

Având în vedere cele de mai sus, ar trebui să se examineze (i) dacă sintagma „asociaților sau terților” de la articolul 50 alineatul (2) litera (g) din TFUE se poate referi la publicul larg și (ii) dacă propunerea protejează, în realitate, interesele asociaților și ale terților astfel definiți.

În ceea ce privește prima întrebare, se poate concluziona că, în conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție, conceptul de „terți”, astfel cum este utilizat la articolul 50 alineatul (2) litera (g) din TFUE, nu se limitează la persoane aflate în relații contractuale sau precontractuale directe cu o societate, ci se referă, printre alții, la concurenții societăților sau întreprinderilor în cauză și, în sens mai larg, la public.

În conformitate cu hotărârea Curții de Justiție în cauza Verband deutscher Daihatsu-Händler, la care face trimitere considerentul 12 al directivei propuse, termenul „terți” trebuie înțeles în sens larg:

„[...] articolul 50 alineatul (2) litera (g) din TFUE se referă la necesitatea de a proteja interesele „terților” în general, fără a distinge sau a exclude nicio categorie care intră sub incidența termenului respectiv (sublinierea ne aparține)(9).

Curtea a adăugat că această interpretare literală a fost confirmată de obiectivul eliminării restricțiilor privind libertatea de stabilire, „care este atribuit în termeni foarte generali [...]” de către tratat.(10)

În hotărârea respectivă, Curtea a statuat că articolul 50 alineatul (2) litera (g) din TFUE constituie un temei juridic corespunzător pentru a solicita furnizarea de informații pentru toți terții care nu cunosc sau nu pot cunoaște suficient situația contabilă și financiară a societății menționate.(11)

În cauza Axel Springer, Curtea a statuat că conceptul de „terți” în înțelesul articolului respectiv se referă la toate părțile terțe.

(12)

În hotărârea pronunțată în cauza Texdata Software GmbH, Curtea a recunoscut, de altfel, că nu există cerința ca protecția „terților” să fie oarecum subsidiară sau subordonată în raport cu protecția „asociaților”. Astfel, chiar cerințele de publicare care urmăresc „[...] în principal să îi informeze pe terții care nu cunosc sau nu pot cunoaște suficient situația contabilă și financiară a societății menționate” intră sub incidența articolului 50 alineatul (2) litera (g) din TFUE. (13)

În ceea ce privește chestiunea referitoare la protejarea efectivă sau nu a intereselor publicului de către propunere, trebuie amintit, în primul rând, că publicul este cel care beneficiază de pe urma respectării legislației fiscale și a evitării transferurilor necuvenite ale profiturilor de către întreprinderi, deoarece bunăstarea și securitatea publicului se realizează prin intermediul politicilor publice finanțate în mare parte din impozite.

În al doilea rând, accesul publicului la informațiile privind impozitul pe profit în fiecare stat membru va face posibilă exercitarea controlul public al respectării legislației fiscale, precum și desfășurarea unei dezbateri sociale și politice cu privire la nivelurile de impozitare corespunzătoare (baza și rata de impozitare), inclusiv atunci când se compară ratele cu cele din alte jurisdicții fiscale ale Uniunii. Nu există îndoială că acest lucru poate descuraja mai ales întreprinderile mari, a căror imagine de marcă depinde și de reputația lor, de la încălcarea sau evitarea în alt mod a legislației fiscale.

Protecția astfel acordată publicului se încadrează, și ea, în accepțiunea termenului „interese” în înțelesul articolul 50 alineatul (2) litera (g), pe care Curtea îl interpretează în sens larg, urmând aceeași logică ca în cazul definiției termenului „terți”. Mai exact, termenul nu presupune afectarea unui drept sau a unui anumit interes al unui terț aflat în relație directă cu activitatea sau activitățile întreprinderii.(14)

Astfel, pare a fi coerent să se afirme că interesele publicului ar fi, de asemenea, protejate prin punerea la dispoziția publicului a informațiilor privind impozitul pe venit al marilor întreprinderi din statele membre, în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (g) din TFUE.

Prin urmare, trebuie să se concluzioneze că, prin faptul că coordonează cadrul juridic existent referitor la obligațiile impuse întreprinderilor și sucursalelor în ceea ce privește publicarea informațiilor privind impozitul pe venit pentru protejarea intereselor asociaților și ale terților, scopul și conținutul propunerii corespund articolului 50 alineatul (1) din TFUE. Această concluzie nu este infirmată de faptul că autoritățile fiscale vor beneficia în mod indirect de această obligație de transparență. În orice caz, spre deosebire de articolul 114 alineatul (2) TFUE, articolul 50 și articolele următoare din TFUE nu prevăd nicio excludere a dispozițiilor fiscale.

Pe de altă parte, nu există în tratate niciun temei juridic mai specific decât articolul 50 alineatul (1) din TFUE, în lumina articolului 50 alineatul (2) litera (g) din TFUE. În special, întregul sistem de armonizare generală a pieței interne constituit de articolele 114 și 115 din TFUE este definit explicit ca fiind subsidiar altor temeiuri juridice aplicabile și, prin urmare, nu se aplică în cazul de față, indiferent dacă clauza de excludere prevăzută la articolul 114 alineatul (2) din TFUE ar permite recurgerea la articolul 115 din TFUE (articolul 115 din TFUE se aplică „fără a aduce atingere articolului 114”, care, la rândul său, se aplică „cu excepția cazului în care tratatele dispun altfel”). (15)

Posibilitatea de a utiliza articolul 50 alineatul (1) din TFUE ca temei juridic exclude articolele 114 și 115 din TFUE, dar, din rațiuni de exhaustivitate, ni se pare util să oferim o analiză succintă a propunerii în lumina articolului 115 din TFUE. Articolul 115 din TFUE acordă Consiliului competența de a adopta directive pentru apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre, care au incidență directă asupra instituirii sau funcționării pieței interne. Spre deosebire de articolul 114 din TFUE, articolul 115 nu prevede nicio excludere a dispozițiilor fiscale. Prin urmare, el poate fi utilizat ca temei juridic pentru actele legislative în domeniul impozitării directe(16), cu condiția ca legislațiile naționale care urmează să fie armonizate să aibă un impact direct asupra pieței interne, astfel încât armonizarea să fie necesară.

Deși propunerea actuală este legată politic de Directiva (UE) 2016/881 a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal(17), adoptată de Consiliu la 25 mai 2016, scopurile și conținuturile celor două instrumente sunt diferite. Directiva 2016/881 se întemeiază pe articolele 113 și 115 din TFUE. Este evident că obiectivul acesteia este de a îmbunătăți cooperarea dintre autoritățile fiscale din statele membre. Ea coordonează transferul de informații între autoritățile competente prin impunerea anumitor obligații în sarcina statelor membre. (18)În plus, aceasta impune autorităților fiscale din UE să facă schimb de 12 informații, dintre care unele sunt informații comerciale confidențiale. Dimpotrivă, scopul actualei propuneri a Comisiei nu este de a îmbunătăți cooperarea administrativă a autorităților fiscale, ci de a crește transparența impozitului pe profit și controlul public asupra acestuia și de a promova responsabilitatea socială a întreprinderilor, impunând anumitor societăți cerințe de publicare a informațiilor privind impozitul lor pe profit. Pe lângă cuantumul impozitelor plătite, propunerea privind raportarea publică pentru fiecare țară în parte impune ca întreprinderile multinaționale să dezvăluie alte șase informații pentru a asigura un nivel de detaliere care le va permite cetățenilor să evalueze mai bine modul în care întreprinderile multinaționale contribuie la prosperitate în fiecare stat membru.

VI. Concluzie

Având în vedere analiza anterioară, articolul 50 alineatul (1) constituie temeiul juridic corespunzător al propunerii de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit.

Prin urmare, în cursul reuniunii sale din 12 ianuarie 2017, Comisia pentru afaceri juridice a hotărât cu 10 voturi pentru și o abținere(19), că articolul 50 alineatul (1) constituie temeiul juridic corespunzător al propunerii de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit.

Vă asigur, Domnule Președinte, de înalta mea considerație.

Pavel Svoboda

(1)

Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului (JO L 182, 29.6.213, p. 19).

(2)

Avizul 2/00 din 6 decembrie 2001, Protocolul de la Cartagena, EU:C:2001:664, punctul 3; Avizul 1/08 din 30 noiembrie 2009, Acordul general privind comerțul cu servicii, EU:C:2009:739, punctul 110.

(3)

Avizul 2/00 din 6 decembrie 2001, Protocolul de la Cartagena, EU:C:2001:664, punctul 5; Avizul 1/08 din 30 noiembrie 2009, Acordul general privind comerțul cu servicii, EU:C:2009:739, punctul 110.

(4)

A se vedea, printre altele, hotărârea din 25 februarie 1999, Parlamentul European/Consiliul, cauzele conexate C-164/97 și C-165/97 EU:C:1999:99, punctul 16; hotărârea din 30 ianuarie 2001, Spania/Consiliul, cauza C-36/98, EU:C:2001:64, punctul 59; hotărârea din 12 decembrie 2002, Comisia/Consiliul, cauza C-281/01, EU:C:2002:761, punctele 33-49; hotărârea din 29 aprilie 2004, Comisia/Consiliul, cauza C-338/01, EU:C:2004:253, punctul 55.

(5)

A se vedea hotărârea din 4 aprilie 2000, Comisia/Consiliul, cauza C-269/97, EU:C:2000:183, punctul 44.

(6)

Avizul 2/00 din 6 decembrie 2001, Protocolul de la Cartagena, EU:C:2001:664, punctul 5;

(7)

A se vedea mai ales directiva a șasea, directiva a unsprezecea și directiva a douăsprezecea în materie de drept al societăților – Directiva 82/891/CEE (JO L 378, 31.12.1982, p. 47), Directiva 89/666/CEE (JO L 395, 30.12.1989, p. 36) și, respectiv, Directiva 89/667/CEE (JO L 395, 30.12.1989, p. 40). Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European a Consiliului privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate (JO L 157, 9.6.2006, p. 87); Directiva 2007/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 iulie 2007 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul societăților comerciale cotate la bursă (JO L 184, 14.7.2007, p. 17), Directiva 2011/35/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind fuziunile societăților comerciale pe acțiuni, (JO L 110, 29.4.2011, p. 1), Directiva 2012/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului de coordonare a garanțiilor impuse societăților comerciale pe acțiuni în ceea ce privește cerințele de capital (JO L 315, 14.11.2012, p. 74).

(8)

Directiva 2009/101/CE a Parlamentului European și a Consiliului de coordonare, în vederea echivalării, a garanțiilor impuse societăților în statele membre, în înțelesul articolului 48 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaților sau terților (JO L 258, 1.10.2009, p. 11).

(9)

Hotărârea din 4 decembrie 1997, Verband deutscher Daihatsu-Händler/Daihatsu Deutschland GmbH, cauza C-97/96,, EU:C:1997:581, punctul 19.

(10)

Ibidem, punctul 21.

(11)

Ibidem, punctul 20.

(12)

Hotărârea din 23 septembrie 2004, Axel Springer AG, cauzele conexate C-435/02 și C-103/03, EU:C:2004:552, punctul 34.

(13)

Hotărârea din 26 septembrie 2013, Texdata Software GmbH, cauza C-418/11, EU:C:2013:588, punctul 54.

(14)

A se vedea mai sus, cauza Axel Springer AG, punctul 35.

(15)

A se vedea hotărârea din 29 aprilie 2004, Comisia/Consiliul, cauza C-338/01, EU:C:2004:253, punctele 59-60.

(16)

Pentru chestiuni legate de impozitarea indirectă, articolul 113 din TFUE reprezintă un temei juridic mai specific.

(17)

JO L 146, 3.6.2016, p. 8.

(18)

A se vedea în acest sens hotărârea din 27 septembrie 2007, Twoh International, cauza C-184/05, EU:C:2007:550, punctul 31.

(19)

La votul final au fost prezenți: Joëlle Bergeron, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada (raportor), Sergio Gaetano Cofferati, Therese Comodini Cachia, Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Constance Le Grip, Gilles Lebreton, Evelyn Regner, Tadeusz Zwiefka.


AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare (28.4.2017)

destinat Comisiei pentru afaceri economice și monetare și Comisiei pentru afaceri juridice

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit

(COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD))

Raportoare pentru aviz: Elly Schlein

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Parlamentul European a pledat de mult timp în favoarea unor rapoarte publice pentru fiecare țară, ca instrument cheie pentru a combate cu succes evaziunea fiscală și eludarea taxelor. Transparența este un instrument esențial; prezentarea publică de către companiile multinaționale a informațiilor fiscale relevante ar putea schimba datele problemei, și nu doar pentru Europa. Veniturile din impozitarea societăților comerciale reprezintă o parte semnificativă din venitul național al țărilor în curs de dezvoltare, ceea ce înseamnă că ele sunt extrem de afectate de eludarea taxelor practicată de marile companii. De exemplu, potrivit constatărilor grupului la nivel înalt al Uniunii Africane referitor la fluxurile financiare ilicite, continentul african pierde anual peste 50 de miliarde USD în urma acestor ieșiri ilegale de fonduri.

Cu toate acestea, propunerea Comisiei în versiunea sa actuală nu face destul pentru a ridica complet vălul opacității care le permite companiilor multinaționale să eludeze taxele în unele dintre cele mai sărace țări ale lumii. Obligația de a publica rapoarte pentru fiecare țară numai în interiorul UE și de a publica date agregate pentru toate țările terțe face ca propunerea să fie incapabilă să își atingă obiectivul și inutilă pentru țările în curs de dezvoltare, care nu vor putea beneficia de nicio informație specifică pentru fiecare țară în parte. Pe lângă eșecul în combaterea efectivă a evaziunii fiscale, propunerea actuală ar fi, de asemenea, în contradicție flagrantă cu angajamentul UE față de coerența politicilor în favoarea dezvoltării (CPD).

Raportoarea cere să fie publicate și datele neagregate din toate țările terțe în care operează multinaționalele, ajutând cu adevărat țările în curs de dezvoltare în lupta lor contra evaziunii fiscale și în strângerea unor venituri publice corespunzătoare. Mai mult, un prag mai mic pentru companiile care fac obiectul raportării ar oferi mai multe date despre activitățile multinaționalelor și unele categorii de date importante (precum activele și vânzările) ar trebui și ele incluse pentru a prezenta o imagine clară a activităților companiilor pe plan mondial.

Scandalul Panama Papers demonstrează în mod clar că evaziunea fiscală și eludarea taxelor reprezintă probleme globale care nu pot fi rezolvate decât printr-o reacție globală și că încercările de a le aborda prin soluții timide, lipsite de vigoare, sunt sortite eșecului. Numai printr-un angajament ferm în favoarea impozitării echitabile și prin corelarea politicilor UE va fi posibil să combatem cu succes sărăcia și inegalitățile în Europa și în întreaga lume.

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare invită Comisia pentru afaceri economice și monetare și Comisia pentru afaceri juridice, competente în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul     1

Propunere de directivă

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Publicul ar trebui să fie în măsură să examineze toate activitățile unui grup atunci când acesta posedă anumite unități în cadrul Uniunii. Pentru grupurile care desfășoară activități în Uniune numai prin intermediul unor filiale sau sucursale, filialele și sucursalele ar trebui să publice și să facă accesibil raportul întreprinderii-mamă de cel mai înalt rang. Cu toate acestea, din motive de proporționalitate și eficacitate, obligația de a publica și de a face accesibil raportul nu ar trebui să se aplice decât filialelor mari și mijlocii stabilite în Uniune sau sucursalelor de dimensiuni comparabile înființate într-un stat membru. Prin urmare, domeniul de aplicare al Directivei 2013/34/UE ar trebui extins în consecință pentru a include sucursalele înființate într-un stat membru de către o întreprindere care este stabilită în afara Uniunii.

(6)  Publicul ar trebui să fie în măsură să examineze toate activitățile unui grup atunci când acesta posedă anumite unități în cadrul și în afara Uniunii. Întreprinderile multinaționale operează la nivel mondial și comportamentul lor corporativ are un impact semnificativ asupra țărilor în curs de dezvoltare, care sunt extrem de afectate de eludarea taxelor de către marile corporații. Pentru ca autoritățile fiscale și legislative din țările în curs de dezvoltare să poată monitoriza cu succes activitățile acestor întreprinderi și combate evitarea obligațiilor fiscale, este esențială elaborarea unor rapoarte publice dezagregate relevante pentru fiecare țară și jurisdicție în care ele își desfășoară activitatea. Prin publicarea informațiilor, Uniunea ar spori gradul de coerență a politicii sale de dezvoltare și ar limita posibilele scheme de eludare a obligațiilor fiscale în țările în care mobilizarea resurselor interne a fost identificată ca o componentă-cheie a politicii de dezvoltare a Uniunii și un mijloc indispensabil pentru îndeplinirea obiectivelor Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă.

Amendamentul     2

Propunere de directivă

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  Pentru a asigura coerența politicii de dezvoltare, Uniunea ar trebui să se angajeze serios pe calea creșterii transparenței în domeniul fiscal, ca parte a eforturilor sale de majorare a fondurilor pentru dezvoltare în cadrul Agendei de acțiune de la Addis Abeba a celei de a treia Conferințe internaționale privind finanțarea pentru dezvoltare.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Pentru a asigura un nivel de detaliere care să le permită cetățenilor să evalueze mai bine modul în care întreprinderile multinaționale contribuie la prosperitate în fiecare stat membru, informațiile ar trebui defalcate pe stat membru. În plus, informațiile privind operațiunile întreprinderilor multinaționale ar trebui, de asemenea, prezentate cu un nivel ridicat de detaliere în ceea ce privește anumite jurisdicții fiscale care ridică probleme deosebite. Pentru toate celelalte operațiuni din țările terțe, informațiile ar trebui furnizate într-o formă agregată.

(9)  Pentru a asigura un nivel de detaliere care să le permită cetățenilor să evalueze mai bine modul în care întreprinderile multinaționale contribuie la prosperitate în fiecare jurisdicție în care operează, atât înăuntrul, cât și în afara Uniunii, informațiile ar trebui defalcate pe jurisdicție.

Amendamentul 4

Propunere de directivă

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  Statele membre ar trebui să se asigure că, în cadrul administrațiilor fiscale, un nivel adecvat de resurse umane, tehnice și financiare este dedicat schimbului automat de informații, prelucrării datelor și combaterii fraudei fiscale și evaziunii fiscale. Guvernele țărilor dezvoltate ar trebui să se angajeze să facă schimb de informații în mod automat cu țările în curs de dezvoltare prin stabilirea relațiilor de schimb bilateral necesare.

Amendamentul     5

Propunere de directivă

Considerentul 9 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9b)  Pentru a sprijini țările în curs de dezvoltare să își îmbunătățească capacitatea administrațiilor fiscale, statele membre ar trebui să le ajute prin partajarea de know-how și bune practici.

Amendamentul     6

Propunere de directivă

Considerentul 9 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9c)  În sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare cu privire la consolidarea capacităților, ar trebui să se pună accentul în special pe soluțiile care propun platforme online eficiente, care evită piedicile birocratice, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii.

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2

Directiva 2013/34/UE

Articolul 48 b – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre impun întreprinderilor-mamă de cel mai înalt rang care intră sub incidența legislațiilor lor naționale și a căror cifră de afaceri consolidată netă depășește 750 000 000 EUR, precum și întreprinderilor care intră sub incidența legislațiilor lor naționale, care nu sunt întreprinderi afiliate și a căror cifră de afaceri netă depășește 750 000 000 EUR să întocmească și să publice anual un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit.

Statele membre impun întreprinderilor-mamă de cel mai înalt rang ale grupurilor mari definite la articolul 3 alineatul (7), care intră sub incidența legislațiilor lor naționale, și ale întreprinderilor mari definite la articolul 3 alineatul (4), care intră sub incidența legislațiilor lor naționale, care nu sunt întreprinderi afiliate să întocmească și să publice anual un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2

Directiva 2013/34/UE

Articolul 48 b – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit se pune la dispoziția publicului pe site-ul internet al întreprinderii la data publicării sale.

Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit se publică conform unui model comun disponibil într-un format de date deschis și se pune la dispoziția publicului pe site-ul de internet al întreprinderii la data publicării sale în cel puțin una dintre limbile oficiale ale Uniunii. La data publicării raportului privind informațiile referitoare la impozitul pe profit, întreprinderea depune, de asemenea, raportul într-un registru public administrat de Comisie.

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2

Directiva 2013/34/UE

Articolul 48 b – alineatul 3 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre impun filialelor mari și mijlocii menționate la articolul 3 alineatele (3) și (4) care intră sub incidența legislațiilor lor naționale și care sunt controlate de către o întreprindere-mamă de cel mai înalt rang a cărei cifră de afaceri consolidată netă depășește 750 000 000 EUR și care nu intră sub incidența legislației unui stat membru să publice anual raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit al respectivei întreprinderi-mamă de cel mai înalt rang.

Statele membre impun filialelor care intră sub incidența legislațiilor lor naționale și care sunt controlate de către o întreprindere-mamă de cel mai înalt rang a cărei cifră de afaceri consolidată netă depășește 40 000 000 EUR și care nu intră sub incidența legislației unui stat membru să publice anual raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit al respectivei întreprinderi-mamă de cel mai înalt rang.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2

Directiva 2013/34/UE

Articolul 48 b – alineatul 3 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit se pune la dispoziția publicului la data publicării sale pe site-ul internet al filialei sau pe site-ul internet al unei întreprinderi afiliate.

Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit se publică conform unui model comun disponibil într-un format de date deschis și se pune la dispoziția publicului la data publicării sale pe site-ul de internet al filialei sau pe site-ul de internet al unei întreprinderi afiliate în cel puțin una dintre limbile oficiale ale Uniunii. La data publicării raportului privind informațiile referitoare la impozitul pe profit, întreprinderea depune, de asemenea, raportul într-un registru public administrat de Comisie.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2

Directiva 2013/34/UE

Articolul 48 b – alineatul 4 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit se pune la dispoziția publicului la data publicării sale pe site-ul internet al sucursalei sau pe site-ul internet al unei întreprinderi afiliate.

Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit se publică conform unui model comun disponibil într-un format de date deschis și se pune la dispoziția publicului la data publicării sale pe site-ul de internet al sucursalei sau pe site-ul de internet al unei întreprinderi afiliate în cel puțin una dintre limbile oficiale ale Uniunii. La data publicării raportului privind informațiile referitoare la impozitul pe profit, întreprinderea depune, de asemenea, raportul într-un registru public administrat de Comisie.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2

Directiva 2013/34/UE

Articolul 48 b – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.   Statele membre aplică unei sucursale normele prevăzute la alineatul (4) în cazul în care sunt îndeplinite următoarele criterii:

5.   Statele membre aplică unei sucursale normele prevăzute la alineatul (4) în cazul în care întreprinderea care a înființat sucursala este fie o întreprindere afiliată unui grup care este controlat de către o întreprindere-mamă de cel mai înalt rang care nu intră sub incidența legislației unui stat membru și a cărei cifră de afaceri consolidată netă depășește 40 000 000 EUR, fie o întreprindere care nu este afiliată și a cărei cifră de afaceri netă depășește 40 000 000 EUR;

(a)  întreprinderea care a înființat sucursala este fie o întreprindere afiliată unui grup care este controlat de către o întreprindere-mamă de cel mai înalt rang care nu intră sub incidența legislației unui stat membru și a cărei cifră de afaceri consolidată netă depășește 750 000 000 EUR, fie o întreprindere care nu este afiliată și a cărei cifră de afaceri netă depășește 750 000 000 EUR;

 

(b)   întreprinderea-mamă de cel mai înalt rang menționată la litera (a) nu are o filială mare sau mijlocie, astfel cum se menționează la alineatul (3).

 

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2

Directiva 2013/34/UE

Articolul 48 c – alineatul 2 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  o scurtă descriere a naturii activităților;

(a)  denumirea/denumirile, o scurtă descriere a naturii activităților și amplasarea geografică;

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2

Directiva 2013/34/UE

Articolul 48 c – alineatul 2 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  numărul de angajați;

(b)  numărul de angajați care au fost încadrați cu echivalent normă întreagă;

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2

Directiva 2013/34/UE

Articolul 48 c – alineatul 2 – litera ba (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  valoarea activelor și costul anual de întreținere a acestor active;

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2

Directiva 2013/34/UE

Articolul 48 c – alineatul 2 – litera bb (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb)  vânzările și achizițiile;

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2

Directiva 2013/34/UE

Articolul 48 c – alineatul 2 – litera bc (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bc)  valoarea investițiilor defalcate pe jurisdicție fiscală;

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2

Directiva 2013/34/UE

Articolul 48 c – alineatul 2 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  cuantumul cifrei de afaceri nete, care include cifra de afaceri realizată cu părțile afiliate;

(c)  cuantumul cifrei de afaceri nete, inclusiv o subdiviziune cu cifra de afaceri realizată cu părțile afiliate și cifra de afaceri realizată cu părțile neafiliate;

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2

Directiva 2013/34/UE

Articolul 48 c – alineatul 2 – litera fa (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  capitalul declarat;

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2

Directiva 2013/34/UE

Articolul 48 c – alineatul 2 – litera fb (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fb)  imobilizări corporale, altele decât numerarul sau echivalentele de numerar;

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2

Directiva 2013/34/UE

Articolul 48 c – alineatul 2 – litera ga (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ga)  subvențiile publice primite;

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2

Directiva 2013/34/UE

Articolul 48 c – alineatul 2 – litera gb (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(gb)  o listă a filialelor din fiecare jurisdicție fiscală, atât în interiorul, cât și în afara Uniunii;

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2

Directiva 2013/34/UE

Articolul 48 c – alineatul 2 – litera gc (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(gc)  toate plățile efectuate către guverne pe o bază anuală, conform articolului 41 alineatul (5).

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2

Directiva 2013/34/UE

Articolul 48 c – alineatul 3 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Raportul prezintă informațiile menționate la alineatul (2) separat pentru fiecare stat membru. În cazul în care un stat membru cuprinde mai multe jurisdicții fiscale, informațiile sunt regrupate la nivel de stat membru.

Raportul prezintă informațiile menționate la alineatul (2) separat pentru fiecare stat membru. În cazul în care un stat membru cuprinde mai multe jurisdicții fiscale, informațiile sunt prezentate separat pentru fiecare jurisdicție.

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2

Directiva 2013/34/UE

Articolul 48 c – alineatul 3 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Raportul prezintă, de asemenea, informațiile prevăzute la alineatul (2) din prezentul articol separat pentru fiecare jurisdicție fiscală care, la finalul exercițiului financiar precedent, este inclusă în lista comună la nivelul Uniunii a anumitor jurisdicții fiscale întocmită în conformitate cu articolul 48g, cu excepția cazului în care raportul confirmă în mod explicit, sub rezerva responsabilității prevăzute la articolul 48e de mai jos, că întreprinderile afiliate ale unui grup care intră sub incidența legislației unei astfel de jurisdicții fiscale nu participă direct la tranzacții cu o întreprindere afiliată a aceluiași grup care intră sub incidența legislației oricărui stat membru.

Raportul prezintă, de asemenea, informațiile prevăzute la alineatul (2) separat pentru fiecare jurisdicție fiscală din afara Uniunii.

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2

Directiva 2013/34/UE

Articolul 48 c – alineatul 3 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Raportul prezintă informațiile menționate la alineatul (2) în mod agregat pentru alte jurisdicții fiscale.

eliminat

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2

Directiva 2013/34/UE

Articolul 48 c – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit este publicat și pus la dispoziție pe site-ul internet în cel puțin una dintre limbile oficiale ale Uniunii.

5.  Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit se publică conform unui model comun disponibil într-un format de date deschis și se pune la dispoziția publicului pe site-ul de internet al întreprinderii în cel puțin una dintre limbile oficiale ale Uniunii. La data publicării raportului privind informațiile referitoare la impozitul pe profit, întreprinderea depune, de asemenea, raportul într-un registru public administrat de Comisie.

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2

Directiva 2013/34/UE

Articolul 48 e – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre se asigură că membrii organelor administrative, de conducere și de control ale filialelor menționate la articolul 48b alineatul (3) din prezenta directivă, precum și persoana (persoanele) desemnată (desemnate) să efectueze formalitățile de publicare prevăzute la articolul 13 din Directiva 89/666/CEE pentru sucursala menționată la articolul 48b alineatul (4) din prezenta directivă, care acționează în limitele competențelor conferite de dreptul intern, au responsabilitatea colectivă de a se asigura, aplicând la nivel maxim cunoștințele și abilitățile de care dispun, că raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit este întocmit, publicat și pus la dispoziție în conformitate cu articolele 48b, 48c și 48d.

2.  Statele membre se asigură că membrii organelor administrative, de conducere și de control ale filialelor menționate la articolul 48b alineatul (3) din prezenta directivă, precum și persoana (persoanele) desemnată (desemnate) să efectueze formalitățile de publicare prevăzute la articolul 13 din Directiva 89/666/CEE pentru sucursala menționată la articolul 48b alineatul (4) din prezenta directivă, care acționează în limitele competențelor conferite de dreptul intern, au responsabilitatea colectivă de a se asigura că raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit este întocmit, publicat și pus la dispoziție în conformitate cu articolele 48b, 48c și 48d.

Amendamentul    29

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2

Directiva 2013/34/UE

Articolul 48 ga (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 48ga

 

Modelul comun pentru raport

 

Comisia este împuternicită să adopte acte de punere în aplicare pentru a stabili modelul comun menționat la articolul 48b alineatele (1), (3) și (4) și la articolul 48c alineatul (5). Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 50 alineatul (2).

ANEXĂ: LISTA ENTITĂȚILOR SAU A PERSOANELOR DE LA CARE A PRIMIT CONTRIBUȚII RAPORTOAREA PENTRU AVIZ

Următoarea listă este elaborată în mod absolut voluntar, sub responsabilitatea exclusivă a raportoarei pentru aviz. Raportoarea pentru aviz a primit contribuții de la următoarele entități sau persoane în cursul pregătirii avizului:

Entitate și/sau persoană

Oxfam

Eurodad

ActionAid

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Comunicarea de către anumite întreprinderi și sucursale a informațiilor referitoare la impozitul pe profit

Referințe

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD)

Comisii competente în fond

Data anunțului în plen

ECON

28.4.2016

JURI

28.4.2016

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

DEVE

28.4.2016

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Elly Schlein

16.9.2016

Articolul 55 – Procedura reuniunilor comune ale comisiilor

Data anunțului în plen

19.1.2017

Examinare în comisie

21.3.2017

 

 

 

Data adoptării

25.4.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Beatriz Becerra Basterrechea, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Elly Schlein, Eleftherios Synadinos, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko

Membri supleanți prezenți la votul final

Paul Rübig, Judith Sargentini

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Xabier Benito Ziluaga, Dariusz Rosati

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

21

+

ALDE Group

Paavo Väyrynen

ECR Group

Nirj Deva, Eleni Theocharous

GUE/NGL Group

Xabier Benito Ziluaga

PPE Group

György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda,Dariusz Rosati, Paul Rübig, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko,

S&D Group

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Elly Schlein

Verts/ALE Group

Heidi Hautala, Judith Sargentini

1

-

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTĂ ÎN FOND

Titlu

referitor la comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit

Referințe

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD)

Data prezentării la PE

12.4.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

ECON

28.4.2016

JURI

28.4.2016

 

 

Comisii sesizate pentru avizare

Data anunțului în plen

AFET

28.4.2016

DEVE

28.4.2016

INTA

28.4.2016

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

AFET

30.5.2017

INTA

23.5.2016

 

 

Raportori

Data numirii

Hugues Bayet

15.6.2016

Evelyn Regner

15.6.2016

 

 

Articolul 55 - Procedura reuniunilor comune ale comisiilor

Data anunțului în plen

19.1.2017

Contestarea temeiului juridic

Data avizului JURI

JURI

12.1.2017

 

 

 

Examinare în comisie

27.2.2017

3.5.2017

 

 

Data adoptării

12.6.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

38

9

36

Membri titulari prezenți la votul final

Max Andersson, Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Joëlle Bergeron, Udo Bullmann, Jean-Marie Cavada, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Rosa Estaràs Ferragut, Markus Ferber, Jonás Fernández, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Mary Honeyball, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Gilles Lebreton, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luigi Morgano, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Emil Radev, Evelyn Regner, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Pavel Svoboda, József Szájer, Paul Tang, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Axel Voss, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, David Coburn, Manuel dos Santos, Pascal Durand, Ashley Fox, Heidi Hautala, Ramón Jáuregui Atondo, Victor Negrescu, Virginie Rozière, Andreas Schwab, Tibor Szanyi, Lieve Wierinck, Kosma Złotowski

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Martina Anderson, Dominique Bilde, Ana Gomes, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada, Elly Schlein, Kay Swinburne, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko

Data depunerii

21.6.2017


VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

38

+

PPE

 

ECR

ALDE

EFDD

Burkhard Balz, Rosa Estaràs Ferragut, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Emil Radev, Dariusz Rosati, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Pavel Svoboda, Adam Szejnfeld, József Szájer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tom Vandenkendelaere, Axel Voss, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko, Esther de Lange

Ashley Fox, Sajjad Karim, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Kay Swinburne, Kosma Zlotowski

Enrique Calvet Chambon, Jean-Marie Cavada, Thierry Cornillet, Petr Ježek, António Marinho e Pinto, Lieve Wierinck

Joëlle Bergeron

9

-

GUE/NGL

EFDD

Martina Anderson, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada, Miguel Viegas

David Coburn, Laura Ferrara, Marco Valli

36

0

S&D

 

ECR

ALDE

VERTS/ALE

ENF

Hugues Bayet, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Mary Honeyball, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Olle Ludvigsson, Luigi Morgano, Victor Negrescu, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Tibor Szanyi, Paul Tang, Manuel dos Santos, Jakob von Weizsäcker

Sander Loones, Pirkko Ruohonen-Lerner

Cora van Nieuwenhuizen

Max Andersson, Pascal Durand, Sven Giegold, Heidi Hautala, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Gilles Lebreton, Bernard Monot, Marco Zanni

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Notă juridică