Postopek : 2016/0107(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0227/2017

Predložena besedila :

A8-0227/2017

Razprave :

PV 04/07/2017 - 3
CRE 04/07/2017 - 3

Glasovanja :

PV 04/07/2017 - 6.10
CRE 04/07/2017 - 6.10
Obrazložitev glasovanja
PV 27/03/2019 - 18.10

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0284
P8_TA(2019)0309

POROČILO     ***I
PDF 997kWORD 119k
21.6.2017
PE 597.646v03-00 A8-0227/2017

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2013/34/EU v zvezi z obveznostjo nekaterih podjetij in podružnic glede razkritja davčnih informacij v zvezi z dohodki

(COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD))

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Odbor za pravne zadeve

Poročevalca: Hugues Bayet, Evelyn Regner

(Skupna seja odborov – člen 55 Poslovnika)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MANJŠINSKO MNENJE
 MNENJE ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE O PRAVNI PODLAGI
 MNENJE Odbora za razvoj
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2013/34/EU v zvezi z obveznostjo nekaterih podjetij in podružnic glede razkritja davčnih informacij v zvezi z dohodki

(COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

–  ob upoštevanju predloga Komisije Parlamentu in Svetu (COM(2016)0198),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 50(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0146/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju obrazloženih mnenj irskega in švedskega parlamenta v skladu s Protokolom št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerih izjavljata, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–  ob upoštevanju mnenja Odbora za pravne zadeve o predlagani pravni podlagi,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 21. septembra 2016(1),

–  ob upoštevanju akcijskega načrta OECD o eroziji davčne osnove in preusmerjanju dobička (BEPS),

–  ob upoštevanju členov 59 in 39 Poslovnika,

–  ob upoštevanju skupnih razprav Odbora za ekonomske in monetarne zadeve in Odbora za pravne zadeve v skladu s členom 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve in Odbora za pravne zadeve ter mnenja Odbora za razvoj (A8-0227/2017),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Uvodna izjava -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1)  Enaka davčna obravnava za vse, zlasti za vsa podjetja, je osnovni pogoj enotnega trga. Usklajen in dosleden pristop k izvajanju nacionalnih davčnih sistemov je ključnega pomena za dobro delovanje enotnega trga in bi prispeval k preprečevanju izogibanja davkom in preusmerjanja dobička.

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava -1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1a)  Izogibanje davkom in davčne utaje so skupaj s shemami za preusmerjanje dobička vlade in državljane prikrajšali za potrebna sredstva, s katerimi bi se med drugim zagotavljal splošen brezplačni dostop do storitev javnega šolstva in zdravstva ter državnih socialnih storitev, poleg tega pa so države prikrajšali za možnost ponujanja dostopnih stanovanj in javnega prevoza ter za izgradnjo infrastrukture, ki je ključnega pomena za socialni razvoj in gospodarsko rast. Na kratko, te sheme so vzrok za nepravičnost, neenakost ter ekonomske, socialne in teritorialne razlike.

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava -1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1b)  Pravičen in učinkovit sistem obdavčitve dohodkov pravnih oseb bi moral zadostiti nujni potrebi po progresivni in pravični globalni davčni politiki, spodbujati prerazporeditev bogastva in prispevati k boju proti neenakostim.

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  V zadnjih letih je izziv, ki ga predstavlja izogibanje davkom od dohodkov pravnih oseb, znatno večji, v Uniji in po svetu pa vzbuja veliko zaskrbljenost. Evropski svet je v svojih sklepih z dne 18. decembra 2014 priznal, da je treba nujno okrepiti prizadevanja za boj proti izogibanju davkom tako na svetovni ravni kot na ravni Unije. Komisija je v svojem sporočilu z naslovom „Delovni program Komisije za leto 2016 – Čas je za drugačen pristop“16 in v sporočilu z naslovom „Delovni program Komisije za leto 2015 – Nov začetek“17 kot prioriteto opredelila potrebo po prehodu na sistem, po katerem bo država, v kateri se ustvarijo dobički, tudi država obdavčenja. Prav tako je kot prioriteto opredelila potrebo po odzivu na pozive naše družbe k pravičnosti in davčni preglednosti.

(1)  Preglednost je ključna za zagotavljanje dobro delujočega enotnega trga. V zadnjih letih je izziv, ki ga predstavlja izogibanje davkom od dohodkov pravnih oseb, znatno večji, v Uniji in po svetu pa vzbuja veliko zaskrbljenost. Evropski svet je v svojih sklepih z dne 18. decembra 2014 priznal, da je treba nujno okrepiti prizadevanja za boj proti izogibanju davkom tako na svetovni ravni kot na ravni Unije. Komisija je v svojem sporočilu z naslovom „Delovni program Komisije za leto 2016 – Čas je za drugačen pristop“16 in v sporočilu z naslovom „Delovni program Komisije za leto 2015 – Nov začetek“17 kot prioriteto opredelila potrebo po prehodu na sistem, po katerem bo država, v kateri se ustvarijo dobički, tudi država obdavčenja. Prav tako je kot prioriteto opredelila potrebo po odzivu na pozive evropskih državljanov k preglednosti in potrebo, da se zagotovi referenčni model za druge države. Ključnega pomena je, da se pri preglednosti upošteva vzajemnost med konkurenti.

__________________

__________________

16 COM(2015) 610 final z dne 27. oktobra 2015.

16 COM(2015) 610 final z dne 27. oktobra 2015.

17 COM(2014) 910 final z dne 16. decembra 2014.

17 COM(2014) 910 final z dne 16. decembra 2014.

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Evropski parlament je v svoji resoluciji z dne 16. decembra 2015 o spodbujanju preglednosti, usklajevanja in konvergence pri politikah na področju davka od dohodkov pravnih oseb v Uniji18 priznal, da lahko večja preglednost na področju obdavčitve dohodkov pravnih oseb izboljša pobiranje davkov, poveča učinkovitost davčnih organov in zagotovi večje zaupanje javnosti v davčne sisteme in vlade.

(2)  Evropski parlament je v svoji resoluciji z dne 16. decembra 2015 o spodbujanju preglednosti, usklajevanja in konvergence pri politikah na področju davka od dohodkov pravnih oseb v Uniji18 priznal, da lahko večja preglednost, sodelovanje in konvergenca na področju politike obdavčitve dohodkov pravnih oseb v Uniji izboljšajo pobiranje davkov, poveča učinkovitost davčnih organov, podpirajo oblikovalce politik pri ocenjevanju obstoječega davčnega sistema in razvoju zakonodaje v prihodnosti, zagotovijo več zaupanja javnosti v davčne sisteme in vlade ter izboljšajo odločanje o naložbah na podlagi natančnejših profilov tveganja podjetij.

__________________

__________________

18 2015/2010(INL).

18 2015/2010(INL).

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Javno poročanje po državah je učinkovito in ustrezno orodje za povečanje preglednosti v zvezi z dejavnostmi multinacionalnih podjetij, s katerim lahko javnost oceni učinek teh dejavnosti na realni sektor. Poleg tega bo izboljšalo sposobnost delničarjev, da pravilno ocenijo tveganja, ki jih prevzemajo podjetja, privedlo do naložbenih strategij, ki bodo temeljile na točnih informacijah, in povečalo zmožnosti nosilcev odločanja, da ocenijo učinkovitost in vpliv nacionalnih zakonodaj.

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Uvodna izjava 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2b)  Poročanje po državah bo tudi pozitivno vplivalo na pravice zaposlenih do obveščanja in posvetovanja, kot so določene v Direktivi 2002/14/ES, s povečanjem znanja o dejavnostih podjetij, pa tudi na kakovost poglobljenega dialoga v podjetjih.

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Skupina G20 je novembra 2015 ob pozivu k globalnemu pravičnemu in sodobnemu mednarodnemu davčnemu sistemu potrdila „Akcijski načrt za preprečevanje erozije davčne osnove in preusmerjanja dobička“ organizacije OECD (v nadaljnjem besedilu: akcijski načrt BEPS), katerega cilj je vladam zagotoviti jasne mednarodne rešitve pri obravnavanju vrzeli in neskladij med obstoječimi pravili, ki omogočajo prenašanje dobičkov pravnih oseb v države brez ali z zelo nizko stopnjo obdavčitve, kjer se morda ne ustvarja resnična vrednost. Zlasti ukrep 13 akcijskega načrta BEPS uvaja obveznost za nekatera multinacionalna podjetja, da nacionalnim davčnim organom na zaupni osnovi predložijo poročila po državah. Komisija je 27. januarja 2016 sprejela tako imenovani sveženj proti izogibanju davkom. Eden od ciljev navedenega svežnja je prenos ukrepa 13 akcijskega načrta BEPS v pravo Unije, in sicer s spremembo Direktive Sveta 2011/16/EU20 .

(4)  Skupina G20 je novembra 2015 ob pozivu k globalnemu pravičnemu in sodobnemu mednarodnemu davčnemu sistemu potrdila „Akcijski načrt za preprečevanje erozije davčne osnove in preusmerjanja dobička“ organizacije OECD (v nadaljnjem besedilu: akcijski načrt BEPS), katerega cilj je vladam zagotoviti jasne mednarodne rešitve pri obravnavanju vrzeli in neskladij med obstoječimi pravili, ki omogočajo prenašanje dobičkov pravnih oseb v države brez ali z zelo nizko stopnjo obdavčitve, kjer se morda ne ustvarja resnična vrednost. Pobuda za preprečevanje erozije davčne osnove in preusmerjanja dobička ni izpolnila obljube, ki so jo dali finančni ministri G-20 v Sankt Petersburgu septembra 2013, ko so navedli, da „bi bilo treba dobiček obdavčevati v državah članicah, kjer se ekonomska dejavnost odvija in kjer je dobiček ustvarjen“19a. To, da postopek preprečevanja erozije davčne osnove in preusmerjanja dobička ni izpolnil svojih prvotnih ciljev, kaže, da je treba večjo pozornost nameniti poročanju na ravni držav za vsa multinacionalna podjetja. Zlasti ukrep 13 akcijskega načrta BEPS uvaja obveznost za nekatera multinacionalna podjetja, da nacionalnim davčnim organom na zaupni osnovi predložijo poročila po državah. Komisija je 27. januarja 2016 sprejela tako imenovani sveženj proti izogibanju davkom. Eden od ciljev navedenega svežnja je prenos ukrepa 13 akcijskega načrta BEPS v pravo Unije, in sicer s spremembo Direktive Sveta 2011/16/EU20 . Vendar je za obdavčitev dobička, kjer se ustvarja vrednost, potreben celovit pristop k poročanju po državah, ki temelji na javnem poročanju.

__________________

__________________

 

19a Izjava voditeljev držav skupine G-20 na vrhu v Sankt Peterburgu 5. in 6. septembra 2013, str. 12.

20 Direktiva Sveta 2011/16/EU z dne 15. februarja 2011 o upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja in razveljavitvi Direktive 77/799/EGS (UL L 64, 11.3.2011, str. 1).

20 Direktiva Sveta 2011/16/EU z dne 15. februarja 2011 o upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja in razveljavitvi Direktive 77/799/EGS (UL L 64, 11.3.2011, str. 1).

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde (IASB) bi moral posodobiti mednarodne standarde računovodskega poročanja (MSRP) in mednarodne računovodske standarde (MRS), da bi olajšal uvedbo obveznosti javnega poročanja po državah.

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Uvodna izjava 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4b)  Javno poročanje po državah je v Evropski uniji že uveljavljeno za bančni sektor, in sicer z Direktivo 2013/36/EU, pa tudi za ekstraktivno in gozdarsko industrijo z Direktivo 2013/34/EU.

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Uvodna izjava 4 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4c)  Evropska unija je z uvedbo javnega poročanja po državah, kot ga prej nismo poznali, dokazala, da je postala vodilna v svetu na področju boja proti izogibanju davkom.

Predlog spremembe    12

Predlog direktive

Uvodna izjava 4 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4d)  Ker je lahko učinkovit boj proti davčnim utajam, izogibanju davkom in agresivnemu davčnemu načrtovanju uspešen samo s skupnim ukrepanjem na mednarodni ravni, je bistvenega pomena, da Evropska unija z ohranjanjem vodilne vloge v svetu v tem boju uskladi svoje ukrepe z mednarodnimi akterji, na primer v okviru OECD. Enostranski ukrepi, četudi zelo ambiciozni, nimajo resnične možnosti za uspeh, poleg tega pa ogrožajo konkurenčnost evropskih podjetij in škodujejo naložbenemu okolju Unije.

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Uvodna izjava 4 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4e)  Večja preglednost pri finančnem razkrivanju prinaša koristi vsem, saj bodo davčne uprave učinkovitejše, civilna družba bolj vključena, zaposleni bolje obveščeni, vlagatelji pa manj naklonjeni tveganju. Poleg tega bodo podjetja imela koristi od boljših odnosov z zainteresiranimi stranmi, kar prinaša večjo stabilnost in lažji dostop do financiranja zaradi jasnejšega profila tveganja in boljšega ugleda.

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Okrepljen javni nadzor nad davki od dohodkov multinacionalnih podjetij, ki poslujejo v Uniji, je bistven element dodatne spodbuditve družbene odgovornosti gospodarskih družb, prispevanja k blaginji s pobiranjem davkov, spodbujanja bolj pravične davčne konkurence v Uniji prek bolj osveščene javne razprave ter obnovitve zaupanja javnosti v pravičnost nacionalnih davčnih sistemov. Takšen javni nadzor je mogoče doseči s poročanjem o davčnih informacijah v zvezi z dohodki, ne glede na to, kje ima sedež končno obvladujoče podjetje multinacionalne skupine podjetij.

(5)  Poleg večje preglednosti, ustvarjene s poročanjem nacionalnim davčnim organom po državah, je okrepljen javni nadzor nad davki od dohodkov multinacionalnih podjetij, ki poslujejo v Uniji, bistven element za spodbuditev družbene odgovornosti in dodatno spodbuditev socialne odgovornosti gospodarskih družb, za prispevanje k blaginji s pobiranjem davkov, spodbujanje bolj pravične davčne konkurence v Uniji prek bolj osveščene javne razprave ter obnovitev zaupanja javnosti v pravičnost nacionalnih davčnih sistemov. Takšen javni nadzor je mogoče doseči s poročanjem o davčnih informacijah v zvezi z dohodki, ne glede na to, kje ima sedež končno obvladujoče podjetje multinacionalne skupine podjetij. Javni nadzor pa mora potekati brez ogrožanja naložbenega okolja v Uniji ali konkurenčnosti podjetij Unije, zlasti malih in srednjih podjetij, kot so opredeljena v tej direktivi, in podjetij s srednje veliko tržno kapitalizacijo, kot so opredeljena v Uredbi (EU) 2015/10171a, ki bi morala biti izvzeta iz obveznosti poročanja po tej direktivi.

 

__________________

 

1a Uredba (EU) 2015/1017 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2013 o Evropskem skladu za strateške naložbe, Evropskem svetovalnem vozlišču za naložbe in Evropskem portalu naložbenih projektov ter o spremembi uredb (EU) št. 1291/2013 in (EU) št. 1316/2013 – Evropski sklad za strateške naložbe (UL L 182, 29.6.2013, str. 19).

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Komisija je družbeno odgovornost gospodarskih družb opredelila kot odgovornost podjetij za njihov vpliv na družbo. Družbeno odgovornost bi morale upravljati gospodarske družbe. Javni organi lahko zagotavljajo podporo s premišljeno kombinacijo prostovoljnih ukrepov politike in po potrebi dopolnilnimi predpisi. Podjetja lahko postanejo družbeno odgovorna bodisi s spoštovanjem zakonov ali vključevanjem socialnih, okoljskih in etičnih vprašanj ter vprašanj v zvezi s človekovimi pravicami v poslovno strategijo in dejavnosti ali oboje.

Predlog spremembe    16

Predlog direktive

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Javnosti je treba omogočiti, da nadzoruje vse dejavnosti skupine podjetij, če so nekatere poslovne enote skupine v Uniji. Kar zadeva skupine podjetij, ki v Uniji poslujejo zgolj prek odvisnih podjetij ali podružnic, bi morala ta odvisna podjetja in podružnice objavljati poročilo končnega obvladujočega podjetja in omogočiti dostop do njega. Vendar bi bilo treba zaradi sorazmernosti in učinkovitosti, obveznost objave in omogočanja dostopa do poročila omejiti na srednja ali velika odvisna podjetja s sedežem v Uniji ali na podružnice primerljive velikosti, odprte v posamezni državi članici. Področje uporabe Direktive 2013/34/EU bi bilo zato treba ustrezno razširiti na podružnice, ki jih podjetje s sedežem zunaj Unije odpre v državi članici.

(6)  Javnosti je treba omogočiti, da nadzoruje vse dejavnosti skupine podjetij, če so nekatere poslovne enote skupine v Uniji in zunaj nje. Skupine s poslovnimi enotami v Uniji bi morale spoštovati načela Unije o dobrem davčnem upravljanju. Multinacionalna podjetja poslujejo po vsem svetu in njihovo ravnanje znatno vpliva na države v razvoju. Z omogočanjem dostopa državljanov do informacij o podjetjih po državah bi lahko njim in davčnim upravam v njihovi državi omogočili, da nadzorujejo, ocenjujejo in/ali kazensko preganjajo taka podjetja. Z objavo informacij za posamezne davčne jurisdikcije, v katerih poslujejo multinacionalna podjetja, bi Unija povečala skladnost svoje razvojne politike in omejila morebitne sheme izogibanja davkom v državah, v katerih je bila uporaba domačih virov opredeljena kot ključni element razvojne politike Unije.

Predlog spremembe    17

Predlog direktive

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Poročilo o davčnih informacijah v zvezi z dohodki bi moralo vsebovati informacije v zvezi z vsemi dejavnostmi podjetja oziroma vseh povezanih podjetij skupine, ki jo nadzira končno obvladujoče podjetje. Informacije bi morale temeljiti na specifikacijah poročanja iz ukrepa 13 akcijskega načrta BEPS in bi morale biti omejene na tisto, kar je nujno za omogočitev učinkovitega javnega nadzora, tako da razkritje ne povzroči nesorazmernih tveganj ali škode. Poročilo bi moralo vsebovati tudi kratek opis vrste dejavnosti. Takšen opis bi lahko temeljil na kategorizaciji iz razpredelnice 2 Priloge III poglavja V smernic OECD za dokumentacijo določanja transfernih cen. Poročilo bi moralo vključevati splošen opis z obrazložitvijo bistvenih odstopanj na ravni skupine med obračunanim in plačanim davkom, ter pri tem upoštevati ustrezne zneske iz preteklih poslovnih let.

(8)  Poročilo o davčnih informacijah v zvezi z dohodki bi moralo vsebovati informacije v zvezi z vsemi dejavnostmi podjetja oziroma vseh povezanih podjetij skupine, ki jo nadzira končno obvladujoče podjetje. Informacije bi morale upoštevati specifikacije poročanja iz ukrepa 13 akcijskega načrta BEPS in bi morale biti omejene na tisto, kar je nujno za omogočitev učinkovitega javnega nadzora, tako da razkritje ne povzroči nesorazmernih tveganj ali škode v smislu konkurenčnosti ali nepravilne razlage za zadevna podjetja. Poročilo bi moralo vsebovati tudi kratek opis vrste dejavnosti. Takšen opis bi lahko temeljil na kategorizaciji iz razpredelnice 2 Priloge III poglavja V smernic OECD za dokumentacijo določanja transfernih cen. Poročilo bi moralo vključevati splošen opis z obrazložitvijo, vključno z bistvenimi odstopanji na ravni skupine med obračunanim in plačanim davkom, ter pri tem upoštevati ustrezne zneske iz preteklih poslovnih let.

Predlog spremembe    18

Predlog direktive

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Da bi bilo mogoče zagotoviti ustrezno raven podrobnosti informacij, na podlagi katerih bi lahko državljani bolje ocenili prispevek multinacionalnih podjetij k blaginji posamezne države članice, bi morale biti informacije razčlenjene po državah članicah. Poleg tega bi morale biti zelo podrobne tudi informacije o poslovnih dejavnostih multinacionalnih podjetij, kar zadeva nekatere davčne jurisdikcije, ki predstavljajo poseben izziv. Za vse druge poslovne dejavnosti v tretjih državah bi bilo treba informacije navesti v skupnem znesku.

(9)  Da bi bilo mogoče zagotoviti ustrezno raven podrobnosti informacij, na podlagi katerih bi lahko državljani bolje ocenili prispevek multinacionalnih podjetij k blaginji posamezne jurisdikcije, v kateri delujejo, tako v Uniji kot zunaj nje, ne da bi to škodilo konkurenčnosti podjetja, bi morale biti informacije razčlenjene po jurisdikcijah. Poročilo o davčnih informacijah v zvezi z dohodki je mogoče smiselno razumeti in uporabljati samo, če so informacije predstavljene razčlenjeno po posamezni jurisdikciji.

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Da bi se primeri neskladij razkrili javnosti, bi moral(-i) zakoniti revizor(-ji) ali revizijsko(-a) podjetje(-a) preveriti, ali je bilo poročilo o davčnih informacijah v zvezi z dohodki pripravljeno in predloženo v skladu z zahtevami te direktive ter omogočen dostop do poročila na spletišču zadevnega podjetja oziroma njegovega povezanega podjetja.

(11)  Da bi se primeri neskladij razkrili javnosti, bi moral(-i) zakoniti revizor(-ji) ali revizijsko(-a) podjetje(-a) preveriti, ali je bilo poročilo o davčnih informacijah v zvezi z dohodki pripravljeno in predloženo v skladu z zahtevami te direktive in omogočen dostop do poročila na spletišču zadevnega podjetja oziroma njegovega povezanega podjetja ter ali so javno razkrite informacije v skladu z revidiranimi finančnimi informacijami podjetja v rokih, določenih v tej direktivi.

Predlog spremembe    20

Predlog direktive

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a)   O primerih kršitev s strani podjetij in podružnic v zvezi z zahtevami glede sporočanja davčnih informacij v zvezi z dohodki, zaradi katerih države članice naložijo kazni v skladu z Direktivo 2013/34/EU, bi bilo treba poročati v javnem registru, ki ga upravlja Evropska komisija. Te kazni bi lahko med drugim vključevale upravne kazni ali izključitev iz javnih razpisov in dodeljevanja sredstev iz strukturnih skladov Unije.

Predlog spremembe    21

Predlog direktive

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Za določitev tistih davčnih jurisdikcij, za katere je treba navesti zelo podrobne informacije, bi bilo treba pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 PDEU prenesti na Komisijo, da bi pripravila skupni seznam Unije teh davčnih jurisdikcij. Seznam bi bilo treba pripraviti v skladu z določenimi merili, opredeljenimi na podlagi Priloge 1 k Sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o zunanji strategiji za učinkovito obdavčenje (COM(2016) 24 final). Posebej pomembno je, da Komisija med pripravljalnimi deli izvede ustrezna posvetovanja, tudi na strokovni ravni, ter pri tem upošteva načela iz Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje, kot so ga potrdili Evropski parlament, Svet in Komisija in ki čaka na uradni podpis. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

črtano

Predlog spremembe    22

Predlog direktive

Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a)   Da bi zagotovili enotne pogoje za izvajanje člena 48b(1), (3), (4) in (6) ter člena 48c(5) Direktive 2013/34/EU, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta1a .

 

________________

 

1a Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

Predlog spremembe    23

Predlog direktive

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Ker cilja te direktive države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se ta cilj zaradi njegovega učinka lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne presega tistega, kar je potrebno za dosego navedenega cilja.

(14)  Ker cilja te direktive države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se ta cilj zaradi njegovega učinka lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. Zato je ukrepanje Unije upravičeno, da se primerno obravnava čezmejna razsežnost poslovanja v primerih agresivnega davčnega načrtovanja ali ureditev določanja transfernih cen. Pobuda je odgovor na pomisleke, ki so jih zainteresirane strani izrazile glede potrebe po odpravi izkrivljanj na enotnem trgu brez ogrožanja konkurenčnosti Unije. Prav tako ne bi smela povzročiti neupravičenega upravnega bremena za podjetja, ustvariti dodatnih davčnih sporov oziroma predstavljati tveganja dvojnega obdavčenja. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja, vsaj kar zadeva večjo preglednost.

Predlog spremembe    24

Predlog direktive

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Ta direktiva upošteva temeljne pravice in spoštuje načela, priznana zlasti z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah.

(15)  Na splošno je obseg razkritih informacij v okviru te direktive sorazmeren s ciljem okrepitve javne preglednosti in javnega nadzora. Za to direktivo se zato šteje, da spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, priznana zlasti v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah.

Predlog spremembe    25

Predlog direktive

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  V skladu s skupno politično izjavo držav članic in Komisije o obrazložitvenih dokumentih24 z dne 28. septembra 2011 se države članice zavezujejo, da bodo v upravičenih primerih obvestilu o ukrepih za prenos priložile enega ali več dokumentov, v katerih se pojasni razmerje med sestavnimi elementi direktive in ustrezajočimi deli nacionalnih instrumentov za prenos. V zvezi s to direktivo zakonodajalec meni, da je pošiljanje takšnih dokumentov upravičeno.

(16)  Države članice so se v skladu s Skupno politično izjavo z dne 28. septembra 2011 držav članic in Komisije o obrazložitvenih dokumentih24 zavezale, da bodo v upravičenih primerih obvestilu o ukrepih za prenos priložile enega ali več dokumentov, v katerih bo pojasnjeno razmerje med sestavnimi elementi direktive in ustreznimi deli nacionalnih instrumentov za prenos, na primer v obliki primerjalnega grafa. Zakonodajalec meni, da je v primeru te direktive posredovanje takih dokumentov upravičeno za dosego cilja te direktive ter preprečitev morebitnih manjkajočih informacij in nedoslednosti v zvezi z izvajanjem v državah članicah v skladu z njihovo nacionalno zakonodajo.

__________________

__________________

24UL C 369, 17.12.2011, str. 14.

24UL C 369, 17.12.2011, str. 14.

Predlog spremembe  26

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 2013/34/EU.

Člen 48b – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice zahtevajo, da končna obvladujoča podjetja, za katera velja nacionalna zakonodaja in katerih konsolidirani čisti prihodek presega 750 000 000 EUR, in podjetja, za katere velja nacionalna zakonodaja, ki niso povezana podjetja, in katerih čisti prihodek presega 750 000 000 EUR, pripravijo in objavijo letno poročilo o davčnih informacijah v zvezi z dohodki.

Države članice zahtevajo, da končna obvladujoča podjetja, za katera velja nacionalna zakonodaja in katerih konsolidirani prihodek znaša ali presega 750 000 000 EUR, in podjetja, za katere velja nacionalna zakonodaja, ki niso povezana podjetja, in katerih čisti prihodek znaša ali presega 750 000 000 EUR, pripravijo letno poročilo o davčnih informacijah v zvezi z dohodki in ga dajo brezplačno na voljo javnosti.

Predlog spremembe    27

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 2013/34/EU.

Člen 48b – odstavek 1 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Poročilo o davčnih informacijah v zvezi z dohodki je dostopno javnosti na spletišču podjetja na dan objave.

Poročilo o davčnih informacijah v zvezi z dohodki se objavi po skupni predlogi in v odprtem podatkovnem formatu ter je brezplačno dostopno javnosti na spletišču podjetja na dan objave v vsaj enem od uradnih jezikov Unije. Podjetje istega dne poročilo vloži tudi v javni register, ki ga upravlja Komisija.

 

Države članice ne uporabljajo pravil, določenih v tem odstavku, če so taka podjetja ustanovljena samo na ozemlju ene države članice in v nobeni drugi davčni jurisdikciji.

Predlog spremembe    28

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 2013/34/EU.

Člen 48b – odstavek 3 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice zahtevajo, da srednja in velika odvisna podjetja iz člena 3(3) in (4), za katera velja nacionalna zakonodaja in ki jih nadzira končno obvladujoče podjetje, katerega konsolidirani čisti prihodek presega 750 000 000 EUR in za katerega ne velja zakonodaja države članice, objavijo letno poročilo o davčnih informacijah v zvezi z dohodki navedenega končnega obvladujočega podjetja.

Države članice zahtevajo, da odvisna podjetja, za katera velja nacionalna zakonodaja in ki jih nadzira končno obvladujoče podjetje, katerega konsolidirani čisti prihodek v bilanci stanja v finančnem letu znaša ali presega 750 000 000 EUR in za katerega ne velja zakonodaja države članice, objavijo letno poročilo o davčnih informacijah v zvezi z dohodki navedenega končnega obvladujočega podjetja.

Predlog spremembe    29

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 2013/34/EU.

Člen 48b – odstavek 3 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Poročilo o davčnih informacijah v zvezi z dohodki je dostopno javnosti na dan objave na spletišču odvisnega podjetja ali na spletišču povezanega podjetja.

Poročilo o davčnih informacijah v zvezi z dohodki se objavi po skupni predlogi in v odprtem podatkovnem formatu ter je brezplačno dostopno javnosti na dan objave na spletišču odvisnega podjetja ali na spletišču povezanega podjetja v vsaj enem od uradnih jezikov Evropske unije. Podjetje istega dne poročilo vloži tudi v javni register, ki ga upravlja Komisija.

Predlog spremembe    30

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 2013/34/EU.

Člen 48b – odstavek 4 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice zahtevajo, da podružnice, ki jih v državi članici odpre podjetje, za katero ne velja zakonodaja države članice, objavijo letno poročilo o davčnih informacijah v zvezi z dohodki končnega obvladujočega podjetja iz točke (a) odstavka 5 tega člena.

Države članice zahtevajo, da podružnice, ki jih v državi članici odpre podjetje, za katero ne velja zakonodaja države članice, objavijo in dajo brezplačno na voljo javnosti letno poročilo o davčnih informacijah v zvezi z dohodki končnega obvladujočega podjetja iz točke (a) odstavka 5 tega člena.

Predlog spremembe    31

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 2013/34/EU.

Člen 48b – odstavek 4 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Poročilo o davčnih informacijah v zvezi z dohodki je dostopno javnosti na dan objave na spletišču podružnice ali na spletišču povezanega podjetja.

Poročilo o davčnih informacijah v zvezi z dohodki se objavi po skupni predlogi in v odprtem podatkovnem formatu ter je dostopno javnosti na dan objave na spletišču podružnice ali na spletišču povezanega podjetja v vsaj enem od uradnih jezikov Evropske unije. Podjetje istega dne poročilo vloži tudi v javni register, ki ga upravlja Komisija.

Predlog spremembe  32

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 2013/34/EU.

Člen 48b – odstavek 5 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  podjetje, ki je odprlo podružnico, je bodisi povezano podjetje skupine, ki jo nadzira končno obvladujoče podjetje, za katero ne velja zakonodaja države članice in katerega konsolidirani čisti prihodek presega 750 000 000 EUR, bodisi podjetje, ki ni povezano in katerega konsolidirani čisti prihodek presega 750 000 000 EUR;

(a)  podjetje, ki je odprlo podružnico, je bodisi povezano podjetje skupine, ki jo nadzira končno obvladujoče podjetje, za katero ne velja zakonodaja države članice in katerega konsolidirani čisti prihodek v bilanci stanja znaša ali presega 750 000 000 EUR, bodisi podjetje, ki ni povezano in katerega čisti prihodek znaša ali presega 750 000 000 EUR;

Predlog spremembe    33

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 2013/34/EU.

Člen 48b – odstavek 5 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  končno obvladujoče podjetje iz točke (a) nima srednjega ali velikega odvisnega podjetja, kot je navedeno v odstavku 3.

(b)  končno obvladujoče podjetje iz točke (a) nima srednjega ali velikega odvisnega podjetja, kot je navedeno v odstavku 3, za katero bi že veljale obveznosti poročanja.

Predlog spremembe    34

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 2013/34/EU.

Člen 48b – odstavek 7 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7a.   V državah članicah, ki niso uvedle eura, se znesek, določen v odstavkih 1, 3 in 5, v nacionalno valuto preračuna po menjalnem tečaju, objavljenem v Uradnem listu Evropske unije, ki velja na dan začetka veljavnosti tega poglavja.

Predlog spremembe    35

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 2013/34/EU.

Člen 48c – odstavek 2 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Informacije iz odstavka 1 zajemajo naslednje:

2.  Informacije iz odstavka 1 se predložijo v skupni predlogi in zajemajo naslednje informacije, razčlenjene po davčnih jurisdikcijah:

Predlog spremembe    36

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 2013/34/EU.

Člen 48c – odstavek 2 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  kratek opis vrste dejavnosti;

(a) ime končnega podjetje in, če je ustrezno, seznam vseh njegovih odvisnih podjetij, kratek opis narave njihovih dejavnosti in njihove različne geografske lokacije;

Predlog spremembe    37

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 2013/34/EU.

Člen 48c – odstavek 2 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  število zaposlenih;

(b) število zaposlenih v ekvivalentu polnega delovnega časa;

Predlog spremembe    38

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 2013/34/EU.

Člen 48c – odstavek 2 – točka b a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  osnovna sredstva razen denarnih sredstev ali njihovih ustreznikov;

Predlog spremembe    39

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 2013/34/EU.

Člen 48c – odstavek 2 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  znesek čistega prihodka, ki vključuje prihodek, ustvarjen s povezanimi strankami,

(c)  znesek čistega prihodka, ki vključuje ločeno naveden prihodek, ustvarjen s povezanimi strankami, in prihodek, ustvarjen z nepovezanimi strankami;

Predlog spremembe    40

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 2013/34/EU.

Člen 48c – odstavek 2 – točka g a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ga)  izkazani kapital;

Predlog spremembe    41

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 2013/34/EU.

Člen 48c – odstavek 2 – točka g b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(gb)  ali imajo podjetja, odvisna podjetja ali podružnice koristi od preferencialne davčne obravnave v okviru ureditve za obdavčitev intelektualne lastnine ali enakovrednih ureditev.

Predlog spremembe    42

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 2013/34/EU.

Člen 48c – odstavek 3 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V poročilu se informacije iz odstavka 2 navedejo ločeno za vsako državo članico. Če je v posamezni državi članici več davčnih jurisdikcij, se informacije združijo na ravni države članice.

V poročilu se informacije iz odstavka 2 navedejo ločeno za vsako državo članico. Če je v posamezni državi članici več davčnih jurisdikcij, se informacije navedejo za vsako davčno jurisdikcijo posebej.

Predlog spremembe    43

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 2013/34/EU.

Člen 48c – odstavek 3 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V poročilu se informacije iz odstavka 2 navedejo ločeno tudi za vsako davčno jurisdikcijo, ki je bila ob koncu preteklega poslovnega leta navedena na skupnem seznamu Unije nekaterih davčnih jurisdikcij, sestavljenem na podlagi člena 48g, razen če poročilo na podlagi odgovornosti iz člena 48e v nadaljevanju izrecno potrjuje, da odvisna podjetja skupine, za katera velja zakonodaja takšne davčne jurisdikcije, ne poslujejo neposredno z nobenim povezanim podjetjem iste skupine, za katerega velja zakonodaja katere koli države članice.

V poročilu se informacije iz odstavka 2 navedejo ločeno tudi za vsako davčno jurisdikcijo zunaj Unije.

Predlog spremembe    44

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 2013/34/EU.

Člen 48c – odstavek 3 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V poročilu se informacije iz odstavka 2 navedejo združeno za druge davčne jurisdikcije.

črtano

Predlog spremembe    45

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 2013/34/EU.

Člen 48c – odstavek 3 – pododstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Zaradi varovanja poslovno občutljivih informacij in za zagotovitev poštene konkurence lahko države članice dovolijo začasno opustitev ene ali več informacij iz člena 48c iz poročila glede dejavnosti v eni ali več posebnih davčnih jurisdikcij, kadar je njihova narava takšna, da bi razkritje resno škodovalo poslovnemu položaju podjetja iz člena 48b(1) in člena 48b(3), na katera se nanaša. Opustitev ne sme preprečiti poštenega in uravnoteženega razumevanja davčnega položaja podjetja. Opustitev se navede v poročilu skupaj s pojasnilom, zakaj je do nje prišlo, in z navedbo zadevne davčne jurisdikcije.

Predlog spremembe    46

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 2013/34/EU.

Člen 48c – odstavek 3 – pododstavek 3 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Države članice za takšne opustitve zahtevajo predhodno odobritev nacionalnega pristojnega organa. Podjetje vsako leto pristojni organ zaprosi za novo odobritev, ta pa sprejme odločitev na podlagi nove ocene položaja. Če opuščene informacije ne izpolnjujejo več zahtev, določenih v pododstavku 3a, se nemudoma javno objavijo.

Predlog spremembe    47

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 2013/34/EU.

Člen 48c – odstavek 3 – pododstavek 3 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Države članice obvestijo Komisijo o odobritvi takšnega začasnega odstopanja in ji zaupno pošljejo opuščene informacije skupaj s podrobnim pojasnilom odobrenega odstopanja. Komisija vsako leto na svoji spletni strani objavi obvestila, ki jih je prejela od držav članic, in pojasnila v skladu s pododstavkom 3a.

Predlog spremembe    48

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 2013/34/EU.

Člen 48c – odstavek 3 – pododstavek 3 d (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komisija preveri ustrezno spoštovanje zahteve iz pododstavka 3a in spremlja uporabo takega začasnega odstopanja, ki ga odobrijo nacionalni organi.

Predlog spremembe    49

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 2013/34/EU.

Člen 48c – odstavek 3 – pododstavek 3 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Če Komisija po tem, ko je opravila oceno informacij, ki jih je prejela v skladu s pododstavkom 3c, ugotovi, da zahteva, določena v pododstavku 3a, ni izpolnjena, zadevno podjetje nemudoma zagotovi, da so informacije javno dostopne.

Predlog spremembe    50

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 2013/34/EU.

Člen 48c – odstavek 3 – pododstavek 3 f (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komisija z delegiranimi akti sprejme smernice za pomoč državam članicam pri opredelitvi primerov, kjer se šteje, da objava informacij resno škoduje poslovnemu položaju podjetij, na katera se nanaša.

Predlog spremembe    51

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 2013/34/EU.

Člen 48c – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Poročilo o davčnih informacijah v zvezi z dohodki se objavi in je dostopno na spletišču v vsaj enem od uradnih jezikov Unije.

5.  Poročilo o davčnih informacijah v zvezi z dohodki se objavi po skupni predlogi in v odprtem podatkovnem formatu ter je brezplačno dostopno javnosti na dan objave na spletišču odvisnega podjetja ali na spletišču povezanega podjetja v vsaj enem od uradnih jezikov Unije. Podjetje istega dne poročilo vloži tudi v javni register, ki ga upravlja Evropska komisija.

Predlog spremembe    52

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 2013/34/EU.

Člen 48e – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice zagotovijo, da so člani upravnega, poslovodnega in nadzornega organa končnega obvladujočega podjetja iz člena 48b(1), ki delujejo v okviru pristojnosti, ki jim jih podeljuje nacionalno pravo, skupno odgovorni za zagotovitev, da se poročilo o davčnih informacijah v zvezi z dohodki pripravi in objavi ter omogoči dostop do njega v skladu s členi 48b, 48c in 48d.

1.  Države članice za povečanje odgovornosti do tretjih strank in zagotovitev ustreznega upravljanja zagotovijo, da so člani upravnega, poslovodnega in nadzornega organa končnega obvladujočega podjetja iz člena 48b(1), ki delujejo v okviru pristojnosti, ki jim jih podeljuje nacionalno pravo, skupno odgovorni za zagotovitev, da se poročilo o davčnih informacijah v zvezi z dohodki pripravi in objavi ter omogoči dostop do njega v skladu s členi 48b, 48c in 48d.

Obrazložitev

Sprememba je potrebna in ustrezna za zagotovitev skladnosti z uvodno izjavo 10 tega zakonodajnega predloga.

Predlog spremembe    53

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 2013/34/EU.

Člen 48g

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 48g

črtano

Skupni seznam Unije nekaterih davčnih jurisdikcij

 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 49 v zvezi s pripravo skupnega seznama Unije nekaterih davčnih jurisdikcij. Navedeni seznam temelji na oceni davčnih jurisdikcij, ki ne izpolnjujejo naslednjih meril:

 

(1)   preglednosti in izmenjave informacij, vključno z izmenjavo informacij na zahtevo in avtomatično izmenjavo informacij o finančnih računih;

 

(2)   poštene davčne konkurence;

 

(3)   standardov, ki jih je določila skupina G20 in/ali OECD;

 

(4)   drugih relevantnih standardov, vključno z mednarodnimi standardi, ki jih je določila Projektna skupina za finančno ukrepanje.

 

Komisija seznam redno pregleduje in ga po potrebi spreminja, da upošteva nove okoliščine.

 

Predlog spremembe    54

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 2013/34/EU.

Člen 48i – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija poroča o izpolnjevanju obveznosti poročanja iz členov 48a do 48f in njihovem učinku. V poročilo vključi oceno, ali so rezultati poročila o davčnih informacijah v zvezi z dohodki primerni in sorazmerni, pri čemer upošteva potrebo po zagotovitvi zadostne ravni preglednosti in po konkurenčnem okolju za podjetja.

Komisija poroča o izpolnjevanju obveznosti poročanja iz členov 48a do 48f in njihovem učinku. V poročilo vključi oceno, ali so rezultati poročila o davčnih informacijah v zvezi z dohodki primerni in sorazmerni, in oceni stroške in koristi nižjega praga konsolidiranega čistega prihodka, nad katerim morajo podjetja in podružnice poročati o davčnih informacijah v zvezi z dohodki. V poročilu se tudi oceni potrebo po sprejetju dopolnilnih ukrepov, pri čemer se upošteva potrebo po zagotovitvi zadostne ravni preglednosti in po ohranitvi in zagotovitvi konkurenčnega okolja za podjetja in zasebne naložbe.

Predlog spremembe   55

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)

Direktiva 2013/34/EU.

Člen 48i a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 48ia

 

Komisija najkasneje v štirih letih po sprejetju te direktive in ob upoštevanju razmer na ravni OECD ponovno pregleda in oceni določbe tega poglavja in o tem poroča, zlasti v zvezi s:

 

-   podjetji in podružnicami, ki morajo poročati o davčnih informacijah v zvezi z dohodki, zlasti glede tega, ali bi bilo primerno razširiti področje uporabe tega poglavja, da bi vključevalo velika podjetja, kot so opredeljena v členu 3(4), in velike skupine, kot so opredeljene v členu 3(7) te direktive;

 

-   vsebino poročila o davčnih informacijah v zvezi z dohodki iz člena 48c;

 

-   začasnim odstopanjem iz pododstavkov od 3a do 3f člena 48c(3).

 

Komisija to poročilo predloži Evropskemu parlamentu in Svetu ter mu po potrebi priloži zakonodajni predlog.

Predlog spremembe   56

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 b (novo)

Direktiva 2013/34/EU.

Člen 48i b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2b)  vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 48ib

 

Skupna predloga za poročilo

 

Komisija z izvedbenimi akti določi skupno predlogo iz člena 48b(1), (3), (4) in (6) ter člena 48c(5). Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 50(2).“

Predlog spremembe    57

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka b

Direktiva 2013/34/EU.

Člen 49 – odstavek 3 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3a)  Pred sprejetjem delegiranega akta se Komisija posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenuje vsaka država članica v skladu z načeli iz Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje z dne [date].“;

(3a)  Pred sprejetjem delegiranega akta se Komisija posvetuje s strokovnjaki, ki jih vsaka država članica imenuje v skladu z načeli iz Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016*, pri čemer upošteva zlasti določbe Pogodb in Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

 

________________

 

*Medinstitucionalni sporazum med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Evropsko komisijo o boljši pripravi zakonodaje (UL L 123, 12.5.2016, str. 1).“

Obrazložitev

Upoštevati je treba določbe Pogodb in Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

Predlog spremembe    58

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)

Direktiva 2013/34/EU.

Člen 51 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(3a)  v členu 51 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

Države članice določijo kazni, ki se uporabljajo za kršitve nacionalnih določb, sprejetih na podlagi te direktive, in sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev izvrševanja teh kazni. Predpisane kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Države članice določijo pravila o kaznih za kršitve nacionalnih določb, sprejetih v skladu s to direktivo, in sprejmejo vse potrebne ukrepe, da zagotovijo njihovo izvajanje. Te kazni so učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

 

Države članice določijo vsaj upravne ukrepe in sankcije za podjetja, ki kršijo nacionalne določbe, sprejete v skladu s to direktivo.

 

Države članice o teh določbah obvestijo Komisijo najkasneje do ... [datum prenosa] in ji nemudoma sporočijo vsakršne naknadne spremembe teh določb.

 

Komisija do ... (tri leta po začetku veljavnosti te direktive) pripravi seznam ukrepov in kazni, sprejetih v posamezni državi članici v skladu s to direktivo.“

(1)

  UL C 487, 28.12.2016, str. 62.


OBRAZLOŽITEV

Javno poročanje po državah (CBCR) o davčnih podatkih podjetij je ključen element v boju proti mednarodnim davčnim utajam in izogibanju davkom ter proti tekmovanju v zniževanju davkov med davčnimi sistemi. Vendar bo ta direktiva prinesla še veliko drugih koristi. Ob vse večji mobilnosti ter gospodarskih dejavnostih globalnih in evropskih razsežnosti je preglednost v smislu razkrivanja podatkov pomemben osnovni pogoj za trdno upravljanje podjetij in orodje za povečanje njihove družbene odgovornosti.

Državljani danes iz objavljenih izkazov multinacionalnih podjetij ne morejo niti ugotoviti, ali ta poslujejo v njihovih davčnih jurisdikcijah. Multinacionalna podjetja postajajo vse bolj kompleksna in žal pogosto tudi manj pregledna, kar težave še povečuje. Večina držav uporablja mednarodne računovodske standarde. Zato bo javno poročanje po državah prineslo stroškovno učinkovito spremembo v zvezi s preglednostjo pravnih oseb na svetovni ravni. Od njega bo imela korist vsa družba, vključno z državljani, delničarji, davčnimi organi, vlagatelji in ekonomisti, saj bo vlade in multinacionalna podjetja prisililo k odgovornosti.

Poročevalca menita, da ta direktiva poleg ciljev glede davčne odgovornosti pravnih oseb vključuje tudi instrumente za krepitev pravic delavcev do obveščanja in posvetovanja. Javno poročanje krepi dialog in spodbuja medsebojno zaupanje znotraj podjetij, tako da zagotavlja objektivne in zanesljive podatke o njihovem stanju, s tem pa so vsi deležniki, vključno z zaposlenimi, seznanjeni s potrebami po prilagoditvah. Spodbuja tudi vključevanje delavcev v delovanje in načrtovanje prihodnosti podjetja ter krepi njegovo konkurenčnost.

Evropski parlament se že dolgo zavzema za javno poročanje po državah. Že leta 2011 je o tem sprejel stališče, v katerem je poudaril, da je kakovostno finančno poročanje bistveno za učinkovit boj proti davčnim utajam ter da bi bilo koristno tudi za vlagatelje v vseh sektorjih in bi prispevalo k splošnemu dobremu upravljanju. Leta 2014 je bilo vprašanje o poročanju po državah vključeno v razpravo v okviru direktive o nefinančnem poročanju. Ko si je poročevalec za reformo pravic delničarjev Sergio Cofferati prizadeval za vključitev določb o javnem poročanju po državah v računovodsko direktivo, se je Komisija odločila predložiti poseben predlog o tej zadevi v aktu, ki spreminja računovodsko direktivo. Ta sprememba računovodske direktive lahko bistveno vpliva na poročanje pravnih oseb.

Poročevalca menita, da bi morale biti informacije, ki naj bi jih predložila podjetja, bolj pregledne, glavne izboljšave besedila Komisije, ki jih predlagata, pa so naslednje:

•  Zavoljo boljše priprave zakonodaje bi se bilo treba izogibati uvedbi novih kategorij podjetij in skupin. Spremembo računovodske direktive bi bilo treba uskladiti z njenimi cilji. Pragi za mikro-, mala in srednja ter velika podjetja so že dolgo določeni. Koncept sega v četrto direktivo o pravu gospodarskih družb iz leta 1978. Komisija vse doslej ni zadovoljivo utemeljila potrebe po uvedbi novega praga. Ker mala in srednja podjetja nimajo sredstev za naložbe v družbe „poštni nabiralnik“, da bi vanje umetno preusmerjala dobiček, so glede na multinacionalna podjetja v slabšem konkurenčnem položaju. Za zdrav enotni trg je ključno vzpostaviti pravičen, učinkovit, pregleden in rasti prijazen skupen sistem za poročanje pravnih oseb, ki bo zasnovan na načelu, da mora biti dobiček obdavčen v državi, v kateri je ustvarjen. Zato bi morale za velike skupine, kot so opredeljene v členu 3(7), in za vsa velika podjetja, kot so opredeljena v členu 3(4), veljati nove zahteve po razkritju.

•  Poročevalca menita, da bi bilo neustrezno področje uporabe te direktive omejiti na informacije, povezane z državami članicami EU in davčnimi oazami. Načeloma ne nasprotujeta zamisli o evropskem črnem seznamu davčnih oaz, oblikovanem na podlagi jasnih meril, hkrati pa menita, da bi morala multinacionalna podjetja predložiti informacije o svojih dejavnostih za vsako jurisdikcijo, v kateri poslujejo, tudi zunaj Evropske unije. Javno razkritje teh informacij ni kazen za nekooperativne jurisdikcije, temveč je to nujno potrebno za jurisdikcije, ki delujejo v okviru dobro delujočega enotnega trga.

•  Poročevalca menita, da bi morale zavoljo večjega javnega nadzora in preglednosti podjetij na svetovni ravni multinacionalne korporacije razkriti pomembne informacije za vse države po svetu, v katerih delujejo, da bi davke plačevale tam, kjer dobičke dejansko ustvarjajo. Razkritje neagregiranih podatkov, za katerega se zavzemata poročevalca, je v skladu z načelom EU za usklajenost politik za razvoj, saj je njegov cilj uveljaviti izpolnjevanje davčnih obveznosti in državam v razvoju učinkovito pomagati, da bi lažje pridobile svoje davčne prihodke.

•  Po mnenju poročevalcev je ključno zagotoviti, da bo format objave omogočal primerjavo podatkov, zato predlagata, naj se za dokumente poročanja za vsa podjetja, ki jih zajema področje uporabe te direktive, določi standardizirani format.

Na koncu želita poročevalca poudariti, da je za pravilno delovanje enotnega trga zelo pomemben usklajen in harmoniziran pristop k izvajanju sistemov za poročanje pravnih oseb. V zvezi s tem ponovno poudarjata, da je večja preglednost dejavnosti multinacionalnih podjetij ključnega pomena za odpravo preusmerjanja dobička, ki deluje prek različnih mehanizmov, kot so družbe „poštni nabiralnik“, posebne ureditve za obdavčitev intelektualne lastnine in določanje transfernih cen, pa tudi za odpravo škodljivih praks davčne konkurence med pravnimi sistemi, ki pogosto škodujejo državljanom, zlasti davkoplačevalcem, zaposlenim ter malim in srednjim podjetjem.


MANJŠINSKO MNENJE

ki ga v skladu s členom 52a(4) Poslovnika izražata Bernard Monot in Gilles Lebreton

Poročanje po državah je pristop, s katerim bi se borili proti agresivnemu davčnemu načrtovanju in izogibanju davkom, kar podpirava od vsega začetka. V zvezi s tem sva zlasti glasovala za poročili odbora TAXE, za besedila, ki predpisujejo avtomatično izmenjavo davčnih stališč, za boj proti hibridnim neskladjem in za štiri sporazume o avtomatični izmenjavi informacij (Švica, San Marino, Lihtenštajn, Monako).

Poročanje po državah je potrebno orodje. Vseeno meniva, da objava informacij ustvarja slabši konkurenčni položaj in škoduje evropskim podjetjem. Tako bi imelo na primer kitajsko konkurenčno podjetje, ki nima sedeža v Uniji, brezplačen dostop do občutljivih finančnih in poslovnih podatkov.

Izjeme, ki so predlagane v besedilu, so omejene in po najinem mnenju ne zadostujejo, še posebej če so podatki v tretjih državah prikazani v razčlenjeni obliki.

Zavzemava se za avtomatično izmenjavo podatkov med davčnimi upravami, saj bi tako lahko ugotovili, kdaj podjetja ne plačujejo davkov tam, kjer opravljajo svoje dejavnosti, in po potrebi izvajali davčni nadzor, da bi izterjali dolgovana plačila pri osnovnih obdavčljivih zneskih, ki so bili neupravičeno premeščeni.


MNENJE ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE O PRAVNI PODLAGI

Pavel Svoboda

predsednik

Odbor za pravne zadeve

BRUSELJ

G. Roberto Gualtieri

Predsednik

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

BRUSELJ

Zadeva:  Mnenje o pravni podlagi predloga Komisije za direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2013/34/EU v zvezi z obveznostjo nekaterih podjetij in podružnic glede razkritja davčnih informacij v zvezi z dohodki (COM(2016)0198) – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD))

Spoštovani gospod predsednik,

Odbor za pravne zadeve se je 10. januarja 2017 v skladu s členom 39(3) Poslovnika na lastno pobudo odločil pripraviti mnenje o tem, ali je pravna podlaga, ki jo predlaga Komisija, tj. člen 50(1) PDEU, pravilna pravna podlaga predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2013/34/EU v zvezi z obveznostjo nekaterih podjetij in podružnic glede razkritja davčnih informacij v zvezi z dohodki oziroma, ali bi moral imeti predlog prej drugo pravno podlago, na primer člen 115 PDEU.

I. Ozadje

Komisija je 12. aprila 2016 sprejela predlog za spremembo Direktive 2013/34/EU (v nadaljnjem besedilu: računovodska direktiva)(1). V predlogu je določeno, da morajo multinacionalne skupine iz EU in iz tretjih držav, katerih prihodki na svetovni ravni presegajo 750 milijonov evrov letno, pripraviti in objaviti letno poročilo o davku od dohodkov.

V skladu z obrazložitvijo predloga morajo družbe za zdrav enotni trg plačevati davke v državi, v kateri ustvarijo dobiček. Praksa agresivnega davčnega načrtovanja izpodbija to načelo. Komisija meni, da lahko v boju proti tej praksi pomaga javni nadzor. Poleg tega pojasnjuje, da predlog dopolnjuje trenutne zahteve po finančnem poročanju za podjetja in ne posega v te zahteve v povezavi z računovodskimi izkazi podjetij.

II. Upoštevni členi Pogodb

Pravna podlaga, ki jo predlaga Komisija, je člen 50(1) PDEU. Člen 50(1) in člen 50(2)(g) PDEU se glasita:

člen 50

(prejšnji člen 44 PES)

1. Za uresničevanje svobode ustanavljanja v zvezi s posamezno dejavnostjo, Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku in po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom ukrepata z direktivami.

2. Evropski parlament, Svet in Komisija izvajajo naloge, ki jim jih nalagajo prejšnje določbe, zlasti tako da:

(...)

(g) usklajujejo, kolikor je to potrebno, zaščitne ukrepe, ki jih od družb ali podjetij iz drugega odstavka člena 54 za zaščito interesov družbenikov in tretjih zahtevajo države članice, zato da bi te zaščitne ukrepe izenačili v vsej Uniji; (...)

Člen 115 PDEU se glasi:

člen 115

(prejšnji člen 94 PES)

Brez poseganja v člen 114, Svet po posebnem zakonodajnem postopku ter po posvetovanju z Evropskim parlamentom in Ekonomsko-socialnim odborom soglasno izda direktive za približevanje tistih zakonov in drugih predpisov držav članic, ki neposredno vplivajo na vzpostavitev ali delovanje notranjega

trga.

III. Sodna praksa o pravni podlagi

Izbira pravne podlage je pomembna, ker ustavna ureditev Unije temelji na načelu prenosa pristojnosti, njene institucije pa lahko ukrepajo samo skladno s pooblastilom, ki jim ga zagotavlja Pogodba(2). Zato izbira pravne podlage ni diskrecijska.

Iz sodne prakse Sodišča v zvezi z izbiro pravne podlage izhajajo nekatera načela. Prvič, glede na posledice pravne podlage v smislu stvarne pristojnosti in postopka je izbira ustrezne pravne podlage ustavnega pomena(3). Drugič, mora izbira pravne podlage za ukrep EU temeljiti na objektivnih dejavnikih, ki so lahko predmet sodnega nadzora. Ti dejavniki zlasti vključujejo cilj in vsebino ukrepa(4). Želja določene institucije, da bi pri sprejemanju določenega ukrepa sodelovala v večji meri, opravljeno delo v drugih pogledih na področju dejavnosti, ki jo zajema ukrep, ter okvir, v katerem je bil ukrep sprejet, so nepomembni(5).

Izbira napačne pravne podlage je zato lahko razlog za razveljavitev zadevnega akta

(6).

IV. Cilj in vsebina predlagane uredbe

Kot jasno izhaja iz uvodnih izjav predloga, je njegov namen okrepiti preglednost in javni nadzor nad davki od dohodkov pravnih oseb in spodbujati družbeno odgovornost gospodarskih družb, tako da se nekaterim družbam naložijo zahteve po razkritju davčnih informacij v zvezi z dohodki.

V uvodni izjavi 12 predloga je navedeno, da je cilj direktive okrepiti preglednost in javni nadzor nad davki od dohodkov pravnih oseb s prilagoditvijo obstoječega pravnega okvira v zvezi z obveznostmi za družbe in podjetja glede objave poročil, da se zaščitijo interesi družbenikov in tretjih, v smislu člena 50(2)(g) PDEU.

V skladu z uvodno izjavo 5 je okrepljen javni nadzor nad davki od dohodkov pravnih oseb, ki poslujejo v Uniji, bistven element dodatne spodbuditve družbene odgovornosti gospodarskih družb, prispevanja k blaginji s pobiranjem davkov, spodbujanja bolj pravične davčne konkurence v Uniji prek bolj osveščene javne razprave ter obnovitve zaupanja javnosti v pravičnost nacionalnih davčnih sistemov. Takšen javni nadzor je mogoče doseči s poročanjem o davčnih informacijah v zvezi z dohodki.

V uvodni izjavi 9 je pojasnjeno, da bi morale biti informacije iz poročila razčlenjene po državah članicah, da bi bilo mogoče zagotoviti ustrezno raven podrobnosti informacij, na podlagi katerih bi lahko državljani bolje ocenili prispevek multinacionalnih podjetij k blaginji posamezne države članice.

V uvodni izjavi 10 je pojasnjen režim odgovornosti članov upravnega, poslovodnega in nadzornega organa, kot je vzpostavljen v predlagani direktivi, da se okrepi odgovornost do tretjih oseb in zagotovi ustrezno upravljanje.

Z uvodno izjavo 11 je revizorjem ali revizijskim podjetjem naložena obveznost, da preverijo, ali je bilo poročilo pripravljeno in predloženo v skladu z zahtevami predlagane direktive, da bi se primeri neskladij razkrili javnosti.

Vsebina predlagane direktive zajema predvsem obveznost za velike družbe in podružnice, da pripravijo poročilo o davčnih informacijah v zvezi z dohodki, ki vsebuje splošne informacije, razčlenjene po državah, in se objavi v registru ali na spletišču družbe. Vsebina predloga potrjuje njegov cilj okrepiti preglednost, javni nadzor in družbeno odgovornost gospodarskih družb.

Za dosego zgoraj navedenega cilja Komisija predlaga, da se v računovodsko direktivo vstavi novo poglavje (poglavje 10a). V skladu z njim morajo vsa podjetja EU in podružnice podjetij iz tretjih držav, ki poslujejo v EU, s konsolidiranim čistim prihodkom višjim od 750 000 000 EUR pripraviti in objaviti letno poročilo o davčnih informacijah v zvezi z dohodki (člen 48b).

Informacije, ki jih je treba navesti v poročilu, se nanašajo na vrsto dejavnosti, število zaposlenih, čisti ustvarjeni prihodek (vključno s prihodkom od tretjih oseb in med družbami v skupini), dobiček ali izgubo pred davkom od dohodkov, znesek dolgovanega davka od dohodkov pravnih oseb na dobiček, ustvarjen v tekočem letu, znesek davka od dohodkov pravnih oseb, že plačan v navedenem letu, in akumulirani zaslužek (člen 48c(2)).

Predložene informacije morajo biti razčlenjene po posameznih državah za vsako državo članico, v kateri podjetje posluje, in posameznih jurisdikcijah, ki so navedene na Skupnem seznamu Unije nekaterih davčnih jurisdikcij, za preostali svet pa predstavljene združeno (člen 48c(3) in člen 48g).

Poročilo se objavi v poslovnem registru in na spletišču podjetja ostane na voljo vsaj pet zaporednih let (člen 48d).

V. Določitev primerne pravne podlage

Člen 50(1) PDEU zakonodajalcu zagotavlja pravno podlago za to, da z rednim zakonodajnim postopkom sprejme direktive za uresničevanje svobode ustanavljanja v zvezi s posamezno dejavnostjo. Člen 50(2) PDEU vsebuje neizčrpen seznam primerov, v katerih se uporablja zlasti ta pravna podlaga. Za obravnavani primer je zanimiv člen 50(2)(g) PDEU, saj določa, da zakonodajalec izvaja naloge, ki so mu naložene v zvezi s pravico do ustanavljanja, tako da usklajuje, „kolikor je to potrebno, zaščitne ukrepe, ki jih od družb ali podjetij iz drugega odstavka člena 54 PDEU za zaščito interesov družbenikov in tretjih zahtevajo države članice, zato da bi te zaščitne ukrepe izenačili v vsej Uniji“.

Številne direktive o pravu družb so bile sprejete na tej pravni podlagi, s ciljem, da se zaščitijo interesi družbenikov in tretjih(7)

, tudi v primerih, ko to vključuje zahteve po razkritju in zlasti javno razkritje(8).

Podobno in kot je že bilo podrobno opisano v oddelku IV tega dopisa, je bistvo cilja in vsebine tega predloga predvsem tako okrepiti javni nadzor nad davki od dohodkov pravnih oseb, ki poslujejo v Uniji, da se od družb, ki dosegajo določen prag letnega prometa, zahteva, da pripravijo in javno objavijo letno poročilo o davku od dohodkov.

Natančneje povedano je v skladu z uvodno izjavo 12 cilj predloga „okrepitev preglednosti in javnega nadzora davka od dohodkov pravnih oseb s prilagoditvijo obstoječega pravnega okvira v zvezi z obveznostmi za družbe in podjetja glede objave poročil, da se zaščitijo interesi družbenikov in tretjih, v smislu člena 50(2)(g) PDEU“.

V skladu s predlagano direktivo torej obstaja povezava med preglednostjo in javnim nadzorom, ki sta cilja direktive, ter interesi „družbenikov in tretjih“, ki so upravičeni do zaščitnih ukrepov, ki jih je treba sprejeti na podlagi člena 50(2)(g) PDEU. To kaže, (i) da je z izrazom „družbeniki in tretji“ zajeta tudi širša javnost in torej presega tiste, ki so v pogodbenem ali predpogodbenem razmerju z družbo ali jih to neposredno zadeva, ter (ii) da predlog res ustreza interesom „družbenikov in tretjih“. S tem bo predlagana direktiva ostala popolnoma v skladu z zahtevami po razkritju, ki so bile določene že v Direktivi 2013/34.

Potemtakem bi bilo torej glede na navedeno treba preučiti, (i) ali je mogoče z izrazom „družbeniki in tretji“ iz člena 50(2)(g) PDEU zajeti tudi javnost in (ii) ali so s predlogom interesi družbenikov in tretjih v tem smislu dejansko zaščiteni.

V zvezi s prvim vprašanjem je mogoče ugotoviti, da pojem „tretjih“, kot se uporablja v členu 50(2)(g), v skladu s sodno prakso Sodišča ni omejen na osebe, ki so v neposrednem pogodbenem ali predpogodbenem razmerju z družbo, temveč med drugim zajema konkurente zadevne družbe ali podjetja, širše pa tudi javnost.

V skladu s sodbo Sodišča v zadevi Verband deutscher Daihatsu-Händler, na katero se nanaša uvodna izjava 12 predlagane direktive, je treba izraz „tretji“ razumeti široko:

„/Besedilo člena/ 50(2)(g) PDEU /se/ nanaša na potrebo po zaščiti interesov „tretjih“ na splošno brez razlikovanja ali izključevanja katerih koli kategorij, ki spadajo pod ta izraz“(9).

Sodišče je dodalo, da to dobesedno razlago potrjuje tudi cilj glede odprave omejitev svobode ustanavljanja, ki da je v Pogodbi zastavljena zelo široko(10).

V navedeni sodbi je Sodišče odločilo, da je člen 50(2)(g) PDEU primerna pravna podlaga za to, da se zahteva obveščanje vseh tretjih oseb, ki ne poznajo in ne morejo dovolj dobro poznati računovodskega in finančnega stanja družbe(11).

V zadevi

Axel Springer je Sodišče navedlo, da „se pojem tretje osebe v smislu tega člena nanaša na vse tretje osebe.“

(12)

Sodišče je v sodbi v zadevi Texdata Software GmbH nadalje ugotovilo, da ne obstaja nobena zahteva za to, da bi bila zaščita „tretjih“ tako ali drugače podrejena zaščiti „družbenikov“. Zato tudi določbe o razkritju, katerih namen je „zlasti obveščanje tretjih oseb, ki ne poznajo in ne morejo dovolj dobro poznati računovodskega in finančnega stanja družbe“, spada na področje uporabe člena 50(2)(g) PDEU. (13)

V zvezi z vprašanjem, ali predlog dejansko ščiti interes javnosti, je treba, prvič, opozoriti na to, da ima javnost koristi od tega, da družbe ravnajo skladno z davčno zakonodajo in da se prepreči neupravičeni prenos dobička, saj se blaginja in varnost za javnost dosegata prek javnih politik, ki se v glavnem financirajo iz davkov.

Drugič, bo to, da bodo davčne informacije v zvezi z dohodki pravnih oseb v vseh državah članicah javno dostopne, omogočilo javni nadzor nad skladnostjo z davčno zakonodajo, pa tudi družbeno in politično razpravo o ustrezni ravni obdavčitve (osnova in stopnja), vključno s primerjavo stopenj s tistimi, ki veljajo za druge davčne jurisdikcije v Uniji. To pa bo verjetno zlasti velike družbe, ki svoj ugled gradijo na svoji blagovni znamki, odvrnilo od tega, da bi kršile ali kako drugače zaobšle davčno zakonodajo.

Javnosti tako priznana zaščita je prav tako vključena v opredelitev izraza „interes“ v smislu člena 50(2)(g), ki ga Sodišče – po isti logiki kot pri opredelitvi „tretjih“ – razlaga široko. Izraz zlasti ne pomeni, da mora to zadevati pravico ali posebni interes tretje osebe, ki sta neposredno povezana s poslovno ali drugo dejavnostjo družbe(14).

Skladno s tem je torej mogoče trditi, da bi bili interesi javnosti v okviru člena 50(2)(g) PDEU zaščiteni tudi s tem, da bi bile javnosti dostopne davčne informacije v zvezi z dohodki velikih družb v državah članicah.

Zato je treba skleniti, da – na podlagi usklajevanja obstoječega pravnega okvira v zvezi z obveznostmi, ki so naložene družbam in podružnicam v zvezi z objavo davčnih informacij v zvezi z dohodki za zaščito interesov družbenikov in tretjih – cilj in vsebina predloga ustrezata členu 50(1) PDEU. Te ugotovitve ne spodkopava to, da bo ta obveznost glede preglednosti posredno koristila davčnim organom. V vsakem primeru člen 50 in naslednji členi PDEU (v nasprotju s členom 114(2) PDEU) ne vsebujejo izvzetja za davčne določbe.

Kar zadeva člen 50(2)(g) PDEU, poleg tega v Pogodbah ni na voljo nobena bolj specifična pravna podlaga, kot je člen 50(1) PDEU. Zlasti pa je celoten sistem splošne harmonizacije na notranjem trgu, ki temelji na členih 114 in 115 PDEU, izrecno podrejen drugim veljavnim pravnim podlagam in se zato ne uporablja tukaj, ne glede na to, ali bi določba o izvzetju iz člena 114(2) PDEU sicer omogočala uporabo člena 115 PDEU (člen 115 PDEU je „/b/rez poseganja v člen 114“, ki se uporablja, „/k/adar Pogodbi ne določata drugače“).(15)

Ker je kot pravna podlaga na voljo člen 50(1) PDEU, sta člena 114 in 115 PDEU izključena, a zaradi celovitosti, se zdi primerno, da se na kratko analizira predlog v zvezi s členom 115 PDEU. Svet je v skladu s členom 115 pooblaščen, da izda direktive za približevanje tistih zakonov in drugih predpisov držav članic, ki neposredno vplivajo na vzpostavitev ali delovanje notranjega trga. V nasprotju s členom 114 PDEU člen 115 PDEU ne vsebuje nobenih izključitev v zvezi z davčnimi določbami. Zato se lahko uporabi kot pravna podlaga za zakonodajne akte na področju neposrednega obdavčenja(16), pod pogojem, da ima nacionalna zakonodaja, ki se harmonizira, neposreden vpliv na notranji trg, zaradi česar je harmonizacija potrebna.

Čeprav je sedanji predlog politično povezan z Direktivo Sveta (EU) 2016/881 o spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave informacij na področju obdavčenja(17), ki jo je Svet sprejel 25. maja 2016, sta cilj in vsebina teh dveh instrumentov različna. Direktiva 2016/881 temelji na členih 113 in 115 PDEU. Očitno je, da je njen cilj izboljšati sodelovanje med davčnimi organi držav članic. Usklajuje prenos informacij med pristojnimi organi tako, da državam članicam nalaga nekatere obveznosti.(18) Poleg tega si morajo davčni organi EU v skladu z njo izmenjevati 12 informacij, pri čemer nekatere od njih vsebujejo zaupne poslovne informacije. V nasprotju s tem pa namen sedanjega predloga Komisije ni izboljšati upravno sodelovanje med davčnimi organi, temveč okrepiti preglednost in javni nadzor nad davki od dohodkov pravnih oseb in spodbujati družbeno odgovornost gospodarskih družb, tako da se nekaterim družbam naložijo zahteve po razkritju davčnih informacij v zvezi z dohodki. Multinacionalna podjetja morajo v skladu s predlogom za javno poročanje po posameznih državah poleg zneska plačanih davkov razkriti še šest drugih informacij, da bi bilo mogoče zagotoviti ustrezno raven podrobnosti informacij, na podlagi katerih bodo državljani lahko bolje ocenili prispevek multinacionalnih podjetij k blaginji posamezne države članice.

VI. Sklep

Glede na zgornjo analizo je člen 50(1) PDEU primerna pravna podlaga predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2013/24/EU v zvezi z obveznostjo nekaterih podjetij in podružnic glede razkritja davčnih informacij v zvezi z dohodki.

Odbor za pravne zadeve je na svoji seji 12. januarja 2017 z 10 glasovi za in enim vzdržanim glasom(19) odločil, da je člen 50(1) PDEU primerna pravna podlaga predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2013/34/EU v zvezi z obveznostjo nekaterih podjetij in podružnic glede razkritja davčnih informacij v zvezi z dohodki.

S spoštovanjem,

Pavel Svoboda

(1)

Direktiva 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij, spremembi Direktive 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS (UL L 182, 29.6.2013, str. 19).

(2)

Mnenje 2/00 z dne 6. decembra 2001, Kartagenski protokol, EU:C:2001:664, točka 3. Mnenje 1/08 z dne 30. novembra 2009, Splošni sporazum o trgovini s storitvami, EU:C:2009:739, točka 110.

(3)

Mnenje 2/00 z dne 6. decembra 2001, Kartagenski protokol, EU:C:2001:664, točka 5. Mnenje 1/08 z dne 30. novembra 2009, Splošni sporazum o trgovini s storitvami, EU:C:2009:739, točka 110.

(4)

Glej med drugim sodbo z dne 25. februarja 1999, Evropski parlament proti Svetu, združeni zadevi C-164/97 in C-165/97, EU:C:1999:99, točka 16; sodbo z dne 30. januarja 2001, Španija proti Svetu, zadeva C-36/98, EU:C:2001:64, točka 59; sodbo z dne 12. decembra 2002, Komisija proti Svetu, zadeva C-281/01, EU:C:2002:761, točke 33 do 49; sodbo z dne 29. aprila 2004, Komisija proti Svetu, zadeva C-338/01, EU:C:2004:253, točka 55.

(5)

Glej sodbo z dne 4. aprila 2000, Komisija proti Svetu, zadeva C-269/97, EU:C:2000:183, točka 44.

(6)

Mnenje 2/00 z dne 6. decembra 2001, Kartagenski protokol, EU:C:2001:664, točka 5.

(7)

Glej zlasti šesto, enajsto in dvanajsto direktivo o pravu družb 82/891/EGS (UL L 378, 31.12.1982, str. 47), 89/666/EGS (UL L 395, 30.12.1989, str. 36) in 89/667/EGS (UL L 395, 30.12.1989, str. 40); Direktiva 2006/43/ES o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze (UL L 157, 9.6.2006, str. 87); Direktiva 2007/36/ES o uveljavljanju določenih pravic delničarjev družb, ki kotirajo na borzi, (UL L 184, 14.7.2007, str. 17), Direktiva 2011/35/EU o združitvi delniških družb (UL L 110, 29.4.2011, str.1), Direktiva 2012/30/EU o uskladitvi zaščitnih ukrepov v zvezi s kapitalskimi zahtevami za javne družbe (UL L 315, 14.11.2012, str. 74).

(8)

Direktiva 2009/101/ES o uskladitvi zaščitnih ukrepov za varovanje interesov družbenikov in tretjih oseb, ki jih države članice zahtevajo od gospodarskih družb v skladu z drugim pododstavkom člena 48 Pogodbe, zato da se oblikujejo zaščitni ukrepi z enakim učinkom v vsej Skupnosti (UL L 258, 1.10.2009, str. 11).

(9)

Sodba z dne 4. decembra 1997, Verband deutscher Daihatsu-Händler proti Daihatsu Deutschland GmbH, zadeva C-97/96, EU:C:1997:581, točka 19.

(10)

Ibid., točka 21.

(11)

Ibid., točka 20.

(12)

Sklep z dne 23. septembra 2004, Axel Springer AG, združeni zadevi C-435/02 in C-103/03, EU:C:2004:552, točka 34.

(13)

Sodba z dne 26. septembra 2013, Texdata Software GmbH, zadeva C-418/11, EU:C:2004:588, točka 54.

(14)

Axel Springer AG, gl. zg., točka 35.

(15)

Glej sodbo z dne 29. aprila 2004, Komisija proti Svetu, zadeva C-338/01, EU:C:2004:253, točki 59 in 60.

(16)

Za vprašanja posrednega obdavčenja je člen 113 PDEU bolj specifična pravna podlaga.

(17)

UL L 146, 3.6.2016, str. 8.

(18)

V zvezi s tem glej sodbo z dne 27. septembra 2007, Twoh International, zadeva C-184/05, EU:C:2007:550, točka 31.

(19)

Pri končnem glasovanju so bili navzoči: Joëlle Bergeron, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada (poročevalec), Sergio Gaetano Cofferati, Therese Comodini Cachia, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Heidi Hautala, Constance Le Grip, Gilles Lebreton, Evelyn Regner in Tadeusz Zwiefka.


MNENJE Odbora za razvoj (28.4.2017)

za Odbor za ekonomske in monetarne zadeve in Odbor za pravne zadeve

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2013/34/EU v zvezi z obveznostjo nekaterih podjetij in podružnic glede razkritja davčnih informacij v zvezi z dohodki

(COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD))

Pripravljavka mnenja: Elly Schlein

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropski parlament že dolgo poziva k poročanju po državah kot ključnemu instrumentu za učinkovito preprečevanje mednarodnih davčnih utaj in izogibanja davkom. Ključna prvina je preglednost, če bi namreč multinacionalna podjetja javno razkrila ustrezne davčne informacije, bi prišlo do korenitih sprememb, ne samo za Evropo. Prihodki iz naslova obdavčitve dohodkov pravnih oseb predstavljajo velik delež nacionalnega dohodka držav v razvoju, kar pomeni, da so te države še posebej prizadete zaradi izogibanja davkom od dohodkov pravnih oseb. Tako na primer afriška celina po ugotovitvah skupine Afriške unije na visoki ravni o nezakonitih finančnih tokovih letno izgubi več kot 50 milijard USD zaradi nezakonitih finančnih odlivov.

Toda v sedanjem predlogu Komisije ni navedeno, kaj je potrebno za popolno odpravo nepreglednosti, ki multinacionalnim podjetjem omogoča, da se izogibajo davkom v nekaterih najrevnejših državah sveta. Ker obveznost poročanja po državah velja le znotraj EU, medtem ko se za vse tretje države objavljajo združeni podatki, predlog ne služi svoje namenu in je neuporaben za države v razvoju, saj te ne bi mogle pridobiti informacij za posamezne države. Poleg tega da sedanji predlog ne zagotavlja učinkovitega boja proti izogibanju davkom, je tudi v očitnem nasprotju z obveznostjo EU glede zagotavljanja skladnosti razvojne politike.

Pripravljavka mnenja poziva, naj se razkrivajo tudi nezbirni podatki iz vseh tretjih držav, v katerih delujejo multinacionalna podjetja, kar bi učinkovito pomagalo državam v razvoju pri njihovem boju proti izogibanju davkom in pri ustvarjanju javnofinančnih prihodkov. Polet tega bi z nižjo mejno vrednostjo za podjetja, zajeta v poročanje, zagotovili več podatkov o dejavnostih multinacionalnih podjetij, vključiti pa bi bilo treba tudi nekaj pomembnih elementov razkrivanja (kot sta premoženje in prodaja), da bi dobili jasno sliko dejavnosti podjetij po vsem svetu.

Škandal s panamskimi dokumenti jasno kaže, da so davčne utaje in izogibanje davkom težave svetovne razsežnosti, ki jih je mogoče rešiti le s skupnim odzivom, in da so premalo zavzeti poskusi njihove odprave obsojeni na neuspeh. Le s trdno zavezanostjo pravični obdavčitvi in usklajenostjo med politikami EU se bo mogoče učinkovito boriti proti revščini in neenakosti v Evropi in po svetu.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za razvoj poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve in Odbor za pravne zadeve kot pristojna odbora, da upoštevata naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe   1

Predlog direktive

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Javnosti je treba omogočiti, da nadzoruje vse dejavnosti skupine podjetij, če so nekatere poslovne enote skupine v Uniji. Kar zadeva skupine podjetij, ki v Uniji poslujejo zgolj prek odvisnih podjetij ali podružnic, bi morala ta odvisna podjetja in podružnice objavljati poročilo končnega obvladujočega podjetja in omogočiti dostop do njega. Vendar bi bilo treba zaradi sorazmernosti in učinkovitosti, obveznost objave in omogočanja dostopa do poročila omejiti na srednja ali velika odvisna podjetja s sedežem v Uniji ali na podružnice primerljive velikosti, odprte v posamezni državi članici. Področje uporabe Direktive 2013/34/EU bi bilo zato treba ustrezno razširiti na podružnice, ki jih podjetje s sedežem zunaj Unije odpre v državi članici.

(6)  Javnosti je treba omogočiti, da nadzoruje vse dejavnosti skupine podjetij, če so nekatere poslovne enote skupine v Uniji in zunaj nje. Multinacionalna podjetja poslujejo po vsem svetu in njihovo ravnanje znatno vpliva na države v razvoju, ki so še posebej prizadete zaradi izogibanja davkom od dohodkov pravnih oseb. Smiselno razčlenjena javna poročila po državah iz posamezne države in jurisdikcije so bistvena, da se državljanom, javnim organom in zakonodajalcem iz teh držav omogoči učinkovito spremljanje teh dejavnosti podjetij in preprečevanje izogibanja davkom. Z objavo informacij bi Unija povečala skladnost svoje razvojne politike in omejila morebitne sheme izogibanja davkom v državah, v katerih je bila uporaba domačih virov opredeljena kot ključni element razvojne politike Unije in nepogrešljivo sredstvo za doseganje ciljev agende za trajnostni razvoj do leta 2030.

Predlog spremembe   2

Predlog direktive

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  Za koherentno razvojno politiko bi si morala Unija v okviru svojih prizadevanj za okrepljen finančni razvoj v akcijski agendi iz Adis Abebe s tretje mednarodne konference o financiranju za razvoj učinkovito prizadevati za večjo preglednost v davčnih zadevah.

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Da bi bilo mogoče zagotoviti ustrezno raven podrobnosti informacij, na podlagi katerih bi lahko državljani bolje ocenili prispevek multinacionalnih podjetij k blaginji posamezne države članice, bi morale biti informacije razčlenjene po državah članicah. Poleg tega bi morale biti zelo podrobne tudi informacije o poslovnih dejavnostih multinacionalnih podjetij, kar zadeva nekatere davčne jurisdikcije, ki predstavljajo poseben izziv. Za vse druge poslovne dejavnosti v tretjih državah bi bilo treba informacije navesti v skupnem znesku.

(9)  Da bi bilo mogoče zagotoviti ustrezno raven podrobnosti informacij, na podlagi katerih bi lahko državljani bolje ocenili prispevek multinacionalnih podjetij k blaginji posamezne jurisdikcije, v kateri delujejo, tako v Uniji kot zunaj nje, bi morale biti informacije razčlenjene po jurisdikcijah.

Predlog spremembe   4

Predlog direktive

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  Države članice bi morale zagotoviti, da bi bilo v davčnih upravah dovolj človeških, tehničnih in finančnih virov namenjenih za avtomatično izmenjavo informacij, obdelavo podatkov ter boj proti davčnim goljufijam in izogibanju davkom. Vlade držav v razvoju bi se morale zavzeti za samodejno izmenjavo informacij z državami v razvoju, in sicer z vzpostavitvijo potrebnih odnosov dvostranskih izmenjav.

Predlog spremembe   5

Predlog direktive

Uvodna izjava 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9b)  Da bi državam v razvoju pomagali izboljšati zmogljivost njihovih davčnih uprav, bi jim morale države članice pomagati z delitvijo znanja in izkušenj ter najboljše prakse.

Predlog spremembe   6

Predlog direktive

Uvodna izjava 9 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9c)  Med podpiranjem držav v razvoju pri izgradnji zmogljivosti bi bilo treba še posebej poudariti učinkovite rešitve spletnih platform, da bi preprečili birokratske ovire, zlasti za mala in srednja podjetja.

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 2013/34/EU

Člen 48b – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice zahtevajo, da končna obvladujoča podjetja, za katera velja nacionalna zakonodaja in katerih konsolidirani čisti prihodek presega 750 000 000 EUR, in podjetja, za katere velja nacionalna zakonodaja, ki niso povezana podjetja, in katerih čisti prihodek presega 750 000 000 EUR, pripravijo in objavijo letno poročilo o davčnih informacijah v zvezi z dohodki.

Države članice zahtevajo, da končna obvladujoča podjetja velikih skupin, opredeljenih v členu 3(7), za katera velja nacionalna zakonodaja, in velika podjetja, opredeljena v členu 3(4), za katera velja nacionalna zakonodaja in ki niso povezana podjetja, pripravijo in objavijo letno poročilo o davčnih informacijah v zvezi z dohodki.

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 2013/34/EU

Člen 48b – odstavek 1 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Poročilo o davčnih informacijah v zvezi z dohodki je dostopno javnosti na spletišču podjetja na dan objave.

Poročilo o davčnih informacijah v zvezi z dohodki se objavi po skupni predlogi in v odprtem podatkovnem formatu ter je dostopno javnosti na spletišču podjetja na dan objave v vsaj enem od uradnih jezikov Unije. Podjetje na dan objave poročila o davčnih informacijah v zvezi z dohodki vloži poročilo tudi v javni register, ki ga upravlja Komisija.

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 2013/34/EU

Člen 48b – odstavek 3 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice zahtevajo, da srednja in velika odvisna podjetja iz člena 3(3) in (4), za katera velja nacionalna zakonodaja in ki jih nadzira končno obvladujoče podjetje, katerega konsolidirani čisti prihodek presega 750 000 000 EUR in za katerega ne velja zakonodaja države članice, objavijo letno poročilo o davčnih informacijah v zvezi z dohodki navedenega končnega obvladujočega podjetja.

Države članice zahtevajo, da odvisna podjetja, za katera velja nacionalna zakonodaja in ki jih nadzira končno obvladujoče podjetje, katerega konsolidirani čisti prihodek presega 40 000 000 EUR in za katerega ne velja zakonodaja države članice, objavijo letno poročilo o davčnih informacijah v zvezi z dohodki navedenega končnega obvladujočega podjetja.

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 2013/34/EU

Člen 48b – odstavek 3 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Poročilo o davčnih informacijah v zvezi z dohodki je dostopno javnosti na dan objave na spletišču odvisnega podjetja ali na spletišču povezanega podjetja.

Poročilo o davčnih informacijah v zvezi z dohodki se objavi po skupni predlogi in v odprtem podatkovnem formatu ter je dostopno javnosti na dan objave na spletišču odvisnega podjetja ali na spletišču povezanega podjetja v vsaj enem od uradnih jezikov Evropske unije. Podjetje na dan objave poročila o davčnih informacijah v zvezi z dohodki vloži poročilo tudi v javni register, ki ga upravlja Komisija.

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 2013/34/EU

Člen 48b – odstavek 4 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Poročilo o davčnih informacijah v zvezi z dohodki je dostopno javnosti na dan objave na spletišču podružnice ali na spletišču povezanega podjetja.

Poročilo o davčnih informacijah v zvezi z dohodki se objavi po skupni predlogi in v odprtem podatkovnem formatu ter je dostopno javnosti na dan objave na spletišču podružnice ali na spletišču povezanega podjetja v vsaj enem od uradnih jezikov Evropske unije. Podjetje na dan objave poročila o davčnih informacijah v zvezi z dohodki vloži poročilo tudi v javni register, ki ga upravlja Komisija.

Predlog spremembe    12

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 2013/34/EU

Člen 48b – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.   Države članice uporabljajo pravila iz odstavka 4 za podružnico, le če so izpolnjena naslednja merila:

5.   Države članice uporabljajo pravila iz odstavka 4 samo za podružnico, pri kateri je podjetje, ki je odprlo podružnico, bodisi povezano podjetje skupine, ki jo nadzira končno obvladujoče podjetje, za katero ne velja zakonodaja države članice in katerega konsolidirani čisti prihodek presega 40 000 000 EUR, bodisi podjetje, ki ni povezano in katerega konsolidirani čisti prihodek presega 40 000 000 EUR.

(a)  podjetje, ki je odprlo podružnico, je bodisi povezano podjetje skupine, ki jo nadzira končno obvladujoče podjetje, za katero ne velja zakonodaja države članice in katerega konsolidirani čisti prihodek presega 750 000 000 EUR, bodisi podjetje, ki ni povezano in katerega konsolidirani čisti prihodek presega 750 000 000 EUR;

 

(b)   končno obvladujoče podjetje iz točke (a) nima srednjega ali velikega odvisnega podjetja, kot je navedeno v odstavku 3.

 

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 2013/34/EU

Člen 48c – odstavek 2 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  kratek opis vrste dejavnosti;

(a)  ime ali imena, kratek opis vrste dejavnosti in geografsko lokacijo;

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 2013/34/EU

Člen 48c – odstavek 2 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  število zaposlenih;

(b)  število zaposlenih v ekvivalentu polnega delovnega časa;

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 2013/34/EU

Člen 48c – odstavek 2 – točka b a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  vrednost premoženja in letne stroške za vzdrževanje tega premoženja;

Predlog spremembe    16

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 2013/34/EU

Člen 48c – odstavek 2 – točka b b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bb)  prodaje in nakupe;

Predlog spremembe    17

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 2013/34/EU

Člen 48c – odstavek 2 – točka b c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bc)  vrednost naložb, razčlenjenih po davčnih jurisdikcijah;

Predlog spremembe    18

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 2013/34/EU

Člen 48c – odstavek 2 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  znesek čistega prihodka, ki vključuje prihodek, ustvarjen s povezanimi strankami;

(c)  znesek čistega prihodka, ki vključuje natančnejšo razdelitev prihodka, ustvarjenega s povezanimi strankami, in prihodka, ustvarjenega z nepovezanimi strankami;

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 2013/34/EU

Člen 48c – odstavek 2 – točka f a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)  izkazani kapital;

Predlog spremembe    20

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 2013/34/EU

Člen 48c – odstavek 2 – točka f b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fb)  opredmetena sredstva razen denarnih sredstev ali njihovih ustreznikov;

Predlog spremembe    21

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 2013/34/EU

Člen 48c – odstavek 2 – točka g a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ga)  prejete javne subvencije;

Predlog spremembe    22

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 2013/34/EU

Člen 48c – odstavek 2 – točka g b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(gb)  seznam odvisnih podjetij, ki poslujejo v posameznih davčnih jurisdikcijah bodisi znotraj bodisi zunaj Unije;

Predlog spremembe    23

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 2013/34/EU

Člen 48c – odstavek 2 – točka g c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(gc)  vsa plačila, kot so opredeljena v členu 41(5), izplačana vladam za posamezno leto.

Predlog spremembe    24

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 2013/34/EU

Člen 48c – odstavek 3 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V poročilu se informacije iz odstavka 2 navedejo ločeno za vsako državo članico. Če je v posamezni državi članici več davčnih jurisdikcij, se informacije združijo na ravni države članice.

V poročilu se informacije iz odstavka 2 navedejo ločeno za vsako državo članico. Če je v posamezni državi članici več davčnih jurisdikcij, se informacije navedejo za vsako davčno jurisdikcijo posebej.

Predlog spremembe    25

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 2013/34/EU

Člen 48c – odstavek 3 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V poročilu se informacije iz odstavka 2 navedejo ločeno tudi za vsako davčno jurisdikcijo, ki je bila ob koncu preteklega poslovnega leta navedena na skupnem seznamu Unije nekaterih davčnih jurisdikcij, sestavljenem na podlagi člena 48g, razen če poročilo na podlagi odgovornosti iz člena 48e v nadaljevanju izrecno potrjuje, da odvisna podjetja skupine, za katera velja zakonodaja takšne davčne jurisdikcije, ne poslujejo neposredno z nobenim povezanim podjetjem iste skupine, za katerega velja zakonodaja katere koli države članice.

V poročilu se informacije iz odstavka 2 navedejo ločeno tudi za vsako davčno jurisdikcijo zunaj Unije.

Predlog spremembe    26

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 2013/34/EU

Člen 48c – odstavek 3 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V poročilu se informacije iz odstavka 2 navedejo združeno za druge davčne jurisdikcije.

črtano

Predlog spremembe    27

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 2013/34/EU

Člen 48c – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Poročilo o davčnih informacijah v zvezi z dohodki se objavi in je dostopno na spletišču v vsaj enem od uradnih jezikov Unije.

5.  Poročilo o davčnih informacijah v zvezi z dohodki se objavi po skupni predlogi in v odprtem podatkovnem formatu ter je dostopno na spletišču v vsaj enem od uradnih jezikov Unije. Podjetje na dan objave poročila o davčnih informacijah v zvezi z dohodki vloži poročilo tudi v javni register, ki ga upravlja Komisija.

Predlog spremembe    28

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 2013/34/EU

Člen 48e – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice zagotovijo, da so člani upravnih, poslovodnih in nadzornih organov odvisnih podjetij iz člena 48b(3) te direktive in osebe, imenovane za izvajanje formalnosti v zvezi z razkritjem v skladu s členom 13 Direktive 89/666/EGS za podružnico iz člena 48b(4) te direktive, ki delujejo v okviru pristojnosti, ki jim jih podeljuje nacionalno pravo, skupno odgovorni za zagotovitev, da se poročilo o davčnih informacijah v zvezi z dohodki po njihovem najboljšem poznavanju in sposobnostih pripravi in objavi ter omogoči dostop do njega v skladu s členi 48b, 48c in 48d.

2.  Države članice zagotovijo, da so člani upravnih, poslovodnih in nadzornih organov odvisnih podjetij iz člena 48b(3) te direktive in osebe, imenovane za izvajanje formalnosti v zvezi z razkritjem v skladu s členom 13 Direktive 89/666/EGS za podružnico iz člena 48b(4) te direktive, ki delujejo v okviru pristojnosti, ki jim jih podeljuje nacionalno pravo, skupno odgovorni za zagotovitev, da se poročilo o davčnih informacijah v zvezi z dohodki pripravi in objavi ter da se omogoči dostop do njega v skladu s členi 48b, 48c in 48d.

Predlog spremembe    29

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 2013/34/EU

Člen 48g a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 48ga

 

Skupna predloga za poročilo

 

Komisija je pooblaščena za sprejetje izvedbenih aktov za določitev skupne predloge iz člena 48b(1), (3) in (4) ter člena 48c(5). Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 50(2).

PRILOGA: SEZNAM SUBJEKTOV ALI OSEB,OD KATERIH JE PRIPRAVLJAVEC MNENJA PREJEL PRISPEVEK

Priprava tega seznama je povsem prostovoljna in je v izključni pristojnosti pripravljavke mnenja. Pripravljavka mnenja je pri pripravi mnenja prejela prispevek od naslednjih subjektov ali oseb:

Subjekt in/ali oseba

Oxfam

Eurodad

ActionAid

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Razkritje davčnih informacij v zvezi z dohodki s strani nekaterih podjetij in podružnic

Referenčni dokumenti

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD)

Pristojni odbori

       Datum razglasitve na zasedanju

ECON

28.4.2016

JURI

28.4.2016

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

28.4.2016

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Elly Schlein

16.9.2016

Člen 55 – Postopek s skupnimi sejami odborov

       Datum razglasitve na zasedanju

       

19.1.2017

Obravnava v odboru

21.3.2017

 

 

 

Datum sprejetja

25.4.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

21

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Beatriz Becerra Basterrechea, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Elly Schlein, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Paul Rübig, Judith Sargentini

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Xabier Benito Ziluaga, Dariusz Rosati

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

21

+

ALDE

Paavo Väyrynen

ECR

Nirj Deva, Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga

PPE

György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda,Dariusz Rosati, Paul Rübig, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko,

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Elly Schlein

Verts/ALE

Heidi Hautala, Judith Sargentini

1

-

NI

Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos)

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Razkritje davčnih informacij v zvezi z dohodki s strani nekaterih podjetij in podružnic

Referenčni dokumenti

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD)

Datum predložitve EP

12.4.2016

 

 

 

Pristojni odbori

       Datum razglasitve na zasedanju

ECON

28.4.2016

JURI

28.4.2016

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

28.4.2016

DEVE

28.4.2016

INTA

28.4.2016

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

AFET

30.5.2017

INTA

23.5.2016

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Hugues Bayet

15.6.2016

Evelyn Regner

15.6.2016

 

 

Člen 55 – Postopek s skupnimi sejami odborov

       Datum razglasitve na zasedanju

       

19.1.2017

Oporekanje pravni podlagi

       Datum mnenja JURI

JURI

12.1.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

27.2.2017

3.5.2017

 

 

Datum sprejetja

12.6.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

38

9

36

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Max Andersson, Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Joëlle Bergeron, Udo Bullmann, Jean-Marie Cavada, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Rosa Estaràs Ferragut, Markus Ferber, Jonás Fernández, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Mary Honeyball, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Gilles Lebreton, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luigi Morgano, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Emil Radev, Evelyn Regner, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Pavel Svoboda, József Szájer, Paul Tang, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Axel Voss, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, David Coburn, Manuel dos Santos, Pascal Durand, Ashley Fox, Heidi Hautala, Ramón Jáuregui Atondo, Victor Negrescu, Virginie Rozière, Andreas Schwab, Tibor Szanyi, Lieve Wierinck, Kosma Złotowski

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Martina Anderson, Dominique Bilde, Ana Gomes, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada, Elly Schlein, Kay Swinburne, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko

Datum predložitve

21.6.2017


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

38

+

PPE

 

ECR

ALDE

EFDD

Burkhard Balz, Rosa Estaràs Ferragut, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Alain Lamassoure, Werner Langen, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Emil Radev, Dariusz Rosati, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Pavel Svoboda, Adam Szejnfeld, József Szájer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tom Vandenkendelaere, Axel Voss, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko, Esther de Lange

Ashley Fox, Sajjad Karim, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Kay Swinburne, Kosma Zlotowski

Enrique Calvet Chambon, Jean-Marie Cavada, Thierry Cornillet, Petr Ježek, António Marinho e Pinto, Lieve Wierinck

Joëlle Bergeron

9

-

GUE/NGL

EFDD

Martina Anderson, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada, Miguel Viegas

David Coburn, Laura Ferrara, Marco Valli

36

0

S&D

 

ECR

ALDE

VERTS/ALE

ENL

Hugues Bayet, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Mary Honeyball, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Olle Ludvigsson, Luigi Morgano, Victor Negrescu, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Tibor Szanyi, Paul Tang, Manuel dos Santos, Jakob von Weizsäcker

Sander Loones, Pirkko Ruohonen-Lerner

Cora van Nieuwenhuizen

Max Andersson, Pascal Durand, Sven Giegold, Heidi Hautala, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Gilles Lebreton, Bernard Monot, Marco Zanni

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo