Förfarande : 2016/0107(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0227/2017

Ingivna texter :

A8-0227/2017

Debatter :

PV 04/07/2017 - 3
CRE 04/07/2017 - 3

Omröstningar :

PV 04/07/2017 - 6.10
CRE 04/07/2017 - 6.10
Röstförklaringar
PV 27/03/2019 - 18.10

Antagna texter :

P8_TA(2017)0284
P8_TA(2019)0309

BETÄNKANDE     ***I
PDF 833kWORD 137k
21.6.2017
PE 597.646v03-00 A8-0227/2017

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer

(COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD))

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Utskottet för rättsliga frågor

Föredragande: Hugues Bayet, Evelyn Regner

(Gemensamma utskottssammanträden – artikel 55 i arbetsordningen)

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 RESERVATION
 YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR ÖVER DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN
 YTTRANDE från utskottet för utveckling
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer

(COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0198),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 50.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0146/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av de motiverade yttranden från det irländska parlamentet och Sveriges riksdag som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna rättsliga grunden,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 21 september 2016(1),

–  med beaktande av OECD:s handlingsplan för att bekämpa urholkning av skattebasen och överföring av vinster (BEPS),

–  med beaktande av artiklarna 59 och 39 i arbetsordningen,

–  med beaktande av den gemensamma behandlingen av ärendet i utskottet för ekonomi och valutafrågor och utskottet för rättsliga frågor, i enlighet med artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och utskottet för rättsliga frågor samt yttrandet från utskottet för utveckling (A8-0227/2017).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl -1 (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1)  Likabehandling av skattebetalare, särskilt av alla företag, i fråga om skatt är en grundläggande förutsättning för den inre marknaden. En samordnad och harmoniserad metod för genomförandet av de nationella skattesystemen är väsentlig för att den inre marknaden ska fungera väl och skulle medverka till att skatteflykt och överföring av vinster förhindras.

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl -1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1a)  Skatteflykt och skatteundandragande, liksom system för överföring av vinster, har berövat regeringarna och folken de resurser som behövs, bland annat för att säkerställa en allmän och kostnadsfri tillgång till offentlig utbildning samt hälso- och sjukvårdstjänster och statliga sociala tjänster, och har berövat staterna möjligheten att säkerställa ett utbud av bostäder till överkomliga priser och kollektivtrafik samt utveckling av de infrastrukturer som behövs för att skapa social utveckling och ekonomisk tillväxt. Sammanfattningsvis har sådana system bidragit till orättvisa, ojämlikhet och ekonomiska, sociala och territoriella klyftor.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl -1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1b)  Ett rättvist och effektivt system för företagsbeskattning, som tillgodoser det brådskande behovet av en global progressiv och rättvis skattepolitik, gynnar omfördelningen av rikedomar och bekämpar ojämlikhet.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  På senare år har problemet med skatteflykt vad gäller företagsinkomstskatt väsentligt ökat och blivit en viktig källa till oro i Europeiska unionen och globalt. Europeiska rådet konstaterade i sina slutsatser den 18 december 2014 att det finns ett akut behov att påskynda insatserna för att bekämpa skatteflykt både på global nivå och på unionsnivå. I sina meddelanden Kommissionens arbetsprogram 2016 – Dags för nya tag16 och Kommissionens arbetsprogram 2015En ny start17 identifierade kommissionen som en prioritering behovet av att övergå till ett system där det land där vinster uppstår också är beskattningsland. Kommissionen noterade också som en prioritering behovet att reagera på våra samhällens krav på rättvisa och skattetransparens.

(1)  Transparens är avgörande för att säkerställa en smidigt fungerande inre marknad. På senare år har problemet med skatteflykt vad gäller företagsinkomstskatt väsentligt ökat och blivit en viktig källa till oro i Europeiska unionen och globalt. Europeiska rådet konstaterade i sina slutsatser den 18 december 2014 att det finns ett akut behov att påskynda insatserna för att bekämpa skatteflykt både på global nivå och på unionsnivå. I sina meddelanden Kommissionens arbetsprogram 2016 – Dags för nya tag16 och Kommissionens arbetsprogram 2015En ny start17 identifierade kommissionen som en prioritering behovet av att övergå till ett system där det land där vinster uppstår också är beskattningsland. Kommissionen noterade också som en prioritering behovet att reagera på europeiska medborgares krav på transparens och behovet att agera som en förebild för andra länder. Vad gäller transparens är det avgörande att ömsesidighet mellan konkurrenter beaktas.

__________________

__________________

16 COM(2015) 610 final av den 27 oktober 2015.

16 COM(2015) 610 final av den 27 oktober 2015.

17 COM(2014) 910 final av den 16 december 2014.

17 COM(2014) 910 final av den 16 december 2014.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  I sin resolution av den 16 december 2015 om ökad transparens, samordning och samstämdhet för bolagsbeskattningen i unionen18 konstaterade Europaparlamentet att ökad transparens på området företagsbeskattning kan förbättra skatteuppbörden, effektivisera skattemyndigheternas arbete och öka allmänhetens förtroende för skattesystem och regeringar.

(2)  I sin resolution av den 16 december 2015 om ökad transparens, samordning och samstämdhet för bolagsbeskattningen i unionen18 konstaterade Europaparlamentet att ökad transparens, samarbete och samstämdhetpolitikområdet företagsbeskattning i unionen kan förbättra skatteuppbörden, effektivisera skattemyndigheternas arbete, stödja beslutsfattare i bedömningen av nuvarande skattesystem för att utarbeta framtida lagstiftning, öka allmänhetens förtroende för skattesystem och regeringar och förbättra beslutsfattande om investeringar baserat på mer exakta riskprofiler för företag.

__________________

__________________

18 2015/2010(INL).

18 2015/2010(INL).

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  Offentlig landsspecifik rapportering är ett effektivt och lämpligt verktyg för att öka transparensen vad gäller multinationella företags verksamhet och för att göra det möjligt för allmänheten att bedöma denna verksamhets inverkan på realekonomin. Den kommer även att förbättra aktieägares möjlighet att ordentligt utvärdera de risker som tas av företag, leda till investeringsstrategier som är baserade på korrekt information och förstärka beslutsfattares förmåga att bedöma effektiviteten och inverkan av nationell lagstiftning.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2b)  Landsspecifik rapportering kommer också att ha en positiv inverkan på anställdas rätt till information och samråd i enlighet med direktiv 2002/14/EG och, genom ökad kunskap om företagens verksamhet, på kvaliteten på en aktiv dialog inom företagen.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Till stöd för ett globalt rättvist och modernt internationellt skattesystem godkände G20 i november 2015 OECD:s handlingsplan för att bekämpa urholkning av skattebasen och överföring av vinster (BEPS), vilken syftar till att förse regeringar med tydliga internationella lösningar för att komma tillrätta med luckor och skevheter i befintliga regler som låter företagsvinster överföras till platser med ingen eller låg beskattning, där inget verkligt värde skapas. Särskilt genom åtgärd 13 i BEPS införs en landsspecifik rapportering för vissa multinationella företag till nationella skattemyndigheter på konfidentiell basis. Den 27 januari 2016 antog kommissionen åtgärdspaketet mot skatteflykt. Ett av paketets mål är att i unionslagstiftningen införliva åtgärd 13 i BEPS genom ändring av rådets direktiv 2011/16/EU20.

(4)  Till stöd för ett globalt rättvist och modernt internationellt skattesystem godkände G20 i november 2015 OECD:s handlingsplan för att bekämpa urholkning av skattebasen och överföring av vinster (BEPS), vilken syftar till att förse regeringar med tydliga internationella lösningar för att komma tillrätta med luckor och skevheter i befintliga regler som låter företagsvinster överföras till platser med ingen eller låg beskattning, där inget verkligt värde skapas. Genom BEPS-initiativet infriades inte de utfästelser som gjordes i september 2013 av G20-ländernas finansministrar i Sankt Petersburg när de angav att ”vinster bör beskattas där ekonomisk verksamhet från vilken vinsterna härstammar utförs och där värde skapas”19a. Det faktum att de ursprungliga målen inom ramen för BEPS-förfarandet inte uppnåtts understryker vikten av utökad landsspecifik rapportering för alla multinationella företag. Särskilt genom åtgärd 13 i BEPS införs en landsspecifik rapportering för vissa multinationella företag till nationella skattemyndigheter på konfidentiell basis. Den 27 januari 2016 antog kommissionen åtgärdspaketet mot skatteflykt. Ett av paketets mål är att i unionslagstiftningen införliva åtgärd 13 i BEPS genom ändring av rådets direktiv 2011/16/EU20. För beskattning av vinster där värdet skapas krävs dock en mer omfattande metod för landsspecifik rapportering som är baserad på offentlig rapportering.

__________________

__________________

 

19a G20-ledarnas förklaring vid toppmötet i Sankt Petersburg den 5–6 september 2013, s. 12.

20 Rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG (EUT L 64, 11.3.2011, s. 1).

20 Rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG (EUT L 64, 11.3.2011, s. 1).

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  International Accounting Standards Board (IASB) bör uppgradera relevanta IFRS-standarder och internationella redovisningsstandarder (IAS) för att underlätta införandet av offentliga landsspecifika rapporteringskrav.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4b)  Offentlig landsspecifik rapportering har redan inrättats i Europeiska unionen för banksektorn genom direktiv 2013/36/EU, liksom för utvinnings- och avverkningsindustrin genom direktiv 2013/34/EU.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 4c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4c)  Unionen har genom ett unikt införande av offentlig landsspecifik rapportering visat att den har blivit världsledande inom kampen mot skatteflykt.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 4d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4d)  Eftersom kampen mot skatteundandragande, skatteflykt och aggressiv skatteplanering endast kan lyckas genom gemensamma åtgärder på internationell nivå, är det absolut nödvändigt att unionen, samtidigt som den fortsätter sin världsledande roll i denna kamp, samordnar sina åtgärder med internationella aktörer, till exempel inom ramen för OECD. Ensidiga åtgärder har, även om de är mycket ambitiösa, ingen verklig möjlighet att lyckas, och dessutom äventyrar sådana åtgärder europeiska företags konkurrenskraft och hämmar unionens investeringsklimat.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 4e (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4e)  Mer transparens inom finansiella upplysningar resulterar i en situation som alla vinner på eftersom skattemyndigheter kommer att bli mer effektiva, det civila samhället mer delaktigt, anställda bättre informerade och investerare mer riskbenägna. Dessutom kommer företag att gynnas av bättre relationer med sina intressenter, vilket resulterar i mer stabilitet samt lättare tillgång till finansiering tack vare en tydligare riskprofil och ett bättre rykte.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Ökad offentlig granskning av de inkomstskatter som tas ut på multinationella företag med verksamhet i unionen är grundläggande för att ytterligare uppmuntra företagens ansvarstagande, bidra till välfärden genom skatter, främja en rättvisare skattekonkurrens inom unionen genom en mer informerad offentlig debatt, och för att återupprätta allmänhetens förtroende för de nationella skattesystemen. En sådan offentlig granskning kan uppnås genom en rapport om inkomstskatteuppgifter, oavsett var det yttersta moderföretaget i en multinationell koncern är etablerat.

(5)  Utöver den ökade transparens som skapas genom landsspecifik rapportering till nationella skattemyndigheter är ökad offentlig granskning av de inkomstskatter som tas ut på multinationella företag med verksamhet i unionen grundläggande för att främja företagens ansvar och för att ytterligare uppmuntra företagens sociala ansvar, bidra till välfärden genom skatter, främja en rättvisare skattekonkurrens inom unionen genom en mer informerad offentlig debatt, och för att återupprätta allmänhetens förtroende för de nationella skattesystemen. En sådan offentlig granskning kan uppnås genom en rapport om inkomstskatteuppgifter, oavsett var det yttersta moderföretaget i en multinationell koncern är etablerat. Den offentliga granskningen måste dock genomföras utan att skada varken investeringsklimatet i unionen eller konkurrenskraften för företag i unionen, i synnerhet små och medelstora företag enligt definitionen i detta direktiv och medelstora börsnoterade företag enligt definitionen i förordning (EU) 2015/10171a, som bör uteslutas från den rapporteringsskyldighet som inrättas i och med detta direktiv.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 – Europeiska fonden för strategiska investeringar, EUT L 182, 29.6.2013, s. 19.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Kommissionen har definierat företagens sociala ansvar (CSR) som företagens ansvar för den egna verksamhetens konsekvenser för samhället. CSR bör vara företagslett. Offentliga myndigheter kan spela en stödjande roll genom en smart blandning av frivilliga politiska åtgärder och, om det behövs, kompletterande lagstiftning. Företag kan bli socialt ansvarstagande antingen genom att följa lagen eller genom att integrera sociala, miljörelaterade, etiska, konsumentrelaterade eller människorättsrelaterade frågor i sin affärsstrategi och affärsverksamhet, eller genom bådadera.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Allmänheten bör ha möjlighet att granska samtliga verksamheter i en koncern när denna har vissa företag etablerade i unionen. När det gäller koncerner med verksamhet i unionen endast genom dotterföretag eller filialer, bör dotterföretag och filialer offentliggöra och göra tillgänglig det yttersta moderföretagets rapportering. I syfte att uppnå proportionalitet och effektivitet bör emellertid kravet på offentliggörande och tillgänglighet begränsas till medelstora eller stora dotterföretag som är etablerade i unionen, eller till filialer av jämförbar storlek i en medlemsstat. Tillämpningsområdet för direktiv 2013/34/EU bör därför i enlighet med detta utökas till filialer som öppnats i en medlemsstat av ett företag som är etablerat utanför unionen.

(6)  Allmänheten bör ha möjlighet att granska samtliga verksamheter i en koncern när denna har vissa företag etablerade i och utanför unionen. Koncerner med företag inom unionen bör följa unionens principer om god förvaltning i skattefrågor. Multinationella företag bedriver verksamhet över hela världen och deras företags agerande har väsentlig inverkan på utvecklingsländer. Att ge sina medborgare tillgång till företagsrelaterad landsspecifik information skulle göra det möjligt för dem och skattemyndigheterna i deras länder att övervaka, bedöma och hålla dessa företag ansvariga. Genom att göra informationen offentlig för varje skattejurisdiktion där det multinationella företaget bedriver verksamhet skulle unionen öka sin politiska samstämmighet vad gäller utveckling och begränsa potentiella skatteflyktsplaner i länder där mobilisering av inhemska resurser har fastställts som en central del av unionens utvecklingspolitik.

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Rapporten om inkomstskatteuppgifter bör ge information gällande all verksamhet för ett företag eller samtliga anknutna företag i en koncern som kontrolleras av ett yttersta moderföretag. Informationen bör grundas på rapporteringsspecifikationerna i åtgärd 13 i BEPS, och bör begränsas till vad som är nödvändigt för effektiv offentlig granskning, för att säkerställa att offentliggörande inte ger upphov till oproportionerliga risker eller nackdelar. Rapporten bör också innehålla en kort beskrivning av verksamhetens art. En sådan beskrivning kan grunda sig på den kategorisering som anges i tabell 2 i bilaga II till kapitel V i OECD:s Transfer Pricing Guidelines on Documentation. Rapporten ska omfatta en övergripande beskrivning med förklaringar till väsentliga diskrepanser på koncernnivå mellan upplupna skattebelopp och betalda skattebelopp, med beaktande av motsvarande belopp för tidigare räkenskapsår.

(8)  Rapporten om inkomstskatteuppgifter bör ge information gällande all verksamhet för ett företag eller samtliga anknutna företag i en koncern som kontrolleras av ett yttersta moderföretag. Informationen bör beakta rapporteringsspecifikationerna i åtgärd 13 i BEPS, och bör begränsas till vad som är nödvändigt för effektiv offentlig granskning, för att säkerställa att offentliggörande inte ger upphov till oproportionerliga risker eller nackdelar vad gäller konkurrenskraft eller feltolkning för företagen i fråga. Rapporten bör också innehålla en kort beskrivning av verksamhetens art. En sådan beskrivning kan grunda sig på den kategorisering som anges i tabell 2 i bilaga III till kapitel V i OECD:s Transfer Pricing Guidelines on Documentation. Rapporten ska omfatta en övergripande beskrivning med förklaringar, även till väsentliga diskrepanser på koncernnivå mellan upplupna skattebelopp och betalda skattebelopp, med beaktande av motsvarande belopp för tidigare räkenskapsår.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  För att säkerställa en detaljnivå som ger medborgarna möjlighet att bättre bedöma hur multinationella företag bidrar till välfärden i varje medlemsstat bör informationen delas upp per medlemsstat. Information om multinationella företags verksamhet bör dessutom redovisas mycket detaljerat när det gäller vissa skattejurisdiktioner som utgör särskilda problem. För samtliga övriga tredjelandstransaktioner ska uppgifter lämnas i aggregerad form.

(9)  För att säkerställa en detaljnivå som ger medborgarna möjlighet att bättre bedöma hur multinationella företag bidrar till välfärden i varje jurisdiktion där de är verksamma, både i och utanför EU, utan att företagens konkurrenskraft skadas, bör informationen delas upp per jurisdiktion. Rapporteringar om inkomstskatteuppgifter kan endast tolkas och användas på ett meningsfullt sätt om informationen presenteras på ett disaggregerat sätt för varje skattejurisdiktion.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  För att säkerställa att fall av bristande efterlevnad offentliggörs för allmänheten, bör lagstadgade revisorer eller revisionsfirmor kontrollera huruvida rapporten om inkomstskatteupplysningar har lämnats in och utformats i enligheten med kraven i detta direktiv, samt gjorts tillgänglig på det relevanta företagets eller det anknutna företagets webbplats.

(11)  För att säkerställa att fall av bristande efterlevnad offentliggörs för allmänheten, bör lagstadgade revisorer eller revisionsfirmor kontrollera huruvida rapporten om inkomstskatteupplysningar har lämnats in och utformats i enlighet med kraven i detta direktiv, samt gjorts tillgänglig på det relevanta företagets eller det anknutna företagets webbplats och att offentliggjord information stämmer överens med företagets reviderade finansiella information inom de tidsfrister som föreskrivs i detta direktiv.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a)  Fall av överträdelser av företag och filialer som rör rapporteringskraven om inkomstskatteuppgifter, som leder till sanktioner av medlemsstaterna, bör enligt direktiv 2013/34/EU rapporteras till ett offentligt register som förvaltas av kommissionen. Sådana sanktioner skulle bland annat kunna omfatta administrativa böter eller uteslutning från offentlig upphandling och från tilldelning av medel från unionens strukturfonder.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  För att fastställa vissa skattejurisdiktioner för vilka mycket detaljerad information ska redovisas, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 FEUF delegeras till kommissionen för att upprätta en gemensam unionsförteckning över dessa skattejurisdiktioner. Denna förteckning bör upprättas på grundval av vissa kriterier som identifierats på grundval av bilaga 1 i kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet om en extern strategi för effektiv beskattning (COM(2016) 24 final). Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inbegripet på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principer som fastställts i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning som godkänts av Europaparlamentet, rådet och kommissionen i väntan på formellt undertecknande. För att säkerställa lika stor delaktighet i utarbetandet av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

utgår

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av artikel 48b punkterna 1, 3, 4 och 6 samt artikel 48c.5 i direktiv 2013/34/EU, bör även kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/20111a.

 

________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Eftersom målet för detta direktiv inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, utan snarare på grund av dess verkningar kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(14)  Eftersom målet för detta direktiv inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, utan snarare på grund av dess verkningar kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. Unionsåtgärder är därför berättigade för att bemöta den gränsöverskridande dimensionen där aggressiv skatteplanering eller internprissättningsarrangemang förekommer. Initiativet bemöter de berörda parternas oro över behovet att ta itu med störningar på den inre marknaden, utan att äventyra unionens konkurrenskraft. Det bör inte orsaka någon otillbörlig administrativ börda för företagen, ytterligare skattekonflikter eller risk för dubbelbeskattning. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål, åtminstone vad gäller ökad transparens.

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Detta direktiv står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

(15)  Omfattningen av den information som ska offentliggöras står, inom ramen för detta direktiv, generellt sett i proportion till målen att öka offentlig transparens och offentlig granskning. Detta direktiv anses därför stå i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  I enlighet med den gemensamma politiska förklaringen av den 28 september 2011 från medlemsstaterna och kommissionen om förklarande dokument24 har medlemsstaterna åtagit sig att, i de fall detta är berättigat, låta anmälan av införlivandeåtgärder åtföljas av ett eller flera dokument som förklarar förhållandet mellan de olika delarna i ett direktiv och motsvarande delar i nationella instrument för införlivande. Med avseende på detta direktiv anser lagstiftaren att översändandet av sådana dokument är berättigat.

(16)  I enlighet med den gemensamma politiska förklaringen av den 28 september 2011 från medlemsstaterna och kommissionen om förklarande dokument24 har medlemsstaterna åtagit sig att, i de fall detta är berättigat, låta anmälan av införlivandeåtgärder åtföljas av ett eller flera dokument som förklarar förhållandet mellan de olika delarna i ett direktiv och motsvarande delar i nationella instrument för införlivande, exempelvis i form av ett jämförande diagram. Med avseende på detta direktiv anser lagstiftaren att översändandet av sådana dokument är berättigat i syfte att uppnå målet med detta direktiv och undvika möjliga underlåtenheter och inkonsekvenser när det gäller medlemsstaternas genomförande i enlighet med deras nationella lagstiftning.

__________________

__________________

24 EUT C 369, 17.12.2011, s. 14.

24 EUT C 369, 17.12.2011, s. 14.

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48b – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska föreskriva att de yttersta moderföretag som styrs av deras nationella lagstiftning och som har en konsoliderad nettoomsättning över 750 miljoner euro, liksom företag som styrs av deras nationella lagstiftning som inte är anknutna företag med en nettoomsättning över 750 miljoner euro utarbetar och offentliggör en rapport om inkomstskatteuppgifter på årsbasis.

Medlemsstaterna ska föreskriva att de yttersta moderföretag som styrs av deras nationella lagstiftning och som har en konsoliderad nettoomsättning 750 miljoner euro eller mer, liksom företag som styrs av deras nationella lagstiftning som inte är anknutna företag med en nettoomsättning 750 miljoner euro eller mer utarbetar och offentliggör kostnadsfritt en rapport om inkomstskatteuppgifter på årsbasis.

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48b – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Rapporten om inkomstskatteuppgifter ska offentliggöras på företagets webbplats samma dag som den publiceras.

Rapporten om inkomstskatteuppgifter ska offentliggöras kostnadsfritt i en gemensam mall som finns tillgänglig i ett öppet dataformat och offentliggöras på företagets webbplats samma dag som den publiceras på åtminstone ett av unionens officiella språk. Samma dag ska företaget även registrera rapporten i ett offentligt register som förvaltas av kommissionen.

 

Medlemsstaterna ska inte tillämpa de regler som anges i denna punkt om företagen i fråga endast är etablerade inom en enskild medlemsstats territorium och inte i några andra skattejurisdiktioner.

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48b – punkt 3 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstater ska föreskriva, att de medelstora och stora dotterföretag som avses i artikel 3.3 och 3.4 som styrs av deras nationella lagstiftning och kontrolleras av ett yttersta moderföretag som har en konsoliderad nettoomsättning över 750 miljoner euro och som inte styrs av lagstiftningen i en medlemsstat, ska offentliggöra en rapport om inkomstskatteuppgifter för det yttersta moderföretaget på årlig basis.

Medlemsstater ska föreskriva att de dotterföretag som styrs av deras nationella lagstiftning och kontrolleras av ett yttersta moderföretag som, i sin balansräkning under ett räkenskapsår, har en konsoliderad nettoomsättning 750 miljoner euro eller mer, och som inte styrs av lagstiftningen i en medlemsstat, ska offentliggöra en rapport om inkomstskatteuppgifter för det yttersta moderföretaget på årlig basis.

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48b – punkt 3 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Rapporten om inkomstskatteuppgifter ska offentliggöras på dotterföretagets webbplats eller på ett anknutet företags webbplats samma dag som den publiceras.

Rapporten om inkomstskatteuppgifter ska offentliggöras kostnadsfritt i en gemensam mall som finns tillgänglig i ett öppet dataformat och offentliggöras på dotterföretagets webbplats eller på ett anknutet företags webbplats samma dag som den publiceras på åtminstone ett av unionens officiella språk. Samma dag ska företaget även registrera rapporten i ett offentligt register som förvaltas av kommissionen.

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48b – punkt 4 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska kräva att filialer som öppnats på dessa territorier av ett företag som inte styrs av en medlemsstats lagstiftning varje år offentliggör rapporten om inkomstskatteupplysningar för det yttersta moderföretag som avses i led a punkt 5 i denna artikel.

Medlemsstaterna ska kräva att filialer som öppnats på dessa territorier av ett företag som inte styrs av en medlemsstats lagstiftning varje år kostnadsfritt offentliggör och tillgängliggör rapporten om inkomstskatteupplysningar för det yttersta moderföretag som avses i led a punkt 5 i denna artikel.

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48b – punkt 4 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Rapporten om inkomstskatteuppgifter ska offentliggöras på filialens webbplats eller på ett anknutet företags webbplats samma dag som den publiceras.

Rapporten om inkomstskatteuppgifter ska offentliggöras i en gemensam mall som finns tillgänglig i ett öppet dataformat och offentliggöras på filialens webbplats eller på ett anknutet företags webbplats samma dag som den publiceras på åtminstone ett av unionens officiella språk. Samma dag ska företaget även registrera rapporten i ett offentligt register som förvaltas av kommissionen.

Ändringsförslag    32

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48b – punkt 5 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Det företag som öppnade filialen är antingen ett anknutet företag i en koncern som kontrolleras av ett yttersta moderföretag som inte styrs av lagstiftningen i en medlemsstat och som har en konsoliderad nettoomsättning över 750 miljoner euro, eller ett företag som inte är ett anknutet företag och som har en nettoomsättning över 750 miljoner euro.

(a)  Det företag som öppnade filialen är antingen ett anknutet företag i en koncern som kontrolleras av ett yttersta moderföretag som inte styrs av lagstiftningen i en medlemsstat och som i sin balansräkning har en konsoliderad nettoomsättning 750 miljoner euro eller mer, eller ett företag som inte är ett anknutet företag och som har en nettoomsättning 750 miljoner euro eller mer.

Ändringsförslag    33

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48b – punkt 5 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Det yttersta moderföretag som avses i led a har inte ett medelstort eller stort dotterföretag enligt vad som avses i punkt 3.

(b)  Det yttersta moderföretag som avses i led a har inte ett medelstort eller stort dotterföretag enligt vad som avses i punkt 3 som redan omfattas av rapporteringskraven.

Ändringsförslag    34

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48b – punkt 7a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7a.  För medlemsstater som inte har infört euron ska beloppet i nationell valuta motsvarande det belopp som anges i punkterna 1, 3 och 5 beräknas genom tillämpning av den växelkurs som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning dagen för detta kapitels ikraftträdande.

Ändringsförslag    35

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48c – punkt 2 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  De uppgifter som avses i punkt 1 ska omfatta följande:

2.  De uppgifter som avses i punkt 1 ska presenteras i en gemensam mall, uppdelade per skattejurisdiktion, och omfatta följande:

Ändringsförslag    36

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48c – punkt 2 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  En kort beskrivning av verksamhetens art.

(a)  Det yttersta moderbolagets namn och, om tillämpligt, en förteckning över dess samtliga dotterbolag, en kort beskrivning av arten av deras verksamhet och deras respektive geografiska område.

Ändringsförslag    37

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48c – punkt 2 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Antalet anställda.

(b) Antalet anställda i heltidsekvivalenter.

Ändringsförslag    38

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48c – punkt 2 – led ba (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Andra fasta tillgångar än kontanter eller likvida medel.

Ändringsförslag    39

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48c – punkt 2 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Nettomsättningen, inbegripet omsättning med närstående parter.

(c)  Nettoomsättningen, inbegripet en åtskillnad mellan omsättning med närstående parter och omsättning med icke-närstående parter.

Ändringsförslag    40

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48c – punkt 2 – led ga (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ga)  Aktiekapital.

Ändringsförslag    41

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48c – punkt 2 – led gb (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(gb)  Huruvida företag, dotterföretag eller filialer åtnjuter skatteförmåner från en patentbox eller likvärdiga system.

Ändringsförslag    42

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48c – punkt 3 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Rapporten ska presentera den information som avses i punkt 2 separat för varje medlemsstat. Om en medlemsstat omfattar flera skattejurisdiktioner ska informationen sammanläggas på medlemsstatsnivå.

Rapporten ska presentera den information som avses i punkt 2 separat för varje medlemsstat. Om en medlemsstat omfattar flera skattejurisdiktioner ska informationen presenteras separat för varje skattejurisdiktion.

Ändringsförslag    43

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48c – punkt 3 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Rapporten ska också presentera den information som avses i punkt 2 i denna artikel enskilt för varje skattejurisdiktion som, i slutet av det föregående räkenskapsåret, förtecknas i den gemensamma unionsförteckningen över vissa skattejurisdiktioner som upprättats enligt artikel 48g, såvida inte rapporten uttryckligen bekräftar, med förbehåll för det ansvar som avses i artikel 48e, att de anknutna företagen i en koncern som styrs av lagarna i en sådan skattejurisdiktion inte ägnar sig direkt åt transaktioner med ett anknutet företag i samma koncern som styrs av lagarna i en medlemsstat.

Rapporten ska också presentera den information som avses i punkt 2 i denna artikel enskilt för varje skattejurisdiktion utanför unionen.

Ändringsförslag    44

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48c – punkt 3 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Rapporten ska presentera den information som avses i punkt 2 på aggregerad basis för övriga skattejurisdiktioner.

utgår

Ändringsförslag    45

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48c – punkt 3 – stycke 3a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

I syfte att skydda kommersiellt känslig information och säkerställa sund kompetens får medlemsstaterna tillåta att en eller flera av de specifika uppgiftsposter som anges i artikel 48c utelämnas tillfälligt från rapporten i fråga om verksamhet i en eller flera specifika skattejurisdiktioner om de är av sådan art att ett offentliggörande av dem allvarligt skulle äventyra marknadspositionen för de företag som avses i artikel 48b.1 och artikel 48b.3 och som de berör. Ett utelämnande ska inte förhindra en rättvisande och balanserad förståelse av företagets skattemässiga situation. Utelämnandet ska anges i rapporten tillsammans med en förklaring om varför detta är fallet och med en hänvisning till den berörda skattejurisdiktionen.

Ändringsförslag    46

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48c – punkt 3 – stycke 3b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna ska kräva att ett sådant utelämnande endast får ske om det i förväg har godkänts av en behörig nationell myndighet. Företaget ska varje år ansöka om ett nytt godkännande från den behöriga myndigheten som fattar sitt beslut på grundval av en ny bedömning av situationen. Om den utelämnade informationen inte längre uppfyller det krav som fastställs i stycke 3a ska den omedelbart offentliggöras.

Ändringsförslag    47

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48c – punkt 3 – stycke 3c (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om ett sådant tillfälligt undantag beviljats och överföra, på ett konfidentiellt sätt, den utelämnade informationen tillsammans med en detaljerad förklaring om varför undantaget beviljades. Varje år ska kommissionen på sin webbplats offentliggöra de meddelanden som den mottagit från medlemsstaterna i enlighet med stycke 3a.

Ändringsförslag    48

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48c – punkt 3 – stycke 3d (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska kontrollera att det krav som fastställs i stycke 3a respekteras och övervaka användningen av ett sådant tillfälligt undantag som beviljats av nationella myndigheter.

Ändringsförslag    49

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48c – punkt 3 – stycke 3e (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Om kommissionen drar slutsatsen, efter att ha utfört sin bedömning av den mottagna informationen i enlighet med stycke 3c, att det krav som fastställs i stycke 3a inte är uppfyllt, ska det berörda företaget omedelbart offentliggöra informationen.

Ändringsförslag    50

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48c – punkt 3 – stycke 3f (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska, genom en delegerad akt, anta riktlinjer i syfte att hjälpa medlemsstaterna att definiera fall där ett offentliggörande av information anses allvarligt äventyra marknadspositionen för de företag som de berör.

Ändringsförslag    51

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48c – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Rapporten om inkomstskatteuppgifter ska offentliggöras och göras tillgängligwebbplatsen på åtminstone ett av unionens officiella språk.

5.  Rapporten om inkomstskatteuppgifter ska offentliggöras kostnadsfritt i en gemensam mall som finns tillgänglig i ett öppet dataformat och offentliggöras på dotterföretagets webbplats ellerett anknutet företags webbplats samma dag som den publiceras på åtminstone ett av unionens officiella språk. Samma dag ska företaget även registrera rapporten i ett offentligt register som förvaltas av kommissionen.

Ändringsförslag    52

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48e – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att medlemmarna av förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorganen i det yttersta moderföretag som avses i artikel 48b.1, inom ramen för den behörighet som tillkommer dem enligt nationell rätt, kollektivt ansvarar för att säkerställa att rapporten om inkomstskatteuppgifter utarbetas, offentliggörs och görs tillgänglig i enlighet med artiklarna 48b, 48c, och 48d.

1.  För att stärka ansvarsskyldigheten gentemot tredje parter och säkerställa god styrning ska medlemsstaterna säkerställa att medlemmarna av förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorganen i det yttersta moderföretag som avses i artikel 48b.1, inom ramen för den behörighet som tillkommer dem enligt nationell rätt, kollektivt ansvarar för att säkerställa att rapporten om inkomstskatteuppgifter utarbetas, offentliggörs och görs tillgänglig i enlighet med artiklarna 48b, 48c, och 48d.

Motivering

Ändringen är nödvändig och på sin plats för att säkerställa överensstämmelse med skäl 10 i detta lagstiftningsförslag.

Ändringsförslag    53

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48g

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 48g

utgår

Gemensam unionsförteckning över vissa skattejurisdiktioner

 

Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 49 med avseende på utarbetande av en gemensam unionsförteckning över vissa skattejurisdiktioner. Den förteckningen ska grunda sig på en bedömning av de skattejurisdiktioner som inte tillämpar följande kriterier:

 

(1)  Transparens och utbyte av information, inbegripet informationsutbyte på begäran och automatiskt informationsutbyte om finansiella konton.

 

(2)  Rättvis skattekonkurrens.

 

(3)  Standarder som fastställts av G20 och/eller OECD.

 

(4)  Övriga relevanta standarder, inbegripet internationella standarder som fastställts av arbetsgruppen för finansiella åtgärder.

 

Kommissionen ska regelbundet se över förteckningen och, där tillämpligt, ändra den för att beakta nya omständigheter.

 

Ändringsförslag    54

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48i – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska rapportera om efterlevnad och inverkan av de rapporteringsskyldigheter som anges i artiklarna 48a–48f. Rapporten ska innefatta en utvärdering av huruvida rapporten om inkomstskatteuppgifter ger lämpliga och proportionerliga resultat, med beaktande av behovet att säkerställa tillräcklig transparens och behovet av en konkurrenskraftig miljö för företagen.

Kommissionen ska rapportera om efterlevnad och inverkan av de rapporteringsskyldigheter som anges i artiklarna 48a–48f. Rapporten ska innefatta en utvärdering av huruvida rapporten om inkomstskatteuppgifter ger lämpliga och proportionerliga resultat, och en kostnads-nyttobedömning ska göras av en sänkning av tröskeln för konsoliderad nettoomsättning över vilken företag och filialer erfordras att rapportera om inkomstskatteuppgifter. Rapporten ska dessutom utvärdera det eventuella behovet att vidta ytterligare kompletterande åtgärder, med beaktande av behovet att säkerställa tillräcklig transparens och behovet att behålla och säkerställa en konkurrenskraftig miljö för företagen och privata investeringar.

Ändringsförslag     55

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2a (nytt)

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48ia (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  Följande artikel ska införas:

 

”Artikel 48ia

 

Senast fyra år efter antagandet av detta direktiv och med beaktande av situationen på OECD-nivå ska kommissionen se över, bedöma och rapportera om bestämmelserna i detta kapitel, särskilt när det gäller följande:

 

  företag och filialer som är skyldiga att rapportera inkomstskatteuppgifter, särskilt huruvida det skulle vara lämpligt att utvidga detta kapitels tillämpningsområde så att det omfattar företag enligt definitionen i artikel 3.4 och stora koncerner enligt definitionen i artikel 3.7 i detta direktiv,

 

  innehållet i rapporten om inkomstskatteuppgifter enligt artikel 48c,

 

  det tillfälliga undantaget enligt styckena 3a–3f i artikel 48c.3.

 

Kommissionen ska överlämna rapporten till Europaparlamentet och rådet, om lämpligt tillsammans med ett lagstiftningsförslag.”

Ändringsförslag     56

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2b (nytt)

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48ib (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2b)  Följande artikel ska införas:

 

”Artikel 48ib

 

Gemensam mall för rapporten

 

Kommissionen ska, med hjälp av genomförandeakter, fastställa den gemensamma mall som avses i artikel 48b punkterna 1, 3, 4 och 6 samt artikel 48c.5. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 50.2.”

Ändringsförslag    57

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3 – led b

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 49 – punkt 3a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”3 a.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den [date]. ”

”3 a.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016* och ta särskild hänsyn till bestämmelserna i fördragen och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

 

________________

 

* Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om bättre lagstiftning (EUT L 123, 12.5.2016, s. 1).”

Motivering

Det är nödvändigt att ta hänsyn till bestämmelserna i fördragen och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag    58

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3a (nytt)

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 51 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(3a)  I artikel 51 ska stycke 1 ersättas med följande:

Medlemsstaterna ska fastställa sanktioner vid överträdelser av de nationella bestämmelser som antas i enlighet med detta direktiv och vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att de genomförs. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

Medlemsstaterna ska fastställa reglerna för sanktioner vid överträdelser av de nationella bestämmelser som antas i enlighet med detta direktiv och vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att de genomförs. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

 

Medlemsstaterna ska åtminstone föreskriva administrativa åtgärder och sanktioner vid företags överträdelser av nationella bestämmelser som antagits i enlighet med detta direktiv.

 

Medlemsstaterna ska anmäla dessa bestämmelser till kommissionen senast den ... [datum för införlivande] och alla senare ändringar som gäller dem så snart som möjligt.

 

Senast den … (tre år efter ikraftträdandet av detta direktiv) ska kommissionen sammanställa en förteckning över åtgärder och sanktioner som fastställts av varje medlemsstat i enlighet med detta direktiv.”

(1)

EUT C 487, 28.12.2016, s. 62.


MOTIVERING

Offentlig landsspecifik rapportering om skatterelaterade företagsuppgifter är en nyckelfaktor i bekämpningen av skatteundandragande och skatteflykt på internationellt plan och en åtgärd mot skattesystemens kapplöpning mot botten. Men det finns många fler fördelar med detta direktiv. I och med tilltagande rörlighet och global samt EU-övergripande ekonomisk verksamhet blir transparens i form av offentliggörande en förutsättning för en stark företagsstyrning och ett verktyg för att stärka företagens sociala ansvar.

I nuläget kan medborgarna inte ens använda företagens offentliggjorda räkenskaper för att fastställa om multinationella företag är verksamma i deras skattejurisdiktioner. När de multinationella företagen blir allt mer komplexa, och ofta tyvärr även mindre transparenta, förvärras problemet. De flesta länder använder internationella redovisningsstandarder. Därför kommer offentlig landsspecifik rapportering att vara ett kostnadseffektivt sätt för att få till stånd ändringar avseende företagens transparens globalt sett, vilket kommer att gynna våra samhällen, inbegripet medborgare, aktieägare, skattemyndigheter, investerare och ekonomer, och den kommer att hjälpa dem att hålla regeringar och multinationella företag ansvariga.

Föredragandena anser att detta direktiv går utöver det skatterelaterade målet och målet om företagens ansvar och att det även är ett verktyg för att förbättra arbetstagarnas rätt till information och samråd. Offentlig rapportering stärker dialogen och främjar det ömsesidiga förtroendet inom företagen, eftersom den kan tillhandahålla objektiva och tillförlitliga uppgifter om företagens situation och på så sätt göra alla berörda parter, även de anställda, medvetna om olika anpassningsbehov. Den främjar även arbetstagarinflytandet i driften och i frågor som rör företagets framtid och ökar dess konkurrenskraft.

Europaparlamentet har sedan länge efterlyst offentlig landsspecifik rapportering. Redan 2014 antog det sin ståndpunkt om landsspecifik rapportering, i vilken det slog fast att kvaliteten på den finansiella redovisningen är av avgörande betydelse för en effektiv bekämpning av skatteflykt, och en hög kvalitet gynnar även investerare i alla sektorer, och bidrar därigenom till god förvaltning i skattefrågor i hela världen. 2014 inbegreps landsspecifik rapportering i diskussionerna inom ramen för direktivet om icke-finansiell rapportering. Slutligen, när föredraganden för reformen av aktieägares rättigheter, Sergio Cofferati, tryckte på för att införa landsspecifik rapportering i redovisningsdirektivet, beslutade kommissionen att lägga fram ett specifikt förslag i ärendet i form av en ändringsakt till redovisningsdirektivet. Denna ändring av redovisningsdirektivet kan spela en avgörande roll vad gäller företagsrapportering.

Föredragandena föreslår en ökad transparens i samband med de uppgifter som företagen bör tillhandahålla, och föreslår huvudsakligen följande förbättringar av kommissionens text:

•  Man bör undvika att införa nya kategorier av företag och koncerner med tanke på initiativet till bättre lagstiftning. Denna ändring av redovisningsdirektivet bör anpassas i enlighet med redovisningsdirektivets logik. Trösklarna för mikroföretag, små och medelstora företag samt stora företag har länge varit fastställda. Detta koncept går tillbaka till det fjärde bolagsrättsdirektivet från 1978. Behovet att införa en ny tröskel har hittills inte motiverats av kommissionen på ett tillfredsställande sätt. Eftersom små och medelstora företag inte har de resurser som krävs för att investera i strukturer som brevlådeföretag för att överföra vinster på konstgjort vis, påtvingas de en situation med konkurrensnackdelar gentemot multinationella företag. För att säkerställa en sund inre marknad är det mycket viktigt att inrätta ett rättvist, effektivt, transparent och tillväxtvänligt gemensamt system för företagsrapportering, grundat på principen att vinster bör beskattas i det land där de skapas. Därför bör stora koncerner enligt definitionen i artikel 3.7 och alla stora företag enligt definitionen i artikel 3.4 omfattas av de nya kraven om offentliggörande.

•  Föredragandena anser att det skulle vara olämpligt att begränsa detta direktivs tillämpningsområde till uppgifter som rör EU-medlemsstater och -skatteparadis, och därför föreslår de – även om de principiellt sett inte är emot idén om att EU upprättar en svart lista över skatteparadis, som grundas på tydliga kriterier – att multinationella företag bör tillhandahålla information om deras verksamhet för vart och ett av de jurisdiktioner som de är verksamma i, även utanför Europeiska unionen. Offentlig redovisning av sådana uppgifter innebär inte en sanktion för icke samarbetsvilliga jurisdiktioner, utan snarare en förutsättning för dem som är verksamma på en välfungerande inre marknad.

•  Föredragandena anser att multinationella företag i syfte att förbättra den offentliga granskningen och företagens transparens globalt sett bör offentliggöra relevanta uppgifter för alla de länder i världen där de är verksamma, så att skatterna betalas där vinsterna faktiskt skapas. Föredragandenas krav om att icke-aggregerade uppgifter ska redovisas är i linje med EU:s konsekventa politik för utveckling, eftersom den syftar till att främja efterlevnaden av skattelagstiftningen och effektivt hjälper utvecklingsländerna att få tillgång till sina skatteintäkter.

•  Föredragandena anser att det är avgörande att formatet för offentliggörandet möjliggör en jämförelse av uppgifterna och därför föreslår de en standardisering av formatet for rapporteringsdokumenten för alla företag inom detta direktivs tillämpningsområde.

Sammanfattningsvis skulle föredragandena vilja understryka vikten av en väl fungerande inre marknad och en samordnad och harmoniserad metod för genomförandet av företagsrapporteringssystem. I detta sammanhang vill föredragandena ännu en gång betona att ökad transparens i multinationella företags verksamhet är avgörande för att få ett slut på överföringen av vinster, som genomförs via en rad mekanismer såsom brevlådeföretag, patentboxar och internprissättning, och osund skattekonkurrens mellan rättssystem, som allt för ofta har använts till nackdel för medborgarna, i synnerhet skattebetalare, anställda och små och medelstora företag.


RESERVATION

i enlighet med artikel 52a.4 i arbetsordningen av Bernard Monot och Gilles Lebreton

Landsspecifik rapportering ingår som en del av något som vi har stöttat alltifrån första början, nämligen kampen mot aggressiv skatteplanering och skattebedrägeri. Därför har vi framför allt röstat för de två betänkandena från TAXE-utskottet och för texter som gör det obligatoriskt med automatiskt informationsutbyte om förhandsbesked i skattefrågor, samt för bekämpning av hybridarrangemang och för de fyra konventionerna om automatiskt informationsutbyte (Schweiz, San Marino, Liechtenstein och Monaco).

Landsspecifik rapportering är ett nödvändigt verktyg. Likväl anser vi att det blir till alltför stor nackdel i konkurrenssammanhang för de europeiska företagen om dessa uppgifter offentliggörs. Följden blir ju att till exempel en kinesisk konkurrent som inte är etablerad inom EU helt fritt får tillgång till känsliga ekonomiska och finansiella uppgifter.

De undantag som föreslås i texten är enbart begränsade och enligt vårt synsätt otillräckliga, särskilt om uppgifterna i tredjeländer inte redovisas i aggregerad form.

Vi är för ett automatiskt informationsutbyte mellan skattemyndigheterna, eftersom man då genast kan se när ett företag inte betalar sina skatter på den plats där företaget har sin verksamhet och, om så behövs, genomföra skattekontroller för att återindriva belopp som återstår att betala i och med att skattebasen regelstridigt förlagts till annan ort.


YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR ÖVER DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN

Pavel Svoboda

Ordförande

Utskottet för rättsliga frågor

BRYSSEL

Roberto Gualtieri

Ordförande

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

BRYSSEL

Ärende:  Yttrande över den rättsliga grunden för kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer (COM(2016)0198 – C8‑0146/2016 – 2016/0107(COD))

Den 10 januari 2017 beslutade utskottet för rättsliga frågor i enlighet med artikel 39.3 i arbetsordningen att på eget initiativ utarbeta ett yttrande över huruvida den rättsliga grund som föreslagits av kommissionen, närmare bestämt artikel 50.1 i EUF‑fördraget, utgör en korrekt rättslig grund för förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer, eller om förslaget i stället borde ha haft en annan rättslig grund såsom artikel 115 i EUF‑fördraget.

I. Bakgrund

Den 12 april 2016 antog kommissionen ett förslag om ändring av direktiv 2013/34/EU (nedan kallat redovisningsdirektivet)(1). Enligt förslaget ska multinationella företag med en sammanlagd årlig omsättning som överstiger 750 miljoner euro, oavsett om de har sitt säte i eller utanför EU, utarbeta och offentliggöra en rapport om sin inkomstskatt varje år.

I förslagets motivering står att läsa att en sund inre marknad kräver att företag betalar skatt i det land där vinsterna skapas. Aggressiv skatteplanering undergräver denna princip. Kommissionen anser att offentlig granskning kan hjälpa till att bekämpa denna företeelse. Kommissionen anger också att detta förslag kompletterar företagens befintliga finansiella redovisningskrav och inte påverkar dessa krav i förhållande till deras redovisning.

II. Relevanta artiklar i fördraget

Kommissionen föreslår artikel 50.1 i EUF‑fördraget som rättslig grund. Artiklarna 50.1 och 50.2 g i EUF‑fördraget har följande lydelse:

Artikel 50

(f.d. artikel 44 FEG)

1. Europaparlamentet och rådet ska i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet och efter att ha hört Ekonomiska och sociala kommittén utfärda direktiv för att förverkliga etableringsfriheten på ett visst verksamhetsområde.

2. Europaparlamentet, rådet och kommissionen ska fullgöra de uppgifter som tillkommer dem enligt ovanstående bestämmelser, särskilt genom att

[…]

g) i den utsträckning som det är nödvändigt samordna de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 54 andra stycket avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga inom unionen, och […]

Artikel 115 i EUF‑fördraget har följande lydelse:

Artikel 115

(f.d. artikel 94 FEG)

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 114 ska rådet enhälligt i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande och efter att ha hört Europaparlamentet och Ekonomiska och sociala kommittén utfärda direktiv om tillnärmning av sådana lagar och andra författningar i medlemsstaterna som direkt inverkar på den inre marknadens upprättande eller funktion.

III. Rättspraxis i fråga om rättslig grund

Valet av rättslig grund är betydelsefullt eftersom unionen konstitutionellt grundas på principen om tilldelning av befogenheter och dess institutioner endast får agera på ett sätt som överensstämmer med det mandat de tilldelats genom fördraget(2). Därför är valet av rättslig grund inte skönsmässigt.

Av EU‑domstolens rättspraxis framgår vissa principer för valet av rättslig grund. För det första, när det gäller den rättsliga grundens följder för den materiella befogenheten och förfarandet är valet av lämplig rättslig grund av konstitutionell betydelse(3). För det andra ska valet av rättslig grund för en EU‑åtgärd grundas på objektiva faktorer som kan bli föremål för domstolsprövning. Sådana faktorer är bland annat rättsaktens syfte och innehåll(4). Att en institution önskar delta på ett mer intensivt sätt när en bestämd rättsakt antas saknar betydelse, liksom vilket arbete som har utförts av andra skäl men inom samma område som rättsakten tillhör samt i vilket sammanhang rättsakten har antagits(5).

En felaktig rättslig grund kan därför motivera ett upphävande av den berörda rättsakten(6).

IV. Den föreslagna förordningens syfte och innehåll

Det framgår tydligt av förslagets skäl att dess syfte är att öka transparensen och den offentliga granskningen vad gäller företagsinkomstskatt och att uppmuntra företagens ansvarstagande genom att ställa krav på att vissa företag offentliggör information om sin inkomstskatt.

I skäl 12 i förslaget anges att direktivet syftar till att öka transparens och offentlig granskning av företagsinkomstskatter genom att anpassa den befintliga rättsliga ramen när det gäller de skyldigheter som åligger bolag och företag rörande offentliggörande av rapporter, till skydd för bolagsmännens och tredje mans intressen i den mening som avses i artikel 50.2 g i EUF‑fördraget.

I skäl 5 konstateras att ökad offentlig granskning av de inkomstskatter som tas ut på multinationella företag med verksamhet i unionen är grundläggande för att ytterligare uppmuntra företagens ansvarstagande, bidra till välfärden genom skatter, främja en rättvisare skattekonkurrens inom unionen genom en mer informerad offentlig debatt, och för att återupprätta allmänhetens förtroende för de nationella skattesystemen. En sådan offentlig granskning kan uppnås genom en rapport om inkomstskatteuppgifter.

I skäl 9 förklaras det hur informationen i rapporten bör delas upp per medlemsstat för att säkerställa en detaljnivå som ger medborgarna möjlighet att bättre bedöma hur multinationella företag bidrar till välfärden i varje medlemsstat.

I skäl 10 presenteras det system för att stärka ansvaret för medlemmarna i förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorganen som fastställs i förslaget till direktiv och som ska stärka ansvaret gentemot tredjeparter och säkerställa lämplig styrning.

Skäl 11 innehåller ett krav på revisorer eller revisionsfirmor att kontrollera huruvida rapporten har lämnats in och utformats i enlighet med kraven i det föreslagna direktivet, i syfte att säkerställa att fall av bristande efterlevnad offentliggörs för allmänheten.

Innehållet i det föreslagna direktivet utgörs främst av en skyldighet för stora företag och filialer att utarbeta en rapport med upplysningar om sin inkomstskatt, med allmän information uppdelad på varje land. Rapporten ska offentliggöras i ett register och på företagets webbplats. Förslagets innehåll bekräftar dess syfte att öka transparensen, den offentliga granskningen och företagens ansvarstagande.

För att uppnå ovanstående syfte föreslår kommissionen att ett nytt kapitel ska infogas i redovisningsdirektivet (kapitel 10a). Alla EU‑företag och filialer till icke EU‑företag som är verksamma i EU och som har en konsoliderad nettoomsättning på över 750 miljoner euro ska utarbeta och offentliggöra en rapport om inkomstskatteuppgifter på årsbasis (artikel 48b).

De uppgifter som ska inkluderas i rapporten gäller verksamhetens art, antalet anställda, nettoomsättningen (inbegripet omsättning med närstående parter och mellan företag inom en och samma koncern), vinst- eller förlustbelopp före inkomstskatt, upplupen bolagsskatt för vinst under innevarande år, bolagsskatt som redan har betalats under det året och ackumulerade vinstmedel (artikel 48c 2).

Informationen ska presenteras separat för varje medlemsstat där företaget är verksamt och för varje skattejurisdiktion som förtecknas i den gemensamma unionsförteckningen över vissa skattejurisdiktioner samt på aggregerad basis för resten av världen (artikel 48c 3 och artikel 48g).

Rapporten ska offentliggöras i ett företagsregister och vara tillgänglig på företagets webbplats under åtminstone fem år i följd (artikel 48d).

V. Fastställande av lämplig rättslig grund

Artikel 50.1 i EUF‑fördraget ger EU‑lagstiftaren en rättslig grund för att utfärda direktiv för att förverkliga etableringsfriheten på ett visst verksamhetsområde, i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Artikel 50.2 i EUF‑fördraget innehåller en icke uttömmande förteckning över situationer där denna rättsliga grund särskilt ska tillämpas. I samband med detta yttrande är artikel 50.2 g i EUF‑fördraget av intresse, eftersom det där fastställs att EU‑lagstiftaren ska fullgöra de uppgifter som tillkommer den genom att ”i den utsträckning som det är nödvändigt samordna de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 54 andra stycket avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga inom unionen [...]”.

Ett betydande antal bolagsrättsdirektiv har antagits på denna rättsliga grund i syfte att skydda bolagsmäns och tredje mans intressen(7), inbegripet när det omfattar krav på utlämnande av information, närmare bestämt offentliggörande(8).

På ett liknande sätt, och såsom redan har beskrivits i avsnitt IV i detta yttrande, är förslagets grundläggande syfte och innehåll att öka den offentliga granskningen av den företagsinkomstskatt som multinationella företag med verksamhet inom EU betalar, genom att kräva att företag med en årlig omsättning över en viss gräns ska utarbeta och offentliggöra en rapport om sin inkomstskatt varje år.

Närmare bestämt är förslagets syfte enligt skäl 12 att ”öka transparens och offentlig granskning av företagsinkomstskatter genom att anpassa den befintliga rättsliga ramen när det gäller de skyldigheter som åligger bolag och företag rörande offentliggörande av rapporter, till skydd för bolagsmännens och tredje mans intressen i den mening som avses i artikel 50.2 g i FEUF”.

Det föreslagna direktivet förutsätter därför en koppling mellan transparens och offentlig granskning, som är direktivets syften, och intressena hos bolagsmän och tredje man, till vilkas förmån de skyddsåtgärder som ska antas på grundval av artikel 50.2 g i EUF‑fördraget ska genomföras. Det tyder på i) att begreppet ”bolagsmän och tredje man” omfattar den breda allmänheten – inte bara personer som ingår i ett avtalsenligt förhållande eller ett förhållande före ingående av avtal med ett företag eller som påverkas direkt av dess verksamhet – och ii) att förslaget faktiskt skyddar intressena hos ”bolagsmän och tredje man”. Därmed är det föreslagna direktivet helt förenligt med de krav på utlämnande av information som redan fastställts i direktiv 2013/34/EU.

Med tanke på ovanstående bör det därför undersökas i) om begreppet ”bolagsmän och tredje man” i den mening som avses i artikel 50.2. g i EUF‑fördraget kan omfatta allmänheten och ii) om förslaget faktiskt skyddar intressena hos bolagsmän och tredje man som omfattas av denna definition.

När det gäller den första frågan kan det konstateras att begreppet ”tredje man” i den mening som avses i artikel 50.2 g i EUF‑fördraget, enligt EUdomstolens rättspraxis inte är begränsat till personer som befinner sig i ett direkt avtalsenligt förhållande eller ett förhållande före ingående av avtal med ett företag, utan att det också omfattar bl.a. konkurrenter till de berörda företagen eller firmorna och i en bredare mening även allmänheten.

Enligt domstolens dom i målet Verband deutscher Daihatsu‑Händler eV, som det hänvisas till i skäl 12 i det föreslagna direktivet, ska begreppet ”tredje man” ges en bred tolkning:

”[Artikel 50.2 g i EUF‑fördraget] i sig nämner målsättningen att skydda tredje mans intressen i allmänhet utan att särskilja mellan eller utesluta vissa grupper av dem” (min markering)(9).

Domstolen angav också att denna ordagranna tolkning bekräftades av målsättningen att upphäva begränsningar i den etableringsfrihet som ”enligt den mycket vida ordalydelsen” i fördraget ska förverkligas(10).

I samma dom bekräftade domstolen att artikel 50.2 g i EUF‑fördraget utgör en lämplig rättslig grund för att kräva att varje tredje man som inte känner till eller inte i tillräcklig grad kan känna till bolagets situation vad avser dess räkenskaper och finanser ska få tillgång till information(11).

I målet Axel Springer konstaterade domstolen att ”uttrycket tredje man i den mening som avses i artikeln skall anses avse alla utomstående”(12).

I sin dom i målet Texdata Software GmbH fastställde domstolen vidare att det inte finns några krav på att skyddet av ”tredje man” ska vara på något sätt underordnat eller ett komplement till skyddet av ”bolagsmän”. Det innebär att även bestämmelser om offentliggörande som i huvudsak syftar till att ”informera tredje man som inte känner till eller inte i tillräcklig grad kan känna till bolagets situation vad avser dess räkenskaper och finanser” omfattas av artikel 50.2 g i EUF‑fördraget(13).

När det gäller frågan om huruvida förslaget faktiskt skyddar allmänhetens intresse, bör det för det första påpekas att allmänheten är den aktör som gynnas av företagens efterlevnad av skattelagstiftningen och åtgärder för att undvika oegentlig överföring av vinster, med tanke på att allmänhetens välfärd och säkerhet garanteras genom offentliga åtgärder som till stor del är skattefinansierade.

För det andra kommer allmänhetens tillgång till information om företagens inkomstskatt i varje medlemsstat att möjliggöra offentlig granskning av efterlevnaden av skattelagstiftningen och en samhällelig och politisk debatt om lämpliga skattenivåer (beskattningsunderlag och skattesatser), inbegripet när dessa skattenivåer jämförs med skattenivåerna i andra skattejurisdiktioner inom EU. Det kan i sin tur troligtvis avskräcka i synnerhet stora företag som är beroende av sitt rykte som en del av sitt varumärke från att överträda eller på annat sätt undvika skattebestämmelser.

Det skydd som allmänheten på så sätt åtnjuter omfattas också av begreppet ”intresse” i den mening som avses i artikel 50.2 g och som domstolen, i enlighet med samma resonemang som används i fråga om definitionen av ”tredje man”, ger en bred tolkning. I synnerhet krävs det inte att en tredje mans rätt eller särskilda intresse som står i direkt förhållande till ett företags verksamhet eller aktiviteter ska påverkas(14).

Det förefaller därför som ett konsekvent antagande att allmänhetens intresse också skulle skyddas genom dess tillgång till information om stora företags inkomstskatt i medlemsstaterna, inom ramen för artikel 50.2 g i EUF‑fördraget.

Därmed måste man, vid samordningen av den befintliga rättsliga ramen i fråga om krav på företag och filialer om att offentliggöra information om inkomstskatt för att skydda bolagsmännens och tredje mans intressen, dra slutsatsen att förslagets syfte och innehåll motsvarar artikel 50.1 i EUF‑fördraget. Denna slutsats undergrävs inte av det faktum att skattemyndigheterna indirekt kommer att få fördelar av detta krav på transparens. I alla händelser innehåller artiklarna 50 och följande artiklar i EUF‑fördraget inte en undantagsbestämmelse på skatteområdet, i motsats till artikel 114.2 i EUF‑fördraget.

Dessutom finns ingen mer specifik rättslig grund i fördragen än artikel 50.1 i EUF‑fördraget med beaktande av artikel 50.2 g i EUF‑fördraget. I synnerhet underordnas hela systemet för den allmänna inre marknadsharmoniseringen enligt artiklarna 114 och 115 i EUF‑fördraget uttryckligen andra tillämpliga rättsliga grunder och gäller därför inte i detta fall, oavsett huruvida undantagsbestämmelsen i artikel 114.2 i EUF‑fördraget annars skulle tillåta tillämpning av artikel 115 i EUF‑fördraget (artikel 115 i EUF‑fördraget ska inte påverka tillämpningen av artikel 114, som i sin tur gäller ”[o]m inte annat föreskrivs i fördragen”)(15).

Att artikel 50.1 i EUF‑fördraget finns tillgänglig som rättslig grund utesluter artiklarna 114 och 115 i EUF‑fördraget, men av fullständighetsskäl förefaller det lämpligt att ge en kortfattad analys av förslaget med beaktande av artikel 115 i EUF‑fördraget. Enligt denna artikel har rådet befogenhet att utfärda direktiv om tillnärmning av sådana lagar och andra författningar i medlemsstaterna som direkt inverkar på den inre marknadens upprättande eller funktion. I kontrast till artikel 114 innehåller artikel 115 inga undantag i fråga om skattebestämmelser. Därför kan den användas som rättslig grund för lagstiftningsakter på området direkt beskattning(16), på villkor att den nationella lagstiftning som ska harmoniseras har en direkt inverkan på den inre marknaden som gör harmonisering nödvändig.

Trots att det befintliga förslaget är politiskt förknippat med rådets direktiv (EU) 2016/881 om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning(17), som antogs av rådet den 25 maj 2016, är de två instrumentens syfte och innehåll inte desamma. Direktiv 2016/881 grundas på artiklarna 113 och 115 i EUF‑fördraget. Det står klart att dess syfte är att förbättra samarbetet mellan medlemsstaternas skattemyndigheter. Genom direktivet samordnas överföringen av information mellan behöriga myndigheter genom att införa vissa skyldigheter för medlemsstaterna(18). Dessutom kräver direktivet att skattemyndigheterna inom EU utbyter tolv olika typer av information, av vilka vissa omfattar konfidentiell affärsinformation. Syftet med kommissionens befintliga förslag är däremot inte att förbättra skattemyndigheternas administrativa samarbete, utan att öka transparensen och den offentliga granskningen av företagsinkomstskatt och att öka företagens ansvarstagande genom att kräva att vissa företag offentliggör information om sin inkomstskatt. Enligt förslaget om offentliggörande av rapporter för varje land ska multinationella företag, utöver skattebeloppet, offentliggöra sex andra typer av information för att säkerställa en detaljnivå som låter medborgarna bättre bedöma hur multinationella företag bidrar till välfärden i varje medlemsstat.

VI. Slutsats

Mot bakgrund av ovanstående analys utgör artikel 50.1 i EUF‑fördraget lämplig rättslig grund för förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer.

Vid utskottssammanträdet den 12 januari 2017 beslutade följaktligen utskottet för rättsliga frågor med tio röster för och en nedlagd röst(19) att artikel 50.1 i EUF‑fördraget utgör lämplig rättslig grund till förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer.

Med vänlig hälsning

Pavel Svoboda

(1)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG (EUT L 182, 29.6.2013, s. 19).

(2)

Yttrande 2/00 av den 6 december 2001, Cartagenaprotokollet, EU:C:2001:664, punkt 3. Yttrande 1/08 av den 30 november 2009, Allmänna tjänstehandelsavtalet, EU:C:2009:739, punkt 110.

(3)

Yttrande 2/00 av den 6 december 2001, Cartagenaprotokollet, EU:C:2001:664, punkt 5. Yttrande 1/08 av den 30 november 2009, Allmänna tjänstehandelsavtalet, EU:C:2009:739, punkt 110.

(4)

Se bl.a. dom av den 25 februari 1999 i de förenade målen C‑164/97 och C‑165/97, Europaparlamentet mot rådet, EU:C:1999:99, punkt 16. Dom av den 30 januari 2001 i mål C‑36/98, Spanien mot rådet, EU:C:2001:64, punkt 59. Dom av den 12 december 2002 i mål C‑281/01, kommissionen mot rådet, EU:C:2002:761, punkterna 33–49. Dom av den 29 april 2004 i mål C‑338/01, kommissionen mot rådet, EU:C:2004:253, punkt 55.

(5)

Se dom av den 4 april 2000 i mål C‑269/97, kommissionen mot rådet, EU:C:2000:183, punkt 44.

(6)

Yttrande 2/00 av den 6 december 2001, Cartagenaprotokollet, EU:C:2001:664, punkt 5.

(7)

Se särskilt de sjätte, elfte respektive tolfte bolagsrättsdirektiven: direktiv 82/891/EEG (EGT L 378, 31.12.1982, s. 47), direktiv 89/666/EEG (EGT L 395, 30.12.1989, s. 36) och direktiv 89/667/EEG (EGT L 395, 30.12.1989, s. 40). Direktiv 2006/43/EG om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning (EUT L 157, 9.6.2006, s. 87). Direktiv 2007/36/EG om utnyttjande av vissa av aktieägares rättigheter i börsnoterade företag (EUT L 184, 14.7.2007, s. 17), direktiv 2011/35/EU om fusioner av aktiebolag (EUT L 110, 29.4.2011, s. 1), direktiv 2012/30/EU om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna för aktiebolag (EUT L 315, 14.11.2012, s. 74).

(8)

Direktiv 2009/101/EG om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 48 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga inom gemenskapen (EUT L 258, 1.10.2009, s. 11).

(9)

Dom av den 4 december 1997 i mål C‑97/96, Verband deutscher Daihatsu‑Händler eV mot Daihatsu Deutschland GmbH, EU:C:1997:581, punkt 19.

(10)

Ibid. punkt 21.

(11)

Ibid. punkt 20.

(12)

Beslut av den 23 september 2004 i de förenade målen C‑435/02 och C‑103/03, Axel Springer AG, EU:C:2004:552, punkt 34.

(13)

Dom av den 26 september 2013 i mål C‑418/11, Texdata Software GmbH, EU:C:2013:588, punkt 54.

(14)

Axel Springer AG, se ovan, punkt 35.

(15)

Se dom av den 29 april 2004 i mål C‑338/01, kommissionen mot rådet, EU:C:2004:253, punkterna 59–60.

(16)

För frågor som gäller indirekt beskattning är artikel 113 i EUF‑fördraget en mer specifik rättslig grund.

(17)

EUT L 146, 3.6.2016, s. 8.

(18)

I detta hänseende, se dom av den 27 september 2007 i mål C‑184/05, Twoh International, EU:C:2007:550, punkt 31.

(19)

Följande ledamöter var närvarande vid slutomröstningen: Joëlle Bergeron, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada (föredragande), Sergio Gaetano Cofferati, Therese Comodini Cachia, Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Constance Le Grip, Gilles Lebreton, Evelyn Regner och Tadeusz Zwiefka .


YTTRANDE från utskottet för utveckling (28.4.2017)

till utskottet för ekonomi och valutafrågor och utskottet för rättsliga frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer

(COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD))

Föredragande av yttrande: Elly Schlein

KORTFATTAD MOTIVERING

Europaparlamentet har länge efterlyst offentliggörande av landspecifika rapporter som ett viktigt instrument för att effektivt bekämpa internationellt skatteundandragande och skatteflykt. Transparens är en viktig beståndsdel. Multinationella företags offentliggörande av relevanta skatteuppgifter skulle kunna innebära en radikal förändring, och inte bara för Europa. Intäkter från bolagsbeskattning utgör en betydande del av utvecklingsländernas nationalinkomst, vilket innebär att de i särskild utsträckning påverkas av skatteflykt bland företag. Enligt slutsatserna från Afrikanska unionens högnivåpanel om olagliga finansiella flöden förlorar exempelvis den afrikanska kontinenten årligen över 50 miljarder dollar till följd av sådana olagliga finansiella utflöden.

I sin nuvarande form har dock inte kommissionens förslag vad som krävs för att helt och hållet komma till rätta med den bristande insyn som gör det möjligt för multinationella företag att undvika skatt i några av världens fattigaste länder. Enligt förslaget är det obligatoriskt att lämna in landspecifika rapporter enbart inom EU, samtidigt som aggregerade uppgifter offentliggörs från alla tredjeländer. Förslaget är därför inte ändamålsenligt och är dessutom värdelöst för utvecklingsländerna, eftersom de inte skulle kunna få någon landspecifik information. Förutom att det innevarande förslaget misslyckas med att effektivt bekämpa skattesmitning skulle det även stå i bjärt kontrast till EU:s åtagande för konsekvent politik för utveckling.

Föredraganden begär att icke aggregerade uppgifter ska offentliggöras även för alla tredjeländer där multinationella företag är verksamma, för att effektivt hjälpa utvecklingsländerna att bekämpa skattesmitning och få in tillräckligt med pengar till statskassan. Ett lägre tröskelvärde för företag som omfattas av rapporteringen skulle dessutom sörja för fler uppgifter om multinationella företags verksamhet, och vissa viktiga redovisningsaspekter (såsom tillgångar och avyttringar) bör också inkluderas för att ge en tydlig bild av företagens verksamhet världen över.

Skandalen med Panamadokumenten visar tydligt hur skatteundandragande och skatteflykt utgör globala problem som endast kan lösas genom globala insatser och hur halvhjärtade försök att bekämpa dem är dömda att misslyckas. Endast med ett kraftfullt åtagande för rättvis beskattning och konsekvens mellan EU:s politikområden är det möjligt att effektivt bekämpa fattigdom och ojämlikheter i EU och i resten av världen.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor och utskottet för rättsliga frågor att som ansvariga utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Allmänheten bör ha möjlighet att granska samtliga verksamheter i en koncern när denna har vissa företag etablerade i unionen. När det gäller koncerner med verksamhet i unionen endast genom dotterföretag eller filialer, bör dotterföretag och filialer offentliggöra och göra tillgänglig det yttersta moderföretagets rapportering. I syfte att uppnå proportionalitet och effektivitet bör emellertid kravet på offentliggörande och tillgänglighet begränsas till medelstora eller stora dotterföretag som är etablerade i unionen, eller till filialer av jämförbar storlek i en medlemsstat. Tillämpningsområdet för direktiv 2013/34/EU bör därför i enlighet med detta utökas till filialer som öppnats i en medlemsstat av ett företag som är etablerat utanför unionen.

(6)  Allmänheten bör ha möjlighet att granska samtliga verksamheter i en koncern när denna har vissa företag etablerade inom och utanför unionen. Multinationella företag har verksamhet världen över och deras uppförande har stor inverkan på utvecklingsländer, som i särskilt hög grad påverkas av företagens skatteflykt. Det är viktigt att multinationella företag lämnar landspecifika rapporter med relevant information i varje land och jurisdiktion där de har verksamhet för att ge enskilda medborgare, offentliga myndigheter och lagstiftande institutioner i dessa länder möjlighet att effektivt övervaka dessa företags verksamhet och bekämpa skattesmitning. Genom att offentliggöra uppgifterna skulle unionen öka konsekvensen i sin utvecklingspolitik och begränsa eventuella arrangemang för skatteflykt i länder där mobilisering av inhemska resurser har identifierats som ett väsentligt inslag i unionens utvecklingspolitik och som ett nödvändigt medel för att uppnå målen i Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Ändringsförslag     2

Förslag till direktiv

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  För att säkerställa en konsekvent politik för utveckling bör unionen effektivt förbinda sig att främja transparens i skattefrågor som ett led i unionens åtgärder för att öka utvecklingsfinansieringen inom ramen för Addis Abeba-agendan om utvecklingsfinansiering.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  För att säkerställa en detaljnivå som ger medborgarna möjlighet att bättre bedöma hur multinationella företag bidrar till välfärden i varje medlemsstat bör informationen delas upp per medlemsstat. Information om multinationella företags verksamhet bör dessutom redovisas mycket detaljerat när det gäller vissa skattejurisdiktioner som utgör särskilda problem. För samtliga övriga tredjelandstransaktioner ska uppgifter lämnas i aggregerad form.

(9)  För att säkerställa en detaljnivå som ger medborgarna möjlighet att bättre bedöma hur multinationella företag bidrar till välfärden i varje jurisdiktion där de är verksamma, både i och utanför EU, bör informationen delas upp per jurisdiktion.

Ändringsförslag     4

Förslag till direktiv

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  Medlemsstaterna bör säkerställa att en adekvat nivå av mänskliga, tekniska och finansiella resurser avsätts inom skattemyndigheterna för automatiskt informationsutbyte, databehandling och bekämpning av skattebedrägerier och skatteflykt. De utvecklade ländernas regeringar bör förbinda sig att automatiskt utbyta information med utvecklingsländer genom att etablera nödvändiga bilaterala förbindelser för utbyte.

Ändringsförslag     5

Förslag till direktiv

Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9b)  För att hjälpa utvecklingsländerna att förbättra sina skattemyndigheters kapacitet bör medlemsstaterna bistå dem genom att dela med sig av sitt kunnande och bästa praxis.

Ändringsförslag     6

Förslag till direktiv

Skäl 9c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9c)  När man stöder utvecklingsländer i kapacitetsuppbyggnad bör särskild vikt läggas vid effektiva lösningar för onlineplattformar som undviker byråkratiska hinder, särskilt för små och medelstora företag.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48b – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska föreskriva att de yttersta moderföretag som styrs av deras nationella lagstiftning och som har en konsoliderad nettoomsättning över 750 miljoner euro, liksom företag som styrs av deras nationella lagstiftning som inte är anknutna företag med en nettoomsättning över 750 miljoner euro utarbetar och offentliggör en rapport om inkomstskatteuppgifter på årsbasis.

Medlemsstaterna ska föreskriva att de yttersta moderföretagen i stora koncerner enligt definitionen i artikel 3.7, som styrs av deras nationella lagstiftning, och i stora företag enligt definitionen i artikel 3.4, som styrs av deras nationella lagstiftning som inte är anknutna företag utarbetar och offentliggör en rapport om inkomstskatteuppgifter på årsbasis.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48b – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Rapporten om inkomstskatteuppgifter ska offentliggöras på företagets webbplats samma dag som den publiceras.

Rapporten om inkomstskatteuppgifter ska publiceras i en gemensam mall som finns tillgänglig i ett öppet dataformat och offentliggöras på företagets webbplats samma dag som den publiceras på åtminstone ett av unionens officiella språk. Samma dag som rapporten om inkomstskatteuppgifter publiceras ska företaget även registrera rapporten i ett offentligt register som förvaltas av kommissionen.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48b – punkt 3 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstater ska föreskriva, att de medelstora och stora dotterföretag som avses i artikel 3.3 och 3.4 som styrs av deras nationella lagstiftning och kontrolleras av ett yttersta moderföretag som har en konsoliderad nettoomsättning över 750 miljoner euro och som inte styrs av lagstiftningen i en medlemsstat, ska offentliggöra en rapport om inkomstskatteuppgifter för det yttersta moderföretaget på årlig basis.

Medlemsstater ska föreskriva att de dotterföretag som styrs av deras nationella lagstiftning och kontrolleras av ett yttersta moderföretag som har en konsoliderad nettoomsättning över 40 miljoner euro och som inte styrs av lagstiftningen i en medlemsstat, ska offentliggöra en rapport om inkomstskatteuppgifter för det yttersta moderföretaget på årlig basis.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48b – punkt 3 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Rapporten om inkomstskatteuppgifter ska offentliggöras på dotterföretagets webbplats eller på ett anknutet företags webbplats samma dag som den publiceras.

Rapporten om inkomstskatteuppgifter ska publiceras i en gemensam mall som finns tillgänglig i ett öppet dataformat och offentliggöras på dotterföretagets webbplats eller på ett anknutet företags webbplats samma dag som den publiceras på åtminstone ett av unionens officiella språk. Samma dag som rapporten om inkomstskatteuppgifter publiceras ska företaget även registrera rapporten i ett offentligt register som förvaltas av kommissionen.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48b – punkt 4 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Rapporten om inkomstskatteuppgifter ska offentliggöras på filialens webbplats eller på ett anknutet företags webbplats samma dag som den publiceras.

Rapporten om inkomstskatteuppgifter ska publiceras i en gemensam mall som finns tillgänglig i ett öppet dataformat och offentliggöras på filialens webbplats eller på ett anknutet företags webbplats samma dag som den publiceras på åtminstone ett av unionens officiella språk. Samma dag som rapporten om inkomstskatteuppgifter publiceras ska företaget även registrera rapporten i ett offentligt register som förvaltas av kommissionen.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48b – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.   Medlemsstaterna ska tillämpa de regler som anges i punkt 4 endast för den filial där följande kriterier är uppfyllda:

5.   Medlemsstaterna ska tillämpa de regler som anges i punkt 4 endast för en filial i de fall då det företag som öppnade filialen är antingen ett anknutet företag i en koncern som kontrolleras av ett yttersta moderföretag som inte styrs av lagstiftningen i en medlemsstat och som har en konsoliderad nettoomsättning över 40 miljoner euro, eller ett företag som inte är ett anknutet företag och som har en nettoomsättning över 40 miljoner euro.

(a)  Det företag som öppnade filialen är antingen ett anknutet företag i en koncern som kontrolleras av ett yttersta moderföretag som inte styrs av lagstiftningen i en medlemsstat och som har en konsoliderad nettoomsättning över 750 miljoner euro, eller ett företag som inte är ett anknutet företag och som har en nettoomsättning över 750 miljoner euro.

 

(b)   Det yttersta moderföretag som avses i led a har inte ett medelstort eller stort dotterföretag enligt vad som avses i punkt 3.

 

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48c – punkt 2 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  En kort beskrivning av verksamhetens art.

(a)  Ett eller flera namn, en kort beskrivning av verksamhetens art samt geografisk placering.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48c – punkt 2 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Antalet anställda.

(b)  Antalet anställda i heltidsekvivalenter.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48c – punkt 2 – led ba (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Tillgångarnas värde och årlig underhållskostnad för dessa tillgångar.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48c – punkt 2 – led bb (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bb)  Försäljning och inköp.

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48c – punkt 2 – led bc (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bc)  Värdet av investeringar uppdelat per skattejurisdiktion.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48c – punkt 2 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Nettomsättningen, inbegripet omsättning med närstående parter.

(c)  Nettoomsättningen, inbegripet en åtskillnad mellan omsättning med närstående parter och omsättning med icke-närstående parter.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48c – punkt 2 – led fa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fa)  Aktiekapital.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48c – punkt 2 – led fb (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fb)  Andra materiella tillgångar än kontanter eller likvida medel.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48c – punkt 2 – led ga (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ga)  Mottagna offentliga subventioner.

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48c – punkt 2 – led gb (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(gb)  En förteckning över dotterföretag som är verksamma i var och en av skattejurisdiktionerna, både i och utanför EU.

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48c – punkt 2 – led gc (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(gc)  Alla betalningar, enligt definitionen i artikel 41.5, som gjorts till offentliga myndigheter på årsbasis.

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48c – punkt 3 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Rapporten ska presentera den information som avses i punkt 2 separat för varje medlemsstat. Om en medlemsstat omfattar flera skattejurisdiktioner ska informationen sammanläggas på medlemsstatsnivå.

Rapporten ska presentera den information som avses i punkt 2 separat för varje medlemsstat. Om en medlemsstat omfattar flera skattejurisdiktioner ska informationen förtecknas separat för varje skattejurisdiktion.

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48c – punkt 3 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Rapporten ska också presentera den information som avses i punkt 2 i denna artikel enskilt för varje skattejurisdiktion som, i slutet av det föregående räkenskapsåret, förtecknas i den gemensamma unionsförteckningen över vissa skattejurisdiktioner som upprättats enligt artikel 48g, såvida inte rapporten uttryckligen bekräftar, med förbehåll för det ansvar som avses i artikel 48e, att de anknutna företagen i en koncern som styrs av lagarna i en sådan skattejurisdiktion inte ägnar sig direkt åt transaktioner med ett anknutet företag i samma koncern som styrs av lagarna i en medlemsstat.

Rapporten ska också presentera den information som avses i punkt 2 enskilt för varje skattejurisdiktion utanför EU.

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48c – punkt 3 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Rapporten ska presentera den information som avses i punkt 2 på aggregerad basis för övriga skattejurisdiktioner.

utgår

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48b – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Rapporten om inkomstskatteuppgifter ska offentliggöras och göras tillgänglig på webbplatsen på åtminstone ett av unionens officiella språk.

5.  Rapporten om inkomstskatteuppgifter ska offentliggöras i en gemensam mall som finns tillgänglig i ett öppet dataformat och göras tillgänglig på webbplatsen på åtminstone ett av unionens officiella språk. Samma dag som rapporten om inkomstskatteuppgifter publiceras ska företaget även registrera rapporten i ett offentligt register som förvaltas av kommissionen.

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48b – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att medlemmarna av förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorganen i de dotterföretag som avses i artikel 48b.3 i detta direktiv och de personer som utsetts för att utföra de formaliteter för offentliggörande som anges i artikel 13 i direktiv 89/666/EEG för den filial som avses i artikel 48b.4 i detta direktiv, inom ramen för den behörighet som tillkommer dem enligt nationell rätt, kollektivt ansvarar för att säkerställa att, efter bästa vetskap och förmåga, rapporten om inkomstskatteuppgifter utarbetas, offentliggörs och görs tillgänglig i enlighet med artiklarna 48b, 48c och 48d.

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att medlemmarna av förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorganen i de dotterföretag som avses i artikel 48b.3 i detta direktiv och de personer som utsetts för att utföra de formaliteter för offentliggörande som anges i artikel 13 i direktiv 89/666/EEG för den filial som avses i artikel 48b.4 i detta direktiv, inom ramen för den behörighet som tillkommer dem enligt nationell rätt, kollektivt ansvarar för att säkerställa att rapporten om inkomstskatteuppgifter utarbetas, offentliggörs och görs tillgänglig i enlighet med artiklarna 48b, 48c och 48d.

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 48ga (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 48ga

 

Gemensam mall för rapporten

 

Kommissionen ska delegeras befogenhet att anta genomförandeakter för att fastställa den gemensamma mall som avses i artikel 48b punkterna 1, 3 och 4 samt artikel 48c.5. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 50.2.

BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONER SOM FÖREDRAGANDEN AV YTTRANDET HAR TAGIT EMOT SYNPUNKTER FRÅN

Denna förteckning har upprättats på helt frivillig grund och uteslutande på föredragandens ansvar. Föredraganden har mottagit synpunkter från följande enheter eller personer under det att förslaget till yttrande utarbetades:

Enhet och/eller person

Oxfam

Eurodad

ActionAid

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer

Referensnummer

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD)

Ansvariga utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

28.4.2016

JURI

28.4.2016

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

DEVE

28.4.2016

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Elly Schlein

16.9.2016

Artikel 55 – Gemensamt utskottsförfarande

       Tillkännagivande i kammaren

       

       

19.1.2017

Behandling i utskott

21.3.2017

 

 

 

Antagande

25.4.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

21

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Beatriz Becerra Basterrechea, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Elly Schlein, Eleftherios Synadinos, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Paul Rübig, Judith Sargentini

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Xabier Benito Ziluaga, Dariusz Rosati

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

21

+

ALDE Group

Paavo Väyrynen

ECR Group

Nirj Deva, Eleni Theocharous

GUE/NGL Group

Xabier Benito Ziluaga

PPE Group

György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Dariusz Rosati, Paul Rübig, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko,

S&D Group

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Elly Schlein

Verts/ALE Group

Heidi Hautala, Judith Sargentini

1

-

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer

Referensnummer

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD)

Framläggande för parlamentet

12.4.2016

 

 

 

Ansvariga utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

28.4.2016

JURI

28.4.2016

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

28.4.2016

DEVE

28.4.2016

INTA

28.4.2016

 

Inget yttrande avges

       Beslut

AFET

30.5.2017

INTA

23.5.2016

 

 

Föredragande

       Utnämning

Hugues Bayet

15.6.2016

Evelyn Regner

15.6.2016

 

 

Artikel 55 – Gemensamt utskottsförfarande

       Tillkännagivande i kammaren

       

       

19.1.2017

Bestridande av den rättsliga grunden

       JURI:s yttrande

JURI

12.1.2017

 

 

 

Behandling i utskott

27.2.2017

3.5.2017

 

 

Antagande

12.6.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

38

9

36

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Max Andersson, Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Joëlle Bergeron, Udo Bullmann, Jean-Marie Cavada, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Rosa Estaràs Ferragut, Markus Ferber, Jonás Fernández, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Mary Honeyball, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Gilles Lebreton, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luigi Morgano, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Emil Radev, Evelyn Regner, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Pavel Svoboda, József Szájer, Paul Tang, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Axel Voss, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, David Coburn, Manuel dos Santos, Pascal Durand, Ashley Fox, Heidi Hautala, Ramón Jáuregui Atondo, Victor Negrescu, Virginie Rozière, Andreas Schwab, Tibor Szanyi, Lieve Wierinck, Kosma Złotowski

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Martina Anderson, Dominique Bilde, Ana Gomes, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada, Elly Schlein, Kay Swinburne, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko

Ingivande

21.6.2017


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

38

+

PPE

 

ECR

ALDE

EFDD

Burkhard Balz, Rosa Estaràs Ferragut, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Emil Radev, Dariusz Rosati, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Pavel Svoboda, Adam Szejnfeld, József Szájer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tom Vandenkendelaere, Axel Voss, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko, Esther de Lange

Ashley Fox, Sajjad Karim, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Kay Swinburne, Kosma Zlotowski

Enrique Calvet Chambon, Jean-Marie Cavada, Thierry Cornillet, Petr Ježek, António Marinho e Pinto, Lieve Wierinck

Joëlle Bergeron

9

-

GUE/NGL

EFDD

Martina Anderson, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada, Miguel Viegas

David Coburn, Laura Ferrara, Marco Valli

36

0

S&D

 

ECR

ALDE

VERTS/ALE

ENF

Hugues Bayet, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Mary Honeyball, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Olle Ludvigsson, Luigi Morgano, Victor Negrescu, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Tibor Szanyi, Paul Tang, Manuel dos Santos, Jakob von Weizsäcker

Sander Loones, Pirkko Ruohonen-Lerner

Cora van Nieuwenhuizen

Max Andersson, Pascal Durand, Sven Giegold, Heidi Hautala, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Gilles Lebreton, Bernard Monot, Marco Zanni

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande