Menettely : 2016/0368(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0228/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0228/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 12/09/2017 - 7.10

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0325

MIETINTÖ     ***I
PDF 450kWORD 74k
21.6.2017
PE 604.644v02-00 A8-0228/2017

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1101/89 sekä asetusten (EY) N:o 2888/2000 ja (EY) N:o 685/2001 kumoamisesta

(COM(2016)0745 – C8-0501/2016 – 2016/0368(COD))

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Esittelijä: Karima Delli

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1101/89 sekä asetusten (EY) N:o 2888/2000 ja (EY) N:o 685/2001 kumoamisesta

(COM(2016)0745 – C8-0501/2016 – 2016/0368(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0745),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 91 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0501/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 29. maaliskuuta 2017 antaman lausunnon(1),

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön (A8-0228/2017),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Unionin säännöstön perkaamiseksi ja sen sisältämien säännösten määrän vähentämiseksi sitä on tarpeen tarkastella säännöllisesti ja yksilöidä vanhentunut lainsäädäntö. Vanhentuneen lainsäädännön kumoaminen auttaa lisäämään lainsäädäntökehyksen avoimuutta ja selkeyttä ja helpottamaan sen soveltamista jäsenvaltioissa ja asianomaisten sidosryhmien – tässä tapauksessa maanteiden tavarakuljetusalan – keskuudessa.

(2)  Unionin säännöstön perkaamiseksi ja sen sisältämien säännösten määrän vähentämiseksi sitä on tarpeen tarkastella säännöllisesti ja yksilöidä vanhentunut lainsäädäntö. Vanhentuneen lainsäädännön kumoaminen auttaa lisäämään lainsäädäntökehyksen avoimuutta ja selkeyttä ja tekee sen soveltamisen helpommaksi jäsenvaltioille ja asianomaisille sidosryhmille, tässä tapauksessa sisävesiliikenteelle sekä maanteiden tavarakuljetuksille.

Perustelu

Tässä ehdotetaan sekä sisävesiliikenteen että maanteiden tavarakuljetusten alan säännösten kumoamista. Tämä olisi sisällytettävä johdanto-osan tekstiin.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Neuvosto antoi asetuksen (ETY) N:o 1101/1989 vuonna 1989. Kymmenen vuotta myöhemmin neuvosto antoi asetuksen (EY) N:o 718/1999, jonka tarkoituksena oli varmistaa, että sisävesiliikenteen alalla oli edelleen käytettävissä asianmukaiset välineet, sekä hallinnoida laivaston kapasiteettia. Kyseisessä asetuksessa käsitellään samaa asiaa kuin asetuksessa (ETY) N:o 1101/89 ilman että sillä kumotaan jälkimmäinen asetus.

(3)  Neuvosto antoi asetuksen (ETY) N:o 1101/1989 vuonna 1989. Kymmenen vuotta myöhemmin neuvosto antoi asetuksen (EY) N:o 718/1999, muutettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 546/20141 a, jonka tarkoituksena oli varmistaa, että sisävesiliikenteen alalla oli edelleen käytettävissä asianmukaiset välineet, sekä hallinnoida laivaston kapasiteettia. Kyseisessä asetuksessa käsitellään samaa asiaa kuin asetuksessa (ETY) N:o 1101/89 ilman että sillä kumotaan jälkimmäinen asetus.

 

_______________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 546/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen edistämiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 718/1999 muuttamisesta (EUVL L 163, 29.5.2014, s. 15).

Perustelu

Asetukseen (EU) N:o 546/2014 sisällytettiin aihe, jota käsiteltiin kumotussa asetuksessa (ETY) N:o 1101/89. Tästä syystä asetus N:o 546/2011 kannattaa mainita johdanto-osan kappaleessa.

(1)

  EUVL C ... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


PERUSTELUT

Yleinen kehys

Euroopan parlamentti, Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan komissio ovat vahvistaneet yhteisen sitoumuksensa lainsäädännön ajantasaistamiseksi ja yksinkertaistamiseksi 13. huhtikuuta 2016 paremmasta lainsäädännöstä tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa.

Unionin säännöstön perkaamiseksi ja sen sisältämien säännösten määrän vähentämiseksi sitä on tarpeen tarkastella säännöllisesti ja yksilöidä vanhentunut lainsäädäntö. Vanhentuneen lainsäädännön kumoaminen auttaa lisäämään lainsäädäntökehyksen avoimuutta ja selkeyttä ja helpottamaan sen soveltamista jäsenvaltioissa ja asianomaisten sidosryhmien – tässä tapauksessa maanteiden tavarakuljetusalan – keskuudessa.

Aihe

Asetuksessa (ETY) N:o 1101/89 otettiin käyttöön sisävesiliikenteen rakenteellisia parannuksia koskevat järjestelyt Alankomaiden, Belgian, Itävallan, Luxemburgin, Ranskan ja Saksan toisiinsa yhteydessä olevissa sisävesiverkoissa liikennöivien aluskalustojen osalta. Kyseisellä asetuksella pyrittiin vähentämään sisävesiliikenteen aluskapasiteettia yhteisön tasolla yhteen sovitetulla romutusohjelmalla. Asetuksen vaikutukset lakkasivat 29. huhtikuuta 1999, kun asetus (EY) N:o 718/1999 tuli voimaan.

Asetuksessa (EY) N:o 2888/2000 jaettiin yhteisön Sveitsiltä vuosiksi 2001–2004 saamat raskaille tavarankuljetusajoneuvoille myönnetyt kiintiöt jäsenvaltioiden kesken. Koska vuodesta 2005 alkaen ei ole enää ollut tarpeen jakaa lupia jäsenvaltioiden kesken, asetus (EY) N:o 2888/2000 on vanhentunut ja se olisi kumottava.

Asetuksessa (EY) N:o 685/2001 vahvistetaan tietyistä maanteiden tavaraliikenteen ehdoista ja yhdistettyjen kuljetusten edistämisestä Euroopan yhteisön ja Bulgarian tasavallan sekä Euroopan yhteisön ja Romanian välillä tehtyjen sopimusten nojalla yhteisön käyttöön saatujen lupien jakamista jäsenvaltioiden kesken koskevat säännöt. Asetus on vanhentunut, koska Bulgaria ja Romania ovat liittyneet unioniin.

Esittelijän kanta

Esittelijä on arvioinut ehdotusta ja suosittaa asetuksen (ETY) N:o 1101/89 sekä asetusten (EY) N:o 2888/2000 ja (EY) N:o 685/2001 kumoamisesta annetun komission ehdotuksen tukemista.

Neuvosto ehdottaa myös komission ehdotuksen hyväksymistä mutta on tehnyt johdanto-osaan kaksi tekstiä parantavaa muutosta. Esittelijä ehdottaa näitä kahta muutosta Euroopan parlamentin tarkistuksina. Jos parlamentti hyväksyy nämä kaksi muutosta, neuvosto voi hyväksyä parlamentin ensimmäisen käsittelyn kannan muutoksitta. Näin voitaisiin välttää trilogit, jotka eivät oikeastaan ole tarpeellisia tässä tapauksessa.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1101/89 sekä asetusten (EY) N:o 2888/2000 ja (EY) N:o 685/2001 kumoamisesta

Viiteasiakirjat

COM(2016)0745 – C8-0501/2016 – 2016/0368(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

29.11.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

12.12.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

12.12.2016

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ITRE

12.1.2017

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Karima Delli

12.4.2017

 

 

 

Valiokuntakäsittely

30.5.2017

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

20.6.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

38

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Pavel Telička, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Franck Proust, Evžen Tošenovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Susanne Melior, Roberta Metsola

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

21.6.2017


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

38

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Roberta Metsola, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Franck Proust, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Miltiadis Kyrkos, Susanne Melior, Jens Nilsson, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Bas Eickhout

1

-

EFDD

Jill Seymour

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus