Procedūra : 2016/0368(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0228/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0228/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 12/09/2017 - 7.10

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0325

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 700kWORD 75k
21.6.2017
PE 604.644v02-00 A8-0228/2017

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1101/89, Regulu (EK) Nr. 685/2001 un Regulu (EK) Nr. 2888/2000

(COM(2016)0745 – C8-0501/2016 – 2016/0368(COD))

Transporta un tūrisma komiteja

Referente: Karima Delli

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1101/89, Regulu (EK) Nr. 685/2001 un Regulu (EK) Nr. 2888/2000

(COM(2016)0745 – C8-0501/2016 – 2016/0368(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0745),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 91. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0501/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2017. gada 29. marta atzinumu(1),

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu (A8-0228/2017),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā šo priekšlikumu aizstāj ar citu tekstu, būtiski groza vai ir paredzējusi būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Lai sakoptu tiesību aktu kopumu un mazinātu tā apjomu, jāveic tā regulāra analīze un jāapzina novecojušie tiesību akti. Novecojušo tiesību aktu atcelšana ir lietderīga, jo tā gādā par tiesiskā regulējuma pārredzamību, skaidrību un to, lai dalībvalstīm un ieinteresētajām personām būtu vienkārši izmantot tiesību aktus, šajā gadījumā kravu autopārvadājumu nozarē.

(2)  Lai sakoptu tiesību aktu kopumu un mazinātu tā apjomu, jāveic tā regulāra analīze un jāapzina novecojušie tiesību akti. Novecojušo tiesību aktu atcelšana ir lietderīga, jo tā gādā par tiesiskā regulējuma pārredzamību, skaidrību un to, lai dalībvalstīm un ieinteresētajām personām būtu vienkārši izmantot tiesību aktus, šajā gadījumā iekšējo ūdensceļu un kravu autopārvadājumu nozarēs.

Pamatojums

Ir ierosināts atcelt tiesību aktus gan iekšzemes ūdensceļu transporta, gan autopārvadājumu nozarē. Tas būtu jāatspoguļo apsvēruma tekstā.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Padome 1989. gadā pieņēma Regulu (EEK) Nr. 1101/89. Pēc desmit gadiem Padome pieņēma Regulu (EK) Nr. 718/1999, kuras mērķis bija nodrošināt, ka iekšējo ūdensceļu transporta nozarē joprojām ir pieejami atbilstīgi rīki, un pārvaldīt flotes jaudu. Minētā regula attiecās uz to pašu priekšmetu kā Regula (EEK) Nr. 1101/89, tomēr to neatceļot.

(3)  Padome 1989. gadā pieņēma Regulu (EEK) Nr. 1101/89. Pēc desmit gadiem Padome pieņēma Regulu (EK) Nr. 718/1999, kura grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 546/20141a un kuras mērķis bija nodrošināt, ka iekšējo ūdensceļu transporta nozarē joprojām ir pieejami atbilstīgi rīki, un pārvaldīt flotes jaudu. Minētā regula attiecās uz to pašu priekšmetu kā Regula (EEK) Nr. 1101/89, tomēr to neatceļot.

 

_______________

 

1aEiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 546/2014 (2014. gada 15. maijs), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 718/1999 par Kopienas flotes jaudas politiku iekšējo ūdensceļu pārvadājumu veicināšanai (OV L 163, 29.5.2014., 15. lpp.).

Pamatojums

Ar Regulu Nr. 546/2014 tika ieviests priekšmets, uz ko attiecas atceltā Regula Nr. 1101/89. Tādēļ apsvērumā ir vērts atsaukties uz Regulu Nr. 548/2011.

(1)

OV C …/ Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.


PASKAIDROJUMS

Vispārīga sistēma

Eiropas Parlaments, Eiropas Savienības Padome un Eiropas Komisija 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu ir apstiprinājuši kopīgo apņemšanos atjaunināt un vienkāršot tiesību aktus.

Lai sakoptu tiesību aktu kopumu un mazinātu tā apjomu, jāveic tā regulāra analīze un jāapzina novecojušie tiesību akti. Novecojušo tiesību aktu atcelšana ir lietderīga, jo tā gādā par tiesiskā regulējuma pārredzamību, skaidrību un to, lai dalībvalstīm un ieinteresētajām personām būtu vienkārši izmantot tiesību aktus, šajā gadījumā kravu autopārvadājumu nozarē.

Priekšmets

Ar Regulu (EEK) Nr. 1101/89 tika ieviesti pasākumi strukturāliem uzlabojumiem iekšējo ūdensceļu transporta nozarē flotēm, kas tiek ekspluatētas savienotos Beļģijas, Vācijas, Francijas, Luksemburgas, Nīderlandes un Austrijas iekšējo ūdensceļu tīklos. Minētās regulas mērķis bija mazināt jaudas pārpalikumu iekšējo ūdensceļu flotēs, izmantojot sistēmas kuģu norakstīšanai lūžņos, kuras koordinē Kopienas līmenī. Šī regula zaudēja spēku 1999. gada 29. aprīlī, kad stājās spēkā Regula (EK) Nr. 718/1999.

Ar Regulu (EK) Nr. 2888/2000 starp Kopienas dalībvalstīm tika sadalītas kvotas smagajām kravas automašīnām 2001.–2004. gadam, kuras Kopiena bija saņēmusi no Šveices. Tā kā kopš 2005. gada vairs nav vajadzības sadalīt kvotas starp dalībvalstīm, Regula (EK) Nr. 2888/2000 ir novecojusi un būtu jāatceļ.

Regulā (EK) Nr. 685/2001 paredzēti noteikumi par to, kā dalībvalstu starpā sadalāmas atļaujas, kuras Kopienai pieejamas saskaņā ar Eiropas Kopienas un Bulgārijas Republikas un Eiropas Kopienas un Rumānijas nolīgumiem, ar ko paredz dažus nosacījumus kravu autopārvadājumiem un kombinēto pārvadājumu veicināšanai. Šī regula ir novecojusi, jo Bulgārija un Rumānija ir pievienojušās Eiropas Savienībai.

Referentes nostāja

Referente ir izvērtējusi priekšlikumu un ierosina atbalstīt Regulu (EEK) Nr. 1101/89, (EK) Nr. 2888/2000 un (EK) Nr. 685/2001 atcelšanu, kā to ierosinājusi Komisija.

Padome arī ierosina pieņemt Komisijas priekšlikumu, taču ieviesa divas izmaiņas apsvērumā, kuras uzlabo tekstu. Referente ierosina šīs divas izmaiņas kā Eiropas Parlamenta grozījumus. Ja šīs izmaiņas pieņems Eiropas Parlaments, Padome varētu pieņemt EP nostāju pirmajā lasījumā bez grozījumiem. Tādējādi varētu izvairīties no trialogiem, pēc kuriem šajā jautājumā nav īstas nepieciešamības.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1101/89, Regulu (EK) Nr. 685/2001 un Regulu (EK) Nr. 2888/2000

Atsauces

COM(2016)0745 – C8-0501/2016 – 2016/0368(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

29.11.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

12.12.2016

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

12.12.2016

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

ITRE

12.1.2017

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Karima Delli

12.4.2017

 

 

 

Izskatīšana komitejā

30.5.2017

 

 

 

Pieņemšanas datums

20.6.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

38

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Pavel Telička, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Franck Proust, Evžen Tošenovský

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Susanne Melior, Roberta Metsola

Iesniegšanas datums

21.6.2017


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

38

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Roberta Metsola, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Franck Proust, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Miltiadis Kyrkos, Susanne Melior, Jens Nilsson, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Bas Eickhout

1

-

EFDD

Jill Seymour

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Juridisks paziņojums