Процедура : 2017/2061(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0229/2017

Внесени текстове :

A8-0229/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 04/07/2017 - 6.12

Приети текстове :

P8_TA(2017)0286

ДОКЛАД     
PDF 605kWORD 57k
22.6.2017
PE 604.608v02-00 A8-0229/2017

относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 2/2017 на Европейския съюз за финансовата 2017 година: вписване на излишъка от финансовата 2016 година

(09437/2017 – C8‑0190/2017 – 2017/2061(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик: Йенс Гайер

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 2/2017 на Европейския съюз за финансовата 2017 година: вписване на излишъка от финансовата 2016 година

(09437/2017 – C8‑0190/2017 – 2017/2061(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Eвратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(1), и по-специално член 41 от него,

–  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, приет окончателно на 1 декември 2016 г.(2),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(3),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(4),

–  като взе предвид Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз(5),

–  като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 2/2017, приет от Комисията на 12 април 2017 г. (COM(2017)0188),

–  като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 2/2017, приета от Съвета на 8 юни 2017 г. и предадена на Парламента на 9 юни 2017 г. (09437/2017 – C8‑0190/2017),

–  като взе предвид членове 88 и 91 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0229/2017),

А.  като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 2/2017 цели вписването в бюджета за 2017 г. на излишъка от финансовата 2016 година, възлизащ на 6 405 милиона евро;

Б.  като има предвид, че основните елементи на този излишък са положителният резултат на приходите в размер на 1 688 милиона евро, икономията на разходи в размер на 4 889 милиона евро и разликите в обменния курс в размер на -173 милиона евро;

В.  като има предвид, че в приходната част двата основни елемента са лихвите за забавени плащания и глоби (3 052 милиона евро) и отрицателният резултат на собствените ресурси (1 511 милиона евро);

Г.  като има предвид, че в разходната част неусвоените средства възлизат на 4 825 милиона евро за 2016 г., 28 милиона евро за преносите от 2015 г. в рамките на раздел ІІІ (Комисия) и 35 милиона евро за другите институции;

1.  отбелязва представения от Комисията проект на коригиращ бюджет № 2/2017, чието единствено предназначение е вписването в бюджета на излишъка от 2016 г. в размер на 6 405 милиона евро, в съответствие с член 18 от Финансовия регламент и позицията на Съвета по него;

2.  отбелязва с голяма загриженост значителния размер на неусвоените средства, а именно 4 889 милиона евро през 2016 г., независимо от факта, че коригиращ бюджет № 4/2016 намали равнището на бюджетните кредити за плащания със 7 284,3 милиона евро; посочва, че много ниската степен на изпълнение на бюджетните кредити за плащания в областта на сближаването (функция 1б) се дължи отчасти на неточните прогнози на държавите членки и на забава при определянето на управляващите и сертифициращите органи на национално равнище;

3.  обръща внимание на отрицателното въздействие на обезценката на британската лира спрямо еврото, която е основната причина за недостига на приходи в размер на 1 511 милиона евро в областта на собствените ресурси; отбелязва, че този недостиг можеше да създаде сериозни проблеми за финансирането на бюджета на Съюза; отбелязва, че този недостиг на приходи се дължи на едностранното решение на Обединеното кралство да напусне Съюза, но че корекцията трябва да се поеме от Съюза като цяло; настоява тези разходи да бъдат взети под внимание при преговорите за уреждане на финансовите задължения между Обединеното кралство и ЕС;

4.  отбелязва по-специално относително високото равнище на глобите през 2016 г., които възлязоха на 4 159 милиона евро, 2 861 милиона евро от които са включени в излишъка за 2016 г.;

5.  настоява, че вместо да се коригира вноската на база БНД, следва да бъде възможно всеки евентуален излишък в бюджета на Съюза, получен в резултат на непълно усвояване на бюджетни кредити или на глоби, наложени на дружества за нарушения в областта на конкурентното право на Съюза, да може да се използва отново за покриване на финансовите потребности на Съюза;

6.  отбелязва, че приемането на проект на коригиращ бюджет № 2/2017 ще намали дела на вноските на база БНД на държавите членки в бюджета на Съюза през 2017 г. с 6 405 милиона евро; призовава отново настоятелно държавите членки да използват постъпилите обратно средства, за да спазят обещанията си по отношение на кризата с бежанците и да приведат вноските си в доверителните фондове на Съюза и в новия Европейски фонд за устойчиво развитие в съответствие с вноската на Съюза(6),

7.  призовава институциите да обработят бързо текущите и следващите проекти на коригиращи бюджети относно инициативата за младежка заетост и Европейския фонд за устойчиво развитие в съответствие с ангажиментите, поети в рамките на помирителната процедура за бюджета за 2017 г.;

8.  изразява съжаление в контекста на настоящия проект на коригиращ бюджет, че Съветът все още не е одобрил междинното преразглеждане на многогодишната финансова (МФР); припомня на Съвета, че Парламентът предприе всички необходими стъпки, за да обезпечи бързото приемане на преразглеждането на МФР; изисква от британското правителство да вдигне блокадата върху гласуването в Съвета възможно най-скоро; изразява надежда, че притокът на финансови ресурси обратно към държавите членки ще улесни предстоящите преговори относно уреждането на финансовите задължения между Обединеното кралство и Съюза;

9.  одобрява позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 2/2017;

10.  възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № 2/2017 е окончателно приет, както и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

11.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на другите институции и заинтересовани органи и на националните парламенти.

(1)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(2)

ОВ L 51, 28.2.2017 г., стр. 1.

(3)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(4)

ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(5)

ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105.

(6)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за устойчиво развитие (ЕФУР) и за създаване на гаранция от ЕФУР и на гаранционен фонд на ЕФУР, (COM(2016)0586 final).


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.6.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Xabier Benito Ziluaga, Nicola Caputo, Ivana Maletić, Ivan Štefanec


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

23

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Tania González Peñas, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Ivan Štefanec, Patricija Šulin

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Vladimír Maňka, Daniele Viotti

Verts/ALE

Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ECR

Richard Ashworth

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация