Διαδικασία : 2017/2061(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0229/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0229/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2017 - 6.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0286

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 592kWORD 57k
22.6.2017
PE 604.608v02-00 A8-0229/2017

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2017 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017: Εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2016

(09437/2017 – C8-0190/2017 – 2017/2061(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγητής: Jens Geier

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2017 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017: Εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2016

(09437/2017 – C8-0190/2017 – 2017/2061(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(1), και ιδίως το άρθρο 41,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, που εκδόθηκε οριστικά την 1η Δεκεμβρίου 2016(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(3),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(4),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(5),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2017, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 12 Απριλίου 2017 (COM(2017)0188),

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2017, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 8 Ιουνίου 2017 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 9 Ιουνίου 2017 (09437/2017 – C8-0190/2017),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 88 και 91 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0229/2017),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2017 έχει ως στόχο να εγγράψει στον προϋπολογισμό 2017 το πλεόνασμα από το οικονομικό έτος 2016 που ανέρχεται σε 6 405 εκατομμύρια EUR·

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κύρια στοιχεία του εν λόγω πλεονάσματος είναι ένα θετικό αποτέλεσμα στα έσοδα ύψους 1 688 εκατομμυρίων EUR, ένα μη δαπανηθέν ποσό στα έξοδα ύψους 4 889 εκατομμυρίων EUR και διαφορές συναλλαγματικών ισοτιμιών ύψους 173 εκατομμυρίων EUR·

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, από πλευράς εσόδων, τα δύο κύρια στοιχεία είναι τόκοι υπερημερίας και πρόστιμα (3 052 εκατομμύρια EUR) και ένα αρνητικό αποτέλεσμα στους ιδίους πόρους (1 511 εκατομμύρια EUR)·

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, από πλευράς δαπανών, η υστέρηση στην εκτέλεση ανέρχεται σε 4 825 εκατομμύρια EUR για το 2016 και σε 28 εκατομμύρια EUR για τις μεταφορές πιστώσεων του 2015 στο τμήμα ΙΙΙ (Επιτροπή) και σε 35 εκατομμύρια EUR για τα λοιπά θεσμικά όργανα·

1.  σημειώνει ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2017, όπως υποβλήθηκε από την Επιτροπή, αφορά αποκλειστικά την ενσωμάτωση στον προϋπολογισμό του πλεονάσματος που προέκυψε το 2016, δηλαδή ποσού 6 405 εκατομμυρίων EUR, σύμφωνα με το άρθρο 18 του δημοσιονομικού κανονισμού και με τη θέση που διατύπωσε σχετικά το Συμβούλιο·

2.   τονίζει με ιδιαίτερη ανησυχία τη σημαντική υστέρηση εκτέλεσης ύψους 4 889 εκατομμυρίων EUR το 2016, παρά το γεγονός ότι ο διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 4/2016 είχε ήδη μειώσει το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών κατά 7 284,3 εκατομμύρια EUR· επισημαίνει ότι η πολύ χαμηλή εκτέλεση των πιστώσεων πληρωμών στον τομέα της συνοχής (τομέας 1β) οφείλεται εν μέρει στις ανακριβείς προβλέψεις των κρατών μελών και στις καθυστερήσεις στον διορισμό των διαχειριστικών αρχών και των αρχών πιστοποίησης σε εθνικό επίπεδο·

3.  εφιστά την προσοχή στις αρνητικές επιπτώσεις της υποτίμησης της βρετανικής λίρας έναντι του ευρώ, η οποία είναι ο βασικός λόγος για τη μείωση των εσόδων ύψους 1 511 εκατομμυρίων EUR στο πλαίσιο των ιδίων πόρων· σημειώνει ότι αυτή η μείωση θα μπορούσε να είχε δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της Ένωσης· παρατηρεί ότι αυτή η μείωση των εσόδων οφείλεται στη μονομερή απόφαση της Βρετανίας να αποχωρήσει από την Ένωση, αλλά το βάρος της διόρθωσης πρέπει να το επωμιστεί η Ένωση στο σύνολό της· επιμένει ότι το κόστος αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στις διαπραγματεύσεις για τη διευθέτηση των οικονομικών υποχρεώσεων μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ένωσης·

4.   σημειώνει ιδιαίτερα το σχετικά υψηλό επίπεδο των προστίμων το 2016, που ανήλθαν συνολικά σε 4 159 εκατομμύρια EUR, από τα οποία 2 861 εκατομμύρια EUR υπολογίζονται στο πλεόνασμα του 2016·

5.  επιμένει στην άποψη ότι, αντί να προσαρμοστεί η συνεισφορά βάσει του ΑΕΕ, ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επαναχρησιμοποιεί οιοδήποτε πλεόνασμα ανακύπτει από την υστέρηση στην εκτέλεση των πιστώσεων ή από τα πρόστιμα που επιβάλλονται στις εταιρείες για λόγους παραβίασης του δικαίου της Ένωσης για τον ανταγωνισμό, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες της Ένωσης·

6.  παρατηρεί ότι η έγκριση του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2017 θα μειώσει το μερίδιο των βάσει του ΑΕΕ συνεισφορών των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της Ένωσης το 2017 κατά 6 405 εκατομμύρια EUR· προτρέπει για άλλη μια φορά τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν την ευκαιρία αυτών των επανεισροών με σκοπό να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους σε σχέση με την προσφυγική κρίση και να συνεισφέρουν όσο και η Ένωση στα καταπιστευματικά ταμεία της Ένωσης και στο νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη(6)·

7.  καλεί τα θεσμικά όργανα να επεξεργαστούν σύντομα τα εκκρεμή και επικείμενα σχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων και για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο του αποτελέσματος της συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό του 2017·

8.   εκφράζει τη λύπη του στο πλαίσιο του παρόντος σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού για το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν έχει ακόμη εγκρίνει την ενδιάμεση αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ)· υπενθυμίζει στο Συμβούλιο ότι το Κοινοβούλιο έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλιστεί η ταχεία έγκριση της αναθεώρησης του ΠΔΠ· ζητεί από την κυβέρνηση της Βρετανίας να σταματήσει να παρεμποδίζει την ψηφοφορία στο Συμβούλιο το συντομότερο δυνατόν· ελπίζει ότι η επανεισροή χρηματοδοτικών πόρων στα κράτη μέλη θα διευκολύνει τις προσεχείς διαπραγματεύσεις για τη διευθέτηση των οικονομικών υποχρεώσεων μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ένωσης·

9.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2017·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έκδοση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2017 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

11.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα λοιπά ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα και οργανισμούς, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(2)

ΕΕ L 51 της 28.2.2017, σ. 1.

(3)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.

(4)

ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 105.

(6)

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) και τη θέσπιση της εγγύησης του ΕΤΒΑ και του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ (COM(2016)0586 final).


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.6.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

23

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Ελευθέριος Συναδινός, Λευτέρης Χριστοφόρου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Xabier Benito Ziluaga, Nicola Caputo, Ivana Maletić, Ivan Štefanec


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

23

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Tania González Peñas, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Ivan Štefanec, Patricija Šulin

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Vladimír Maňka, Daniele Viotti

Verts/ALE

Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ECR

Richard Ashworth

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου