Procedure : 2016/0393(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0231/2017

Indgivne tekster :

A8-0231/2017

Forhandlinger :

PV 13/11/2017 - 14
CRE 13/11/2017 - 14

Afstemninger :

PV 14/11/2017 - 5.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0424

BETÆNKNING     ***I
PDF 349kWORD 47k
22.6.2017
PE 602.748v02-00 A8-0231/2017

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1059/2003 for så vidt angår de territoriale typologier (Tercet)

(COM(2016)0788 – C8–0516/2016 – 2016/0393(COD))

Regionaludviklingsudvalget

Ordfører: Iskra Mihaylova

(Forenklet procedure - forretningsordenens artikel 50, stk. 1)

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1059/2003 for så vidt angår de territoriale typologier (Tercet)

(COM(2016)0788 – C8–0516/2016 – 2016/0393(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0788),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 338, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0516/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 29. marts 2017(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A8-0231/2017),

1.  vedtager sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag overtages;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.


BEGRUNDELSE

Evidensbaserede politiske indgreb og mere integrerede territoriale tilgange, som afspejler mangfoldigheden af EU's regioner, har taget fart i de seneste år. I principperne for samhørighedspolitikken for 2014-2020, der er fastsat i den fælles strategiske ramme, understreges det, at tilgangen til fremme af intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst skal afspejle den rolle, som større byer, urbane og rurale områder og kystnære områder spiller, og tage hensyn til forbindelserne mellem urbane og rurale områder.

For bedre at kunne imødekomme EU's politiske beslutningstageres behov, er Den Europæiske Unions statistiske kontor, Eurostat, i de seneste år begyndt at offentliggøre statistikker, der dækker en lang række af disse territoriale typologier.

Eurostat offentliggør en bred vifte af statistikker på regionalt plan i henhold til forordning (EF) nr. 1059/2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS). Disse statistikker anvendes bredt i EU's regionale politiske beslutningstagning - også med henblik på at fastsætte, hvilken støtte de europæiske regioner er berettigede til fra Samhørighedsfonden. Den nuværende NUTS-forordningen dækker endnu ikke de territoriale typologier, og dette problem søges løst med dette forslag.

Det europæiske statistiske system (ESS) anvender også allerede disse typologier, navnlig urbaniseringsgraden og definitionen af byer til for eksempel at fastlægge berettigelsen til støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling i forbindelse med gennemførelse af innovative aktioner i byer og forstæder. ESS anerkender imidlertid endnu ikke formelt disse typologier på grund af deres manglende retlige status.

Europa-Kommissionen og Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) har i fællesskab fastlagt de territoriale typologier, og Kommissionen har vedtaget metoder til at oprette og vedligeholde dem.

Forslaget vil gøre det muligt at aggregere data baseret på typologier. F.eks. kunne BNP i landdistrikter og byområder sammenlignes, og beskæftigelsen kunne måles i henhold til urbaniseringsgraden. Disse oplysninger er vigtige i forbindelse med planlægningen af fremtidige politikker og tiltag.

Det kan konkluderes, at hovedformålet med de ændringer til den eksisterende lovgivning, som Kommissionen foreslår nu, er at etablere en retlig anerkendelse af territoriale typologier, herunder en definition af byer til brug i forbindelse med europæiske statistikker. Dette indbefatter fastlæggelse af de centrale definitioner og statistiske kriterier for de forskellige territoriale typologier, sikring af en harmoniseret og gennemsigtig anvendelse af disse og sikring af, at de anvendes på EU-niveau og i medlemsstaterne. Forslaget indeholder desuden bestemmelser, som giver Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter efter artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Ordførerens holdning

Da forslaget er af teknisk karakter og ingen konsekvenser har for EU-budgettet, og da det juridisk anerkender de territoriale typologier, der allerede er i brug, glæder ordføreren sig over forslaget og anbefaler, at udvalget og Parlamentet på plenarmødestadiet tilslutter sig Kommissionens forslag uden ændringer.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Territoriale typologier (Tercet)

Referencer

COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD)

Dato for høring af EP

13.12.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

15.12.2016

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Iskra Mihaylova

6.2.2017

 

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

20.6.2017

Behandling i udvalg

24.4.2017

30.5.2017

 

 

Dato for vedtagelse

20.6.2017

 

 

 

Dato for indgivelse

22.6.2017

Juridisk meddelelse