Procedura : 2016/0393(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0231/2017

Teksty złożone :

A8-0231/2017

Debaty :

PV 13/11/2017 - 14
CRE 13/11/2017 - 14

Głosowanie :

PV 14/11/2017 - 5.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0424

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 574kWORD 53k
22.6.2017
PE 602.748v02-00 A8-0231/2017

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 w odniesieniu do typologii terytorialnych (Tercet)

(COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD))

Komisja Rozwoju Regionalnego

Sprawozdawczyni: Iskra Mihaylova

(Procedura uproszczona – art. 50 ust. 1 Regulaminu)

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 w odniesieniu do typologii terytorialnych (Tercet)

(COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0788),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 338 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0516/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 29 marca 2017 r.(1),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego (A8-0231/2017),

1.  zatwierdza swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, przyjmując wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1)

Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.


UZASADNIENIE

W ostatnich latach ma miejsce coraz więcej interwencji politycznych opartych na danych naukowych oraz stosuje się bardziej zintegrowane podejścia terytorialne, które odzwierciedlają różnorodność regionów UE. W zasadach polityki spójności na lata 2014–2020 określonych we wspólnych ramach strategicznych podkreślono, że podejście do propagowania inteligentnego, zrównoważonego i integracyjnego rozwoju powinno odzwierciedlać znaczenie miast, obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych oraz uwzględniać powiązania miejsko-wiejskie.

W celu lepszego zaspokojenia potrzeb decydentów politycznych UE, urząd statystyczny Unii Europejskiej, Eurostat, zaczął w ostatnich latach publikować statystyki obejmujące szeroki zakres typologii terytorialnych.

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) Eurostat publikuje szeroki wachlarz statystyk dotyczących szczebla regionalnego. Statystyki te są ekstensywnie wykorzystywane w procesie podejmowania decyzji w polityce regionalnej UE, również przy ustalaniu, do jakiego rodzaju wsparcia w ramach Funduszu Spójności kwalifikują się regiony europejskie. Obecne rozporządzenie NUTS nie obejmuje jeszcze typologii terytorialnych, zatem kwestią tą zajęto się w omawianym tu wniosku.

W Europejskim Systemie Statystycznym (ESS) stosuje się już te typologie terytorialne, zwłaszcza stopień urbanizacji i definicję miasta, aby przykładowo określić kwalifikowalność do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na prowadzenie innowacyjnych działań w dużych i małych miastach oraz na przedmieściach. Jednakże w ESS nie uznano jeszcze formalnie tych typologii ze względu na to, że brak im statusu prawnego.

Komisja Europejska i Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wspólnie opracowały omawiane tu typologie terytorialne, a Komisja przyjęła metody ich wprowadzenia i utrzymania.

Omawiany tu wniosek umożliwiłby agregowanie danych w oparciu o te typologie. Przykładowo możliwe byłoby dokonanie porównania PKB i zatrudnienia na obszarach wiejskich i miejskich w oparciu o stopień urbanizacji. Informacje te są ważne przy planowaniu przyszłych strategii i działań politycznych.

Zatem głównym celem zaproponowanych przez Komisję poprawek do obowiązujących przepisów jest zapewnienie prawnego uznania typologii terytorialnych, w tym zdefiniowanie miasta do celów statystyk europejskich. Obejmuje to określenie podstawowych definicji i kryteriów statystycznych dla różnych typologii terytorialnych i zapewnienie ich jednolitego i przejrzystego stosowania zarówno na szczeblu UE, jak i w państwach członkowskich. Ponadto we wniosku zawarto przepisy upoważniające Komisję do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Stanowisko sprawozdawczyni

Ponieważ omawiany tu wniosek ma charakter techniczny i nie ma wpływu na budżet UE, a także prawnie uznaje typologie terytorialne, które już są w użyciu, sprawozdawczyni komisji opiniodawczej z zadowoleniem przyjmuje go i zaleca, aby jej komisja, a także Parlament na posiedzeniu plenarnym przyjęli wniosek Komisji bez zmian.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Typologie terytorialne (Tercet)

Odsyłacze

COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD)

Data przedstawienia Parlamentowi

13.12.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

15.12.2016

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Iskra Mihaylova

6.2.2017

 

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

20.6.2017

Rozpatrzenie w komisji

24.4.2017

30.5.2017

 

 

Data przyjęcia

20.6.2017

 

 

 

Data złożenia

22.6.2017

Informacja prawna