Процедура : 2017/2036(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0233/2017

Внесени текстове :

A8-0233/2017

Разисквания :

PV 04/07/2017 - 18
CRE 04/07/2017 - 18

Гласувания :

PV 05/07/2017 - 8.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0297

ДОКЛАД     
PDF 710kWORD 75k
23.6.2017
PE 601.171v02-00 A8-0233/2017

съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Споразумение за политически диалог и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Куба, от друга страна

(12502/2016 – C8‑0517/2016 – 2016/0298(NLE) – 2017/2036(INI))

Комисия по външни работи

Докладчик: Елена Валенсиано

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НЕЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие
 СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НЕЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Споразумение за политически диалог и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Куба, от друга страна

(12502/2016 – C8‑0517/2016 – 2016/0298(NLE)2017/2036(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид установяването на дипломатически отношения между ЕС и Куба през 1988 г.,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (12502/2016),

–  като взе предвид Споразумението за политически диалог и сътрудничество (СПДС) между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Куба, от друга страна (12504/2016),

–  като взе предвид искането за одобрение, внесено от Съвета в съответствие с членове 207 и 209, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) и член 218, параграф 8, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0517/2016),

–  като взе предвид Договора за Европейския съюз (ДЕС), и по-специално дял V от него относно външната дейност на Съюза,

–  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и по-специално част пета, дялове I – III и V от него,

–  като взе предвид Общата позиция от 2 декември 1996 г., определена от Съвета на основание член Й.2 от Договора за Европейския съюз, относно Куба(1),

–  като взе предвид Решение (ОВППС) 2016/2233 на Съвета от 6 декември 2016 г. за отмяна на Обща позиция 96/697/ОВППС относно Куба(2),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 17 октомври 2016 г. относно Глобалната стратегия за външната политика и политика на сигурност на Европейския съюз,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 30 септември 2009 г., озаглавено „Европейският съюз и Латинска Америка: глобални участници в партньорство“ (COM(2009)0495),

–  като взе предвид декларациите от проведените досега срещи на високо равнище на държавните или правителствените ръководители на държавите от Латинска Америка и Карибите и от ЕС, и в частност декларацията от втората среща на високо равнище между ЕС и Общността на латиноамериканските и карибските държави (CELAC), проведена в Брюксел на 10 – 11 юни 2015 г. по темата „Да изградим общото си бъдеще: да работим за проспериращи, сплотени и устойчиви общества за нашите граждани“, на която беше приета политическа декларация, озаглавена „Партньорство за следващото поколение“,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 19 ноември 2012 г. относно Съвместната стратегия за партньорство между ЕС и Карибите,

–  като взе предвид участието на специалния представител на Европейския съюз за правата на човека в съвместното заседание на комисията по външни работи и подкомисията по правата на човека към Европейския парламент на 12 октомври 2016 г., за да изложи резултатите от диалога между Куба и ЕС по правата на човека,

–  като взе предвид докладите от организации на гражданското общество в Куба,

–  като взе предвид своята законодателна резолюция от … относно проекта на решение на Съвета,

–  като взе предвид своите предходни резолюции относно Куба, по-специално тези от 17 ноември 2004 г. относно Куба(3), от 2 февруари 2006 г. относно политиката на ЕС по отношение на кубинското правителство(4), от 21 юни 2007 г. относно Куба(5)и от 11 март 2010 г. относно лицата, лишени от свобода поради убежденията им в Куба(6),

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека и други международни договори и инструменти в областта на правата на човека,

–  като взе предвид член 99, параграф 2 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по външни работи и становищата на комисията по развитие и комисията по международна търговия (A8-0233/2017),

A.  като има предвид, че между Европа и Куба съществуват дълбоки исторически, икономически и културни връзки;

Б.  като има предвид, че отношенията между ЕС и държавите от Латинска Америка и Карибите са разнообразни и обхващат широка гама;

В.  като има предвид, че ЕС поддържа отношения с Общността на латиноамериканските и карибските държави (CELAC); като има предвид, че CELAC приветства възможността за разширяване на отношенията между ЕС и Куба;

Г.  като има предвид, че Куба беше единствената държава в Латинска Америка и Карибите, с която ЕС не беше подписал никакъв вид споразумение; като има предвид, че 20 от неговите държави членки са подписали различни видове двустранни споразумения и поддържат добри отношения с острова;

Д.  като има предвид, че Обща позиция 96/697/ОВППС беше отменена с Решение (ОВППС) 2016/2233 на Съвета от 6 декември 2016 г.;

Е.  като има предвид, че през 2008 г. диалогът на високо равнище между ЕС и Куба беше подновен и двустранното сътрудничество за развитие беше възстановено; като има предвид, че Съветът започна обсъждане на бъдещето на отношенията между ЕС и Куба през 2010 г. и през февруари 2014 г. прие указания за водене на преговори, след което официалните преговори за СПДС стартираха през април 2014 г. и приключиха на 11 март 2016 г.;

Ж.  като има предвид, че СПДС определя общи принципи и цели в отношенията между ЕС и Куба, като включва три основни глави – относно политическия диалог, сътрудничеството и диалога в рамките на секторните политики, както и търговията и търговското сътрудничество;

З.  като има предвид, че правата на човека фигурират както в главата относно политическия диалог, така и в главата относно сътрудничеството; като има предвид, че посредством СПДС и двете страни отново потвърждават, че зачитат универсалните права на човека, както са изложени във Всеобщата декларация за правата на човека и в други приложими международни инструменти в областта на правата на човека; като има предвид, че посредством СПДС и двете страни отново потвърждават своя ангажимент за укрепване на ролята на Организацията на обединените нации, както и своята ангажираност с всички принципи и цели, залегнали в Устава на Организацията на обединените нации; като има предвид, че съгласно член 21 от Договора за Европейския съюз външната дейност на Съюза следва да се ръководи от принципите на демокрацията, правовата държава, универсалността и неделимостта на правата на човека – в това число гражданските, политическите, икономическите, социалните и културните права – и основните свободи, зачитането на човешкото достойнство, принципите на равенство и солидарност и зачитането на принципите на Устава на ООН и международното право; като има предвид, че в този смисъл спазването на правата на човека и защитата на демокрацията и на правовата държава следва да бъдат основен стремеж на СПДС;

И.  като има предвид, че СПДС включва т.нар. „клауза за правата на човека“, която е стандартен съществен елемент от международните споразумения на ЕС и позволява прилагането на СПДС да бъде временно преустановено в случай на нарушение на разпоредбите относно правата на човека;

Й.  като има предвид, че двете страни постигнаха споразумение по общите условия и областите на сътрудничество в главата относно сътрудничеството, включително по въпроси като правата на човека, управлението, правосъдието и гражданското общество;

К.  като има предвид, че Куба е склонна да приеме сътрудничеството с ЕС в рамките на Европейския инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ); като има предвид, че ключовите цели на ЕИДПЧ са подкрепа, развитие и укрепване на демокрацията в трети държави, както и засилване на зачитането и съблюдаването на правата на човека и основните свободи; като има предвид, че посредством СПДС и двете страни признават, че демокрацията се основава на свободно изразената воля на хората да определят своите политически, икономически, социални и културни системи и на тяхното пълно участие във всички аспекти на живота;

Л.  като има предвид, че диалогът между ЕС и Куба по правата на човека, воден от специалния представител на ЕС за правата на човека, беше установен през 2015 г.; като има предвид, че положението по отношение на правата на човека продължава да поражда загриженост;

М.  като има предвид, че сред въпросите, обсъждани на втория кръг от диалога по правата на човека, проведена в Куба през юни 2016 г. с участието на имащи отношение министерства и агенции, бяха свободата на сдруженията и въпроси, свързани с правата на човека в многостранен контекст, като например смъртното наказание; като има предвид, че третият кръг от диалога по правата на човека се състоя в Брюксел на 22 май 2017 г.;

Н.  като има предвид, че Европейският парламент три пъти е присъждал наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта на кубински активисти – на Освалдо Пая през 2002 г., на „Дамите в бяло“ през 2005 г. и на Гийермо Фариняс през 2010 г.;

О.  като има предвид, че ЕС се превърна в най-големия чуждестранен инвеститор в Куба и основен партньор в износа и търговията изобщо, като цялостната търговия и износът на ЕС в Куба се удвоиха между 2009 и 2015 г.;

П.  като има предвид, че СПДС посвещава една глава на принципите на международната търговия и разглежда сътрудничеството в областта на митниците, улесняването и диверсификацията на търговията, стандартите и техническите норми, устойчивата търговия и насърчаването на стабилен, прозрачен и недискриминационен режим на стопанска дейност и инвестиции; като има предвид, че либерализацията на търговията, икономическите и финансовите инвестиции, технологичните иновации и свободите на пазара като цяло биха позволили на острова да модернизира своята икономика;

Р.  като има предвид, че „Насоките за икономическа и социална политика“ за Куба, приети след процедура на публично обсъждане през 2011 г., съдържаха предложения за реформа, актуализиране и модернизиране;

С.  като има предвид, че през 2016 г. в Куба започнаха два нови публични дебата на тема „Концептуализация на икономическия и социален модел“ и „Национален план за икономическо и социално развитие до 2030 г.: визия на нацията, приоритети и стратегически сектори“;

Т.  като има предвид, че ЕС и Куба се споразумяха да интегрират принципа за равенство между половете във всички сфери на своето сътрудничество и да обърнат специално внимание на предотвратяването и борбата с всички видове насилие срещу жени;

У.  като има предвид, че Куба е подписала единадесет от осемнадесетте конвенции за правата на човека на ООН и е ратифицирала осем от тях; като има предвид, че Куба не е ратифицирала Международния пакт за граждански и политически права и Международния пакт за икономически, социални и културни права;

Ф.  като има предвид, че Куба е ратифицирала осемте основни конвенции на Международната организация на труда (МОТ);

Х.  като има предвид, че Националното събрание на народната власт на Куба е член на Интерпарламентарния съюз от 1977 г.;

Ц.  като има предвид, че Общото събрание на ООН е приело двадесет и шест последователни резолюции, в които призовава за прекратяване на ембаргото на САЩ срещу Куба, и че за първи път през октомври 2016 г. резолюцията е приета с единодушие;

Ч.  като има предвид, че горепосоченото ембарго срещу Куба, както и законите на САЩ, прилагани срещу страната в продължение на повече от 50 години и съдържащи елементи на извънтериториалност, като например закона Хелмс - Бъртън, продължават да съществуват въпреки нормализирането на отношенията между двете държави; като има предвид, че те представляват пречка за икономическото развитие, като създават големи икономически загуби за острова и също така засягат дейностите на европейските предприятия там;

Ш.  като има предвид, че Куба е изиграла важна и конструктивна роля като посредник при разрешаването на конфликти между отделни държави, както и при вътрешнодържавни конфликти, какъвто беше неотдавнашният случай с договарянето и сключването на мирно споразумение между правителството на Колумбия и Революционните въоръжени сили на Колумбия (ФАРК);

1.  приветства подписването на 12 декември 2016 г. в Брюксел на СПДС между ЕС и Куба и заявява, че то представлява инструмент, който ще предложи нова рамка за отношенията между ЕС и Куба, като същевременно защитава интересите на ЕС и заменя Общата позиция от 1996 г.; подчертава, че успехът на това споразумение зависи от неговото прилагане и спазване;

2.  потвърждава важното стратегическо значение на отношенията между ЕС и Куба;

3.  отбелязва, че структурата, съдържанието и динамиката на споразумението са в съответствие с принципите и ценностите, определени от институциите на ЕС за външните отношения на Съюза;

4.  подчертава факта, че Съветът на ЕС постигна съгласие относно установяването на нова рамка за отношенията с Куба и взе решението да започне преговорите и да ги доведе до успешен край в сравнително кратко време;

5.  подчертава ангажимента към ЕС, който поема Куба, и отговорността и на двете страни с оглед изпълнението на разпоредбите на споразумението, включително чрез политически диалог;

6.  припомня, че СПДС, като първо споразумение между ЕС и Куба, ще отбележи повратна точка в двустранните отношения между двете страни; приветства факта, че двете страни се споразумяха да развиват тези отношения по структуриран начин, като и двете страни се ангажират с програма и задължения, които са обвързващи и за двете страни;

7.  подчертава значението на включването на глава относно политическия диалог и установяването на институционализиран диалог между ЕС и Куба по правата на човека; призовава ЕС да подкрепи становището на Парламента относно демокрацията, универсалните права на човека и основните свободи, като свободата на изразяване, на събранията и на политическо сдружаване, свободата на информация във всички нейни форми, както и неговата „политика на подкрепа на защитниците на правата на човека в световен мащаб“ в рамките на този диалог; насърчава двете страни да установят гаранции за работата на защитниците на правата на човека и за активното участие в този диалог, без ограничения, на всички политически представители на гражданското общество и на опозицията;

8.  подчертава значението на диалога между ЕС и Куба по правата на човека и приветства факта, че той беше започнат преди приключването на преговорите за СПДС; отново заявява, че целите на политиката на ЕС по отношение на Куба включват зачитането на правата на човека и основните свободи и улесняването на икономическата и социалната модернизация, насочена към подобряване на стандарта на живот на кубинското население;

9.  отбелязва усилията на Куба да възприеме в националното си законодателство основните принципи на ООН в областта на правата на човека и на трудовите права и настоятелно призовава Куба да ратифицира оставащите конвенции на ООН за правата на човека, и по-конкретно Международния пакт за граждански и политически права, Международния пакт за икономически, социални и културни права и незадължителния протокол към Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените; отбелязва работата на Националния център на Куба за сексуално образование; призовава правителството на Куба да продължи да полага усилия за прекратяване на всички форми на дискриминация и маргинализация, насочени срещу ЛГБТ общността;

10.  настоятелно призовава правителството на Куба да съгласува своята политика в областта на правата на човека с международните стандарти, установени в хартите, декларациите и международните инструменти, подписани от Куба; настоява, че преследването и лишаването от свобода на хората заради техните идеали и мирната им политическа дейност е в противоречие с разпоредбите на Всеобщата декларация за правата на човека и поради това призовава за освобождаване на всички лица, лишени от свобода при подобни обстоятелства;

11.  припомня, че СПДС включва клауза за временно преустановяване на прилагането на споразумението в случай на нарушение на разпоредбите относно правата на човека; настоятелно призовава Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) да гарантират установяването на редовен диалог с Парламента относно прилагането на СПДС, изпълнението на взаимните задължения, предвидени в СПДС, и по-специално относно осъществяването на всички разпоредби относно правата на човека, правата в областта на околната среда и трудовите права, посочени в настоящата резолюция; призовава ЕСВД — по-специално чрез делегацията на ЕС — да направи всичко възможно, за да следи отблизо положението по отношение на правата на човека и основните свободи в Куба при прилагането на СПДС, и да докладва на Парламента;

12.  подчертава, че СПДС следва да допринесе за подобряване на условията на живот и на социалните права на гражданите на Куба, като отново потвърждава значението на систематичната работа при насърчаването на ценностите на демокрацията и правата на човека, включително свободата на изразяване, на сдружаване и на събирания;

13.  приветства факта, че в СПДС гражданското общество се посочва изрично като участник в сътрудничеството; изразява дълбоката си солидарност с населението на Куба и напредъка към демокрация и спазването и насърчаването на основните свободи; насърчава двете страни по споразумението да стимулират активната роля на кубинското гражданско общество по време на етапа на прилагане на споразумението;

14.  припомня важната роля на гражданското общество в Куба за икономическото и демократичното развитие на страната; подчертава, че е необходимо гражданското общество да бъде водещ фактор във всички области на това споразумение, включително тези, свързани с помощта за развитие; припомня подкрепата на Парламента, изразена чрез наградата „Сахаров“, за кубинското гражданско общество в неговата роля за насърчаване на правата на човека и демокрацията в Куба;

15.  припомня, че Куба е сред най-слабо свързаните с интернет държави в света и че достъпът до интернет е изключително скъп, а съдържанието остава ограничено; приветства факта, че повече кубинци получават достъп до интернет, но счита, че правителството следва да предприеме допълнителни стъпки за насърчаване на нецензурирания достъп и за подобряване на цифровите права на населението;

16.  призовава ЕСВД, на подходящи интервали от време и в съответствие със системата за координация, предвидена в споразумението, да информира Парламента за напредъка в изпълнението на споразумението и за прилагането му;

17.  отбелязва постигнатия процес на нормализиране на отношенията между Куба и САЩ с възстановяването на дипломатическите връзки през 2015 г. и насърчава по-нататъшни усилия;

18.  призовава за вдигането на икономическата блокада на острова, наложена от САЩ, и на съпътстващите я закони и едностранни мерки, по-специално тези с извънтериториално действие, тъй като те ограничават икономическата дейност на Куба и продължават да имат мащабно въздействие върху населението на Куба; осъжда налагането на извънтериториални санкции на европейски дружества поради това, че търгуват с Куба; подчертава, че процесът на нормализиране не може да продължи, докато икономическата, търговската и финансовата блокада не бъдат премахнати, както иска Общото събрание на ООН от 1992 г. насам;

19.  отчита, че СПДС може да допринесе за процесите на реформиране, приспособяване и модернизиране, които вече са предлагани в Куба, особено с оглед на диверсифицирането на международните партньори на Куба и установяването на обща рамка за политическо и икономическо развитие; подчертава, че по-тесните политически и икономически отношения с Куба биха могли да спомогнат за развитието на политическите реформи в страната, в съответствие със стремежите на кубинския народ; призовава европейските институции и държавите членки да подпомогнат икономическия и политическия преход в Куба, като насърчават преминаването към стандарти по отношение на демокрацията и изборите, които зачитат основните права на всички нейни граждани; подкрепя използването на различните инструменти на външната политика на ЕС, и по-специално ЕИДПЧ, с цел засилване на диалога на ЕС с гражданското общество в Куба и с тези, които подкрепят мирния преход в Куба;

20.  отбелязва, че СПДС, като първото по рода си споразумение между ЕС и Куба, съставлява новата правна рамка за тези отношения, включваща глава относно търговията и търговското сътрудничество, чиято цел е създаване на по-предвидима и прозрачна среда за местните и европейските икономически субекти;

21.  подчертава, че частта на СПДС, отнасяща се до търговията и търговското сътрудничество, не предвижда никакви търговски преференции за Куба; припомня, че тази част обхваща митническото сътрудничество, улесняването на търговията, правата върху интелектуалната собственост, санитарните и фитосанитарните мерки, техническите пречки пред търговията, традиционните и непромишлените стоки, търговията и устойчивото развитие, сътрудничеството по отношение на защитата на търговията, правилата за произход и инвестициите;

22.  отбелязва, че СПДС предоставя платформа за разширяване на двустранните отношения в областта на търговията и инвестициите и за установяване на конвенционални основи за търговските и икономическите отношения между ЕС и Куба;

23.  подкрепя отдавна установената практика на неприлагане временно на разпоредбите за търговията и инвестициите, съдържащи се в политически важни споразумения, преди Парламентът да е дал своето одобрение, като тази практика беше потвърдена и от члена на Комисията Сесилия Малмстрьом по време на нейното изслушване на 29 септември 2014 г.; призовава Съвета, Комисията и ЕСВД да продължат тази практика и да разширят обхвата й, така че да включва всички международни споразумения, свързани с политиката в областта на външната дейност на ЕС, когато са засегнати търговски аспекти, какъвто е случаят със СПДС;

24.  счита, че споразумението ще послужи за насърчаване на диалога и икономическото сътрудничество, като улесни една предвидима и прозрачна бизнес среда и развитието на по-силна и по-стабилна рамка в бъдеще, в която се гарантира, че кубинците ще могат да участват в инвестиции съвместно с дружества и физически лица от ЕС;

25.  призовава също така европейските предприятия, които извършват дейност в Куба, по-специално тези, които получават кредитиране или някакъв вид финансово подпомагане с публичен произход, да прилагат същите трудови и етични стандарти като в техните държави на произход;

26.  приветства факта, че Куба е ратифицирала осемте основни конвенции на МОТ и изисква ангажимент по отношение на бързото им прилагане; настоятелно призовава Куба и всички държави, с които тя има споразумения или е в процес на преговори по такива, да ратифицират и да спазват разпоредбите на МОТ и програмата за достоен труд, и да забранят всички форми на трудова експлоатация; отбелязва, че има области, в които социалните и трудовите права са изложени на риск, като например практиките на кубинските държавни предприятия за наемане на работници и служители и практиките за конфискация на заплатите в туристическия сектор; подчертава в този контекст, че всички работници трябва да се ползват от основен набор от трудови права, както и от подходяща социална защита в съответствие с конвенциите на МОТ, и призовава двете страни да работят за постигане на тази цел в съответствие с член 38 от СПДС;

27.  отбелязва, че ЕС е основният експортен партньор на Куба и вторият по значение търговски партньор, както и най-големият чуждестранен инвеститор в страната; подчертава, че външнотърговската политика на ЕС не предвижда търговски преференции за Куба, както и че се прилагат митата на ЕС в съответствие с официалното съобщение от Световната търговска организация (СТО); припомня, че в резултат от реформата на общата схема от преференции на ЕС (ОСП) Куба загуби, считано от януари 2014 г., своите търговски преференции при износа към ЕС, тъй като беше достигнала категорията на държава с по-висок среден доход (ДПВСД) и вече не изпълняваше критериите за допустимост; освен това подчертава, че търговията все още представлява само скромен дял от икономиката на Куба, като вносът и износът, взети заедно, възлизат на 26,4% от БВП;

28.  предлага да се проучат бъдещите възможности за интегриране на Куба в СИП между ЕС и КАРИФОРУМ, което съдържа много конкретни и полезни глави относно търговското сътрудничество и ще предостави на Куба възможност за по-нататъшно регионално интегриране;

29.  отбелязва, че Куба е член на СТО и поради това подчертава, че е необходимо да се спазват основните принципи на СТО, като например улесняването на търговията, споразуменията относно пречките пред търговията, санитарните и фитосанитарните мерки и инструментите за търговска защита;

30.  призовава Куба да ратифицира СУТ на СТО, което влезе в сила през февруари 2017 г.; приветства създаването на Комитета за улесняване на търговията в страната и в този контекст изисква от Комисията и от ЕСВД да предоставят техническа подкрепа;

31.  посочва, че митническото сътрудничество е област от решаващо значение, която трябва да бъде развита, за да се отговори на важни предизвикателства като, наред с другото, сигурността на границите, общественото здраве, защитата на географските указания, борбата срещу фалшифицираните стоки и борбата срещу тероризма; призовава Комисията и ЕСВД да предоставят техническа и финансова помощ и да създадат двустранни инструменти по взаимно съгласие, за да помогнат на Куба по отношение на прилагането на мерки за улесняване на търговията и по отношение на информационните услуги;

32.  подчертава, че е необходимо износът от Куба да бъде диверсифициран и да надхвърли традиционните продукти и изисква от Комисията да създаде ad hoc търговски бюра с цел да се обменят най-добри практики и да се предоставят на кубинските износители познанията, необходими за подобряване на достъпа на стоки до пазара на ЕС;

33.  приветства ролята на Световната митническа организация (СМО) за предоставяне на стратегическа подкрепа на кубинските Aduanas General de la República (Генерални митнически служби на републиката, AGR) по програма „Меркатор“ с цел оценка на готовността за изпълнение на СУТ на СТО; подчертава, че е от значение AGR да бъдат активни при прилагането на СУТ и изисква от Комисията да подпомогне Куба в този процес;

34.  отбелязва мерките, които кубинските органи приеха, за да насърчат свободната стопанска инициатива и либерализирането на икономиката; изтъква значението на постепенното укрепване на частния сектор; подчертава факта, че развитието на сериозни чуждестранни инвестиции за подобряване на физическата и технологичната инфраструктура на страната, както и за изграждане на конкурентоспособна кубинска производствена система, ще изисква допълнителни икономически и финансови мерки, съдържащи разпоредби, които предоставят правна сигурност, включително чрез независими, прозрачни и безпристрастни институции, и икономическа стабилност на страната; посочва, че в това отношение Куба може да черпи от опита на държавите – членки на ЕС;

35.  призовава Куба да бъде включена като допустима държава към външния мандат на ЕИБ, при условие че отговаря на изискванията, определени от ЕИБ;

36.  приветства включването в СПДС на разпоредби, насочени към постигане на устойчиво икономическо, социално и екологично развитие в Куба, и по-специално ангажимента да се работи за изпълнението на Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. и нейните цели за устойчиво развитие (ЦУР), като се вземат под внимание програмата за действие от Адис Абеба относно финансирането за развитие; призовава страните по СПДС, след неговото ратифициране, да установят в кратки срокове специален диалог относно прилагането на „Програма 2030“;

37.  припомня, че дипломатически отношения между ЕС и Куба бяха установени през 1988 г., че Куба ползва помощ за развитие и хуманитарна помощ на ЕС от 1984 г. насам и че понастоящем тя получава 50 милиона евро помощ от ЕС по реда на регламента за Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР) за периода 2014 – 2020 г.;

38.  припомня, че СПДС ще улесни участието на Куба в програми на ЕС и засиленото изпълнение на многогодишната индикативна програма за периода 2014 – 2020 г., за да се улесни стратегията за икономическа и социална модернизация, приета от кубинското правителство;

39.  изразява загриженост, че Куба, която е класифицирана като „държава с по-висок среден доход“ от Комитета за подпомагане на развитието на ОИСР (DAC), рискува получаваната от нея помощ за развитие да бъде постепенно преустановена съгласно регламента за ИСР; счита, че положението на държавата като развиваща се островна държава и икономическите обстоятелства, пред които тя е изправена, влошени от отрицателното въздействие на едностранни принудителни мерки, оправдават приемането на мерки, които да позволят помощта на ЕС за Куба да бъде продължена, и че на този въпрос следва да бъде отделено специално внимание като част от предстоящата междинна оценка на регламента за ИСР;

40.  подкрепя факта, че страните отново потвърдиха необходимостта всички развити страни да отделят 0,7% от своя брутен национален доход за официална помощ за развитие, а страните с бързо развиващи се икономики и държавите с по-висок среден доход да определят цели за увеличаване на своя принос към международното публично финансиране;

41.  приветства насърчаването на перспективата за равенство между половете във всички имащи отношение области на сътрудничество, включително устойчивото развитие;

42.  потвърждава и приветства важната роля, която Куба играе в сътрудничеството юг-юг, нейния ангажимент и международна солидарност под формата на принос от хуманитарна помощ, основно в секторите на здравеопазването и образованието;

43.  отбелязва, че СПДС е възможност за Куба да бъда включвана по-често в и да се ползва от по-голям достъп до програми на ЕС, включително „Хоризонт 2020“, рамковата програма за научни изследвания и иновации и „Еразъм +“ (програмата за образование, обучение, младежта и спорта), което от своя страна би стимулирало по-тесни академични и междуличностни контакти;

44.  отбелязва, че СПДС също така ще представлява инструмент за насърчаване, на международни форуми, на съвместни решения на световни предизвикателства като миграцията, борбата срещу тероризма и изменението на климата;

45.  потвърждава своето решение да изпрати официална делегация на комисията по външни работи на Европейския парламент в Куба; изисква от кубинските органи да разрешат влизането на делегациите на ЕП и да им осигурят достъп до техните партньори;

46.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на правителството и парламента на Куба.

(1)

ОВ L 322, 12.12.1996 г., стр. 1.

(2)

OВ L 337 I, 13.12.2016 г., стр. 41.

(3)

OВ C 201, 18.8.2005 г., стр. 83.

(4)

ОВ C 288 E, 25.11.2006 г., стр. 81.

(5)

ОВ C 146 E, 12.6.2008 г., стр. 377.

(6)

ОВ C 349 E, 22.12.2010 г., стр. 82.


СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие (31.5.2017)

на вниманието на комисията по външни работи

съдържащо предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Съюза на Споразумение за политически диалог и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Куба, от друга страна

(2017/2036(INI))

Докладчик по становище: Франк Енгел

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по външни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства включването в Споразумението за политически диалог и сътрудничество (СПДС) на разпоредби, насочени към постигане на устойчиво икономическо, социално и екологично развитие в Куба, и по-специално ангажимента да се работи за изпълнението на Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. и нейните цели за устойчиво развитие (ЦУР), като се вземат под внимание програмата за действие от Адис Абеба относно финансирането за развитие; призовава страните по СПДС, след неговото ратифициране, да установят в кратки срокове специален диалог относно прилагането на „Програма 2030“;

2.  припомня, че дипломатически отношения между ЕС и Куба бяха установени през 1988 г., че Куба се ползва от помощ за развитие и хуманитарна помощ на ЕС от 1984 г. насам и че понастоящем тя получава 50 милиона евро помощ от ЕС в рамките на регламента за Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР);

3.  изразява загриженост, че Куба, която е класифицирана като „държава с по-висок среден доход“ от Комитета за подпомагане на развитието на ОИСР (DAC), рискува получаваната от нея помощ за развитие да бъде постепенно преустановена съгласно регламента за ИСР; счита, че състоянието на държавата като развиваща се островна държава и икономическите обстоятелства, пред които тя е изправена, влошени от отрицателното въздействие на едностранни принудителни мерки, оправдават приемането на мерки, които да позволят помощта на ЕС за Куба да бъде продължена, и че на този въпрос следва да бъде отделено специално внимание като част от предстоящата междинна оценка на регламента за ИСР;

4.  подчертава, че както посочва Организацията на обединените нации, икономическото, търговско и финансово ембарго, наложено на Куба от САЩ, беше и продължава да бъде една от основните пречки пред икономическото и социалното развитие на страната, по-специално, например, в сектора на услугите, здравеопазването, образованието, хранителните продукти и социалните услуги;

5.  подкрепя факта, че страните отново потвърдиха необходимостта всички развити страни да отделят 0,7 % от своя брутен национален доход за официална помощ за развитие, а страните с бързо развиващи се икономики и държавите с по-висок среден доход да определят цели за увеличаване на своя принос към международното публично финансиране;

6.  припомня, че политиката на развитие, основаваща се да правото, на зачитането на демократичните ценности, правата на човек и основните права, свободата на изразяване и доброто управление, е един от стълбовете на външната дейност на Съюза и че това трябва да проличи ясно в прилагането на Споразумението;

7.  потвърждава и приветства важната роля, която Куба играе, в сътрудничеството юг-юг, нейния ангажимент и международна солидарност под формата на принос от хуманитарна помощ, основно в секторите на здравеопазването и образованието;

8.  приветства насърчаването на перспективата за равенство между половете във всички имащи отношение области на сътрудничество, включително устойчивото развитие;

9.  подкрепя акцента, поставен върху засиленото участие на гражданското общество в определянето и изпълнението на съответните дейности в областта на сътрудничеството за развитие, включително чрез изграждане на капацитет;

10.  счита, че Съюзът, чрез настоящото Споразумение и чрез форми на участие, може да играе съществена роля като съпътства по-нататъшното икономическо, демократично и социално развитие на Куба, опирайки се на собствения си опит в областта на прехода към устойчива и социална пазарна икономика, развитието на възобновяеми източници на енергия, създаване да приобщаващи системи за социална закрила, предоставяне на подкрепа за селскостопанския сектор и предотвратяването на природни бедствия;

11.  изразява надежда, че това споразумение ще подкрепи приобщаващата роля на местния частен сектор, кубинските предприемачи и различни сектори на гражданското общество, както и ще допринесат за развитието на икономиката и процъфтяването на едно силно, независимо гражданско общество;

12.  припомня значението на Европейския инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ) като инструмент за укрепване на правата на човека и основните права и свободи в цялото гражданско общество; счита, че като се има предвид положението с правата на човека в страната, този инструмент трябва да бъде засилено, за да се постигнат целите, определени в Споразумението;

13.  припомня важната роля на гражданското общество в Куба за икономическото и демократичното развитие на страната; подчертава необходимостта гражданското общество да бъде водещ фактор във всички области на настоящото Споразумение, включително тези, свързани с помощта за развитие; припомня подкрепата на Парламента, изразена чрез наградата „Сахаров“, за кубинското гражданско общество в неговата роля за насърчаване на правата на човека и демокрацията в Куба.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

30.5.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

0

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Cécile Kashetu Kyenge, Judith Sargentini

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

20

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ádám Kósa, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko,

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Linda McAvan, Vincent Peillon, Elly Schlein

Verts/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

0

-

 

 

2

0

GUE/NGL

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey

Легенда на използваните знаци:

+  :   „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия (31.5.2017)

на вниманието на комисията по външни работи

съдържащо предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Съюза на Споразумение за политически диалог и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Куба, от друга страна

(2017/2036(INI))

Докладчик по становище: Раймер Бьоге

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по външни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства новото начало в отношенията между ЕС и Куба, включително в областта на двустранната търговия, постигнато с подписването от страна на Куба, ЕС и неговите 28 държави членки на Споразумението за политически диалог и сътрудничество (СПДС); отбелязва, че СПДС, като първото по рода си споразумение между ЕС и Куба, съставлява новата правна рамка за тези отношения, включваща глава относно търговията и търговското сътрудничество, чиято цел е създаване на по-предвидима и прозрачна среда за местните и европейските икономически субекти; подчертава, че споразумението може да предостави нови възможности и задължения за двете страни и в областта на двустранната търговия; отбелязва, че 22 държави членки са подписали двустранни споразумения с Куба, въпреки прилагането на Общата позиция от декември 1996 г.;

2.  посочва, че СПДС, въпреки че е подписано през декември 2016 г., ще бъде приложено временно едва след като Европейският парламент даде одобрението си; подкрепя отдавна установената практика на неприлагане временно на разпоредбите за търговията и инвестициите, съдържащи се в политически важни споразумения, преди Европейският парламент да е дал своето одобрение, като тази практика беше потвърдена и от члена на Комисията Сесилия Малмстрьом по време на нейното изслушване на 29 септември 2014 г.; призовава Съвета, Комисията и ЕСВД да продължат тази практика и да разширят обхвата й, така че да включва всички международни споразумения, свързани с външната дейност на ЕС, когато са засегнати търговски аспекти, какъвто е случаят със СПДС;

3.  посочва, че съществуват несъответствия между Конституцията на Куба и принципите, установени в член 1 от СПДС;

4.  отбелязва, че ЕС е основният експортен партньор на Куба и вторият по значение търговски партньор, както и най-големият чуждестранен инвеститор в страната; подчертава, че външнотърговската политика на ЕС не предвижда търговски преференции за Куба, както и че се прилагат митата на ЕС в съответствие с официалното съобщение от Световната търговска организация (СТО); припомня, че в резултат от реформата на общата схема от преференции на ЕС (ОСП) Куба загуби, считано от януари 2014 г., своите търговски преференции при износа към ЕС, тъй като беше достигнала категорията на държава с по-висок среден доход (ДПВСД) и вече не изпълняваше критериите за допустимост; освен това подчертава, че търговията все още представлява само скромен дял от икономиката на Куба, като вносът и износът, взети заедно, възлизат на 26,4% от БВП;

5.  подчертава, че частта на СПДС, отнасяща се до търговията и търговското сътрудничество, не предвижда никакви търговски преференции за Куба; припомня, че тази част обхваща митническото сътрудничество, улесняването на търговията, правата върху интелектуалната собственост, санитарните и фитосанитарните мерки, техническите пречки пред търговията, традиционните и непромишлените стоки, търговията и устойчивото развитие, сътрудничеството по отношение на защитата на търговията, правилата за произход и инвестициите;

6.  предлага да се проучат бъдещите възможности за интегриране на Куба в СИП между ЕС и КАРИФОРУМ, което съдържа много конкретни и полезни глави относно търговското сътрудничество и ще предостави на Куба възможност за по-нататъшно регионално интегриране;

7.  отбелязва, че Куба е член на СТО и поради това подчертава, че е необходимо да се спазват основните принципи на Световната търговска организация, като например улесняването на търговията, споразуменията относно пречките пред търговията, санитарните и фитосанитарните мерки и инструментите за защита на търговията;

8.  призовава Куба да ратифицира Споразумението на СТО за улесняване на търговията (СУТ), което влезе в сила през февруари 2017 г.; приветства създаването на Комитета за улесняване на търговията в страната и в този контекст изисква от Комисията и от ЕСВД да предоставят техническа подкрепа;

9.  посочва, че митническото сътрудничество е област от решаващо значение, която трябва да бъде развита, за да се отговори на важни предизвикателства като, наред с другото, сигурността на границите, общественото здраве, защитата на географските указания, борбата срещу фалшифицираните стоки и борбата срещу тероризма; призовава Комисията и ЕСВД да предоставят техническа и финансова помощ и да създадат двустранни инструменти по взаимно съгласие, за да помогнат на Куба по отношение на прилагането на мерки за улесняване на търговията и по отношение на информационните услуги;

10.  посочва, че сътрудничеството на ЕС с Куба беше възобновено през 2008 г. и е по линия на Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР); отбелязва, че на сектори, които отговарят на националните приоритети, като например подкрепа за устойчива икономическа и социална модернизация и други мерки за подкрепа, вече е отпуснато финансово подпомагане от ЕС; отбелязва, че Куба участва също така в регионални програми, като например Al-Invest (Ал-Инвест), която е в подкрепа на интернационализацията на МСП; призовава Комисията да докладва относно текущите проекти и да споделя с Парламента съответната информация на всички етапи от процедурата;

11.  изтъква, че все още предстои много работа за подобряване на бизнес средата с цел стимулиране на приобщаващ растеж и просперитет в Куба и засилване на външните отношения в областта на търговията и инвестициите; подчертава, че същото се отнася и за модернизирането на икономическата система на Куба, въз основа на решения на нейните граждани, що се отнася до либерализацията на търговията, например в областта на инфраструктурата и хранително-вкусовата промишленост, преките чуждестранни инвестиции, като тези в сектора на туризма, правното признаване и правната сигурност за участниците от частния и публичния сектор, изграждането на пространства за създаването и функционирането на напълно независими предприятия, включително МСП, диверсификацията на износа, икономическите и финансовите инвестиции и транзакции, технологичните иновации, заетостта в частния сектор и общите пазарни свободи, като същевременно се гарантират високи трудови, социални и екологични стандарти и стандарти в областта на правата на човека; отбелязва, че това следва да позволи на страната да преодолее ограниченията по отношение на предоставянето на стоки и услуги и да допринесе за постепенното преминаване към свободни обществени пространства, съвместно съществуване, технология и комуникации; подчертава значението на усъвършенстването на правата на частна собственост, с цел да се улеснят частните инициативи като cuentapropistas, тъй като те са полезни за икономиката на страната; освен това подчертава значението на подкрепата за МСП; изисква подкомитетите за сътрудничество, които предстои да бъдат създадени, да анализират възможните действия, които да бъдат предприети, и изисква от Комисията и от ЕСВД да информират редовно Парламента относно всички инициативи и напредъка в това отношение;

12.  отбелязва мерките, които кубинските органи приеха през последните месеци, както и приетите от Куба през август 2011 г. насоки за икономическата и социалната политика за насърчаване на свободната стопанска инициатива и либерализирането на икономиката като цяло; насърчава органите да продължат усилията за стимулиране на устойчива икономика, така че да бъдат подобрени все още много ниското ниво на икономическа свобода в страната, както и търговията и инвестициите; подчертава значението на принципите на правовата държава и осигуряването на правна сигурност, регулаторна прозрачност, добро управление, по-малко бюрокрация, както и икономическа стабилност в страната; подчертава, че разработването на правила за насърчаване на сериозни чуждестранни инвестиции за подобряване на физическата и технологичната инфраструктура на страната, както и за изграждане на конкурентоспособна производствена система в Куба ще изисква много други икономически и финансови мерки; припомня, че една от основните цели на СПДС е да подпомага диверсификацията на икономиката на Куба и насърчаването на подходяща бизнес среда и предприемачество;

13.  подчертава, че икономиката на Куба е силно зависима от значителни петролни субсидии от Венецуела, както и от външна помощ като паричните преводи от кубинци, живеещи в чужбина;

14.  подчертава, че е необходимо износът от Куба да бъде диверсифициран и да надхвърли традиционните продукти и изисква от Комисията да създаде ad hoc търговски бюра с цел да се обменят най-добри практики и да се предоставят на кубинските износители познанията, необходими за подобряване на достъпа на стоки до пазара на ЕС;

15.  приветства факта, че Куба е ратифицирала осемте основни конвенции на МОТ и изисква ангажимент по отношение на бързото им прилагане; настоятелно призовава Куба и всички държави, с които тя има споразумения или е в процес на преговори по такива, да ратифицират и спазват разпоредбите на Международната организация на труда (МОТ) и програмата за достоен труд, и да забранят всички форми на трудова експлоатация; отбелязва, че има области, в които социалните и трудовите права са изложени на риск, като например практиките на кубинските държавни предприятия за наемане на работници и служители и практиките за конфискация на заплатите в туристическия сектор; подчертава в този контекст, че всички работници трябва да се ползват от основен набор от трудови права, както и от подходяща социална защита в съответствие с конвенциите на МОТ, и призовава двете страни да работят за постигане на тази цел в съответствие с член 38 от СПДС;

16.  припомня многогодишната индикативна програма (МИП) за Куба за периода 2014 – 2020 г. и нейното значение за процеса на реформи и за устойчивото икономическо и социално развитие; подчертава също така, че всички части на селското общество в Куба следва да могат да се възползват от сумата от 50 милиона евро от фондовете на ЕС, предназначени за селскостопанския сектор, като се има предвид, че производителността в кубинското селско стопанство остава ниска;

17.  приветства ролята на Световната митническа организация (СМО) за предоставяне на стратегическа подкрепа на кубинските Aduanas General de la República (Генерални митнически служби на републиката, AGR) по програма „Меркатор“ с цел оценка на готовността за изпълнение на СУТ на СТО; подчертава, че е от значение AGR да бъдат активни при прилагането на СУТ и изисква от Комисията да подпомогне Куба в този процес;

18.  приветства текущия диалог по правата на човека и посочването на гражданското общество като един от признатите субекти на сътрудничеството в рамките на СПДС, който стартира през 2015 г., преди подписването на споразумението, но настоятелно призовава за по-силно приобщаване на гражданското общество; призовава Комисията и ЕСВД да установят ясни показатели за наблюдение на изпълнението на задълженията в областта на правата на човека в СПДС; призовава Куба да осигури изготвянето на прозрачна и обвързваща пътна карта за правата на човека, правата в областта на околната среда и трудовите права, която следва да е насочена основно към защитата на правата на човека, разширяването и подобряването на правата на профсъюзните дейци и опазването на околната среда; припомня, че със започването на временното прилагане на СПДС Куба за пръв път ще участва в сътрудничество по линия на Европейския инструмент за демокрация и права на човека; призовава ЕС да акцентира в още по-голяма степен върху въпроса за правата на човека във всички области на сътрудничеството си с Куба, в съответствие с целите на политиката, заявени в рамките на стратегията „Търговия за всички“;

19.  призовава също така европейските предприятия, които извършват дейност в Куба, по-специално тези, които получават кредитиране или някакъв вид финансово подпомагане с публичен произход, да прилагат същите трудови и етични стандарти като в техните държави на произход;

20.  изтъква, че СПДС съдържа, както всички споразумения между ЕС и трети държави, клауза за прекратяване на споразумението в случай на нарушение на разпоредбите относно правата на човека.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

30.5.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

29

2

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Reimer Böge, Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Seán Kelly, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

29

+

ALDE

Dita Charanzová, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

David Campbell Bannerman, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin

PPE

Adam Szejnfeld, Artis Pabriks, Christofer Fjellner, Daniel Caspary, Fernando Ruas, Franck Proust, Jarosław Wałęsa, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Reimer Böge, Santiago Fisas Ayxelà, Seán Kelly, Viviane Reding

S&D

Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Karoline Graswander-Hainz, Sorin Moisă

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

2

-

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

3

0

ECR

Sajjad Karim

ENF

Edouard Ferrand, Franz Obermayr

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.6.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

45

6

16

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, James Carver, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Anders Primdahl Vistisen

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Laima Liucija Andrikienė, Reinhard Bütikofer, Luis de Grandes Pascual, Neena Gill, María Teresa Giménez Barbat, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Javi López, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Igor Šoltes, Renate Sommer, Ernest Urtasun, Marie-Christine Vergiat

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Pál Csáky, Dietmar Köster, Costas Mavrides


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

45

+

ALDE

Petras Auštrevičius, María Teresa Giménez Barbat, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

PPE

Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Renate Sommer, Luis de Grandes Pascual, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Dietmar Köster, Javi López, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Alex Mayer, Clare Moody, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Elena Valenciano

6

-

ECR

Marek Jurek

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio

PPE

Lars Adaktusson, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda

16

0

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

PPE

Pál Csáky, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu

Verts/ALE

Reinhard Bütikofer, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Igor Šoltes

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация