Menettely : 2017/2036(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0233/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0233/2017

Keskustelut :

PV 04/07/2017 - 18
CRE 04/07/2017 - 18

Äänestykset :

PV 05/07/2017 - 8.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0297

MIETINTÖ     
PDF 439kWORD 73k
23.6.2017
PE 601.171v02-00 A8-0233/2017

johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kuuban tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

(12502/2016 – C8-0517/2016 – 2016/0298(NLE) – 2017/2036(INI))

Ulkoasiainvaliokunta

Esittelijä: Elena Valenciano

TARKISTUKSET
EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS, JOKA EI LIITY LAINSÄÄDÄNTÖÖN
 KEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 KANSAINVÄLISEN KAUPAN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS, JOKA EI LIITY LAINSÄÄDÄNTÖÖN

esityksestä neuvoston päätökseksi poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kuuban tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

(12502/2016 – C8-0517/2016 – 2016/0298(NLE)2017/2036(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon, että EU ja Kuuba solmivat diplomaattisuhteet toukokuussa 1988,

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (12502/2016),

–  ottaa huomioon poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan sopimuksen Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kuuban tasavallan välillä (12504/2016),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan 209 kohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan sekä 218 artiklan 8 kohdan toisen alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0517/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) ja erityisesti sen V osaston unionin ulkoisesta toiminnasta,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, erityisesti sen viidennen osan, osastot I-III ja V,

–  ottaa huomioon 2. joulukuuta 1996 annetun Kuubaa koskevan yhteisen kannan, jonka neuvosto on määritellyt Euroopan unionista tehdyn sopimuksen J.2 artiklan perusteella(1),

–  ottaa huomioon 6. joulukuuta 2016 tehdyn neuvoston päätöksen (YUTP) 2016/2233, jolla kumottiin yhteinen kanta 96/697/YUTP Kuubasta(2),

–  ottaa huomioon 17. lokakuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspoliittisesta globaalistrategiasta,

–  ottaa huomioon 30. syyskuuta 2009 annetun komission tiedonannon ”Euroopan unioni ja Latinalainen Amerikka: globaalien toimijoiden kumppanuus” (COM(2009)0495),

–  ottaa huomioon Latinalaisen Amerikan, Karibian ja Euroopan unionin valtioiden ja hallitusten päämiesten tähän mennessä pidetyissä huippukokouksissa antamat julkilausumat ja erityisesti 10. ja 11. kesäkuuta 2015 Brysselissä pidetyssä toisessa EU:n ja Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen valtioiden yhteisön (CELAC) välisessä huippukokouksessa teemalla ”Yhteinen tulevaisuutemme: menestyvien, yhtenäisten ja kestävien yhteiskuntien rakentaminen kansalaisillemme”, jossa annettiin poliittinen julkilausuma ”Seuraavan sukupolven kumppanuus”,

–  ottaa huomioon 19. marraskuuta 2012 annetut neuvoston päätelmät EU:n ja Karibian yhteisestä strategiasta,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksista vastaavan Euroopan unionin erityisedustajan kuulemisen 12. lokakuuta 2016 pidetyssä ulkoasiainvaliokunnan ja parlamentin ihmisoikeuksien alivaliokunnan yhteisistunnossa EU:n ja Kuuban välisen ihmisoikeusvuoropuhelun tuloksista,

–  ottaa huomioon Kuuban kansalaisyhteiskunnan järjestöjen raportit,

–  ottaa huomioon ... antamansa päätöslauselman esityksestä neuvoston päätökseksi,

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Kuubasta, erityisesti 17. marraskuuta 2004 Kuubasta(3), 2. helmikuuta 2006 EU:n politiikasta Kuuban hallituksen suhteen(4), 21. kesäkuuta 2007 Kuubasta(5) ja 11. maaliskuuta 2010 Kuuban mielipidevangeista(6) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja muut kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja -välineet,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön sekä kehitysyhteistyövaliokunnan ja kansainvälisen kaupan valiokunnan lausunnot (A8-0233/2017),

A.  ottaa huomioon Euroopan ja Kuuban väliset syvät historialliset, taloudelliset ja kulttuuriset siteet;

B.  ottaa huomioon EU:n sekä Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen maiden suhteiden moninaisuuden ja laajan kirjon;

C.  toteaa, että EU pitää yllä suhteita Latinalaisen Amerikan ja Karibian valtioiden yhteisöön (CELAC); ottaa huomioon, että CELAC suhtautuu myönteisesti mahdollisuuteen laajentaa EU:n ja Kuuban välisiä suhteita;

D.  toteaa, että Kuuba oli ainoa Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen maa, jonka kanssa EU ei ollut allekirjoittanut minkäänlaista sopimusta; toteaa, että 20 jäsenvaltiota on allekirjoittanut erityyppisiä kahdenvälisiä sopimuksia saarivaltion kanssa ja ylläpitää hyviä suhteita siihen;

E.  ottaa huomioon, että yhteinen kanta 96/697/YUTP kumottiin 6. joulukuuta 2016 tehdyllä neuvoston päätöksellä (YUTP) 2016/2233;

F.  toteaa, että vuonna 2008 EU:n ja Kuuban välinen korkean tason vuoropuhelu käynnistettiin uudelleen ja kahdenvälinen kehitysyhteistyö aloitettiin jälleen; toteaa, että neuvosto käynnisti vuonna 2010 pohdinnan EU:n ja Kuuban suhteiden tulevaisuudesta ja antoi helmikuussa 2014 neuvotteluohjeet, minkä jälkeen neuvottelut poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevasta sopimuksesta aloitettiin virallisesti huhtikuussa 2014 ja saatiin päätökseen 11. maaliskuuta 2016;

G.  toteaa, että poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevassa sopimuksessa määritellään EU:n ja Kuuban suhteen periaatteet ja tavoitteet, mukaan lukien kolme keskeistä lukua poliittisesta vuoropuhelusta, yhteistyöstä ja alakohtaisista politiikoista käytävästä vuoropuhelusta sekä kaupasta ja kauppayhteistyöstä;

H.  toteaa, että ihmisoikeudet ovat mukana sekä poliittista vuoropuhelua että yhteistyötä koskevissa luvuissa; toteaa, että poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevassa sopimuksessa molemmat osapuolet vahvistavat kunnioittavansa yleismaailmallisia ihmisoikeuksia siten kuin ne määritellään ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa ja muissa asiaa koskevissa kansainvälisissä ihmisoikeusasiakirjoissa; toteaa, että poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevassa sopimuksessa molemmat osapuolet vahvistavat sitoutuvansa vahvistamaan Yhdistyneiden kansakuntien roolia sekä kaikkia Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan periaatteita ja tavoitteita; katsoo, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklan mukaan unionin toiminnan olisi perustuttava demokratian periaatteisiin, oikeusvaltioon, ihmisoikeuksien – kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet sekä taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet mukaan luettuina – ja perusvapauksien yleismaailmallisuuteen ja jakamattomuuteen, ihmisarvon kunnioittamiseen, tasa-arvon ja yhteisvastuun periaatteisiin sekä YK:n peruskirjan periaatteiden ja kansainvälisen oikeuden noudattamiseen; toteaa, että tässä mielessä ihmisoikeuksien noudattamisen ja demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen puolustamisen on oltava poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan sopimuksen keskeinen ehto;

I.  toteaa, että poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevassa sopimuksessa on niin sanottu ihmisoikeuslauseke, joka on vakiomuotoinen keskeinen osatekijä EU:n kansainvälisissä sopimuksissa ja jonka perusteella sopimuksen soveltaminen voidaan keskeyttää, jos ihmisoikeuksia koskevia määräyksiä rikotaan;

J.  toteaa, että osapuolet ovat sopineet yhteistyötä koskevan luvun pääasiallisista menettelytavoista ja yhteistyöaloista, mukaan lukien ihmisoikeuksiin, hallintotapaan, oikeuteen ja kansalaisyhteiskuntaan liittyvissä asioissa;

K.  toteaa, että Kuuba on valmis hyväksymään yhteistyön EU:n kanssa demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen puitteissa; toteaa, että demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen keskeiset tavoitteet ovat demokratian tukeminen, kehittäminen ja lujittaminen kolmansissa maissa sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen ja noudattamisen tehostaminen; toteaa, että poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevassa sopimuksessa molemmat osapuolet tunnustavat, että demokratia perustuu ihmisten vapaasti ilmaisemaan tahtoon määrätä omasta poliittisesta, taloudellisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta järjestelmästään ja heidän täysimääräiseen osallistumiseensa kaikilla elämänalueilla;

L.  toteaa, että EU:n ja Kuuban välinen ihmisoikeusvuoropuhelu, jota käydään ihmisoikeuksista vastaavan Euroopan unionin erityisedustajan johdolla, perustettiin vuonna 2015; toteaa, että ihmisoikeustilanne on edelleen huolestuttava;

M.  toteaa, että Kuubassa kesäkuussa 2016 pidetyssä ihmisoikeusvuoropuhelun toisessa kokouksessa, johon osallistuivat vastuuministeriöt ja virastot, käsiteltyihin asioihin kuuluivat yhdistymisvapauteen ja ihmisoikeuskysymyksiin liittyvät asiat monenvälisissä puitteissa, esimerkiksi kuolemanrangaistus; ottaa huomioon, että ihmisoikeusvuoropuhelun kolmas kokous pidettiin Brysselissä 22. toukokuuta 2017;

N.  toteaa, että parlamentti on myöntänyt mielipiteenvapauden Saharov-palkinnon kolmasti kuubalaisille aktivisteille, Oswaldo Payálle vuonna 2002, Naiset valkoisissa -liikkeelle vuonna 2005 ja Guillermo Fariñasille vuonna 2010;

O.  toteaa, että EU:sta on tullut Kuuban suurin ulkomainen investoija ja sen tärkein vienti- ja kauppakumppani, ja kaupan kokonaisarvo ja EU:n vienti Kuubaan ovat kaksinkertaistuneet vuosina 2009–2015;

P.  toteaa, että poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevassa sopimuksessa on omistettu luku kansainvälisen kaupan periaatteille ja siinä käsitellään tullialan yhteistyötä, kaupan helpottamista ja monipuolistamista, teknisiä standardeja ja normeja, kestävää kauppaa ja vakaan, avoimen ja syrjimättömän liiketoiminta- ja investointijärjestelmän edistämistä; katsoo, että kaupan vapauttaminen, talous- ja rahoitusinvestoinnit, teknologinen innovointi ja yleiset markkinavapaudet mahdollistaisivat saarivaltion talouden nykyaikaistamisen;

Q.  ottaa huomioon julkisen keskustelun jälkeen vuonna 2011 hyväksyttyihin Kuuban talous- ja sosiaalipolitiikan suuntaviivoihin sisältyvän uudistus-, mukautus- ja nykyaikaistamisehdotuksen;

R.  toteaa, että vuonna 2016 Kuubassa aloitettiin kaksi uutta julkista keskustelua aiheista ”taloudellisen ja sosiaalisen mallin määrittely” ja ”vuoteen 2030 ulottuva kansallinen taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen malli: näkemys kansakunnasta, prioriteetit ja strategiset alat”;

S.  toteaa, että EU ja Kuuba ovat sopineet sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta kaikilla yhteistyön aloilla ja erityishuomion kiinnittämisestä kaikenlaisen naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseen ja torjumiseen;

T.  toteaa, että Kuuba on allekirjoittanut 18:sta YK:n ihmisoikeusyleissopimuksesta 11 ja ratifioinut kahdeksan niistä; ottaa huomioon, että Kuuba ei ole ratifioinut kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaa kansainvälistä yleissopimusta eikä sosiaalisia, taloudellisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevaa kansainvälistä yleissopimusta;

U.  toteaa, että Kuuba on ratifioinut Kansainvälisen työjärjestön (ILO) kaikki kahdeksan keskeistä yleissopimusta;

V.  toteaa, että Kuuban kansalliskokous kuuluu kansainväliseen parlamenttien väliseen liittoon (IPU) vuodesta 1977;

W.  toteaa, että Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous on hyväksynyt yhteensä 26 päätöslauselmaa, joissa pyydetään lopettamaan Yhdysvaltain harjoittama Kuuban kauppasaarto ja että ensimmäistä kertaa päätöslauselma hyväksyttiin yksimielisesti lokakuussa 2016;

X.  toteaa, että edellä mainittu Kuuban kauppasaarto sekä Yhdysvaltojen lait, jotka sisältävät ekstraterritoriaalisia elementtejä, kuten Helms-Burtonin laki, ovat yhä voimassa huolimatta maiden välisestä suhteiden normalisoinnista; toteaa, että nämä muodostavat taloudellisen kehityksen esteen, tuottavat huomattavia taloudellisia tappioita saarivaltiolle ja vaikuttavat myös eurooppalaisten yritysten toimintaan maassa;

Y.  ottaa huomioon Kuuban merkittävän rakentavan roolin välittäjänä maiden välisten ja maiden sisäisten konfliktien ratkaisemiseksi, kuten Kolumbian hallituksen ja Kolumbian vallankumouksellisten sotajoukkojen (FARC) viimeaikaisissa rauhansopimusneuvotteluissa ja sopimuksen tekemisessä;

1.  on tyytyväinen poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan EU:n ja Kuuban välisen sopimuksen allekirjoittamiseen Brysselissä 12. joulukuuta 2016 ja katsoo, että se on väline, jonka avulla voidaan tarjota uudet puitteet EU:n ja Kuuban välisille suhteille ja samalla säilyttää EU:n intressit ja korvata vuoden 1996 yhteinen kanta; korostaa, että sopimuksen onnistuminen on riippuvainen sen täytäntöönpanosta ja noudattamisesta;

2.  vahvistaa, että EU:n ja Kuuban suhteet ovat strategisesti erittäin arvokkaat;

3.  katsoo, että sopimuksen rakenne, sisältö ja dynamiikka ovat EU:n toimielinten ulkosuhteissa vahvistamien periaatteiden ja arvojen mukaisia;

4.  korostaa, että neuvosto sopi uusien puitteiden laatimisesta EU:n ja Kuuban suhteille ja päätti aloittaa neuvottelut ja viedä ne menestykselliseen päätökseen huomattavan nopeasti;

5.  korostaa Kuuban sitoutumista EU:hun ja molempien osapuolten vastuuta sopimuksen määräysten täyttämisestä myös poliittisen vuoropuhelun avulla;

6.  muistuttaa, että poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskeva sopimus ensimmäisenä EU:n ja Kuuban välisenä sopimuksena on käännekohta osapuolten kahdenvälisissä suhteissa; panee tyytyväisenä merkille, että osapuolet ovat sopineet suhteen kehittämisestä jäsennellyllä tavalla ja ovat vastavuoroisesti sitoutuneet kumpaakin osapuolta velvoittaviin asialistaan ja velvoitteisiin;

7.  korostaa, että poliittista vuoropuhelua koskevan luvun lisääminen ja EU:n ja Kuuban virallistetun ihmisoikeusvuoropuhelun toteuttaminen ovat merkittäviä seikkoja; kehottaa EU:ta tukemaan parlamentin näkemyksiä demokratiasta, yleismaailmallisista ihmisoikeuksista ja sananvapauden, kokoontumisen ja poliittisen järjestäytymisen vapauden sekä tiedonvälityksen vapauden kaltaisista perusvapauksista kaikissa muodoissaan sekä EU:n maailmanlaajuista ihmisoikeuksien puolustajia tukevaa politiikkaa tämän vuoropuhelun puitteissa; kannustaa molempia osapuolia takaamaan ihmisoikeuksien puolustajien työn ja koko kansalaisyhteiskunnan ja poliittisen opposition toimijoiden aktiivisen osallistumisen tähän vuoropuheluun ilman rajoituksia;

8.  korostaa EU:n ja Kuuban ihmisoikeusvuoropuhelun tärkeyttä ja panee tyytyväisenä merkille, että se aloitettiin ennen poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevasta sopimuksesta käytyjen neuvottelujen päätökseen saattamista; korostaa, että EU:n Kuuban-politiikan tavoitteisiin on sisällytettävä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittaminen sekä Kuuban kansalaisten elintason parantamiseen tähtäävän taloudellisen ja yhteiskunnallisen uudistamisen helpottaminen;

9.  panee merkille Kuuban työn YK:n ihmisoikeuksia ja työelämän oikeuksia koskevien perusperiaatteiden saattamiseksi osaksi kansallista oikeusjärjestystään ja kehottaa Kuubaa ratifioimaan jäljellä olevat YK:n ihmisoikeusyleissopimukset, erityisesti kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen sekä kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan; panee merkille Kuuban seksuaalikasvatuksen kansallisen keskuksen työn; kehottaa Kuuban hallitusta jatkamaan toimia hlbti-yhteisön kaikenlaisen syrjinnän ja marginalisoinnin lopettamiseksi;

10.  kehottaa Kuuban hallitusta yhdenmukaistamaan ihmisoikeuspolitiikkansa peruskirjoissa, julistuksissa ja kansainvälisissä välineissä, jotka Kuuba on allekirjoittanut, määriteltyjen kansainvälisten normien mukaiseksi; painottaa, että keiden tahansa vainoaminen ja vangitseminen heidän ihanteidensa ja rauhanomaisen poliittisen toimintansa takia rikkoo ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa esitettyjä määräyksiä, ja kehottaa sen vuoksi vapauttamaan kaikki tällaisissa olosuhteissa vangitut henkilöt;

11.  muistuttaa, että poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevassa sopimuksessa on määräys, jonka perusteella sopimuksen soveltaminen voidaan keskeyttää, jos ihmisoikeuksia koskevia määräyksiä rikotaan; kehottaa komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) varmistamaan, että parlamentin kanssa vaihdetaan säännöllisesti tietoa poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevasta sopimuksesta, sopimuksessa määrättyjen keskinäisten velvoitteiden täyttämisestä ja erityisesti kaikkien tässä päätöslauselmassa mainittujen ihmisoikeuksia, ympäristöä ja työntekijöiden oikeuksia koskevien määräysten täytäntöönpanosta; kehottaa EUH:ta tekemään erityisesti EU:n edustuston kautta parhaansa ja seuraamaan tiiviisti ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien tilannetta Kuubassa, kun poliittista vuoropuhelua ja yhteystyötä koskevaa sopimusta pannaan täytäntöön, ja raportoimaan siitä parlamentille;

12.  korostaa, että sopimuksella olisi osaltaan parannettava Kuuban kansalaisten elinoloja ja sosiaalisia oikeuksia, ja muistuttaa, että on tärkeää työskennellä järjestelmällisesti demokraattisten arvojen ja ihmisoikeuksien edistämiseksi, mukaan luettuna sananvapaus, yhdistymisvapaus ja kokoontumisvapaus;

13.  panee tyytyväisenä merkille, että poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevassa sopimuksessa on nimenomainen viittaus kansalaisyhteiskuntaan yhteistyön toimijana; ilmaisee syvän myötätuntonsa kuubalaisille pyrkimyksissä kohti demokratiaa sekä perusvapauksien kunnioittamista ja edistämistä; kannustaa molempia sopimuspuolia edistämään Kuuban kansalaisyhteiskunnan aktiivista roolia sopimuksen täytäntöönpanovaiheen aikana;

14.  muistuttaa Kuuban kansalaisyhteiskunnan tärkeästä roolista maan taloudellisessa ja demokraattisessa kehityksessä; korostaa, että kansalaisyhteiskunnalla on oltava johtava asema kaikilla tämän sopimuksen aloilla, myös kehitysavun alalla; muistuttaa, että parlamentti tukee Saharov-palkinnon myöntämisen kautta Kuuban kansalaisyhteiskuntaa sen edistäessä ihmisoikeuksia ja demokratiaa Kuubassa;

15.  palauttaa mieliin, että internetyhteydet Kuubassa ovat maailman huonoimpien joukossa ja että pääsy verkkoon on erittäin kallista ja sisältöjä rajoitetaan; panee tyytyväisenä merkille, että useammat kuubalaiset pääsevät internetiin, mutta uskoo, että hallituksen olisi ryhdyttävä lisätoimiin sensuroimattoman pääsyn tukemiseksi ja kansalaisten digitaalisten oikeuksien parantamiseksi;

16.  pyytää EUH:ta tiedottamaan parlamentille sopivin väliajoin ja sopimuksessa määrätyn koordinointijärjestelmän mukaisesti sopimuksen kehityksestä ja sen toteuttamisesta;

17.  panee merkille Kuuban ja Yhdysvaltojen suhteiden normalisointiprosessin ja diplomaattisuhteiden palauttamisen vuonna 2015 ja kannustaa lisätoimiin;

18.  pyytää lopettamaan Yhdysvaltojen asettaman Kuuban taloussaarron ja kumoamaan siihen liittyvät yksipuoliset lait ja toimenpiteet, erityisesti ne, joilla on ekstraterritoriaalisia vaikutuksia, sillä ne rajoittavat Kuuban taloudellista toimintaa ja niistä aiheutuu edelleen laajamittaisia vaikutuksia Kuuban kansalaisille; tuomitsee eurooppalaisille yrityksille kaupankäynnistä Kuuban kanssa määrätyt ekstraterritoriaaliset seuraamukset; korostaa, että normalisoimisprosessia ei voida toteuttaa ennen kuin talous-, kauppa- ja rahoitussaarto lopetetaan, kuten YK:n yleiskokous on vaatinut vuodesta 1992;

19.  toteaa, että poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskeva sopimus voi edistää jo ehdotettuja uudistus-, mukautus- ja nykyaikaistamisprosesseja Kuubassa, erityisesti kun on kyse Kuuban kansainvälisten kumppanien monipuolistamisesta ja poliittisen ja taloudellisen kehityksen yleisten kehysten luomisesta; korostaa, että tiiviimmillä poliittisilla ja taloudellisilla suhteilla Kuuban kanssa voitaisiin edistää poliittisia uudistuksia maassa Kuuban kansalaisten pyrkimysten mukaisesti; kehottaa EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita tukemaan Kuuban taloudellista ja poliittista muutosta kannustamalla kehitystä kohti kaikkien kansalaisten perusoikeuksia noudattavia demokratia- ja vaalinormeja; tukee eri EU:n ulkopoliittisten välineiden ja erityisesti Demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen käyttöä EU:n ja Kuuban kansalaisyhteiskunnan ja Kuuban rauhanomaista siirtymistä demokratiaan tukevien tahojen välisen vuoropuhelun vahvistamiseksi;

20.  panee merkille, että kaikkien aikojen ensimmäisenä EU:n ja Kuuban välisenä sopimuksena poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskeva sopimus muodostaa uuden lainsäädäntökehyksen näille suhteille ja sisältää kauppaa ja kauppayhteistyötä koskevan luvun, jolla pyritään luomaan ennakoitavampi ja avoimempi ympäristö paikallisille ja eurooppalaisille talouden toimijoille;

21.  korostaa, että poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan sopimuksen kauppaa ja kauppayhteistyötä koskevassa osassa Kuuballe ei myönnetä kauppaetuuksia; muistuttaa, että tähän osaan sisältyvät tulliyhteistyö, kaupan helpottaminen, teollis- ja tekijänoikeudet, terveys- ja kasvinsuojelutoimet, kaupan tekniset esteet, perinteiset ja käsiteollisuustuotteet, kauppa ja kestävä kehitys, kaupan suojatoimia koskeva yhteistyö, alkuperäsäännöt ja investoinnit;

22.  toteaa, että poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskeva sopimus tarjoaa mahdollisuuden laajentaa kahdenvälisiä kauppa- ja investointisuhteita ja luoda tavanomaiset perusteet EU:n ja Kuuban kauppa- ja taloussuhteille;

23.  tukee pitkäaikaista käytäntöä, jonka myös komission jäsen Cecilia Malmström vahvisti kuulemisessaan 29. syyskuuta 2014, olla soveltamatta poliittisesti tärkeiden sopimusten kauppaa ja investointeja koskevia määräyksiä väliaikaisesti, ennen kuin parlamentti on antanut hyväksyntänsä; kehottaa neuvostoa, komissiota ja EUH:ta jatkamaan tätä käytäntöä ja soveltamaan sitä kaikkiin EU:n ulkoiseen toimintaan liittyviin kansainvälisiin sopimuksiin kauppaa koskevien näkökohtien osalta, kuten poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan sopimuksen tapauksessa;

24.  katsoo, että sopimuksella voidaan edistää vuoropuhelua ja taloudellista yhteistyötä ja helpottaa ennakoitavaa ja avointa liiketoimintaympäristöä sekä vahvempien ja vakaampien kehysten kehittämistä tulevaisuudessa, jolloin varmistetaan, että kuubalaiset voivat osallistua investointeihin yhdessä EU:sta tulevien yritysten ja henkilöiden kanssa;

25.  kehottaa myös Kuubassa toimivia eurooppalaisia yrityksiä, etenkin niitä yrityksiä, jotka saavat luottoa tai taloudellista tukea julkisista lähteistä, soveltamaan samoja työelämää koskevia ja eettisiä normeja, joita edellytetään niiden alkuperämaissa;

26.  pitää myönteisenä, että Kuuba on ratifioinut kaikki kahdeksan keskeistä Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimusta ja vaatii maata sitoutumaan panemaan ne nopeasti täytäntöön; kehottaa painokkaasti Kuubaa ja kaikkia maita, joiden kanssa se on tehnyt sopimuksia tai neuvottelee niistä, ratifioimaan ILO:n normit ja ihmisarvoista työtä koskevan ohjelman ja noudattamaan niitä sekä kieltämään kaikenlaisen työvoiman hyväksikäytön; huomauttaa, että näillä aloilla on sosiaalisiin ja työelämää koskeviin oikeuksiin liittyviä ongelmia, kuten Kuuban valtion omistamien yhtiöiden työhönottokäytännöt ja palkkojen pidättämiskäytännöt matkailualalla; korostaa tässä yhteydessä, että kaikkien työntekijöiden on voitava nauttia keskeisistä työntekijöiden oikeuksista sekä asianmukaisesta sosiaaliturvasta ILO:n yleissopimusten mukaisesti, ja kehottaa molempia osapuolia työskentelemään tämän päämäärän hyväksi poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan sopimuksen 38 artiklan mukaisesti;

27.  huomauttaa, että EU on Kuuban tärkein vientikumppani ja toiseksi suurin kauppakumppani sekä sen suurin ulkomainen investoija; huomauttaa, että EU:n ulkomaankauppapolitiikassa ei myönnetä kauppaetuuksia Kuuballe ja EU:n tariffeja sovelletaan Maailman kauppajärjestön (WTO) ilmoituksen mukaisesti; muistuttaa, että EU:n yleisen tullietuusjärjestelmän (GSP) uudistuksen seurauksena Kuuba menetti tammikuusta 2014 alkaen kauppaetuutensa EU:hun vientiä varten, koska Kuuba oli noussut ylemmän keskitulotason maaksi eikä enää täyttänyt etuuksien ehtoja; korostaa myös, että kaupalla on edelleen vain kohtalainen merkitys Kuuban taloudelle ja viennin ja tuonnin osuus on yhteensä 26,4 prosenttia BKT:stä;

28.  katsoo, että olisi tarkasteltava mahdollisuuksia ottaa Kuuba mukaan EU:n ja CARIFORUMin talouskumppanuussopimukseen, joka sisältää useita yksityiskohtaisia ja hyödyllisiä kauppayhteistyötä koskevia lukuja ja joka tarjoaisi Kuuballe mahdollisuuden parempaan alueelliseen yhdentymiseen;

29.  huomauttaa, että Kuuba on WTO:n jäsen, ja korostaa sen vuoksi, että on noudatettava WTO:n perusperiaatteita, joita ovat kaupan helpottaminen, kaupan esteitä koskevat sopimukset, terveys- ja kasvinsuojelutoimet ja kaupan suojatoimet;

30.  kehottaa Kuubaa ratifioimaan helmikuussa 2017 voimaan tulleen WTO:n kaupan helpottamissopimuksen; pitää myönteisenä, että maahan on perustettu kaupan helpottamista käsittelevä komitea, ja pyytää tässä yhteydessä komissiota ja EUH:ta antamaan teknistä tukea;

31.  toteaa, että tulliyhteistyö on keskeinen ala, jota on kehitettävä, jotta voidaan vastata merkittäviin haasteisiin muun muassa rajaturvallisuuden, kansanterveyden, maantieteellisten merkintöjen suojelun, väärennettyjen tuotteiden torjunnan ja terrorismin torjunnan aloilla; kehottaa komissiota ja EUH:ta antamaan teknistä ja taloudellista tukea ja luomaan keskinäisiin sopimuksiin perustuvia kahdenvälisiä välineitä, joilla autetaan Kuubaa panemaan täytäntöön kauppaa helpottavia toimenpiteitä ja tiedotuspalveluja;

32.  korostaa tarvetta monipuolistaa Kuuban vientiä perinteisistä tuotteista muihin tuotteisiin ja pyytää komissiota perustamaan tilapäisiä kaupankäynnin yhteyspisteitä parhaiden käytäntöjen vaihtamiseksi ja tarvittavien tietojen tarjoamiseksi Kuuban viejille, jotta parannetaan tavaroiden pääsyä EU:n markkinoille;

33.  pitää myönteisenä, että Maailman tullijärjestö (WCO) tarjoaa Mercator-ohjelmassa strategista tukea Kuuban tullille (Aduanas General de la República, AGR), jotta voidaan arvioida tämän valmiutta panna WTO:n kaupan helpottamissopimus täytäntöön; korostaa sen merkitystä, että AGR toimii ennakoivasti kaupan helpottamissopimuksen täytäntöönpanossa, ja pyytää komissiota avustamaan Kuubaa tässä prosessissa;

34.  panee merkille Kuuban viranomaisten toteuttamat toimenpiteet yritystoiminnan ja talouden vapauttamisen kannustamiseksi; korostaa yksityisen sektorin asteittaisen vahvistamisen merkitystä; korostaa, että vahvan ulkomaisen investoinnin kehittäminen maan fyysisen ja teknologisen infrastruktuurin parantamiseksi ja kilpailukykyisen kuubalaisen tuotantojärjestelmän rakentamiseksi edellyttää täydentäviä talous- ja rahoitustoimia sekä säädöksiä, joilla annetaan maalle oikeusvarmuutta myös riippumattomien, avointen ja puolueettomien instituutioiden avulla ja taloudellista vakautta; huomauttaa, että Kuuba voi hyödyntää EU:n jäsenvaltioiden kokemuksia tässä asiassa;

35.  pyytää Kuuban sisällyttämistä EIP:n ulkoisiin lainanantovaltuuksiin sitä mukaa kuin se täyttää EIP:n edellyttämät vaatimukset;

36.  panee tyytyväisenä merkille, että poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevaan sopimukseen on sisällytetty Kuuban taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävää kehitystä tukevia määräyksiä, joissa sitoudutaan esimerkiksi kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030 toteuttamiseen ja sen kestävää kehitystä koskevien tavoitteiden saavuttamiseen kehitysrahoitusta koskevan Addis Abeban toimintaohjelman pohjalta; kehottaa sopimuspuolia käynnistämään poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan sopimuksen ratifioinnin jälkeen viipymättä vuoropuhelun Agenda 2030 -toimintaohjelman täytäntöönpanosta;

37.  palauttaa mieliin, että EU:n ja Kuuban diplomaattisuhteet solmittiin vuonna 1988, että Kuuba on saanut EU:lta kehitysapua tai humanitaarista apua vuodesta 1984 alkaen ja että se saa tätä nykyä 50 miljoonaa euroa tukea kehitysyhteistyön rahoitusvälinettä koskevan asetuksen nojalla kaudeksi 2014–2020;

38.  muistuttaa, että poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskeva sopimus helpottaa Kuuban osallistumista EU:n ohjelmiin ja monivuotisen maaohjelman 2014–2020 tehostettua täytäntöönpanoa, jotta voidaan helpottaa Kuuban hallituksen hyväksymää talouden ja yhteiskunnan nykyaikaistamisstrategiaa;

39.  pitää huolestuttavana, että Kuuba, jonka OECD:n kehitysapukomitea (DAC) on luokitellut ylemmän keskitulotason maaksi, saattaa asteittain menettää kehitysyhteistyön rahoitusvälinettä koskevan asetuksen nojalla annettavan tuen; arvioi, että Kuuban tilanne kehittyvänä saarivaltiona ja maan talouden nykytila, jota yksipuolisten pakotteiden kielteiset vaikutukset pahentavat, ovat peruste sille, että hyväksytään toimia, jotka mahdollistavat EU:n Kuuballe antaman tuen jatkamisen, ja että tätä pitäisi käsitellä kehitysyhteistyön rahoitusvälinettä koskevan asetuksen tulevan puolivälin arvioinnin yhteydessä;

40.  tukee sopimuspuolten kantaa, että kaikkien kehittyneiden maiden olisi osoitettava 0,7 prosenttia bruttokansantulostaan viralliseen kehitysapuun ja että kehittyvien talouksien ja ylemmän keskitulotason maiden olisi asetettava tavoitteekseen kansainvälisen julkisen rahoitusosuutensa kasvattaminen;

41.  pitää hyvänä sukupuolinäkökulman edistämistä kaikilla asianomaisilla yhteistyön aloilla, mukaan luettuna kestävän kehityksen alalla;

42.  panee tyytyväisenä merkille Kuuban tärkeän roolin etelä–etelä-yhteistyössä ja sen sitoutuneisuuden ja kansainvälisen yhteisvastuullisuuden humanitaariseen apuun liittyvissä tehtävissä etenkin terveydenhuollon ja koulutuksen alalla;

43.  panee merkille, että poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskeva sopimus merkitsee Kuuballe mahdollisuutta osallistua ja päästä laajemmin mukaan EU:n ohjelmiin, mukaan lukien Horisontti 2020, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma ja koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma Erasmus+, mikä puolestaan edistää tiiviimpää akateemista ja ihmisten välistä vaihtoa;

44.  panee merkille, että poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskeva sopimus on samalla väline, jolla voidaan edistää monenkeskisillä foorumeilla yhteisiä ratkaisuja maailmanlaajuisiin haasteisiin, kuten muuttoliikkeeseen, terrorismin torjuntaan ja ilmastonmuutokseen;

45.  vahvistaa päätöksensä lähettää Euroopan parlamentin ulkoasiainvaliokunnan virallinen valtuuskunta Kuubaan; pyytää Kuuban viranomaisia sallimaan parlamentin valtuuskuntien maahantulon ja antamaan niille mahdollisuuden tavata keskustelukumppaneitaan;

46.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Kuuban hallitukselle ja parlamentille.

(1)

EYVL L 322, 12.12.1996, s. 1.

(2)

EUVL L 337 I, 13.12.2016, s. 41.

(3)

EUVL C 201, 18.8.2005, s. 83.

(4)

EUVL C 288 E, 25.11.2006, s. 81.

(5)

EUVL C 146 E, 12.6.2008, s. 377.

(6)

EUVL C 349 E, 22.12.2010, s. 82.


KEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (31.5.2017)

ulkoasiainvaliokunnalle

johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kuuban tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

(2017/2036(INI))

Valmistelija: Frank Engel

EHDOTUKSET

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa sisällyttämään suositusluonnokseensa seuraavat ehdotukset:

1.  panee tyytyväisenä merkille, että poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevaan sopimukseen on sisällytetty Kuuban taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävää kehitystä tukevia määräyksiä ja etenkin sitoumus kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030 toteuttamisesta ja sen kestävää kehitystä koskevien tavoitteiden saavuttamisesta kehitysrahoitusta koskeva Addis Abeban toimintaohjelma huomioon ottaen; kehottaa sopimuspuolia käynnistämään poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan sopimuksen ratifioinnin jälkeen viipymättä vuoropuhelun Agenda 2030 -toimintaohjelman täytäntöönpanosta;

2.  palauttaa mieliin, että EU:n ja Kuuban diplomaattisuhteet solmittiin vuonna 1988, että Kuuba on saanut EU:lta kehitysapua tai humanitaarista apua vuodesta 1984 alkaen ja että se saa tätä nykyä 50 miljoonaa euroa tukea kehitysyhteistyön rahoitusvälinettä koskevan asetuksen nojalla;

3.  pitää huolestuttavana, että Kuuba, jonka OECD:n kehitysapukomitea (DAC) on luokitellut ylemmän keskitulotason maaksi, saattaa asteittain menettää kehitysyhteistyön rahoitusvälinettä koskevan asetuksen nojalla annettavan tuen; arvioi, että Kuuban tilanne kehittyvänä saarivaltiona ja maan talouden nykytila, jota yksipuolisten pakotteiden kielteiset vaikutukset pahentavat, ovat peruste sille, että hyväksytään toimia, jotka mahdollistavat EU:n Kuuballe antaman tuen jatkamisen, ja että tätä pitäisi käsitellä kehitysyhteistyön rahoitusvälinettä koskevan asetuksen tulevan puolivälin arvioinnin yhteydessä;

4.  korostaa YK:n tavoin, että Yhdysvaltojen taloudelliset, kaupalliset ja rahoitukselliset saartotoimet Kuubaa vastaan ovat olleet ja ovat edelleen yksi keskeisistä esteistä Kuuban sosioekonomiselle kehitykselle varsinkin palvelujen, terveydenhuollon, koulutuksen, elintarvikkeiden tuotannon ja sosiaalipalvelujen alalla;

5.  tukee sopimuspuolten kantaa, että kaikkien kehittyneiden maiden olisi osoitettava 0,7 prosenttia bruttokansantulostaan viralliseen kehitysapuun ja että kehittyvien talouksien ja ylemmän keskitulotason maiden olisi asetettava tavoitteekseen kansainvälisen julkisen rahoitusosuutensa kasvattaminen;

6.  palauttaa mieliin, että kehityspolitiikka, joka perustuu oikeuteen, demokraattisten arvojen, ihmis- ja perusoikeuksien ja sananvapauden kunnioittamiseen sekä hyvään hallintotapaan, on yksi unionin ulkoisen toiminnan peruspilareista ja että tämän pitäisi näkyä kyseisen sopimuksen soveltamisessa selvästi;

7.  panee tyytyväisenä merkille Kuuban tärkeän roolin etelä–etelä-yhteistyössä ja sen sitoutuneisuuden ja kansainvälisen yhteisvastuullisuuden humanitaariseen apuun liittyvissä tehtävissä etenkin terveydenhuollon ja koulutuksen alalla;

8.  pitää hyvänä sukupuolinäkökulman edistämistä kaikilla asianomaisilla yhteistyön aloilla, mukaan luettuna kestävän kehityksen alalla;

9.  kannattaa sitä, että kansalaisyhteiskunta osallistuu entistä enemmän tärkeiden kehitysyhteistyötoimien laadintaan ja täytäntöönpanoon, myös valmiuksien kehittämisen avulla;

10.  arvioi, että unioni voi tämän sopimuksen ja muiden keinojen avulla ottaa keskeisen roolin Kuuban taloudellisen, demokraattisen ja sosiaalisen jatkokehityksen edistäjänä hyödyntämällä sen omia kokemuksia kestävään ja sosiaaliseen markkinatalouteen siirtymisessä, uusiutuvien energialähteiden kehittämisessä ja osallistavien sosiaaliturvajärjestelmien luomisessa sekä maatalousalan tukemisessa ja luonnonkatastrofien ehkäisemisessä;

11.  toivoo, että sopimuksella tuetaan Kuuban yksityisen sektorin osallistavaa roolia, yrittäjiä ja kansalaisyhteiskunnan eri tahoja ja myötävaikutetaan talouden kehittymiseen sekä voimakkaan ja riippumattoman kansalaisyhteiskunnan kukoistukseen;

12.  muistuttaa, että on tärkeää säilyttää demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen rahoitusväline (EIDHR) ihmisoikeuksien sekä perusoikeuksien ja -vapauksien vahvistamisen välineenä koko kansalaisyhteiskunnassa; katsoo, että Kuuban ihmisoikeustilanne huomioon ottaen on välttämätöntä edistää tämän välineen käyttöä sopimuksessa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi;

13.  muistuttaa Kuuban kansalaisyhteiskunnan tärkeästä roolista maan taloudellisessa ja demokraattisessa kehityksessä; korostaa, että kansalaisyhteiskunnalla on oltava johtava asema kaikilla tämän sopimuksen aloilla, myös kehitysavun alalla; muistuttaa, että parlamentti tukee Saharov-palkinnon myöntämisen kautta Kuuban kansalaisyhteiskuntaa sen edistäessä ihmisoikeuksia ja demokratiaa Kuubassa.

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

30.5.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

0

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Cécile Kashetu Kyenge, Judith Sargentini

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

20

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ádám Kósa, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko,

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Linda McAvan, Vincent Peillon, Elly Schlein

Verts/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

0

-

 

 

2

0

GUE/NGL

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


KANSAINVÄLISEN KAUPAN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (31.5.2017)

ulkoasiainvaliokunnalle

johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kuuban tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

(2017/2036(INI))

Valmistelija: Reimer Böge

EHDOTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  pitää myönteisenä, että EU:n ja Kuuban suhteet saivat uuden alun myös kahdenvälisen kaupan alalla, kun Kuuba sekä EU ja sen 28 jäsenvaltiota allekirjoittivat poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan sopimuksen; panee merkille, että kaikkien aikojen ensimmäisenä EU:n ja Kuuban välisenä sopimuksena tämä sopimus muodostaa uuden lainsäädäntökehyksen näille suhteille ja sisältää kauppaa ja kauppayhteistyötä koskevan luvun, jolla pyritään luomaan ennakoitavampi ja avoimempi ympäristö paikallisille ja eurooppalaisille talouden toimijoille; korostaa, että sopimuksesta voi seurata uusia mahdollisuuksia ja sitoumuksia molemmille osapuolille myös kahdenvälisessä kaupassa; toteaa, että 22 jäsenvaltiota on allekirjoittanut kahdenvälisiä sopimuksia Kuuban kanssa joulukuussa 1996 hyväksytystä yhteisestä kannasta huolimatta;

2.  huomauttaa, että vaikka poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskeva sopimus allekirjoitettiin joulukuussa 2016, sitä sovelletaan väliaikaisesti vasta sitten, kun Euroopan parlamentti on antanut hyväksyntänsä; tukee pitkäaikaista käytäntöä, jonka myös komission jäsen Cecilia Malmström vahvisti kuulemisessaan 29. syyskuuta 2014, olla soveltamatta poliittisesti tärkeiden sopimusten kauppaa ja investointeja koskevia määräyksiä väliaikaisesti, ennen kuin parlamentti on antanut hyväksyntänsä; kehottaa neuvostoa, komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) jatkamaan tätä käytäntöä ja soveltamaan sitä kaikkiin EU:n ulkoiseen toimintaan liittyviin kansainvälisiin sopimuksiin kauppaa koskevien näkökohtien osalta, kuten poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan sopimuksen tapauksessa;

3.  toteaa, että Kuuban perustuslain ja poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan sopimuksen 1 artiklassa vahvistettujen periaatteiden välillä on epäjohdonmukaisuuksia;

4.  huomauttaa, että EU on Kuuban tärkein vientikumppani ja toiseksi suurin kauppakumppani sekä sen suurin ulkomainen investoija; huomauttaa, että EU:n ulkomaankauppapolitiikassa ei myönnetä kauppaetuuksia Kuuballe ja EU:n tariffeja sovelletaan Maailman kauppajärjestön (WTO) ilmoituksen mukaisesti; muistuttaa, että EU:n yleisen tullietuusjärjestelmän (GSP) uudistuksen seurauksena Kuuba menetti tammikuusta 2014 alkaen kauppaetuutensa EU:hun vientiä varten, koska Kuuba oli noussut ylemmän keskitulotason maaksi eikä enää täyttänyt etuuksien ehtoja; korostaa myös, että kaupalla on edelleen vain kohtalainen merkitys Kuuban taloudelle ja viennin ja tuonnin osuus on yhteensä 26,4 prosenttia BKT:stä;

5.  korostaa, että poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan sopimuksen kauppaa ja kauppayhteistyötä koskevassa osassa Kuuballe ei myönnetä kauppaetuuksia; muistuttaa, että tähän osaan sisältyvät tulliyhteistyö, kaupan helpottaminen, teollis- ja tekijänoikeudet, terveys- ja kasvinsuojelutoimet, kaupan tekniset esteet, perinteiset ja käsiteollisuustuotteet, kauppa ja kestävä kehitys, kaupan suojatoimia koskeva yhteistyö, alkuperäsäännöt ja investoinnit;

6.  katsoo, että olisi tarkasteltava mahdollisuuksia ottaa Kuuba mukaan EU:n ja CARIFORUMin talouskumppanuussopimukseen, joka sisältää useita yksityiskohtaisia ja hyödyllisiä kauppayhteistyötä koskevia lukuja ja joka tarjoaisi Kuuballe mahdollisuuden parempaan alueelliseen yhdentymiseen;

7.  huomauttaa, että Kuuba on WTO:n jäsen, ja korostaa sen vuoksi, että on noudatettava WTO:n perusperiaatteita, kuten kaupan helpottaminen, kaupan esteitä koskevat sopimukset, terveys- ja kasvinsuojelutoimet ja kaupan suojatoimet;

8.  kehottaa Kuubaa ratifioimaan helmikuussa 2017 voimaan tulleen WTO:n kaupan helpottamissopimuksen; pitää myönteisenä, että maahan on perustettu kaupan helpottamista käsittelevä komitea, ja pyytää tässä yhteydessä komissiota ja EUH:ta antamaan teknistä tukea;

9.  toteaa, että tulliyhteistyö on keskeinen ala, jota on kehitettävä, jotta voidaan vastata merkittäviin haasteisiin muun muassa rajaturvallisuuden, kansanterveyden, maantieteellisten merkintöjen suojelun, väärennettyjen tuotteiden torjunnan ja terrorismin torjunnan aloilla; kehottaa komissiota ja EUH:ta antamaan teknistä ja taloudellista tukea ja luomaan keskinäisiin sopimuksiin perustuvia kahdenvälisiä välineitä, joilla autetaan Kuubaa panemaan täytäntöön kauppaa helpottavia toimenpiteitä ja tiedotuspalveluja;

10.  toteaa, että EU:n ja Kuuban yhteistyötä jatkettiin vuonna 2008 ja se kuuluu kehitysyhteistyön rahoitusvälineen soveltamisalan piiriin; huomauttaa, että EU:n taloudellista tukea on jo kohdennettu kansallisia painopisteitä vastaaville aloille, kuten talouden ja yhteiskunnan kestävän nykyaikaistamisen tukemiseen ja muihin tukitoimenpiteisiin; panee merkille, että Kuuba osallistuu myös alueellisiin ohjelmiin, kuten Latinalaisen Amerikan maiden investointien ja teollisuusyhteistyön edistämisen puiteohjelmaan, jolla tuetaan pk-yritysten kansainvälistymistä; kehottaa komissiota raportoimaan meneillään olevista hankkeista ja välittämään parlamentille tiedot kaikista menettelyn vaiheista;

11.  huomauttaa, että on edelleen tehtävä paljon työtä liiketoimintaympäristön parantamiseksi, jotta edistetään osallistavaa kasvua ja vaurautta Kuubassa ja parannetaan kauppa- ja investointisuhteita ulkomailla; korostaa, että on myös nykyaikaistettava Kuuban taloudellista järjestelmää maan kansalaisten tekemien päätösten pohjalta niin, että noudatetaan korkeita työelämää, ympäristöä ja ihmisoikeuksia koskevia sekä sosiaalisia normeja ja kiinnitetään huomiota kaupan vapauttamiseen esimerkiksi infrastruktuurin ja elintarviketeollisuuden aloilla, suoriin ulkomaisiin investointeihin muun muassa matkailualalla, sekä yksityisten että julkisten toimijoiden oikeudelliseen tunnustamiseen ja oikeusvarmuuteen, täysin riippumattomien yritysten, myös pk-yritysten, perustamista ja toimintaa varten luotaviin ympäristöihin, viennin monipuolistamiseen, taloutta ja rahoitusta koskeviin investointeihin ja liiketoimiin, teknologiseen innovointiin, yksityisiin työpaikkoihin ja yleisiin markkinavapauksiin; painottaa, että tämän avulla maan pitäisi kyetä pääsemään eroon rajoituksista, jotka haittaavat tavaroiden ja palvelujen tarjoamista, ja edistyä kehityksessä kohti vapaata yhteiskuntaa, rinnakkaiseloa, teknologiaa ja viestintää; painottaa, että on parannettava yksityisiä omistusoikeuksia, jotta edistetään yksityisiä aloitteita, kuten itsenäisiä ammatinharjoittajia koskeva aloite, jotka ovat olleet hyödyksi maan taloudelle; painottaa lisäksi, että on tärkeää tukea pk-yrityksiä; pyytää, että perustettavat yhteistyöasioiden alakomiteat analysoivat mahdollisesti toteutettavia toimia, ja kehottaa komissiota ja EUH:ta tiedottamaan parlamentille säännöllisesti tähän liittyvistä aloitteista ja edistyksestä;

12.  panee merkille Kuuban viranomaisten viime kuukausina toteuttamat toimenpiteet ja sen, että Kuuba hyväksyi elokuussa 2011 talous- ja sosiaalipoliittiset suuntaviivat, yritystoiminnan ja ylipäänsä talouden vapauttamisen kannustamiseksi; kannustaa viranomaisia edistämään edelleen kestävää taloutta, jotta parannetaan maan taloudellista vapautta, joka on vieläkin erittäin vähäistä, sekä kauppaa ja investointeja; korostaa, että on tärkeää noudattaa oikeusvaltioperiaatetta ja varmistaa maassa oikeusvarmuus, sääntelyn avoimuus, hyvä hallinto, byrokratian vähentäminen ja talouden vakaus; korostaa, että vahvoihin ulkomaisiin investointeihin kannustavien sääntöjen kehittäminen maan fyysisen ja teknologisen infrastruktuurin parantamiseksi ja kilpailukykyisen kuubalaisen tuotantojärjestelmän rakentamiseksi edellyttää monia muita talous- ja rahoitustoimia; muistuttaa, että poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan sopimuksen yhtenä yleistavoitteena on tukea Kuuban talouden monipuolistamista ja edistää asianmukaista liiketoimintaympäristöä ja yrittäjyyttä;

13.  korostaa, että Kuuban talous on erittäin riippuvainen Venezuelan merkittävästä öljytuesta sekä ulkoisesta avusta, kuten ulkomailla asuvien kuubalaisten rahalähetyksistä;

14.  korostaa tarvetta monipuolistaa Kuuban vientiä perinteisistä tuotteista muihin tuotteisiin ja pyytää komissiota perustamaan tilapäisiä kaupankäynnin yhteyspisteitä parhaiden käytäntöjen vaihtamiseksi ja tarvittavien tietojen tarjoamiseksi Kuuban viejille, jotta parannetaan tavaroiden pääsyä EU:n markkinoille;

15.  pitää myönteisenä, että Kuuba on ratifioinut kaikki kahdeksan keskeistä Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimusta ja vaatii maata sitoutumaan panemaan ne nopeasti täytäntöön; kehottaa painokkaasti Kuubaa ja kaikkia maita, joiden kanssa se on tehnyt sopimuksia tai neuvottelee niistä, ratifioimaan ILO:n normit ja ihmisarvoista työtä koskevan ohjelman ja noudattamaan niitä sekä kieltämään kaikenlaisen työvoiman hyväksikäytön; huomauttaa, että näillä aloilla on sosiaalisiin ja työelämää koskeviin oikeuksiin liittyviä ongelmia, kuten Kuuban valtion omistamien yhtiöiden työhönottokäytännöt ja palkkojen pidättämiskäytännöt matkailualalla; korostaa tässä yhteydessä, että kaikkien työntekijöiden on voitava nauttia keskeisistä työntekijöiden oikeuksista sekä asianmukaisesta sosiaaliturvasta ILO:n yleissopimusten mukaisesti, ja kehottaa molempia osapuolia työskentelemään tämän päämäärän hyväksi poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan sopimuksen 38 artiklan mukaisesti;

16.  muistuttaa Kuubaa koskevasta suuntaa antavasta monivuotisesta ohjelmasta vuosiksi 2014–2020 ja sen merkityksestä uudistusprosessille sekä kestävälle taloudelliselle ja sosiaaliselle kehitykselle; korostaa myös, että Kuuban koko maaseutuyhteisön olisi voitava hyötyä maatalousalalle kohdennetusta 50 miljoonan euron EU-rahoituksesta, koska Kuuban maatalouden tuottavuus on edelleen alhaista;

17.  pitää myönteisenä, että Maailman tullijärjestö (WCO) tarjoaa Mercator-ohjelmassa strategista tukea Kuuban tullille (Aduanas General de la República, AGR), jotta voidaan arvioida tämän valmiutta panna WTO:n kaupan helpottamissopimus täytäntöön; korostaa sen merkitystä, että AGR toimii ennakoivasti kaupan helpottamissopimuksen täytäntöönpanossa, ja pyytää komissiota avustamaan Kuubaa tässä prosessissa;

18.  pitää myönteisenä käynnissä olevaa, jo vuonna 2015 ennen poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan sopimuksen allekirjoittamista aloitettua ihmisoikeuksia koskevaa vuoropuhelua ja kansalaisyhteiskunnan mainitsemista yhtenä tunnustettuna yhteistyötoimijana sopimuksen yhteydessä, mutta vaatii ottamaan kansalaisyhteiskunnan tiiviimmin mukaan vuoropuheluun; kehottaa komissiota ja EUH:ta määrittämään selkeät vertailuarvot poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan sopimuksen sisältämien ihmisoikeusvelvoitteiden täytäntöönpanon seuraamiseksi; kehottaa Kuubaa varmistamaan sellaisen ympäristöä ja työelämää koskevia oikeuksia sekä ihmisoikeuksia koskevan avoimen ja sitovan etenemissuunnitelman laatimisen, jolla olisi pyrittävä ensisijaisesti turvaamaan ihmisoikeudet, laajentamaan ja parantamaan ammattiyhdistysaktiivien oikeuksia ja suojelemaan ympäristöä; muistuttaa, että kun poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevaa sopimusta aletaan soveltaa tilapäisesti, Kuuba osallistuu ensimmäistä kertaa yhteistyöhön demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen alaisuudessa; kehottaa EU:ta edistämään ihmisoikeuksia kaikilla Kuuban kanssa tehtävän yhteistyön aloilla ”Kaikkien kauppa”-strategiassa ilmoitettujen poliittisten tavoitteiden mukaisesti;

19.  kehottaa myös Kuubassa toimivia eurooppalaisia yrityksiä, etenkin niitä yrityksiä, jotka saavat luottoa tai taloudellista tukea julkisista lähteistä, soveltamaan samoja työelämää koskevia ja eettisiä normeja, joita edellytetään niiden alkuperämaissa;

20.  korostaa, että kaikkien muiden EU:n ja kolmansien maiden välisten sopimusten tavoin myös poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevassa sopimuksessa on määräys, jonka perusteella sopimuksen soveltaminen voidaan keskeyttää, jos ihmisoikeuksia koskevia määräyksiä rikotaan.

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

30.5.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

29

2

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Reimer Böge, Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Seán Kelly, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

29

+

ALDE

Dita Charanzová, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

David Campbell Bannerman, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin

PPE

Adam Szejnfeld, Artis Pabriks, Christofer Fjellner, Daniel Caspary, Fernando Ruas, Franck Proust, Jarosław Wałęsa, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Reimer Böge, Santiago Fisas Ayxelà, Seán Kelly, Viviane Reding

S&D

Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Karoline Graswander-Hainz, Sorin Moisă

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

2

-

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

3

0

ECR

Sajjad Karim

ENF

Edouard Ferrand, Franz Obermayr

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

20.6.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

45

6

16

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, James Carver, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Anders Primdahl Vistisen

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Laima Liucija Andrikienė, Reinhard Bütikofer, Luis de Grandes Pascual, Neena Gill, María Teresa Giménez Barbat, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Javi López, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Igor Šoltes, Renate Sommer, Ernest Urtasun, Marie-Christine Vergiat

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Pál Csáky, Dietmar Köster, Costas Mavrides


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

45

+

ALDE

Petras Auštrevičius, María Teresa Giménez Barbat, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

PPE

Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Renate Sommer, Luis de Grandes Pascual, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Dietmar Köster, Javi López, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Alex Mayer, Clare Moody, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Elena Valenciano

6

-

ECR

Marek Jurek

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio

PPE

Lars Adaktusson, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda

16

0

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

PPE

Pál Csáky, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu

Verts/ALE

Reinhard Bütikofer, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Igor Šoltes

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö