Postupak : 2016/0351(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0236/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0236/2017

Rasprave :

PV 14/11/2017 - 15
CRE 14/11/2017 - 15

Glasovanja :

PV 15/11/2017 - 13.11
CRE 15/11/2017 - 13.11
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0437

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 790kWORD 97k
27.6.2017
PE 602.983v04-00 A8-0236/2017

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1036 o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije i Uredbe (EU) 2016/1037 o zaštiti od subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije

(COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD))

Odbor za međunarodnu trgovinu

Izvjestitelj: Salvatore Cicu

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 MIŠLJENJE Odbora za industriju, istraživanje i energetiku
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1036 o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije i Uredbe (EU) 2016/1037 o zaštiti od subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije

(COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0721),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 207. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0456/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 29. ožujka 2017.(1),

–  uzimajući u obzir Rezoluciju Europskog parlamenta od 12. svibnja 2016. o statusu tržišnoga gospodarstva Kine(2),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za međunarodnu trgovinu i mišljenje Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (A8-0236/2017),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Člankom 2. stavkom 7. točkama (a) i (b) Uredbe (EU) 2016/1036 propisuje se temelj određivanja uobičajene vrijednosti u slučaju uvoza iz zemalja bez tržišnoga gospodarstva. S obzirom na događanja u određenim zemljama koje su članice WTO-a primjereno je da se za te zemlje uobičajena vrijednost određuje na temelju članka 2. stavaka 1. do 6.a Uredbe (EU) 2016/1036 s učinkom od dana kada ova Uredba stupa na snagu i podložno odredbama iz ove Uredbe. Za one zemlje koje na dan pokretanja ispitnog postupka nisu članice WTO-a i navedene su u Prilogu I. Uredbi (EU) 2015/755 uobičajena vrijednost trebala bi se odrediti na temelju članka 2. stavka 7. Uredbe (EU) 2016/1036 kako je izmijenjen ovom Uredbom. Ovom se Uredbom ne bi trebalo dovoditi u pitanje utvrđivanje činjenice je li određena članica WTO-a zemlja tržišnoga gospodarstva ili nije.

(2)  Člankom 2. stavkom 7. točkama (a) i (b) Uredbe (EU) 2016/1036 propisuje se temelj određivanja uobičajene vrijednosti u slučaju uvoza iz zemalja bez tržišnoga gospodarstva. Za zemlje članice WTO-a primjereno je da se uobičajena vrijednost za te zemlje određuje na temelju članka 2. stavaka 1. do 6.a Uredbe (EU) 2016/1036 s učinkom od dana kada ova Uredba stupa na snagu i podložno odredbama iz ove Uredbe. Za one zemlje koje na dan pokretanja ispitnog postupka nisu članice WTO-a i navedene su u Prilogu I. Uredbi (EU) 2015/755 uobičajena vrijednost trebala bi se odrediti na temelju članka 2. stavka 7. Uredbe (EU) 2016/1036 kako je izmijenjen ovom Uredbom. Ovom se Uredbom ne bi trebalo dovoditi u pitanje utvrđivanje činjenice je li određena članica WTO-a zemlja tržišnoga gospodarstva ili nije. Ova uredba u skladu je s obvezama Unije preuzetim međunarodnim pravom i sadrži upućivanje na obveze država članica u pogledu ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda. Nadalje, njome se ne dovode u pitanje uvjeti iz protokola i drugih instrumenata u skladu s kojima su države pristupile Sporazumu iz Marakeša kojim je osnovan WTO. Od presudnog je značaja da Unija prilikom primjene pravila iz ove uredbe koordinira i razmjenjuje informacije s ključnim trgovinskim partnerima.

––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––

1 Uredba (EU) 2015/755 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o zajedničkim pravilima za uvoz iz određenih trećih zemalja (SL L 123, 19.5.2015., str. 33.)

1 Uredba (EU) 2015/755 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o zajedničkim pravilima za uvoz iz određenih trećih zemalja (SL L 123, 19.5.2015., str. 33.)

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  S obzirom na iskustvo iz prijašnjih postupaka primjereno je objasniti okolnosti u kojima se može smatrati da postoje znatni poremećaji kojima se u velikoj mjeri utječe na sile slobodnog tržišta. Osobito, primjereno je objasniti da se može smatrati da ta situacija postoji, među ostalim, ako prijavljene cijene ili troškovi, uključujući troškove sirovina, nisu rezultat sila slobodnog tržišta jer na njih utječu državne intervencije. Nadalje je primjereno objasniti da se pri razmatranju postojanja takve situacije u obzir može uzeti, među ostalim, mogući učinak sljedećeg: da na predmetnom tržištu u znatnoj mjeri djeluju poduzeća koja su u vlasništvu, pod kontrolom ili nadzorom politike odnosno vodstvom državnih organa zemlje izvoznice, prisutnosti države u poduzećima zbog koje država može utjecati na cijene ili troškove, javnih politika ili mjera kojima se diskriminira u korist domaćih dobavljača ili se na drugi način utječe na sile slobodnog tržišta, pristupa financijskim sredstvima koji odobravaju ustanove koje provode ciljeve javnih politika, Nadalje je primjereno predvidjeti da službe Komisije mogu objaviti izvješće u kojem se opisuje konkretna situacija u vezi s tim kriterijima u određenoj zemlji ili u određenom sektoru, da to izvješće i dokazi na kojima se ono temelji mogu biti dio dosjea ispitnih postupaka koji se odnose na tu zemlju ili sektor; i da bi zainteresirane strane trebale imati dovoljno prilika za iznošenje primjedbi na izvješće i dokaze na kojima se ono temelji u svakom ispitnom postupku u kojem se takvo izvješće ili dokazi upotrebljavaju.

(3)  S obzirom na iskustvo iz prijašnjih postupaka primjereno je objasniti okolnosti u kojima se događaju poremećaji kojima se u velikoj mjeri utječe na sile slobodnog tržišta. Osobito, primjereno je objasniti da se ta situacija događa, među ostalim, ako prijavljene cijene ili troškovi, uključujući troškove sirovina, energenata i drugih faktora proizvodnje, nisu rezultat sila slobodnog tržišta s obzirom na to da na njih utječu državne intervencije ili ako se ne poštuju temeljne konvencije MOR-a te multilateralni sporazumi u područjima zaštite okoliša i poreza, čime dolazi do narušavanja tržišnog natjecanja. Nadalje je primjereno objasniti da bi se pri razmatranju postojanja znatnih poremećaja u obzir trebao uzeti, među ostalim, mogući učinak sljedećeg: utjecaja vlada na raspodjelu resursa i odlučivanje u poduzećima, bilo izravno bilo neizravno, da na predmetnom tržištu u znatnoj mjeri djeluju poduzeća koja su u vlasništvu, pod kontrolom ili nadzorom politike odnosno vodstvom državnih organa zemlje izvoznice, prisutnosti države u poduzećima zbog koje država može utjecati na cijene ili troškove, javnih politika ili mjera kojima se diskriminira u korist domaćih dobavljača ili se na drugi način utječe na sile slobodnog tržišta, nepostojanja, diskriminatorne primjene ili neodgovarajuće provedbe transparentnog i djelotvornog prava trgovačkih društava kojim se jamči primjereno korporativno upravljanje, nepostojanja, diskriminatorne primjene ili neodgovarajuće provedbe transparentnog i djelotvornog skupa zakona kojim je zajamčeno poštovanje prava vlasništva i pravilno funkcioniranje mehanizma stečaja, plaća koje nisu rezultat slobodnog pregovaranju između radnika i rukovodstva, nepostojanja transparentnog skupa zakona, čime se proizvode diskriminatorni učinci u pogledu zajedničkih pothvata i stranih ulaganja, te pristupa financijskim sredstvima koja odobravaju ustanove koje provode ciljeve javnih politika, što se odnosi i na sektorske subvencije, ili postojanja oligopola ili monopola u faktorima proizvodnje te bilo kojih drugih okolnosti koje Komisija smatra primjerenima radi ocjenjivanja postojanja znatnih poremećaja. Nadalje je primjereno da bi službe Komisije trebale objaviti iscrpno izvješće u kojem se opisuje konkretna situacija u vezi s tim kriterijima u određenoj zemlji ili u određenom sektoru, Za zemlje za koje je otvoren znatan broj antidampinških predmeta, izvješće bi trebalo donijeti do... [unijeti datum stupanja na snagu ove Uredbe + 15 dana]. To izvješće i dokazi na kojima se ono temelji trebalo bi biti dio dosjea ispitnih postupaka koji se odnose na tu zemlju ili sektor. Zainteresirane strane, uključujući industriju Unije i sindikate, trebale bi imati dovoljno prilika za iznošenje primjedbi na izvješće i dokaze na kojima se ono temelji u svakom ispitnom postupku u kojem se takvo izvješće ili dokazi upotrebljavaju. Te primjedbe trebalo bi uzeti u obzir pri donošenju odluke o pripremi ili ažuriranju predmetnog izvješća. Razmatranje znatnih poremećaja od posebne je važnosti u heterogenim sektorima u kojima postoji znatan udio malih i srednjih poduzeća (MSP) i u kojima je najteže pronaći dokaze za postojanje sektorskih poremećaja. U slučaju promjene okolnosti u određenoj zemlji ili sektoru, Komisija bi, na zahtjev Europskog parlamenta, države članice ili na vlastitu inicijativu, trebala pokrenuti pripremu ili ažuriranje izvješća. Komisija bi u svoje godišnje izvješće o antidampinškim, antisubvencijskim i zaštitnim aktivnostima Unije trebala uključiti i analizu provedbe ove uredbe i predstaviti je Europskom parlamentu.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Nadalje je primjereno podsjetiti da bi se troškovi obično trebali izračunavati na temelju evidencije izvoznika ili proizvođača iz ispitnog postupka. Međutim, ako postoje znatni poremećaji u zemlji izvoznici zbog kojih su troškovi iz evidencije predmetne strane umjetno niski, ti se troškovi mogu prilagoditi ili utvrditi na razumnoj osnovi, uključujući informacije s drugih reprezentativnih tržišta ili koje proizlaze iz međunarodnih cijena ili referentnih vrijednosti. S obzirom na iskustvo iz prijašnjih postupaka primjereno je objasniti da bi se za potrebe primjene odredaba uvedenih ovom Uredbom u obzir trebali uzeti svi relevantni dokazi koji su dio dosjea i na koje su zainteresirane strane imale priliku iznijeti primjedbe, uključujući relevantna izvješća o procjeni u vezi s okolnostima koje prevladavaju na domaćem tržištu proizvođača izvoznika i dokaze na kojima se ona temelje.

(4)  Nadalje je primjereno podsjetiti da bi se troškovi obično trebali izračunavati na temelju pouzdane evidencije izvoznika ili proizvođača iz ispitnog postupka. Međutim, ako postoje znatni poremećaji u zemlji izvoznici zbog kojih su troškovi iz evidencije predmetne strane umjetno niski, ti bi se troškovi trebali utvrditi na razumnoj osnovi, uključujući informacije s drugih reprezentativnih tržišta, s tržišta u Uniji ili koje proizlaze iz nenarušenih međunarodnih cijena ili referentnih vrijednosti. Ako proizvođač izvoznik iz zemlje ili sektora u kojem postoji jedan ili više znatnih poremećaja jasno dokaže da na njega izravno ili neizravno ne utječe bilo koji od tih znatnih poremećaja te da njegovi troškovi za jedan ili više pojedinačnih faktora proizvodnje nisu narušeni, ti se troškovi upotrebljavaju za izračun njegove uobičajene vrijednosti. Takvi pojedinačni slučajevi ne bi smjeli utjecati na uobičajenu vrijednost drugih proizvođača i stoga ih ne bi trebalo ekstrapolirati na cijelu zemlju ili sektor. S obzirom na iskustvo iz prijašnjih postupaka primjereno je objasniti da bi se za potrebe primjene odredaba uvedenih ovom Uredbom u obzir trebali uzeti svi relevantni dokazi koji su dio dosjea i na koje su zainteresirane strane imale priliku iznijeti primjedbe, uključujući relevantna izvješća o procjeni u vezi s okolnostima koje prevladavaju na domaćem tržištu proizvođača izvoznika i dokaze na kojima se ona temelje. Industrija Unije trebala bi biti u mogućnosti iznijeti indicije u pogledu postojanja znatnih poremećaja. Te indicije trebalo bi uzeti u obzir pri donošenju odluke o pripremi ili ažuriranju predmetnog izvješća. Ako je iz izvješća vidljivo da postoji jedan ili više znatnih poremećaja, izvješće predstavlja dostatan dokaz da bi se opravdao izračun uobičajene vrijednosti. U svakom slučaju, industrija Unije ne bi trebala podlijegati dodatnim opterećenjima. Ubrzo nakon pokretanja ispitnog postupka strane u postupku trebalo bi obavijestiti o relevantnim izvorima koje Komisija namjerava upotrijebiti, što se odnosi i na preliminarno utvrđivanje postojanja znatnih poremećaja, i daje im se 10 dana za iznošenje primjedbi. U tu svrhu, zainteresirane strane trebale bi, nakon što se upišu u registar koji vodi Komisija, imati mogućnost pristupa dosjeu, uključujući sve dokaze kojima se tijelo koje provodi ispitni postupak koristi, ne dovodeći u pitanje pravila o povjerljivosti utvrđena u Uredbi (EU) 2016/1036. Konačno utvrđivanje postojanja jednog ili više znatnih poremećaja u zemlji izvoznici, u njezinom cjelokupnom gospodarstvu ili u jednom od sektora, trebala bi izvršiti Komisija koja strane u postupku o tome izvješćuje u roku od 60 dana od pokretanja istražnog postupka. Odluka o tome postoje li u nekoj zemlji ili sektoru znatni poremećaji trebala bi ostati na snazi sve do opoziva, a do opoziva bi trebalo doći samo ako je na temelju dostatnih dokaza sa sigurnošću utvrđeno da u toj zemlji ili sektoru više nisu prisutni znatni poremećaji.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  U nedostatku drugih posebnih prijelaznih pravila kojima se uređuje to pitanje, primjereno je predvidjeti primjenu ove Uredbe na sve odluke o pokretanju postupaka i na sve postupke, uključujući početne ispitne postupke i ispitne postupke revizije pokrenute na dan stupanja na snagu ove Uredbe ili nakon tog dana, u skladu s člankom 11. stavkom 9. Uredbe (EU) 2016/1036. Nadalje, posebnim prijelaznim pravilom i uzimajući u obzir nedostatak drugog posebnog prijelaznog pravila kojim se uređuje to pitanje, primjereno je predvidjeti da bi se u slučaju prijelaza s uobičajene vrijednosti izračunane u skladu s člankom 2. stavkom 7. točkama (a) ili (b) na uobičajenu vrijednost izračunanu u skladu s člankom 2. stavcima 1. do 6.a trebalo smatrati da razumno razdoblje iz članka 11. stavka 3. prvog podstavka Uredbe (EU) 2016/1036 istječe na dan kada je pokrenuta prva revizija zbog predstojećeg isteka mjera nakon tog prijelaza. U cilju smanjivanja rizika izbjegavanja odredbi iz ove Uredbe isti bi se pristup trebao primjenjivati u pogledu revizija koje se provode u skladu s člankom 11. stavkom 4. Uredbe (EU) 2016/1036. Isto je tako primjereno podsjetiti da prijelaz s uobičajene vrijednosti izračunane u skladu s člankom 2. stavkom 7. točkama (a) ili (b) na uobičajenu vrijednost izračunanu u skladu s člankom 2. stavcima 1. do 6.a sam po sebi ne bi bio dostatan dokaz u smislu članka 11. stavka 3. Uredbe (EU) 2016/1036. Takvim prijelaznim pravilima trebala bi se ispuniti pravna praznina zbog koje bi u suprotnom moglo doći do pravne nesigurnosti, zainteresiranim stranama trebale bi se pružiti razumne mogućnosti za prilagodbu situaciji koja nastaje istekom starih pravila i stupanjem na snagu novih pravila te bi se trebala olakšati učinkovita, pravilna i pravedna primjena Uredbe (EU) 2016/1036.

(6)  U nedostatku drugih posebnih prijelaznih pravila kojima se uređuje to pitanje, primjereno je predvidjeti primjenu ove Uredbe na sve odluke o pokretanju postupaka i na sve postupke, uključujući početne ispitne postupke i ispitne postupke revizije pokrenute na dan stupanja na snagu ove Uredbe ili nakon tog dana, u skladu s člankom 11. stavkom 9. Uredbe (EU) 2016/1036. Nadalje, posebnim prijelaznim pravilom i uzimajući u obzir nedostatak drugog posebnog prijelaznog pravila kojim se uređuje to pitanje, primjereno je predvidjeti da bi se u slučaju prijelaza s uobičajene vrijednosti izračunane u skladu s člankom 2. stavkom 7. točkama (a) ili (b) Uredbe (EU) 2016/1036 na uobičajenu vrijednost izračunanu u skladu s člankom 2. stavcima 1. do 6.a trebalo smatrati da razumno razdoblje iz članka 11. stavka 3. prvog podstavka Uredbe (EU) 2016/1036 istječe na dan kada je okončana prva revizija zbog predstojećeg isteka mjera nakon tog prijelaza. U cilju smanjivanja rizika izbjegavanja odredbi iz ove Uredbe isti bi se pristup trebao primjenjivati u pogledu revizija koje se provode u skladu s člankom 11. stavkom 4. Uredbe (EU) 2016/1036. Isto je tako primjereno podsjetiti da prijelaz s uobičajene vrijednosti izračunane u skladu s člankom 2. stavkom 7. točkama (a) ili (b) Uredbe (EU) 2016/1036 na uobičajenu vrijednost izračunanu u skladu s člankom 2. stavcima 1. do 6.a sam po sebi ne bi bio dostatan dokaz u smislu članka 11. stavka 3. Uredbe (EU) 2016/1036. Takvim prijelaznim pravilima, kojima se omogućuje trajna primjena mjera za obranu od subvencioniranog uvoza, trebala bi se ispuniti pravna praznina zbog koje bi u suprotnom moglo doći do pravne nesigurnosti, zainteresiranim stranama trebale bi se pružiti razumne mogućnosti za prilagodbu situaciji koja nastaje istekom starih pravila i stupanjem na snagu novih pravila te bi se trebala olakšati učinkovita, pravilna i pravedna primjena Uredbe (EU) 2016/1036.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.

Uredba (EU) br. 2016/1036

Članak 2. – stavak 6.a – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„6a.  (a) Ako se tijekom primjene ove odredbe ili bilo koje druge relevantne odredbe ove Uredbe utvrdi da upotreba domaćih cijena i troškova u zemlji izvoznici nije primjerena zbog postojanja znatnih poremećaja, uobičajena vrijednost izračunava se na temelju troškova proizvodnje i prodaje koji odražavaju nenarušene cijene odnosno referentne vrijednosti. U tu svrhu izvori koji se mogu upotrijebiti uključuju nenarušene međunarodne cijene, troškove ili referentne vrijednosti odnosno odgovarajuće troškove proizvodnje i prodaje u odgovarajućoj reprezentativnoj zemlji koja je na sličnom stupnju gospodarskog razvoja kao zemlja izvoznica, uz uvjet da su dostupni relevantni podaci o troškovima. Izračunana uobičajena vrijednost uključuje razuman iznos troškova prodaje te administrativnih i općih troškova i iznos dobiti.

„6a.  (a) Ako se utvrdi da upotreba domaćih cijena i troškova u zemlji izvoznici nije primjerena zbog postojanja jednog ili više znatnih poremećaja u zemlji izvoznici, bilo u cjelokupnom gospodarstvu bilo u nekim određenim sektorima, uobičajena vrijednost izračunava se na temelju troškova proizvodnje i prodaje koji odražavaju nenarušene cijene odnosno referentne vrijednosti za svaki pojedini faktor proizvodnje. U tu svrhu izvori koje Komisija može upotrebljavati uključuju nenarušene međunarodne cijene, troškove ili referentne vrijednosti odnosno odgovarajuće troškove proizvodnje i prodaje u odgovarajućoj reprezentativnoj zemlji, uključujući one u Uniji, uz uvjet da su dostupni relevantni podaci o troškovima.

 

Ako proizvođač izvoznik iz zemlje u kojoj postoji jedan ili više znatnih poremećaja jasno dokaže da na njega izravno ili neizravno ne utječe bilo koji od tih znatnih poremećaja te da njegovi troškovi za jedan ili više pojedinačnih faktora proizvodnje nisu narušeni, što se procjenjuje u skladu s trećim podstavkom, ti se troškovi upotrebljavaju za izračun njegove uobičajene vrijednosti.

 

Nepostojanje poremećaja u troškovima proizvođača izvoznika za pojedinačni faktor proizvodnje i pouzdanost troškova procjenjuje se, među ostalim, u odnosu na predmetne količine, njihov udio u ukupnim troškovima za taj faktor proizvodnje i stvarno korištenje u proizvodnji.

 

Takvi pojedinačni slučajevi ne utječu na uobičajenu vrijednost drugih proizvođača i stoga se ne ekstrapoliraju na cijelu zemlju ili sektor, neovisno o primjeni članka 17. Uredbe (EU) 2016/1036.

 

Izračunana uobičajena vrijednost uključuje nenarušen i razuman iznos troškova prodaje te administrativnih i općih troškova i dobiti. U slučaju da pri pripremi izvješća izostane suradnja proizvođača izvoznika ili vlasti zemlje za koju se smatra da su njoj prisutni znatni poremećaji, primjenjuje se članak 18. Uredbe (EU) 2016/1036.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.

Uredba (EU) br. 2016/1036

Članak 2. – stavak 6.a – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) Može se smatrati da postoje znatni poremećaji povezani s predmetnim proizvodom u smislu točke (a), među ostalim, ako prijavljene cijene ili troškovi, uključujući troškove sirovina, nisu rezultat sila slobodnog tržišta jer na njih utječu državne intervencije. Pri razmatranju postojanja znatnih poremećaja u obzir se može uzeti, među ostalim, mogući učinak sljedećeg: da na predmetnom tržištu u znatnoj mjeri djeluju poduzeća koja su u vlasništvu, pod kontrolom ili nadzorom politike odnosno vodstvom državnih organa zemlje izvoznice, prisutnosti države u poduzećima zbog koje država može utjecati na cijene ili troškove, javnih politika ili mjera kojima se diskriminira u korist domaćih dobavljača ili se na drugi način utječe na sile slobodnog tržišta, i pristupa financijskim sredstvima koji odobravaju ustanove koje provode ciljeve javnih politika.

(b) Znatni poremećaji u smislu točke (a) su oni poremećaji do kojih dolazi ako prijavljene cijene ili troškovi, uključujući troškove sirovina, energenata i drugih faktora proizvodnje, nisu rezultat sila slobodnog tržišta jer na njih utječu državne intervencije, ili ako se ne poštuju temeljne konvencije MOR-a navedene u Prilogu 1., multilateralni sporazumi u područjima zaštite okoliša kojih je Unija potpisnica i mjerodavne konvencije OECD-a u području poreza, čime dolazi do narušavanja tržišnog natjecanja. Pri procjeni postojanja znatnih poremećaja u obzir se uzima, među ostalim, mogući učinak sljedećeg: visoke razine utjecaja vlada na raspodjelu resursa i odlučivanje u poduzećima, bilo izravno bilo neizravno, da na predmetnom tržištu u znatnoj mjeri djeluju poduzeća koja su u vlasništvu, pod kontrolom ili nadzorom politike odnosno vodstvom državnih organa zemlje izvoznice, prisutnosti države u poduzećima zbog koje država može utjecati na cijene ili troškove, javnih politika ili mjera kojima se diskriminira u korist domaćih dobavljača ili se na drugi način utječe na sile slobodnog tržišta, nepostojanja, diskriminatorne primjene ili neodgovarajuće provedbe transparentnog i djelotvornog prava trgovačkih društava kojim se jamči primjereno korporativno upravljanje, nepostojanja, diskriminatorne primjene ili neodgovarajuće provedbe transparentnog i djelotvornog skupa zakona kojim je zajamčeno poštovanje prava vlasništva i pravilno funkcioniranje mehanizma stečaja, plaća koje nisu rezultat slobodnog pregovaranju između radnika i rukovodstva, nepostojanja transparentnog skupa zakona, čime se proizvode diskriminatorni učinci u pogledu zajedničkih pothvata i ostalih stranih ulaganja, te pristupa financijskim sredstvima koja odobravaju ustanove koje provode ciljeve javnih politika ili na drugi način ne djeluju neovisno od države, što se odnosi i na sektorske subvencije, ili postojanja oligopola ili monopola u faktorima proizvodnje te bilo kojih drugih okolnosti koje Komisija smatra primjerenima radi ocjenjivanja postojanja znatnih poremećaja.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.

Uredba (EU) br. 2016/1036

Članak 2. – stavak 6.a – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) Prema potrebi službe Komisije mogu objaviti izvješće u kojem se opisuje konkretna situacija u vezi s tim kriterijima navedenima u točki (b) u određenoj zemlji ili u određenom sektoru. To izvješće i dokazi na kojima se ono temelji mogu biti dio dosjea ispitnih postupaka koji se odnose na tu zemlju ili sektor. Zainteresirane strane moraju imati dovoljno prilika nadopuniti izvješće i dokaze na kojima se ono temelji, iznijeti primjedbe na izvješće i dokaze na kojima se ono temelji i koristiti se izvješćem i dokazima na kojima se ono temelji u svakom ispitnom postupku u kojem se takvo izvješće ili dokazi upotrebljavaju. U zaključcima se uzimaju u obzir svi relevantni dokazi iz dosjea.

(c) Službe Komisije objavljuju detaljno izvješće u kojem se opisuje konkretna situacija u vezi s tim kriterijima navedenima u točki (b) u određenoj zemlji ili u određenom sektoru. Za zemlje za koje je otvoren znatan broj antidampinških predmeta, izvješće se donosi do... [unijeti datum stupanja na snagu ove Uredbe + 15 dana]. To izvješće i dokazi na kojima se ono temelji dio su dosjea ispitnih postupaka koji se odnose na tu zemlju ili sektor. Zainteresirane strane, uključujući industriju Unije i sindikate, moraju imati dovoljno prilika iznijeti primjedbe na izvješće i dokaze na kojima se ono temelji te koristiti se izvješćem i dokazima na kojima se ono temelji u svakom ispitnom postupku u kojem se takvo izvješće ili dokazi upotrebljavaju. Te indicije uzimaju se u obzir pri donošenju odluke o pripremi ili ažuriranju predmetnog izvješća. Pri pripremi izvješća Komisija uzima u obzir ekonomske i trgovinske posebnosti MSP-ova i pomaže im u postupku uporabe izvješća. Pri utvrđivanju činjeničnog stanja Komisija uzima u obzir sve relevantne dokaze iz dosjea ispitnog postupka. U slučaju promjene okolnosti u određenoj zemlji ili sektoru, Komisija, na zahtjev Europskog parlamenta, države članice ili na vlastitu inicijativu, pokreće pripremu ili ažuriranje izvješća. Komisija u svoje godišnje izvješće o antidampinškim, antisubvencijskim i zaštitnim aktivnostima Unije uključuje i analizu provedbe ove uredbe i predstavlja je Europskom parlamentu.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.

Uredba (EU) br. 2016/1036

Članak 2. – stavak 6.a – točka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) Industrija Unije može se koristiti izvješćem iz točke (c) za izračun uobičajene vrijednosti kada podnosi pritužbu u skladu s člankom 5. ili zahtjev za reviziju u skladu s člankom 11.

(d) Industrija Unije može se koristiti izvješćem iz točke (c) za izračun uobičajene vrijednosti kada podnosi pritužbu u skladu s člankom 5. ili zahtjev za reviziju u skladu s člankom 11. ili u zahtjevu za ponovni ispitni postupak u skladu s člankom 12. Ako je iz zaključaka izvješća vidljivo da postoje znatni poremećaji, izvješće u skladu s točkom (c) predstavlja dostatan dokaz da bi se opravdao izračun uobičajene vrijednosti u skladu s točkom (a). U svakom slučaju, industrija Unije ne podliježe dodatnim opterećenjima pri utvrđivanju postojanja znatnih poremećaja u trećoj zemlji ili sektoru. U slučaju kada nema izvješća, Komisija koristi sve dostupne informacije ili podatke za utvrđivanje postojanja znatnih poremećaja i primjenjuje metodologiju iz točke (a), ako su ispunjeni odgovarajući zahtjevi.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.

Uredba (EU) br. 2016/1036

Članak 2. – stavak 6.a – točka e

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e) Ubrzo nakon pokretanja ispitnog postupka strane u postupku obavješćuju se o relevantnim izvorima koje Komisija namjerava upotrijebiti za potrebe točke (a) i daje im se 10 dana za iznošenje primjedbi. U tu svrhu zainteresirane strane imaju pristup dosjeu, uključujući sve dokaze kojima se tijelo koje provodi ispitni postupak koristi, ne dovodeći u pitanje članak 19.

(e) Ubrzo nakon pokretanja ispitnog postupka strane u postupku obavješćuju se o relevantnim izvorima koje Komisija namjerava upotrijebiti za potrebe točke (a), što se odnosi i na preliminarno utvrđivanje postojanja znatnih poremećaja, i daje im se 10 radnih dana za iznošenje primjedbi. U tu svrhu zainteresirane strane, nakon što se upišu u registar koji vodi Komisija, imaju pristup dosjeu, uključujući sve dokaze kojima se tijelo koje provodi ispitni postupak koristi, ne dovodeći u pitanje članak 19. Komisija konačno utvrđuje postojanje jednog ili više znatnih poremećaja u zemlji izvoznici, u njezinom cjelokupnom gospodarstvu ili u jednom od sektora, i strane u postupku o tome izvješćuje u roku od 60 dana od pokretanja istražnog postupka.

 

Odluka o tome postoje li u nekoj zemlji ili sektoru znatni poremećaji ostaje na snazi sve do opoziva, a do opoziva dolazi samo ako je na temelju dovoljnih dokaza sa sigurnošću utvrđeno da u toj zemlji ili sektoru više nisu prisutni znatni poremećaji.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EU) br. 2016/1036

Članak 2. – stavak 7. – točka a – podtočka 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U slučaju uvoza iz zemalja koje na dan pokretanja ispitnog postupka nisu članice WTO-a i navedene su u Prilogu I. Uredbi (EU) 2015/755 uobičajena vrijednost određuje se na temelju cijene ili izračunane vrijednosti u nekoj trećoj zemlji tržišnoga gospodarstva odnosno cijene iz te treće zemlje u druge zemlje, uključujući Uniju, ili ako to nije moguće, na nekoj drugoj razumnoj osnovi, uključujući stvarno plaćenu ili naplativu cijenu u Uniji za istovjetan proizvod, odgovarajuće prilagođenu, ako je potrebno, kako bi uključivala razumnu profitnu maržu.

U slučaju uvoza iz zemalja koje na dan pokretanja ispitnog postupka nisu članice WTO-a i navedene su u Prilogu I. Uredbi (EU) 2015/755 uobičajena vrijednost određuje se na temelju cijene ili izračunane vrijednosti u odgovarajućoj reprezentativnoj zemlji koja je ili članica WTO-a ili nije navedena u Prilogu 1. Uredbi (EU) 2015/755. U ostalim slučajevima, uobičajena vrijednost određuje se na temeljucijene iz te treće zemlje u druge zemlje, uključujući Uniju, ili ako to nije moguće, na nekoj drugoj razumnoj osnovi, uključujući stvarno plaćenu ili naplativu cijenu u Uniji za istovjetan proizvod, odgovarajuće prilagođenu, ako je potrebno, kako bi uključivala razumnu profitnu maržu.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EU) br. 2016/1036

Članak 2. – stavak 7. – točka a – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Odgovarajuća treća zemlja tržišnoga gospodarstva odabire se na razuman način, pri čemu se u obzir uzimaju sve pouzdane informacije dostupne u trenutku odabira. Vodi se računa i o rokovima; ako je moguće, koristi se treća zemlja tržišnoga gospodarstva nad kojom se provodi isti ispitni postupak.

Odgovarajuća reprezentativna zemlja odabire se na razuman način, pri čemu se u obzir uzimaju sve pouzdane informacije dostupne u trenutku odabira. Vodi se računa i o rokovima; ako je moguće, koristi se odgovarajuća reprezentativna zemlja nad kojom se provodi isti ispitni postupak.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EU) br. 2016/1036

Članak 2. – stavak 7. – točka a –podstavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Strane iz ispitnog postupka obavješćuju se odmah nakon pokretanja o odabranoj trećoj zemlji tržišnoga gospodarstva te im se daje 10 dana za iznošenje primjedbi.

Strane iz ispitnog postupka obavješćuju se odmah nakon pokretanja o odabranoj odgovarajućoj reprezentativnoj zemlji te im se daje 10 dana za iznošenje primjedbi.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.a (nova)

Uredba (EU) br. 2016/1036

Članak 3. – stavak 6.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(2a)  U članku 3. stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6. Na temelju svih relevantnih dokaza predstavljenih u vezi sa stavkom 2. mora se dokazati da dampinški uvoz nanosi štetu u smislu ove Uredbe. To posebno podrazumijeva dokazivanje da su obujam i/ili razine cijena utvrđeni u skladu sa stavkom 3., odgovorni za utjecaj na industriju Unije, a kako je utvrđeno u stavku 5., i da taj utjecaj postoji u mjeri u kojoj može biti klasificiran kao materijalni.”

"6. Na temelju svih relevantnih dokaza i najboljih dostupnih informacija predstavljenih u vezi sa stavkom 2. mora se dokazati da dampinški uvoz nanosi štetu u smislu ove Uredbe. To posebno podrazumijeva dokazivanje da su obujam i/ili razine cijena utvrđeni u skladu sa stavkom 3., odgovorni za utjecaj na industriju Unije, a kako je utvrđeno u stavku 5., i da taj utjecaj postoji u mjeri u kojoj može biti klasificiran kao materijalni.”

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EU) br. 2016/1036

Članak 11. – stavak 3. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U slučaju prijelaza s uobičajene vrijednosti izračunane u skladu s bivšim člankom 2. stavkom 7. točkama (a) ili (b) na uobičajenu vrijednost izračunanu u skladu s člankom 2. stavcima 1. do 6.a smatra se da razumno razdoblje istječe na dan kada je pokrenuta prva revizija zbog predstojećeg isteka mjera nakon tog prijelaza.

Ako se postojeće antidampinške mjere temelje na uobičajenoj vrijednosti izračunatoj u skladu s bivšim člankom 2. stavkom 7. točkama (a) ili (b) Uredbe (EU) 2016/1036, metodologija iz stavka 6.a članka 2. ne zamjenjuje prvotnu metodologiju koja se koristila za utvrđivanje uobičajene vrijednosti do dana kada je okončana prva revizija zbog predstojećeg isteka tih mjera nakon stupanja na snagu Uredbe....

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EU) br. 2016/1036

Članak 11. – stavak 4. – podstavak 4.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U slučaju prijelaza s uobičajene vrijednosti izračunane u skladu s bivšim člankom 2. stavkom 7. točkama (a) ili (b) na uobičajenu vrijednost izračunanu u skladu s člankom 2. stavcima 1. do 6.a svaka revizija u skladu s ovim stavkom odgađa se do dana kada je pokrenuta prva revizija zbog predstojećeg isteka mjera nakon tog prijelaza.

Ako se postojeće antidampinške mjere temelje na uobičajenoj vrijednosti izračunatoj u skladu s bivšim člankom 2. stavkom 7. točkama (a) ili (b) Uredbe (EU) 2016/1036, metodologija iz stavka 6.a članka 2. ne zamjenjuje prvotnu metodologiju koja se koristila za utvrđivanje uobičajene vrijednosti do dana kada je okončana prva revizija zbog predstojećeg isteka tih mjera nakon stupanja na snagu Uredbe....

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.a (nova)

Uredba (EU) br. 2016/1036

Članak 16. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(5a)  U članku 16. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1. Ako smatra prikladnim, Komisija ide u posjete kako bi pregledala evidencije uvoznika, izvoznika, trgovaca, zastupnika, trgovinskih udruženja i organizacija, kako bi provjerila dostavljene podatke o dampingu i šteti. U slučaju izostanka točnog i pravovremenog odgovora Komisija može odabrati da neće obaviti posjet radi provjere.”

„1. Ako smatra prikladnim, Komisija u posjete šalje iskusne predstavnike kako bi pregledali evidencije uvoznika, izvoznika, trgovaca, zastupnika, trgovinskih udruženja i organizacija, kako bi provjerila dostavljene podatke o dampingu i šteti. U slučaju izostanka točnog i pravovremenog odgovora Komisija može odabrati da neće obaviti posjet radi provjere.”

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.b (nova)

Uredba (EU) br. 2016/1036

Članak 18. – stavak 1. – podstavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(5b)  U članku 18., stavku 1., podstavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„U slučajevima u kojima zainteresirana stranka odbija pristup ili na neki drugi način ne pruža potrebne podatke u rokovima iz ove Uredbe, ili ako znatno ometa ispitni postupak, privremeni ili konačni nalazi, pozitivni ili negativni, mogu se donijeti na temelju raspoloživih podataka.

„U slučajevima u kojima zainteresirana stranka odbija pristup ili na neki drugi način ne pruža potrebne podatke u rokovima iz ove Uredbe, ili ako znatno ometa ispitni postupak, privremeni ili konačni nalazi donose se na temelju najboljih raspoloživih podataka.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.c (nova)

Uredba (EU) br. 2016/1036

Članak 18. – stavak 1. – podstavak 3.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(5c)  U članku 18., stavak 1., podstavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„Zainteresirane strane upoznaje se s posljedicama nesuradnje.”

„Zainteresirane strane upoznaje se s posljedicama nesuradnje i upisuje ih se u registar koji će Komisiji i partnerskim zemljama omogućiti da posebnu pozornost usmjere na djelovanje tih strana.”

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.d (nova)

Uredba (EU) br. 2016/1036

Prilog I. (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5d)  Umeće se sljedeći Prilog:

 

„Prilog –I.

 

1. Konvencija o prisilnom ili obveznom radu, br. 29 (1930.)

 

2. Konvencija o slobodi udruživanja i zaštiti prava na organiziranje, br. 87 (1948.)

 

3. Konvencija o primjeni načela o pravu na organiziranje i kolektivno pregovaranje, br. 98 (1949.)

 

4. Konvencija o jednakoj naknadi za radnike i radnice za rad iste vrijednosti, br. 100 (1951.)

 

5. Konvencija o ukidanju prisilnog rada, br. 105 (1957.)

 

6. Konvencija o diskriminaciji u pogledu zapošljavanja i zanimanja, br. 111 (1958.)

 

7. Konvencija o najnižoj dobi za zapošljavanje, br. 138 (1973.)

 

8. Konvencija o zabrani i trenutnim djelovanjima za ukidanje najgorih oblika dječjeg rada, br. 182 (1999.)”;

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1.

Uredba (EU) br. 2016/1037

Članak 10. – stavak 7. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija isto tako nudi savjetovanje predmetnoj zemlji podrijetla i/ili izvoza u pogledu drugih subvencija utvrđenih tijekom ispitnog postupka. U tim situacijama Komisija zemlji podrijetla i/ili izvoza šalje sažetak glavnih elemenata koji se odnose na druge subvencije, osobito na one iz stavka 2. točke (c) ovog članka. Ako dodatne subvencije nisu obuhvaćene obaviješću o pokretanju postupka, obavijest o pokretanju postupka se mijenja, a izmijenjena verzija objavljuje se u Službenom listu Europske unije te se pozivaju sve zainteresirane strane da iznesu primjedbe.

Komisija isto tako nudi savjetovanje predmetnoj zemlji podrijetla i/ili izvoza u pogledu drugih subvencija utvrđenih tijekom ispitnog postupka. U tim situacijama Komisija zemlji podrijetla i/ili izvoza šalje sažetak glavnih elemenata koji se odnose na druge subvencije, osobito na one iz stavka 2. točke (c) ovog članka. Ako dodatne subvencije nisu obuhvaćene obaviješću o pokretanju postupka, obavijest o pokretanju postupka se mijenja, a izmijenjena verzija objavljuje se u Službenom listu Europske unije. Svim zainteresiranim stranama bit će dan dodatan, dovoljan rok da iznesu primjedbe.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ova Uredba primjenjuje se na sve odluke o pokretanju postupaka i na sve postupke, uključujući početne ispitne postupke i ispitne postupke revizije pokrenute na dan stupanja na snagu ove Uredbe ili nakon tog dana.

Ova Uredba primjenjuje se na sve ispitne postupke iz članka 5. Uredbe (EU) 2016/1036 započete na ili nakon ...[unijeti datum stupanja na snagu ove Uredbe]. Za sve druge ispitne postupke, ova uredba se primjenjuje od dana kada je, nakon navedenog dana, okončana prva revizija zbog predstojećeg isteka predmetnih mjera.

(1)

Još nije objavljeno u Službenom listu.

(2)

Usvojeni tekstovi P8_TA(2016)0223.


MIŠLJENJE Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (30.5.2017)

upućeno Odboru za međunarodnu trgovinu

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća   o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1036 o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije i Uredbe (EU) 2016/1037 o zaštiti od subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije

(COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Jerzy Buzek

AMANDMANI

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku poziva Odbor za međunarodnu trgovinu da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman     1

Prijedlog uredbe

Pozivanje 2.a (novo)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

uzimajući u obzir Rezoluciju Europskog parlamenta od 12. svibnja 2016. o statusu tržišnoga gospodarstva Kine,

Amandman     2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a)  Unija bi trebala moći učinkovito štititi svoju industriju od dampinga, a budući postupci Unije trebali bi biti u skladu s propisima Svjetske trgovinske organizacije. Instrument s istim pravilima za sve trgovinske partnere prava je osnova za održive trgovinske odnose.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Člankom 2. stavkom 7. točkama (a) i (b) Uredbe (EU) 2016/1036 propisuje se temelj određivanja uobičajene vrijednosti u slučaju uvoza iz zemalja bez tržišnoga gospodarstva. S obzirom na događanja u određenim zemljama koje su članice WTO-a primjereno je da se za te zemlje uobičajena vrijednost određuje na temelju članka 2. stavaka 1. do 6.a Uredbe (EU) 2016/1036 s učinkom od dana kada ova Uredba stupa na snagu i podložno odredbama iz ove Uredbe. Za one zemlje koje na dan pokretanja ispitnog postupka nisu članice WTO-a i navedene su u Prilogu I. Uredbi (EU) 2015/7552 uobičajena vrijednost trebala bi se odrediti na temelju članka 2. stavka 7. Uredbe (EU) 2016/1036 kako je izmijenjen ovom Uredbom. Ovom se Uredbom ne bi trebalo dovoditi u pitanje utvrđivanje činjenice je li određena članica WTO-a zemlja tržišnoga gospodarstva ili nije.

(2)  S obzirom na događanja u području svjetske trgovine, koja se tiču i članica WTO-a, te s obzirom na njihove učinke na domaću industriju, primjereno je da se uobičajena vrijednost određuje na temelju članka 2. stavaka 1. do 6.a Uredbe (EU) 2016/1036 s učinkom od dana kada ova Uredba stupa na snagu i podložno odredbama iz ove Uredbe. Za zemlje bez tržišnoga gospodarstva koje su članice WTO-a ili zemlje koje na dan pokretanja ispitnog postupka nisu članice WTO-a i navedene su u Prilogu I. Uredbi (EU) 2015/7552 uobičajena vrijednost trebala bi se odrediti na temelju članka 2. stavka 7. Uredbe (EU) 2016/1036 kako je izmijenjen ovom Uredbom.

__________________

__________________

2 Uredba (EU) 2015/755 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o zajedničkim pravilima za uvoz iz određenih trećih zemalja (SL L 123, 19.5.2015., str. 33.).

2 Uredba (EU) 2015/755 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o zajedničkim pravilima za uvoz iz određenih trećih zemalja (SL L 123, 19.5.2015., str. 33.).

Obrazloženje

Izvjestitelj za članice WTO-a zadržava izričito upućivanje na zemlje sa statusom tržišnoga gospodarstva ili zemlje bez njega, kao što je primjerice predviđeno člankom 15.d Protokola o pristupanju Kine WTO-u.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a)  S obzirom na sporazum Vijeća u cilju modernizacije instrumenata trgovinske zaštite Unije i postizanja učinkovitih antidampinških mjera nužno je voditi računa o tome da pravilo niže pristojbe neopravdano smanjuje antidampinške pristojbe na razinu koja je niža od dampinške marže. Stoga bi, u skladu s preporukom Europskog parlamenta iz njegovog stajališta usvojenog u prvom čitanju 16. travnja 2014. o modernizaciji instrumenata trgovinske zaštite, trebalo ukloniti pravilo niže pristojbe, ubrzati postupke trgovinske zaštite, uvesti privremene pristojbe te sindikatima i MSP-ovima omogućiti podnošenje antidampinških pritužbi.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  S obzirom na iskustvo iz prijašnjih postupaka primjereno je objasniti okolnosti u kojima se može smatrati da postoje znatni poremećaji kojima se u velikoj mjeri utječe na sile slobodnog tržišta. Osobito, primjereno je objasniti da se može smatrati da ta situacija postoji, među ostalim, ako prijavljene cijene ili troškovi, uključujući troškove sirovina, nisu rezultat sila slobodnog tržišta jer na njih utječu državne intervencije. Nadalje je primjereno objasniti da se pri razmatranju postojanja takve situacije u obzir može uzeti, među ostalim, mogući učinak sljedećeg: da na predmetnom tržištu u znatnoj mjeri djeluju poduzeća koja su u vlasništvu, pod kontrolom ili nadzorom politike odnosno vodstvom državnih organa zemlje izvoznice, prisutnosti države u poduzećima zbog koje država može utjecati na cijene ili troškove, javnih politika ili mjera kojima se diskriminira u korist domaćih dobavljača ili se na drugi način utječe na sile slobodnog tržišta te pristupa financijskim sredstvima koji odobravaju ustanove koje provode ciljeve javnih politika. Nadalje je primjereno predvidjeti da službe Komisije mogu objaviti izvješće u kojem se opisuje konkretna situacija u vezi s tim kriterijima u određenoj zemlji ili u određenom sektoru, da to izvješće i dokazi na kojima se ono temelji mogu biti dio dosjea ispitnih postupaka koji se odnose na tu zemlju ili sektor i da bi zainteresirane strane trebale imati dovoljno prilika za iznošenje primjedbi na izvješće i dokaze na kojima se ono temelji u svakom ispitnom postupku u kojem se takvo izvješće ili dokazi upotrebljavaju.

(3)  S obzirom na iskustvo iz prijašnjih postupaka primjereno je objasniti okolnosti u kojima se može smatrati da postoje znatni poremećaji kojima se u velikoj mjeri utječe na sile slobodnog tržišta. Osobito, primjereno je objasniti da se može smatrati da ta situacija postoji, među ostalim, ako prijavljene cijene ili troškovi, uključujući troškove sirovina i druge čimbenike proizvodnje, nisu rezultat sila slobodnog tržišta jer na njih utječu državne intervencije na bilo kojoj razini, uključujući središnju, regionalnu i lokalnu razinu. Nadalje je primjereno objasniti da se pri razmatranju postojanja takve situacije u obzir može uzeti, među ostalim, mogući učinak sljedećeg:

 

da na predmetnom tržištu u znatnoj mjeri djeluju poduzeća, kao što su javna tijela, koja su u vlasništvu, pod kontrolom ili nadzorom politike odnosno vodstvom, izravnim ili neizravnim, državnih organa zemlje izvoznice, prisutnosti države u poduzećima zbog koje država može utjecati na cijene ili troškove, javnih politika ili mjera kojima se diskriminira u korist domaćih dobavljača, primjerice primjenom cijena koje utvrđuje država ili diskriminacijom u pogledu poreznih, trgovinskih ili monetarnih sustava ili se na drugi način utječe na sile slobodnog tržišta, uključujući dodjelu sredstava, nepostojanje transparentnog i nediskriminirajućeg prava trgovačkih društava kojim se jamči primjereno korporativno upravljanje, kao što je primjena međunarodnih računovodstvenih standarda, zaštita dioničara te javno dostupne i točne informacije o poduzećima, nepostojanje i provedba usklađenog, djelotvornog i transparentnog niza propisa kojima je zajamčeno poštovanje prava vlasništva i pravilno funkcioniranje mehanizma stečaja, nepostojanje istinskog financijskog sektora koji funkcionira neovisno o državi i koji u pravu i u praksi podliježe dostatnim jamstvima i odgovarajućem nadzoru, nedostatak sukladnosti s međunarodnim socijalnim i ekološkim standardima što zatim utječe na troškove proizvodnje.

 

Nadalje je primjereno predvidjeti da bi službe Komisije trebale što prije objaviti izvješće u kojem se opisuje konkretna situacija u vezi s tim kriterijima u određenoj zemlji ili u određenom sektoru, da bi to izvješće i dokazi na kojima se ono temelji trebali biti dio dosjea ispitnih postupaka koji se odnose na tu zemlju ili sektor i da bi se po potrebi trebalo redovito ažurirati i da bi zainteresirane strane trebale imati dovoljno prilika za iznošenje primjedbi na izvješće i dokaze na kojima se ono temelji u svakom ispitnom postupku u kojem se takvo izvješće ili dokazi upotrebljavaju.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Nadalje je primjereno podsjetiti da bi se troškovi obično trebali izračunavati na temelju evidencije izvoznika ili proizvođača iz ispitnog postupka. Međutim, ako postoje znatni poremećaji u zemlji izvoznici zbog kojih su troškovi iz evidencije predmetne strane umjetno niski, ti se troškovi mogu prilagoditi ili utvrditi na razumnoj osnovi, uključujući informacije s drugih reprezentativnih tržišta ili koje proizlaze iz međunarodnih cijena ili referentnih vrijednosti. S obzirom na iskustvo iz prijašnjih postupaka primjereno je objasniti da bi se za potrebe primjene odredaba uvedenih ovom Uredbom u obzir trebali uzeti svi relevantni dokazi koji su dio dosjea i na koje su zainteresirane strane imale priliku iznijeti primjedbe, uključujući relevantna izvješća o procjeni u vezi s okolnostima koje prevladavaju na domaćem tržištu proizvođača izvoznika i dokaze na kojima se ona temelje.

(4)  Nadalje je primjereno podsjetiti da bi se troškovi obično trebali izračunavati na temelju evidencije izvoznika ili proizvođača iz ispitnog postupka. Međutim, ako postoje znatni poremećaji u zemlji izvoznici zbog kojih su troškovi iz evidencije predmetne strane umjetno niski i ne odražavaju stvarne tržišne vrijednosti, ti bi se troškovi trebali prilagoditi ili utvrditi na razumnoj osnovi, uključujući informacije s drugih reprezentativnih tržišta ili koje proizlaze iz nenarušenih međunarodnih cijena ili referentnih vrijednosti, uključujući po potrebi cijene ili referentne vrijednosti Unije. S obzirom na iskustvo iz prijašnjih postupaka primjereno je objasniti da bi se za potrebe primjene odredaba uvedenih ovom Uredbom u obzir trebali uzeti svi relevantni dokazi koji su dio dosjea i na koje su zainteresirane strane imale priliku iznijeti primjedbe, uključujući relevantna izvješća o procjeni u vezi s okolnostima koje prevladavaju na domaćem tržištu proizvođača izvoznika i dokaze na kojima se ona temelje.

Amandman     7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  U nedostatku drugih posebnih prijelaznih pravila kojima se uređuje to pitanje, primjereno je predvidjeti primjenu ove Uredbe na sve odluke o pokretanju postupaka i na sve postupke, uključujući početne ispitne postupke i ispitne postupke revizije pokrenute na dan stupanja na snagu ove Uredbe ili nakon tog dana, u skladu s člankom 11. stavkom 9. Uredbe (EU) 2016/1036. Nadalje, posebnim prijelaznim pravilom i uzimajući u obzir nedostatak drugog posebnog prijelaznog pravila kojim se uređuje to pitanje, primjereno je predvidjeti da bi se u slučaju prijelaza s uobičajene vrijednosti izračunane u skladu s člankom 2. stavkom 7. točkama (a) ili (b) na uobičajenu vrijednost izračunanu u skladu s člankom 2. stavcima 1. do 6.a trebalo smatrati da razumno razdoblje iz članka 11. stavka 3. prvog podstavka Uredbe (EU) 2016/1036 istječe na dan kada je pokrenuta prva revizija zbog predstojećeg isteka mjera nakon tog prijelaza. U cilju smanjivanja rizika izbjegavanja odredbi iz ove Uredbe isti bi se pristup trebao primjenjivati u pogledu revizija koje se provode u skladu s člankom 11. stavkom 4. Uredbe (EU) 2016/1036. Isto je tako primjereno podsjetiti da prijelaz s uobičajene vrijednosti izračunane u skladu s člankom 2. stavkom 7. točkama (a) ili (b) na uobičajenu vrijednost izračunanu u skladu s člankom 2. stavcima 1. do 6.a sam po sebi ne bi bio dostatan dokaz u smislu članka 11. stavka 3. Uredbe (EU) 2016/1036. Takvim prijelaznim pravilima trebala bi se ispuniti pravna praznina zbog koje bi u suprotnom moglo doći do pravne nesigurnosti, zainteresiranim stranama trebale bi se pružiti razumne mogućnosti za prilagodbu situaciji koja nastaje istekom starih pravila i stupanjem na snagu novih pravila te bi se trebala olakšati učinkovita, pravilna i pravedna primjena Uredbe (EU) 2016/1036.

(6)  U nedostatku drugih posebnih prijelaznih pravila kojima se uređuje to pitanje, primjereno je predvidjeti primjenu ove Uredbe na sve odluke o pokretanju postupaka i na sve postupke, uključujući početne ispitne postupke i ispitne postupke revizije pokrenute na dan stupanja na snagu ove Uredbe ili nakon tog dana, u skladu s člankom 11. stavkom 9. Uredbe (EU) 2016/1036. Nadalje, posebnim prijelaznim pravilom i uzimajući u obzir nedostatak drugog posebnog prijelaznog pravila kojim se uređuje to pitanje, primjereno je predvidjeti da bi se u slučaju prijelaza s uobičajene vrijednosti izračunane u skladu s člankom 2. stavkom 7. točkama (a) ili (b) na uobičajenu vrijednost izračunanu u skladu s člankom 2. stavcima 1. do 6.e trebalo smatrati da razumno razdoblje iz članka 11. stavka 3. prvog podstavka Uredbe (EU) 2016/1036 istječe na dan kada je pokrenuta prva revizija zbog predstojećeg isteka mjera nakon tog prijelaza. U cilju smanjivanja rizika izbjegavanja odredbi iz ove Uredbe isti bi se pristup trebao primjenjivati u pogledu revizija koje se provode u skladu s člankom 11. stavkom 4. Uredbe (EU) 2016/1036. Isto je tako primjereno podsjetiti da prijelaz s uobičajene vrijednosti izračunane u skladu s člankom 2. stavkom 7. točkama (a) ili (b) na uobičajenu vrijednost izračunanu u skladu s člankom 2. stavcima 1. do 6.e sam po sebi ne bi bio dostatan dokaz u smislu članka 11. stavka 3. Uredbe (EU) 2016/1036. Takvim prijelaznim pravilima trebala bi se ispuniti pravna praznina zbog koje bi u suprotnom moglo doći do pravne nesigurnosti, zainteresiranim stranama trebale bi se pružiti razumne mogućnosti za prilagodbu situaciji koja nastaje istekom starih pravila i stupanjem na snagu novih pravila te bi se trebala olakšati učinkovita, pravilna i pravedna primjena Uredbe (EU) 2016/1036.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a)  Unija bi se multilateralnim ili bilateralnim djelovanjem trebala koordinirati sa svojim glavnim trgovinskim partnerima prije i tijekom ispitnih postupaka. U tom pogledu Komisija bi s našim glavnim trgovinskim partnerima trebala provesti komparativno praćenje antidampinškog izračuna, a rezultati bi se trebali proslijediti zainteresiranim stranama.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.

Uredba (EU) br. 2016/1036

Članak 2. – stavak 6.a – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  Ako se tijekom primjene ove odredbe ili bilo koje druge relevantne odredbe ove Uredbe utvrdi da upotreba domaćih cijena i troškova u zemlji izvoznici nije primjerena zbog postojanja znatnih poremećaja, uobičajena vrijednost izračunava se na temelju troškova proizvodnje i prodaje koji odražavaju nenarušene cijene odnosno referentne vrijednosti. U tu svrhu izvori koji se mogu upotrijebiti uključuju nenarušene međunarodne cijene, troškove ili referentne vrijednosti odnosno odgovarajuće troškove proizvodnje i prodaje u odgovarajućoj reprezentativnoj zemlji koja je na sličnom stupnju gospodarskog razvoja kao zemlja izvoznica, uz uvjet da su dostupni relevantni podaci o troškovima. Izračunana uobičajena vrijednost uključuje razuman iznos troškova prodaje te administrativnih i općih troškova i iznos dobiti.

(a)  Ako se utvrdi da upotreba domaćih cijena i troškova u zemlji izvoznici nije primjerena zbog postojanja znatnih poremećaja u cjelokupnom gospodarstvu ili u određenim sektorima gospodarstva, uobičajena vrijednost temelji se na cijeni ili se izračunava na temelju troškova proizvodnje i prodaje koji odražavaju nenarušene cijene odnosno referentne vrijednosti za svaki čimbenik proizvodnje. U tu svrhu izvori koji se mogu upotrijebiti uključuju nenarušene međunarodne cijene, troškove ili referentne vrijednosti odnosno odgovarajuće troškove proizvodnje i prodaje u odgovarajućoj reprezentativnoj zemlji, uključujući one u Uniji te s dovoljnom razinom međunarodnih socijalnih i okolišnih normi, uz uvjet da su dostupni relevantni podaci o troškovima. Izračunana uobičajena vrijednost uključuje razuman iznos troškova prodaje te administrativnih i općih troškova i iznos dobiti.

 

Ako izvoznik može jasno dokazati da na njegove cijene ili troškove svih čimbenika proizvodnje ne utječu znatni poremećaji, te se cijene ili troškovi koriste za izračun uobičajene vrijednosti.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.

Uredba (EU) br. 2016/1036

Članak 2. – stavak 6.a – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  Može se smatrati da postoje znatni poremećaji povezani s predmetnim proizvodom u smislu točke (a), među ostalim, ako prijavljene cijene ili troškovi, uključujući troškove sirovina, nisu rezultat sila slobodnog tržišta jer na njih utječu državne intervencije. Pri razmatranju postojanja znatnih poremećaja u obzir se može uzeti, među ostalim, mogući učinak sljedećeg: da na predmetnom tržištu u znatnoj mjeri djeluju poduzeća koja su u vlasništvu, pod kontrolom ili nadzorom politike odnosno vodstvom državnih organa zemlje izvoznice, prisutnosti države u poduzećima zbog koje država može utjecati na cijene ili troškove, javnih politika ili mjera kojima se diskriminira u korist domaćih dobavljača ili se na drugi način utječe na sile slobodnog tržišta te pristupa financijskim sredstvima koji odobravaju ustanove koje provode ciljeve javnih politika.

(b)  Može se smatrati da postoje znatni poremećaji u smislu točke (a), među ostalim, ako prijavljene cijene ili troškovi, uključujući troškove sirovina i drugih čimbenika proizvodnje, nisu rezultat sila slobodnog tržišta jer na njih na bilo kojoj razini utječu državne intervencije. Pri razmatranju postojanja znatnih poremećaja u obzir se uzima, među ostalim, mogući učinak sljedećeg:

 

da na predmetnom tržištu u znatnoj mjeri djeluju poduzeća koja su u vlasništvu, pod kontrolom ili nadzorom politike odnosno vodstvom, izravnim ili neizravnim (na primjer javna tijela), državnih organa zemlje izvoznice, prisutnosti države u poduzećima zbog koje država može utjecati na cijene ili troškove, javnih politika ili mjera kojima se diskriminira u korist domaćih dobavljača, primjerice primjenom cijena koje utvrđuje država ili diskriminacijom u pogledu poreznih, trgovinskih ili monetarnih sustava ili se na drugi način utječe na sile slobodnog tržišta, uključujući dodjelu sredstava, nepostojanje transparentnog i nediskriminirajućeg prava trgovačkih društava kojim se jamči primjereno korporativno upravljanje, kao što je primjena međunarodnih računovodstvenih standarda, zaštita dioničara te javno dostupne i točne informacije o poduzećima, nepostojanje i provedba usklađenog, djelotvornog i transparentnog niza propisa kojima je zajamčeno poštovanje prava vlasništva i pravilno funkcioniranje mehanizma stečaja, nepostojanje istinskog financijskog sektora koji funkcionira neovisno o državi i koji u pravu i u praksi podliježe dostatnim jamstvima i odgovarajućem nadzoru, nedostatak sukladnosti s međunarodnim socijalnim i ekološkim standardima što zatim utječe na troškove proizvodnje.

Amandman     11

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.

Uredba (EU) br. 2016/1036

Članak 2. – stavak 6.a – točka ba (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  Smatra se da postoje znatni poremećaji povezani s predmetnim proizvodom u smislu točke (a), među ostalim ako prijavljene cijene ili troškovi nastanu zbog viška kapaciteta u smislu da cijena ili trošak proizvoda nisu rezultat sila slobodnog tržišta jer na njih utječu razine hiperprodukcije koje smanjuju utjecaj fiksnih troškova.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.

Uredba (EU) br. 2016/1036

Članak 2. – stavak 6.a – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  Prema potrebi službe Komisije mogu objaviti izvješće u kojem se opisuje konkretna situacija u vezi s tim kriterijima navedenima u točki (b) u određenoj zemlji ili u određenom sektoru. To izvješće i dokazi na kojima se ono temelji mogu biti dio dosjea ispitnih postupaka koji se odnose na tu zemlju ili sektor. Zainteresirane strane moraju imati dovoljno prilika nadopuniti izvješće i dokaze na kojima se ono temelji, iznijeti primjedbe na izvješće i dokaze na kojima se ono temelji i koristiti se izvješćem i dokazima na kojima se ono temelji u svakom ispitnom postupku u kojem se takvo izvješće ili dokazi upotrebljavaju. U zaključcima se uzimaju u obzir svi relevantni dokazi iz dosjea.

(c)  Službe Komisije što prije objavljuju javno izvješće u kojem se opisuje konkretna situacija u vezi s tim kriterijima navedenima u točki (b) u određenoj zemlji ili u određenom sektoru. U izvješću se među ostalim i po potrebi navode informacije o sukladnosti s međunarodnim ekološkim i socijalnim standardima koji utječu na troškove proizvodnje. To izvješće i dokazi na kojima se ono temelji, kao i relevantni rezultati prijašnjih ispitnih postupaka EU-a i izvješća o zemljama,

dio su dosjea ispitnih postupaka koji se odnose na tu zemlju ili sektor. Zainteresirane strane, uključujući sindikate i mala i srednja poduzeća, moraju imati dovoljno prilika nadopuniti izvješće i dokaze na kojima se ono temelji, iznijeti primjedbe na izvješće i dokaze na kojima se ono temelji i koristiti se izvješćem i dokazima na kojima se ono temelji u svakom ispitnom postupku u kojem se takvo izvješće ili dokazi upotrebljavaju. Komisija u skladu s time obavješćuje Europski parlament i Vijeće. U zaključcima se uzimaju u obzir svi relevantni dokazi iz dosjea na temelju pouzdanih, sigurnih i pravovremenih informacija i dostupnih podataka. Komisija redovito ažurira izvješće i dokaze na kojima se ono temelji i to najmanje svakih pet godina ili kada god se promijenit situacija u vezi s tim kriterijima utvrđenima u točki (b).

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.

Uredba (EU) br. 2016/1036

Članak 2. – stavak 6.a – točka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  Industrija Unije može se koristiti izvješćem iz točke (c) za izračun uobičajene vrijednosti kada podnosi pritužbu u skladu s člankom 5. ili zahtjev za reviziju u skladu s člankom 11.

(d)  Industrija Unije i sindikati mogu se koristiti izvješćem iz točke (c) za izračun uobičajene vrijednosti kada podnose pritužbu u skladu s člankom 5., zahtjev za reviziju u skladu s člankom 11. ili zahtjev za ponovni ispitni postupak u skladu s člankom 12. To izvješće dovoljan je dokaz da bi se opravdao izračun uobičajene vrijednosti u pritužbi ili zahtjevu na temelju metodologije iz stavka 6.a. Nadalje, ako znatan dio industrije Unije koji ulaže pritužbu čine mala i srednja poduzeća, izračun uobičajene vrijednosti u pritužbi ili zahtjevu može se temeljiti na informacijama u vezi s troškovima proizvodnje dotičnog proizvoda u Uniji.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.

Uredba (EU) br. 2016/1036

Članak 2. – stavak 6.a – točka e

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  Ubrzo nakon pokretanja ispitnog postupka strane u postupku obavješćuju se o relevantnim izvorima koje Komisija namjerava upotrijebiti za potrebe točke (a) i daje im se 10 dana za iznošenje primjedbi. U tu svrhu zainteresirane strane imaju pristup dosjeu, uključujući sve dokaze kojima se tijelo koje provodi ispitni postupak koristi, ne dovodeći u pitanje članak 19.

(e)  Ubrzo nakon pokretanja ispitnog postupka strane u postupku, uključujući sindikate i MSP-ove, obavješćuju se o relevantnim izvorima koje Komisija namjerava upotrijebiti za potrebe točke (a) i daje im se 10 dana za iznošenje primjedbi. U tu svrhu zainteresirane strane imaju pristup dosjeu, uključujući sve dokaze kojima se tijelo koje provodi ispitni postupak koristi, ne dovodeći u pitanje članak 19. U roku od najviše tri mjeseca od pokretanja ispitnog postupka stranama u postupku šalje se dopis s pojašnjenjima o tome koju metodologiju treba primjenjivati.

Amandman     15

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

 

Do tog datuma Komisija će objaviti svoje izvješće iz članka 1. točke 1. ove Uredbe u pogledu članka 6.a točkom (c) Uredbe (EU) 2016/1036.

 

 

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Zaštita od dampinškog i subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije

Referentni dokumenti

COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

21.11.2016

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

21.11.2016

Izvjestiteljica za mišljenje

       Datum imenovanja

Paloma López Bermejo

5.12.2016

Razmatranje u odboru

27.2.2017

 

 

 

Datum usvajanja

30.5.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

30

21

5

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling, Constanze Krehl, Barbara Kudrycka, Olle Ludvigsson, Florent Marcellesi, Marian-Jean Marinescu, Marisa Matias, Markus Pieper, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Pavel Telička, Anneleen Van Bossuyt

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Fabio Massimo Castaldo, Nicola Danti, Gabriele Preuß

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU ČIJE SE MIŠLJENJE TRAŽI

30

+

ALDE

Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Pavel Telicka, Lieve Wierinck

ENF

Angelo Ciocca, Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Markus Pieper, Herbert Reul, Massimiliano Salini, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

Verts/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Claude Turmes

21

-

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

GUE

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlícek, Paloma López Bermejo, Marisa Matias

S&D

José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Adam Gierek, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Gabriele Preuβ, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

5

0

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský, Anneleen Van Bossuyt

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Zaštit od dampinškog i subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije

Referentni dokumenti

COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD)

Datum podnošenja EP-u

9.11.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

21.11.2016

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

21.11.2016

JURI

21.11.2016

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Salvatore Cicu

28.11.2016

 

 

 

Razmatranje u odboru

24.1.2017

4.5.2017

 

 

Datum usvajanja

20.6.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

33

3

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Franck Proust, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Eric Andrieu, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Nicola Danti, Seán Kelly, Sander Loones, Georg Mayer, Bolesław G. Piecha, Jarosław Wałęsa

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Clara Eugenia Aguilera García, Birgit Collin-Langen, Edouard Martin, Massimiliano Salini

Datum podnošenja

27.6.2017


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

33

+

ALDE

Dita Charanzová, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

Sander Loones, Emma McClarkin, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Georg Mayer, Franz Obermayr, Matteo Salvini

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Birgit Collin-Langen, Santiago Fisas Ayxelà, Seán Kelly, Franck Proust, Massimiliano Salini, Tokia Saïfi, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Danti, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Edouard Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster

Verts/ALE

Klaus Buchner

3

-

EFDD

Tiziana Beghin, David Borrelli

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

2

0

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Helmut Scholz

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna napomena