Eljárás : 2016/0351(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0236/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0236/2017

Viták :

PV 14/11/2017 - 15
CRE 14/11/2017 - 15

Szavazatok :

PV 15/11/2017 - 13.11
CRE 15/11/2017 - 13.11
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0437

JELENTÉS     ***I
PDF 819kWORD 110k
27.6.2017
PE 602.983v04-00 A8-0236/2017

az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló (EU) 2016/1036 rendelet és az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről szóló (EU) 2016/1037 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD))

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

Előadó: Salvatore Cicu

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 VÉLEMÉNY az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló (EU) 2016/1036 rendelet és az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről szóló (EU) 2016/1037 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM2016)0721),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 207. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0456/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. március 29-i véleményére(1),

–  tekintettel a Kína piacgazdasági státuszáról szóló 2016. május 12-i európai parlamenti állásfoglalásra(2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság véleményére (A8-0236/2017),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (EU) 2016/1036 rendelet 2. cikke (7) bekezdésének a) pontja, valamint 2. cikke (7) bekezdésének b) pontja meghatározza a rendes érték megállapításának alapját a nem piacgazdasággal rendelkező országokból érkező behozatal esetében. A WTO-tagországok némelyike tekintetében tapasztalható fejlemények fényében helyénvaló az említett országokra vonatkozóan a rendes értéket e rendelet hatálybalépésének napjától és e rendelet rendelkezéseinek megfelelően az (EU) 2016/1036 rendelet 2. cikkének (1)–(6a) bekezdése alapján megállapítani. Azon országok esetében, amelyek a megindítás idején nem tagjai a WTO-nak és szerepelnek az (EU) 2015/755 rendelet1 I. mellékletében, a rendes értéket az (EU) 2016/1036 rendelet 2. cikkének e rendelettel módosított (7) bekezdése alapján kell megállapítani. E rendelet nem érinti annak megállapítását, hogy valamely WTO-tag piacgazdasággal rendelkezik-e vagy sem.

(2)  Az (EU) 2016/1036 rendelet 2. cikke (7) bekezdésének a) pontja, valamint 2. cikke (7) bekezdésének b) pontja meghatározza a rendes érték megállapításának alapját a nem piacgazdasággal rendelkező országokból érkező behozatal esetében. A WTO-tagországok esetében helyénvaló az említett országokra vonatkozóan a rendes értéket e rendelet hatálybalépésének napjától és e rendelet rendelkezéseinek megfelelően az (EU) 2016/1036 rendelet 2. cikkének (1)–(6a) bekezdése alapján megállapítani. Azon országok esetében, amelyek a megindítás idején nem tagjai a WTO-nak és szerepelnek az (EU) 2015/755 rendelet1 I. mellékletében, a rendes értéket az (EU) 2016/1036 rendelet 2. cikkének e rendelettel módosított (7) bekezdése alapján kell megállapítani. E rendelet nem érinti annak megállapítását, hogy valamely WTO-tag piacgazdasággal rendelkezik-e vagy sem. E rendelet összhangban van az Unió nemzetközi jog szerinti kötelezettségeivel, és hivatkozást tartalmaz a tagállamok által az ENSZ fenntartható fejlesztési céljaival összefüggésben tett kötelezettségvállalásokra. A rendelet nem érintheti továbbá az azon jegyzőkönyvekben és egyéb eszközökben foglalt feltételeket sem, amelyekkel összhangban az országok csatlakoztak a WTO-t létrehozó Marrákesi Egyezményhez. A rendeletben foglalt szabályok alkalmazása során döntő fontosságú az információk Unió általi koordinálása és cseréje a fő kereskedelmi partnerekkel.

––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––

1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/755 rendelete (2015. április 29.) az egyes harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó közös szabályokról (HL L 123., 2015.5.19., 33. o.).

1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/755 rendelete (2015. április 29.) az egyes harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó közös szabályokról (HL L 123., 2015.5.19., 33. o.).

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A korábbi eljárások során szerzett tapasztalatok alapján helyénvaló tisztázni a körülményeket, amelyek között úgy tekinthető, hogy a szabadpiaci erőviszonyokat számottevő mértékben befolyásoló jelentős torzulások állnak fenn. Különösképpen helyénvaló egyértelművé tenni, hogy e helyzet fennállásának tekinthető, ha a jelentett árak vagy költségek – a nyersanyagköltségeket is beleértve – kormányzati beavatkozás hatására nem szabadpiaci erőviszonyok eredményei. Helyénvaló továbbá egyértelművé tenni, hogy az ilyen helyzetek fennállásnak mérlegelésekor figyelembe lehet venni – többek között – az alábbiak lehetséges hatását: a kérdéses piacot jelentős mértékben olyan vállalkozások szolgálják ki, amelyek az exportáló ország hatóságainak tulajdonában vannak, ellenőrzése vagy szakpolitikai felügyelete vagy irányítása alatt állnak; az állami jelenlét a vállalatokban lehetővé teszi az állam számára, hogy befolyást gyakoroljon az árak és a költségek tekintetében; a belföldi beszállítókat előnyben részesítő vagy a szabadpiaci erőviszonyokat más módon befolyásoló közpolitikák vagy intézkedések; valamint, közpolitikai célokat megvalósító intézmények által nyújtott finanszírozás vehető igénybe. Helyénvaló továbbá előírni, hogy a bizottsági szolgálatok jelentést tehetnek közzé az e kritériumok adott országbeli vagy adott ágazatbeli sajátos helyzetének leírásáról; hogy az ilyen jelentés, valamint az annak alapjául szolgáló bizonyítékok felvehetők bármely, az említett országra vagy ágazatra vonatkozó vizsgálat aktájába; és hogy az érintett felek számára megfelelő lehetőséget kell biztosítani a jelentésre, valamint az annak alapjául szolgáló bizonyítékokra vonatkozó észrevételeik megtételére minden egyes olyan vizsgálatban, amelynek keretében az ilyen jelentés vagy bizonyítékok felhasználásra kerülnek.

(3)  A korábbi eljárások során szerzett tapasztalatok alapján helyénvaló tisztázni a körülményeket, amelyek között a szabadpiaci erőviszonyokat számottevő mértékben befolyásoló jelentős torzulások állnak fenn. Különösképpen helyénvaló egyértelművé tenni, hogy e helyzet akkor áll fenn, ha a jelentett árak vagy költségek – a nyersanyagköltségeket, az energiaköltségeket vagy a termelés egyéb tényezőit is beleértve – nem szabadpiaci erőviszonyok eredményei, mivel azokat kormányzati beavatkozás éri, vagy ha az alapvető ILO-egyezmények, a többoldalú környezetvédelmi vagy adózási megállapodások betartásának hiánya versenytorzuláshoz vezet. Helyénvaló továbbá egyértelművé tenni, hogy a jelentős torzulások fennállásának mérlegelésekor figyelembe kell venni – többek között – az alábbiak lehetséges hatását: az erőforrások elosztására, a döntéshozatalra és a vállalkozásokra gyakorolt közvetlen vagy közvetett kormányzati befolyás; a kérdéses piacot jelentős mértékben olyan vállalkozások szolgálják ki, amelyek az exportáló ország hatóságainak tulajdonában vannak, ellenőrzése vagy szakpolitikai felügyelete vagy irányítása alatt állnak; az állami jelenlét a vállalatokban lehetővé teszi az állam számára, hogy befolyást gyakoroljon az árak és a költségek tekintetében; a belföldi beszállítókat előnyben részesítő vagy a szabadpiaci erőviszonyokat más módon befolyásoló közpolitikák vagy intézkedések; a megfelelő vállalatirányítást biztosító átlátható és hatékonyan működő társasági jog hiánya, illetve annak diszkriminatív alkalmazása vagy nem megfelelő érvényesítése; a tulajdonjogok tiszteletben tartását és a működőképes csődszabályozási rendszer működését biztosító átlátható és hatékony jogszabályok hiánya, illetve azok diszkriminatív alkalmazása vagy nem megfelelő érvényesítése; a bérek nem a munkaerő és a vezetőség közötti szabad alku eredményeként alakulnak ki; az átlátható jogszabályok hiánya diszkriminatív hatásokat eredményez a közös vállalkozások és a külföldi befektetések, valamint a közpolitikai célokat megvalósító intézmények által nyújtott finanszírozáshoz való hozzáférés tekintetében, többek között ágazati támogatások, illetve a termelési tényezők terén fennálló oligopólium vagy monopólium révén, továbbá egyéb olyan tényezők, amelyeket a Bizottság a jelentős torzulások fennállásának értékelése érdekében helyénvalónak talál. Helyénvaló továbbá, hogy a bizottsági szolgálatok részletes jelentést tegyenek közzé e kritériumok adott országbeli vagy adott ágazatbeli sajátos helyzetének leírásáról. Azon országok esetében, amelyekre vonatkozóan jelentős számú dömpingellenes ügyet nyitottak meg, a jelentést … [kérjük, illessze be a dátumot: e rendelet hatálybalépése + 15 nap]-ig el kell fogadni. E jelentést, valamint az annak alapjául szolgáló bizonyítékokat fel kell venni bármely, az említett országra vagy ágazatra vonatkozó vizsgálat aktájába. Az érintett felek – többek között az uniós gazdasági ágazat és szakszervezetek – számára megfelelő lehetőséget kell biztosítani a jelentésre, valamint az annak alapjául szolgáló bizonyítékokra vonatkozó észrevételeik megtételére minden egyes olyan vizsgálatban, amelynek keretében az ilyen jelentés vagy bizonyítékok felhasználásra kerülnek. A vonatkozó jelentések elkészítésére vagy frissítésére vonatkozó döntés meghozatalakor figyelembe kell venni ezeket az észrevételeket. A jelentős torzulások értékelése különösen fontos az olyan heterogén ágazatok esetében, amelyekben magas a kis- és középvállalkozások (kkv-k) aránya, és amelyek esetében a legnehezebb bizonyítékot találni az ágazatspecifikus torzulásokra; A Bizottság az Európai Parlament vagy egy tagállam kérésére, illetve a körülmények egy adott országban vagy ágazatban bekövetkező megváltozása esetén saját kezdeményezésére jelentést kezdeményez, vagy frissíti a jelentést. A Bizottságnak az Unió dömpingellenes, szubvencióellenes és védintézkedésekkel kapcsolatos tevékenységeiről szóló éves jelentésében szerepeltetnie kell e rendelet végrehajtásának elemzését, és azt az Európai Parlament elé kell terjesztenie.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Helyénvaló továbbá emlékeztetni arra, hogy a költségeket rendszerint a vizsgálat alatt álló exportőr vagy gyártó/termelő által nyilvántartott adatok alapján kell kiszámítani. Ha az exportáló országban azonban jelentős torzulások jelentkeznek, és ennek következtében az érintett fél által nyilvántartott adatok tükrözte költségek mesterségesen alacsonyak, az ilyen költségek észszerű alapon kiigazíthatók vagy meghatározhatók, többek között más reprezentatív piacokról származó vagy nemzetközi árakból nyert információk, vagy referenciaértékek használatával. A korábbi eljárások során szerzett tapasztalatok alapján helyénvaló még egyértelműbbé tenni, hogy az e rendelettel bevezetett rendelkezések alkalmazásának céljából valamennyi vonatkozó bizonyítékot kellőképpen figyelembe kell venni, az exportáló gyártók/termelők belföldi piacán uralkodó körülményekre vonatkozó értékelő jelentéseket, valamint az azok alapjául szolgáló bizonyítékokat is beleértve, amelyeket felvettek az aktába, és amelyekkel kapcsolatban az érdekelt felek számára lehetőséget biztosítottak az észrevételek megtételére.

(4)  Helyénvaló továbbá emlékeztetni arra, hogy a költségeket rendszerint a vizsgálat alatt álló exportőr vagy gyártó/termelő által nyilvántartott megbízható adatok alapján kell kiszámítani. Ha az exportáló országban azonban jelentős torzulások jelentkeznek, és ennek következtében az érintett fél által nyilvántartott adatok tükrözte költségek mesterségesen alacsonyak, az ilyen költségeket észszerű alapon kell meghatározni, többek között más reprezentatív piacokról, uniós piacokról származó vagy torzulásoktól mentes nemzetközi árakból nyert információk, vagy referenciaértékek használatával. Ha egy olyan ország vagy ágazat exportáló gyártója/termelője, amelyben egy vagy több jelentős torzulás áll fenn, meggyőzően bizonyítja, hogy sem közvetlenül, sem közvetetten semmilyen jelentős torzulás nem érinti, és hogy egy vagy több egyedi termelési tényező vonatkozásában költségei nem torzultak, ezeket a költségeket kell felhasználni a rendes érték képzésére. Ezek az egyedi megállapítások nem befolyásolhatják a más gyártókra/termelőkre vonatkozó rendes értéket, és ezért nem extrapolálhatók a teljes országra vagy ágazatra. A korábbi eljárások során szerzett tapasztalatok alapján helyénvaló még egyértelműbbé tenni, hogy az e rendelettel bevezetett rendelkezések alkalmazásának céljából valamennyi vonatkozó bizonyítékot kellőképpen figyelembe kell venni, az exportáló gyártók/termelők belföldi piacán uralkodó körülményekre vonatkozó értékelő jelentéseket, valamint az azok alapjául szolgáló bizonyítékokat is beleértve, amelyeket felvettek az aktába, és amelyekkel kapcsolatban az érdekelt felek számára lehetőséget biztosítottak az észrevételek megtételére. Az uniós gazdasági ágazatnak képesnek kell lennie arra, hogy a jelentős torzulások fennállására vonatkozó jelzéseket terjesszen elő. A vonatkozó jelentések elkészítésére vagy frissítésére vonatkozó döntés meghozatalakor figyelembe kell venni e jelzéseket. Amennyiben a jelentés egy vagy több jelentős torzulás fennállását mutatja, a jelentésnek elegendő bizonyítéknak kell minősülnie a rendes érték kiszámításának indokolására. Az uniós gazdasági ágazattól semmiképpen sem kérhető további teher. A vizsgálatban érintett feleket a vizsgálat megindítása után rövid időn belül tájékoztatni kell azokról a releváns forrásokról, amelyeket a Bizottság fel kíván használni – a jelentős torzulások fennállására vonatkozó előzetes megállapítást is beleértve –, és tíz munkanapot kell biztosítani számukra észrevételeik megtételére. Az érdekelt felek számára e célból a Bizottság által vezetett nyilvántartásba történő bejegyzésüket követően – a bizalmas adatkezelés tekintetében az (EU) 2016/1036 rendeletben meghatározott szabályok sérelme nélkül – hozzáférést kell engedélyezni az aktához, beleértve minden olyan bizonyítékot, amelyre a vizsgálatot végző hatóság támaszkodik. A Bizottságnak legkésőbb a vizsgálat megindítását követő 60 napon belül el kell készítenie végleges megállapítását egy vagy több jelentős torzulás fennállásáról az exportáló ország gazdaságának egészében vagy annak valamely ágazatában, és ezt közölnie kell a felekkel. A jelentős torzulások adott országban vagy ágazatban való fennállására vonatkozó megállapításnak visszavonásáig hatályban kell maradnia, és visszavonásra csak akkor kerülhet sor, ha elégséges bizonyíték meggyőzően bizonyítja, hogy az országot vagy ágazatot már nem érintik jelentős torzulások.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Minthogy a kérdést egyetlen más konkrét átmeneti szabály sem szabályozza, helyénvaló előírni e rendelet alkalmazását az eljárások megindítására vonatkozó valamennyi határozatra, valamint az összes, e rendelet hatálybalépésének napján vagy azt követően indított eljárásra, az eredeti vizsgálatokat és felülvizsgálatokat is ideértve, az (EU) 2016/1036 rendelet 11. cikke (9) bekezdésére figyelemmel. Ezen túlmenően konkrét átmeneti szabály alkalmazásával, továbbá tekintettel arra, hogy a kérdést egyetlen más konkrét átmeneti szabály sem szabályozza, helyénvaló úgy rendelkezni, hogy a 2. cikk (7) bekezdésének a) pontja vagy a 2. cikk (7) bekezdésének b) pontja szerint kiszámított rendes értékről a 2. cikk (1)–(6a) bekezdése szerint kiszámított rendes értékre való áttérés esetében az (EU) 2016/1036 rendelet 11. cikke (3) bekezdésének első albekezdésében előírt észszerű időszak lejártnak tekintendő azon a napon, amikor megindítják az ilyen áttérést követő első lejárati felülvizsgálatot. Az e rendelet rendelkezéseire irányuló kijátszás kockázatának csökkentése érdekében az (EU) 2016/1036 rendelet 11. cikkének (4) bekezdése alapján végzett felülvizsgálatokra vonatkozóan ugyanezen megközelítést kell alkalmazni. Helyénvaló egyúttal emlékeztetni arra is, hogy a 2. cikk (7) bekezdésének a) pontja vagy a 2. cikk (7) bekezdésének b) pontja szerint kiszámított rendes értékről a 2. cikk (1)–(6a) bekezdése szerint kiszámított rendes értékre való áttérés önmagában nem minősülne az (EU) 2016/1036 rendelet 11. cikke (3) bekezdése értelmében vett elegendő bizonyítéknak. Az ilyen átmeneti szabályoknak olyan hiányosságot kell orvosolniuk, amely máskülönben a jogbizonytalanság veszélyét idézné elő, az érdekelt felek számára pedig megfelelő lehetőséget kell biztosítaniuk a régi szabályok elévüléséhez és az új szabályok hatálybalépéséhez való alkalmazkodáshoz, továbbá meg kell könnyíteniük az (EU) 2016/1036 rendelet hatékony, szabályos és méltányos alkalmazását.

(6)  Minthogy a kérdést egyetlen más konkrét átmeneti szabály sem szabályozza, helyénvaló előírni e rendelet alkalmazását az eljárások megindítására vonatkozó valamennyi határozatra, valamint az összes, e rendelet hatálybalépésének napján vagy azt követően indított eljárásra, az eredeti vizsgálatokat és felülvizsgálatokat is ideértve, az (EU) 2016/1036 rendelet 11. cikke (9) bekezdésére figyelemmel. Ezen túlmenően konkrét átmeneti szabály alkalmazásával, továbbá tekintettel arra, hogy a kérdést egyetlen más konkrét átmeneti szabály sem szabályozza, helyénvaló úgy rendelkezni, hogy az (EU) 2016/1036 rendelet 2. cikke (7) bekezdésének a) pontja vagy 2. cikke (7) bekezdésének b) pontja szerint kiszámított rendes értékről a 2. cikk (1)–(6a) bekezdése szerint kiszámított rendes értékre való áttérés esetében az (EU) 2016/1036 rendelet 11. cikke (3) bekezdésének első albekezdésében előírt észszerű időszak lejártnak tekintendő azon a napon, amikor befejezik az ilyen áttérést követő első lejárati felülvizsgálatot. Az e rendelet rendelkezéseire irányuló kijátszás kockázatának csökkentése érdekében az (EU) 2016/1036 rendelet 11. cikkének (4) bekezdése alapján végzett felülvizsgálatokra vonatkozóan ugyanezen megközelítést kell alkalmazni. Helyénvaló egyúttal emlékeztetni arra is, hogy az (EU) 2016/1036 rendelet 2. cikke (7) bekezdésének a) pontja vagy 2. cikke (7) bekezdésének b) pontja szerint kiszámított rendes értékről a 2. cikk (1)–(6a) bekezdése szerint kiszámított rendes értékre való áttérés önmagában nem minősülne az (EU) 2016/1036 rendelet 11. cikke (3) bekezdése értelmében vett elegendő bizonyítéknak. Ezeknek a támogatott behozatallal szembeni védelmi intézkedések folyamatos alkalmazását lehetővé tevő átmeneti szabályoknak olyan hiányosságot kell orvosolniuk, amely máskülönben a jogbizonytalanság veszélyét idézné elő, az érdekelt felek számára pedig megfelelő lehetőséget kell biztosítaniuk a régi szabályok elévüléséhez és az új szabályok hatálybalépéséhez való alkalmazkodáshoz, továbbá meg kell könnyíteniük az (EU) 2016/1036 rendelet hatékony, szabályos és méltányos alkalmazását.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

2016/1036/EU rendelet

2 cikk – 6 a bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„6a.  a) Abban az esetben, ha e rendelkezés vagy e rendelet bármely más vonatkozó rendelkezésének alkalmazásakor megállapítást nyer, hogy a fennálló jelentős torzulások következtében nem helyénvaló az exportáló országbeli belföldi árak és költségek alkalmazása, a rendes értéket a torzulásoktól mentes árakat vagy referenciaértékeket tükröző előállítási és értékesítési költségek alapján kell képezni. Az e célból felhasználható források a torzulásoktól mentes nemzetközi árakat, költségeket, vagy referenciaértékeket, vagy az exportáló országgal hasonló gazdasági fejlettségi szintű, megfelelő reprezentatív országbeli vonatkozó előállítási és értékesítési költségeket foglalják magukban, feltéve hogy a vonatkozó költségadatok könnyen elérhetők. A képzett rendes értéknek tartalmaznia kell az értékesítési, általános és igazgatási költségek, valamint a nyereség észszerű összegét.

„6a.  a) Abban az esetben, ha megállapítást nyer, hogy a gazdaság egészében vagy annak valamely ágazatában fennálló egy vagy több jelentős torzulás következtében nem helyénvaló az exportáló országbeli belföldi árak és költségek alkalmazása, a rendes értéket minden egyes termelési tényező tekintetében a torzulásoktól mentes árakat vagy referenciaértékeket tükröző előállítási és értékesítési költségek alapján kell képezni. Az e célból a Bizottság által felhasználható források a torzulásoktól mentes nemzetközi árakat, költségeket, vagy referenciaértékeket, vagy az exportáló országgal hasonló gazdasági fejlettségi szintű, megfelelő reprezentatív – többek között uniós – országbeli vonatkozó előállítási és értékesítési költségeket foglalják magukban, feltéve hogy a vonatkozó költségadatok könnyen elérhetők.

 

Ha azonban egy olyan ország exportáló gyártója/termelője, amelyben egy vagy több jelentős torzulás áll fenn, egyértelműen bizonyítja, hogy sem közvetlenül, sem közvetetten semmilyen jelentős torzulás nem érinti, és hogy a harmadik albekezdés szerinti értékelésnek megfelelően egy vagy több egyedi termelési tényező vonatkozásában költségei nem torzultak, ezeket a költségeket kell felhasználni a rendes érték képzésére.

 

Az exportáló gyártó/termelő valamely termelési tényezőjének költségei tekintetében a torzulás fennállásának hiányát, valamint ennek megbízhatóságát többek között az érintett mennyiségek, azoknak az adott termelési tényező teljes költségéhez viszonyított aránya és a termelésben való tényleges felhasználás alapján értékelni kell.

 

Ezek az egyedi megállapítások nem befolyásolják a más exportáló gyártókra/termelőkre vonatkozó rendes értéket, és ezért – az (EU) 2016/1036 rendelet 17. cikkének alkalmazásától függetlenül – nem extrapolálhatók a teljes országra vagy ágazatra.

 

A képzett rendes értéknek tartalmaznia kell az értékesítési, általános és igazgatási költségek, valamint a nyereség torzulástól mentes és észszerű összegét. Amennyiben az együttműködés hiánya tapasztalható egy olyan ország exportáló gyártója/termelője vagy hatóságai részéről, ahol egy vagy több jelentős torzulás fennállása állapítható meg, az (EU) 2016/1036 rendelet 18. cikke alkalmazandó.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

2016/1036/EU rendelet

2 cikk – 6 a bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) Többek között abban az esetben tekinthető úgy, hogy az érintett termék vonatkozásában az a) pont szerinti jelentős torzulások állnak fenn, ha a jelentett árak vagy költségek – a nyersanyagköltségeket is beleértve – kormányzati beavatkozás hatására nem szabadpiaci erőviszonyok eredményei. Annak mérlegelésekor, hogy fennállnak-e jelentős torzulások – többek között – az alábbiak lehetséges hatása vehető figyelembe: a kérdéses piacot jelentős mértékben olyan vállalkozások szolgálják ki, amelyek az exportáló ország hatóságainak tulajdonában vannak, ellenőrzése vagy szakpolitikai felügyelete vagy irányítása alatt állnak; az állami jelenlét a vállalatokban lehetővé teszi az állam számára, hogy befolyást gyakoroljon az árak és a költségek tekintetében; a belföldi beszállítókat előnyben részesítő vagy a szabadpiaci erőviszonyokat más módon befolyásoló közpolitikák vagy intézkedések; valamint, közpolitikai célokat megvalósító intézmények által nyújtott finanszírozás vehető igénybe.

b) Az a) pont szerinti jelentős torzulások akkor állnak fenn, ha a jelentett árak vagy költségek – a nyersanyagköltségeket, energiaköltségeket és a termelés egyéb tényezőit is beleértve – nem szabadpiaci erőviszonyok eredményei, mivel azokat kormányzati beavatkozás éri, vagy akkor, ha a -I. mellékletben felsorolt alapvető ILO-egyezmények, olyan többoldalú környezetvédelmi megállapodások, amelyeknek az Unió részes fele, illetve az adózás területét érintő vonatkozó OECD-egyezmények betartásának hiánya versenytorzuláshoz vezet. A jelentős torzulások fennállásának értékelése során – többek között – az alábbiak lehetséges hatását kell figyelembe venni: az erőforrások elosztására, a döntéshozatalra és a vállalkozásokra gyakorolt nagy mértékű, közvetlen vagy közvetett kormányzati befolyás; a kérdéses piacot jelentős mértékben olyan vállalkozások szolgálják ki, amelyek az exportáló ország hatóságainak tulajdonában vannak, ellenőrzése vagy szakpolitikai felügyelete vagy irányítása alatt állnak; az állami jelenlét a vállalatokban lehetővé teszi az állam számára, hogy befolyást gyakoroljon az árak és a költségek tekintetében; a belföldi beszállítókat előnyben részesítő vagy a szabadpiaci erőviszonyokat más módon befolyásoló közpolitikák vagy intézkedések; a megfelelő vállalatirányítást biztosító átlátható és hatékonyan működő társasági jog hiánya, illetve annak diszkriminatív alkalmazása vagy nem megfelelő érvényesítése; a tulajdonjogok tiszteletben tartását és a működőképes csődszabályozási rendszer működését biztosító átlátható és hatékony jogszabályok hiánya, illetve azok diszkriminatív alkalmazása vagy nem megfelelő érvényesítése; a bérek nem a munkaerő és a vezetőség közötti szabad alku eredményeként alakulnak ki; az átlátható jogszabályok hiánya diszkriminatív hatásokat eredményez a közös vállalkozások és a külföldi befektetések, valamint a közpolitikai célokat megvalósító vagy az államtól más módon nem függetlenül működő intézmények által nyújtott finanszírozáshoz való hozzáférés tekintetében, többek között ágazati támogatások, illetve a termelési tényezők terén fennálló oligopólium vagy monopólium révén, továbbá egyéb olyan tényezők, amelyet a Bizottság a jelentős torzulások fennállásának értékelése érdekében helyénvalónak talál.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

2016/1036/EU rendelet

2 cikk – 6 a bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) A bizottsági szolgálatok adott esetben jelentést tehetnek közzé a b) pontban felsorolt kritériumok adott országbeli vagy adott ágazatbeli sajátos helyzetének leírásáról. Az ilyen jelentés, valamint az annak alapjául szolgáló bizonyítékok felvehetők bármely, az említett országra vagy ágazatra vonatkozó vizsgálat aktájába. Az érintett felek számára megfelelő lehetőséget kell biztosítani a jelentés, valamint az annak alapjául szolgáló bizonyítékok kiegészítésére, észrevételezésére, vagy az azokra való támaszkodásra, minden egyes olyan vizsgálatban, amelynek keretében az ilyen jelentés vagy bizonyítékok felhasználásra kerülnek. A megállapításoknak az aktában szereplő valamennyi vonatkozó bizonyítékot figyelembe kell venniük.

c) A bizottsági szolgálatok részletes jelentést készítenek a b) pontban felsorolt kritériumok adott országbeli vagy adott ágazatbeli sajátos helyzetének leírásáról. Azon országok esetében, amelyekre vonatkozóan jelentős számú dömpingellenes ügyet nyitottak meg, a jelentést … [kérjük, illessze be a dátumot: e rendelet hatálybalépése + 15 nap]-ig el kell fogadni. E jelentést, valamint az annak alapjául szolgáló bizonyítékokat fel kell venni bármely, az említett országra vagy ágazatra vonatkozó vizsgálat aktájába. Az érintett felek – többek között az uniós gazdasági ágazat és szakszervezetek – számára megfelelő lehetőséget kell biztosítani a jelentés, valamint az annak alapjául szolgáló bizonyítékok észrevételezésére, vagy az azokra való támaszkodásra, minden egyes olyan vizsgálatban, amelynek keretében az ilyen jelentés vagy bizonyítékok felhasználásra kerülnek. A vonatkozó jelentések elkészítésére vagy frissítésére vonatkozó döntés meghozatalakor figyelembe kell venni e jelzéseket. Jelentésének elkészítése során a Bizottság figyelembe veszi a kkv-k gazdasági és kereskedelmi sajátosságait, és segítséget nyújt számukra a jelentések felhasználásának folyamatában. A megállapítások megtétele során a Bizottság figyelembe veszi a vizsgálati aktában foglalt valamennyi vonatkozó bizonyítékot. A Bizottság az Európai Parlament vagy egy tagállam kérésére, illetve a körülmények egy adott országban vagy ágazatban bekövetkező megváltozása esetén a saját kezdeményezésére jelentést kezdeményez, vagy frissíti a jelentést. A Bizottság az Unió dömpingellenes, szubvencióellenes és védintézkedésekkel kapcsolatos tevékenységeiről szóló éves jelentésben szerepelteti e rendelet végrehajtásának elemzését, és azt az Európai Parlament elé terjeszti.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

2016/1036/EU rendelet

2 cikk – 6 a bekezdés – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) Az uniós gazdasági ágazat a rendes érték kiszámításához a panasz 5. cikk szerinti benyújtásakor vagy a felülvizsgálat 11. cikk szerinti kérelmezésekor támaszkodhat a c) pontban említett jelentésre.

d) Az uniós gazdasági ágazat a rendes érték kiszámításához a panasz 5. cikk szerinti benyújtásakor vagy a felülvizsgálat 11. cikk szerinti kérelmezésekor, illetve a 12. cikk szerinti újbóli vizsgálat kérelmezésekor támaszkodhat a c) pontban említett jelentésre. Amennyiben a jelentés egy vagy több jelentős torzulás fennállását mutatja, a c) pont szerinti jelentés elegendő bizonyítéknak minősül ahhoz, hogy indokolja a rendes érték a) pont szerinti kiszámítását. Az uniós gazdasági ágazattól semmiképpen sem kérhető további teher valamely harmadik országban vagy valamely ágazatban tapasztalható jelentős torzulások megállapítása során. Jelentés hiányában a Bizottság minden rendelkezésre álló információt vagy adatot felhasznál, hogy megállapítsa a jelentős torzulások fennállását, és a vonatkozó követelmények teljesülése esetén az a) pontban említett módszertant alkalmazza.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

2016/1036/EU rendelet

2 cikk – 6 a bekezdés – e pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) A vizsgálatban érintett feleket a megindítás után rövid időn belül tájékoztatni kell a vonatkozó forrásokról, amelyeket a Bizottság az a) pont alkalmazásában fel kíván használni, és tíz napot kell biztosítani számukra észrevételeik megtételére. Az érdekelt felek számára e célból – a 19. cikk sérelme nélkül – hozzáférést kell biztosítani az aktához, többek között minden olyan bizonyítékhoz, amelyre a vizsgálatot végző hatóság támaszkodik.

e) A vizsgálatban érintett feleket a megindítás után rövid időn belül tájékoztatni kell a vonatkozó forrásokról, amelyeket a Bizottság az a) pont alkalmazásában fel kíván használni, valamint a jelentős torzulások fennállására vonatkozó előzetes megállapításról, és tíz munkanapot kell biztosítani számukra észrevételeik megtételére. Az érdekelt felek számára e célból – a 19. cikk sérelme nélkül – a Bizottság által vezetett nyilvántartásba történő bejegyzésüket követően hozzáférést kell biztosítani az aktához, többek között minden olyan bizonyítékhoz, amelyre a vizsgálatot végző hatóság támaszkodik. A Bizottság legkésőbb a vizsgálat megindítása után 60 nappal elkészíti végleges megállapítását egy vagy több jelentős torzulás fennállásáról az exportáló ország gazdaságának egészében vagy annak valamely ágazatában, és ezt közli a felekkel.

 

A jelentős torzulások adott országban vagy ágazatban való fennállására vonatkozó megállapítás annak visszavonásáig hatályban marad, és ilyen visszavonásra csak akkor kerül sor, ha elégséges bizonyíték meggyőzően bizonyítja, hogy az országot vagy ágazatot már nem érintik jelentős torzulások.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

2016/1036/EU rendelet

2 cikk – 7 bekezdés – a pont – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az azon országokból érkező behozatal esetében, amelyek a megindítás idején nem tagjai a WTO-nak és szerepelnek az (EU) 2015/755 rendelet I. mellékletében, a rendes értéket egy piacgazdasággal rendelkező harmadik ország ára vagy számtanilag képzett értéke vagy az ilyen harmadik országból más országokba – beleértve az Uniót is – történő kivitel esetén felszámított ár alapján kell megállapítani, vagy, ha ez nem lehetséges, bármilyen más észszerű alapon megállapítható, ideértve a hasonló termékért az Unióban ténylegesen fizetett vagy fizetendő árat, és azt szükség esetén megfelelően módosítani kell úgy, hogy egy észszerűen elfogadható haszonkulcsot is magában foglaljon.

Az azon országokból érkező behozatal esetében, amelyek a megindítás idején nem tagjai a WTO-nak és szerepelnek az (EU) 2015/755 rendelet I. mellékletében, a rendes értéket egy megfelelő reprezentatív ország ára vagy számtanilag képzett értéke alapján kell megállapítani, amely vagy a WTO tagja, vagy nem szerepel az (EU) 2015/755 rendelet I. mellékletében. Máskülönben a rendes értéket az ilyen harmadik országból más országokba – beleértve az Uniót is – történő kivitel esetén felszámított ár alapján kell megállapítani, vagy, ha ez nem lehetséges, bármilyen más észszerű alapon megállapítható, ideértve a hasonló termékért az Unióban ténylegesen fizetett vagy fizetendő árat, és azt szükség esetén megfelelően módosítani kell úgy, hogy egy észszerűen elfogadható haszonkulcsot is magában foglaljon.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

2016/1036/EU rendelet

2 cikk – 7 bekezdés – a pont – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A megfelelő, piacgazdasággal rendelkező harmadik országot megalapozott módon, a kiválasztás idején rendelkezésre álló összes megbízható információ figyelembevételével kell kiválasztani. A határidőket szintén figyelembe kell venni, adott esetben olyan, piacgazdasággal rendelkező harmadik országot kell kiválasztani, amely ugyanazon vizsgálat alá esik.

A megfelelő, reprezentatív országot megalapozott módon, a kiválasztás idején rendelkezésre álló összes megbízható információ figyelembevételével kell kiválasztani. A határidőket szintén figyelembe kell venni, adott esetben olyan megfelelő reprezentatív országot kell kiválasztani, amely ugyanazon vizsgálat alá esik.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

2016/1036/EU rendelet

2 cikk – 7 bekezdés – a pont – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A vizsgálatban érintett feleket a vizsgálat megindítása után rövid időn belül tájékoztatni kell a kijelölt, piacgazdasággal rendelkező harmadik országról, és tíz napot kell biztosítani számukra észrevételeik megtételére.

A vizsgálatban érintett feleket a vizsgálat megindítása után rövid időn belül tájékoztatni kell a kijelölt, megfelelő reprezentatív országról, és tíz napot kell biztosítani számukra észrevételeik megtételére.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

2016/1036/EU rendelet

3 cikk – 6 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

2a.  A 3. cikk (6) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(6) A (2) bekezdéssel kapcsolatosan bemutatott összes vonatkozó bizonyítékkal alátámasztva bizonyítani kell, hogy a dömpingelt behozatal e rendelet értelmében kárt okoz. Ez különösen annak bizonyítását igényli, hogy az (5) bekezdésben leírt, az uniós gazdasági ágazatot érő hatást a (3) bekezdés alapján megállapított mennyiség- és/vagy árszint okozta, és hogy ez a hatás olyan mértékű, amely jelentősnek minősíthető.”

„(6) A (2) bekezdéssel kapcsolatosan bemutatott összes vonatkozó bizonyítékkal és a rendelkezésre álló legjobb információkkal alátámasztva bizonyítani kell, hogy a dömpingelt behozatal e rendelet értelmében kárt okoz. Ez különösen annak bizonyítását igényli, hogy az (5) bekezdésben leírt, az uniós gazdasági ágazatot érő hatást a (3) bekezdés alapján megállapított mennyiség- és/vagy árszint okozta, és hogy ez a hatás olyan mértékű, amely jelentősnek minősíthető.”

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

2016/1036/EU rendelet

11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A korábbi 2. cikk (7) bekezdésének a) pontja vagy 2. cikk (7) bekezdésének b) pontja szerint kiszámított rendes értékről a 2. cikk (1)–(6a) bekezdése szerint kiszámított rendes értékre való áttérés esetében az észszerű időszak lejártnak minősül az ilyen áttérést követő első lejárati felülvizsgálat megindításának napján.

Amennyiben a hatályos dömpingellenes intézkedések az (EU) 2016/1036 rendelet korábbi 2. cikke (7) bekezdésének a) pontja vagy 2. cikke (7) bekezdésének b) pontja szerint kiszámított rendes értéken alapulnak, a 2. cikk (6a) bekezdésében foglalt módszertan a(z) … rendelet hatálybalépése után az intézkedések tekintetében megindított első lejárati felülvizsgálat befejeződéséig nem lép a rendes érték megállapításához felhasznált eredeti módszertan helyébe.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

2016/1036/EU rendelet

11 cikk – 4 bekezdés – 4 a albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A korábbi 2. cikk (7) bekezdésének a) pontja vagy 2. cikk (7) bekezdésének b) pontja szerint kiszámított rendes értékről a 2. cikk (1)–(6a) bekezdése szerint kiszámított rendes értékre való áttérés esetében az e bekezdés szerinti valamennyi felülvizsgálatot az ilyen áttérést követő első lejárati felülvizsgálat megindításának napjáig el kell halasztani.

Amennyiben a hatályos dömpingellenes intézkedések az (EU) 2016/1036 rendelet korábbi 2. cikke (7) bekezdésének a) pontja vagy 2. cikke (7) bekezdésének b) pontja szerint kiszámított rendes értéken alapulnak, a 2. cikk (6a) bekezdésében foglalt módszertan a(z) … rendelet hatálybalépése után az intézkedések tekintetében megindított első lejárati felülvizsgálat befejeződéséig nem lép a rendes érték megállapításához felhasznált eredeti módszertan helyébe.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

2016/1036/EU rendelet

16 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

5a.  A 16. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A Bizottság az általa szükségesnek tartott esetben látogatásokat tesz az importőrök, exportőrök, kereskedők, képviselők, gyártók/termelők, kereskedelmi szövetségek és szervezetek által nyilvántartott adatok megvizsgálása, továbbá a dömpinggel és a károkkal kapcsolatos információk ellenőrzése érdekében. Megfelelő tartalmú és határidőre megküldött válasz hiányában a Bizottság úgy dönthet, hogy nem végzi el az ellenőrző látogatást.”

„(1) A Bizottság az általa szükségesnek tartott esetben tapasztalt tisztviselőket küld, akik látogatásokat tesznek az importőrök, exportőrök, kereskedők, képviselők, gyártók/termelők, kereskedelmi szövetségek és szervezetek által nyilvántartott adatok megvizsgálása, továbbá a dömpinggel és a károkkal kapcsolatos információk ellenőrzése érdekében. Megfelelő tartalmú és határidőre megküldött válasz hiányában a Bizottság úgy dönthet, hogy nem végzi el az ellenőrző látogatást.”

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 b pont (új)

2016/1036/EU rendelet

18 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

5b.  A 18. cikk (1) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Amennyiben bármely érdekelt fél megtagadja az információkhoz való hozzáféréshez való hozzájárulását, vagy az e rendeletben előírt határidőkön belül egyéb módon elmulasztja a szükséges információ nyújtását, vagy jelentős mértékben akadályozza a vizsgálat lefolytatását, a rendelkezésre álló tények alapján mind ideiglenes, mind végleges jóváhagyó vagy elutasító végső megállapítások tehetők.

„Amennyiben bármely érdekelt fél megtagadja az információkhoz való hozzáféréshez való hozzájárulását, vagy az e rendeletben előírt határidőkön belül egyéb módon elmulasztja a szükséges információ nyújtását, vagy jelentős mértékben akadályozza a vizsgálat lefolytatását, az ideiglenes vagy végleges megállapításokat a rendelkezésre álló legjobb tények alapján kell megtenni.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 c pont (új)

2016/1036/EU rendelet

18 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

5c.  A 18. cikk (-1) bekezdésének harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Az érdekelt feleket tájékoztatni kell az együttműködés elmulasztásának következményeiről.”

„Az érdekelt feleket tájékoztatni kell az együttműködés elmulasztásának következményeiről, és fel kell venni őket egy olyan nyilvántartásba, amelynek használata lehetővé teszi a Bizottság és a partnerországok számára, hogy kiemelt figyelmet fordítsanak e felek tevékenységeire.”

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 d pont (új)

2016/1036/EU rendelet

-I melléklet (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5d.  A rendelet a következő melléklettel egészül ki:

 

„-I. melléklet

 

1. 29. sz. Egyezmény a kényszer- vagy kötelező munkáról (1930);

 

2. 87. sz. Egyezmény az egyesülési szabadságról és a szervezkedési jog védelméről (1948);

 

3. 98. sz. Egyezmény a szervezkedési jog és a kollektív tárgyalási jog elveinek alkalmazásáról (1949);

 

4. 100. sz. Egyezmény a férfi és női munkaerőnek egyenlő értékű munka esetén járó egyenlő díjazása tárgyában (1951);

 

5. 105. sz. Egyezmény a kényszermunka felszámolásáról (1957);

 

6. 111. sz. Egyezmény a foglalkoztatásból és a foglalkozásból eredő hátrányos megkülönböztetésről (1958);

 

7. 138. sz. Egyezmény a foglalkoztatás alsó korhatáráról (1973);

 

8. 182. sz. Egyezmény a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és a felszámolására irányuló azonnali lépésekről (1999).”

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés

2016/1037/EU rendelet

10 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság a vizsgálat során azonosított egyéb támogatásokkal összefüggésben is biztosít konzultációs lehetőségeket az érintett származási hely szerinti ország és/vagy exportáló ország számára. Ilyen esetekben a Bizottság összefoglalót küld a származási hely szerinti országnak és/vagy exportáló országnak az egyéb támogatásokhoz kapcsolódó fontosabb, különösen az e cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett elemekről. Ha a kezdeményezésről szóló értesítés nem terjed ki az egyéb támogatásokra, a kezdeményezésről szóló értesítést módosítani kell, és a módosított változatot közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában, felkérve az érdekelt feleket, hogy tegyék meg észrevételeiket.

A Bizottság a vizsgálat során azonosított egyéb támogatásokkal összefüggésben is biztosít konzultációs lehetőségeket az érintett származási hely szerinti ország és/vagy exportáló ország számára. Ilyen esetekben a Bizottság összefoglalót küld a származási hely szerinti országnak és/vagy exportáló országnak az egyéb támogatásokhoz kapcsolódó fontosabb, különösen az e cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett elemekről. Ha a kezdeményezésről szóló értesítés nem terjed ki az egyéb támogatásokra, a kezdeményezésről szóló értesítést módosítani kell, és a módosított változatot közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában. Valamennyi érdekelt fél elegendő további időt kap arra, hogy megtegye észrevételeit.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E rendelet alkalmazandó az eljárások megindításáról szóló valamennyi határozatra, valamint az e rendelet hatálybalépésének napján vagy azt követően indított valamennyi eljárásra, az eredeti vizsgálatokat és a felülvizsgálatokat is beleértve.

E rendelet alkalmazandó az (EU) 2016/1036 rendelet 5. cikke értelmében …[kérjük, illessze be e rendelet hatálybalépésének dátumát]-án/én vagy azt követően indított valamennyi vizsgálatra. Az összes többi vizsgálatra e rendelet attól a naptól kezdődően alkalmazandó, hogy az érintett intézkedések e dátumot követő első lejárati felülvizsgálata lezárul.

(1)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(2)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0223


VÉLEMÉNY az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről (30.5.2017)

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló (EU) 2016/1036 rendelet és az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről szóló (EU) 2016/1037 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD))

A vélemény előadója: Jerzy Buzek

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás     1

Rendeletre irányuló javaslat

2 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

tekintettel a Kína piacgazdasági státuszáról szóló, 2016. május 12-i európai parlamenti állásfoglalásra,

Módosítás     2

Rendeletre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az Európai Uniónak képesnek kell lennie arra, hogy a dömpinggel szemben hatékonyan megvédje iparát, és a jövőbeli uniós fellépésnek összhangban kell állnia a WTO-szabályokkal. A tartós kereskedelmi kapcsolatok megfelelő alapja egy olyan eszköz, amely valamennyi kereskedelmi partner vonatkozásában ugyanazokat a szabályokat alkalmazza.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (EU) 2016/1036 rendelet 2. cikke (7) bekezdésének a) pontja, valamint 2. cikke (7) bekezdésének b) pontja meghatározza a rendes érték megállapításának alapját a nem piacgazdasággal rendelkező országokból érkező behozatal esetében. A WTO-tagországok némelyike tekintetében tapasztalható fejlemények fényében helyénvaló az említett országokra vonatkozóan a rendes értéket e rendelet hatálybalépésének napjától és e rendelet rendelkezéseinek megfelelően az (EU) 2016/1036 rendelet 2. cikkének (1)–(6a) bekezdése alapján megállapítani. Azon országok esetében, amelyek a megindítás idején nem tagjai a WTO-nak és szerepelnek az (EU) 2015/755 rendelet2 I. mellékletében, a rendes értéket az (EU) 2016/1036 rendelet 2. cikkének e rendelettel módosított (7) bekezdése alapján kell megállapítani. E rendelet nem érinti annak megállapítását, hogy valamely WTO-tag piacgazdasággal rendelkezik-e vagy sem.

(2)  A világkereskedelemben zajló fejlemények fényében, amelyek a WTO-tagországokat is érintik, és a hazai iparra is kihatnak, helyénvaló a rendes értéket e rendelet hatálybalépésének napjától és e rendelet rendelkezéseinek megfelelően az (EU) 2016/1036 rendelet 2. cikkének (1)–(6a) bekezdése alapján megállapítani. A nem piacgazdasággal rendelkező WTO-tagországok vagy azok esetében, amelyek a megindítás idején nem tagjai a WTO-nak és szerepelnek az (EU) 2015/755 rendelet2 I. mellékletében, a rendes értéket az (EU) 2016/1036 rendelet 2. cikkének e rendelettel módosított (7) bekezdése alapján kell megállapítani.

__________________

__________________

2 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/755 rendelete (2015. április 29.) az egyes harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó közös szabályokról (HL L 123., 2015.5.19., 33. o.).

2 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/755 rendelete (2015. április 29.) az egyes harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó közös szabályokról (HL L 123., 2015.5.19., 33. o.).

Indokolás

Az előadó fenntartja a kifejezett hivatkozást a WTO-tagországok piacgazdasági vagy nem piacgazdasági státuszára, például a Kína WTO-hoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv 15d. cikkének megfelelően.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Tekintettel arra, hogy a Tanács egyetért azzal, hogy modernizálni kell az EU piacvédelmi eszközeit, és a hatékony dömpingellenes intézkedések érdekében figyelembe kell venni, hogy az alacsonyabb vám szabálya a dömpingellenes vámokat igazságtalanul a dömpingkülönbözet alatti szintre csökkenti. Ezért és a piacvédelmi eszközök modernizálása érdekében az Európai Parlament által 2014. április 16-án, első olvasatban elfogadott álláspontnak megfelelően az alacsonyabb vám szabályát meg kell szüntetni, a piacvédelmi eljárásokat fel kell gyorsítani, ideiglenes vámokat kell kivetni és lehetővé kell tenni a szakszervezetek és a kkv-k számára, hogy dömpingellenes panaszokat nyújtsanak be.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A korábbi eljárások során szerzett tapasztalatok alapján helyénvaló tisztázni a körülményeket, amelyek között úgy tekinthető, hogy a szabadpiaci erőviszonyokat számottevő mértékben befolyásoló jelentős torzulások állnak fenn. Különösképpen helyénvaló egyértelművé tenni, hogy e helyzet fennállásának tekinthető, ha a jelentett árak vagy költségek – a nyersanyagköltségeket is beleértve – kormányzati beavatkozás hatására nem szabadpiaci erőviszonyok eredményei. Helyénvaló továbbá egyértelművé tenni, hogy az ilyen helyzetek fennállásnak mérlegelésekor figyelembe lehet venni – többek között – az alábbiak lehetséges hatását: a kérdéses piacot jelentős mértékben olyan vállalkozások szolgálják ki, amelyek az exportáló ország hatóságainak tulajdonában vannak, ellenőrzése vagy szakpolitikai felügyelete vagy irányítása alatt állnak; az állami jelenlét a vállalatokban lehetővé teszi az állam számára, hogy befolyást gyakoroljon az árak és a költségek tekintetében; a belföldi beszállítókat előnyben részesítő vagy a szabadpiaci erőviszonyokat más módon befolyásoló közpolitikák vagy intézkedések; valamint, közpolitikai célokat megvalósító intézmények által nyújtott finanszírozás vehető igénybe. Helyénvaló továbbá előírni, hogy a bizottsági szolgálatok jelentést tehetnek közzé az e kritériumok adott országbeli vagy adott ágazatbeli sajátos helyzetének leírásáról; hogy az ilyen jelentés, valamint az annak alapjául szolgáló bizonyítékok felvehetők bármely, az említett országra vagy ágazatra vonatkozó vizsgálat aktájába; és hogy az érintett felek számára megfelelő lehetőséget kell biztosítani a jelentésre, valamint az annak alapjául szolgáló bizonyítékokra vonatkozó észrevételeik megtételére minden egyes olyan vizsgálatban, amelynek keretében az ilyen jelentés vagy bizonyítékok felhasználásra kerülnek.

(3)  A korábbi eljárások során szerzett tapasztalatok alapján helyénvaló tisztázni a körülményeket, amelyek között úgy tekinthető, hogy a szabadpiaci erőviszonyokat számottevő mértékben befolyásoló jelentős torzulások állnak fenn. Különösképpen helyénvaló egyértelművé tenni, hogy e helyzet fennállásának tekinthető, ha a jelentett árak vagy költségek – a nyersanyagköltségeket és egyéb termelési tényezők költségeit is beleértve – bármilyen szintű, többek között központi, regionális és tartományi szintű állami beavatkozás hatására nem szabadpiaci erőviszonyok eredményei. Helyénvaló továbbá egyértelművé tenni, hogy az ilyen helyzetek fennállásnak mérlegelésekor figyelembe lehet venni – többek között – az alábbiak lehetséges hatását:

 

a kérdéses piacot jelentős mértékben olyan vállalkozások – például állami szervek –szolgálják ki, amelyek az exportáló ország hatóságainak közvetlen vagy közvetett tulajdonában vannak, ellenőrzése vagy szakpolitikai felügyelete vagy irányítása alatt állnak; az állami jelenlét a vállalatokban lehetővé teszi az állam számára, hogy befolyást gyakoroljon az árak és a költségek tekintetében; a belföldi beszállítókat előnyben részesítő közpolitikák vagy intézkedések, például államilag meghatározott árak alkalmazása vagy megkülönböztető jellegű adó-, kereskedelmi vagy valutarendszer révén; vagy a szabadpiaci erőviszonyokat más módon befolyásoló erők, többek között az erőforrások elosztása révén; olyan átlátható és nem diszkriminatív társasági jog – például nemzetközi számviteli standardok alkalmazása, részvényesek védelme és pontos vállalati információk nyilvános elérhetősége – hiánya, amely biztosítja a megfelelő vállalatirányítást; olyan koherens, hatékony és átlátható jogszabályok létezésének és végrehajtásának hiánya, amelyek biztosítják a tulajdonjogok tiszteletben tartását és egy működőképes csődszabályozási rendszer alkalmazását; olyan valódi pénzügyi szektor hiánya, amely az államtól függetlenül működik, és amely törvényileg és a gyakorlatban is kellő garanciakötelezettségnek és megfelelő felülvizsgálatnak van alávetve; a nemzetközi szociális és környezetvédelmi normáknak való megfelelés hiánya, ami kihat a termelési költségekre.

 

Helyénvaló továbbá előírni, hogy a Bizottság a lehető leghamarabb jelentést tegyen közzé az e kritériumok adott országbeli vagy adott ágazatbeli sajátos helyzetének leírásáról; hogy az ilyen jelentést, valamint az annak alapjául szolgáló bizonyítékokat fel kell venni minden, az említett országra vagy ágazatra vonatkozó vizsgálat aktájába, és azt szükség szerint rendszeresen frissítsék; és hogy az érintett felek számára megfelelő lehetőséget kell biztosítani a jelentésre, valamint az annak alapjául szolgáló bizonyítékokra vonatkozó észrevételeik megtételére minden egyes olyan vizsgálatban, amelynek keretében az ilyen jelentés vagy bizonyítékok felhasználásra kerülnek.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Helyénvaló továbbá emlékeztetni arra, hogy a költségeket rendszerint a vizsgálat alatt álló exportőr vagy gyártó/termelő által nyilvántartott adatok alapján kell kiszámítani. Ha az exportáló országban azonban jelentős torzulások jelentkeznek, és ennek következtében az érintett fél által nyilvántartott adatok tükrözte költségek mesterségesen alacsonyak, az ilyen költségek észszerű alapon kiigazíthatók vagy meghatározhatók, többek között más reprezentatív piacokról származó vagy nemzetközi árakból nyert információk, vagy referenciaértékek használatával. A korábbi eljárások során szerzett tapasztalatok alapján helyénvaló még egyértelműbbé tenni, hogy az e rendelettel bevezetett rendelkezések alkalmazásának céljából valamennyi vonatkozó bizonyítékot kellőképpen figyelembe kell venni, az exportáló gyártók/termelők belföldi piacán uralkodó körülményekre vonatkozó értékelő jelentéseket, valamint az azok alapjául szolgáló bizonyítékokat is beleértve, amelyeket felvettek az aktába, és amelyekkel kapcsolatban az érdekelt felek számára lehetőséget biztosítottak az észrevételek megtételére.

(4)  Helyénvaló továbbá emlékeztetni arra, hogy a költségeket rendszerint a vizsgálat alatt álló exportőr vagy gyártó/termelő által nyilvántartott adatok alapján kell kiszámítani. Ha az exportáló országban azonban jelentős torzulások jelentkeznek, és ennek következtében az érintett fél által nyilvántartott adatok tükrözte költségek mesterségesen alacsonyak, és nem tükrözik a tényleges piaci értékeket, az ilyen költségeket észszerű alapon ki kell igazítani vagy meg kell határozni, többek között más reprezentatív piacokról származó vagy torzulásoktól mentes nemzetközi árakból nyert információk, vagy referenciaértékek – például adott esetben uniós árak vagy referenciaértékek – használatával. A korábbi eljárások során szerzett tapasztalatok alapján helyénvaló még egyértelműbbé tenni, hogy az e rendelettel bevezetett rendelkezések alkalmazásának céljából valamennyi vonatkozó bizonyítékot kellőképpen figyelembe kell venni, az exportáló gyártók/termelők belföldi piacán uralkodó körülményekre vonatkozó értékelő jelentéseket, valamint az azok alapjául szolgáló bizonyítékokat is beleértve, amelyeket felvettek az aktába, és amelyekkel kapcsolatban az érdekelt felek számára lehetőséget biztosítottak az észrevételek megtételére.

Módosítás     7

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Minthogy a kérdést egyetlen más konkrét átmeneti szabály sem szabályozza, helyénvaló előírni e rendelet alkalmazását az eljárások megindítására vonatkozó valamennyi határozatra, valamint az összes, e rendelet hatálybalépésének napján vagy azt követően indított eljárásra, az eredeti vizsgálatokat és felülvizsgálatokat is ideértve, az (EU) 2016/1036 rendelet 11. cikke (9) bekezdésére figyelemmel. Ezen túlmenően konkrét átmeneti szabály alkalmazásával, továbbá tekintettel arra, hogy a kérdést egyetlen más konkrét átmeneti szabály sem szabályozza, helyénvaló úgy rendelkezni, hogy a 2. cikk (7) bekezdésének a) pontja vagy a 2. cikk (7) bekezdésének b) pontja szerint kiszámított rendes értékről a 2. cikk (1)–(6a) bekezdése szerint kiszámított rendes értékre való áttérés esetében az (EU) 2016/1036 rendelet 11. cikke (3) bekezdésének első albekezdésében előírt észszerű időszak lejártnak tekintendő azon a napon, amikor megindítják az ilyen áttérést követő első lejárati felülvizsgálatot. Az e rendelet rendelkezéseire irányuló kijátszás kockázatának csökkentése érdekében az (EU) 2016/1036 rendelet 11. cikkének (4) bekezdése alapján végzett felülvizsgálatokra vonatkozóan ugyanezen megközelítést kell alkalmazni. Helyénvaló egyúttal emlékeztetni arra is, hogy a 2. cikk (7) bekezdésének a) pontja vagy a 2. cikk (7) bekezdésének b) pontja szerint kiszámított rendes értékről a 2. cikk (1)–(6a) bekezdése szerint kiszámított rendes értékre való áttérés önmagában nem minősülne az (EU) 2016/1036 rendelet 11. cikke (3) bekezdése értelmében vett elegendő bizonyítéknak. Az ilyen átmeneti szabályoknak olyan hiányosságot kell orvosolniuk, amely máskülönben a jogbizonytalanság veszélyét idézné elő, az érdekelt felek számára pedig megfelelő lehetőséget kell biztosítaniuk a régi szabályok elévüléséhez és az új szabályok hatálybalépéséhez való alkalmazkodáshoz, továbbá meg kell könnyíteniük az (EU) 2016/1036 rendelet hatékony, szabályos és méltányos alkalmazását.

(6)  Minthogy a kérdést egyetlen más konkrét átmeneti szabály sem szabályozza, helyénvaló előírni e rendelet alkalmazását az eljárások megindítására vonatkozó valamennyi határozatra, valamint az összes, e rendelet hatálybalépésének napján vagy azt követően indított eljárásra, az eredeti vizsgálatokat és felülvizsgálatokat is ideértve, az (EU) 2016/1036 rendelet 11. cikke (9) bekezdésére figyelemmel. Ezen túlmenően konkrét átmeneti szabály alkalmazásával, továbbá tekintettel arra, hogy a kérdést egyetlen más konkrét átmeneti szabály sem szabályozza, helyénvaló úgy rendelkezni, hogy a 2. cikk (7) bekezdésének a) pontja vagy a 2. cikk (7) bekezdésének b) pontja szerint kiszámított rendes értékről a 2. cikk (1)–(6e) bekezdése szerint kiszámított rendes értékre való áttérés esetében az (EU) 2016/1036 rendelet 11. cikke (3) bekezdésének első albekezdésében előírt észszerű időszak lejártnak tekintendő azon a napon, amikor megindítják az ilyen áttérést követő első lejárati felülvizsgálatot. Az e rendelet rendelkezéseire irányuló kijátszás kockázatának csökkentése érdekében az (EU) 2016/1036 rendelet 11. cikkének (4) bekezdése alapján végzett felülvizsgálatokra vonatkozóan ugyanezen megközelítést kell alkalmazni. Helyénvaló egyúttal emlékeztetni arra is, hogy a 2. cikk (7) bekezdésének a) pontja vagy a 2. cikk (7) bekezdésének b) pontja szerint kiszámított rendes értékről a 2. cikk (1)–(6e) bekezdése szerint kiszámított rendes értékre való áttérés önmagában nem minősülne az (EU) 2016/1036 rendelet 11. cikke (3) bekezdése értelmében vett elegendő bizonyítéknak. Az ilyen átmeneti szabályoknak olyan hiányosságot kell orvosolniuk, amely máskülönben a jogbizonytalanság veszélyét idézné elő, az érdekelt felek számára pedig megfelelő lehetőséget kell biztosítaniuk a régi szabályok elévüléséhez és az új szabályok hatálybalépéséhez való alkalmazkodáshoz, továbbá meg kell könnyíteniük az (EU) 2016/1036 rendelet hatékony, szabályos és méltányos alkalmazását.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  Az Uniónak a vizsgálatok előtt és alatt többoldalú vagy kétoldalú fellépések révén egyeztetnie kell fő kereskedelmi partnereivel. E tekintetben a Bizottság az Unió fő kereskedelmi partnereivel összehasonlító nyomon követést végez a dömpingellenes számításokról, és az eredményekről tájékoztatja az érdekelt feleket.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

2016/1036/EU rendelet

2 cikk – 6a bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  Abban az esetben, ha e rendelkezés vagy e rendelet bármely más vonatkozó rendelkezésének alkalmazásakor megállapítást nyer, hogy a fennálló jelentős torzulások következtében nem helyénvaló az exportáló országbeli belföldi árak és költségek alkalmazása, a rendes értéket a torzulásoktól mentes árakat vagy referenciaértékeket tükröző előállítási és értékesítési költségek alapján kell képezni. Az e célból felhasználható források a torzulásoktól mentes nemzetközi árakat, költségeket, vagy referenciaértékeket, vagy az exportáló országgal hasonló gazdasági fejlettségi szintű, megfelelő reprezentatív országbeli vonatkozó előállítási és értékesítési költségeket foglalják magukban, feltéve hogy a vonatkozó költségadatok könnyen elérhetők. A képzett rendes értéknek tartalmaznia kell az értékesítési, általános és igazgatási költségek, valamint a nyereség észszerű összegét.

a)  Abban az esetben, ha megállapítást nyer, hogy a gazdaság egészében vagy egyes gazdasági ágazatokban fennálló jelentős torzulások következtében nem helyénvaló az exportáló országbeli belföldi árak és költségek alkalmazása, a rendes értéknek egy áron kell alapulnia vagy a torzulásoktól mentes árakat vagy referenciaértékeket tükröző előállítási és értékesítési költségek alapján kell képezni minden termelési tényező vonatkozásában. Az e célból felhasználható források a torzulásoktól mentes nemzetközi árakat, költségeket, vagy referenciaértékeket, vagy egy megfelelő reprezentatív – többek között uniós tagállambeli, és megfelelő szintű nemzetközi szociális és környezetvédelmi normákkal rendelkező – országbeli vonatkozó előállítási és értékesítési költségeket foglalják magukban, feltéve hogy a vonatkozó adatok könnyen elérhetők. A képzett rendes értéknek tartalmaznia kell az értékesítési, általános és igazgatási költségek, valamint a nyereség észszerű összegét.

 

Ha egy exportőr egyértelműen bizonyítani tudja, hogy a minden termelési tényezőre vonatkozó árait vagy költségeit nem érintik jelentős torzulások, ezeket az árakat vagy költségeket kell használni a rendes érték képzésére.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

2016/1036/EU rendelet

2 cikk – 6a bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  Többek között abban az esetben tekinthető úgy, hogy az érintett termék vonatkozásában az a) pont szerinti jelentős torzulások állnak fenn, ha a jelentett árak vagy költségek – a nyersanyagköltségeket is beleértve – kormányzati beavatkozás hatására nem szabadpiaci erőviszonyok eredményei. Annak mérlegelésekor, hogy fennállnak-e jelentős torzulások – többek között – az alábbiak lehetséges hatása vehető figyelembe: a kérdéses piacot jelentős mértékben olyan vállalkozások szolgálják ki, amelyek az exportáló ország hatóságainak tulajdonában vannak, ellenőrzése vagy szakpolitikai felügyelete vagy irányítása alatt állnak; az állami jelenlét a vállalatokban lehetővé teszi az állam számára, hogy befolyást gyakoroljon az árak és a költségek tekintetében; a belföldi beszállítókat előnyben részesítő vagy a szabadpiaci erőviszonyokat más módon befolyásoló közpolitikák vagy intézkedések; valamint, közpolitikai célokat megvalósító intézmények által nyújtott finanszírozás vehető igénybe.

b)  Többek között abban az esetben tekinthető úgy, hogy az a) pont szerinti jelentős torzulások állnak fenn, ha a jelentett árak vagy költségek – a nyersanyagköltségeket és egyéb termelési tényezőket is beleértve – bármilyen szintű állami beavatkozás hatására bekövetkező, nem szabadpiaci erőviszonyok eredményei. Annak mérlegelésekor, hogy fennállnak-e jelentős torzulások – többek között – az alábbiak lehetséges hatását kell figyelembe venni:

 

a kérdéses piacot jelentős mértékben olyan vállalkozások – például állami szervek –szolgálják ki, amelyek az exportáló ország hatóságainak közvetlen vagy közvetett tulajdonában vannak, ellenőrzése vagy szakpolitikai felügyelete vagy irányítása alatt állnak; az állami jelenlét a vállalatokban lehetővé teszi az állam számára, hogy befolyást gyakoroljon az árak és a költségek tekintetében; a belföldi beszállítókat előnyben részesítő közpolitikák vagy intézkedések, például államilag meghatározott árak alkalmazása vagy megkülönböztető jellegű adó-, kereskedelmi vagy valutarendszer révén; vagy a szabadpiaci erőviszonyokat más módon befolyásoló erők, többek között az erőforrások elosztása révén; olyan átlátható és nem diszkriminatív társasági jog – például nemzetközi számviteli standardok alkalmazása, részvényesek védelme és pontos vállalati információk nyilvános elérhetősége – hiánya, amely biztosítja a megfelelő vállalatirányítást; olyan koherens, hatékony és átlátható jogszabályok létezésének és végrehajtásának hiánya, amelyek biztosítják a tulajdonjogok tiszteletben tartását és egy működőképes csődszabályozási rendszer alkalmazását; olyan valódi pénzügyi szektor hiánya, amely az államtól függetlenül működik, és amely törvényileg és a gyakorlatban is kellő garanciakötelezettségnek és megfelelő felülvizsgálatnak van alávetve; a nemzetközi szociális és környezetvédelmi normáknak való megfelelés hiánya, ami kihat a termelési költségekre.

Módosítás     11

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

2016/1036/EU rendelet

2 cikk – 6a bekezdés – b a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  Többek között abban az esetben tekinthető úgy, hogy az érintett termék vonatkozásában az a) pont szerinti jelentős torzulások állnak fenn, ha a jelentett árak vagy költségek túlzott kapacitás következményei abban az értelemben, hogy a termék ára vagy költsége nem szabadpiaci erőviszonyok eredménye, mert azt túltermelési szintek befolyásolják, amelyek csökkentik az állandó költségek hatását.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

2016/1036/EU rendelet

2 cikk – 6a bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  A bizottsági szolgálatok adott esetben jelentést tehetnek közzé a b) pontban felsorolt kritériumok adott országbeli vagy adott ágazatbeli sajátos helyzetének leírásáról. Az ilyen jelentés, valamint az annak alapjául szolgáló bizonyítékok felvehetők bármely, az említett országra vagy ágazatra vonatkozó vizsgálat aktájába. Az érintett felek számára megfelelő lehetőséget kell biztosítani a jelentés, valamint az annak alapjául szolgáló bizonyítékok kiegészítésére, észrevételezésére, vagy az azokra való támaszkodásra, minden egyes olyan vizsgálatban, amelynek keretében az ilyen jelentés vagy bizonyítékok felhasználásra kerülnek. A megállapításoknak az aktában szereplő valamennyi vonatkozó bizonyítékot figyelembe kell venniük.

c)  A Bizottság a lehető leghamarabb nyilvános jelentést tesz közzé a b) pontban felsorolt kritériumok adott országbeli vagy adott ágazatbeli sajátos helyzetének leírásáról. A jelentés adott esetben többek közt tájékoztatást ad a termelési költségeket befolyásoló nemzetközi környezetvédelmi és szociális normáknak való megfelelésről. Az ilyen jelentéseket, valamint az azok alapjául szolgáló bizonyítékokat, továbbá a korábbi uniós vizsgálatok és országjelentések megfelelő megállapításait fel kell venni az említett országra vagy ágazatra vonatkozó minden vizsgálat aktájába. Az érintett felek, mint például szakszervezetek és kkv-k számára megfelelő lehetőséget kell biztosítani a jelentés, valamint az annak alapjául szolgáló bizonyítékok kiegészítésére, észrevételezésére, vagy az azokra való támaszkodásra, minden egyes olyan vizsgálatban, amelynek keretében az ilyen jelentések vagy bizonyítékok felhasználásra kerülnek. A Bizottság ennek megfelelően tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot. A megállapításoknak az aktában szereplő valamennyi vonatkozó bizonyítékot figyelembe kell venniük megbízható, biztonságos és időszerű információ és a rendelkezésre álló adatok alapján. A jelentést vagy az alapjául szolgáló bizonyítékot a Bizottság rendszeresen, legalább ötévente, vagy a b) pontban rögzített kritériumokkal kapcsolatos helyzet megváltozásakor frissíti.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

2016/1036/EU rendelet

2 cikk – 6a bekezdés – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  Az uniós gazdasági ágazat a rendes érték kiszámításához a panasz 5. cikk szerinti benyújtásakor vagy a felülvizsgálat 11. cikk szerinti kérelmezésekor támaszkodhat a c) pontban említett jelentésre.

d)  Az uniós gazdasági ágazat és a szakszervezetek a rendes érték kiszámításához a panasz 5. cikk szerinti benyújtásakor vagy a felülvizsgálat 11. cikk szerinti kérelmezésekor, illetve a 12. cikk szerint újbóli vizsgálat kérelmezésekor támaszkodhat a c) pontban említett jelentésre. Ez a jelentés kellően indokolja a panaszban vagy kérelemben említett rendes értéknek a (6a) bekezdésben említett módszer szerinti kiszámítását. Ezen túlmenően, amennyiben a panaszt benyújtó uniós gazdasági ágazat jelentős hányadát kkv-k alkotják, a panaszban vagy a kérelemben a rendes értéket az érintett termék uniós előállítási költségével kapcsolatos információk alapján lehet kiszámolni.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

2016/1036/EU rendelet

2 cikk – 6a bekezdés – e pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  A vizsgálatban érintett feleket a megindítás után rövid időn belül tájékoztatni kell a vonatkozó forrásokról, amelyeket a Bizottság az a) pont alkalmazásában fel kíván használni, és tíz napot kell biztosítani számukra észrevételeik megtételére. Az érdekelt felek számára e célból – a 19. cikk sérelme nélkül – hozzáférést kell biztosítani az aktához, többek között minden olyan bizonyítékhoz, amelyre a vizsgálatot végző hatóság támaszkodik.

e)  A vizsgálatban érintett feleket, többek közt a szakszervezeteket és a kkv-ket a megindítás után rövid időn belül tájékoztatni kell a vonatkozó forrásokról, amelyeket a Bizottság az a) pont alkalmazásában fel kíván használni, és tíz napot kell biztosítani számukra észrevételeik megtételére. Az érdekelt felek számára e célból – a 19. cikk sérelme nélkül – hozzáférést kell biztosítani az aktához, többek között minden olyan bizonyítékhoz, amelyre a vizsgálatot végző hatóság támaszkodik. Az érintett feleket legkésőbb három hónappal a vizsgálat megindítását követően tájékoztatni kell a vizsgálati módszerről.

Módosítás     15

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

A Bizottság eddig az időpontig közzéteszi az e rendelet 1. cikkének 1. pontjában az (EU) 2016/1036 rendelet 6a. cikkének c) pontja tekintetében említett jelentését.

 

 

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az EU-ban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt és támogatott behozatallal szembeni védelem

Hivatkozások

COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

21.11.2016

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

21.11.2016

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Jerzy Buzek

5.12.2016

A vélemény korábbi előadója

Paloma López Bermejo

Vizsgálat a bizottságban

27.2.2017

 

 

 

Az elfogadás dátuma

30.5.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

30

21

5

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling, Constanze Krehl, Barbara Kudrycka, Olle Ludvigsson, Florent Marcellesi, Marian-Jean Marinescu, Marisa Matias, Markus Pieper, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Pavel Telička, Anneleen Van Bossuyt

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Fabio Massimo Castaldo, Nicola Danti, Gabriele Preuß

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

30

+

ALDE

Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Pavel Telicka, Lieve Wierinck

ENF

Angelo Ciocca, Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Markus Pieper, Herbert Reul, Massimiliano Salini, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

Verts/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Claude Turmes

21

-

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

GUE

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlícek, Paloma López Bermejo, Marisa Matias

S&D

José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Adam Gierek, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Gabriele Preuβ, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

5

0

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský, Anneleen Van Bossuyt

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az EU-ban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt és támogatott behozatallal szembeni védelem

Hivatkozások

COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

9.11.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

21.11.2016

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

21.11.2016

JURI

21.11.2016

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Salvatore Cicu

28.11.2016

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

24.1.2017

4.5.2017

 

 

Az elfogadás dátuma

20.6.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

33

3

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Franck Proust, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Eric Andrieu, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Nicola Danti, Seán Kelly, Sander Loones, Georg Mayer, Bolesław G. Piecha, Jarosław Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Clara Eugenia Aguilera García, Birgit Collin-Langen, Edouard Martin, Massimiliano Salini

Benyújtás dátuma

27.6.2017


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

33

+

ALDE

Dita Charanzová, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

Sander Loones, Emma McClarkin, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Georg Mayer, Franz Obermayr, Matteo Salvini

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Birgit Collin-Langen, Santiago Fisas Ayxelà, Seán Kelly, Franck Proust, Massimiliano Salini, Tokia Saïfi, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Danti, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Edouard Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster

Verts/ALE

Klaus Buchner

3

-

EFDD

Tiziana Beghin, David Borrelli

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

2

0

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Helmut Scholz

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Jogi nyilatkozat