Procedūra : 2016/0351(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0236/2017

Pateikti tekstai :

A8-0236/2017

Debatai :

PV 14/11/2017 - 15
CRE 14/11/2017 - 15

Balsavimas :

PV 15/11/2017 - 13.11
CRE 15/11/2017 - 13.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0437

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 869kWORD 109k
27.6.2017
PE 602.983v04-00 A8-0236/2017

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių ir Reglamentas (ES) 1037/2016 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių

(COM(2016) 0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD))

Tarptautinės prekybos komitetas

Pranešėjas: Salvatore Cicu

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių ir Reglamentas (ES) 1037/2016 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių

(COM(2016) 0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016)0721),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 207 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0456/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 29 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės 12 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl Kinijos rinkos ekonomikos statuso(2),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą ir Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomonę (A8-0236/2017),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  Reglamento (ES) 2016/1036 2 straipsnio 7 dalies a ir b punktuose pateikiamas pagrindas, kuriuo remiantis turėtų būti nustatoma importo iš ne rinkos ekonomikos valstybių normalioji vertė. Dėl pokyčių, susijusių su tam tikromis šalimis, kurios yra PPO narės, tikslinga, kad atliekant tyrimus dėl tų šalių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos ir remiantis jo nuostatomis normalioji vertė būtų nustatoma remiantis Reglamento (ES) 2016/1036 2 straipsnio 1–6a dalimis. Jei tyrimo inicijavimo dieną valstybė nepriklauso PPO ir yra įtraukta į Reglamento (ES) Nr. 2015/7551 I priedą, normalioji vertė turėtų būti nustatoma remiantis Reglamento (ES) 2016/1036 su pakeitimais, padarytais šiuo reglamentu, 2 straipsnio 7 dalimi. Šis reglamentas neturėtų turėti poveikio nustatant, ar PPO narė yra rinkos ekonomikos šalis, ar ne;

(2)  Reglamento (ES) 2016/1036 2 straipsnio 7 dalies a ir b punktuose pateikiamas pagrindas, kuriuo remiantis turėtų būti nustatoma importo iš ne rinkos ekonomikos valstybių normalioji vertė. Šalims, kurios yra PPO narės, tikslinga, kad atliekant tyrimus dėl tų šalių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos ir remiantis jo nuostatomis normalioji vertė būtų nustatoma remiantis Reglamento (ES) 2016/1036 2 straipsnio 6a dalimi. Jei tyrimo inicijavimo dieną valstybė nepriklauso PPO ir yra įtraukta į Reglamento (ES) Nr. 2015/7551 I priedą, normalioji vertė turėtų būti nustatoma remiantis Reglamento (ES) 2016/1036 su pakeitimais, padarytais šiuo reglamentu, 2 straipsnio 7 dalimi. Šis reglamentas neturėtų turėti poveikio nustatant, ar PPO narė yra rinkos ekonomikos šalis, ar ne. Šis reglamentas atitinka Sąjungos įsipareigojimus pagal tarptautinę teisę, įskaitant nuorodą į valstybių narių įsipareigojimus dėl Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų. Be to, jis nedaro poveikio tvarkai ir sąlygoms, kurios nustatytos protokoluose ir kituose dokumentuose, pagal kuriuos valstybės prisijungė prie Marakešo sutarties, kuria įsteigiama PPO. Taikant jo taisykles, būtina, kad Sąjunga koordinuotų veiklą ir keistųsi informacija su savo pagrindiniais partneriais;

––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––

1 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/755 dėl bendrų importo iš tam tikrų trečiųjų šalių taisyklių (OL L 123, 2015 5 19, p. 33).

1 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/755 dėl bendrų importo iš tam tikrų trečiųjų šalių taisyklių (OL L 123, 2015 5 19, p. 33).

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  atsižvelgiant į ankstesnių tyrimų patirtį tikslinga paaiškinti aplinkybes, kuriomis gali būti nusprendžiama, kad yra didelių iškraipymų, labai veikiančių laisvąją rinką. Visų pirma tikslinga paaiškinti, kad taip gali būti nusprendžiama, inter alia, tais atvejais, kai nurodytos kainos ar sąnaudos, įskaitant žaliavų sąnaudas, nepriklauso nuo laisvosios rinkos veiksnių, nes jas veikia valstybės kišimasis. Be to, tikslinga paaiškinti, kad svarstant, ar susiklostė tokia padėtis, inter alia, gali būti atsižvelgiama į poveikį, kurį gali daryti: tai, kad atitinkamoje rinkoje daugiausia veikia įmonės, priklausančios eksportuojančios šalies valdžios institucijoms ar jų kontroliuojamos arba strategiškai prižiūrimos, arba šios įmonės vadovaujasi valdžios institucijų gairėmis; valstybės dalyvavimas įmonės veikloje, suteikiantis jai galimybę paveikti kainas arba sąnaudas; viešoji politika arba priemonės, kuriomis diskriminuojama vietos tiekėjų naudai arba kitaip veikiama laisvoji rinka, ir tai, kad viešosios politikos tikslus įgyvendinančios institucijos teikia galimybių gauti finansavimą. Taip pat tikslinga nustatyti, kad Komisijos tarnybos gali skelbti ataskaitą, kurioje apibūdinama konkreti tam tikros šalies ar sektoriaus padėtis, susijusi su šiais kriterijais, ir kad ši ataskaita ir ją pagrindžiantys įrodymai būtų įtraukti į visų su ta šalimi ar sektoriumi susijusių tyrimų dokumentų rinkinius, o suinteresuotosioms šalims turėtų būti suteikta pakankamai galimybių pateikti pastabų dėl ataskaitos ir ją pagrindžiančių įrodymų per kiekvieną tyrimą, kuriam šie dokumentai naudojami;

(3)  atsižvelgiant į ankstesnių tyrimų patirtį tikslinga paaiškinti aplinkybes, kuriomis atsiranda didelių iškraipymų, labai veikiančių laisvąją rinką. Visų pirma tikslinga paaiškinti, kad taip būna, inter alia, tais atvejais, kai nurodytos kainos ar sąnaudos, įskaitant žaliavų ir energijos sąnaudas ir kitus gamybos veiksnius, nepriklauso nuo laisvosios rinkos veiksnių, nes jas veikia valstybės kišimasis, arba tais atvejais, kai nesilaikoma pagrindinių TDO konvencijų, daugiašalių aplinkosaugos susitarimų ir daugiašalių susitarimų dėl mokesčių ir todėl iškraipoma konkurencija. Be to, tikslinga paaiškinti, kad vertinant, ar esama didelių iškraipymų, inter alia, turėtų būti atsižvelgiama į poveikį, kurį gali daryti: tiesioginė ar netiesioginė vyriausybės įtaka išteklių paskirstymui ir sprendimams bei įmonėms; tai, kad atitinkamoje rinkoje daugiausia veikia įmonės, priklausančios eksportuojančios šalies valdžios institucijoms ar jų kontroliuojamos arba strategiškai prižiūrimos, arba šios įmonės vadovaujasi valdžios institucijų gairėmis; valstybės dalyvavimas įmonės veikloje, suteikiantis jai galimybę paveikti kainas arba sąnaudas; viešoji politika arba priemonės, kuriomis diskriminuojama vietos tiekėjų naudai arba kitaip veikiama laisvoji rinka; skaidraus ir veiksmingo galiojančio bendrovių įstatymo, kuriuo užtikrinamas tinkamas įmonių valdymas, nebuvimas, diskriminacinis šio įstatymo taikymas arba netinkamas jo vykdymo užtikrinimas; veiksmingų ir skaidrių įstatymų rinkinio, kuriuo užtikrinamas nuosavybės teisių paisymas ir veikiančios bankroto tvarkos įgyvendinimas, nebuvimas, diskriminacinis šių įstatymų taikymas ir netinkamas jų vykdymo užtikrinimas; tai, kad darbo užmokesčio norma nėra darbuotojų ir vadovybės laisvų derybų rezultatas; tai, kad, nesant skaidrių įstatymų rinkinio, bendrosios įmonės ir užsienio investuotojai patiria diskriminacinį poveikį, ir tai, kad viešosios politikos tikslus įgyvendinančios institucijos teikia galimybių gauti finansavimą, be kita ko, skiriant subsidijas tam tikriems sektoriams, arba jei egzistuoja oligopolija arba monopolija gamybos veiksnių srityje ir bet kokios kitos aplinkybės, kurias Komisija laiko tinkamomis, siekiant įvertinti, ar esama didelių iškraipymų. Taip pat tikslinga nustatyti, kad Komisijos tarnybos turėtų skelbti išsamią ataskaitą, kurioje apibūdinama konkreti tam tikros šalies ar sektoriaus padėtis, susijusi su tais kriterijais. Tų valstybių, kuriose pradėta daug antidempingo bylų, atveju ataskaita turi būti patvirtinta iki... [įrašyti šio reglamento įsigaliojimo datą + 15 dienų]. Ši ataskaita ir ją pagrindžiantys įrodymai turi būti įtraukti į visų su ta šalimi ar sektoriumi susijusių tyrimų dokumentų rinkinius. Suinteresuotosioms šalims, įskaitant Sąjungos pramonės atstovus ir profesines sąjungas, turėtų būti suteikta pakankamai galimybių pateikti pastabų dėl ataskaitos ir ją pagrindžiančių įrodymų per kiekvieną tyrimą, kuriam šie dokumentai naudojami. Į tokias pastabas reikėtų atsižvelgti priimant sprendimus parengti ir atnaujinti atitinkamas ataskaitas. Labai svarbu įvertinti sisteminius iškraipymus visų pirma tuomet, kai sektoriai yra heterogeniniai ir juose esama daug mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ), ir tokiu atveju įrodymų apie sektoriui būdingus iškraipymus rasti yra itin sunku. Komisija turėtų inicijuoti arba atnaujinti ataskaitą Europos Parlamento ar valstybės narės prašymu arba savo iniciatyva pasikeitus aplinkybėms konkrečioje valstybėje ar sektoriuje. Komisija turėtų įtraukti šio reglamento įgyvendinimo analizę į savo metinę ataskaitą dėl Sąjungos antidempingo, antisubsidijų ir apsaugos priemonių ir ją pristatyti Europos Parlamentui;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  be to, tikslinga priminti, kad sąnaudos paprastai turėtų būti apskaičiuojamos remiantis tiriamojo eksportuotojo ar gamintojo dokumentais. Vis dėlto, jei eksportuojančioje šalyje yra didelių iškraipymų ir todėl atitinkamo subjekto dokumentuose pateikiamos sąnaudos yra dirbtinai sumažintos, jos gali būti koreguojamos arba nustatomos pagal bet kokį pagrįstą pagrindą, įskaitant kitų tipiškų rinkų informaciją ar tarptautines kainas arba lyginamuosius standartus. Atsižvelgiant į ankstesnių tyrimų patirtį taip pat tikslinga paaiškinti, kad taikant šio reglamento nuostatas turėtų būti tinkamai atsižvelgiama į visus susijusius įrodymus, įskaitant atitinkamas eksportuojančių gamintojų vidaus rinkoje vyraujančių aplinkybių vertinimo ataskaitas ir jas pagrindžiančius įrodymus, kurie įtraukti į dokumentų rinkinius ir dėl kurių suinteresuotosios šalys galėjo pateikti pastabų;

(4)  be to, tikslinga priminti, kad sąnaudos paprastai turėtų būti apskaičiuojamos remiantis patikimais tiriamojo eksportuotojo ar gamintojo dokumentais. Vis dėlto, jei eksportuojančioje šalyje yra didelių iškraipymų ir todėl atitinkamo subjekto dokumentuose pateikiamos sąnaudos yra dirbtinai sumažintos, jos turėtų būti nustatomos pagal bet kokį pagrįstą pagrindą, įskaitant kitų tipiškų rinkų, Sąjungos rinkų informaciją ar neiškraipytas tarptautines kainas arba lyginamuosius standartus. Jei valstybės, kurioje egzistuoja vienas didelis iškraipymas ar keletas didelių iškraipymų, eksportuojantis gamintojas įtikinamai įrodo, kad jam įtakos tiesiogiai ar netiesiogiai nedaro didelis iškraipymas ir kad jo sąnaudos, susijusios su vienu ar daugiau atskirų gamybos veiksnių, yra neiškraipytos, tokios sąnaudos turėtų būti naudojamos apskaičiuojant normaliąją vertę. Tokios atskiros išvados neturėtų daryti įtakos kitų gamintojų normaliajai vertei, ir todėl neturėtų būti taikomos visai šaliai ir sektoriui. Atsižvelgiant į ankstesnių tyrimų patirtį taip pat tikslinga paaiškinti, kad taikant šio reglamento nuostatas turėtų būti tinkamai atsižvelgiama į visus susijusius įrodymus, įskaitant atitinkamas eksportuojančių gamintojų vidaus rinkoje vyraujančių aplinkybių vertinimo ataskaitas ir jas pagrindžiančius įrodymus, kurie įtraukti į dokumentų rinkinius ir dėl kurių suinteresuotosios šalys galėjo pateikti pastabų. Sąjungos pramonės atstovai turi turėti galimybę pateikti nuorodas, kad esama didelių iškraipymų. Į tokias nuorodas reikėtų atsižvelgti priimant sprendimus parengti ar atnaujinti atitinkamas ataskaitas. Tais atvejais, kai ataskaita rodo, kad esama vieno ar daugiau didelių iškraipymų, minėta ataskaita turėtų sudaryti pakankamą pagrindą, kuriuo remiantis pagrįstai apskaičiuojama normalioji vertė. Bet kuriuo atveju Sąjungos pramonei neturi būti uždedama jokios papildomos naštos. Tyrimo šalims netrukus po tyrimo inicijavimo turi būti pranešama apie informacijos šaltinius, kuriais Komisija ketina naudotis, įskaitant preliminarų sprendimą, ar esama didelių iškraipymų, ir nustatomas 10 darbo dienų laikotarpis pastaboms pateikti. Tuo tikslu, nepažeidžiant taisyklių dėl konfidencialumo, nustatytų pagal Reglamentą (ES) 2016/1036, įrašius suinteresuotąsias šalis į Komisijos tvarkomą registrą, joms turėtų būti suteikta galimybė susipažinti su atitinkamu dokumentų rinkiniu, įskaitant bet kokius įrodymus, kuriais remiasi tyrimą atliekanti institucija. Galutinį sprendimą, kad eksportuojančios šalies visoje ekonomikoje arba jos sektoriuje esama vieno ar daugiau didelių iškraipymų, turėtų priimti Komisija ir pranešti apie jį šalims ne vėliau kaip per 60 dienų nuo tyrimo pradžios. Sprendimas, kad tam tikroje šalyje ar sektoriuje esama didelių iškraipymų, turėtų galioti tol, kol, remiantis pakankamais įrodymais, įtikinamai neįrodoma, kad toje šalyje ar sektoriuje iškraipymų jau nebėra;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  nesant jokių kitų konkrečių pereinamojo laikotarpio taisyklių, kuriomis būtų reglamentuojamas šis klausimas, tikslinga nustatyti, kad šis reglamentas būtų taikomas visiems sprendimams inicijuoti tyrimus ir visiems tyrimams, įskaitant pradinius ir peržiūros tyrimus, inicijuotiems dieną, kurią šis reglamentas įsigalioja, arba vėliau, laikantis Reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 9 dalies. Be to, kaip konkrečią pereinamojo laikotarpio taisyklę ir atsižvelgiant į tai, kad nėra jokių kitų konkrečių pereinamojo laikotarpio taisyklių, kuriomis būtų reglamentuojamas šis klausimas, tikslinga nustatyti, kad pereinant nuo normaliosios vertės, apskaičiuotos pagal 2 straipsnio 7 dalies a ar b punktą, prie normaliosios vertės, apskaičiuotos pagal 2 straipsnio 1–6a dalis, būtų laikoma, kad Reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje nurodytas pagrįstai nustatytas laikotarpis pasibaigė tą dieną, kai inicijuojama pirma priemonių galiojimo termino peržiūra po tokio perėjimo. Siekiant sumažinti riziką, kad šio reglamento nuostatos bus apeinamos, toks pat metodas turėtų būti taikomas peržiūroms, atliekamoms pagal Reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 4 dalį. Taip pat tikslinga priminti, kad perėjimas nuo normaliosios vertės, apskaičiuotos pagal 2 straipsnio 7 dalies a ar b punktą, prie normaliosios vertės, apskaičiuotos pagal 2 straipsnio 1–6a dalis, savaime nebūtų pakankamas įrodymas, nurodytas Reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 3 dalyje. Šiomis pereinamojo laikotarpio taisyklėmis turėtų būti užpildyta spraga, kuri galėtų kelti teisinio netikrumo riziką, o suinteresuotosios šalys turėtų pakankamai laiko prisitaikyti prie senų taisyklių pakeitimo naujomis, be to, Reglamentą (ES) 2016/1036 būtų lengviau veiksmingai, tinkamai ir sąžiningai įgyvendinti;

(6)  nesant jokių kitų konkrečių pereinamojo laikotarpio taisyklių, kuriomis būtų reglamentuojamas šis klausimas, tikslinga nustatyti, kad šis reglamentas būtų taikomas visiems sprendimams inicijuoti tyrimus ir visiems tyrimams, įskaitant pradinius ir peržiūros tyrimus, inicijuotiems dieną, kurią šis reglamentas įsigalioja, arba vėliau, laikantis Reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 9 dalies. Be to, kaip konkrečią pereinamojo laikotarpio taisyklę ir atsižvelgiant į tai, kad nėra jokių kitų konkrečių pereinamojo laikotarpio taisyklių, kuriomis būtų reglamentuojamas šis klausimas, tikslinga nustatyti, kad pereinant nuo normaliosios vertės, apskaičiuotos pagal Reglamento (ES) 2016/1036 2 straipsnio 7 dalies a ar b punktą, prie normaliosios vertės, apskaičiuotos pagal 2 straipsnio 1–6a dalis, būtų laikoma, kad Reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje nurodytas pagrįstai nustatytas laikotarpis pasibaigė tą dieną, kai pabaigiama pirma priemonių galiojimo termino peržiūra po tokio perėjimo. Siekiant sumažinti riziką, kad šio reglamento nuostatos bus apeinamos, toks pat metodas turėtų būti taikomas peržiūroms, atliekamoms pagal Reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 4 dalį. Taip pat tikslinga priminti, kad perėjimas nuo normaliosios vertės, apskaičiuotos pagal Reglamento (ES) 2016/1036 2 straipsnio 7 dalies a ar b punktą, prie normaliosios vertės, apskaičiuotos pagal 2 straipsnio 1–6a dalis, savaime nebūtų pakankamas įrodymas, nurodytas Reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 3 dalyje. Šiomis pereinamojo laikotarpio taisyklėmis, padedančiomis toliau taikyti apsaugos nuo subsidijuoto importo priemones, turėtų būti užpildyta spraga, kuri galėtų kelti teisinio netikrumo riziką, o suinteresuotosios šalys turėtų pakankamai laiko prisitaikyti prie senų taisyklių pakeitimo naujomis, be to, Reglamentą (ES) 2016/1036 būtų lengviau veiksmingai, tinkamai ir sąžiningai įgyvendinti;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036

2 straipsnio 6 a dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„6a.   a) Jei taikant šią at bet kokią kitą susijusią šio reglamento nuostatą nustatoma, kad dėl didelių iškraipymų netikslinga taikyti eksportuojančios šalies vidaus rinkos kainas ir sąnaudas, normalioji vertė apskaičiuojama remiantis gamybos ir pardavimo sąnaudomis, atitinkančiomis neiškraipytas kainas ar lyginamuosius standartus. Apskaičiavimui galima naudoti neiškraipytas tarptautines kainas, sąnaudas ar lyginamuosius standartus arba atitinkamas gamybos ir pardavimo sąnaudas tinkamoje tipiškoje šalyje, kurios ekonominis išsivystymas panašaus lygio kaip ir eksportuojančios šalies, jei reikiami sąnaudų duomenys prieinami. Į apskaičiuotą normaliąją vertę įtraukiama pagrįsta suma, aprėpianti administracines, pardavimo ir bendrąsias sąnaudas ir pelną.“

„6a.  a) Jei nustatoma, kad dėl vieno ar daugiau didelių iškraipymų visoje eksportuojančios šalies ekonomikoje arba ekonomikos sektoriuje netikslinga taikyti eksportuojančios šalies vidaus rinkos kainas ir sąnaudas, normalioji vertė apskaičiuojama remiantis gamybos ir pardavimo sąnaudomis, atitinkančiomis neiškraipytas kainas ar lyginamuosius standartus, kiekvienam gamybos veiksniui. Apskaičiavimui Komisija gali naudoti neiškraipytas tarptautines kainas, sąnaudas ar lyginamuosius standartus arba atitinkamas gamybos ir pardavimo sąnaudas tinkamoje tipiškoje šalyje, be kita ko, Sąjungoje, jei reikiami sąnaudų duomenys prieinami.

 

Jei valstybės, kurioje esama vieno ar daugiau didelių iškraipymų, eksportuojantis gamintojas aiškiai įrodo, kad jam įtakos tiesiogiai ar netiesiogiai nedaro joks didelis iškraipymas ir kad jo vieno ar daugiau atskirų gamybos veiksnių sąnaudos yra neiškraipytos, įvertinus pagal trečią pastraipą, tokios sąnaudos turi būti naudojamos apskaičiuojant normaliąją vertę.

 

Įvertinama, ar nesama eksportuojančio gamintojo atitinkamo gamybos veiksnio sąnaudų iškraipymo, ir įvertinamas to patikimumas, be kita ko, atsižvelgiant į susijusius kiekius, jų santykį, palyginti su bendromis to gamybos veiksnio sąnaudomis, ir faktinį naudojimą gamyboje.

 

Tokios atskiros išvados nedaro įtakos kitų eksportuojančių gamintojų normaliajai vertei ir todėl netaikomos visai šaliai ar sektoriams, neatsižvelgiant į Reglamento (ES) 2016/1036 17 straipsnio taikymą.

 

Į apskaičiuotą normaliąją vertę įtraukiama neiškraipyta ir pagrįsta suma, aprėpianti administracines, pardavimo ir bendrąsias sąnaudas ir pelną. Jei eksportuojantis gamintojas ar valdžios institucijos iš valstybės, kurioje, kaip manoma, esama vieno ar daugiau didelių iškraipymų, nebendradarbiauja rengiant ataskaitą, taikomas Reglamento (ES) 2016/1036 18 straipsnis.“

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036

2 straipsnio 6 a dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) Dideli iškraipymai, susiję su nagrinėjamuoju produktu, kaip nurodyta a punkte, gali būti nustatomi, inter alia, tais atvejais, kai nurodytos kainos ar sąnaudos, įskaitant žaliavų sąnaudas, nepriklauso nuo laisvosios rinkos veiksnių, nes jas veikia valstybės kišimasis. Svarstant, ar yra didelių iškraipymų, inter alia, gali būti atsižvelgiama į poveikį, kurį gali daryti: tai, kad atitinkamoje rinkoje daugiausia veikia įmonės, priklausančios eksportuojančios šalies valdžios institucijoms ar jų kontroliuojamos arba strategiškai prižiūrimos, arba šios įmonės vadovaujasi valdžios institucijų gairėmis; valstybės dalyvavimas įmonės veikloje, suteikiantis jai galimybę paveikti kainas arba sąnaudas; viešoji politika arba priemonės, kuriomis diskriminuojama vietos tiekėjų naudai arba kitaip veikiama laisvoji rinka, ir tai, kad viešosios politikos tikslus įgyvendinančios institucijos teikia galimybių gauti finansavimą.

b) Dideli iškraipymai, kaip nurodyta a punkte, yra iškraipymai, atsirandantys tais atvejais, kai nurodytos kainos ar sąnaudos, įskaitant žaliavų ir energijos sąnaudas ir kitus gamybos veiksnius, nepriklauso nuo laisvosios rinkos veiksnių, nes jas veikia valstybės kišimasis, arba tais atvejais, kai nesilaikoma pagrindinių TDO konvencijų, išvardytų -I priede, daugiašalių aplinkosaugos susitarimų, kuriuos Sąjunga yra pasirašiusi, ir atitinkamų EBPO konvencijų apmokestinimo srityje ir todėl iškraipoma konkurencija. Vertinant, ar esama didelių iškraipymų, inter alia, turi būti atsižvelgiama į poveikį, kurį gali daryti: didelio masto tiesioginė ar netiesioginė vyriausybės įtaka išteklių paskirstymui ir sprendimams bei įmonėms; tai, kad atitinkamoje rinkoje daugiausia veikia įmonės, priklausančios eksportuojančios šalies valdžios institucijoms ar jų kontroliuojamos arba strategiškai prižiūrimos, arba šios įmonės vadovaujasi valdžios institucijų gairėmis; valstybės dalyvavimas įmonės veikloje, suteikiantis jai galimybę paveikti kainas arba sąnaudas; viešoji politika arba priemonės, kuriomis diskriminuojama vietos tiekėjų naudai arba kitaip veikiama laisvoji rinka; skaidraus ir veiksmingo galiojančio bendrovių įstatymo, kuriuo užtikrinamas tinkamas įmonių valdymas, nebuvimas, diskriminacinis šio įstatymo taikymas arba netinkamas jo vykdymo užtikrinimas; efektyviai veikiančių ir skaidrių įstatymų rinkinio, kuriuo užtikrinamas nuosavybės teisių paisymas ir veikiančios bankroto tvarkos įgyvendinimas, nebuvimas, diskriminacinis šių įstatymų taikymas ir netinkamas jų vykdymo užtikrinimas; tai, kad darbo užmokesčio norma nėra darbuotojų ir vadovybės laisvų derybų rezultatas; tai, kad, nesant skaidrių įstatymų rinkinio, bendrosios įmonės ir užsienio investuotojai patiria diskriminacinį poveikį, ir tai, kad viešosios politikos tikslus įgyvendinančios arba neveikiančios nepriklausomai nuo valstybės institucijos teikia galimybių gauti finansavimą, be kita ko, skiriant subsidijas tam tikriems sektoriams, arba jei egzistuoja oligopolija arba monopolija gamybos veiksnių srityje ir bet kokios kitos aplinkybės, kurias Komisija laiko tinkamomis, siekiant įvertinti, ar esama didelių iškraipymų.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036

2 straipsnio 6 a dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) Kai tikslinga, Komisijos tarnybos gali skelbti ataskaitą, kurioje apibūdinama konkreti tam tikros šalies ar sektoriaus padėtis, susijusi su b punkte išvardytais kriterijais. Ši ataskaita ir ją pagrindžiantys įrodymai gali būti įtraukti į visų su ta šalimi ar sektoriumi susijusių tyrimų dokumentų rinkinius. Suinteresuotosioms šalims suteikiama pakankamai galimybių papildyti ataskaitą ir jas pagrindžiančius įrodymus, pateikti pastabų dėl ir naudotis jais per kiekvieną tyrimą, kuriam tokia ataskaita ar įrodymai naudojami. Visuose nustatomuose dalykuose atsižvelgiama į visus susijusius įrodymus, pateiktus dokumentų rinkinyje.

c) Komisijos tarnybos skelbia išsamią ataskaitą, kurioje apibūdinama konkreti tam tikros šalies ar sektoriaus padėtis, susijusi su b punkte išvardytais kriterijais. Tų valstybių, kuriose pradėta daug antidempingo bylų, atveju ataskaita turi būti patvirtinta iki... [įrašyti datą, kuri yra šio reglamento įsigaliojimo datą + 15 dienų]. Ši ataskaita ir ją pagrindžiantys įrodymai turi būti įtraukti į visų su ta šalimi ar sektoriumi susijusių tyrimų dokumentų rinkinius. Suinteresuotosioms šalims, įskaitant Sąjungos pramonės atstovus ir profesines sąjungas, turi būti suteikta pakankamai galimybių pateikti pastabų dėl ataskaitos ir ją pagrindžiančių įrodymų ir naudotis jais per kiekvieną tyrimą, kuriam tokia ataskaita ar įrodymai naudojami. Į tokias nuorodas atsižvelgiama priimant sprendimus parengti ir atnaujinti atitinkamas ataskaitas. Rengdama savo ataskaitas Komisija atsižvelgia į ekonomines bei komercines MVĮ ypatybes ir padeda MVĮ naudotis šiomis ataskaitomis. Priimdama sprendimus Komisija atsižvelgia į visus susijusius įrodymus, įtrauktus į tyrimo dokumentų rinkinį. Komisija inicijuoja arba atnaujina ataskaitą Europos Parlamento, valstybės narės prašymu arba savo iniciatyva pasikeitus aplinkybėms konkrečioje valstybėje ar sektoriuje. Komisija įtraukia šio reglamento įgyvendinimo analizę į savo metinę ataskaitą dėl Sąjungos antidempingo, antisubsidijų ir apsaugos priemonių ir ją pristato Europos Parlamentui.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036

2 straipsnio 6 a dalies d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) Sąjungos pramonė, teikdama skundą pagal 5 straipsnį arba prašymą atlikti peržiūrą pagal 11 straipsnį, gali apskaičiuoti normaliąją vertę remdamasi c punkte nurodyta ataskaita.

d) Sąjungos pramonė, teikdama skundą pagal 5 straipsnį arba prašymą atlikti peržiūrą pagal 11 straipsnį, arba prašymą atlikti pakartotiną tyrimą pagal 12 straipsnį, gali apskaičiuoti normaliąją vertę, remdamasi c punkte nurodyta ataskaita. Tais atvejais, kai ataskaita rodo, kad esama vieno ar daugiau didelių iškraipymų, minėta ataskaita remiantis c punktu sudaro pakankamą pagrindą, kuriuo remiantis pagrįstai apskaičiuojama normalioji vertė remiantis a punktu. Bet kuriuo atveju, nustatant, ar esama didelių iškraipymų trečiojoje valstybėje ar sektoriuje, Sąjungos pramonei neuždedama jokios papildomos naštos. Jei tokios ataskaitos nesama, Komisija pasinaudoja visa turima informacija ar duomenimis, siekiant nustatyti, ar esama didelių iškraipymų, ir pasinaudoti a punkte nurodyta metodika, jei tenkinami atitinkami reikalavimai.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036

2 straipsnio 6 a dalies e punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) Tyrimo šalims netrukus po inicijavimo pranešama apie informacijos šaltinius, kuriuos Komisija ketina naudoti įgyvendindama a punktą, ir nustatomas 10 dienų laikotarpis pastaboms pateikti. Tuo tikslu, nepažeidžiant 19 straipsnio, suinteresuotosioms šalims suteikiama galimybė susipažinti su dokumentų rinkiniu, įskaitant bet kokius įrodymus, kuriais remiasi tyrimą atliekanti institucija.

e) Tyrimo šalims netrukus po inicijavimo pranešama apie informacijos šaltinius, kuriuos Komisija ketina naudoti įgyvendindama a punktą, įskaitant preliminarų sprendimą, ar esama didelių iškraipymų, ir nustatomas 10 darbo dienų laikotarpis pastaboms pateikti. Tuo tikslu, nepažeidžiant 19 straipsnio, įrašius suinteresuotąsias šalis į Komisijos tvarkomą registrą, joms suteikiama galimybė susipažinti su dokumentų rinkiniu, įskaitant bet kokius įrodymus, kuriais remiasi tyrimą atliekanti institucija. Galutinį sprendimą, kad eksportuojančios šalies visoje ekonomikoje arba jos sektoriuje esama vieno ar daugiau didelių iškraipymų, turi priimti Komisija ir pranešti apie jį šalims ne vėliau kaip per 60 dienų nuo tyrimo pradžios.

 

Sprendimas, kad tam tikroje šalyje ar sektoriuje esama didelių iškraipymų, galioja tol, kol, remiantis pakankamais įrodymais, įtikinamai neįrodoma, kad toje šalyje ar sektoriuje iškraipymų jau nebėra.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036

2 straipsnio 7 dalies a punkto 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Importuojant iš valstybių, kurios tyrimo inicijavimo dieną nepriklauso PPO ir yra išvardytos Reglamento (ES) Nr. 2015/755 I priede, normalioji vertė nustatoma pagal trečiosios rinkos ekonomikos valstybės kainą arba apskaičiuotą vertę, arba pagal kainą, taikomą importuojant iš tokios trečiosios valstybės į kitas valstybes, įskaitant Sąjungą, o jei tai neįmanoma – remiantis bet kokiu pagrįstu pagrindu, įskaitant už panašų produktą Sąjungoje faktiškai sumokėtą arba mokėtiną kainą, kuri prireikus tinkamai pakoreguojama, kad būtų įtraukta pagrįsta pelno marža.

Importuojant iš valstybių, kurios tyrimo inicijavimo dieną nepriklauso PPO ir yra išvardytos Reglamento (ES) Nr. 2015/755 I priede, normalioji vertė nustatoma pagal tinkamos tipiškos valstybės, kuri arba priklauso PPO, arba nėra įtraukta į Reglamento (ES) Nr. 2015/755 I priedą, kainą arba apskaičiuotą vertę. Kitu atveju, normalioji vertė nustatoma pagal kainą, taikomą importuojant iš tokios trečiosios valstybės į kitas valstybes, įskaitant Sąjungą, o jei tai neįmanoma – remiantis bet kokiu pagrįstu pagrindu, įskaitant už panašų produktą Sąjungoje faktiškai sumokėtą arba mokėtiną kainą, kuri prireikus tinkamai pakoreguojama, kad būtų įtraukta pagrįsta pelno marža.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036

2 straipsnio 7 dalies a punkto 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tinkama trečioji rinkos ekonomikos valstybė parenkama pagrįstai ir tinkamai atsižvelgiant į visą atrankos metu pateiktą patikimą informaciją. Be to, atsižvelgiama į terminus; kai tikslinga, pasirenkama trečioji rinkos ekonomikos valstybė, kuri dalyvauja tame pačiame tyrime.

Tinkama tipiška valstybė parenkama pagrįstai ir tinkamai atsižvelgiant į visą atrankos metu pateiktą patikimą informaciją. Be to, atsižvelgiama į terminus; kai tikslinga, pasirenkama tinkama tipiška valstybė, kuri dalyvauja tame pačiame tyrime.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036

2 straipsnio 7 dalies a punkto 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pradėjus tyrimą, tyrimo šalims iš karto pranešama apie pasirinktą trečiąją rinkos ekonomikos valstybę ir nustatomas 10 dienų laikotarpis pastaboms pateikti.

Pradėjus tyrimą, tyrimo šalims iš karto pranešama apie pasirinktą tinkamą tipišką valstybę ir nustatomas 10 dienų laikotarpis pastaboms pateikti.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036

3 straipsnio 6 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

2a)  3 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:

„6. Pateikus visus 2 dalyje minimus susijusius įrodymus turi būti akivaizdu, kad importas dempingo kaina sukelia žalą, kaip apibrėžta šiame reglamente. Ypač būtina įrodyti, kad 3 dalyje apibrėžtas kiekis ir (arba) kainos sukėlė 5 dalyje nurodytą poveikį Sąjungos pramonei ir kad tą poveikį galima apibrėžti kaip materialinį.“

„6. Pateikus visus 2 dalyje minimus susijusius įrodymus, remiantis geriausia turima informacija, turi būti akivaizdu, kad importas dempingo kaina sukelia žalą, kaip apibrėžta šiame reglamente. Ypač būtina įrodyti, kad 3 dalyje apibrėžtas kiekis ir (arba) kainos sukėlė 5 dalyje nurodytą poveikį Sąjungos pramonei ir kad tą poveikį galima apibrėžti kaip materialinį.“

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036

11 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pereinant nuo normaliosios vertės, apskaičiuotos pagal 2 straipsnio 7 dalies a ar b punktą, prie normaliosios vertės, apskaičiuotos pagal 2 straipsnio 1–6a dalis, laikoma, kad pagrįstai nustatytas laikotarpis pasibaigė tą dieną, kai inicijuojama pirma priemonių galiojimo termino peržiūra po tokio perėjimo.

Kai taikomos antidempingo priemonės grindžiamos normaliąja verte, apskaičiuota pagal Reglamento (ES) 2016/1036 2 straipsnio 7 dalies a ar b punktą, 2 straipsnio 6a dalyje nustatyta metodika nepakeičia pradinės metodikos, taikomos siekiant nustatyti normaliąją vertę, iki tos dienos, kai, po Reglamento ... įsigaliojimo, baigiama pirma tokių priemonių galiojimo termino peržiūra.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036

11 straipsnio 4 dalies 4 a pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pereinant nuo normaliosios vertės, apskaičiuotos pagal 2 straipsnio 7 dalies a ar b punktą, prie normaliosios vertės, apskaičiuotos pagal 2 straipsnio 1–6a dalis, visos peržiūros pagal šią dalį atidedamos iki to dienos, kai inicijuojama pirma priemonių galiojimo termino peržiūra po tokio perėjimo.

Kai taikomos antidempingo priemonės grindžiamos normaliąja verte, apskaičiuota pagal Reglamento (ES) 2016/1036 2 straipsnio 7 dalies a ar b punktą, 2 straipsnio 6a dalyje nustatyta metodika nepakeičia pradinės metodikos, taikomos siekiant nustatyti normaliąją vertę, iki tos dienos, kai, po Reglamento ... įsigaliojimo, baigiama pirma tokių priemonių galiojimo termino peržiūra.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036

16 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

5a)  16 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Komisija, jei būtina, rengia apsilankymus, kad išnagrinėtų importuotojų, eksportuotojų, prekybininkų, agentų, gamintojų, prekybos asociacijų ar organizacijų įrašus ir patikrintų apie dempingą ir žalą pateiktą informaciją. Komisija gali pasirinkti nevykdyti patikrinimo apsilankymo, jeigu nebuvo atsakyta tinkamai ir laiku.“

„1. Komisija, jei būtina, siunčia patyrusius darbuotojus atlikti apsilankymus, kad išnagrinėtų importuotojų, eksportuotojų, prekybininkų, agentų, gamintojų, prekybos asociacijų ar organizacijų dokumentus ir patikrintų apie dempingą ir žalą pateiktą informaciją. Komisija gali pasirinkti nevykdyti patikrinimo apsilankymo, jeigu nebuvo atsakyta tinkamai ir laiku.“

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 5 b punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036

18 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

5b)  18 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Tais atvejais, kai bet kuri suinteresuotoji šalis atsisako sudaryti galimybių gauti informaciją, kitokiu būdu nesuteikia reikalingos informacijos per šiame reglamente nurodytus terminus arba žymiai trukdo atlikti tyrimą, preliminarios ar galutinės, teigiamos ar neigiamos išvados gali būti padarytos pagal turimus faktus.“

„Tais atvejais, kai bet kuri suinteresuotoji šalis atsisako sudaryti galimybių gauti informaciją, kitokiu būdu nesuteikia reikalingos informacijos per šiame reglamente nurodytus terminus arba žymiai trukdo atlikti tyrimą, preliminarios ar galutinės išvados turi būti padarytos remiantis geriausiais turimais faktais.“

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 5 c punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036

18 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

5c)  18 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Suinteresuotosios šalys įspėjamos apie nebendradarbiavimo padarinius.“

„Suinteresuotosios šalys įspėjamos apie nebendradarbiavimo pasekmes ir bus įtrauktos į registrą, kurį naudojant Komisijai ir valstybėms partnerėms bus galima ypatingą dėmesį skirti šių šalių veiklai.“

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 5 d punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036

-I priedas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5d)  Įterpiamas šis priedas:

 

„-I priedas

 

1. Konvencija dėl priverstinio ar privalomojo darbo (Nr. 29) (1930 m.)

 

2. Konvencija dėl asociacijų laisvės ir teisės jungtis į organizacijas gynimo (Nr. 87) (1948 m.)

 

3. Konvencija dėl teisės jungtis į organizacijas ir vesti kolektyvines derybas principų taikymo (Nr. 98) (1949 m.)

 

4. Konvencija dėl vienodo atlyginimo vyrams ir moterims už lygiavertį darbą (Nr. 100) (1951 m.)

 

5. Konvencija dėl priverstinio darbo panaikinimo (Nr. 105) (1957 m.)

 

6. Konvencija dėl diskriminacijos darbo ir profesinės veiklos srityje (Nr. 111) (1958 m.)

 

7. Konvencija dėl minimalaus įdarbinimo amžiaus (Nr. 138) (1973 m.)

 

8. Konvencija dėl nepriimtino vaikų darbo uždraudimo ir neatidėliotinų veiksmų tokiam darbui panaikinti (Nr. 182) (1999 m.).“

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalis

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1037

10 straipsnio 7 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija taip pat siūlo atitinkamai kilmės ir (arba) eksportuojančiai valstybei pasitarti dėl kitų subsidijų, nustatytų atliekant tyrimą. Tokiais atvejais Komisija pateikia kilmės ir (arba) eksportuojančiai valstybei su kitomis subsidijomis susijusių pagrindinių faktų, visų pirma nurodytų šio straipsnio 2 dalies c punkte, santrauką. Jei papildomos subsidijos nenurodytos pranešime apie tyrimo inicijavimą, šis pranešimas iš dalies pakeičiamas ir pakeista versija skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, kad visos suinteresuotosios šalys galėtų pateikti pastabų.

Komisija taip pat siūlo atitinkamai kilmės ir (arba) eksportuojančiai valstybei pasitarti dėl kitų subsidijų, nustatytų atliekant tyrimą. Tokiais atvejais Komisija pateikia kilmės ir (arba) eksportuojančiai valstybei su kitomis subsidijomis susijusių pagrindinių faktų, visų pirma nurodytų šio straipsnio 2 dalies c punkte, santrauką. Jei papildomos subsidijos nenurodytos pranešime apie tyrimo inicijavimą, šis pranešimas iš dalies pakeičiamas ir pakeista versija skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Visoms suinteresuotosioms šalims bus suteikiama pakankamai papildomo laiko pastaboms pateikti.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šis reglamentas taikomas visiems sprendimams inicijuoti tyrimus ir visiems tyrimams, įskaitant pradinius ir peržiūros tyrimus, inicijuotiems dieną, kurią šis reglamentas įsigalioja, arba vėliau.

Šis reglamentas taikomas visiems tyrimams pagal Reglamento (ES) 2016/1036 5 straipsnį, inicijuotiems ...[įrašyti šio reglamento įsigaliojimo datą] arba vėliau. Visiems kitiems tyrimams šis reglamentas taikomas nuo tos dienos, kurią, po tos datos, baigiama pirma tokių priemonių galiojimo termino peržiūra.

(1)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

(2)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0223.


Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto NUOMONĖ (30.5.2017)

pateikta Tarptautinės prekybos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių ir Reglamentas (ES) 1037/2016 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių

(COM(2016) 0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD))

Nuomonės referentas: Jerzy Buzek

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas     1

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės 12 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl Kinijos rinkos ekonomikos statuso,

Pakeitimas     2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  Sąjunga turėtų turėti galimybes veiksmingai apsaugoti savo pramonę nuo dempingo ir ateityje Sąjungos veiksmai turėtų atitikti PPO taisykles. Pagal tokias pačias taisykles visiems prekybos partneriams taikoma priemonė yra tinkamas ilgalaikių prekybos ryšių pagrindas;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  Reglamento (ES) 2016/1036 2 straipsnio 7 dalies a ir b punktuose pateikiamas pagrindas, kuriuo remiantis turėtų būti nustatoma importo iš ne rinkos ekonomikos valstybių normalioji vertė. Dėl pokyčių, susijusių su tam tikromis šalimis, kurios yra PPO narės, tikslinga, kad atliekant tyrimus dėl tų šalių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos ir remiantis jo nuostatomis normalioji vertė būtų nustatoma remiantis Reglamento (ES) 2016/1036 2 straipsnio 1–6a dalimis. Jei tyrimo inicijavimo dieną valstybė nepriklauso PPO ir yra įtraukta į Reglamento (ES) Nr. 2015/7552 I priedą, normalioji vertė turėtų būti nustatoma remiantis Reglamento (ES) 2016/1036 su pakeitimais, padarytais šiuo reglamentu, 2 straipsnio 7 dalimi. Šis reglamentas neturėtų turėti poveikio nustatant, ar PPO narė yra rinkos ekonomikos šalis, ar ne;

(2)  Dėl pasaulio prekybos pokyčių, susijusių ir su PPO šalimis narėmis, ir, be kita ko, dėl jų poveikio vidaus pramonei, tikslinga, kad nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos ir remiantis jo nuostatomis normalioji vertė būtų nustatoma remiantis Reglamento (ES) 2016/1036 2 straipsnio 1–6a dalimis. Jei valstybė yra PPO priklausanti ne rinkos ekonomikos šalis arba tyrimo inicijavimo dieną valstybė nepriklauso PPO ir yra įtraukta į Reglamento (ES) Nr. 2015/7552 I priedą, normalioji vertė turėtų būti nustatoma remiantis Reglamento (ES) 2016/1036 su pakeitimais, padarytais šiuo reglamentu, 2 straipsnio 7 dalimi;

__________________

__________________

2 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/755 dėl bendrų importo iš tam tikrų trečiųjų šalių taisyklių (OL L 123, 2015 5 19, p. 33).

2 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/755 dėl bendrų importo iš tam tikrų trečiųjų šalių taisyklių (OL L 123, 2015 5 19, p. 33).

Pagrindimas

Nuomonės referentė pateikia aiškią PPO priklausančioms šalims skirtą nuorodą dėl rinkos ar ne rinkos ekonomikos šalies statuso, kaip nurodyta, pavyzdžiui, Protokolo dėl Kinijos įstojimo į PPO 15 straipsnyje.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  atsižvelgiant į Tarybos susitarimą modernizuoti Sąjungos prekybos apsaugos priemones ir siekiant nustatyti veiksmingas antidempingo priemones, būtina atsižvelgti į tai, kad pagal mažesniojo muito taisyklę antidempingo muitai nepagrįstai sumažinami iki žemesnio už dempingo skirtumą lygio. Tuo tikslu ir, kaip Europos Parlamentas siūlė savo 2014 m. balandžio 16 d. per pirmąjį svarstymą priimtoje pozicijoje, susijusioje su prekybos apsaugos priemonių modernizavimu, turėtų būti panaikinta mažesnio muito taisyklė, paspartintos prekybos apsaugos procedūros, nustatyti laikinieji muitai ir profesinėms sąjungoms bei MVĮ turėtų būti leidžiama pateikti skundus dėl antidempingo;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  atsižvelgiant į ankstesnių tyrimų patirtį tikslinga paaiškinti aplinkybes, kuriomis gali būti nusprendžiama, kad yra didelių iškraipymų, labai veikiančių laisvąją rinką. Visų pirma tikslinga paaiškinti, kad taip gali būti nusprendžiama, inter alia, tais atvejais, kai nurodytos kainos ar sąnaudos, įskaitant žaliavų sąnaudas, nepriklauso nuo laisvosios rinkos veiksnių, nes jas veikia valstybės kišimasis. Be to, tikslinga paaiškinti, kad svarstant, ar susiklostė tokia padėtis, inter alia, gali būti atsižvelgiama į poveikį, kurį gali daryti: tai, kad atitinkamoje rinkoje daugiausia veikia įmonės, priklausančios eksportuojančios šalies valdžios institucijoms ar jų kontroliuojamos arba strategiškai prižiūrimos, arba šios įmonės vadovaujasi valdžios institucijų gairėmis; valstybės dalyvavimas įmonės veikloje, suteikiantis jai galimybę paveikti kainas arba sąnaudas; viešoji politika arba priemonės, kuriomis diskriminuojama vietos tiekėjų naudai arba kitaip veikiama laisvoji rinka, ir tai, kad viešosios politikos tikslus įgyvendinančios institucijos teikia galimybių gauti finansavimą. Taip pat tikslinga nustatyti, kad Komisijos tarnybos gali skelbti ataskaitą, kurioje apibūdinama konkreti tam tikros šalies ar sektoriaus padėtis, susijusi su šiais kriterijais, ir kad ši ataskaita ir ją pagrindžiantys įrodymai būtų įtraukti į visų su ta šalimi ar sektoriumi susijusių tyrimų dokumentų rinkinius, o suinteresuotosioms šalims turėtų būti suteikta pakankamai galimybių pateikti pastabų dėl ataskaitos ir ją pagrindžiančių įrodymų per kiekvieną tyrimą, kuriam šie dokumentai naudojami;

(3)  atsižvelgiant į ankstesnių tyrimų patirtį tikslinga paaiškinti aplinkybes, kuriomis gali būti nusprendžiama, kad yra didelių iškraipymų, labai veikiančių laisvąją rinką. Visų pirma tikslinga paaiškinti, kad taip gali būti nusprendžiama, inter alia, tais atvejais, kai nurodytos kainos ar sąnaudos, įskaitant žaliavų sąnaudas ir kitus gamybos veiksnius, nepriklauso nuo laisvosios rinkos veiksnių, nes jas veikia bet kokio lygmens, įskaitant centrinį, regioninį ir provincijos lygį, valstybės kišimasis. Be to, tikslinga paaiškinti, kad svarstant, ar susiklostė tokia padėtis, inter alia, gali būti atsižvelgiama į poveikį, kurį gali daryti:

 

tai, kad atitinkamoje rinkoje daugiausia veikia įmonės, kaip antai viešojo sektoriaus institucijos, tiesiogiai arba netiesiogiai priklausančios eksportuojančios šalies valdžios institucijoms ar jų kontroliuojamos arba strategiškai prižiūrimos, arba šios įmonės vadovaujasi valdžios institucijų gairėmis; valstybės dalyvavimas įmonės veikloje, suteikiantis jai galimybę paveikti kainas arba sąnaudas; viešoji politika arba priemonės, kuriomis diskriminuojama vietos tiekėjų naudai, pavyzdžiui, naudojant valstybės nustatomas kainas arba diskriminuojant per mokesčių, prekybos ar valiutų sistemas, arba kitaip veikiama laisvoji rinka, be kita ko, skiriant išteklių; skaidraus ir nediskriminacinio bendrovių įstatymo, pagal kurį užtikrinamas tinkamas įmonių valdymas, pavyzdžiui, taikomi tarptautiniai apskaitos standartai, užtikrinama akcininkų apsauga ir viešai prieinama tiksli informacija apie bendroves, nebuvimas; tai, kad nesama nuoseklių, veiksmingų ir skaidrių įstatymų rinkinio, kuriuo užtikrinamas nuosavybės teisių laikymasis ir veikiančios bankroto tvarkos įgyvendinimas, ir toks rinkinys nėra įgyvendinamas; tikro ir nuo valstybės nepriklausomai veikiančio finansų sektoriaus, kuriam teisiškai nustatytos ir faktiškai taikomos pakankamos garantijų nuostatos ir tinkama priežiūra, nebuvimas; nepakankamas tarptautinių socialinių ir aplinkosaugos standartų laikymasis, kuris daro poveikį gamybos sąnaudoms.

 

Taip pat tikslinga nustatyti, kad Komisija turėtų kuo skubiau skelbti ataskaitą, kurioje būtų apibūdinama konkreti tam tikros šalies ar sektoriaus padėtis, susijusi su šiais kriterijais; ir kad ši ataskaita ir ją pagrindžiantys įrodymai turėtų būti įtraukiami į visų su ta šalimi ar sektoriumi susijusių tyrimų dokumentų rinkinius ir, jei reikia, reguliariai atnaujinami, o suinteresuotosioms šalims turėtų būti suteikta pakankamai galimybių pateikti pastabų dėl ataskaitos ir ją pagrindžiančių įrodymų per kiekvieną tyrimą, kuriam šie dokumentai naudojami;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  be to, tikslinga priminti, kad sąnaudos paprastai turėtų būti apskaičiuojamos remiantis tiriamojo eksportuotojo ar gamintojo dokumentais. Vis dėlto, jei eksportuojančioje šalyje yra didelių iškraipymų ir todėl atitinkamo subjekto dokumentuose pateikiamos sąnaudos yra dirbtinai sumažintos, jos gali būti koreguojamos arba nustatomos pagal bet kokį pagrįstą pagrindą, įskaitant kitų tipiškų rinkų informaciją ar tarptautines kainas arba lyginamuosius standartus. Atsižvelgiant į ankstesnių tyrimų patirtį taip pat tikslinga paaiškinti, kad taikant šio reglamento nuostatas turėtų būti tinkamai atsižvelgiama į visus susijusius įrodymus, įskaitant atitinkamas eksportuojančių gamintojų vidaus rinkoje vyraujančių aplinkybių vertinimo ataskaitas ir jas pagrindžiančius įrodymus, kurie įtraukti į dokumentų rinkinius ir dėl kurių suinteresuotosios šalys galėjo pateikti pastabų;

(4)  be to, tikslinga priminti, kad sąnaudos paprastai turėtų būti apskaičiuojamos remiantis tiriamojo eksportuotojo ar gamintojo dokumentais. Vis dėlto, jei eksportuojančioje šalyje yra didelių iškraipymų ir todėl atitinkamo subjekto dokumentuose pateikiamos sąnaudos yra dirbtinai sumažintos ir neatitinka faktinės rinkos vertės, jos turėtų būti koreguojamos arba nustatomos pagal bet kokį pagrįstą pagrindą, įskaitant kitų tipiškų rinkų informaciją ar neiškraipytas tarptautines kainas arba lyginamuosius standartus, įskaitant, jei reikia, Sąjungos kainas arba lyginamuosius standartus. Atsižvelgiant į ankstesnių tyrimų patirtį taip pat tikslinga paaiškinti, kad taikant šio reglamento nuostatas turėtų būti tinkamai atsižvelgiama į visus susijusius įrodymus, įskaitant atitinkamas eksportuojančių gamintojų vidaus rinkoje vyraujančių aplinkybių vertinimo ataskaitas ir jas pagrindžiančius įrodymus, kurie įtraukti į dokumentų rinkinius ir dėl kurių suinteresuotosios šalys galėjo pateikti pastabų;

Pakeitimas     7

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  nesant jokių kitų konkrečių pereinamojo laikotarpio taisyklių, kuriomis būtų reglamentuojamas šis klausimas, tikslinga nustatyti, kad šis reglamentas būtų taikomas visiems sprendimams inicijuoti tyrimus ir visiems tyrimams, įskaitant pradinius ir peržiūros tyrimus, inicijuotiems dieną, kurią šis reglamentas įsigalioja, arba vėliau, laikantis Reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 9 dalies. Be to, kaip konkrečią pereinamojo laikotarpio taisyklę ir atsižvelgiant į tai, kad nėra jokių kitų konkrečių pereinamojo laikotarpio taisyklių, kuriomis būtų reglamentuojamas šis klausimas, tikslinga nustatyti, kad pereinant nuo normaliosios vertės, apskaičiuotos pagal 2 straipsnio 7 dalies a ar b punktą, prie normaliosios vertės, apskaičiuotos pagal 2 straipsnio 1–6a dalis, būtų laikoma, kad Reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje nurodytas pagrįstai nustatytas laikotarpis pasibaigė tą dieną, kai inicijuojama pirma priemonių galiojimo termino peržiūra po tokio perėjimo. Siekiant sumažinti riziką, kad šio reglamento nuostatos bus apeinamos, toks pat metodas turėtų būti taikomas peržiūroms, atliekamoms pagal Reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 4 dalį. Taip pat tikslinga priminti, kad perėjimas nuo normaliosios vertės, apskaičiuotos pagal 2 straipsnio 7 dalies a ar b punktą, prie normaliosios vertės, apskaičiuotos pagal 2 straipsnio 1–6a dalis, savaime nebūtų pakankamas įrodymas, nurodytas Reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 3 dalyje. Šiomis pereinamojo laikotarpio taisyklėmis turėtų būti užpildyta spraga, kuri galėtų kelti teisinio netikrumo riziką, o suinteresuotosios šalys turėtų pakankamai laiko prisitaikyti prie senų taisyklių pakeitimo naujomis, be to, Reglamentą (ES) 2016/1036 būtų lengviau veiksmingai, tinkamai ir sąžiningai įgyvendinti;

(6)  nesant jokių kitų konkrečių pereinamojo laikotarpio taisyklių, kuriomis būtų reglamentuojamas šis klausimas, tikslinga nustatyti, kad šis reglamentas būtų taikomas visiems sprendimams inicijuoti tyrimus ir visiems tyrimams, įskaitant pradinius ir peržiūros tyrimus, inicijuotiems dieną, kurią šis reglamentas įsigalioja, arba vėliau, laikantis Reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 9 dalies. Be to, kaip konkrečią pereinamojo laikotarpio taisyklę ir atsižvelgiant į tai, kad nėra jokių kitų konkrečių pereinamojo laikotarpio taisyklių, kuriomis būtų reglamentuojamas šis klausimas, tikslinga nustatyti, kad pereinant nuo normaliosios vertės, apskaičiuotos pagal 2 straipsnio 7 dalies a ar b punktą, prie normaliosios vertės, apskaičiuotos pagal 2 straipsnio 1–6e dalis, būtų laikoma, kad Reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje nurodytas pagrįstai nustatytas laikotarpis pasibaigė tą dieną, kai inicijuojama pirma priemonių galiojimo termino peržiūra po tokio perėjimo. Siekiant sumažinti riziką, kad šio reglamento nuostatos bus apeinamos, toks pat metodas turėtų būti taikomas peržiūroms, atliekamoms pagal Reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 4 dalį. Taip pat tikslinga priminti, kad perėjimas nuo normaliosios vertės, apskaičiuotos pagal 2 straipsnio 7 dalies a ar b punktą, prie normaliosios vertės, apskaičiuotos pagal 2 straipsnio 1–6e dalis, savaime nebūtų pakankamas įrodymas, nurodytas Reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 3 dalyje. Šiomis pereinamojo laikotarpio taisyklėmis turėtų būti užpildyta spraga, kuri galėtų kelti teisinio netikrumo riziką, o suinteresuotosios šalys turėtų pakankamai laiko prisitaikyti prie senų taisyklių pakeitimo naujomis, be to, Reglamentą (ES) 2016/1036 būtų lengviau veiksmingai, tinkamai ir sąžiningai įgyvendinti;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  prieš pradėdama tyrimus ir juos vykdydama Sąjunga turėtų koordinuoti veiklą su pagrindiniais prekybos partneriais, vykdydama daugiašalius ar dvišalius veiksmus. Šiuo požiūriu Komisija su pagrindiniais prekybos partneriais turėtų atlikti antidempingo apskaičiavimo palyginamąjį pažangos stebėjimą ir jo rezultatus turėtų pranešti suinteresuotiesiems subjektams.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Reglamentas (ES) 2016/1036

2 straipsnio 6a dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  Jei taikant šią ar bet kokią kitą susijusią šio reglamento nuostatą nustatoma, kad dėl didelių iškraipymų netikslinga taikyti eksportuojančios šalies vidaus rinkos kainas ir sąnaudas, normalioji vertė apskaičiuojama remiantis gamybos ir pardavimo sąnaudomis, atitinkančiomis neiškraipytas kainas ar lyginamuosius standartus. Apskaičiavimui galima naudoti neiškraipytas tarptautines kainas, sąnaudas ar lyginamuosius standartus arba atitinkamas gamybos ir pardavimo sąnaudas tinkamoje tipiškoje šalyje, kurios ekonominis išsivystymas panašaus lygio kaip ir eksportuojančios šalies, jei reikiami sąnaudų duomenys prieinami. Į apskaičiuotą normaliąją vertę įtraukiama pagrįsta suma, aprėpianti administracines, pardavimo ir bendrąsias sąnaudas ir pelną.

a)  Jei nustatoma, kad dėl didelių iškraipymų visoje šalies ekonomikoje arba ekonomikos sektoriuose netikslinga taikyti eksportuojančios šalies vidaus rinkos kainas ir sąnaudas, normalioji vertė pagrindžiama kaina arba apskaičiuojama remiantis gamybos ir pardavimo sąnaudomis, atitinkančiomis kiekvieno gamybos veiksnio neiškraipytas kainas ar lyginamuosius standartus. Apskaičiavimui galima naudoti neiškraipytas tarptautines kainas, sąnaudas ar lyginamuosius standartus arba atitinkamas gamybos ir pardavimo sąnaudas tinkamoje tipiškoje šalyje, įskaitant Sąjungos šalis, taikant pakankamo lygio tarptautinius socialinius ir aplinkosaugos standartus, jei reikiami duomenys prieinami. Į apskaičiuotą normaliąją vertę įtraukiama pagrįsta suma, aprėpianti administracines, pardavimo ir bendrąsias sąnaudas ir pelną.

 

Jei eksportuotojas gali aiškiai įrodyti, kad jo visų gamybos veiksnių kainos ar sąnaudos nurodomos be didelių iškraipymų, tokios kainos ar sąnaudos naudojamos apskaičiuojant jo normaliąją vertę.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Reglamentas (ES) 2016/1036

2 straipsnio 6a dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  Dideli iškraipymai, susiję su nagrinėjamuoju produktu, kaip nurodyta a punkte, gali būti nustatomi, inter alia, tais atvejais, kai nurodytos kainos ar sąnaudos, įskaitant žaliavų sąnaudas, nepriklauso nuo laisvosios rinkos veiksnių, nes jas veikia valstybės kišimasis. Svarstant, ar yra didelių iškraipymų, inter alia, gali būti atsižvelgiama į poveikį, kurį gali daryti: tai, kad atitinkamoje rinkoje daugiausia veikia įmonės, priklausančios eksportuojančios šalies valdžios institucijoms ar jų kontroliuojamos arba strategiškai prižiūrimos, arba šios įmonės vadovaujasi valdžios institucijų gairėmis; valstybės dalyvavimas įmonės veikloje, suteikiantis jai galimybę paveikti kainas arba sąnaudas; viešoji politika arba priemonės, kuriomis diskriminuojama vietos tiekėjų naudai arba kitaip veikiama laisvoji rinka, ir tai, kad viešosios politikos tikslus įgyvendinančios institucijos teikia galimybių gauti finansavimą.

b)  Dideli iškraipymai, kaip nurodyta a punkte, gali būti nustatomi, inter alia, tais atvejais, kai nurodytos kainos ar sąnaudos, įskaitant žaliavų sąnaudas ir kitus gamybos veiksnius, nepriklauso nuo laisvosios rinkos veiksnių, nes jas veikia bet kokio lygmens valstybės kišimasis. Svarstant, ar yra didelių iškraipymų, inter alia, atsižvelgiama į poveikį, kurį gali daryti:

 

tai, kad atitinkamoje rinkoje daugiausia veikia įmonės, tiesiogiai arba netiesiogiai (pavyzdžiui, viešojo sektoriaus institucijos) priklausančios eksportuojančios šalies valdžios institucijoms ar jų kontroliuojamos arba strategiškai prižiūrimos, arba šios įmonės vadovaujasi valdžios institucijų gairėmis; valstybės dalyvavimas įmonės veikloje, suteikiantis jai galimybę paveikti kainas arba sąnaudas; viešoji politika arba priemonės, kuriomis diskriminuojama vietos tiekėjų naudai, pavyzdžiui, naudojant valstybės nustatomas kainas arba diskriminuojant per mokesčių, prekybos ar valiutų sistemas; arba kitaip veikiama laisvoji rinka, be kita ko, skiriant išteklių; skaidraus ir nediskriminacinio bendrovių įstatymo, pagal kurį užtikrinamas tinkamas įmonių valdymas, pavyzdžiui, taikomi tarptautiniai apskaitos standartai, užtikrinama akcininkų apsauga ir viešai prieinama tiksli informacija apie bendroves, nebuvimas; tai, kad nesama nuoseklių, veiksmingų ir skaidrių įstatymų rinkinio, kuriuo užtikrinamas nuosavybės teisių laikymasis ir veikiančios bankroto tvarkos įgyvendinimas, ir toks rinkinys nėra įgyvendinamas; tikro ir nuo valstybės nepriklausomai veikiančio finansų sektoriaus, kuriam teisiškai nustatytos ir faktiškai taikomos pakankamos garantijų nuostatos ir tinkama priežiūra, nebuvimas; nepakankamas tarptautinių socialinių ir aplinkosaugos standartų laikymasis, kuris daro poveikį gamybos sąnaudoms.

Pakeitimas     11

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Reglamentas (ES) 2016/1036

2 straipsnio 6a dalies b a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  Dideli iškraipymai, susiję su nagrinėjamuoju produktu, kaip nurodyta a punkte, nustatomi, inter alia, tais atvejais, kai nurodytos kainos ar sąnaudos yra perteklinių pajėgumų rezultatas ta prasme, kad laisvosios rinkos veiksniai nenulemia produkto kainos ar sąnaudų, nes jas veikia tam tikro lygio pertekliniai pajėgumai, kurie sumažina pastoviųjų sąnaudų poveikį.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Reglamentas (ES) 2016/1036

2 straipsnio 6a dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  Kai tikslinga, Komisijos tarnybos gali skelbti ataskaitą, kurioje apibūdinama konkreti tam tikros šalies ar sektoriaus padėtis, susijusi su b punkte išvardytais kriterijais. Ši ataskaita ir ją pagrindžiantys įrodymai gali būti įtraukti į visų su ta šalimi ar sektoriumi susijusių tyrimų dokumentų rinkinius. Suinteresuotosioms šalims suteikiama pakankamai galimybių papildyti ataskaitą ir jas pagrindžiančius įrodymus, pateikti pastabų dėl jų ir naudotis jais per kiekvieną tyrimą, kuriam tokia ataskaita ar įrodymai naudojami. Visuose nustatomuose dalykuose atsižvelgiama į visus susijusius įrodymus, pateiktus dokumentų rinkinyje.

c)  Komisija kuo skubiau paskelbia viešą ataskaitą, kurioje apibūdinama konkreti tam tikros šalies ar sektoriaus padėtis, susijusi su b punkte išvardytais kriterijais. Be kita ko, ataskaitoje, jei reikia, pateikiama informacija apie tarptautinių aplinkos ir socialinių standartų laikymąsi, kuris daro poveikį gamybos sąnaudoms. Ši ataskaita ir ją pagrindžiantys įrodymai, taip pat aktualios ankstesnių Sąjungos tyrimų ir valstybių ataskaitų išvados, įtraukiami į visų su ta šalimi ar sektoriumi susijusių tyrimų dokumentų rinkinius. Suinteresuotosioms šalims, įskaitant profesines sąjungas ir MVĮ, suteikiama pakankamai galimybių papildyti ataskaitą ir pagrindžiančius įrodymus, pateikti pastabų dėl jų ir naudotis jais per kiekvieną tyrimą, kuriam tokia ataskaita ar įrodymai naudojami. Komisija apie tai atitinkamai informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą. Visuose nustatomuose dalykuose atsižvelgiama į visus susijusius įrodymus, pateiktus dokumentų rinkinyje ir paremtus patikima, saugia ir laiku pateikta informacija ir turimais duomenimis. Ataskaitą arba įrodymus, kuriais ji grindžiama, Komisija reguliariai atnaujina bent kas penkeri metai arba tada, kai pasikeičia padėtis, susijusi su kriterijais, nustatytais b punkte.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Reglamentas (ES) 2016/1036

2 straipsnio 6a dalies d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  Sąjungos pramonė, teikdama skundą pagal 5 straipsnį arba prašymą atlikti peržiūrą pagal 11 straipsnį, gali apskaičiuoti normaliąją vertę remdamasi c punkte nurodyta ataskaita.

d)  Sąjungos pramonė ir profesinės sąjungos, teikdamos skundą pagal 5 straipsnį, prašymą atlikti peržiūrą pagal 11 straipsnį arba prašymą atlikti pakartotinį tyrimą pagal 12 straipsnį, gali apskaičiuoti normaliąją vertę remdamosi c punkte nurodyta atskaita. Tokia ataskaita yra pakankamas įrodymas, kuriuo pagrindžiama skunde ar prašyme remiantis 6a dalyje nustatyta metodika apskaičiuojama normalioji vertė. Be to, kai didelę skundą pateikiančios Sąjungos pramonės dalį sudaro MVĮ, normaliosios vertės apskaičiavimai skunde ar prašyme gali būti grindžiami informacija, susijusia su atitinkamo produkto gamybos sąnaudomis Sąjungoje.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Reglamentas (ES) 2016/1036

2 straipsnio 6a dalies e punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  Tyrimo šalims netrukus po inicijavimo pranešama apie informacijos šaltinius, kuriuos Komisija ketina naudoti įgyvendindama a punktą, ir nustatomas 10 dienų laikotarpis pastaboms pateikti. Tuo tikslu, nepažeidžiant 19 straipsnio, suinteresuotosioms šalims suteikiama galimybė susipažinti su dokumentų rinkiniu, įskaitant bet kokius įrodymus, kuriais remiasi tyrimą atliekanti institucija.

e)  Tyrimo šalims, įskaitant profesines sąjungas ir MVĮ, netrukus po inicijavimo pranešama apie informacijos šaltinius, kuriuos Komisija ketina naudoti įgyvendindama a punktą, ir nustatomas 10 dienų laikotarpis pastaboms pateikti. Tuo tikslu, nepažeidžiant 19 straipsnio, suinteresuotosioms šalims suteikiama galimybė susipažinti su dokumentų rinkiniu, įskaitant bet kokius įrodymus, kuriais remiasi tyrimą atliekanti institucija. Ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tyrimo pradžios šalims pranešama, kokia metodika bus taikoma.

Pakeitimas     15

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

 

Iki tos dienos Komisija turi būti paskelbusi savo ataskaitą, nurodytą šio reglamento 1 straipsnio 1 punkte, kiek tai susiję su Reglamento (ES) 2016/1036 6a straipsnio c punktu.

 

 

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Apsauga nuo importo dempingo kaina ir subsidijuoto importo iš ES narėmis nesančių valstybių

Nuorodos

COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

21.11.2016

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

21.11.2016

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Jerzy Buzek

5.12.2016

Pakeistas (-a) nuomonės referentas (-ė)

Paloma López Bermejo

Svarstymas komitete

27.2.2017

 

 

 

Priėmimo data

30.5.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

30

21

5

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling, Constanze Krehl, Barbara Kudrycka, Olle Ludvigsson, Florent Marcellesi, Marian-Jean Marinescu, Marisa Matias, Markus Pieper, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Pavel Telička, Anneleen Van Bossuyt

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Fabio Massimo Castaldo, Nicola Danti, Gabriele Preuß

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

30

+

ALDE

Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Pavel Telicka, Lieve Wierinck

ENF

Angelo Ciocca, Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Markus Pieper, Herbert Reul, Massimiliano Salini, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

Verts/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Claude Turmes

21

-

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

GUE

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlícek, Paloma López Bermejo, Marisa Matias

S&D

José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Adam Gierek, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Gabriele Preuβ, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

5

0

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský, Anneleen Van Bossuyt

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Apsauga nuo importo dempingo kaina ir subsidijuoto importo iš ES narėmis nesančių valstybių

Nuorodos

COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

9.11.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

21.11.2016

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

21.11.2016

JURI

21.11.2016

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Salvatore Cicu

28.11.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

24.1.2017

4.5.2017

 

 

Priėmimo data

20.6.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

33

3

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Franck Proust, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Eric Andrieu, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Nicola Danti, Seán Kelly, Sander Loones, Georg Mayer, Bolesław G. Piecha, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Clara Eugenia Aguilera García, Birgit Collin-Langen, Edouard Martin, Massimiliano Salini

Pateikimo data

27.6.2017


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

33

+

ALDE

Dita Charanzová, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

Sander Loones, Emma McClarkin, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Georg Mayer, Franz Obermayr, Matteo Salvini

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Birgit Collin-Langen, Santiago Fisas Ayxelà, Seán Kelly, Franck Proust, Massimiliano Salini, Tokia Saïfi, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Danti, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Edouard Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster

Verts/ALE

Klaus Buchner

3

-

EFDD

Tiziana Beghin, David Borrelli

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

2

0

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Helmut Scholz

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinis pranešimas