Procedura : 2016/0351(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0236/2017

Teksty złożone :

A8-0236/2017

Debaty :

PV 14/11/2017 - 15
CRE 14/11/2017 - 15

Głosowanie :

PV 15/11/2017 - 13.11
CRE 15/11/2017 - 13.11
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0437

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 878kWORD 107k
27.6.2017
PE 602.983v04-00 A8-0236/2017

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1036 w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej oraz rozporządzenie (UE) 2016/1037 w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej

(COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD))

Komisja Handlu Międzynarodowego

Sprawozdawca: Salvatore Cicu

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 OPINIA Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1036 w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej oraz rozporządzenie (UE) 2016/1037 w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej

(COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0721),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 207 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0456/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 29 marca 2017 r.(1),

–  uwzględniając rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie statusu gospodarki rynkowej Chin(2),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinię Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A8-0236/2017),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Przepisy art. 2 ust. 7 lit. a) i art. 2 ust. 7 lit. b) rozporządzenia (UE) 2016/1036 określają podstawę do obliczania wartości normalnej w przypadku przywozu z krajów nieposiadających gospodarki rynkowej. Ze względu na zmiany w odniesieniu do niektórych krajów, które są członkami WTO, właściwe jest, aby dla tych krajów wartość normalna była określana na podstawie art. 2 ust. 1–6a rozporządzenia (UE) 2016/1036, ze skutkiem od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i z zastrzeżeniem przepisów w nim zawartych. W przypadku krajów, które w momencie wszczęcia dochodzenia nie są członkami WTO i są wymienione w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2015/755, wartość normalna powinna być określana na podstawie art. 2 ust. 7 rozporządzenia (UE) 2016/1036, zmienionego niniejszym rozporządzeniem. Niniejsze rozporządzenie powinno pozostawać bez uszczerbku dla stwierdzenia, czy jakikolwiek kraj, który jest członkiem WTO, posiada gospodarkę rynkową.

(2)  Przepisy art. 2 ust. 7 lit. a) i art. 2 ust. 7 lit. b) rozporządzenia (UE) 2016/1036 określają podstawę do obliczania wartości normalnej w przypadku przywozu z krajów nieposiadających gospodarki rynkowej. Właściwe jest, aby dla krajów, które są członkami WTO, wartość normalna była określana na podstawie art. 2 ust. 6a rozporządzenia (UE) 2016/1036, ze skutkiem od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i z zastrzeżeniem przepisów w nim zawartych. W przypadku krajów, które w momencie wszczęcia dochodzenia nie są członkami WTO i są wymienione w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2015/755, wartość normalna powinna być określana na podstawie art. 2 ust. 7 rozporządzenia (UE) 2016/1036, zmienionego niniejszym rozporządzeniem. Niniejsze rozporządzenie powinno pozostawać bez uszczerbku dla stwierdzenia, czy jakikolwiek kraj, który jest członkiem WTO, posiada gospodarkę rynkową. Niniejsze rozporządzenie jest zgodne z zobowiązaniami UE wynikającymi z prawa międzynarodowego, a także zawiera odniesienie do zobowiązań państw członkowskich dotyczących celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Ponadto nie narusza ono warunków określonych w protokołach i innych instrumentach, zgodnie z którymi państwa przystąpiły do porozumienia z Marrakeszu ustanawiającego WTO. Niezbędne jest, aby Unia, stosując te zasady, zapewniała koordynację i wymianę informacji ze swoimi głównymi partnerami handlowymi.

––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/755 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu z niektórych państw trzecich (Dz.U. L 123 z 19.5.2015, s. 33).

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/755 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu z niektórych państw trzecich (Dz.U. L 123 z 19.5.2015, s. 33).

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  W świetle doświadczeń zgromadzonych w postępowaniach prowadzonych w przeszłości należy wyjaśnić okoliczności, w których można uznać, że występują znaczące zakłócenia, które mają istotny wpływ na działanie sił rynkowych. W szczególności należy wyjaśnić, że można stwierdzić istnienie takiej sytuacji między innymi wówczas, gdy podane ceny lub koszty, w tym koszty surowców, nie wynikają z działania sił rynkowych, ponieważ wywiera na nie wpływ interwencja rządowa. Należy także wyjaśnić, że na stwierdzenie, czy tego rodzaju sytuacja istnieje, czy też nie, mogą mieć potencjalnie wpływ m.in. następujące czynniki: fakt, że rynek jest w znacznej mierze obsługiwany przez przedsiębiorstwa będące własnością władz kraju wywozu lub będące pod kontrolą lub politycznym nadzorem tych władz lub też działające zgodnie ze wskazówkami tych władz, obecność przedstawicieli państwa w przedsiębiorstwach umożliwia ingerowanie w ceny lub koszty, polityka publiczna lub działania publiczne, które faworyzują dostawców krajowych lub w inny sposób wpływają na działanie sił rynkowych, dostęp do finansowania uzyskuje się dzięki instytucjom wdrażającym cele polityki publicznej. Należy także ustanowić przepisy, zgodnie z którymi służby Komisji mogą wydać sprawozdanie opisujące szczególną sytuację dotyczącą tych kryteriów w danym kraju lub sektorze; takie sprawozdanie i dowody, na których się ono opiera, mogą zostać włączone do akt dowolnego dochodzenia dotyczącego tego kraju lub sektora; zainteresowane strony powinny mieć wystarczającą możliwość wypowiedzenia się na temat sprawozdania i dowodów, na których się ono opiera, w każdym dochodzeniu, w którym takie sprawozdanie lub dowody się wykorzystuje.

(3)  W świetle doświadczeń zgromadzonych w postępowaniach prowadzonych w przeszłości należy wyjaśnić okoliczności, w których występują znaczące zakłócenia mające istotny wpływ na działanie sił rynkowych. W szczególności należy wyjaśnić, że taka sytuacja występuje między innymi wówczas, gdy podane ceny lub koszty, w tym koszty surowców, energii i innych czynników produkcji, nie wynikają z działania sił rynkowych, ponieważ wywiera na nie wpływ interwencja rządowa, lub w przypadku braku zgodności z podstawowymi konwencjami MOP oraz wielostronnymi porozumieniami dotyczącymi środowiska i podatków, który to brak prowadzi do zakłócenia konkurencji. Należy także wyjaśnić, że przy ocenianiu istnienia znaczących zakłóceń należy uwzględnić m.in. potencjalny wpływ, jaki mogą mieć następujące czynniki: bezpośredni lub pośredni wpływ rządu na przydział zasobów oraz na decyzje i przedsiębiorstwa, fakt, że rynek jest w znacznej mierze obsługiwany przez przedsiębiorstwa będące własnością władz kraju wywozu lub będące pod kontrolą lub politycznym nadzorem tych władz lub też działające zgodnie ze wskazówkami tych władz, obecność przedstawicieli państwa w przedsiębiorstwach umożliwia ingerowanie w ceny lub koszty, polityka publiczna lub działania publiczne, które faworyzują dostawców krajowych lub w inny sposób wpływają na działanie sił rynkowych, brak lub dyskryminacyjne stosowanie bądź nieodpowiednie egzekwowanie przejrzystego i skutecznie funkcjonującego prawa spółek zapewniającego odpowiedni ład korporacyjny, brak lub dyskryminacyjne stosowanie bądź nieodpowiednie egzekwowanie przejrzystego i skutecznego zbioru przepisów zapewniających poszanowanie praw własności oraz funkcjonowanie procedur upadłościowych, stawki płac nie są wynikiem swobodnych negocjacji między pracownikami a zarządem, brak przejrzystego zbioru przepisów prowadzi do dyskryminacyjnych skutków w odniesieniu do wspólnych przedsięwzięć i inwestycji zagranicznych, a dostęp do finansowania uzyskuje się dzięki instytucjom wdrażającym cele polityki publicznej, w tym poprzez subsydia sektorowe, bądź też istnieje oligopol lub monopol w odniesieniu do czynników produkcji i występują inne okoliczności, które Komisja uznaje za odpowiednie do oceny występowania znaczących zakłóceń. Należałoby również, aby służby Komisji wydały szczegółowe sprawozdanie opisujące szczególną sytuację dotyczącą tych kryteriów w danym kraju lub sektorze. W odniesieniu do krajów, w przypadku których wszczęto znaczną liczbę postępowań antydumpingowych, sprawozdanie należy przyjąć do dnia [wstawić datę wejścia w życie niniejszego rozporządzenia + 15 dni]. Takie sprawozdanie i dowody, na których się ono opiera, powinny zostać włączone do akt dowolnego dochodzenia dotyczącego tego kraju lub sektora. Zainteresowane strony, w tym przemysł unijny i związki zawodowe, powinny mieć wystarczającą możliwość wypowiedzenia się na temat sprawozdania i dowodów, na których się ono opiera, w każdym dochodzeniu, w którym takie sprawozdanie lub dowody się wykorzystuje. Takie uwagi należy uwzględniać przy podejmowaniu decyzji w sprawie sporządzania i aktualizacji stosownych sprawozdań. Ocena znaczących zakłóceń jest szczególnie ważna w przypadku niejednolitych sektorów, w których działa dużo małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i w przypadku których najtrudniej jest znaleźć dowody na zakłócenia sektorowe. Na wniosek Parlamentu Europejskiego lub państwa członkowskiego bądź z własnej inicjatywy, w przypadku zmiany okoliczności w danym kraju lub sektorze, Komisja powinna opracować nowe lub zaktualizować istniejące sprawozdanie. Komisja powinna ująć analizę wdrożenia niniejszego rozporządzenia w swoim rocznym sprawozdaniu w sprawie unijnych działań antydumpingowych, antysubsydyjnych i ochronnych oraz przedstawić je Parlamentowi Europejskiemu.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Należy także przypomnieć, że koszty powinny być zwykle obliczane na podstawie zapisów będących w posiadaniu eksportera lub producenta objętego dochodzeniem. Jeżeli jednak w kraju wywozu występują znaczące zakłócenia, wskutek których koszty odzwierciedlone w ewidencji strony objętej dochodzeniem są sztucznie zaniżone, koszty takie można dostosować lub ustalić je na dowolnej uzasadnionej podstawie, w tym na podstawie informacji z innych reprezentatywnych rynków albo międzynarodowych cen lub wartości odniesienia. W świetle doświadczeń zgromadzonych w postępowaniach prowadzonych w przeszłości należy doprecyzować, że na użytek stosowania przepisów wprowadzonych niniejszym rozporządzeniem należy odpowiednio uwzględnić wszelkie stosowne dowody, w tym istotne sprawozdania z oceny dotyczące okoliczności panujących na rynku krajowym producentów eksportujących oraz dowody wykorzystane do ich przygotowania, przy czym sprawozdania i dowody te zamieszcza się w aktach, a zainteresowanym stronom zapewnia się możliwość przekazania uwag na ich temat.

(4)  Należy także przypomnieć, że koszty powinny być zwykle obliczane na podstawie wiarygodnych zapisów będących w posiadaniu eksportera lub producenta objętego dochodzeniem. Jeżeli jednak w kraju wywozu występują znaczące zakłócenia, wskutek których koszty odzwierciedlone w ewidencji strony objętej dochodzeniem są sztucznie zaniżone, koszty takie należy ustalić na dowolnej uzasadnionej podstawie, w tym na podstawie informacji z innych reprezentatywnych rynków i z rynków Unii lub informacji dotyczących niezakłóconych międzynarodowych cen lub wartości odniesienia. Jeśli producent eksportujący z kraju lub sektora, w którym istnieje co najmniej jedno znaczące zakłócenie w przekonujący sposób wykaże, że nie jest bezpośrednio ani pośrednio dotknięty żadnym ze znaczących zakłóceń i że jego koszty co najmniej jednego czynnika produkcji nie są zniekształcone, koszty te są wykorzystywane do konstruowania wartości normalnej. Takie ustalenia w poszczególnych przypadkach nie powinny wpływać na wartość normalną obowiązującą wobec innych producentów i nie powinny zatem być ekstrapolowane na cały kraj lub sektor. W świetle doświadczeń zgromadzonych w postępowaniach prowadzonych w przeszłości należy doprecyzować, że na użytek stosowania przepisów wprowadzonych niniejszym rozporządzeniem należy odpowiednio uwzględnić wszelkie stosowne dowody, w tym istotne sprawozdania z oceny dotyczące okoliczności panujących na rynku krajowym producentów eksportujących oraz dowody wykorzystane do ich przygotowania, przy czym sprawozdania i dowody te zamieszcza się w aktach, a zainteresowanym stronom zapewnia się możliwość przekazania uwag na ich temat. Przemysł unijny powinien być w stanie przedstawić wskazówki co do istnienia znaczących zakłóceń. Takie wskazówki należy brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji w sprawie sporządzania lub aktualizacji stosownych sprawozdań. Jeśli w sprawozdaniu wykazano istnienie co najmniej jednego znaczącego zakłócenia, sprawozdanie powinno stanowić wystarczający dowód uzasadniający obliczanie wartości normalnej. W żadnym wypadku nie należy nakładać na przemysł unijny dodatkowych obciążeń. Wkrótce po wszczęciu dochodzenia jego strony należy poinformować o odpowiednich źródłach, które Komisja zamierza wykorzystać, w tym o wstępnym stwierdzeniu istnienia znaczących zakłóceń, a także pozostawić im 10 dni roboczych na przesłanie uwag. W tym celu zainteresowanym stronom, które najpierw zarejestrują się w rejestrze prowadzonym przez Komisję, należy umożliwić dostęp do akt, w tym do wszelkich dowodów, na których opiera się organ prowadzący dochodzenie, bez uszczerbku dla przepisów dotyczących poufności określonych w rozporządzeniu (UE) 2016/1036. Ostatecznego ustalenia istnienia co najmniej jednego znaczącego zakłócenia w kraju wywozu, w całej gospodarce lub w jednym z jej sektorów, powinna dokonywać Komisja i powiadamiać o nim strony nie później niż w ciągu 60 dni od daty wszczęcia dochodzenia. Ustalenie, że w danym kraju lub sektorze istnieją znaczące zakłócenia, powinno pozostawać ważne do odwołania, a do odwołania może dojść jedynie wówczas, jeśli wykazano ponad wszelką wątpliwość na podstawie wystarczających dowodów, że dany kraj lub sektor nie jest już dotknięty znaczącymi zakłóceniami.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Przy braku jakichkolwiek innych szczegółowych przepisów przejściowych regulujących tę kwestię, należy wprowadzić przepis, zgodnie z którym niniejsze rozporządzenie jest stosowane do wszystkich decyzji o wszczęciu postępowania oraz wszystkich postępowań, w tym dochodzeń pierwotnych i dochodzeń przeglądowych, wszczętych w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia lub po tej dacie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 9 rozporządzenia (UE) 2016/1036. Ponadto, w celu wprowadzenia szczegółowej zasady przejściowej oraz mając na uwadze brak jakichkolwiek innych szczegółowych przepisów przejściowych regulujących tę kwestię, należy wprowadzić przepis, zgodnie z którym, w przypadku przejścia z wartości normalnej obliczanej na podstawie art. 2 ust. 7 lit. a) lub art. 2 ust. 7 lit. b) na wartość normalną obliczaną na podstawie art. 2 ust. 1–6a, uznaje się, że odpowiedni okres, o którym mowa w art. 11 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) 2016/1036, upływa w dniu podjęcia pierwszego przeglądu wygaśnięcia po takim przejściu. W celu ograniczenia ryzyka obchodzenia przepisów niniejszego rozporządzenia należy przyjąć takie samo podejście w odniesieniu do przeglądów prowadzonych na podstawie art. 11 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2016/1036. Należy także przypomnieć, że przejście z wartości normalnej obliczanej na podstawie art. 2 ust. 7 lit. a) lub art. 2 ust. 7 lit. b) na wartość normalną obliczaną na podstawie art. 2 ust. 1–6a samo w sobie nie stanowiłoby wystarczającego dowodu w rozumieniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/1036. Takie przepisy przejściowe powinny wypełnić lukę, która w przeciwnym razie mogłaby być źródłem niepewności prawa, zapewnić zainteresowanym stronom odpowiednie możliwości dostosowania się do sytuacji w związku z wygaśnięciem poprzednich oraz wejściem w życie nowych przepisów, a także ułatwić sprawne, uporządkowane i sprawiedliwe stosowanie rozporządzenia (UE) 2016/1036.

(6)  Przy braku jakichkolwiek innych szczegółowych przepisów przejściowych regulujących tę kwestię, należy wprowadzić przepis, zgodnie z którym niniejsze rozporządzenie jest stosowane do wszystkich decyzji o wszczęciu postępowania oraz wszystkich postępowań, w tym dochodzeń pierwotnych i dochodzeń przeglądowych, wszczętych w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia lub po tej dacie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 9 rozporządzenia (UE) 2016/1036. Ponadto, w celu wprowadzenia szczegółowej zasady przejściowej oraz mając na uwadze brak jakichkolwiek innych szczegółowych przepisów przejściowych regulujących tę kwestię, należy wprowadzić przepis, zgodnie z którym, w przypadku przejścia z wartości normalnej obliczanej na podstawie art. 2 ust. 7 lit. a) lub art. 2 ust. 7 lit. b) na wartość normalną obliczaną na podstawie art. 2 ust. 1–6a, uznaje się, że odpowiedni okres, o którym mowa w art. 11 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) 2016/1036, upływa w dniu ukończenia pierwszego przeglądu wygaśnięcia po takim przejściu. W celu ograniczenia ryzyka obchodzenia przepisów niniejszego rozporządzenia należy przyjąć takie samo podejście w odniesieniu do przeglądów prowadzonych na podstawie art. 11 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2016/1036. Należy także przypomnieć, że przejście z wartości normalnej obliczanej na podstawie art. 2 ust. 7 lit. a) lub art. 2 ust. 7 lit. b) na wartość normalną obliczaną na podstawie art. 2 ust. 1–6a samo w sobie nie stanowiłoby wystarczającego dowodu w rozumieniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/1036. Takie przepisy przejściowe, umożliwiające dalsze stosowanie środków obrony przed przywozem towarów subsydiowanych, powinny wypełnić lukę, która w przeciwnym razie mogłaby być źródłem niepewności prawa, zapewnić zainteresowanym stronom odpowiednie możliwości dostosowania się do sytuacji w związku z wygaśnięciem poprzednich oraz wejściem w życie nowych przepisów, a także ułatwić sprawne, uporządkowane i sprawiedliwe stosowanie rozporządzenia (UE) 2016/1036.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1

Rozporządzenie (UE) nr 2016/1036

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6a.  a) W przypadku stwierdzenia,przy stosowaniu niniejszego przepisu lub jakiegokolwiek innego odpowiedniego przepisu niniejszego rozporządzenia, że ze względu na istnienie znaczących zakłóceń nie jest właściwe stosowanie cen i kosztów krajowych w kraju wywozu, wartość normalną konstruuje się na podstawie kosztów produkcji i sprzedaży odzwierciedlających niezniekształcone ceny lub wartości odniesienia. Do tego celu przyjmuje się, że źródła, które można wykorzystać, obejmują niezniekształcone ceny międzynarodowe, koszty lub wartości odniesienia lub stosowne koszty produkcji i sprzedaży w odpowiednim reprezentatywnym kraju o podobnym poziomie rozwoju gospodarczego jak kraj wywozu, o ile stosowne dane na temat kosztów są łatwo dostępne. Skonstruowana wartość normalna obejmuje odpowiednią kwotę kosztów administracyjnych, kosztów sprzedaży i kosztów ogólnych oraz zyski.

6a.  a) W przypadku stwierdzenia, że nie jest właściwe stosowanie cen i kosztów krajowych ze względu na istnienie co najmniej jednego znaczącego zakłócenia w kraju wywozu, w całej gospodarce lub w jednym z jej sektorów, wartość normalną konstruuje się na podstawie kosztów produkcji i sprzedaży odzwierciedlających niezniekształcone ceny lub wartości odniesienia dla każdego czynnika produkcji. Do tego celu przyjmuje się, że źródła, które Komisja może wykorzystać, obejmują niezniekształcone ceny międzynarodowe, koszty lub wartości odniesienia lub stosowne koszty produkcji i sprzedaży w odpowiednim reprezentatywnym kraju, w tym w krajach Unii, o ile stosowne dane na temat kosztów są łatwo dostępne.

 

Jeśli producent eksportujący z kraju, w którym istnieje co najmniej jedno znaczące zakłócenie, wyraźnie wykaże, że nie jest bezpośrednio ani pośrednio dotknięty żadnym ze znaczących zakłóceń i że jego koszty jednego lub kilku czynników produkcji nie są zniekształcone, zgodnie z oceną na mocy akapitu trzeciego, koszty te są wykorzystywane do konstruowania wartości normalnej.

 

Brak zniekształceń kosztów producenta eksportującego w przypadku danego czynnika produkcji i jego wiarygodność ocenia się m.in. przez odniesienie do odpowiednich ilości, ich proporcji w stosunku do całkowitych kosztów danego czynnika produkcji i rzeczywistego wykorzystania w produkcji.

 

Takie ustalenia w poszczególnych przypadkach nie wpływają na wartość normalną innych producentów eksportujących i nie są zatem ekstrapolowane na cały kraj czy sektory, bez względu na stosowanie art. 17 rozporządzenia (UE) 2016/1036.

 

Skonstruowana wartość normalna obejmuje niezniekształconą i rozsądną kwotę kosztów administracyjnych, kosztów sprzedaży i kosztów ogólnych oraz zyski. W przypadku braku współpracy przy opracowywaniu sprawozdania ze strony producenta eksportującego lub władz w kraju, w którym uznaje się, że występuje przynajmniej jedno znaczące zakłócenie, stosuje się art. 18 rozporządzenia (UE) 2016/1036.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1

Rozporządzenie (UE) nr 2016/1036

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) Istnienie znaczących zakłóceń w odniesieniu do danego produktu w rozumieniu lit. a) można stwierdzić między innymi wówczas, gdy podane ceny lub koszty, w tym koszty surowców, nie wynikają z działania sił rynkowych, ponieważ wywiera na nie wpływ interwencja rządowa. Przy rozważaniu, czy znaczące zakłócenia występują, czy też nie, można uwzględnić m.in. potencjalny wpływ następujących czynników: fakt, że rynek jest w znacznej mierze obsługiwany przez przedsiębiorstwa będące własnością władz kraju wywozu lub będące pod kontrolą lub politycznym nadzorem tych władz lub też działające zgodnie ze wskazówkami tych władz, obecność przedstawicieli państwa w przedsiębiorstwach umożliwia ingerowanie w ceny lub koszty, polityka publiczna lub działania publiczne, które faworyzują dostawców krajowych lub w inny sposób wpływają na działanie sił rynkowych, dostęp do finansowania uzyskuje się dzięki instytucjom wdrażającym cele polityki publicznej;

b) Znaczące zakłócenia w rozumieniu lit. a) to te zakłócenia, które występują wówczas, gdy podane ceny lub koszty, w tym koszty surowców, energii i innych czynników produkcji, nie wynikają z działania sił rynkowych, ponieważ wywiera na nie wpływ interwencja rządowa, lub w przypadku braku zgodności z podstawowymi konwencjami MOP wymienionymi w załączniku I, z wielostronnymi porozumieniami dotyczącymi środowiska, których Unia jest stroną, oraz z odnośnymi konwencjami OECD w obszarze podatków, co prowadzi do zakłócenia konkurencji. Przy ocenie istnienia znaczących zakłóceń uwzględnia się m.in. potencjalny wpływ następujących czynników: wysoki stopień bezpośredniego lub pośredniego wpływu rządu na przydział zasobów oraz na decyzje i przedsiębiorstwa, fakt, że rynek jest w znacznej mierze obsługiwany przez przedsiębiorstwa będące własnością władz kraju wywozu lub będące pod kontrolą lub politycznym nadzorem tych władz lub też działające zgodnie ze wskazówkami tych władz, obecność przedstawicieli państwa w przedsiębiorstwach umożliwia ingerowanie w ceny lub koszty, polityka publiczna lub działania publiczne, które faworyzują dostawców krajowych lub w inny sposób wpływają na działanie sił rynkowych, brak lub dyskryminacyjne stosowanie bądź nieodpowiednie egzekwowanie przejrzystego i skutecznie funkcjonującego prawa spółek zapewniającego odpowiedni ład korporacyjny, brak lub dyskryminacyjne stosowanie bądź nieodpowiednie egzekwowanie przejrzystego i skutecznie funkcjonującego zbioru przepisów zapewniających poszanowanie praw własności oraz funkcjonowanie procedur upadłościowych, stawki płac nie są wynikiem swobodnych negocjacji między pracownikami a zarządem, brak przejrzystego zbioru przepisów prowadzi do dyskryminacyjnych skutków w odniesieniu do wspólnych przedsięwzięć i inwestycji zagranicznych, a dostęp do finansowania uzyskuje się dzięki instytucjom wdrażającym cele polityki publicznej lub w inny sposób niedziałających niezależnie od państwa, w tym poprzez subsydia sektorowe, bądź też istnieje oligopol lub monopol w odniesieniu do czynników produkcji i występują inne okoliczności, które Komisja uznaje za odpowiednie do oceny występowania znaczących zakłóceń.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1

Rozporządzenie (UE) nr 2016/1036

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) W stosownych przypadkach służby Komisji mogą wydać sprawozdanie opisujące szczególną sytuację dotyczącą kryteriów wymienionych w lit. b), panującą w danym kraju lub sektorze. Takie sprawozdanie i dowody, na których się ono opiera, mogą zostać włączone do akt dowolnego dochodzenia dotyczącego tego kraju lub sektora. Zainteresowane strony mają wystarczającą możliwość wypowiedzenia się na temat sprawozdania i dowodów, na których się ono opiera, w każdym dochodzeniu, w którym takie sprawozdanie lub dowody się wykorzystuje. W dokonanych ustaleniach uwzględnia się wszystkie stosowne dowody w aktach.

c) Służby Komisji wydają szczegółowe sprawozdanie opisujące szczególną sytuację dotyczącą kryteriów wymienionych w lit. b), panującą w danym kraju lub sektorze. W odniesieniu do krajów, w przypadku których wszczęto znaczną liczbę postępowań antydumpingowych, sprawozdanie przyjmuje się do dnia [wstawić datę wejścia w życie niniejszego rozporządzenia + 15 dni]. Takie sprawozdanie i dowody, na których się ono opiera, zostają włączone do akt dowolnego dochodzenia dotyczącego tego kraju lub sektora. Zainteresowane strony, w tym przemysł unijny i związki zawodowe, mają wystarczającą możliwość wypowiedzenia się na temat sprawozdania i dowodów, na których się ono opiera, w każdym dochodzeniu, w którym takie sprawozdanie lub dowody się wykorzystuje. Takie wskazania bierze się pod uwagę przy podejmowaniu decyzji w sprawie sporządzania i aktualizacji stosownych sprawozdań. Sporządzając sprawozdanie, Komisja uwzględnia specyfikę gospodarczą i handlową MŚP i pomaga im w wykorzystywaniu sprawozdań. Dokonując ustaleń, Komisja bierze pod uwagę wszystkie istotne dowody znajdujące się w aktach dochodzenia. Na wniosek Parlamentu Europejskiego lub państwa członkowskiego bądź z własnej inicjatywy, w przypadku zmiany okoliczności w danym kraju lub sektorze, Komisja opracowuje nowe lub aktualizuje istniejące sprawozdanie. Komisja ujmuje analizę wdrożenia niniejszego rozporządzenia w swoim rocznym sprawozdaniu w sprawie unijnych działań antydumpingowych, antysubsydyjnych i ochronnych oraz przedstawia je Parlamentowi Europejskiemu.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1

Rozporządzenie (UE) nr 2016/1036

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera d

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) Przemysł unijny może opierać się na sprawozdaniu, o którym mowa w lit. c), przy obliczaniu wartości normalnej na użytek złożenia skargi zgodnie z art. 5 lub wniosku o przegląd zgodnie z art. 11.

d) Przemysł unijny może opierać się na sprawozdaniu, o którym mowa w lit. c), przy obliczaniu wartości normalnej na użytek złożenia skargi zgodnie z art. 5 lub wniosku o przegląd zgodnie z art. 11 bądź wniosku o przeprowadzenie nowego dochodzenia zgodnie z art. 12. Jeśli w sprawozdaniu wykazano istnienie co najmniej jednego znaczącego zakłócenia, sprawozdanie sporządzone zgodne z lit. c) stanowi wystarczający dowód uzasadniający obliczanie wartości normalnej zgodnie z lit. a). W żadnym wypadku nie nakłada się na przemysł unijny dodatkowych obciążeń przy ustalaniu istnienia znaczących zakłóceń w kraju trzecim lub sektorze. W razie braku sprawozdania Komisja wykorzystuje wszelkie dostępne informacje lub dane w celu wykazania istnienia znaczących zakłóceń oraz stosuje metodykę, o której mowa w lit. a), w przypadku spełnienia odpowiednich wymogów.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1

Rozporządzenie (UE) nr 2016/1036

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera e

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) Wkrótce po wszczęciu dochodzenia jego strony informuje się o odpowiednich źródłach, które Komisja zamierza wykorzystać do celów lit. a), pozostawiając stronom 10 dni na przesłanie swych uwag. W tym celu zainteresowane strony otrzymują dostęp do akt, w tym wszelkich dowodów, na których opiera się organ prowadzący dochodzenie, bez uszczerbku dla przepisów art. 19.”;

e) Wkrótce po wszczęciu dochodzenia jego strony informuje się o odpowiednich źródłach, które Komisja zamierza wykorzystać do celów lit. a), w tym o wstępnym stwierdzeniu istnienia znaczących zakłóceń, pozostawiając stronom 10 dni roboczych na przesłanie swych uwag. W tym celu zainteresowane strony otrzymują – po tym, jak wpiszą się do rejestru prowadzonego przez Komisję – dostęp do akt, w tym wszelkich dowodów, na których opiera się organ prowadzący dochodzenie, bez uszczerbku dla przepisów art. 19. Komisja ostatecznie stwierdza istnienie co najmniej jednego znaczącego zakłócenia w kraju wywozu, w całej gospodarce lub w jednym z jej sektorów, i powiadamia o tym strony nie później niż w ciągu 60 dni od daty wszczęcia dochodzenia.

 

Ustalenie, że w danym kraju lub sektorze istnieją znaczące zakłócenia, pozostaje ważne do odwołania, a do odwołania może dojść jedynie wówczas, jeśli wykazano ponad wszelką wątpliwość na podstawie wystarczających dowodów, że dany kraj lub sektor nie jest już dotknięty znaczącymi zakłóceniami.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2

Rozporządzenie (UE) nr 2016/1036

Artykuł 2 – ustęp 7 – litera a – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku przywozu z krajów, które w momencie wszczęcia dochodzenia nie są członkami WTO i są wymienione w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2015/755, wartość normalną określa się na podstawie ceny lub wartości skonstruowanej w państwie trzecim o gospodarce rynkowej lub ceny stosowanej przy wywozie z takiego państwa trzeciego do innych państw, w tym do Unii, a w przypadku, gdy jest to niemożliwe, na podstawie innej uzasadnionej metody, w tym na podstawie ceny faktycznie zapłaconej lub należnej w Unii za produkt podobny, w stosownych przypadkach odpowiednio skorygowanej, tak by uwzględniała rozsądną marżę zysku.

W przypadku przywozu z krajów, które w momencie wszczęcia dochodzenia nie są członkami WTO i są wymienione w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2015/755, wartość normalną określa się na podstawie ceny lub wartości skonstruowanej w odpowiednim reprezentatywnym kraju, który albo jest członkiem WTO, albo nie jest wymieniony w wykazie zawartym w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2015/755. W przeciwnym razie wartość normalną określa się na podstawie ceny stosowanej przy wywozie z takiego państwa trzeciego do innych państw, w tym do Unii, a w przypadku, gdy jest to niemożliwe, na podstawie innej uzasadnionej metody, w tym na podstawie ceny faktycznie zapłaconej lub należnej w Unii za produkt podobny, w stosownych przypadkach odpowiednio skorygowanej, tak by uwzględniała rozsądną marżę zysku.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2

Rozporządzenie (UE) nr 2016/1036

Artykuł 2 – ustęp 7 – litera a – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Odpowiednie państwo trzecie posiadające gospodarkę rynkową jest wybierane w oparciu o uzasadnioną metodę i z odpowiednim uwzględnieniem wiarygodnych informacji dostępnych w czasie wyznaczania. Uwzględnia się także ograniczenia czasowe; o ile to możliwe, wykorzystuje się państwo trzecie o gospodarce rynkowej, będące przedmiotem tego samego postępowania.

Odpowiedni reprezentatywny kraj jest wybierany w oparciu o uzasadnioną metodę i z odpowiednim uwzględnieniem wiarygodnych informacji dostępnych w czasie wyznaczania. Uwzględnia się także ograniczenia czasowe; o ile to możliwe, wykorzystuje się odpowiedni reprezentatywny kraj będący przedmiotem tego samego postępowania.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2

Rozporządzenie (UE) nr 2016/1036

Artykuł 2 – ustęp 7 – litera a – akapit 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wkrótce po wszczęciu postępowania jego strony informuje się o wyznaczeniu państwa trzeciego o gospodarce rynkowej, pozostawiając stronom 10 dni na przedstawienie uwag.

Wkrótce po wszczęciu postępowania jego strony informuje się o wyznaczeniu odpowiedniego reprezentatywnego kraju, pozostawiając stronom 10 dni na przedstawienie uwag.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 a (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 2016/1036

Artykuł 3 – ustęp 6

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

2a)  art. 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Należy wykazać, na podstawie dowodów zebranych w sprawie w odniesieniu do ust. 2, że przywóz towarów po cenach dumpingowych powoduje szkodę w rozumieniu niniejszego rozporządzenia. Obejmuje to w szczególności wykazanie, że wielkości lub poziomy cen, ustalone na podstawie ust. 3, wywierają wpływ na przemysł Unii, zgodnie z ust. 5, oraz że wpływ ten można uznać za istotny.”;

„6. Należy wykazać, na podstawie dowodów zebranych w sprawie – zgodnie z najlepszymi dostępnymi informacjami – w odniesieniu do ust. 2, że przywóz towarów po cenach dumpingowych powoduje szkodę w rozumieniu niniejszego rozporządzenia. Obejmuje to w szczególności wykazanie, że wielkości lub poziomy cen, ustalone na podstawie ust. 3, wywierają wpływ na przemysł Unii, zgodnie z ust. 5, oraz że wpływ ten można uznać za istotny.”;

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE) nr 2016/1036

Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku przejścia z wartości normalnej obliczanej na podstawie dawnego art. 2 ust. 7 lit. a) lub dawnego art. 2 ust. 7 lit. b) na wartość normalną obliczaną na podstawie art. 2 ust. 1–6a, uznaje się, że odpowiedni okres, upływa w dniu podjęcia pierwszego przeglądu wygaśnięcia po takim przejściu.

Jeśli istniejące środki antydumpingowe opierają się na wartości normalnej obliczanej na podstawie dawnego art. 2 ust. 7 lit. a) lub dawnego art. 2 ust. 7 lit. b), metodyka przedstawiona w art. 2 ust. 6a nie zastępuje pierwotnej metodyki wykorzystywanej do ustalenia wartości normalnej do dnia ukończenia pierwszego przeglądu wygaśnięcia tych środków, po wejściu w życie rozporządzenia ….

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4

Rozporządzenie (UE) nr 2016/1036

Artykuł 11 – ustęp 4 – akapit 4 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku przejścia z wartości normalnej obliczanej na podstawie dawnego art. 2 ust. 7 lit. a) lub dawnego art. 2 ust. 7 lit. b) na wartość normalną obliczaną na podstawie art. 2 ust. 1–6a, wszelkie przeglądy na mocy tego ustępu odracza się do dnia podjęcia pierwszego przeglądu wygaśnięcia po takim przejściu.

Jeśli istniejące środki antydumpingowe opierają się na wartości normalnej obliczanej na podstawie dawnego art. 2 ust. 7 lit. a) lub dawnego art. 2 ust. 7 lit. b), metodyka przedstawiona w art. 2 ust. 6a nie zastępuje pierwotnej metodyki wykorzystywanej do ustalenia wartości normalnej do dnia ukończenia pierwszego przeglądu wygaśnięcia tych środków, po wejściu w życie rozporządzenia ….

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 a (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 2016/1036

Artykuł 16 – ustęp 1

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

5a)  art. 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komisja, gdy uznaje to za właściwe, przeprowadza wizyty w celu zbadania dokumentacji importerów, eksporterów, handlowców, agentów, producentów, stowarzyszeń i organizacji zawodowych oraz w celu weryfikacji dostarczonych informacji dotyczących dumpingu i szkody. W razie nieotrzymania właściwej i terminowej odpowiedzi Komisja może podjąć decyzję o nieprzeprowadzaniu wizyty kontrolnej.”;

„1. Komisja, gdy uznaje to za właściwe, wysyła doświadczonych pracowników, aby przeprowadzili wizyty w celu zbadania dokumentacji importerów, eksporterów, handlowców, agentów, producentów, stowarzyszeń i organizacji zawodowych oraz w celu weryfikacji dostarczonych informacji dotyczących dumpingu i szkody. W razie nieotrzymania właściwej i terminowej odpowiedzi Komisja może podjąć decyzję o nieprzeprowadzaniu wizyty kontrolnej.”;

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 b (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 2016/1036

Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit 1

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

5b)  art. 18 ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„W przypadkach, w których jakakolwiek zainteresowana strona odmawia lub nie zapewnia dostępu do niezbędnych informacji w terminach określonych w niniejszym rozporządzeniu albo znacznie utrudnia dochodzenie, ustalenia wstępne lub końcowe, potwierdzające lub negatywne, mogą być dokonane na podstawie dostępnego stanu faktycznego.”

„W przypadkach, w których jakakolwiek zainteresowana strona odmawia lub nie zapewnia dostępu do niezbędnych informacji w terminach określonych w niniejszym rozporządzeniu albo znacznie utrudnia dochodzenie, ustaleń wstępnych lub końcowych dokonuje się na podstawie najlepszego dostępnego stanu faktycznego.”

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 c (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 2016/1036

Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit 3

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

5c)  art. 18 ust. 1 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„Zainteresowane strony powinny być informowane o konsekwencjach odmowy współpracy.”

„Zainteresowane strony informuje się o konsekwencjach odmowy współpracy i wpisuje się je do rejestru, którego stosowanie umożliwi Komisji oraz krajom partnerskim zwrócenie szczególnej uwagi na działania tych stron.”

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 d (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 2016/1036

Załącznik -I (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5d)  dodaje się załącznik w brzmieniu:

 

„Załącznik I

 

1. Konwencja dotycząca pracy przymusowej lub obowiązkowej (nr 29) (1930 r.)

 

2. Konwencja dotycząca wolności związkowej i ochrony praw związkowych (nr 87) (1948 r.)

 

3. Konwencja dotycząca stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych (nr 98) (1949 r.)

 

4. Konwencja dotycząca jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości (nr 100) (1951 r.)

 

5. Konwencja dotycząca zniesienia pracy przymusowej (nr 105) (1957 r.)

 

6. Konwencja dotycząca dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu (nr 111) (1958 r.)

 

7. Konwencja dotycząca najniższego wieku dopuszczenia do zatrudnienia (nr 138) (1973 r.)

 

8. Konwencja dotycząca zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci (nr 182) (1999 r.).”

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1

Rozporządzenie (UE) nr 2016/1037

Artykuł 10 – ustęp 7 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja proponuje także danemu krajowi pochodzenia lub wywozu możliwość konsultacji na temat innych subsydiów stwierdzonych w toku dochodzenia. W takich sytuacjach Komisja przesyła krajowi pochodzenia lub wywozu podsumowanie najważniejszych kwestii dotyczących tych subsydiów, w szczególności tych, o których mowa w ust. 2 lit. c) niniejszego artykułu. Jeżeli dodatkowe subsydia nie zostały uwzględnione w zawiadomieniu o wszczęciu, zostaje ono zmienione i zmieniona wersja jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a wszystkie zainteresowane strony zaprasza się do przedstawiania uwag.

Komisja proponuje także danemu krajowi pochodzenia lub wywozu możliwość konsultacji na temat innych subsydiów stwierdzonych w toku dochodzenia. W takich sytuacjach Komisja przesyła krajowi pochodzenia lub wywozu podsumowanie najważniejszych kwestii dotyczących tych subsydiów, w szczególności tych, o których mowa w ust. 2 lit. c) niniejszego artykułu. Jeżeli dodatkowe subsydia nie zostały uwzględnione w zawiadomieniu o wszczęciu, zostaje ono zmienione i zmieniona wersja jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wszystkie zainteresowane strony otrzymają wystarczająco dużo dodatkowego czasu na przedstawienie uwag.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 − ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do wszystkich decyzji o wszczęciu postępowania oraz wszystkich postępowań, w tym dochodzeń pierwotnych i dochodzeń przeglądowych, wszczętych w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia lub po tej dacie.

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do wszystkich dochodzeń prowadzonych na mocy art. 5 rozporządzenia (UE) 2016/1036, wszczętych w dniu [wstawić datę wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] lub po tej dacie. W przypadku wszystkich innych dochodzeń niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie od dnia zakończenia pierwszego przeglądu wygaśnięcia danych środków po wspomnianej dacie.

(1)

Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(2)

Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0223.


OPINIA Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (30.5.2017)

dla Komisji Handlu Międzynarodowego

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1036 w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej oraz rozporządzenie (UE) 2016/1037 w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej

(COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Jerzy Buzek

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka     1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Umocowanie 2 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

uwzględniając rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie przyznania Chinom statusu gospodarki rynkowej,

Poprawka     2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  Unia Europejska powinna być zdolna do skutecznej ochrony swojego przemysłu przed dumpingiem, a przyszłe działania unijne powinny być zgodne z przepisami WTO. Instrument stosujący te same zasady wobec wszystkich partnerów handlowych stanowi właściwą podstawę trwałych stosunków handlowych.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Przepisy art. 2 ust. 7 lit. a) i art. 2 ust. 7 lit. b) rozporządzenia (UE) 2016/1036 określają podstawę do obliczania wartości normalnej w przypadku przywozu z krajów nieposiadających gospodarki rynkowej. Ze względu na zmiany w odniesieniu do niektórych krajów, które są członkami WTO, właściwe jest, aby dla tych krajów wartość normalna była określana na podstawie art. 2 ust. 1–6a rozporządzenia (UE) 2016/1036, ze skutkiem od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i z zastrzeżeniem przepisów w nim zawartych. W przypadku krajów, które w momencie wszczęcia dochodzenia nie są członkami WTO i są wymienione w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2015/7552, wartość normalna powinna być określana na podstawie art. 2 ust. 7 rozporządzenia (UE) 2016/1036, zmienionego niniejszym rozporządzeniem. Niniejsze rozporządzenie powinno pozostawać bez uszczerbku dla stwierdzenia, czy jakikolwiek kraj, który jest członkiem WTO, posiada gospodarkę rynkową.

(2)  Ze względu na zmiany w handlu światowym, dotyczące również członków WTO, jak i ich skutki dla przemysłu krajowego właściwe jest, aby wartość normalną określać na podstawie art. 2 ust. 1–6a rozporządzenia (UE) 2016/1036, ze skutkiem od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i z zastrzeżeniem przepisów w nim zawartych. W przypadku krajów o gospodarce nierynkowej, które są członkami WTO lub które w momencie wszczęcia dochodzenia nie są członkami WTO i są wymienione w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2015/7552, wartość normalna powinna być określana na podstawie art. 2 ust. 7 rozporządzenia (UE) 2016/1036, zmienionego niniejszym rozporządzeniem.

__________________

__________________

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/755 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu z niektórych państw trzecich (Dz.U. L 123 z 19.5.2015, s. 33).

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/755 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu z niektórych państw trzecich (Dz.U. L 123 z 19.5.2015, s. 33).

Uzasadnienie

Sprawozdawca dokonuje wyraźnego odniesienia do statusu gospodarki rynkowej bądź nierynkowej, jaki posiadają członkowie WTO, jak przewidziano np. w art. 15d protokołu w sprawie przystąpienia Chin do WTO.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)  W związku ze zgodą Rady na modernizację unijnych instrumentów ochrony handlu i w celu zapewnienia skutecznych środków antydumpingowych należy pamiętać, że zasada niższego cła niesłusznie ogranicza cła antydumpingowe do poziomu poniżej marginesu dumpingu. Dlatego też, jak zaproponował Parlament Europejski w stanowisku w sprawie modernizacji unijnych instrumentów ochrony handlu przyjętym w pierwszym czytaniu w dniu 16 kwietnia 2014 r., należy zlikwidować zasadę niższego cła, przyspieszyć postępowania w sprawie ochrony handlu, nałożyć cła tymczasowe i pozwolić związkom zawodowym i MŚP na składanie skarg antydumpingowych.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  W świetle doświadczeń zgromadzonych w postępowaniach prowadzonych w przeszłości należy wyjaśnić okoliczności, w których można uznać, że występują znaczące zakłócenia, które mają istotny wpływ na działanie sił rynkowych. W szczególności należy wyjaśnić, że można stwierdzić istnienie takiej sytuacji między innymi wówczas, gdy podane ceny lub koszty, w tym koszty surowców, nie wynikają z działania sił rynkowych, ponieważ wywiera na nie wpływ interwencja rządowa. Należy także wyjaśnić, że na stwierdzenie, czy tego rodzaju sytuacja istnieje, czy też nie, mogą mieć potencjalnie wpływ m.in. następujące czynniki: fakt, że rynek jest w znacznej mierze obsługiwany przez przedsiębiorstwa będące własnością władz kraju wywozu lub będące pod kontrolą lub politycznym nadzorem tych władz lub też działające zgodnie ze wskazówkami tych władz, obecność przedstawicieli państwa w przedsiębiorstwach umożliwia ingerowanie w ceny lub koszty, polityka publiczna lub działania publiczne, które faworyzują dostawców krajowych lub w inny sposób wpływają na działanie sił rynkowych, dostęp do finansowania uzyskuje się dzięki instytucjom wdrażającym cele polityki publicznej. Należy także ustanowić przepisy, zgodnie z którymi służby Komisji mogą wydać sprawozdanie opisujące szczególną sytuację dotyczącą tych kryteriów w danym kraju lub sektorze; takie sprawozdanie i dowody, na których się ono opiera, mogą zostać włączone do akt dowolnego dochodzenia dotyczącego tego kraju lub sektora; zainteresowane strony powinny mieć wystarczającą możliwość wypowiedzenia się na temat sprawozdania i dowodów, na których się ono opiera, w każdym dochodzeniu, w którym takie sprawozdanie lub dowody się wykorzystuje.

(3)  W świetle doświadczeń zgromadzonych w postępowaniach prowadzonych w przeszłości należy wyjaśnić okoliczności, w których można uznać, że występują znaczące zakłócenia, które mają istotny wpływ na działanie sił rynkowych. W szczególności należy wyjaśnić, że można stwierdzić istnienie takiej sytuacji między innymi wówczas, gdy podane ceny lub koszty, w tym koszty surowców i innych czynników produkcji, nie wynikają z działania sił rynkowych, ponieważ wywiera na nie wpływ interwencja państwa na każdym szczeblu, w tym na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym. Należy także wyjaśnić, że na stwierdzenie, czy tego rodzaju sytuacja istnieje, czy też nie, mogą mieć potencjalnie wpływ m.in. następujące czynniki:

 

fakt, że rynek jest w znacznej mierze obsługiwany przez przedsiębiorstwa, takie jak organy publiczne, będące własnością władz kraju wywozu lub będące pod kontrolą lub politycznym nadzorem tych władz lub też działające zgodnie ze wskazówkami tych władz w sposób bezpośredni lub pośredni, obecność przedstawicieli państwa w przedsiębiorstwach umożliwia ingerowanie w ceny lub koszty, polityka publiczna lub działania publiczne, które faworyzują dostawców krajowych, na przykład przez stosowanie cen ustanowionych przez państwo lub praktyki dyskryminacyjne w systemie podatkowym, handlowym czy pieniężnym, lub w inny sposób wpływają na działanie sił rynkowych, w tym przez przydział zasobów, brak przejrzystego i niedyskryminacyjnego prawa spółek, zapewniającego odpowiedni ład korporacyjny w postaci stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, ochrony udziałowców i publicznej dostępności rzetelnych danych o spółkach, brak i wdrażanie spójnego, efektywnego i przejrzystego zbioru ustaw zapewniających poszanowanie praw własności oraz funkcjonowanie procedur upadłościowych, brak prawdziwego sektora finansowego, działającego niezależnie od państwa i podlegającego prawnie i faktycznie wystarczającym przepisom gwarancyjnym oraz odpowiedniemu nadzorowi, nieprzestrzeganie międzynarodowych norm społecznych i środowiskowych, wpływające na koszty produkcji.

 

Należy także ustanowić przepisy, zgodnie z którymi Komisja powinna jak najszybciej wydać sprawozdanie opisujące szczególną sytuację dotyczącą tych kryteriów w danym kraju lub sektorze; takie sprawozdanie i dowody, na których się ono opiera, powinny zostać włączone do akt dowolnego dochodzenia dotyczącego tego kraju lub sektora, a w stosownych przypadkach regularnie aktualizowane; zainteresowane strony powinny mieć wystarczającą możliwość wypowiedzenia się na temat sprawozdania i dowodów, na których się ono opiera, w każdym dochodzeniu, w którym takie sprawozdanie lub dowody się wykorzystuje.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Należy także przypomnieć, że koszty powinny być zwykle obliczane na podstawie zapisów będących w posiadaniu eksportera lub producenta objętego dochodzeniem. Jeżeli jednak w kraju wywozu występują znaczące zakłócenia, wskutek których koszty odzwierciedlone w ewidencji strony objętej dochodzeniem są sztucznie zaniżone, koszty takie można dostosować lub ustalić je na dowolnej uzasadnionej podstawie, w tym na podstawie informacji z innych reprezentatywnych rynków albo międzynarodowych cen lub wartości odniesienia. W świetle doświadczeń zgromadzonych w postępowaniach prowadzonych w przeszłości należy doprecyzować, że na użytek stosowania przepisów wprowadzonych niniejszym rozporządzeniem należy odpowiednio uwzględnić wszelkie stosowne dowody, w tym istotne sprawozdania z oceny dotyczące okoliczności panujących na rynku krajowym producentów eksportujących oraz dowody wykorzystane do ich przygotowania, przy czym sprawozdania i dowody te zamieszcza się w aktach, a zainteresowanym stronom zapewnia się możliwość przekazania uwag na ich temat.

(4)  Należy także przypomnieć, że koszty powinny być zwykle obliczane na podstawie zapisów będących w posiadaniu eksportera lub producenta objętego dochodzeniem. Jeżeli jednak w kraju wywozu występują znaczące zakłócenia, wskutek których koszty odzwierciedlone w ewidencji strony objętej dochodzeniem są sztucznie zaniżone i nie odzwierciedlają rzeczywistych wartości rynkowych, koszty takie powinny być dostosowane lub ustalone na dowolnej uzasadnionej podstawie, w tym na podstawie informacji z innych reprezentatywnych rynków albo niezniekształconych międzynarodowych cen lub wartości odniesienia, w stosownych przypadkach także unijnych cen lub wartości odniesienia. W świetle doświadczeń zgromadzonych w postępowaniach prowadzonych w przeszłości należy doprecyzować, że na użytek stosowania przepisów wprowadzonych niniejszym rozporządzeniem należy odpowiednio uwzględnić wszelkie stosowne dowody, w tym istotne sprawozdania z oceny dotyczące okoliczności panujących na rynku krajowym producentów eksportujących oraz dowody wykorzystane do ich przygotowania, przy czym sprawozdania i dowody te zamieszcza się w aktach, a zainteresowanym stronom zapewnia się możliwość przekazania uwag na ich temat.

Poprawka     7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Przy braku jakichkolwiek innych szczegółowych przepisów przejściowych regulujących tę kwestię, należy wprowadzić przepis, zgodnie z którym niniejsze rozporządzenie jest stosowane do wszystkich decyzji o wszczęciu postępowania oraz wszystkich postępowań, w tym dochodzeń pierwotnych i dochodzeń przeglądowych, wszczętych w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia lub po tej dacie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 9 rozporządzenia (UE) 2016/1036. Ponadto, w celu wprowadzenia szczegółowej zasady przejściowej oraz mając na uwadze brak jakichkolwiek innych szczegółowych przepisów przejściowych regulujących tę kwestię, należy wprowadzić przepis, zgodnie z którym, w przypadku przejścia z wartości normalnej obliczanej na podstawie art. 2 ust. 7 lit. a) lub art. 2 ust. 7 lit. b) na wartość normalną obliczaną na podstawie art. 2 ust. 1–6a, uznaje się, że odpowiedni okres, o którym mowa w art. 11 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) 2016/1036, upływa w dniu podjęcia pierwszego przeglądu wygaśnięcia po takim przejściu. W celu ograniczenia ryzyka obchodzenia przepisów niniejszego rozporządzenia należy przyjąć takie samo podejście w odniesieniu do przeglądów prowadzonych na podstawie art. 11 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2016/1036. Należy także przypomnieć, że przejście z wartości normalnej obliczanej na podstawie art. 2 ust. 7 lit. a) lub art. 2 ust. 7 lit. b) na wartość normalną obliczaną na podstawie art. 2 ust. 1–6a samo w sobie nie stanowiłoby wystarczającego dowodu w rozumieniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/1036. Takie przepisy przejściowe powinny wypełnić lukę, która w przeciwnym razie mogłaby być źródłem niepewności prawa, zapewnić zainteresowanym stronom odpowiednie możliwości dostosowania się do sytuacji w związku z wygaśnięciem poprzednich oraz wejściem w życie nowych przepisów, a także ułatwić sprawne, uporządkowane i sprawiedliwe stosowanie rozporządzenia (UE) 2016/1036.

(6)  Przy braku jakichkolwiek innych szczegółowych przepisów przejściowych regulujących tę kwestię, należy wprowadzić przepis, zgodnie z którym niniejsze rozporządzenie jest stosowane do wszystkich decyzji o wszczęciu postępowania oraz wszystkich postępowań, w tym dochodzeń pierwotnych i dochodzeń przeglądowych, wszczętych w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia lub po tej dacie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 9 rozporządzenia (UE) 2016/1036. Ponadto, w celu wprowadzenia szczegółowej zasady przejściowej oraz mając na uwadze brak jakichkolwiek innych szczegółowych przepisów przejściowych regulujących tę kwestię, należy wprowadzić przepis, zgodnie z którym, w przypadku przejścia z wartości normalnej obliczanej na podstawie art. 2 ust. 7 lit. a) lub art. 2 ust. 7 lit. b) na wartość normalną obliczaną na podstawie art. 2 ust. 1–6e, uznaje się, że odpowiedni okres, o którym mowa w art. 11 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) 2016/1036, upływa w dniu podjęcia pierwszego przeglądu wygaśnięcia po takim przejściu. W celu ograniczenia ryzyka obchodzenia przepisów niniejszego rozporządzenia należy przyjąć takie samo podejście w odniesieniu do przeglądów prowadzonych na podstawie art. 11 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2016/1036. Należy także przypomnieć, że przejście z wartości normalnej obliczanej na podstawie art. 2 ust. 7 lit. a) lub art. 2 ust. 7 lit. b) na wartość normalną obliczaną na podstawie art. 2 ust. 1–6e samo w sobie nie stanowiłoby wystarczającego dowodu w rozumieniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/1036. Takie przepisy przejściowe powinny wypełnić lukę, która w przeciwnym razie mogłaby być źródłem niepewności prawa, zapewnić zainteresowanym stronom odpowiednie możliwości dostosowania się do sytuacji w związku z wygaśnięciem poprzednich oraz wejściem w życie nowych przepisów, a także ułatwić sprawne, uporządkowane i sprawiedliwe stosowanie rozporządzenia (UE) 2016/1036.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)  Unia powinna zapewnić koordynację z najważniejszymi partnerami handlowymi poprzez wielostronne lub dwustronne działania przed wszczęciem postępowań i w ich trakcie. W związku z tym Komisja powinna przeprowadzić analizę porównawczą obliczeń antydumpingowych ze swoimi najważniejszymi partnerami handlowymi i podać wyniki do wiadomości zainteresowanych stron.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1

Rozporządzenie (UE) nr 2016/1036

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  W przypadku stwierdzenia, przy stosowaniu niniejszego przepisu lub jakiegokolwiek innego odpowiedniego przepisu niniejszego rozporządzenia, że ze względu na istnienie znaczących zakłóceń nie jest właściwe stosowanie cen i kosztów krajowych w kraju wywozu, wartość normalną konstruuje się na podstawie kosztów produkcji i sprzedaży odzwierciedlających niezniekształcone ceny lub wartości odniesienia. Do tego celu przyjmuje się, że źródła, które można wykorzystać, obejmują niezniekształcone ceny międzynarodowe, koszty lub wartości odniesienia lub stosowne koszty produkcji i sprzedaży w odpowiednim reprezentatywnym kraju o podobnym poziomie rozwoju gospodarczego jak kraj wywozu, o ile stosowne dane na temat kosztów są łatwo dostępne. Skonstruowana wartość normalna obejmuje odpowiednią kwotę kosztów administracyjnych, kosztów sprzedaży i kosztów ogólnych oraz zyski.

a)  W przypadku stwierdzenia, że ze względu na istnienie znaczących zakłóceń w całej gospodarce lub sektorach gospodarki nie jest właściwe stosowanie cen i kosztów krajowych w kraju wywozu, wartość normalną opiera się na cenie lub konstruuje na podstawie kosztów produkcji i sprzedaży odzwierciedlających niezniekształcone ceny lub wartości odniesienia dla każdego czynnika produkcji. Do tego celu przyjmuje się, że źródła, które można wykorzystać, obejmują niezniekształcone ceny międzynarodowe, koszty lub wartości odniesienia lub stosowne koszty produkcji i sprzedaży w odpowiednim reprezentatywnym kraju, w tym w krajach Unii, o dostatecznym poziomie międzynarodowych norm społecznych i środowiskowych, o ile stosowne dane na temat kosztów są łatwo dostępne. Skonstruowana wartość normalna obejmuje odpowiednią kwotę kosztów administracyjnych, kosztów sprzedaży i kosztów ogólnych oraz zyski.

 

Jeżeli eksporter może wyraźnie wykazać, że znaczące zakłócenia nie wpływają na jego ceny lub koszty wszystkich czynników produkcji, te ceny lub koszty wykorzystywane są do konstruowania jego wartości normalnej.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1

Rozporządzenie (UE) nr 2016/1036

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  Istnienie znaczących zakłóceń w odniesieniu do danego produktu w rozumieniu lit. a) można stwierdzić między innymi wówczas, gdy podane ceny lub koszty, w tym koszty surowców, nie wynikają z działania sił rynkowych, ponieważ wywiera na nie wpływ interwencja rządowa. Przy rozważaniu, czy znaczące zakłócenia występują, czy też nie, można uwzględnić m.in. potencjalny wpływ następujących czynników: fakt, że rynek jest w znacznej mierze obsługiwany przez przedsiębiorstwa będące własnością władz kraju wywozu lub będące pod kontrolą lub politycznym nadzorem tych władz lub też działające zgodnie ze wskazówkami tych władz, obecność przedstawicieli państwa w przedsiębiorstwach umożliwia ingerowanie w ceny lub koszty, polityka publiczna lub działania publiczne, które faworyzują dostawców krajowych lub w inny sposób wpływają na działanie sił rynkowych, dostęp do finansowania uzyskuje się dzięki instytucjom wdrażającym cele polityki publicznej.

b)  Istnienie znaczących zakłóceń w rozumieniu lit. a) można stwierdzić między innymi wówczas, gdy podane ceny lub koszty, w tym koszty surowców i innych czynników produkcji, nie wynikają z działania sił rynkowych, ponieważ wywiera na nie wpływ interwencja państwa na jakimkolwiek szczeblu. Przy rozważaniu, czy znaczące zakłócenia występują, czy też nie, uwzględnia się m.in. potencjalny wpływ następujących czynników:

 

fakt, że rynek jest w znacznej mierze obsługiwany przez przedsiębiorstwa będące własnością władz kraju wywozu lub będące pod kontrolą lub politycznym nadzorem tych władz lub też działające zgodnie ze wskazówkami tych władz w sposób bezpośredni lub pośredni (takie jak organy publiczne), obecność przedstawicieli państwa w przedsiębiorstwach umożliwia ingerowanie w ceny lub koszty, polityka publiczna lub działania publiczne, które faworyzują dostawców krajowych, na przykład przez stosowanie cen ustanowionych przez państwo lub praktyki dyskryminacyjne w systemie podatkowym, handlowym czy pieniężnym, lub w inny sposób wpływają na działanie sił rynkowych, w tym przez przydział zasobów, brak przejrzystego i niedyskryminacyjnego prawa spółek, zapewniającego odpowiedni ład korporacyjny w postaci stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, ochrony udziałowców i publicznej dostępności rzetelnych danych o spółkach, brak i wdrażanie spójnego, efektywnego i przejrzystego zbioru ustaw zapewniających poszanowanie praw własności oraz funkcjonowanie procedur upadłościowych, brak prawdziwego sektora finansowego, działającego niezależnie od państwa i podlegającego prawnie i faktycznie wystarczającym przepisom gwarancyjnym oraz odpowiedniemu nadzorowi, nieprzestrzeganie międzynarodowych norm społecznych i środowiskowych, wpływające na koszty produkcji.

Poprawka     11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1

Rozporządzenie (UE) nr 2016/1036

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera b a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  Istnienie znaczących zakłóceń w odniesieniu do danego produktu w rozumieniu lit. a) stwierdza się między innymi wówczas, gdy podane ceny lub koszty wynikają z nadmiaru zdolności produkcyjnych, w tym sensie, że cena lub koszt produktu nie wynika z działania sił wolnorynkowych, gdyż wywiera na nie wpływ poziom nadmiaru zdolności produkcyjnych, który zmniejsza wpływ kosztów stałych.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1

Rozporządzenie (UE) nr 2016/1036

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  W stosownych przypadkach służby Komisji mogą wydać sprawozdanie opisujące szczególną sytuację dotyczącą kryteriów wymienionych w lit. b), panującą w danym kraju lub sektorze. Takie sprawozdanie i dowody, na których się ono opiera, mogą zostać włączone do akt dowolnego dochodzenia dotyczącego tego kraju lub sektora. Zainteresowane strony mają wystarczającą możliwość wypowiedzenia się na temat sprawozdania i dowodów, na których się ono opiera, w każdym dochodzeniu, w którym takie sprawozdanie lub dowody się wykorzystuje. W dokonanych ustaleniach uwzględnia się wszystkie stosowne dowody w aktach.

c)  Komisja jak najszybciej sporządza publiczne sprawozdanie opisujące szczególną sytuację dotyczącą kryteriów wymienionych w lit. b), panującą w danym kraju lub sektorze. W stosownych przypadkach sprawozdanie obejmuje m.in. informacje dotyczące przestrzegania międzynarodowych norm środowiskowych i społecznych, które mają wpływ na koszty produkcji. Takie sprawozdanie i dowody, na których się ono opiera, jak również odpowiednie ustalenia poczynione w ramach poprzednich dochodzeń Unii i sprawozdań krajowych, mogą zostać włączone do akt dowolnego dochodzenia dotyczącego tego kraju lub sektora. Zainteresowane strony, w tym związki zawodowe i MŚP, mają wystarczającą możliwość wypowiedzenia się na temat sprawozdania i dowodów, na których się ono opiera, ich uzupełnienia i powoływania się na nie w każdym dochodzeniu, w którym takie sprawozdanie lub dowody się wykorzystuje. Komisja odpowiednio informuje Parlament Europejski i Radę. W dokonanych ustaleniach uwzględnia się wszystkie stosowne dowody w aktach, w oparciu o dostępne wiarygodne, pewne i terminowe informacje i dane. Sprawozdanie lub dowody, na których się ono opiera, są regularnie aktualizowane przez Komisję, co najmniej co pięć lat lub za każdym razem, gdy zmianie ulega sytuacja dotycząca kryteriów określonych w lit. b).

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1

Rozporządzenie (UE) nr 2016/1036

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera d

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  Przemysł unijny może opierać się na sprawozdaniu, o którym mowa w lit. c), przy obliczaniu wartości normalnej na użytek złożenia skargi zgodnie z art. 5 lub wniosku o przegląd zgodnie z art. 11.

d)  Przemysł i związki zawodowe Unii mogą opierać się na dowodach zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w lit. c), przy obliczaniu wartości normalnej na użytek złożenia skargi zgodnie z art. 5, wniosku o przegląd zgodnie z art. 11 bądź wniosku o przeprowadzenie nowego dochodzenia zgodnie z art. 12. Sprawozdanie to stanowi dostateczny dowód, by uzasadnić obliczenia wartości normalnej w skardze lub wniosku w oparciu o metodę określoną w ust. 6a. Ponadto w sytuacji gdy znaczną część składających skargi przedsiębiorstw unijnych stanowią MŚP, obliczenia wartości normalnej w skardze lub wniosku mogą być dokonywane na podstawie informacji dotyczących kosztów produkcji w UE danego produktu.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1

Rozporządzenie (UE) nr 2016/1036

Artykuł 2 – ustęp 6 a – litera e

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  Wkrótce po wszczęciu dochodzenia jego strony informuje się o odpowiednich źródłach, które Komisja zamierza wykorzystać do celów lit. a), pozostawiając stronom 10 dni na przesłanie swych uwag. W tym celu zainteresowane strony otrzymują dostęp do akt, w tym wszelkich dowodów, na których opiera się organ prowadzący dochodzenie, bez uszczerbku dla przepisów art. 19.

e)  Wkrótce po wszczęciu dochodzenia jego strony, w tym związki zawodowe i MŚP, informuje się o odpowiednich źródłach, które Komisja zamierza wykorzystać do celów lit. a), pozostawiając stronom 10 dni na przesłanie swych uwag. W tym celu zainteresowane strony otrzymują dostęp do akt, w tym wszelkich dowodów, na których opiera się organ prowadzący dochodzenie, bez uszczerbku dla przepisów art. 19. Informacje dotyczące metody, która zostanie zastosowana, są przekazywane stronom nie później niż w terminie trzech miesięcy od wszczęcia dochodzenia.

Poprawka     15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 

Do tego czasu Komisja opublikuje swoje sprawozdanie, o którym mowa w art. 1 pkt 1 niniejszego rozporządzenia, w odniesieniu do art. 6a lit. c) rozporządzenia (UE) 2016/1036.

 

 

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Ochrona przed przywozem produktów po cenach dumpingowych i towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej

Odsyłacze

COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

21.11.2016

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

21.11.2016

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Jerzy Buzek

5.12.2016

Poprzedni(a) sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

Paloma López Bermejo

Rozpatrzenie w komisji

27.2.2017

 

 

 

Data przyjęcia

30.5.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

30

21

5

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling, Constanze Krehl, Barbara Kudrycka, Olle Ludvigsson, Florent Marcellesi, Marian-Jean Marinescu, Marisa Matias, Markus Pieper, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Pavel Telička, Anneleen Van Bossuyt

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Fabio Massimo Castaldo, Nicola Danti, Gabriele Preuß

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI OPINIODAWCZEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

30

+

ALDE

Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Pavel Telicka, Lieve Wierinck

ENF

Angelo Ciocca, Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Markus Pieper, Herbert Reul, Massimiliano Salini, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

Verts/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Claude Turmes

21

-

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

GUE

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlícek, Paloma López Bermejo, Marisa Matias

S&D

José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Adam Gierek, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Gabriele Preuβ, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

5

0

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský, Anneleen Van Bossuyt

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Ochrona przed przywozem produktów po cenach dumpingowych i towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej

Odsyłacze

COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD)

Data przedstawienia w PE

9.11.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

21.11.2016

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

21.11.2016

JURI

21.11.2016

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Salvatore Cicu

28.11.2016

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

24.1.2017

4.5.2017

 

 

Data przyjęcia

20.6.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

33

3

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Franck Proust, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Eric Andrieu, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Nicola Danti, Seán Kelly, Sander Loones, Georg Mayer, Bolesław G. Piecha, Jarosław Wałęsa

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Clara Eugenia Aguilera García, Birgit Collin-Langen, Edouard Martin, Massimiliano Salini

Data złożenia

27.6.2017


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

33

+

ALDE

Dita Charanzová, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

Sander Loones, Emma McClarkin, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Georg Mayer, Franz Obermayr, Matteo Salvini

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Birgit Collin-Langen, Santiago Fisas Ayxelà, Seán Kelly, Franck Proust, Massimiliano Salini, Tokia Saïfi, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Danti, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Edouard Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster

Verts/ALE

Klaus Buchner

3

-

EFDD

Tiziana Beghin, David Borrelli

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

2

0

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Helmut Scholz

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Informacja prawna