Postup : 2016/0351(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0236/2017

Predkladané texty :

A8-0236/2017

Rozpravy :

PV 14/11/2017 - 15
CRE 14/11/2017 - 15

Hlasovanie :

PV 15/11/2017 - 13.11
CRE 15/11/2017 - 13.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0437

SPRÁVA     ***I
PDF 813kWORD 107k
27.6.2017
PE 602.983v04-00 A8-0236/2017

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1036 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie, a nariadenie (EÚ) 2016/1037 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie

(COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD))

Výbor pre medzinárodný obchod

Spravodajca: Salvatore Cicu

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1036 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie, a nariadenie (EÚ) 2016/1037 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie

(COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0721),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0456/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 29. marca 2017(1),

–  so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu z 12. mája 2016 o štatúte trhového hospodárstva Číny(2),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a stanovisko Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A8-0236/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Článkom 2 ods. 7 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) 2016/1036 sa stanovuje základ, podľa ktorého by sa mala určovať normálna hodnota v prípade dovozov z krajín s iným ako trhovým hospodárstvom. Vzhľadom na vývoj v súvislosti s určitými krajinami, ktoré sú členmi WTO, je vhodné, aby sa v prípade týchto krajín normálna hodnota určovala na základe článku 2 ods. 1 až 6a nariadenia (EÚ) 2016/1036 s účinnosťou od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia. V prípade krajín, ktoré k dátumu začatia konania nie sú členmi WTO a sú uvedené v zozname v prílohe I k nariadeniu (EÚ) 2015/7551, by sa normálna hodnota mala určovať na základe článku 2 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2016/1036 zmeneného týmto nariadením. Ustanoveniami tohto nariadenia by nemalo byť dotknuté určovanie toho, či člen WTO je alebo nie je trhovým hospodárstvom.

(2)  Článkom 2 ods. 7 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) 2016/1036 sa stanovuje základ, podľa ktorého by sa mala určovať normálna hodnota v prípade dovozov z krajín s iným ako trhovým hospodárstvom. Pre určité krajiny, ktoré sú členmi WTO, je vhodné, aby sa v prípade týchto krajín normálna hodnota určovala na základe odseku 6a článku 2 nariadenia (EÚ) 2016/1036 s účinnosťou od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia. V prípade krajín, ktoré k dátumu začatia konania nie sú členmi WTO a sú uvedené v zozname v prílohe I k nariadeniu (EÚ) 2015/7551, by sa normálna hodnota mala určovať na základe článku 2 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2016/1036 zmeneného týmto nariadením. Ustanoveniami tohto nariadenia by nemalo byť dotknuté určovanie toho, či člen WTO je alebo nie je trhovým hospodárstvom. Toto nariadenie je v súlade so záväzkami Únie podľa medzinárodného práva vrátane odkazu na záväzky členských štátov týkajúce sa cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja. Okrem toho ním nie sú dotknuté podmienky stanovené v protokoloch a iných nástrojoch v súlade s ktorými krajiny pristúpili k Dohode o založení WTO. Pri uplatňovaní pravidiel je pre Úniu nevyhnutná koordinácia a výmena informácií s hlavnými obchodnými partnermi.

––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––

1Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/755 z 29. apríla 2015 o spoločných pravidlách na dovozy z určitých tretích krajín (Ú. v. EÚ L 123, 19.5.2015, s. 33).

1Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/755 z 29. apríla 2015 o spoločných pravidlách na dovozy z určitých tretích krajín (Ú. v. EÚ L 123, 19.5.2015, s. 33).

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Na základe skúseností získaných v predchádzajúcich konaniach je vhodné objasniť, za akých okolností možno uznať existenciu výrazných deformácií, ktoré v značnom rozsahu ovplyvňujú sily voľného trhu. Predovšetkým je vhodné objasniť, že existenciu takejto situácie možno uznať okrem iného vtedy, keď vykazované ceny alebo náklady vrátane nákladov na suroviny nie sú výsledkom voľného pôsobenia trhových síl, pretože sú ovplyvnené zasahovaním vlády. Ďalej je vhodné objasniť, že pri zvažovaní existencie takejto situácie možno prihliadať okrem iného na potenciálne dôsledky týchto faktorov: príslušný trh je do značnej miery zásobovaný podnikmi, ktoré vlastnia, ovládajú, nad ktorými vykonávajú dozor alebo ktoré usmerňujú orgány vyvážajúcej krajiny; prítomnosť štátu vo firmách, ktorá mu umožňuje zasahovať do cien alebo nákladov; diskriminačné verejné politiky alebo opatrenia v prospech domácich dodávateľov alebo iné ovplyvňovanie síl voľného trhu; a prístup k finančným prostriedkom poskytovaným inštitúciami, ktoré plnia ciele verejnej politiky. Ďalej je vhodné stanoviť, že útvary Komisie môžu vydať správu s opisom osobitnej situácie v určitej krajine alebo v určitom odvetví, pokiaľ ide o tieto kritériá; že táto správa a dôkazy, na ktorých je založená, môžu byť zaradené do spisu prípadného prešetrovania týkajúceho sa danej krajiny alebo odvetvia; a že zainteresované strany by pri každom prešetrovaní, v ktorom sa správa alebo dôkazy použijú, mali mať dostatočnú príležitosť pripomienkovať správu a dôkazy, na ktorých je založená.

(3)  Na základe skúseností získaných v predchádzajúcich konaniach je vhodné objasniť, za akých okolností dochádza k výrazným deformáciám, ktoré v značnom rozsahu ovplyvňujú sily voľného trhu. Predovšetkým je vhodné objasniť, že takáto situácia môže nastať okrem iného vtedy, keď vykazované ceny alebo náklady vrátane nákladov na suroviny, energie a iné výrobné faktory nie sú výsledkom voľného pôsobenia trhových síl, pretože sú ovplyvnené zasahovaním vlády, alebo v prípade, že nie sú dodržané základné dohovory MOP či mnohostranné environmentálne dohody a mnohostranné dohody o daniach, čo narúša hospodársku súťaž. Ďalej je vhodné objasniť, že pri posudzovaní toho, či existujú výrazné deformácie, by sa malo prihliadať okrem iného na potenciálne dôsledky týchto faktorov: vplyv vlády, či už priamy alebo nepriamy, na prideľovanie zdrojov, rozhodovanie a podniky; príslušný trh je do značnej miery zásobovaný podnikmi, ktoré vlastnia, ovládajú, nad ktorými vykonávajú dozor alebo ktoré usmerňujú orgány vyvážajúcej krajiny; prítomnosť štátu vo firmách, ktorá mu umožňuje zasahovať do cien alebo nákladov; diskriminačné verejné politiky alebo opatrenia v prospech domácich dodávateľov alebo iné ovplyvňovanie síl voľného trhu; neexistencia alebo diskriminačné uplatňovanie či nedostatočné presadzovanie transparentného a účinného fungujúceho práva obchodných spoločností, ktoré zabezpečuje náležitú správu a riadenie spoločnosti; neexistencia alebo diskriminačné uplatňovanie či nedostatočné presadzovanie transparentného a účinného súboru právnych predpisov zabezpečujúcich dodržiavanie vlastníckych práv a uplatňovanie fungujúceho konkurzného systému; mzdové sadzby nie sú výsledkom slobodného vyjednávania medzi pracovnou silou a vedením; absencia transparentného súboru zákonov má diskriminačný vplyv, pokiaľ ide o spoločné podniky a zahraničné investície a prístup k finančným prostriedkom poskytovaným inštitúciami, ktoré plnia ciele verejnej politiky, okrem iného prostredníctvom odvetvových dotácií, alebo existencia oligopolov alebo monopolov vo výrobných faktoroch a ďalšie okolnosti, ktoré Komisia považuje za vhodné na posúdenie existencie výrazných deformácií. Ďalej je vhodné, aby útvary Komisie vydali podrobnú správu s opisom osobitnej situácie v určitej krajine alebo v určitom odvetví, pokiaľ ide o tieto kritériá. Pri krajinách, v súvislosti s ktorými bolo otvorené značné množstvo antidumpingových prípadov, by správa mala byť prijatá do ... [vložte dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia + 15 dní]. Táto správa a dôkazy, na ktorých je založená, by mali byť zaradené do spisu prípadného prešetrovania týkajúceho sa danej krajiny alebo odvetvia. Zainteresované strany vrátane výrobného odvetvia Únie a odborov by pri každom prešetrovaní, v ktorom sa správa alebo dôkazy použijú, mali mať dostatočnú príležitosť pripomienkovať správu a dôkazy, na ktorých je založená . Tieto pripomienky by sa mali zohľadniť pri rozhodovaní o vypracovaní a aktualizácii príslušných správach. Posúdenie výrazných deformácií je osobitne dôležité v prípade heterogénnych odvetví s vysokým podielom malých a stredných podnikov (MSP), kde je nájdenie dôkazov o deformáciách týkajúcich sa príslušného odvetvia najťažšie. V prípade zmeny okolností v konkrétnej krajine alebo odvetví by Komisia na žiadosť Európskeho parlamentu, členského štátu alebo z vlastnej iniciatívy mala správu iniciovať alebo aktualizovať. Komisia by do svojej výročnej správy o antidumpingových, antisubvenčných a ochranných opatreniach Únie mala zahrnúť analýzu vykonávania tohto nariadenia a predložiť ju Európskemu parlamentu.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Ďalej je vhodné pripomenúť, že náklady by sa spravidla mali vypočítať na základe záznamov vedených prešetrovaným vývozcom alebo výrobcom. Ak však vo vyvážajúcej krajine dochádza k výrazným deformáciám, v dôsledku ktorých sú náklady odrazené v záznamoch príslušnej strany umelo nízke, takéto náklady sa môžu upraviť alebo určiť na ľubovoľnom primeranom základe vrátane informácií z iných reprezentatívnych trhov alebo medzinárodných cien či referenčných hodnôt. Na základe skúseností získaných v predchádzajúcich konaniach je vhodné bližšie vysvetliť, že na účely uplatnenia ustanovení zavedených týmto nariadením by sa mali náležite zohľadniť všetky relevantné dôkazy vrátane relevantných hodnotiacich správ týkajúcich sa okolností prevládajúcich na domácom trhu vyvážajúcich výrobcov a dôkazov, na ktorých sú založené, pokiaľ tieto dôkazy a správy boli zaradené do spisu a zainteresované strany mali príležitosť vyjadriť k nim svoje pripomienky.

(4)  Ďalej je vhodné pripomenúť, že náklady by sa spravidla mali vypočítať na základe spoľahlivých záznamov vedených prešetrovaným vývozcom alebo výrobcom. Ak však vo vyvážajúcej krajine dochádza k výrazným deformáciám, v dôsledku ktorých sú náklady uvedené v záznamoch príslušnej strany umelo nízke, mali by byť takéto náklady stanovené na ľubovoľnom primeranom základe vrátane informácií z iných reprezentatívnych trhov alebo trhov v Únii alebo nedeformovaných medzinárodných cien či referenčných hodnôt. V prípade, že vyvážajúci výrobca z krajiny alebo odvetvia, v ktorých existuje jedna alebo viac výrazných deformácií, jednoznačne preukáže, že nie je priamo ani nepriamo ovplyvnený žiadnou výraznou deformáciou a že jeho náklady na jeden alebo viac jednotlivých výrobných faktorov nie sú deformované, tieto náklady by sa mali použiť pri vytváraní normálnej hodnoty. Takéto individuálne posúdenie by nemalo ovplyvniť normálnu hodnotu iných výrobcov, a preto by sa nemalo vzťahovať na celú krajinu alebo odvetvie. Na základe skúseností získaných v predchádzajúcich konaniach je vhodné bližšie vysvetliť, že na účely uplatnenia ustanovení zavedených týmto nariadením by sa mali náležite zohľadniť všetky relevantné dôkazy vrátane relevantných hodnotiacich správ týkajúcich sa okolností prevládajúcich na domácom trhu vyvážajúcich výrobcov a dôkazov, na ktorých sú založené, pokiaľ tieto dôkazy a správy boli zaradené do spisu a zainteresované strany mali príležitosť vyjadriť k nim svoje pripomienky. Výrobné odvetvie Únie by malo byť schopné predložiť údaje preukazujúce existenciu výrazných deformácií. Takéto údaje by sa mali zohľadniť pri rozhodovaní o vypracovaní alebo aktualizácii príslušných správ. Ak správa preukáže existenciu jednej alebo viacerých výrazných deformácií, mala by byť dostatočným dôkazom odôvodňujúcim výpočet normálnej hodnoty. V každom prípade by na výrobné odvetvie Únie nemala byť kladená žiadna ďalšia záťaž. Strany, ktoré sú predmetom prešetrovania, by mali byť krátko po začatí prešetrovania informované o relevantných zdrojoch, ktoré Komisia hodlá použiť, vrátane predbežného rozhodnutia, či výrazné deformácie existujú, a dostanú lehotu 10 pracovných dní na vyjadrenie pripomienok. Na tento účel by zainteresované strany mali mať po ich zapísaní do registra, ktorý spravuje Komisia, prístup k spisu vrátane všetkých dôkazov, z ktorých vyšetrovací orgán vychádza, bez toho, aby boli dotknuté pravidlá dôvernosti stanovené v nariadení (EÚ) 2016/1036. Konečné rozhodnutie o tom, či vo vyvážajúcej krajine existuje jedna alebo viaceré výrazné deformácie v hospodárstve ako celku alebo v niektorom jeho odvetví by mala Komisia vydať a oznámiť stranám najneskôr 60 dní po začatí prešetrovania. Rozhodnutie, že v danej krajine alebo odvetví existujú výrazné deformácie, by malo zostať v platnosti, pokiaľ sa nezruší, pričom takéto zrušenie by sa malo uskutočniť len vtedy, ak sa na základe dostatočných dôkazov jednoznačne preukáže, že táto krajina alebo odvetvie už výraznými deformáciami nie sú ovplyvnené.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Keďže neexistujú iné osobitné prechodné pravidlá upravujúce túto záležitosť, je vhodné stanoviť, že toto nariadenie sa uplatňuje na všetky rozhodnutia o začatí konania a na všetky konania vrátane pôvodných prešetrovaní a revíznych prešetrovaní, ktoré sa začali v deň alebo po dni nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, s výhradou článku 11 ods. 9 nariadenia (EÚ) 2016/1036. Ďalej je vhodné prostredníctvom osobitného prechodného pravidla stanoviť, keďže neexistuje žiadne iné osobitné prechodné pravidlo upravujúce túto záležitosť, že v prípade prechodu z normálnej hodnoty vypočítanej podľa článku 2 ods. 7 písm. a) alebo b) na normálnu hodnotu vypočítanú v súlade s článkom 2 ods. 1 až 6a by sa primerané obdobie stanovené v článku 11 ods. 3 prvom pododseku nariadenia (EÚ) 2016/1036 malo považovať za uplynuté v deň začatia prvého revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti po takomto prechode. S cieľom znížiť riziko obchádzania ustanovení tohto nariadenia by sa mal zaujať rovnaký postoj, pokiaľ ide o revízne prešetrovania vykonávané podľa článku 11 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/1036. Vhodné je takisto pripomenúť, že samotný prechod od normálnej hodnoty vypočítanej podľa článku 2 ods. 7 písm. a) alebo b) na normálnu hodnotu vypočítanú v súlade s článkom 2 ods. 1 až 6a by nepredstavoval dostatočný dôkaz v zmysle článku 11 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/1036. Tieto prechodné pravidlá by mali vyplniť medzeru, ktorá by inak predstavovala hrozbu vzniku právnej neistoty, mali by poskytnúť zainteresovaným stranám primeranú možnosť prispôsobiť sa uplynutiu platnosti starých pravidiel a nadobudnutiu účinnosti nových pravidiel a mali by uľahčiť účinné, náležité a spravodlivé vykonávanie nariadenia (EÚ) 2016/1036.

(6)  Keďže neexistujú iné osobitné prechodné pravidlá upravujúce túto záležitosť, je vhodné stanoviť, že toto nariadenie sa uplatňuje na všetky rozhodnutia o začatí konania a na všetky konania vrátane pôvodných prešetrovaní a revíznych prešetrovaní, ktoré sa začali v deň alebo po dni nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, s výhradou článku 11 ods. 9 nariadenia (EÚ) 2016/1036. Ďalej je vhodné prostredníctvom osobitného prechodného pravidla stanoviť, keďže neexistuje žiadne iné osobitné prechodné pravidlo upravujúce túto záležitosť, že v prípade prechodu z normálnej hodnoty vypočítanej podľa článku 2 ods. 7 písm. a) alebo b) nariadenia (EÚ) 2016/1036 na normálnu hodnotu vypočítanú v súlade s článkom 2 ods. 1 až 6a by sa primerané obdobie stanovené v článku 11 ods. 3 prvom pododseku nariadenia (EÚ) 2016/1036 malo považovať za uplynuté v deň ukončenia prvého revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti po takomto prechode. S cieľom znížiť riziko obchádzania ustanovení tohto nariadenia by sa mal zaujať rovnaký postoj, pokiaľ ide o revízne prešetrovania vykonávané podľa článku 11 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/1036. Vhodné je takisto pripomenúť, že samotný prechod od normálnej hodnoty vypočítanej podľa článku 2 ods. 7 písm. a) alebo b) nariadenia (EÚ) 2016/1036 na normálnu hodnotu vypočítanú v súlade s článkom 2 ods. 1 až 6a by nepredstavoval dostatočný dôkaz v zmysle článku 11 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/1036. Tieto prechodné pravidlá, ktoré umožňujú ďalej uplatňovať opatrenia na ochranu pred subvencovaným dovozom, by mali vyplniť medzeru, ktorá by inak predstavovala hrozbu vzniku právnej neistoty, mali by poskytnúť zainteresovaným stranám primeranú možnosť prispôsobiť sa uplynutiu platnosti starých pravidiel a nadobudnutiu účinnosti nových pravidiel a mali by uľahčiť účinné, náležité a spravodlivé vykonávanie nariadenia (EÚ) 2016/1036.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ) č. 2016/1036

Článok 2 – odsek 6a – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„6a.  a) Ak sa pri uplatňovaní tohto alebo akéhokoľvek iného relevantného ustanovenia tohto nariadenia zistí, že vzhľadom na existenciu výrazných deformácií nie je vhodné použiť domáce ceny a náklady vo vyvážajúcej krajine, normálna hodnota sa vytvorí na základe výrobných nákladov a nákladov na predaj odrážajúcich nedeformované ceny alebo referenčné hodnoty. Na tento účel možno ako zdroje použiť napríklad nedeformované medzinárodné ceny, náklady alebo referenčné hodnoty, alebo zodpovedajúce náklady na výrobu a predaj v primeranej reprezentatívnej krajine s podobnou úrovňou hospodárskeho rozvoja, akú má vyvážajúca krajina, za predpokladu, že príslušné údaje o nákladoch sú ľahko dostupné. Vytvorená normálna hodnota musí zahŕňať primeranú sumu na administratívne, predajné a všeobecné náklady a zisk.

„6a.  a) Ak sa zistí, že nie je vhodné použiť domáce ceny a náklady z dôvodu existencie jednej alebo viacerých výrazných deformácií v celej ekonomike vyvážajúcej krajiny alebo v niektorom jej odvetví, vytvorí sa normálna hodnota na základe výrobných nákladov a nákladov na predaj odrážajúcich nedeformované ceny alebo referenčné hodnoty pre každý jeden výrobný faktor. Na tento účel môže Komisia ako zdroj použiť napríklad nedeformované medzinárodné ceny, náklady alebo referenčné hodnoty, alebo zodpovedajúce náklady na výrobu a predaj v primeranej reprezentatívnej krajine vrátane tých v Únii, za predpokladu, že príslušné údaje o nákladoch sú ľahko dostupné.

 

V prípade, že vyvážajúci výrobca z krajiny, kde existuje jedna alebo viac výrazných deformácií, jednoznačne preukáže, že nie je priamo ani nepriamo ovplyvnený žiadnou výraznou deformáciou a že jeho náklady na jeden alebo viac jednotlivých výrobných faktorov nie sú podľa posúdenia vykonaného v súlade s tretím pododsekom deformované, použijú sa pri vytváraní normálnej hodnoty tieto náklady.

 

Absencia deformácie nákladov vyvážajúceho výrobcu na daný výrobný faktor a príslušná spoľahlivosť sa musia posúdiť okrem iného vzhľadom na príslušné množstvá, ich pomer vo vzťahu k celkovým nákladom na tento výrobný faktor a skutočné použitie vo výrobe.

 

Takéto individuálne posúdenia neovplyvňujú normálnu hodnotu iných vyvážajúcich výrobcov, a preto sa neextrapolujú na celú krajinu alebo odvetvia bez ohľadu na uplatnenie článku 17 nariadenia (EÚ) 2016/1036.

 

Vytvorená normálna hodnota zahŕňa nedeformovanú a primeranú sumu na administratívne, predajné a všeobecné náklady a zisk. V prípade nedostatočnej spolupráce pri vypracúvaní správy zo strany vyvážajúceho výrobcu alebo orgánov v krajine, v ktorej údajne existuje jedna alebo viac výrazných deformácií, sa uplatňuje článok 18 nariadenia (EÚ) 2016/1036.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ) č. 2016/1036

Článok 2 – odsek 6a – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) Existencia výrazných deformácií pre dotknutý výrobok v zmysle písmena a) sa môže uznať okrem iných prípadov vtedy, keď vykazované ceny alebo náklady vrátane nákladov na suroviny nie sú výsledkom voľného pôsobenia trhových síl, pretože sú ovplyvnené zasahovaním vlády. Pri zvažovaní existencie výrazných deformácií možno prihliadať okrem iného na potenciálne dôsledky týchto faktorov: príslušný trh je do značnej miery zásobovaný podnikmi, ktoré vlastnia, ovládajú, nad ktorými vykonávajú dozor alebo ktoré usmerňujú orgány vyvážajúcej krajiny; prítomnosť štátu vo firmách, ktorá mu umožňuje zasahovať do cien alebo nákladov; diskriminačné verejné politiky alebo opatrenia v prospech domácich dodávateľov alebo iné ovplyvňovanie síl voľného trhu; a prístup k finančným prostriedkom poskytovaným inštitúciami, ktoré plnia ciele verejnej politiky.

b) Za výraznú deformáciu v zmysle písmena a) sa považuje deformácia, ktorá nastáva v prípade, keď vykazované ceny alebo náklady vrátane nákladov na suroviny, energie a iné výrobné faktory nie sú výsledkom voľného pôsobenia trhových síl, pretože sú ovplyvnené zasahovaním vlády, alebo v prípade, že nie sú dodržané základné dohovory MOP uvedené v prílohe -I, mnohostranné environmentálne dohody, kde je Únia zmluvnou stranou, a príslušné dohovory OECD v oblasti zdanenia, čo vedie k narušeniu hospodárskej súťaže. Pri posudzovaní existencie výrazných deformácií sa prihliada okrem iného na potenciálne dôsledky týchto faktorov: vysoká miera vplyvu vlády, či už priameho alebo nepriameho, na prideľovanie zdrojov, rozhodovanie a podniky; príslušný trh je do značnej miery zásobovaný podnikmi, ktoré vlastnia, ovládajú, nad ktorými vykonávajú dozor alebo ktoré usmerňujú orgány vyvážajúcej krajiny; prítomnosť štátu vo firmách, ktorá mu umožňuje zasahovať do cien alebo nákladov; diskriminačné verejné politiky alebo opatrenia v prospech domácich dodávateľov alebo iné ovplyvňovanie síl voľného trhu; neexistencia alebo diskriminačné uplatňovanie či nedostatočné presadzovanie transparentného a účinného fungujúceho práva obchodných spoločností, ktoré zabezpečuje náležitú správu a riadenie spoločnosti; neexistencia alebo diskriminačné uplatňovanie či nedostatočné presadzovanie transparentného a účinne fungujúceho súboru právnych predpisov, ktorý zabezpečuje dodržiavanie vlastníckych práv a uplatňovanie fungujúceho konkurzného systému; mzdové sadzby nie sú výsledkom slobodného vyjednávania medzi pracovnou silou a vedením; absencia transparentného súboru zákonov má diskriminačný vplyv, pokiaľ ide o spoločné podniky a zahraničné investície a prístup k finančným prostriedkom poskytovaným inštitúciami, ktoré plnia ciele verejnej politiky alebo iným spôsobom nevyvíjajú svoju činnosť nezávisle od štátu, okrem iného prostredníctvom odvetvových dotácií, alebo existencia oligopolov alebo monopolov vo výrobných faktoroch a ďalšie okolnosti, ktoré Komisia považuje za vhodné na posúdenie existencie výrazných deformácií.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ) č. 2016/1036

Článok 2 – odsek 6a – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) Ak je to vhodné, útvary Komisie môžu vydať správu s opisom osobitnej situácie v určitej krajine alebo v určitom odvetví, pokiaľ ide o kritériá uvedené v písmene b). Táto správa a dôkazy, na ktorých je založená, môžu byť zaradené do spisu prípadného prešetrovania týkajúceho sa danej krajiny alebo odvetvia. Pri každom prešetrovaní, v ktorom sa správa alebo dôkazy použijú, musia mať zainteresované strany dostatočnú príležitosť doplniť a pripomienkovať správu a dôkazy, na ktorých je založená, alebo z nich vychádzať. Pri prijímaní rozhodnutí sa zohľadňujú všetky relevantné dôkazy obsiahnuté v spise.

c) Útvary Komisie vydajú každé dva roky podrobnú správu s opisom osobitnej situácie v určitej krajine alebo v určitom odvetví, pokiaľ ide o kritériá uvedené v písmene b). Pri krajinách, v súvislosti s ktorými bolo otvorené značné množstvo antidumpingových prípadov, sa správa prijme do ... [vložte dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia + 15 dní]. Táto správa a dôkazy, na ktorých je založená, sa zaradia do spisu prípadného prešetrovania týkajúceho sa danej krajiny alebo odvetvia. Pri každom prešetrovaní, v ktorom sa správa alebo dôkazy použijú, musia mať zainteresované strany vrátane výrobného odvetvia Únie a odborov dostatočnú príležitosť pripomienkovať správu a dôkazy, na ktorých je založená, alebo z nich vychádzať. Takéto údaje sa zohľadňujú pri rozhodovaní o vypracovaní a aktualizácii príslušných správ. Pri vypracovaní svojej správy Komisia zohľadní hospodárske a obchodné špecifiká MSP a pomôže im v procese využívania týchto správ. Pri prijímaní rozhodnutí Komisia zohľadní všetky relevantné dôkazy obsiahnuté vo vyšetrovacom spise. V prípade zmeny okolností v konkrétnej krajine alebo odvetví Komisia na žiadosť Európskeho parlamentu, členského štátu alebo z vlastnej iniciatívy správu iniciuje alebo aktualizuje. Komisia do svojej výročnej správy o antidumpingových, antisubvenčných a ochranných opatreniach Únie zahrnie analýzu vykonávania tohto nariadenia a predloží ju Európskemu parlamentu.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ) č. 2016/1036

Článok 2 – odsek 6a – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d) Výrobné odvetvie Únie môže správu uvedenú v písmene c) použiť na výpočet normálnej hodnoty pri predkladaní podnetu v súlade s článkom 5 alebo žiadosti o revízne prešetrovanie v súlade s článkom 11.

d) Výrobné odvetvie Únie môže správu uvedenú v písmene c) použiť na výpočet normálnej hodnoty pri predkladaní podnetu v súlade s článkom 5 alebo žiadosti o revízne prešetrovanie v súlade s článkom 11 alebo v žiadosti o opätovné prešetrovanie v súlade s článkom 12. Ak správa preukáže existenciu jednej alebo viacerých výrazných deformácií, predstavuje podľa písmena c) dostatočný dôkaz odôvodňujúci výpočet normálnej hodnoty v súlade s písmenom a). Na výrobné odvetvie Únie nebude pri rozhodovaní o tom, či v tretej krajine alebo odvetví existujú výrazné deformácie, v žiadnom prípade kladená ďalšia záťaž. Ak správa neexistuje, použije Komisia pri rozhodovaní o tom, či existujú výrazné deformácie a má byť použitá metodika uvedená v pododseku a), ak sú splnené všetky príslušné podmienky, akékoľvek dostupné informácie či údaje.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ) č. 2016/1036

Článok 2 – odsek 6a – písmeno e

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e) Strany dotknuté prešetrovaním sú informované krátko po začatí prešetrovania o relevantných zdrojoch, ktoré Komisia hodlá použiť na účely písmena a), a majú 10 dní na vyjadrenie pripomienok. Na tento účel sa zainteresovaným stranám poskytne prístup k spisu vrátane všetkých dôkazov, o ktoré sa vyšetrovací orgán opiera, bez toho, aby bol dotknutý článok 19.

e) Strany dotknuté prešetrovaním sú informované krátko po začatí prešetrovania o relevantných zdrojoch, ktoré Komisia hodlá použiť na účely písmena a), vrátane predbežného rozhodnutia o existencii výrazných deformácií, a dostanú lehotu 10 pracovných dní na vyjadrenie pripomienok. Na tento účel získajú zainteresované strany po tom, ako sa zapíšu do registra, ktorý spravuje Komisia, prístup k spisu vrátane všetkých dôkazov, z ktorých vyšetrovací orgán vychádza, bez toho, aby boli dotknutý článok 19. Komisia prijme konečné rozhodnutie o tom, či vo vyvážajúcej krajine existuje jedna alebo viaceré výrazné deformácie v hospodárstve ako celku alebo v niektorom jeho odvetví v rámci tohto hospodárstva, a oznámi to stranám najneskôr 60 dní po začatí prešetrovania.

 

Rozhodnutie, že v danej krajine alebo odvetví existujú výrazné deformácie, ostane v platnosti, pokiaľ sa nezruší, pričom takéto zrušenie sa uskutoční len vtedy, ak sa na základe dostatočných dôkazov jednoznačne preukáže, že táto krajina alebo odvetvie už výraznými deformáciami nie sú ovplyvnené.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Nariadenie (EÚ) č. 2016/1036

Article 2 – paragraph 7 – point a – subparagraph 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„V prípade dovozov z krajín, ktoré k dátumu začatia konania nie sú členmi WTO a sú uvedené v zozname v prílohe I k nariadeniu (EÚ) 2015/755, sa normálna hodnota určí na základe ceny alebo vytvorenej hodnoty v tretej krajine s trhovým hospodárstvom alebo na základe ceny z takejto tretej krajiny voči iným krajinám vrátane Únie, alebo ak toto nie je možné, na inom odôvodnenom základe vrátane ceny skutočne zaplatenej alebo splatnej v Únii za podobný výrobok, ktorá sa v prípade potreby riadne upraví tak, aby zahŕňala primerané ziskové rozpätie.

V prípade dovozov z krajín, ktoré k dátumu začatia konania nie sú členmi WTO a sú uvedené v prílohe I k nariadeniu (EÚ) 2015/755, sa normálna hodnota určí na základe ceny alebo vytvorenej hodnoty vo vhodnej reprezentatívnej krajine, ktorá je buď členom WTO, alebo nie je uvedená v prílohe I nariadenia (EÚ) 2015/755. V inom prípade sa normálna hodnota určí na základe ceny z takejto tretej krajiny voči iným krajinám vrátane Únie, alebo ak toto nie je možné, na inom odôvodnenom základe vrátane ceny skutočne zaplatenej alebo splatnej v Únii za podobný výrobok, ktorá sa v prípade potreby riadne upraví tak, aby zahŕňala primerané ziskové rozpätie.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Nariadenie (EÚ) č. 2016/1036

Článok 2 – odsek 7 – písmeno a – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vhodná tretia krajina s trhovým hospodárstvom sa vyberie vhodným spôsobom, pričom sa vezmú do úvahy spoľahlivé informácie dostupné v čase výberu. Do úvahy sa vezmú aj lehoty; ak je to vhodné, použije sa tretia krajina s trhovým hospodárstvom, ktorej sa týka to isté prešetrovanie.

Vhodná reprezentatívna krajina sa vyberie vhodným spôsobom, pričom sa vezmú do úvahy spoľahlivé informácie dostupné v čase výberu. Do úvahy sa vezmú aj lehoty; ak je to vhodné, použije sa vhodná reprezentatívna krajina, ktorej sa týka to isté prešetrovanie.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Nariadenie (EÚ) č. 2016/1036

Article 2 – paragraph 7 – point a – subparagraph 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Strany dotknuté prešetrovaním sú informované krátko po začatí zisťovania o predpokladanej tretej krajine s trhovým hospodárstvom a majú 10 dní na vyjadrenie pripomienok.

Strany dotknuté prešetrovaním sú informované krátko po začatí prešetrovania o predpokladanej vhodnej reprezentatívnej krajine a dostanú lehotu 10 dní na vyjadrenie pripomienok.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 2016/1036

Článok 3 – odsek 6

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  V článku 3 sa odsek 6 nahrádza takto:

„6. Zo všetkých relevantných dôkazov predložených vo vzťahu k odseku 2 sa musí preukázať, že dumpingové dovozy spôsobujú ujmu v zmysle tohto nariadenia. Špecificky to znamená preukázanie toho, že objem a/alebo úrovne cien špecifikované podľa odseku 3 majú dôsledky na výrobné odvetvie Únie tak, ako je stanovené v odseku 5 a že tieto dôsledky sú takého rozsahu, že ho možno klasifikovať ako značný.“

„6. Zo všetkých relevantných dôkazov a na základe najlepších dostupných informácií predložených podľa odseku 2 musí vyplývať, že dumpingové dovozy spôsobujú ujmu v zmysle tohto nariadenia. Špecificky to znamená preukázanie toho, že objem a/alebo úrovne cien špecifikované podľa odseku 3 majú dôsledky na výrobné odvetvie Únie tak, ako je stanovené v odseku 5 a že tieto dôsledky sú takého rozsahu, že ho možno klasifikovať ako značný.“

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ) č. 2016/1036

Článok 11 – odsek 3 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade prechodu z normálnej hodnoty vypočítanej podľa predchádzajúceho článku 2 ods. 7 písm. a) alebo b) na normálnu hodnotu vypočítanú v súlade s článkom 2 ods. 1 až 6a sa primerané obdobie považuje za uplynuté v deň začatia prvého revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti po takomto prechode.

V prípade, že sú existujúce antidumpingové opatrenia založené na normálnej hodnote vypočítanej podľa predchádzajúceho článku 2 ods. 7 písm. a) alebo b) nariadenia (EÚ) 2016/1036, metodika podľa článku 2 ods. 6a nenahrádza pôvodnú metodiku použitú na stanovenie normálnej hodnoty až do dňa, keď sa ukončí prvé preskúmanie týchto opatrení pred uplynutím platnosti po nadobudnutí účinnosti nariadenia... .

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Nariadenie (EÚ) č. 2016/1036

Článok 11 – odsek 4 – pododsek 4a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade prechodu z normálnej hodnoty vypočítanej podľa predchádzajúceho článku 2 ods. 7 písm. a) alebo b) na normálnu hodnotu vypočítanú v súlade s článkom 2 ods. 1 až 6a sa každé revízne prešetrovanie podľa tohto odseku odloží do dátumu začatia prvého revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti po takomto prechode.

V prípade, že sú existujúce antidumpingové opatrenia založené na normálnej hodnote vypočítanej podľa predchádzajúceho článku 2 ods. 7 písm. a) alebo b) nariadenia (EÚ) 2016/1036, metodika podľa článku 2 ods. 6a nenahrádza pôvodnú metodiku použitú na stanovenie normálnej hodnoty až do dňa, keď sa ukončí prvé preskúmanie týchto opatrení pred uplynutím platnosti po nadobudnutí účinnosti nariadenia... .

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 2016/1036

Článok 16 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  V článku 16 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1. Komisia v prípade potreby vykoná overovanie na mieste s cieľom preskúmať záznamy dovozcov, vývozcov, obchodníkov, zástupcov, výrobcov, obchodných združení a organizácií a overiť informácie o dumpingu a ujme. V prípade absencie riadnej a včasnej odpovede môže Komisia určiť, že overovanie na mieste nevykoná.“

„1. Komisia v prípade potreby vyšle skúsených pracovníkov, aby vykonali overovanie na mieste s cieľom preskúmať záznamy dovozcov, vývozcov, obchodníkov, zástupcov, výrobcov, obchodných združení a organizácií a overiť informácie o dumpingu a ujme. V prípade absencie riadnej a včasnej odpovede môže Komisia určiť, že overovanie na mieste nevykoná.“

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 b (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 2016/1036

Article 18 – paragraph 1 – subparagraph 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(5b)  V článku 18 odsek 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Ak zainteresovaná strana odmietne prístup k potrebným informáciám alebo iným spôsobom tieto informácie neposkytne v lehote stanovenej týmto nariadením, alebo ak bráni v prešetrovaní, na základe dostupných faktov je možné dospieť ku kladným alebo záporným predbežným alebo konečným zisteniam.

„V prípadoch, keď ktorákoľvek zainteresovaná strana odoprie prístup k potrebným informáciám alebo ich inak neposkytne v lehote stanovenej týmto nariadením, prípadne závažným spôsobom bráni v prešetrovaní, vychádzajú predbežné alebo konečné zistenia z najlepších dostupných skutočností.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 c (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 2016/1036

Článok 18 – odsek 1 – pododsek 3

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(5c)  V článku 18 ods. 1 sa pododsek 3 nahrádza takto:

„Zainteresované strany musia byť oboznámené s dôsledkami nespolupráce.

„Zainteresované strany sú oboznámené s dôsledkami nespolupráce a budú zapísané v registri, ktorého používanie umožní Komisii a partnerským krajinám venovať osobitnú pozornosť činnostiam týchto účastníkov.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 d (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 2016/1036

Príloha I (nová)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5d)  Vkladá sa táto príloha:

 

„Príloha -I

 

1. Dohovor o nútenej alebo povinnej práci, č. 29 (1930)

 

2. Dohovor o slobode združovania a ochrane práva odborovo sa organizovať, č. 87 (1948)

 

3. Dohovor o vykonávaní zásad práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať, č. 98 (1949)

 

4. Dohovor o rovnakom odmeňovaní pracujúcich mužov a žien za prácu rovnakej hodnoty, č. 100 (1951)

 

5. Dohovor o zrušení nútenej práce, č. 105 (1957)

 

6. Dohovor o diskriminácii zamestnaní a povolaní, č. 111 (1958)

 

7. Dohovor o minimálnom veku na prijatie do zamestnania, č. 138 (1973)

 

8. Dohovor o zákaze a o okamžitých opatreniach na odstránenie najhorších foriem detskej práce, č. 182 (1999).“

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1

Nariadenie (ES) č. 2016/1037

Článok 10 – odsek 7 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia dotknutej krajine pôvodu a/alebo vyvážajúcej krajine zároveň ponúkne konzultácie v súvislosti s ďalšími subvenciami zistenými v priebehu prešetrovania. V takýchto prípadoch Komisia krajine pôvodu a/alebo vyvážajúcej krajine pošle zhrnutie hlavných prvkov týkajúcich sa ďalších subvencií, a to najmä prvkov, ktoré sú uvedené v odseku 2 písm. c) tohto článku. Ak ďalšie subvencie neboli zahrnuté v oznámení o začatí konania, dané oznámenie o začatí konania sa zmení a v zmenenom znení, ku ktorému budú môcť všetky zainteresované strany vyjadriť pripomienky, sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Komisia dotknutej krajine pôvodu a/alebo vyvážajúcej krajine zároveň ponúkne konzultácie v súvislosti s ďalšími subvenciami zistenými v priebehu prešetrovania. V takýchto prípadoch Komisia krajine pôvodu a/alebo vyvážajúcej krajine pošle zhrnutie hlavných prvkov týkajúcich sa ďalších subvencií, a to najmä prvkov, ktoré sú uvedené v odseku 2 písm. c) tohto článku. Ak ďalšie subvencie nie sú zahrnuté v oznámení o začatí konania, dané oznámenie o začatí konania sa zmení a v zmenenom znení sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie. Všetky zainteresované strany budú mať k dispozícii dodatočný a dostatočný čas na vyjadrenie pripomienok.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie sa uplatňuje na všetky rozhodnutia o začatí konania a na všetky konania, vrátane pôvodných prešetrovaní a revíznych prešetrovaní, ktoré sa začali v deň alebo po dni nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Toto nariadenie sa uplatňuje na všetky prešetrovania podľa článku 5 nariadenia (EÚ) 2016/1036 začaté dňa alebo po dni ... [vložte dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. Na všetky ostatné prešetrovania sa toto nariadenie uplatňuje odo dňa ukončenia prvého revízneho prešetrenia príslušných opatrení pred uplynutím platnosti.

(1)

Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0223.


STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (30.5.2017)

pre Výbor pre medzinárodný obchod

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1036 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie, a nariadenie (EÚ) 2016/1037 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie

(COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Jerzy Buzek

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Citácia 2 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu z 12. mája 2016 o štatúte trhového hospodárstva Číny,

Pozmeňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  Únia by mala byť schopná účinne chrániť svoj priemysel pred dumpingom a budúce činnosti Únie by mali byť v súlade s pravidlami WTO; nástroj s rovnakými pravidlami pre všetkých obchodných partnerov tvorí správny základ udržateľných obchodných vzťahov;

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Článkom 2 ods. 7 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) 2016/1036 sa stanovuje základ, podľa ktorého by sa mala určovať normálna hodnota v prípade dovozov z krajín s iným ako trhovým hospodárstvom. Vzhľadom na vývoj v súvislosti s určitými krajinami, ktoré sú členmi WTO, je vhodné, aby sa v prípade týchto krajín normálna hodnota určovala na základe článku 2 ods. 1 až 6a nariadenia (EÚ) 2016/1036 s účinnosťou od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia. V prípade krajín, ktoré k dátumu začatia konania nie sú členmi WTO a sú uvedené v zozname v prílohe I k nariadeniu (EÚ) 2015/7552, by sa normálna hodnota mala určovať na základe článku 2 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2016/1036 zmeneného týmto nariadením. Ustanoveniami tohto nariadenia by nemalo byť dotknuté určovanie toho, či člen WTO je alebo nie je trhovým hospodárstvom.

(2)  Vzhľadom na vývoj svetového obchodu, ktorý sa týka aj členov WTO, a to aj vzhľadom na vplyv tohto vývoja na domáci priemysel, je vhodné určiť normálnu hodnotu na základe článku 2 ods. 1 až 6a nariadenia (EÚ) 2016/1036 s účinnosťou od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia. V prípade krajín s netrhovým hospodárstvom, ktoré sú členmi WTO, alebo ktoré k dátumu začatia konania nie sú členmi WTO a sú uvedené v zozname v prílohe I k nariadeniu (EÚ) 2015/7552 , by sa normálna hodnota mala určovať na základe článku 2 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2016/1036 zmeneného týmto nariadením.

__________________

__________________

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/755 z 29. apríla 2015 o spoločných pravidlách na dovozy z určitých tretích krajín (Ú. v. EÚ L 123, 19.5.2015, s. 33).

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/755 z 29. apríla 2015 o spoločných pravidlách na dovozy z určitých tretích krajín (Ú. v. EÚ L 123, 19.5.2015, s. 33).

Odôvodnenie

Spravodajca uvádza výslovný odkaz na status krajín s trhovým alebo netrhovým hospodárstvom, pokiaľ ide o členov WTO, ako sa stanovuje v článku 15 písm. d) protokolu o pristúpení Číny k WTO.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  Vzhľadom na dohodu Rady o modernizácii nástrojov Únie na ochranu obchodu a v záujme zabezpečenia účinných antidumpingových opatrení je nevyhnutné zohľadňovať skutočnosť, že pravidlo nižšieho cla nespravodlivo znižuje antidumpingové clá na úroveň pod dumpingovým rozpätím. S týmto cieľom by malo dôjsť k zrušeniu pravidla nižšieho cla, k urýchleniu konaní na ochranu obchodu a k zavedeniu dočasných ciel a odborom a malým a stredným podnikom by malo byť umožnené podávať antidumpingové podnety, ako navrhuje Európsky parlament vo svojej pozícii týkajúcej sa modernizácie nástrojov na ochranu obchodu, ktorá bola prijatá 16. apríla 2014 v prvom čítaní.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Na základe skúseností získaných v predchádzajúcich konaniach je vhodné objasniť, za akých okolností možno uznať existenciu výrazných deformácií, ktoré v značnom rozsahu ovplyvňujú sily voľného trhu. Predovšetkým je vhodné objasniť, že existenciu takejto situácie možno uznať okrem iného vtedy, keď vykazované ceny alebo náklady vrátane nákladov na suroviny nie sú výsledkom voľného pôsobenia trhových síl, pretože sú ovplyvnené zasahovaním vlády. Ďalej je vhodné objasniť, že pri zvažovaní existencie takejto situácie možno prihliadať okrem iného na potenciálne dôsledky týchto faktorov: príslušný trh je do značnej miery zásobovaný podnikmi, ktoré vlastnia, ovládajú, nad ktorými vykonávajú dozor alebo ktoré usmerňujú orgány vyvážajúcej krajiny; prítomnosť štátu vo firmách, ktorá mu umožňuje zasahovať do cien alebo nákladov; diskriminačné verejné politiky alebo opatrenia v prospech domácich dodávateľov alebo iné ovplyvňovanie síl voľného trhu; a prístup k finančným prostriedkom poskytovaným inštitúciami, ktoré plnia ciele verejnej politiky. Ďalej je vhodné stanoviť, že útvary Komisie môžu vydať správu s opisom osobitnej situácie v určitej krajine alebo v určitom odvetví, pokiaľ ide o tieto kritériá; že táto správa a dôkazy, na ktorých je založená, môžu byť zaradené do spisu prípadného prešetrovania týkajúceho sa danej krajiny alebo odvetvia; a že zainteresované strany by pri každom prešetrovaní, v ktorom sa správa alebo dôkazy použijú, mali mať dostatočnú príležitosť pripomienkovať správu a dôkazy, na ktorých je založená.

(3)  Na základe skúseností získaných v predchádzajúcich konaniach je vhodné objasniť, za akých okolností možno uznať existenciu výrazných deformácií, ktoré v značnom rozsahu ovplyvňujú sily voľného trhu. Predovšetkým je vhodné objasniť, že existenciu takejto situácie možno uznať okrem iného vtedy, keď vykazované ceny alebo náklady, vrátane nákladov na suroviny, a iné výrobné faktory nie sú výsledkom voľného pôsobenia trhových síl, pretože sú ovplyvnené zásahmi štátu na akejkoľvek úrovni vrátane centrálnej, regionálnej a provinčnej úrovne. Ďalej je vhodné objasniť, že pri zvažovaní existencie takejto situácie možno prihliadať okrem iného na potenciálne dôsledky týchto faktorov:

 

príslušný trh je do značnej miery zásobovaný podnikmi, ako sú verejné orgány, ktoré vlastnia, ovládajú, nad ktorými vykonávajú dozor alebo ktoré usmerňujú, či už priamo alebo nepriamo, orgány vyvážajúcej krajiny; prítomnosť štátu vo firmách, ktorá mu umožňuje zasahovať do cien alebo nákladov; diskriminačné verejné politiky alebo opatrenia v prospech domácich dodávateľov, napr. na základe štátom stanovených cien alebo diskriminácie v rámci systémov ciel, obchodu alebo meny; alebo iné ovplyvňovanie síl voľného trhu vrátane prideľovania zdrojov; neexistencia transparentného a nediskriminačného práva obchodných spoločností, ktoré zabezpečuje náležitú správu a riadenie spoločnosti, ako je uplatňovanie medzinárodných účtovných noriem, ochrana akcionárov a verejná dostupnosť presných informácií o spoločnosti; neexistencia a vykonávanie súdržného, účinného a transparentného súboru právnych predpisov zabezpečujúcich dodržiavanie vlastníckych práv a uplatňovanie fungujúceho konkurzného systému; neexistencia skutočného finančného sektora, ktorý vykonáva svoju činnosť nezávisle od štátu a na ktorý sa podľa zákona a v praxi vzťahujú dostatočné záruky a primeraný dohľad; nedostatočný súlad s medzinárodnými sociálnymi a environmentálnymi normami, ktorý má za následok vplyv na výrobné náklady;

 

Ďalej je vhodné stanoviť, že Komisia by mala čo najskôr vydať správu s opisom osobitnej situácie v určitej krajine alebo v určitom odvetví, pokiaľ ide o tieto kritériá; že táto správa by mala byť spolu s dôkazmi, na ktorých je založená, zaradená do spisu prípadného prešetrovania týkajúceho sa danej krajiny alebo odvetvia a že by mala byť v prípade potreby pravidelne aktualizovaná; a že zainteresované strany by pri každom prešetrovaní, v ktorom sa správa alebo dôkazy použijú, mali mať dostatočnú príležitosť pripomienkovať správu a dôkazy, na ktorých je založená.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Ďalej je vhodné pripomenúť, že náklady by sa spravidla mali vypočítať na základe záznamov vedených prešetrovaným vývozcom alebo výrobcom. Ak však vo vyvážajúcej krajine dochádza k výrazným deformáciám, v dôsledku ktorých sú náklady odrazené v záznamoch príslušnej strany umelo nízke, takéto náklady sa môžu upraviť alebo určiť na ľubovoľnom primeranom základe vrátane informácií z iných reprezentatívnych trhov alebo medzinárodných cien či referenčných hodnôt. Na základe skúseností získaných v predchádzajúcich konaniach je vhodné bližšie vysvetliť, že na účely uplatnenia ustanovení zavedených týmto nariadením by sa mali náležite zohľadniť všetky relevantné dôkazy vrátane relevantných hodnotiacich správ týkajúcich sa okolností prevládajúcich na domácom trhu vyvážajúcich výrobcov a dôkazov, na ktorých sú založené, pokiaľ tieto dôkazy a správy boli zaradené do spisu a zainteresované strany mali príležitosť vyjadriť k nim svoje pripomienky.

(4)  Ďalej je vhodné pripomenúť, že náklady by sa spravidla mali vypočítať na základe záznamov vedených prešetrovaným vývozcom alebo výrobcom. Ak však vo vyvážajúcej krajine dochádza k výrazným deformáciám, v dôsledku ktorých sú náklady uvedené v záznamoch príslušnej strany umelo nízke a neodrážajú skutočné trhové hodnoty, takéto náklady by sa mali upraviť alebo stanoviť na ľubovoľnom primeranom základe vrátane informácií z iných reprezentatívnych trhov alebo nedeformovaných medzinárodných cien či referenčných hodnôt, v prípade potreby vrátane cien či referenčných hodnôt Únie. Na základe skúseností získaných v predchádzajúcich konaniach je vhodné bližšie vysvetliť, že na účely uplatnenia ustanovení zavedených týmto nariadením by sa mali náležite zohľadniť všetky relevantné dôkazy vrátane relevantných hodnotiacich správ týkajúcich sa okolností prevládajúcich na domácom trhu vyvážajúcich výrobcov a dôkazov, na ktorých sú založené, pokiaľ tieto dôkazy a správy boli zaradené do spisu a zainteresované strany mali príležitosť vyjadriť k nim svoje pripomienky.

Pozmeňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Keďže neexistujú iné osobitné prechodné pravidlá upravujúce túto záležitosť, je vhodné stanoviť, že toto nariadenie sa uplatňuje na všetky rozhodnutia o začatí konania a na všetky konania vrátane pôvodných prešetrovaní a revíznych prešetrovaní, ktoré sa začali v deň alebo po dni nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, s výhradou článku 11 ods. 9 nariadenia (EÚ) 2016/1036. Ďalej je vhodné prostredníctvom osobitného prechodného pravidla stanoviť, keďže neexistuje žiadne iné osobitné prechodné pravidlo upravujúce túto záležitosť, že v prípade prechodu z normálnej hodnoty vypočítanej podľa článku 2 ods. 7 písm. a) alebo b) na normálnu hodnotu vypočítanú v súlade s článkom 2 ods. 1 až 6a by sa primerané obdobie stanovené v článku 11 ods. 3 prvom pododseku nariadenia (EÚ) 2016/1036 malo považovať za uplynuté v deň začatia prvého revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti po takomto prechode. S cieľom znížiť riziko obchádzania ustanovení tohto nariadenia by sa mal zaujať rovnaký postoj, pokiaľ ide o revízne prešetrovania vykonávané podľa článku 11 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/1036. Vhodné je takisto pripomenúť, že samotný prechod od normálnej hodnoty vypočítanej podľa článku 2 ods. 7 písm. a) alebo b) na normálnu hodnotu vypočítanú v súlade s článkom 2 ods. 1 až 6a by nepredstavoval dostatočný dôkaz v zmysle článku 11 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/1036. Tieto prechodné pravidlá by mali vyplniť medzeru, ktorá by inak predstavovala hrozbu vzniku právnej neistoty, mali by poskytnúť zainteresovaným stranám primeranú možnosť prispôsobiť sa uplynutiu platnosti starých pravidiel a nadobudnutiu účinnosti nových pravidiel a mali by uľahčiť účinné, náležité a spravodlivé vykonávanie nariadenia (EÚ) 2016/1036.

(6)  Keďže neexistujú iné osobitné prechodné pravidlá upravujúce túto záležitosť, je vhodné stanoviť, že toto nariadenie sa uplatňuje na všetky rozhodnutia o začatí konania a na všetky konania vrátane pôvodných prešetrovaní a revíznych prešetrovaní, ktoré sa začali v deň alebo po dni nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, s výhradou článku 11 ods. 9 nariadenia (EÚ) 2016/1036. Ďalej je vhodné prostredníctvom osobitného prechodného pravidla stanoviť, keďže neexistuje žiadne iné osobitné prechodné pravidlo upravujúce túto záležitosť, že v prípade prechodu z normálnej hodnoty vypočítanej podľa článku 2 ods. 7 písm. a) alebo b) na normálnu hodnotu vypočítanú v súlade s článkom 2 ods. 1 až 6e by sa primerané obdobie stanovené v článku 11 ods. 3 prvom pododseku nariadenia (EÚ) 2016/1036 malo považovať za uplynuté v deň začatia prvého revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti po takomto prechode. S cieľom znížiť riziko obchádzania ustanovení tohto nariadenia by sa mal zaujať rovnaký postoj, pokiaľ ide o revízne prešetrovania vykonávané podľa článku 11 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/1036. Vhodné je takisto pripomenúť, že samotný prechod od normálnej hodnoty vypočítanej podľa článku 2 ods. 7 písm. a) alebo b) na normálnu hodnotu vypočítanú v súlade s článkom 2 ods. 1 až 6e by nepredstavoval dostatočný dôkaz v zmysle článku 11 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/1036. Tieto prechodné pravidlá by mali vyplniť medzeru, ktorá by inak predstavovala hrozbu vzniku právnej neistoty, mali by poskytnúť zainteresovaným stranám primeranú možnosť prispôsobiť sa uplynutiu platnosti starých pravidiel a nadobudnutiu účinnosti nových pravidiel a mali by uľahčiť účinné, náležité a spravodlivé vykonávanie nariadenia (EÚ) 2016/1036.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  Únia by mala pred vyšetrovaniami a počas nich koordinovať svoje kroky so svojimi hlavnými obchodnými partnermi prostredníctvom mnohostranných či dvojstranných opatrení. V tejto súvislosti by mala Komisia uskutočňovať porovnávacie sledovanie antidumpingových výpočtov s našimi hlavnými obchodnými partnermi a výsledky by sa mali oznamovať zainteresovaným stranám.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ) č. 2016/1036

Článok 2 – odsek 6a – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  Ak sa pri uplatňovaní tohto alebo akéhokoľvek iného relevantného ustanovenia tohto nariadenia zistí, že vzhľadom na existenciu výrazných deformácií nie je vhodné použiť domáce ceny a náklady vo vyvážajúcej krajine, normálna hodnota sa vytvorí na základe výrobných nákladov a nákladov na predaj odrážajúcich nedeformované ceny alebo referenčné hodnoty. Na tento účel možno ako zdroje použiť napríklad nedeformované medzinárodné ceny, náklady alebo referenčné hodnoty, alebo zodpovedajúce náklady na výrobu a predaj v primeranej reprezentatívnej krajine s podobnou úrovňou hospodárskeho rozvoja, akú má vyvážajúca krajina, za predpokladu, že príslušné údaje o nákladoch sú ľahko dostupné. Vytvorená normálna hodnota musí zahŕňať primeranú sumu na administratívne, predajné a všeobecné náklady a zisk.

a)  Ak sa zistí, že vzhľadom na existenciu výrazných deformácií nie je vhodné použiť domáce ceny a náklady vo vyvážajúcej krajine, keďže dochádza k výraznému skresleniu v celej ekonomike alebo v niektorých jej odvetviach, je normálna hodnota založená na cene alebo sa vytvorí na základe výrobných nákladov a nákladov na predaj odrážajúcich nedeformované ceny alebo referenčné hodnoty pre každý výrobný faktor. Na tento účel možno ako zdroje použiť napríklad nedeformované medzinárodné ceny, náklady alebo referenčné hodnoty alebo zodpovedajúce náklady na výrobu a predaj v primeranej reprezentatívnej krajine vrátane krajín Únie a krajín s dostatočnou mierou medzinárodných sociálnych a environmentálnych noriem, ak sú príslušné údaje ľahko dostupné. Vytvorená normálna hodnota musí zahŕňať primeranú sumu na administratívne, predajné a všeobecné náklady a zisk.

 

Ak môže vývozca jasne preukázať, že ceny jeho výrobných faktorov alebo náklady na ne nie sú ovplyvnené výraznými deformáciami, použijú sa tieto ceny alebo náklady na vytvorenie normálnej hodnoty.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ) č. 2016/1036

Článok 2 – odsek 6a – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  Existencia výrazných deformácií pre dotknutý výrobok v zmysle písmena a) sa môže uznať okrem iných prípadov vtedy, keď vykazované ceny alebo náklady vrátane nákladov na suroviny nie sú výsledkom voľného pôsobenia trhových síl, pretože sú ovplyvnené zasahovaním vlády. Pri zvažovaní existencie výrazných deformácií možno prihliadať okrem iného na potenciálne dôsledky týchto faktorov: príslušný trh je do značnej miery zásobovaný podnikmi, ktoré vlastnia, ovládajú, nad ktorými vykonávajú dozor alebo ktoré usmerňujú orgány vyvážajúcej krajiny; prítomnosť štátu vo firmách, ktorá mu umožňuje zasahovať do cien alebo nákladov; diskriminačné verejné politiky alebo opatrenia v prospech domácich dodávateľov alebo iné ovplyvňovanie síl voľného trhu; a prístup k finančným prostriedkom poskytovaným inštitúciami, ktoré plnia ciele verejnej politiky.

b)  Existencia výrazných deformácií v zmysle písmena a) sa môže uznať okrem iných prípadov vtedy, keď vykazované ceny alebo náklady vrátane nákladov na suroviny a iné výrobné faktory nie sú výsledkom voľného pôsobenia trhových síl, pretože sú ovplyvnené zasahovaním štátu na akejkoľvek úrovni. Pri zvažovaní existencie výrazných deformácií sa prihliada okrem iného na potenciálne dôsledky týchto faktorov:

 

príslušný trh je do značnej miery zásobovaný podnikmi, ktoré vlastnia, ovládajú, nad ktorými vykonávajú dozor alebo ktoré usmerňujú, či už priamo alebo nepriamo (napr. ako verejné orgány), orgány vyvážajúcej krajiny; prítomnosť štátu vo firmách, ktorá mu umožňuje zasahovať do cien alebo nákladov; diskriminačné verejné politiky alebo opatrenia v prospech domácich dodávateľov, napr. na základe štátom stanovených cien alebo diskriminácie v rámci systémov ciel, obchodu alebo meny; alebo iné ovplyvňovanie síl voľného trhu vrátane prideľovania zdrojov; neexistencia transparentného a nediskriminačného práva obchodných spoločností, ktoré zabezpečuje náležitú správu a riadenie spoločnosti, ako je uplatňovanie medzinárodných účtovných noriem, ochrana akcionárov a verejná dostupnosť presných informácií o spoločnosti; neexistencia a vykonávanie súdržného, účinného a transparentného súboru právnych predpisov zabezpečujúcich dodržiavanie vlastníckych práv a uplatňovanie fungujúceho konkurzného systému; neexistencia skutočného finančného sektora, ktorý vykonáva svoju činnosť nezávisle od štátu a na ktorý sa podľa zákona a v praxi vzťahujú dostatočné záruky a primeraný dohľad; nedostatočný súlad s medzinárodnými sociálnymi a environmentálnymi normami, ktorý má za následok vplyv na výrobné náklady;

Pozmeňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ) č. 2016/1036

Článok 2 – odsek 6a – písmeno b a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  Za výrazné deformácie v prípade príslušného výrobku v zmysle písmena a) sa považuje okrem iného situácia, keď vykazované ceny alebo náklady vznikli v dôsledku nadmernej kapacity v tom zmysle, že cena alebo náklady na výrobok nie sú výsledkom pôsobenia síl voľného trhu, keďže boli ovplyvnené úrovňou nadmernej výroby, ktorá znížila vplyv fixných nákladov.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ) č. 2016/1036

Článok 2 – odsek 6a – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  Ak je to vhodné, útvary Komisie môžu vydať správu s opisom osobitnej situácie v určitej krajine alebo v určitom odvetví, pokiaľ ide o kritériá uvedené v písmene b). Táto správa a dôkazy, na ktorých je založená, môžu byť zaradené do spisu prípadného prešetrovania týkajúceho sa danej krajiny alebo odvetvia. Pri každom prešetrovaní, v ktorom sa správa alebo dôkazy použijú, musia mať zainteresované strany dostatočnú príležitosť doplniť a pripomienkovať správu a dôkazy, na ktorých je založená, alebo z nich vychádzať. Pri prijímaní rozhodnutí sa zohľadňujú všetky relevantné dôkazy obsiahnuté v spise.

c)  Komisia čo najskôr vydá verejnú správu s opisom osobitnej situácie v určitej krajine alebo v určitom odvetví, pokiaľ ide o kritériá uvedené v písmene b). Ak je to vhodné, obsahuje táto správa okrem iného informácie o dodržiavaní medzinárodných environmentálnych a sociálnych noriem, ktoré majú vplyv na výrobné náklady. Takáto správa sa spolu s dôkazmi, na ktorých je založená, a príslušnými zisteniami predchádzajúcich prieskumov Únie a správami o krajine, zaradí do spisu prípadného prešetrovania týkajúceho sa danej krajiny alebo odvetvia. Pri každom prešetrovaní, v ktorom sa správa alebo dôkazy použijú, musia mať zainteresované strany vrátane odborov a MSP dostatočnú príležitosť doplniť a pripomienkovať správu a dôkazy, na ktorých je založená, alebo z nich vychádzať. Komisia náležite informuje Európsky parlament a Radu. Pri prijímaní rozhodnutí sa zohľadňujú všetky relevantné dôkazy obsiahnuté v spise, ktoré sú založené na spoľahlivých, bezpečných a včasných informáciách a dostupných údajoch. Správu alebo dôkazy, z ktorých správa vychádza, Komisia pravidelne aktualizuje, a to aspoň raz za päť rokov alebo kedykoľvek, keď sa situácia týkajúca sa kritérií stanovených v písmene b) zmení.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ) č. 2016/1036

Článok 2 – odsek 6a – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  Výrobné odvetvie Únie môže správu uvedenú v písmene c) použiť na výpočet normálnej hodnoty pri predkladaní podnetu v súlade s článkom 5 alebo žiadosti o revízne prešetrovanie v súlade s článkom 11.

d)  Výrobné odvetvie Únie a odbory môžu správu uvedenú v písmene c) použiť na výpočet normálnej hodnoty pri predkladaní podnetu v súlade s článkom 5, žiadosti o revízne prešetrovanie v súlade s článkom 11 alebo žiadosti o opätovné prešetrovanie v súlade s článkom 12. Táto správa je dostatočným dôkazom na odôvodnenie výpočtu normálnej hodnoty v sťažnosti alebo žiadosti na základe metodiky uvedenej v odseku 6a. Okrem toho sa v prípade, že výraznú časť výrobného odvetvia Únie, ktoré podalo sťažnosť, tvoria MSP, môžu výpočty normálnej hodnoty v sťažnosti alebo žiadosti zakladať na informáciách týkajúcich sa výrobných nákladov príslušného výrobku v Únii.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ) č. 2016/1036

Článok 2 – odsek 6a – písmeno e

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  Strany dotknuté prešetrovaním sú informované krátko po začatí prešetrovania o relevantných zdrojoch, ktoré Komisia hodlá použiť na účely písmena a), a majú 10 dní na vyjadrenie pripomienok. Na tento účel sa zainteresovaným stranám poskytne prístup k spisu vrátane všetkých dôkazov, o ktoré sa vyšetrovací orgán opiera, bez toho, aby bol dotknutý článok 19.

e)  Strany dotknuté prešetrovaním vrátane odborov a MSP sú informované krátko po začatí prešetrovania o relevantných zdrojoch, ktoré Komisia hodlá použiť na účely písmena a), a majú 10 dní na vyjadrenie pripomienok. Na tento účel sa zainteresovaným stranám poskytne prístup k spisu vrátane všetkých dôkazov, o ktoré sa vyšetrovací orgán opiera, bez toho, aby bol dotknutý článok 19. Sprístupnenie informácií týkajúcich sa metodiky, ktorá sa má používať, sa oznámi stranám najneskôr tri mesiace po začatí prešetrovania.

Pozmeňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

 

Komisia do tohto dátumu zverejní svoju správu uvedenú v článku 1 ods. 1 tohto nariadenia týkajúcu sa článku 6a písm. c) nariadenia (EÚ) 2016/1036.

 

 

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Ochrana pred dumpingovými a subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ

Referenčné čísla

COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

21.11.2016

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

21.11.2016

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

       dátum vymenovania

Paloma López Bermejo

5.12.2016

Prerokovanie vo výbore

27.2.2017

 

 

 

Dátum prijatia

30.5.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

30

21

5

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling, Constanze Krehl, Barbara Kudrycka, Olle Ludvigsson, Florent Marcellesi, Marian-Jean Marinescu, Marisa Matias, Markus Pieper, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Pavel Telička, Anneleen Van Bossuyt

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Fabio Massimo Castaldo, Nicola Danti, Gabriele Preuß

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

30

+

ALDE

Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Pavel Telicka, Lieve Wierinck

ENF

Angelo Ciocca, Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Markus Pieper, Herbert Reul, Massimiliano Salini, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

Verts/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Claude Turmes

21

-

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

GUE

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlícek, Paloma López Bermejo, Marisa Matias

S&D

José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Adam Gierek, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Gabriele Preuβ, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

5

0

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský, Anneleen Van Bossuyt

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Ochrana pred dumpingovými a subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ

Referenčné čísla

COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD)

Dátum predloženia v EP

9.11.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

21.11.2016

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

21.11.2016

JURI

21.11.2016

 

 

Spravodajcovia:

       dátum vymenovania

Salvatore Cicu

28.11.2016

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

24.1.2017

4.5.2017

 

 

Dátum prijatia

20.6.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

33

3

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Franck Proust, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Eric Andrieu, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Nicola Danti, Seán Kelly, Sander Loones, Georg Mayer, Bolesław G. Piecha, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Clara Eugenia Aguilera García, Birgit Collin-Langen, Edouard Martin, Massimiliano Salini

Dátum predloženia

27.6.2017


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

33

+

ALDE

Dita Charanzová, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

Sander Loones, Emma McClarkin, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Georg Mayer, Franz Obermayr, Matteo Salvini

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Birgit Collin-Langen, Santiago Fisas Ayxelà, Seán Kelly, Franck Proust, Massimiliano Salini, Tokia Saïfi, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Danti, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Edouard Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster

Verts/ALE

Klaus Buchner

3

-

EFDD

Tiziana Beghin, David Borrelli

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

2

0

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Helmut Scholz

Vysvetlenie symbolov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne oznámenie