Postup : 2017/0016(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0237/2017

Předložené texty :

A8-0237/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 05/07/2017 - 8.1

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0294

DOPORUČENÍ     ***
PDF 515kWORD 54k
27.6.2017
PE 604.618v02-00 A8-0237/2017

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření kigalské změny Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, jménem Evropské unie

(07725/2017 – C8-0157/2017 – 2017/0016(NLE))

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Zpravodajka: Kateřina Konečná

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření kigalské změny Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, jménem Evropské unie

(07725/2017 – C8-0157/2017 – 2017/0016(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (07725/2017),

–  s ohledem na kigalskou změnu Montrealského protokolu přijatou na 28. zasedání smluvních stran tohoto protokolu, které se konalo v Kigali ve Rwandě v říjnu 2016,

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 192 odst. 1 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0157/2017),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a odst. 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0237/2017),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států.


STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Hlavním výsledkem 28. zasedání smluvních stran Montrealského protokolu, které proběhlo ve dnech 10.–15. října 2016 v Kigali ve Rwandě, bylo přijetí změny Montrealského protokolu (dále jen „Protokol). Tato změna spočívá v zařazení částečně fluorovaných uhlovodíků (dále jen „látky HFC“) do seznamu látek regulovaných Protokolem a ve změně příslušných článků Protokolu tak, aby zařazení látek HFC bylo v textu Protokolu odpovídajícím způsobem reflektováno. Látky HFC jsou běžně používány v klimatizacích, chladicích zařízeních, aerosolech, pěnách i jiných výrobcích. Byly zavedeny jako náhrady za chlorfluoruhlovodíky (látky CFC) a jiné látky poškozující ozonovou vrstvu, které byly redukovány díky opatřením přijatým v rámci implementace Protokolu. Ukázalo se však, že látky HFC jsou bohužel účinnými skleníkovými plyny s tisícinásobným potenciálem globálního oteplování oproti účinku oxidu uhličitého. Proto je třeba jejich použití co nejdříve omezit. První redukce látek HFC ve většině hospodářsky vyspělých zemí je vyžadována v období 2019–2023. Většina rozvojových zemí bude následovat se zmrazením spotřeby a výroby látek HFC v období 2024–2028 a zbytek pak zmrazí spotřebu a výrobu v období 2028–2031. Rychlým přijetím dodatku z Kigali bude EU signalizovat svůj závazek ke konkrétnímu příspěvku ke snížení emisí skleníkových plynů, a tím i přispění k cíli Pařížské dohody. Z toho důvodu je třeba apelovat na členské státy, aby ratifikační proces smlouvy dokončily dle naplánovaného harmonogramu. Zpravodajka vítá a oceňuje rozhodnutí Velké Británie, která se i v rámci probíhajícího brexitu zavázala dodatek z Kigali přijmout a řádně ratifikovat.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Dohoda o změně Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatá v Kigali

Referenční údaje

07725/2017 – C8-0157/2017 – COM(2017)00512017/0016(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

15.5.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

18.5.2017

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Kateřina Konečná

24.4.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

21.6.2017

 

 

 

Datum přijetí

22.6.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

55

0

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Norbert Lins, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Paul Brannen, Nicola Caputo, Eleonora Evi, Elena Gentile, Anja Hazekamp, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, Sirpa Pietikäinen, Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Keith Taylor

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Richard Corbett, Jan Keller, Constanze Krehl, Lieve Wierinck, Tiemo Wölken

Datum předložení

27.6.2017


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

55

+

ALDE

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Eleonora Evi

ENF

Mireille D'Ornano

GUE/NGL

Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Sirpa Pietikäinen, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Richard Corbett, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jan Keller, Constanze Krehl, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tibor Szanyi, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Keith Taylor, Davor Škrlec

0

-

1

0

EFDD

Julia Reid

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění