Menetlus : 2017/0016(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0237/2017

Esitatud tekstid :

A8-0237/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 05/07/2017 - 8.1

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0294

SOOVITUS     ***
PDF 359kWORD 54k
27.6.2017
PE 604.618v02-00 A8-0237/2017

nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli Kigali muudatuse Euroopa Liidu nimel sõlmimist

(07725/2017 – C8-0157/2017 – 2017/0016(NLE))

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

Raportöör: Kateřina Konečná

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 LÜHISELGITUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli Kigali muudatuse Euroopa Liidu nimel sõlmimist

(07725/2017 – C8-0157/2017 – 2017/0016(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (07725/2017),

–  võttes arvesse Montreali protokolli Kigali muudatust, mis võeti vastu Montreali protokolli osaliste 28. koosolekul, mis toimus oktoobris 2016 Rwandas Kigalis,

–  võttes arvesse taotlust nõusoleku saamiseks, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 192 lõikele 1 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a (C8-0157/2017),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni soovitust (A8-0237/2017),

1.  annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.


LÜHISELGITUS

Montreali protokolli (edaspidi „protokoll“) osaliste 28. koosolekul, mis toimus 10.–15. oktoobrini 2016 Rwandas Kigalis, võeti vastu protokolli muudatuse tekst. Selle muudatusega lisatakse fluorosüsivesinikud protokolliga hõlmatud ainete loetellu ja muudetakse protokolli kohaldatavaid artikleid sellele vastavalt. Fluorosüsivesinikke kasutatakse tavaliselt kliimaseadmetes, külmikutes, aerosoolides, vahtudes ja muudes toodetes. Need võeti kasutusele alternatiivina klorofluorosüsinikele ja muudele osoonikihti kahjustavatele ainetele, mille kasutamine on piiratud protokolli alusel rakendatavate meetmetega. Samas on selgunud, et fluorosüsivesinikud kujutavad endast aktiivseid kasvuhoonegaase, mille globaalset soojenemist põhjustav potentsiaal on tuhat korda suurem kui süsinikdioksiidil. Seetõttu tuleb nende kasutamist võimalikult kiiresti vähendada. Majanduslikult enimarenenud riigid peavad vähendama oma fluorosüsivesinike tootmist ja kasutamist ajavahemikul 2019–2023. Seejärel külmutab enamik arengumaid ajavahemikul 2024–2028 oma fluorosüsivesinike tootmise ja kasutamise. Ülejäänud riigid külmutavad oma tootmise ja tarbimise aastatel 2028–2031. Kui ELi kiidab viivitamata heaks Kigali muudatuse, annab see märku tema pühendumusest anda oluline panus kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisse ja Pariisi kokkuleppe sihttasemete saavutamisse. Seepärast tuleks paluda liikmesriikidel viia muudatuse ratifitseerimise protsess lõpule vastavalt kavandatud ajakavale. Raportöör peab kiiduväärseks ja tunnustab Ühendkuningriigi otsust kiita heaks ja ratifitseerida Kigali muudatus, hoolimata käimasolevatest Brexiti läbirääkimistest.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Kigalis vastuvõetud kokkulepe osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli muutmiseks

Viited

07725/2017 – C8-0157/2017 – COM(2017)00512017/0016(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

15.5.2017

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ENVI

18.5.2017

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Kateřina Konečná

24.4.2017

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

21.6.2017

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

22.6.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

55

0

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Norbert Lins, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Paul Brannen, Nicola Caputo, Eleonora Evi, Elena Gentile, Anja Hazekamp, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, Sirpa Pietikäinen, Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Keith Taylor

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Richard Corbett, Jan Keller, Constanze Krehl, Lieve Wierinck, Tiemo Wölken

Esitamise kuupäev

27.6.2017


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

55

+

ALDE

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Eleonora Evi

ENF

Mireille D'Ornano

GUE/NGL

Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Sirpa Pietikäinen, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Richard Corbett, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jan Keller, Constanze Krehl, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tibor Szanyi, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Keith Taylor, Davor Škrlec

0

1

0

EFDD

Julia Reid

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Õigusalane teave