Eljárás : 2017/0016(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0237/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0237/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 05/07/2017 - 8.1

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0294

AJÁNLÁS     ***
PDF 364kWORD 48k
27.6.2017
PE 604.618v02-00 A8-0237/2017

az ózonréteget lebontó anyagokról szóló montreali jegyzőkönyv kigali módosításának az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

(07725/2017 – C8-0157/2017 – 2017/0016(NLE))

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Előadó: Kateřina Konečná

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az ózonréteget lebontó anyagokról szóló montreali jegyzőkönyv kigali módosításának az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

(07725/2017 – C8-0157/2017 – 2017/0016(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (07725/2017),

–  tekintettel a montreali jegyzőkönyv kigali módosítására, amelyet a montreali jegyzőkönyv részes felei a ruandai Kigaliban 2016 októberében rendezett 28. ülésükön fogadtak el,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 192. cikke (1) bekezdésének és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának értelmében a Tanács által benyújtott, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0157/2017),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikkének (1) és (4) bekezdésére, valamint 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság ajánlására (A8-0237/2017),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.


INDOKOLÁS

A montreali jegyzőkönyv részes feleinek a ruandai Kigaliban 2016. október 10–15. között rendezett 28. ülésén a legjelentősebb eredmény a montreali jegyzőkönyv (a továbbiakban: a jegyzőkönyv) módosításának elfogadása volt. A módosítás a jegyzőkönyv által szabályozott anyagok jegyzékét kiegészíti a fluorozott szénhidrogénekkel (HFC-k), és ennek megfelelően módosítja a jegyzőkönyv alkalmazandó cikkeit. A fluorozott szénhidrogéneket általában légkondicionálókban, hűtőgépekben, aeroszolokban, habokban és más termékekben használják. A klórfluór-szénhidrogének (CFC-k) és az ózonréteget károsító más anyagok alternatívájaként vezették be, amelyek használatát a jegyzőkönyv értelmében végrehajtott intézkedésekkel csökkentették. Felfedezték azonban, hogy a fluorozott szénhidrogének aktív üvegházhatású gázok, amelyek globális felmelegedési potenciálja akár ezerszer nagyobb is lehet, mint a szénhidrogéné. Használatukat ezért a lehető leghamarabb csökkenteni kell. A gazdaságilag fejlett országok többségének a fluorozott szénhidrogének előállítását és használatát 2019–2023 között csökkentenie kell. A legtöbb fejlődő ország pedig 2024–2028 között befagyasztja a fluorozott szénhidrogének használatát és előállítását. A többi ország 2028–2031 között fagyasztja be a fluorozott szénhidrogének használatát és előállítását. A kigali módosítás gyors elfogadásával az EU kifejezésre juttatja az üvegházhatásúgáz-kibocsátások csökkentéséhez és ezáltal a Párizsi Megállapodásban rögzített célok teljesítéséhez való jelentős hozzájárulására irányuló kötelezettségvállalását. Ezért a tagállamokat fel kell szólítani a módosítás ratifikálási folyamatának lezárására a javasolt ütemezésnek megfelelően. Az előadó üdvözli és nagyra értékeli az Egyesült Királyság azon döntését, hogy a folyamatban levő brexit-tárgyalások ellenére elfogadja és ratifikálja a kigali módosítást.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló montreali jegyzőkönyv módosítására vonatkozóan Kigaliban létrejött megállapodás

Hivatkozások

07725/2017 – C8-0157/2017 – COM(2017)00512017/0016(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

15.5.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

18.5.2017

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Kateřina Konečná

24.4.2017

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

21.6.2017

 

 

 

Az elfogadás dátuma

22.6.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

55

0

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Norbert Lins, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Paul Brannen, Nicola Caputo, Eleonora Evi, Elena Gentile, Anja Hazekamp, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, Sirpa Pietikäinen, Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Keith Taylor

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Richard Corbett, Jan Keller, Constanze Krehl, Lieve Wierinck, Tiemo Wölken

Benyújtás dátuma

27.6.2017


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

55

+

ALDE

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Eleonora Evi

ENF

Mireille D'Ornano

GUE/NGL

Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Sirpa Pietikäinen, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Richard Corbett, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jan Keller, Constanze Krehl, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tibor Szanyi, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Keith Taylor, Davor Škrlec

0

-

1

0

EFDD

Julia Reid

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Jogi nyilatkozat