Postup : 2017/0016(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0237/2017

Predkladané texty :

A8-0237/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 05/07/2017 - 8.1

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0294

ODPORÚČANIE     ***
PDF 515kWORD 49k
27.6.2017
PE 604.618v02-00 A8-0237/2017

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dodatku k Montrealskému protokolu o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, prijatého v Kigali, v mene Európskej únie

(07725/2017 – C8-0157/2017 – 2017/0016(NLE))

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Spravodajkyňa: Kateřina Konečná

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dodatku k Montrealskému protokolu o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, prijatého v Kigali, v mene Európskej únie

(07725/2017 – C8-0157/2017 – 2017/0016(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (07725/2017),

–  so zreteľom na dodatok k Montrealskému protokolu prijatý v Kigali na 28. zasadnutí zmluvných strán Montrealského protokolu, ktoré sa konalo v októbri 2016 v Kigali v Rwande,

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 192 ods. 1 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0157/2017),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0237/2017),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Hlavným výsledkom 28. zasadnutia zmluvných strán Montrealského protokolu, ktoré sa konalo 10. – 15. októbra 2016 v Kigali v Rwande, bolo prijatie dodatku k Montrealskému protokolu (ďalej len „protokol“). Dodatkom sa fluórované uhľovodíky (ďalej len „látky HFC“) zaraďujú na zoznam látok regulovaných protokolom a v súlade s tým sa menia príslušné články protokolu. Látky HFC sa bežne používajú v klimatizáciách, chladiacich zariadeniach, aerosóloch, penách a iných výrobkoch. Zaviedli sa ako náhrada za chlórfluórované uhľovodíky a iné látky poškodzujúce ozónovú vrstvu, ktorých použitie bolo obmedzené v dôsledku opatrení prijatých v rámci implementácie protokolu. Zistilo sa však, že látky HFC sú účinnými skleníkovými plynmi s potenciálom globálneho otepľovania, ktorý je tisíckrát vyšší než potenciál oxidu uhličitého. Ich používanie sa musí preto čo najskôr obmedziť. Väčšina hospodársky vyspelých krajín bude musieť obmedziť látky HFC v období 2019 – 2023. Väčšina rozvojových krajín bude nasledovať so zmrazením spotreby a výroby látok HFC v období 2024 – 2028. Ostatné zmrazia svoju spotrebu a výrobu v období 2028 – 2031. Rýchlym prijatím dodatku z Kigali bude EÚ signalizovať svoj záväzok ku konkrétnemu príspevku k zníženiu emisií skleníkových plynov, a tým aj k splneniu cieľov Parížskej dohody. Z toho dôvodu je potrebné apelovať na členské štáty, aby proces ratifikácie dodatku dokončili podľa naplánovaného harmonogramu. Spravodajkyňa víta a oceňuje rozhodnutie Spojeného kráľovstva, ktoré sa aj napriek prebiehajúcim rokovaniam v rámci brexitu zaviazalo dodatok z Kigali prijať a riadne ratifikovať.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Dohoda prijatá v Kigali s cieľom zmeniť Montrealský protokol o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu

Referenčné čísla

07725/2017 – C8-0157/2017 – COM(2017)00512017/0016(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o udelenie súhlasu

15.5.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

18.5.2017

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Kateřina Konečná

24.4.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

21.6.2017

 

 

 

Dátum prijatia

22.6.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

55

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Norbert Lins, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Paul Brannen, Nicola Caputo, Eleonora Evi, Elena Gentile, Anja Hazekamp, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, Sirpa Pietikäinen, Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Keith Taylor

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Richard Corbett, Jan Keller, Constanze Krehl, Lieve Wierinck, Tiemo Wölken

Dátum predloženia

27.6.2017


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

55

+

ALDE

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Eleonora Evi

ENF

Mireille D'Ornano

GUE/NGL

Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Sirpa Pietikäinen, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Richard Corbett, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jan Keller, Constanze Krehl, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tibor Szanyi, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Keith Taylor, Davor Škrlec

0

-

1

0

EFDD

Julia Reid

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne oznámenie