Procedūra : 2013/0448(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0241/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0241/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 05/07/2017 - 8.2

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0295

IETEIKUMS     ***
PDF 656kWORD 54k
27.6.2017
PE 551.879v02-00 A8-0241/2017

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā pieņemtu grozījumu 1979. gada Konvencijas par gaisa pārrobežu piesārņojumu lielos attālumos 1999. gada Protokolā par paskābināšanas, eitrofikācijas un piezemes ozona līmeņa samazināšanu

(07524/2017 – C8-0143/2017 – 2013/0448(NLE))

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Referente: Adina-Ioana Vălean

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā pieņemtu grozījumu 1979. gada Konvencijas par gaisa pārrobežu piesārņojumu lielos attālumos 1999. gada Protokolā par paskābināšanas, eitrofikācijas un piezemes ozona līmeņa samazināšanu

(07524/2017 – C8-0143/2017 – 2013/0448(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (07524/2017),

–  ņemot vērā grozījumus 1999. gada Protokola par pārskābināšanas, eitrofikācijas un piezemes ozona līmeņa samazināšanu tekstā un tā II līdz IX pielikumu, kā arī jauna X un XI pielikuma pievienošanu (07524/2017),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 192. panta 1. punktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu (C8-0143/2017),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. un 4. punktu un 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ieteikumu (A8-0241/2017),

1.  sniedz piekrišanu protokola grozījumu apstiprināšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām un parlamentiem.


PASKAIDROJUMS

Konvencijas par gaisa pārrobežu piesārņojumu lielos attālumos (LRTAP) mērķis ir aizsargāt cilvēkvidi no gaisa piesārņojuma. Vairāki pētījumi, kas veikti laikā no 1972. gada līdz 1977. gadam, ir apliecinājuši, ka gaisu piesārņojošās vielas pirms nosēšanās var pārvietoties vairākus tūkstošus kilometru, tāpēc tika pieņemts lēmums gaisa piesārņojuma problēmu risināt starptautiskā mērogā. Konvencija, ko parakstīja 1979. gadā un kas stājās spēkā 1983. gadā, bija pirmais starptautiskais juridiski saistošais instruments šajā jomā. Ar to tika izveidots regulējums nolūkā kontrolēt un samazināt pārrobežu gaisa piesārņojuma izraisīto kaitējumu cilvēka veselībai un videi. Konvenciju īsteno un uzrauga, izmantojot Sadarbības programmu, ar ko veic Eiropā notiekošas gaisa piesārņotājvielu izplatības lielos attālumos monitoringu un novērtēšanu (EMEP).

Līdz šai dienai Konvencija ir papildināta ar astoņiem protokoliem, kuros noteikti īpaši pasākumi, kas pusēm jāveic, lai mazinātu to gaisa piesārņotāju emisijas. Astotais protokols — Gēteborgas 1999. gada Protokols par acidifikācijas, eitrofikācijas un piezemes ozona samazināšanu (zināms kā Protokols par daudziem ietekmes veidiem vai Gēteborgas protokols) — ir protokols, kurš attiecas uz vairākiem piesārņotājiem un kura mērķis ir samazināt paskābināšanos, eitrofikāciju un piezemes ozona līmeni, nosakot sēra dioksīda, slāpekļa oksīdu, gaistošo organisko savienojumu un amonjaka emisiju maksimālās robežvērtības, kas jāsasniedz līdz 2010. gadam. Kopš 2014. gada augusta protokolu ir ratificējušas 26 puses, t. i., 25 valstis un Eiropas Savienība. Gēteborgas protokola parakstītājvalstis 2012. gada 4. maijā vienojās par daudziem grozījumiem, proti, stingrāku emisiju samazināšanas saistību 2020. gadam iekļaušanu. Tika pārskatīti vairāki protokola tehniskie pielikumi, atjauninot emisiju robežvērtības attiecībā uz abiem galvenajiem emisiju stacionārajiem un mobilajiem avotiem. Pārskatītais protokols ir arī pirmais juridiski saistošais nolīgums, kas ietver emisiju samazināšanas saistības attiecībā uz smalkajām cietajām daļiņām. Protokols tagad ietver arī pasākumus attiecībā uz īslaicīgu klimata piesārņotāju melno oglekli (vai sodrējiem), kas ir cieto daļiņu komponents. Tādējādi cieto daļiņu (tostarp melnā oglekļa) apjoma samazināšanu, īstenojot protokolu, uzskata par būtisku soli gaisa piesārņojuma samazināšanā, vienlaikus veicinot papildu klimata ieguvumus.

Pusēm minētie grozījumi tagad ir jāratificē, lai padarītu tos saistošus. Eiropas Savienībā Gēteborgas protokols tiek īstenots ar Direktīvu par valstīm noteikto maksimāli pieļaujamo emisiju (NEC).

Grozījumu ratificēšana būs nozīmīgs solis ceļā uz cilvēku veselības un vides augstāka līmeņa aizsardzību no gaisa pārrobežu piesārņojuma. Minēto iemeslu dēļ referente atzinīgi vērtē Padomes lēmuma projektu un ierosina Parlamentam sniegt piekrišanu.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Robežšķērsojošais gaisa piesārņojums lielos attālumos un paskābināšanas, eitrofikācijas un piezemes ozona līmeņa samazināšana

Atsauces

07524/2017 – C8-0143/2017 – COM(2013)09172013/0448(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

28.4.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

15.5.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

15.5.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

ITRE

12.2.2014

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Adina-Ioana Vălean

10.7.2014

 

 

 

Izskatīšana komitejā

21.6.2017

 

 

 

Pieņemšanas datums

22.6.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

57

0

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Norbert Lins, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nicola Caputo, Eleonora Evi, Elena Gentile, Anja Hazekamp, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, Sirpa Pietikäinen, Stanislav Polčák, Bart Staes, Tibor Szanyi, Keith Taylor, Tiemo Wölken

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Richard Corbett, Jan Keller, Constanze Krehl, Lieve Wierinck

Iesniegšanas datums

28.6.2017


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

57

+

ALDE

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Eleonora Evi

ENF

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

NI

Zoltán Balczó

PPE

 

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Jan Keller, Constanze Krehl, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Sirpa Pietikäinen, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Richard Corbett, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tibor Szanyi, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Benedek Jávor, Bart Staes, Keith Taylor, Davor Škrlec

0

-

 

 

1

0

EFDD

Julia Reid

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Juridisks paziņojums