Procedură : 2013/0448(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0241/2017

Texte depuse :

A8-0241/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 05/07/2017 - 8.2

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0295

RECOMANDARE     ***
PDF 518kWORD 59k
27.6.2017
PE 551.879v02-00 A8-0241/2017

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind acceptarea, în numele Uniunii Europene, a modificării Protocolului din 1999 la Convenția din 1979 privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi pentru a reduce gradul de acidifiere, eutrofizare și nivelul de ozon troposferic

(07524/2017 – C8-0143/2017 – 2013/0448(NLE))

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Raportoare Adina-Ioana Vălean

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND
 VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind acceptarea, în numele Uniunii Europene, a modificării Protocolului din 1999 la Convenția din 1979 privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi pentru a reduce gradul de acidifiere, eutrofizare și nivelul de ozon troposferic

(07524/2017 – C8-0143/2017 – 2013/0448(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (07524/2017),

–  având în vedere modificarea textului și a anexelor II-IX la Protocolul din 1999 privind reducerea acidifierii, eutrofizării și nivelului de ozon troposferic și adăugarea noilor anexe X și XI (07524/2017),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 192 alineatul (1) și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0143/2017),

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0241/2017),

1.  aprobă acceptarea modificării aduse protocolului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.


EXPUNERE DE MOTIVE

Convenția asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi (LRTAP) are drept scop protejarea mediului uman împotriva poluării atmosferice. Mai multe studii efectuate în perioada 1972 - 1977 au demonstrat că poluanții atmosferici se pot deplasa mii de kilometri înainte de a se depune, motiv pentru care se consideră că poluarea atmosferică ar trebui abordată la nivel internațional. Această convenție, semnată în 1979 și intrată în vigoare în 1983, a reprezentat primul instrument internațional cu caracter juridic obligatoriu în acest domeniu. Convenția a creat cadrul pentru controlarea și reducerea daunelor provocate sănătății umane și mediului de către poluarea atmosferică transfrontalieră. Convenția este pusă în aplicare și monitorizată prin intermediul Programului concertat de supraveghere și de evaluare a transportului pe distanțe lungi poluanților atmosferici în Europa (EMEP).

Până în prezent, Convenția a fost prelungită prin opt protocoale, care stabilesc măsuri specifice care trebuie să fie luate de părțile semnatare pentru a-și reduce emisiile de poluanți atmosferici. Cel de-al optulea protocol - Protocolul din 1999 de la Göteborg privind reducerea acidifierii, eutrofizării și nivelului de ozon troposferic (cunoscut ca Protocolul cu efecte multiple sau Protocolul de la Göteborg) - este un protocol care vizează poluanți multipli cu scopul de a reduce acidifierea, eutrofizarea și nivelul de ozon troposferic prin stabilirea unor plafoane de emisii pentru dioxidul de sulf, oxizii de azot, compușii organici volatili și amoniac, care trebuie să fie atinse până în 2010. În august 2014, protocolul era ratificat de 26 de părți, și anume 25 de țări și Uniunea Europeană. La 4 mai 2012, părțile la Protocolul de la Göteborg au convenit un număr important de revizii, în special includerea unor angajamente mai stricte de reducere a emisiilor pentru anul 2020. Mai multe anexe tehnice ale protocolului au fost revizuite pentru a include seturi actualizate de valori-limită ale emisiilor, atât pentru sursele fixe majore, cât și pentru sursele mobile. Protocolul revizuit este totodată primul acord cu caracter obligatoriu care cuprinde angajamente de reducere a emisiilor de particule fine în suspensie. Protocolul include acum și măsuri care abordează negrul de fum, un poluant cu ciclu de viață scurt cu efect nociv asupra climei, considerându-l o componentă a particulelor în suspensie. Reducerea particulelor în suspensie (inclusiv a negrului de fum) prin punerea în aplicare a protocolului este, prin urmare, considerată un pas major către reducerea poluării atmosferice, care totodată facilitează beneficii conexe în ceea ce privește clima.

Aceste modificări trebuie să fie acum ratificate de părți pentru ca ele să devină obligatorii. În UE, Protocolul de la Göteborg este pus în aplicare prin Directiva privind plafoanele naționale de emisie (Directiva PNE).

Ratificarea modificărilor va reprezenta un pas important către un nivel mai ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului împotriva poluării atmosferice transfrontaliere. Prin urmare, raportoarea salută proiectul de decizie a Consiliului și propune ca Parlamentul să își dea aprobarea.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi pentru a reduce gradul de acidifiere, eutrofizare și nivelul de ozon troposferic

Referințe

07524/2017 – C8-0143/2017 – COM(2013)09172013/0448(NLE)

Data sesizării

28.4.2017

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

ENVI

15.5.2017

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

ITRE

15.5.2017

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

ITRE

12.2.2014

 

 

 

Raportori

Data numirii

Adina-Ioana Vălean

10.7.2014

 

 

 

Examinare în comisie

21.6.2017

 

 

 

Data adoptării

22.6.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

57

0

1

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Norbert Lins, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Membri supleanți prezenți la votul final

Nicola Caputo, Eleonora Evi, Elena Gentile, Anja Hazekamp, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, Sirpa Pietikäinen, Stanislav Polčák, Bart Staes, Tibor Szanyi, Keith Taylor, Tiemo Wölken

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Richard Corbett, Jan Keller, Constanze Krehl, Lieve Wierinck

Data depunerii

28.6.2017


VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

57

+

ALDE

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Eleonora Evi

ENF

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

NI

Zoltán Balczó

PPE

 

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Jan Keller, Constanze Krehl, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Sirpa Pietikäinen, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Richard Corbett, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tibor Szanyi, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Benedek Jávor, Bart Staes, Keith Taylor, Davor Škrlec

0

-

 

 

1

0

EFDD

Julia Reid

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Notă juridică