ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1304kWORD 196k
28.6.2017
PE 599.799v03-00 A8-0245/2017

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας και για την τροποποίηση της οδηγίας του Συμβουλίου 2003/109/ΕΚ, της 25ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών που είναι επί μακρόν διαμένοντες

(COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Tanja Fajon

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Η ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας και για την τροποποίηση της οδηγίας του Συμβουλίου 2003/109/ΕΚ, της 25ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών που είναι επί μακρόν διαμένοντες

(COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0466),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 78 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) και το άρθρο 79 παράγραφος 2 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0324/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 8ης Φεβρουαρίου 2017(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Α8-0245/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρότασή της στο Κοινοβούλιο αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Προβλέπεται μια σειρά ουσιαστικών αλλαγών στην οδηγία 2011/95/ΕΕ της 13ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας31 (αναδιατύπωση). Προκειμένου να εξασφαλίζεται η εναρμόνιση και η μεγαλύτερη σύγκλιση στις αποφάσεις περί ασύλου, καθώς και όσον αφορά το περιεχόμενο της διεθνούς προστασίας, προκειμένου να μειωθούν τα κίνητρα μετακίνησης στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εξασφαλίζεται η ίση μεταχείριση των δικαιούχων διεθνών προστασίας, η εν λόγω οδηγία θα πρέπει να καταργηθεί και να αντικατασταθεί από κανονισμό.

(1)  Προβλέπεται μια σειρά ουσιαστικών αλλαγών στην οδηγία 2011/95/ΕΕ της 13ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας31 (αναδιατύπωση). Προκειμένου να εξασφαλίζεται η εναρμόνιση και η μεγαλύτερη σύγκλιση στις αποφάσεις περί ασύλου, προκειμένου να επιτευχθούν υψηλά πρότυπα προστασίας στο σύνολο των κρατών μελών, καθώς και, όσον αφορά το περιεχόμενο της διεθνούς προστασίας, προκειμένου να ενθαρρύνονται οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας να παραμένουν στο κράτος μέλος που τους χορήγησε προστασία και να εξασφαλίζεται η ίση μεταχείριση των δικαιούχων διεθνών προστασίας, η εν λόγω οδηγία θα πρέπει να καταργηθεί και να αντικατασταθεί από κανονισμό.

__________________

__________________

31ΕΕ L 337 της 20.12.2011, σ. 9.

31ΕΕ L 337 της 20.12.2011, σ. 9.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Μια κοινή πολιτική ασύλου, συμπεριλαμβανομένου ενός Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (ΚΕΣΑ) με βάση την πλήρη και συνολική εφαρμογή της σύμβασης της Γενεύης, της 28ης Ιουλίου 1951, όπως τροποποιήθηκε με το πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της 31ης Ιανουαρίου 1967 (στο εξής: σύμβασης της Γενεύης), αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προοδευτική εγκαθίδρυση ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, ανοικτού σε εκείνους οι οποίοι, αναγκασμένοι από τις περιστάσεις, αναζητούν νομίμως προστασία στην Ένωση. Η εν λόγω πολιτική θα πρέπει να διέπεται από την αρχή της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής των ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών της επιπτώσεων.

(2)  Μια κοινή πολιτική ασύλου, συμπεριλαμβανομένου ενός Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (ΚΕΣΑ) με βάση την πλήρη και συνολική εφαρμογή της σύμβασης της Γενεύης, της 28ης Ιουλίου 1951, όπως τροποποιήθηκε με το πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της 31ης Ιανουαρίου 1967 (στο εξής: σύμβασης της Γενεύης), αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προοδευτική εγκαθίδρυση ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, ανοικτού σε εκείνους οι οποίοι, αναγκασμένοι από τις περιστάσεις, αναζητούν νομίμως προστασία στην Ένωση. Η εν λόγω πολιτική θα πρέπει να διέπεται από την αρχή της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής των ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών. Η σύμβαση της Γενεύης αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του διεθνούς νομικού καθεστώτος για την προστασία των προσφύγων.

Τροπολογία     3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Το ΚΕΣΑ βασίζεται σε κοινές απαιτήσεις για τις διαδικασίες ασύλου, για την αναγνώριση και την προστασία που παρέχονται σε επίπεδο Ένωσης, για τις συνθήκες υποδοχής, καθώς και σε ένα σύστημα προσδιορισμού του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για τους αιτούντες άσυλο. Παρά την πρόοδο που επιτεύχθηκε μέχρι τώρα όσον αφορά την προοδευτική ανάπτυξη του ΚΕΣΑ, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τους τύπους των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται, τα ποσοστά αναγνώρισης, τον τύπο της χορηγούμενης προστασίας, το επίπεδο των υλικών συνθηκών υποδοχής και τα ευεργετήματα που παρέχονται στους αιτούντες και στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας. Οι εν λόγω διαφορές αποτελούν σημαντικά κίνητρα για δευτερογενείς μετακινήσεις και υπονομεύουν τον στόχο να διασφαλιστεί ότι όλοι οι αιτούντες απολαύουν ίση μεταχείριση όπου και αν υποβάλλουν αίτηση στην Ένωση.

(3)  Το ΚΕΣΑ βασίζεται σε κοινές απαιτήσεις για τις διαδικασίες ασύλου, για την αναγνώριση και την προστασία που παρέχονται σε επίπεδο Ένωσης, για τις συνθήκες υποδοχής, καθώς και σε ένα σύστημα προσδιορισμού του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για τους αιτούντες άσυλο. Παρά την πρόοδο που επιτεύχθηκε μέχρι τώρα όσον αφορά την προοδευτική ανάπτυξη του ΚΕΣΑ, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τους τύπους των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται, τα ποσοστά αναγνώρισης, τον τύπο της χορηγούμενης προστασίας, το επίπεδο των υλικών συνθηκών υποδοχής και τα ευεργετήματα που παρέχονται στους αιτούντες και στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας. Οι εν λόγω διαφορές υπονομεύουν τον στόχο να διασφαλιστεί ότι όλοι οι αιτούντες απολαύουν ίση μεταχείριση όπου και αν υποβάλλουν αίτηση στην Ένωση.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  Επί του παρόντος, τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν μόνο τις αποφάσεις περί ασύλου που εκδίδονται από άλλα κράτη μέλη όταν οι αποφάσεις αυτές είναι κατά της χορήγησης διεθνούς προστασίας. Προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή του άρθρου 78 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο ζητεί ενιαίο καθεστώς διεθνούς προστασίας με ισχύ σε ολόκληρη την Ένωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κινηθούν προς την κατεύθυνση της αμοιβαίας αναγνώρισης των αποφάσεων περί ασύλου που εκδίδονται από άλλα κράτη μέλη και οι οποίες παρέχουν διεθνή προστασία στα άτομα που τη χρειάζονται.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Στην ανακοίνωσή της 6ης Απριλίου 2016, η Επιτροπή παρουσίασε τις επιλογές της για τη βελτίωση του ΚΕΣΑ, δηλαδή την καθιέρωση ενός βιώσιμου και δίκαιου συστήματος προσδιορισμού του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για τους αιτούντες άσυλο, την ενίσχυση του συστήματος Eurodac, την επίτευξη μεγαλύτερης σύγκλισης στο σύστημα ασύλου της ΕΕ και την αποφυγή δευτερογενών μετακινήσεων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και μια νέα εντολή για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο. Η εν λόγω ανακοίνωση ευθυγραμμίζεται με τις προσκλήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 18-19 Φεβρουαρίου 2016 για την επίτευξη προόδου προς την κατεύθυνση της μεταρρύθμισης του υφιστάμενου πλαισίου της ΕΕ προκειμένου να εξασφαλίζεται μια ανθρώπινη και αποδοτική πολιτική ασύλου. Προτείνει επίσης μελλοντικές δράσεις σύμφωνα με την ολιστική προσέγγιση για τη μετανάστευση που εισηγήθηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας του στις 12 Απριλίου 2016.

(4)  Στην ανακοίνωσή της 6ης Απριλίου 2016, η Επιτροπή παρουσίασε τις επιλογές της για τη βελτίωση του ΚΕΣΑ, δηλαδή την καθιέρωση ενός βιώσιμου και δίκαιου συστήματος προσδιορισμού του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για τους αιτούντες άσυλο, την ενίσχυση του συστήματος Eurodac, την επίτευξη μεγαλύτερης σύγκλισης στο σύστημα ασύλου της ΕΕ και την αποφυγή δευτερογενών μετακινήσεων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και μια νέα εντολή για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο (στο εξής: οργανισμός). Η εν λόγω ανακοίνωση ευθυγραμμίζεται με τις προσκλήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 18-19 Φεβρουαρίου 2016 για την επίτευξη προόδου προς την κατεύθυνση της μεταρρύθμισης του υφιστάμενου πλαισίου της ΕΕ προκειμένου να εξασφαλίζεται μια ανθρώπινη και αποδοτική πολιτική ασύλου. Ωστόσο, η ανακοίνωση δεν προτείνει μελλοντικές δράσεις σύμφωνα με την ολιστική προσέγγιση για τη μετανάστευση που εισηγήθηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας του στις 12 Απριλίου 2016.

__________________

__________________

32 COM (2016) 197 τελικό.

32 COM (2016) 197 τελικό.

33 EUCO 19.02.2016, SN 1/16

33 EUCO 19.02.2016, SN 1/16

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Για την καλύτερη λειτουργία του ΚΕΣΑ, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος του Δουβλίνου, θα πρέπει να σημειωθεί σημαντική πρόοδος αναφορικά με τη σύγκλιση των εθνικών συστημάτων ασύλου, με ιδιαίτερη αναφορά στα διαφορετικά ποσοστά αναγνώρισης και το είδος του καθεστώτος προστασίας στα επιμέρους κράτη μέλη. Επιπλέον, οι κανόνες για την επανεξέταση του καθεστώτος θα πρέπει να ενισχυθούν προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι η προστασία χορηγείται μόνο σε όσους την έχουν ανάγκη και για όσον χρόνο χρειάζεται. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να αποφεύγονται οι διαφορετικές πρακτικές όσον αφορά τη διάρκεια των αδειών διαμονής, τα δε δικαιώματα που χορηγούνται στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας θα πρέπει να αποσαφηνιστούν και να εναρμονιστούν περαιτέρω.

(5)  Μια κοινή ενωσιακή πολιτική για τη διεθνή προστασία θα πρέπει να βασίζεται σε ένα ενιαίο καθεστώς. Για τη μετάβαση σε ένα ΚΕΣΑ που θα λειτουργεί ομαλά, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος του Δουβλίνου, θα πρέπει να σημειωθεί σημαντική πρόοδος αναφορικά με τη σύγκλιση των εθνικών συστημάτων ασύλου, με ιδιαίτερη αναφορά στα διαφορετικά ποσοστά αναγνώρισης και το είδος του καθεστώτος προστασίας στα επιμέρους κράτη μέλη. Παράλληλα, είναι σημαντικό να μην υπάρξει υπέρμετρη διοικητική επιβάρυνση των αρχών των κρατών μελών. Κατά συνέπεια, οι κανόνες θα πρέπει να ενισχυθούν προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι η προστασία χορηγείται σε όσους την έχουν ανάγκη. Μολονότι αναγνωρίζει τις νομικές διαφορές μεταξύ του καθεστώτος του πρόσφυγα και του καθεστώτος επικουρικής προστασίας, θα πρέπει να θεσπιστεί μια εναρμονισμένη διάρκεια ισχύος των αδειών διαμονής που να λαμβάνει πλήρως υπόψη τις τρέχουσες βέλτιστες πρακτικές στα κράτη μέλη. Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι σε όλα τα κράτη μέλη ισχύουν τα ίδια υψηλά πρότυπα προστασίας, τα δικαιώματα που χορηγούνται στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας θα πρέπει να αποσαφηνιστούν και να εναρμονιστούν περαιτέρω.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Κατά συνέπεια, απαιτείται ένας κανονισμός που θα εξασφαλίζει περισσότερο συνεκτικό επίπεδο εναρμόνισης σε όλη την Ένωση και θα παρέχει υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας δικαίου και διαφάνειας.

(6)  Κατά συνέπεια, απαιτείται ένας κανονισμός που θα εξασφαλίζει ένα ταχύτερο και περισσότερο συνεκτικό επίπεδο εναρμόνισης σε όλη την Ένωση και θα παρέχει υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας δικαίου και διαφάνειας.

Τροπολογία     8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Κύριος στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η διασφάλιση, αφενός, ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν κοινά κριτήρια για τον προσδιορισμό των προσώπων που χρήζουν όντως διεθνούς προστασίας και, αφετέρου, ότι τα εν λόγω πρόσωπα έχουν πρόσβαση σε ένα κοινό σύνολο δικαιωμάτων σε όλα τα κράτη.

(7)  Κύριος στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η διασφάλιση, αφενός, ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν κοινά κριτήρια για τον προσδιορισμό των προσώπων που χρήζουν όντως διεθνούς προστασίας και, αφετέρου, ότι οι πρόσφυγες και οι δικαιούχοι επικουρικής προστασίας έχουν πρόσβαση σε ένα κοινό σύνολο δικαιωμάτων σε όλα τα κράτη.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Η περαιτέρω προσέγγιση των κανόνων για την αναγνώριση και το περιεχόμενο των καθεστώτων πρόσφυγα και επικουρικής προστασίας θα συμβάλλει επιπλέον στον περιορισμό των δευτερογενών μετακινήσεων των αιτούντων διεθνή προστασία και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας μεταξύ των κρατών μελών, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εν λόγω μετακινήσεις ενδέχεται να έχουν προκληθεί από τυχόν διαφορές στα εθνικά νομικά μέτρα που λαμβάνονται για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας για την αναγνώριση η οποία αντικαθίσταται από τον παρόντα κανονισμό.

(8)  Η περαιτέρω προσέγγιση των κανόνων για την αναγνώριση και το περιεχόμενο των καθεστώτων πρόσφυγα και επικουρικής προστασίας θα συμβάλλει επιπλέον στον περιορισμό των δευτερογενών μετακινήσεων των αιτούντων διεθνή προστασία και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας μεταξύ των κρατών μελών.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για άλλα εθνικά καθεστώτα που χορηγούνται για ανθρωπιστικούς λόγους από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας σε όσους δεν πληρούν τα κριτήρια για το καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας. Τα εν λόγω καθεστώτα, αν χορηγηθούν, πρέπει να χορηγούνται με τρόπο που δεν συνεπάγεται κίνδυνο σύγχυσης με τη διεθνή προστασία.

(9)  Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για άλλα εθνικά καθεστώτα που χορηγούνται για ανθρωπιστικούς λόγους από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας σε όσους δεν πληρούν τα κριτήρια για το καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Στους υποψηφίους των οποίων η επανεγκατάσταση γίνεται αποδεκτή θα πρέπει να παρέχεται διεθνής προστασία. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού σχετικά με το περιεχόμενο της διεθνούς προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για την αποθάρρυνση των δευτερογενών μετακινήσεων.

(10)  Στους υποψηφίους των οποίων η επανεγκατάσταση γίνεται αποδεκτή θα πρέπει να παρέχεται διεθνής προστασία. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού σχετικά με το περιεχόμενο της διεθνούς προστασίας.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: Χάρτης). Ειδικότερα, ο παρών κανονισμός σκοπεί να διασφαλίσει τον πλήρη σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του δικαιώματος ασύλου των αιτούντων άσυλο και των μελών της οικογένειάς τους που τους συνοδεύουν και να προωθήσει την εφαρμογή των άρθρων του Χάρτη που αφορούν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, την ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, το δικαίωμα εκπαίδευσης, την ελευθερία του επαγγέλματος και το δικαίωμα προς εργασία, την επιχειρηματική ελευθερία, το δικαίωμα ασύλου, την απαγόρευση διακρίσεων, τα δικαιώματα του παιδιού, την κοινωνική ασφάλιση και την κοινωνική αρωγή, την προστασία της υγείας, και θα πρέπει επομένως να εφαρμοστεί αναλόγως.

(11)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: Χάρτης), την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ) και τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. Ειδικότερα, ο παρών κανονισμός σκοπεί να διασφαλίσει τον πλήρη σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του δικαιώματος ασύλου των αιτούντων άσυλο και των μελών της οικογένειάς τους που τους συνοδεύουν και να προωθήσει την εφαρμογή των άρθρων του Χάρτη που αφορούν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, την ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, το δικαίωμα εκπαίδευσης, την ελευθερία του επαγγέλματος και το δικαίωμα προς εργασία, την επιχειρηματική ελευθερία, το δικαίωμα ασύλου, την προστασία στην περίπτωση μετατόπισης, απέλασης ή έκδοσης, την ισότητα ενώπιον του νόμου, την απαγόρευση διακρίσεων, τα δικαιώματα του παιδιού, την κοινωνική ασφάλιση και την κοινωνική αρωγή, την προστασία της υγείας, και θα πρέπει επομένως να εφαρμοστεί αναλόγως.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Οι πόροι του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να δοθεί η δέουσα στήριξη στις προσπάθειες των κρατών μελών κατά την υλοποίηση των απαιτήσεων που ορίζονται από τον κανονισμό, ιδίως σε εκείνα τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ειδικές και δυσανάλογες πιέσεις στα συστήματα ασύλου τους, λόγω ιδίως της γεωγραφικής τους θέσης ή της δημογραφικής τους κατάστασης.

(13)  Οι πόροι του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να δοθεί η δέουσα στήριξη στις προσπάθειες των κρατών μελών κατά την υλοποίηση των υψηλών προτύπων που ορίζονται από τον κανονισμό, με προτεραιότητα σε εκείνα τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ειδικές και δυσανάλογες πιέσεις στα συστήματα ασύλου τους, λόγω ιδίως της γεωγραφικής τους θέσης ή της δημογραφικής τους κατάστασης. Παράλληλα με το σεβασμό της γενικής αρχής της απαγόρευσης της διπλής χρηματοδότησης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αξιοποιούν πλήρως, σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, τις δυνατότητες που προσφέρονται από κονδύλια που δεν σχετίζονται άμεσα με τη μεταναστευτική πολιτική και την πολιτική ασύλου, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση δράσεων στον τομέα αυτόν, π.χ. δράσεις ένταξης, όπως εκείνα που διατίθενται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του προγράμματος για τα Δικαιώματα, την Ισότητα και την Ιθαγένεια. Στα κονδύλια αυτά θα πρέπει να έχουν δυνατότητα άμεσης πρόσβασης οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές για δράσεις που υπάγονται στην άμεση αρμοδιότητά τους.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο θα πρέπει να παρέχει τη δέουσα στήριξη για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ιδιαίτερα παρέχοντας εμπειρογνώμονες που θα συνδράμουν τις αρχές των κρατών μελών να λαμβάνουν, να καταχωρούν και να εξετάζουν αιτήσεις διεθνούς προστασίας, παρέχοντας επικαιροποιημένες πληροφορίες για τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για τη χώρα καταγωγής, καθώς και άλλες κατευθυντήριες γραμμές και εργαλεία. Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, οι αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα επιχειρησιακά πρότυπα, τις ενδεικτικές κατευθυντήριες γραμμές και τις βέλτιστες πρακτικές που αναπτύσσονται από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο [στο εξής: Οργανισμός]. Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, οι αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ιδιαίτερα τις πληροφορίες, τις εκθέσεις, την κοινή ανάλυση και τις οδηγίες για την κατάσταση στις χώρες καταγωγής που αναπτύσσονται σε επίπεδο Ένωσης από τον Οργανισμό και τα ευρωπαϊκά δίκτυα σχετικά με τις πληροφορίες για τη χώρα καταγωγής σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του κανονισμού.

(14)  Ο Οργανισμός θα πρέπει να παρέχει τη δέουσα στήριξη για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ιδιαίτερα παρέχοντας εμπειρογνώμονες που θα συνδράμουν τις αρχές των κρατών μελών να λαμβάνουν, να καταχωρούν και να εξετάζουν αιτήσεις διεθνούς προστασίας, παρέχοντας επικαιροποιημένες πληροφορίες για τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για τη χώρα καταγωγής, καθώς και άλλες κατευθυντήριες γραμμές και εργαλεία. Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, οι αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα επιχειρησιακά πρότυπα, τις ενδεικτικές κατευθυντήριες γραμμές και τις βέλτιστες πρακτικές που αναπτύσσονται από τον Οργανισμό. Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, οι αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ιδιαίτερα τις πληροφορίες, τις εκθέσεις, την κοινή ανάλυση και τις οδηγίες για την κατάσταση στις χώρες καταγωγής που αναπτύσσονται σε επίπεδο Ένωσης από τον Οργανισμό και τα ευρωπαϊκά δίκτυα σχετικά με τις πληροφορίες για τη χώρα καταγωγής σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του κανονισμού. Επιπλέον, κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλες τις συναφείς πληροφορίες της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες και των αρμοδίων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

__________________

__________________

34 COM (2016) 271 τελικό.

34 COM (2016) 271 τελικό.

Τροπολογία     15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

15)  Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, το «μείζον συμφέρον του παιδιού» θα πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα, σύμφωνα με τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1989 για τα δικαιώματα του παιδιού. Κατά την αξιολόγηση του μείζονος συμφέροντος του παιδιού, οι αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να λάβουν ιδίως υπόψη τους την αρχή της οικογενειακής ενότητας, την ευημερία και την κοινωνική ανάπτυξη του ανηλίκου, ζητήματα ασφάλειας και προστασίας και τις απόψεις του ανηλίκου ανάλογα με την ηλικία του και την ωριμότητά του.

15)  Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, το «μείζον συμφέρον του παιδιού» θα πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα, σύμφωνα με τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1989 για τα δικαιώματα του παιδιού. Κατά την αξιολόγηση του μείζονος συμφέροντος του παιδιού, οι αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να λάβουν ιδίως υπόψη τους την αρχή της οικογενειακής ενότητας, την ευημερία και την κοινωνική ανάπτυξη του ανηλίκου, την πολιτισμική καταγωγή και τις γλωσσικές δεξιότητες του ανηλίκου, ζητήματα ασφάλειας και προστασίας και τις απόψεις του ανηλίκου ανάλογα με την ηλικία του και την ωριμότητά του. Τα παιδιά αιτούντες που συμπληρώνουν το 18ο έτος ηλικίας πριν από τη λήψη απόφασης για την αίτησή τους συνεχίζουν συνεπώς να επωφελούνται από την οικογενειακή ενότητα.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Η έννοια των μελών οικογένειας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις διάφορες ειδικές περιστάσεις εξάρτησης και την ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δίδεται στο μείζον συμφέρον του παιδιού. Θα πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα που συνθέτουν οι τρέχουσες μεταναστευτικές τάσεις, σύμφωνα με την οποία οι αιτούντες συχνά καταφθάνουν στο έδαφος των κρατών μελών μετά από παρατεταμένη περίοδο διέλευσης. Η εν λόγω έννοια θα πρέπει επομένως να περιλαμβάνει τις οικογένειες που δημιουργούνται εκτός της χώρας καταγωγής, αλλά πριν από την άφιξή τους στο έδαφος του κράτους μέλους.

(16)  Η έννοια των μελών οικογένειας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την οικογενειακή ποικιλομορφία, τις διάφορες ειδικές περιστάσεις εξάρτησης και την ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δίδεται στο μείζον συμφέρον του παιδιού. Θα πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα που συνθέτουν οι τρέχουσες μεταναστευτικές τάσεις, σύμφωνα με την οποία οι αιτούντες συχνά καταφθάνουν στο έδαφος των κρατών μελών μετά από παρατεταμένη περίοδο διέλευσης. Η εν λόγω έννοια θα πρέπει επομένως να περιλαμβάνει τόσο τις οικογένειες που δημιουργούνται εκτός της χώρας καταγωγής, αλλά πριν από την άφιξή τους στο έδαφος του κράτους μέλους, εξαιρουμένων, σε όλες τις περιπτώσεις, των καταναγκαστικών γάμων. Η έννοια του συζύγου και του συντρόφου μη έγγαμης σχέσης συμβίωσης δεν θα πρέπει να εισάγει διακρίσεις με βάση το φύλο.

Τροπολογία     17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21α)  Ενώ το βάρος της απόδειξης το φέρει κατ´ αρχήν ο αιτών για την τεκμηρίωση της αίτησής του, η υποχρέωση εξακρίβωσης και αξιολόγησης όλων των σχετικών στοιχείων επιμερίζεται μεταξύ του αιτούντος και της αποφαινόμενης αρχής. Στην περίπτωση που πτυχές των δηλώσεων του αιτούντος δεν τεκμηριώνονται με έγγραφα ή άλλες αποδείξεις, πρέπει να του αναγνωρίζεται το ευεργέτημα της αμφιβολίας εάν έχει καταβάλλει πραγματική προσπάθεια τεκμηρίωσης της αίτησής του, έχει υποβάλει όλα τα σχετικά στοιχεία που έχει στη διάθεσή του και διαπιστώνεται ότι οι δηλώσεις του είναι συνεπείς και ευλογοφανείς.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Ειδικότερα, είναι αναγκαίο να καθιερωθεί κοινή αντίληψη των εννοιών της επιτόπου ανακύπτουσας ανάγκης παροχής προστασίας, των πηγών βλάβης ή προστασίας, της εγχώριας προστασίας και της δίωξης, περιλαμβανομένων των λόγων δίωξης.

(22)  Ειδικότερα, είναι αναγκαίο να καθιερωθεί κοινή αντίληψη των εννοιών της επιτόπου ανακύπτουσας ανάγκης παροχής προστασίας, των πηγών βλάβης ή προστασίας και της δίωξης, περιλαμβανομένων των λόγων δίωξης.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Προστασία μπορεί να παρέχεται, στις περιπτώσεις που υπάρχει βούληση και δυνατότητα παροχής προστασίας, είτε από το κράτος, είτε από ομάδες ή οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων διεθνών οργανισμών, που πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού και ελέγχουν περιοχή ή ευρύτερο χώρο εντός του εδάφους του κράτους. Η προστασία αυτή θα πρέπει να είναι αποτελεσματική και όχι προσωρινή.

(23)  Προστασία μπορεί να παρέχεται, στις περιπτώσεις που υπάρχει βούληση και δυνατότητα παροχής προστασίας, είτε από το κράτος, είτε από ομάδες ή οργανώσεις εντεταλμένες από το κράτος, συμπεριλαμβανομένων διεθνών οργανισμών, που πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού και ελέγχουν περιοχή ή ευρύτερο χώρο εντός του εδάφους του κράτους. Η προστασία αυτή θα πρέπει να είναι αποτελεσματική και όχι προσωρινή.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

24)  Ο αιτών θα πρέπει να έχει όντως πρόσβαση στην εγχώρια προστασία κατά δίωξης ή σοβαρής βλάβης σε τμήμα της χώρας καταγωγής όπου μπορεί νόμιμα και με ασφάλεια να ταξιδέψει, να γίνει δεκτός και να μπορεί λογικά να αναμένεται να εγκατασταθεί. Η αξιολόγηση του κατά πόσον υπάρχει η εν λόγω εγχώρια προστασία θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της αξιολόγησης της αίτησης διεθνούς προστασίας και θα πρέπει να διενεργείται αφού αποδειχθεί από την αποφαινόμενη αρχή ότι διαφορετικά θα εφαρμόζονταν τα κριτήρια αναγνώρισης. Το βάρος απόδειξης της διαθεσιμότητας της εγχώριας προστασίας θα πρέπει να φέρει η αποφαινόμενη αρχή.

24)  Ο αιτών θα πρέπει να έχει όντως πρόσβαση στην εγχώρια προστασία κατά δίωξης ή σοβαρής βλάβης σε τμήμα της χώρας καταγωγής όπου μπορεί νόμιμα και με ασφάλεια να ταξιδέψει, να γίνει δεκτός και να μπορεί λογικά να αναμένεται να εγκατασταθεί. Η αξιολόγηση του κατά πόσον υπάρχει η εν λόγω εγχώρια προστασία θα πρέπει να μπορεί να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της αξιολόγησης της αίτησης διεθνούς προστασίας, υπό την προϋπόθεση ότι το κράτος ή όργανα του κράτους δεν είναι οι φορείς δίωξης ή σοβαρής βλάβης. Παρά την υποχρέωση του αιτούντος να συνεργαστεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το βάρος απόδειξης της διαθεσιμότητας της εγχώριας προστασίας θα πρέπει να φέρει η αποφαινόμενη αρχή. Ωστόσο, τούτο δεν εμποδίζει τον αιτούντα να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για να αντικρούσει τυχόν διαπίστωση της αποφαινόμενης αρχής όσον αφορά τη διαθεσιμότητα της εγχώριας προστασίας.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

25)  Στις περιπτώσεις που το κράτος ή τα όργανα του κράτους είναι οι υπεύθυνοι της δίωξης ή της σοβαρής βλάβης, θα πρέπει να τεκμαίρεται ότι δεν παρέχεται ουσιαστική προστασία στον αιτούντα. Όταν ο αιτών είναι ασυνόδευτος ανήλικος, η παροχή κατάλληλης φροντίδας και η πρόβλεψη ρυθμίσεων για την επιμέλειά του, οι οποίες είναι προς το μείζον συμφέρον του ασυνόδευτου ανηλίκου, θα πρέπει να αποτελούν μέρος της αξιολόγησης του κατά πόσον υπάρχει πραγματικά προστασία.

25)  Στις περιπτώσεις που το κράτος ή τα όργανα του κράτους είναι οι υπεύθυνοι της δίωξης ή της σοβαρής βλάβης, θα πρέπει να τεκμαίρεται ότι δεν παρέχεται ουσιαστική προστασία στον αιτούντα και δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται η διάταξη περί εγχώριας προστασίας. Η αξιολόγηση του μείζονος συμφέροντος του παιδιού θα πρέπει να αποτελεί πρωταρχική μέριμνα των οικείων αρχών κατά την αξιολόγηση των προϋποθέσεων εγχώριας προστασίας σε περίπτωση ανηλίκων, συμπεριλαμβανόμενης της παροχής κατάλληλης φροντίδας και της πρόβλεψης ρυθμίσεων για την επιμέλειά του όταν ο αιτών είναι ασυνόδευτος ανήλικος.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

26)  Οσάκις αξιολογούνται αιτήματα ανηλίκων για παροχή διεθνούς προστασίας, οι αποφαινόμενες αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις μορφές δίωξης που αφορούν ειδικά τα παιδιά.

26)  Οσάκις αξιολογούνται αιτήματα ανηλίκων για παροχή διεθνούς προστασίας, είναι αναγκαίο οι αποφαινόμενες αρχές να λαμβάνουν υπόψη τις μορφές δίωξης, εμπορίας και εκμετάλλευσης παντός είδους που αφορούν ειδικά τα παιδιά ή την έλλειψη προστασίας έναντι πράξεων δίωξης αυτού του είδους.

Τροπολογία     23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27)  Μία από τις προϋποθέσεις αναγνώρισης του καθεστώτος πρόσφυγα κατά την έννοια του άρθρου 1(A) της σύμβασης της Γενεύης έγκειται στην ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ των λόγων της δίωξης, δηλαδή της φυλής, της θρησκείας, της ιθαγένειας, των πολιτικών πεποιθήσεων ή της ιδιότητας μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας και των πράξεων δίωξης ή της έλλειψης προστασίας κατά παρόμοιων πράξεων.

(27)  Μία από τις προϋποθέσεις αναγνώρισης του καθεστώτος πρόσφυγα κατά την έννοια του άρθρου 1(A) της σύμβασης της Γενεύης έγκειται στην ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ των λόγων της δίωξης, δηλαδή της φυλής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ιθαγένειας, των πολιτικών πεποιθήσεων ή της ιδιότητας μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας και των πράξεων δίωξης ή της έλλειψης προστασίας κατά παρόμοιων πράξεων.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  Είναι εξίσου αναγκαίο να καθιερωθεί κοινή εννοιολογική αντίληψη του λόγου δίωξης που στηρίζεται στην «ιδιότητα μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας». Για τους σκοπούς του καθορισμού της ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας, θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη θέματα που απορρέουν από το φύλο του αιτούντος, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας του φύλου και του γενετήσιου προσανατολισμού, τα οποία μπορεί να σχετίζονται με ορισμένες νομικές παραδόσεις και έθιμα, που οδηγούν επί παραδείγματι σε ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων, υποχρεωτική στείρωση ή υποχρεωτική αποβολή, στον βαθμό που έχουν σχέση με τον βάσιμο φόβο του αιτούντος για δίωξη σε βάρος του.

(28)  Είναι εξίσου αναγκαίο να καθιερωθεί κοινή εννοιολογική αντίληψη του λόγου δίωξης που στηρίζεται στην «ιδιότητα μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας». Για τους σκοπούς του καθορισμού της ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας, θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη θέματα που απορρέουν από το φύλο του αιτούντος, συμπεριλαμβανομένων της ταυτότητας του φύλου, της έκφρασης του φύλου, των χαρακτηριστικών φύλου και του γενετήσιου προσανατολισμού, και το γεγονός ότι υπήρξε θύμα εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, τα οποία μπορεί να σχετίζονται με ορισμένες νομικές παραδόσεις και έθιμα, που οδηγούν επί παραδείγματι σε ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων, υποχρεωτική στείρωση ή υποχρεωτική αποβολή, στον βαθμό που έχουν σχέση με τον βάσιμο φόβο του αιτούντος για δίωξη σε βάρος του. Ο βάσιμος φόβος δίωξης του αιτούντος μπορεί να οφείλεται στην αντίληψή του ότι ανήκει σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29)  Σύμφωνα με τη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να χρησιμοποιούν μεθόδους για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας του αιτούντος με τρόπο που να σέβεται τα δικαιώματα του ατόμου όπως τα εγγυάται ο Χάρτης, ιδιαίτερα το δικαίωμα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τον σεβασμό της ιδιωτικής και της οικογενειακής ζωής. Ειδικότερα όσον αφορά την ομοφυλοφιλία, η εκάστοτε αξιολόγηση της αξιοπιστίας του αιτούντος δεν θα πρέπει να βασίζεται σε στερεοτυπικές έννοιες αναφορικά με τους ομοφυλόφιλους και ο αιτών δεν θα πρέπει να υποβάλλεται σε λεπτομερείς ανακρίσεις ή δοκιμασίες σχετικά με τις σεξουαλικές πρακτικές του.

(29)  Σύμφωνα με τη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να χρησιμοποιούν μεθόδους για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας του αιτούντος με τρόπο που να σέβεται τα δικαιώματα του ατόμου όπως τα εγγυάται ο Χάρτης και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώππου, ιδιαίτερα το δικαίωμα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τον σεβασμό της ιδιωτικής και της οικογενειακής ζωής. Ειδικότερα όσον αφορά τον γενετήσιο προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου, η εκάστοτε αξιολόγηση της αξιοπιστίας του αιτούντος δεν θα πρέπει να βασίζεται σε στερεοτυπικές έννοιες αναφορικά με τον γενετήσιο προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου, και ο αιτών δεν θα πρέπει να υποβάλλεται σε λεπτομερείς ανακρίσεις ή δοκιμασίες σχετικά με τις σεξουαλικές πρακτικές του. Επιπλέον, οι αρμόδιες εθνικές αρχές δεν θα πρέπει να καταλήγουν στη διαπίστωση ότι οι δηλώσεις του αιτούντος στερούνται αξιοπιστίας για τον λόγο και μόνο ότι ο αιτών δεν χρησιμοποίησε ως βάση τον γενετήσιο προσανατολισμό του, την ταυτότητα φύλου, την έκφραση φύλου ή τα χαρακτηριστικά φύλου όταν αναφέρθηκε για πρώτη φορά λεπτομερώς στις διώξεις που υπέστη.

Τροπολογία     26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

30)  Πράξεις αντιβαίνουσες προς τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών εκτίθενται στο προοίμιο και στα άρθρα 1 και 2 του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και αναφέρονται, μεταξύ άλλων, στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με μέτρα καταπολέμησης της τρομοκρατίας, οι οποίες δηλώνουν ότι «οι τρομοκρατικές πράξεις, μέθοδοι και πρακτικές αντιβαίνουν προς τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών» και ότι «η ενσυνείδητη χρηματοδότηση, ο σχεδιασμός και η εξώθηση σε τρομοκρατικές πράξεις αντιβαίνουν ομοίως στους σκοπούς και στις αρχές των Ηνωμένων Εθνών».

30)  Πράξεις αντιβαίνουσες προς τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών εκτίθενται στο προοίμιο και στα άρθρα 1 και 2 του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και αναφέρονται, μεταξύ άλλων, στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με μέτρα καταπολέμησης της τρομοκρατίας, οι οποίες δηλώνουν ότι «οι τρομοκρατικές πράξεις, μέθοδοι και πρακτικές αντιβαίνουν προς τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών» και ότι «η ενσυνείδητη χρηματοδότηση, ο σχεδιασμός και η εξώθηση σε τρομοκρατικές πράξεις αντιβαίνουν ομοίως στους σκοπούς και στις αρχές των Ηνωμένων Εθνών». Η συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση ή η συμμετοχή στις δραστηριότητες τρομοκρατικής οργάνωσης αντιβαίνουν επίσης στους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών.

Τροπολογία     27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

31)  Η διάπραξη πολιτικού εγκλήματος δεν αποτελεί καταρχήν λόγο που να αιτιολογεί τον αποκλεισμό από το καθεστώς πρόσφυγα. Ωστόσο, σύμφωνα με τη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ιδιαίτερα σκληρές πράξεις, σε περίπτωση που η εν λόγω πράξη είναι δυσανάλογη με τον εικαζόμενο πολιτικό στόχο, και οι τρομοκρατικές πράξεις που χαρακτηρίζονται από βία κατά άμαχων πληθυσμών, ακόμα και αν διαπράττονται για τυχόν πολιτικό σκοπό, θα πρέπει να θεωρούνται ως μη πολιτικό έγκλημα και επομένως μπορούν να οδηγήσουν σε αποκλεισμό από το καθεστώς πρόσφυγα.

31)  Η διάπραξη πολιτικού εγκλήματος δεν αποτελεί καταρχήν λόγο που να αιτιολογεί τον αποκλεισμό από την διεθνή προστασία. Ωστόσο, σύμφωνα με τη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ιδιαίτερα σκληρές πράξεις, σε περίπτωση που η εν λόγω πράξη είναι δυσανάλογη με τον εικαζόμενο πολιτικό στόχο, και οι τρομοκρατικές πράξεις που χαρακτηρίζονται από βία κατά άμαχων πληθυσμών, ακόμα και αν διαπράττονται για τυχόν πολιτικό σκοπό, θα πρέπει να θεωρούνται ως μη πολιτικό έγκλημα και επομένως μπορούν να οδηγήσουν σε αποκλεισμό από τη διεθνή προστασία.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(31α)  Η αναγνώριση του καθεστώτος επικουρικής προστασίας είναι πράξη με αναγνωριστικό χαρακτήρα.

Τροπολογία     29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32)  Είναι επίσης σκόπιμο να θεσπισθούν απαιτήσεις για τον ορισμό και το περιεχόμενο του καθεστώτος επικουρικής προστασίας. Η επικουρική προστασία θα πρέπει να είναι συμπληρωματική και πρόσθετη σε σχέση με το καθεστώς προστασίας των προσφύγων που έχει θεσμοθετηθεί με τη σύμβαση της Γενεύης.

(32)  Είναι επίσης σκόπιμο να θεσπισθούν απαιτήσεις για τον ορισμό και το περιεχόμενο του καθεστώτος επικουρικής προστασίας. Η επικουρική προστασία θα πρέπει να είναι συμπληρωματική και πρόσθετη σε σχέση με το καθεστώς προστασίας των προσφύγων που έχει θεσμοθετηθεί με τη σύμβαση της Γενεύης. Ενώ οι λόγοι προστασίας διαφέρουν μεταξύ πρόσφυγα και επικουρικής προστασίας, η συνεχής ανάγκη προστασίας μπορεί να είναι παρόμοιας διάρκειας.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(34)  Προκειμένου να αξιολογηθεί η σοβαρή βλάβη για την οποία οι αιτούντες μπορεί να θεωρηθεί ότι δικαιούνται επικουρική προστασία, η έννοια της αδιάκριτης άσκησης βίας, σύμφωνα με τη σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, θα πρέπει να περιλαμβάνει τη βία η άσκηση της οποίας μπορεί να εκτείνεται σε άτομα ανεξάρτητα από τις προσωπικές περιστάσεις τους.

(34)  Προκειμένου να αξιολογηθεί η σοβαρή βλάβη για την οποία οι αιτούντες μπορεί να θεωρηθεί ότι δικαιούνται επικουρική προστασία, η έννοια της αδιάκριτης άσκησης βίας, σύμφωνα με τη σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, θα πρέπει να περιλαμβάνει τη βία η άσκηση της οποίας μπορεί να εκτείνεται σε άτομα ανεξάρτητα από τις προσωπικές περιστάσεις τους. Στους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για να προσδιοριστεί κατά πόσον υφίσταται αδιάκριτη άσκηση βίας θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται η εξωτερική επίθεση, η κατοχή, η ξένη κυριαρχία, οι εσωτερικές συγκρούσεις, η σοβαρή παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή γεγονότα που προκαλούν σοβαρή διατάραξη της δημόσιας τάξης στη χώρα καταγωγής ή σε τμήμα αυτής.

Τροπολογία     31

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

36)  Όσον αφορά τις απαιτούμενες αποδείξεις που αφορούν την ύπαρξη σοβαρής και προσωπικής απειλής κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας ενός αιτούντος, σύμφωνα με τη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης36, οι αποφαινόμενες αρχές δεν θα πρέπει να απαιτούν από τον αιτούντα να αποδείξει ότι η απειλή τον αφορά ειδικώς λόγω των χαρακτηριστικών της κατάστασής του. Ωστόσο, το επίπεδο της αδιάκριτης άσκησης βίας που απαιτείται για την τεκμηρίωση της αίτησης είναι χαμηλότερο αν ο αιτών μπορεί να καταδείξει ότι θίγεται ειδικώς λόγω των χαρακτηριστικών της κατάστασής του. Επιπλέον, η ύπαρξη σοβαρής και προσωπικής απειλής θα πρέπει να διαπιστώνεται κατ' εξαίρεση από τις αποφαινόμενες αρχές μόνο εξαιτίας της παρουσίας του αιτούντος στο έδαφος ή στο σχετικό μέρος του εδάφους της χώρας διαμονής εφόσον ο βαθμός της αδιάκριτης άσκησης βίας που χαρακτηρίζει την ένοπλη σύρραξη που λαμβάνει χώρα είναι τόσο υψηλός ώστε να υπάρχουν ουσιώδεις λόγοι να πιστεύεται ότι ένας πολίτης, ο οποίος αν επιστρέφει στη χώρα διαμονής ή στο σχετικό μέρος της χώρας διαμονής, θα αντιμετωπίσει, αποκλειστικά λόγω της παρουσίας του στο έδαφος της εν λόγω χώρας ή περιοχής, πραγματικό κίνδυνο να εκτεθεί στη σοβαρή απειλή.

36)  Όσον αφορά τις απαιτούμενες αποδείξεις που αφορούν την ύπαρξη σοβαρής απειλής κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας ενός αιτούντος, σύμφωνα με τη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης36 και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το απαιτούμενο επίπεδο βλάβης δεν χρειάζεται να ισοδυναμεί με βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία. Ωστόσο, το επίπεδο της αδιάκριτης άσκησης βίας που απαιτείται για την τεκμηρίωση της αίτησης είναι χαμηλότερο αν ο αιτών μπορεί να καταδείξει ότι θίγεται ειδικώς λόγω των χαρακτηριστικών της κατάστασής του. Επιπλέον, η ύπαρξη σοβαρής και προσωπικής απειλής θα πρέπει να διαπιστώνεται κατ' εξαίρεση από τις αποφαινόμενες αρχές μόνο εξαιτίας της παρουσίας του αιτούντος στο έδαφος ή στο σχετικό μέρος του εδάφους της χώρας διαμονής εφόσον ο βαθμός της αδιάκριτης άσκησης βίας που χαρακτηρίζει την ένοπλη σύρραξη που λαμβάνει χώρα είναι τόσο υψηλός ώστε να υπάρχουν ουσιώδεις λόγοι να πιστεύεται ότι ένας πολίτης, ο οποίος αν επιστρέφει στη χώρα διαμονής ή στο σχετικό μέρος της χώρας διαμονής, θα αντιμετωπίσει, αποκλειστικά λόγω της παρουσίας του/ της στο έδαφος της εν λόγω χώρας ή περιοχής, πραγματικό κίνδυνο να εκτεθεί στη σοβαρή απειλή.

_________________

_________________

36 Υπόθεση C-465/07.

36 Υπόθεση C-465/07.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

37)  Η άδεια διαμονής και τα ταξιδιωτικά έγγραφα που χορηγούνται σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας για πρώτη φορά ή ανανεώνονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να συμμορφώνονται με του κανόνες που θεσπίζονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 και από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2252/2004 του Συμβουλίου αντίστοιχα.

37)  Η άδεια διαμονής και τα ταξιδιωτικά έγγραφα που χορηγούνται σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να συμμορφώνονται με του κανόνες που θεσπίζονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 και από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2252/2004 του Συμβουλίου αντίστοιχα.

Τροπολογία     33

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(38)  Τα μέλη της οικογένειας, λόγω της στενής σχέσης τους με τον πρόσφυγα, εκτίθενται συνήθως σε διώξεις κατά τρόπον που να μπορεί να αποτελέσει βάση για τη χορήγηση της διεθνούς προστασίας. Εφόσον δεν πληρούν τις απαιτήσεις για τη χορήγηση διεθνούς προστασίας, με σκοπό τη διατήρηση της οικογενειακής ενότητας, θα δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για άδεια διαμονής και για τα ίδια δικαιώματα που χορηγούνται στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν τη διατήρηση της οικογενειακής ενότητας στον παρόντα κανονισμό, σε περίπτωση που η κατάσταση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης και που πληρούνται οι συνθήκες επανένωσης που παρατίθενται εκεί, στα μέλη οικογένειας του δικαιούχου διεθνούς προστασίας που δεν πληρούν ατομικά τις προϋποθέσεις για την αναγνώριση της προστασίας αυτής θα πρέπει να χορηγούνται άδειες διαμονής και δικαιώματα σύμφωνα με την εν λόγω οδηγίας. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της οδηγίας 2004/38/ΕΚ.

(38)  Τα μέλη της οικογένειας, λόγω της στενής σχέσης τους με τον πρόσφυγα, εκτίθενται συνήθως σε διώξεις κατά τρόπον που να μπορεί να αποτελέσει βάση για τη χορήγηση της διεθνούς προστασίας. Εφόσον δεν πληρούν τις απαιτήσεις για τη χορήγηση διεθνούς προστασίας, με σκοπό τη διατήρηση της οικογενειακής ενότητας, τα μέλη της οικογενέιας, συμπεριλαμβανομένων των αδελφών, τα οποία βρίσκονται στο ίδιο κράτος μέλος στο πλαίσιο της αίτησης για διεθνή προστασία, θα δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για άδεια διαμονής και για τα ίδια δικαιώματα που χορηγούνται στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν τη διατήρηση της οικογενειακής ενότητας στον παρόντα κανονισμό, σε περίπτωση που η κατάσταση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης και που πληρούνται οι συνθήκες επανένωσης που παρατίθενται εκεί, στα μέλη οικογένειας του δικαιούχου διεθνούς προστασίας που δεν πληρούν ατομικά τις προϋποθέσεις για την αναγνώριση της προστασίας αυτής θα πρέπει να χορηγούνται άδειες διαμονής και δικαιώματα σύμφωνα με την εν λόγω οδηγίας. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της οδηγίας 2004/38/ΕΚ.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

39)  Προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας εξακολουθούν να χρειάζονται την εν λόγω προστασία, οι αποφαινόμενες αρχές θα πρέπει να επανεξετάζουν το χορηγούμενο καθεστώς όταν η άδεια διαμονής πρέπει να ανανεωθεί, για πρώτη φορά στην περίπτωση προσφύγων, και για πρώτη και δεύτερη φορά στην περίπτωση δικαιούχων επικουρικής προστασίας, καθώς και όταν επέρχεται μια σημαντική σχετική αλλαγή στη χώρα καταγωγής του δικαιούχου όπως προκύπτει από την κοινή ανάλυση και τις οδηγίες για την κατάσταση στις χώρες καταγωγής που αναπτύσσονται σε επίπεδο Ένωσης από τον Οργανισμό και τα ευρωπαϊκά δίκτυα σχετικά με τις πληροφορίες για τη χώρα καταγωγής σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του κανονισμού.

39)  Προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας εξακολουθούν να χρειάζονται την εν λόγω προστασία, οι αποφαινόμενες αρχές θα πρέπει, ειδικότερα, να επανεξετάζουν το χορηγούμενο καθεστώς όταν επέρχεται μια σημαντική σχετική αλλαγή στη χώρα καταγωγής του δικαιούχου όπως προκύπτει από την κοινή ανάλυση και τις οδηγίες για την κατάσταση στις χώρες καταγωγής που αναπτύσσονται σε επίπεδο Ένωσης από τον Οργανισμό και τα ευρωπαϊκά δίκτυα σχετικά με τις πληροφορίες για τη χώρα καταγωγής σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του κανονισμού37.

__________________

__________________

37  COM(2016)271 final.

37  COM(2016)271 final.

Τροπολογία     35

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(40)  Κατά την αξιολόγηση μιας μεταβολής στις περιστάσεις στην οικεία τρίτη χώρα, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους πρέπει να επαληθεύσουν, λαμβανομένης υπόψη της ατομικής καταστάσεως του πρόσφυγα, ότι ο φορέας ή οι φορείς προστασίας στην εν λόγω χώρα έλαβαν εύλογα μέτρα για να αποτρέψουν τη δίωξη, ότι επομένως διαθέτουν, μεταξύ άλλων, αποτελεσματικό νομικό σύστημα για τον εντοπισμό, την ποινική δίωξη και τον κολασμό πράξεων που συνιστούν δίωξη, και ότι ο ενδιαφερόμενος πρόσφυγας θα έχει πρόσβαση στην προστασία αυτή, σε περίπτωση παύσεως της υπαγωγής του στο καθεστώς πρόσφυγα.

(40)  Κατά την αξιολόγηση μιας μεταβολής στις περιστάσεις στην οικεία τρίτη χώρα, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους πρέπει να επαληθεύσουν, λαμβανομένης υπόψη της ατομικής καταστάσεως του δικαιούχου διεθνούς προστασίας, ότι ο φορέας ή οι φορείς προστασίας στην εν λόγω χώρα έλαβαν τα αναγκαία μέτρα για να αποτρέψουν τη δίωξη, ότι επομένως διαθέτουν, μεταξύ άλλων, αποτελεσματικό νομικό σύστημα για τον εντοπισμό, την ποινική δίωξη και τον κολασμό πράξεων που συνιστούν δίωξη, και ότι ο ενδιαφερόμενος πρόσφυγας θα έχει πρόσβαση στην προστασία αυτή, θα μπορεί να γίνει δεκτός με ασφάλεια στη χώρα και θα μπορεί εύλογα να αναμένεται να εγκατασταθεί εκεί, σε περίπτωση παύσεως της υπαγωγής του στο καθεστώς πρόσφυγα.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

41)  Όταν παύσει η υπαγωγή στο καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας, η εφαρμογή της απόφασης με την οποία οι αποφαινόμενες αρχές ενός κράτους μέλους ανακαλούν, τερματίζουν ή δεν ανανεώνουν το καθεστώς θα πρέπει να αναβάλλεται για εύλογο χρονικό διάστημα μετά την έγκριση, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας ή ο άπατρις να έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση για άδεια διαμονής με βάση άλλους λόγους εκτός από αυτούς που δικαιολογούν την παροχή διεθνούς προστασίας, όπως οικογενειακοί λόγοι, ή λόγοι που σχετίζονται με την απασχόληση ή την εκπαίδευση, σύμφωνα με τη σχετική ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

41)  Όταν παύσει η υπαγωγή στο καθεστώς του δικαιούχου διεθνούς προστασίας, η εφαρμογή της απόφασης με την οποία οι αποφαινόμενες αρχές ενός κράτους μέλους ανακαλούν το καθεστώς θα πρέπει να αναβάλλεται για εύλογο χρονικό διάστημα μετά την έγκριση, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας ή ο άπατρις να έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση για άδεια διαμονής με βάση άλλους λόγους εκτός από αυτούς που δικαιολογούν την παροχή διεθνούς προστασίας, όπως οικογενειακοί λόγοι, ή λόγοι που σχετίζονται με την απασχόληση ή την εκπαίδευση, σύμφωνα με τη σχετική ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

Τροπολογία     37

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 41 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(41α)  Η αρχή του ευεργετήματος της αμφιβολίας αντανακλά την αναγνώριση των σημαντικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι αιτούντες στην εξασφάλιση και την προσκόμιση αποδείξεων προς υποστήριξη του ισχυρισμού τους. Σύμφωνα με τη γενική νομική αρχή, το βάρος της απόδειξης το φέρει ο αιτών διεθνούς προστασίας και η υποχρέωση εξακρίβωσης και αξιολόγησης όλων των σχετικών στοιχείων επιμερίζεται μεταξύ του αιτούντος και της αποφαινόμενης αρχής. Ωστόσο, στην περίπτωση που ορισμένες πτυχές των δηλώσεών του δεν τεκμηριώνονται με έγγραφα ή άλλες αποδείξεις, πρέπει να του αναγνωρίζεται το ευεργέτημα της αμφιβολίας εάν έχει καταβάλλει πραγματική προσπάθεια τεκμηρίωσης της αίτησής του, έχει υποβάλει όλα τα σχετικά στοιχεία που έχει στη διάθεσή του και διαπιστώνεται ότι οι δηλώσεις του είναι συνεπείς και ευλογοφανείς.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

42)  Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας θα πρέπει να διαμένουν στο κράτος μέλος που τους παρέχει προστασία. Στους εν λόγω δικαιούχους που κατέχουν ένα έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο και άδεια διαμονής που χορηγούνται από κράτος μέλος που εφαρμόζει πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν, θα πρέπει να επιτρέπεται η είσοδος και η ελεύθερη κυκλοφορία στο έδαφος των κρατών μελών που εφαρμόζουν πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν, για μια περίοδο 90 ημερών στη διάρκεια μιας οποιασδήποτε περιόδου 180 ημερών, σύμφωνα με τον κώδικα συνόρων του Σένγκεν και με το άρθρο 21 της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν. Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση διαμονής σε διαφορετικό κράτος μέλος από αυτό που χορήγησε την προστασία, σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες της ΕΕ, ιδιαίτερα όσον αφορά τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλών δεξιοτήτων και με εθνικούς κανόνες· ωστόσο, αυτό δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε μεταβίβαση της διεθνούς προστασίας και των σχετικών δικαιωμάτων.

42)  Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας θα πρέπει να διαμένουν στο κράτος μέλος που τους παρέχει προστασία. Στους εν λόγω δικαιούχους που κατέχουν ένα έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο και άδεια διαμονής που χορηγούνται από κράτος μέλος που εφαρμόζει πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν, θα πρέπει να επιτρέπεται η είσοδος και η ελεύθερη κυκλοφορία στο έδαφος των κρατών μελών που εφαρμόζουν πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν, εντός της επιτρεπόμενης περιόδου παραμονής, σύμφωνα με τον κώδικα συνόρων του Σένγκεν και με το άρθρο 21 της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν. Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση διαμονής σε διαφορετικό κράτος μέλος από αυτό που χορήγησε την προστασία, σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες της ΕΕ, ιδιαίτερα όσον αφορά τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλών δεξιοτήτων και με εθνικούς κανόνες· ωστόσο, αυτό δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε μεταβίβαση της διεθνούς προστασίας και των σχετικών δικαιωμάτων.

__________________

__________________

38  Κανονισμός 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα.

38  Κανονισμός 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα.

39  Συμφωνία του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας, σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα.

39  Συμφωνία του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας, σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα.

40  COM(2016) 378 final.

40  COM(2016) 378 final.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(43)  Προκειμένου να αποφεύγονται οι δευτερογενείς μετακινήσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, αν εντοπιστούν σε άλλο κράτος μέλος από αυτό που του παρείχε διεθνή προστασία, χωρίς να κατέχουν δικαίωμα διαμονής ή παραμονής εκεί, θα πρέπει να επιστρέφονται από το υπεύθυνο κράτος μέλος σύμφωνα με τη διαδικασία που θεσπίζεται από τον κανονισμό του Δουβλίνου

(43)  Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, αν εντοπιστούν σε άλλο κράτος μέλος από αυτό που τους παρείχε διεθνή προστασία, χωρίς να κατέχουν δικαίωμα διαμονής ή παραμονής εκεί, θα πρέπει να επιστρέφονται από το υπεύθυνο κράτος μέλος σύμφωνα με τη διαδικασία που θεσπίζεται από τον κανονισμό του Δουβλίνου41. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι οι οποίοι είναι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας μπορούν να επιστραφούν μόνο στο υπεύθυνο κράτος μέλος σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον κανονισμό [κανονισμό του Δουβλίνου]

__________________

__________________

41 (ΕΕ) αριθ. [xxx/xxxx νέος κανονισμός για το σύστημα του Δουβλίνου].

41 (ΕΕ) αριθ. [xxx/xxxx νέος κανονισμός για το σύστημα του Δουβλίνου].

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(44)  Προκειμένου να αποφεύγονται οι δευτερογενείς μετακινήσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οδηγία 2003/109/ΕΚ για τους επί μακρόν διαμένοντες θα πρέπει να τροποποιηθεί για να προβλέπεται ότι η περίοδος πέντε ετών μετά την παρέλευση της οποίας οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας δικαιούνται τη χορήγηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντα θα πρέπει να ξεκινά εκ νέου κάθε φορά που ο δικαιούχος εντοπίζεται σε άλλο κράτος μέλος από αυτό που του παρείχε διεθνή προστασία, χωρίς να κατέχει δικαίωμα διαμονής ή παραμονής εκεί σύμφωνα με το σχετικό εθνικό ή ενωσιακό δίκαιο.

(44)  Για να ενθαρρύνονται οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας να παραμένουν στα κράτη μέλη που τους χορήγησαν την προστασία αυτή, η διάρκεια των αδειών διαμονής που τους χορηγούνται θα πρέπει να είναι εναρμονισμένη και να εκτείνεται σε μια κατάλληλη χρονική περίοδο.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(45)  Η έννοια της εθνικής ασφάλειας και της δημόσιας τάξης καλύπτει επίσης τις περιπτώσεις στις οποίες υπήκοος τρίτης χώρας ανήκει σε οργάνωση που υποστηρίζει τη διεθνή τρομοκρατία ή υποστηρίζει οργάνωση αυτού του είδους.

(45)  Η έννοια της εθνικής ασφάλειας και της δημόσιας τάξης καλύπτει τις περιπτώσεις στις οποίες υπήκοος τρίτης χώρας ανήκει σε οργάνωση που υποστηρίζει τη διεθνή τρομοκρατία. Η έννοια του ιδιαιτέρως σοβαρού εγκλήματος περιλαμβάνει αδικήματα όπως η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, η τρομοκρατία, η εμπορία ανθρώπων, η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών, η ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, η βαριά σωματική βλάβη, η παράνομη διακίνηση όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών, η διαφθορά, ο βιασμός και εγκλήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Τροπολογία     42

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(47)  Εντός των ορίων των διεθνών υποχρεώσεων, η παροχή ευεργετημάτων όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση και την κοινωνική ασφάλιση προϋποθέτει την προηγούμενη χορήγηση άδειας διαμονής.

διαγράφεται

Τροπολογία     43

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(48)  Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να περιορίσουν την πρόσβαση σε μισθωτή ή ανεξάρτητη επαγγελματική δραστηριότητα όσον αφορά θέσεις που περιλαμβάνουν την άσκηση δημόσιας εξουσίας, καθώς και την ευθύνη για τη διαφύλαξη του γενικού συμφέροντος του κράτους ή άλλων δημόσιων αρχών. Στο πλαίσιο άσκησης του δικαιώματός τους για ίση μεταχείριση όσον αφορά τη συμμετοχή σε οργάνωση εργαζομένων ή εργοδοτών σε συγκεκριμένη δραστηριότητα, οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας μπορεί επίσης να εξαιρεθούν από τη συμμετοχή στη διαχείριση οργανισμών που διέπονται από το δημόσιο δίκαιο και από αξιώματα που διέπονται από το δημόσιο δίκαιο.

(48)  Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να περιορίσουν την πρόσβαση σε μισθωτή ή ανεξάρτητη επαγγελματική δραστηριότητα όσον αφορά θέσεις που περιλαμβάνουν την άσκηση δημόσιας εξουσίας, καθώς και την ευθύνη για τη διαφύλαξη του γενικού συμφέροντος του κράτους ή άλλων δημόσιων αρχών.

Τροπολογία     44

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(49)  Για να βελτιωθεί η αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων και των ευεργετημάτων που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό από τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, είναι ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη οι συγκεκριμένες τους ανάγκες και οι ιδιαίτερες προκλήσεις ένταξης τις οποίες αυτοί αντιμετωπίζουν, καθώς και να διευκολύνεται η πρόσβαση σε δικαιώματα σχετικά με την ένταξη ειδικότερα όσον αφορά εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία σχετίζονται με την απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση και την πρόσβαση στις διαδικασίες αναγνώρισης αλλοδαπών πτυχίων, πιστοποιητικών και άλλων αποδεικτικών επίσημων τίτλων, ιδίως λόγω της έλλειψης τεκμηριωμένων αποδεικτικών στοιχείων και της αδυναμίας τους να καλύψουν το κόστος των διαδικασιών αναγνώρισης.

(49)  Για να βελτιωθεί η αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων και των ευεργετημάτων που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό από τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, είναι ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη οι συγκεκριμένες τους ανάγκες και οι ιδιαίτερες προκλήσεις ένταξης τις οποίες αυτοί αντιμετωπίζουν, καθώς και να διευκολύνεται η πρόσβαση σε δικαιώματα σχετικά με την ένταξη ειδικότερα όσον αφορά εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία σχετίζονται με την απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση και την πρόσβαση στις διαδικασίες αναγνώρισης και επαλήθευσης της γνησιότητας αλλοδαπών πτυχίων, πιστοποιητικών και άλλων αποδεικτικών επίσημων τίτλων, ιδίως λόγω της έλλειψης τεκμηριωμένων αποδεικτικών στοιχείων και της αδυναμίας τους να καλύψουν το κόστος των διαδικασιών αναγνώρισης.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 49 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(49α)  Δεδομένου ότι η ένταξη είναι αμφίδρομη διαδικασία, ο σεβασμός των αξιών που αποτελούν τα θεμέλια της Ένωσης, καθώς και ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων των δικαιούχων διεθνούς προστασίας θα πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας ένταξης. Η ένταξη θα πρέπει να προάγει την ενσωμάτωση και όχι την απομόνωση και η συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων έχει καίρια σημασία για την επιτυχία της. Τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της δράσης τους σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, θα πρέπει να παρέχουν στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας στήριξη και ευκαιρίες να ενταχθούν και να χτίσουν τη ζωή τους σε μια νέα κοινωνία, στις οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνονται η παροχή καταλύματος, ο γραμματισμός και τα μαθήματα γλωσσών, ο διαπολιτισμικός διάλογος, η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και ουσιαστική πρόσβαση στις δημοκρατικές δομές της κοινωνίας.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(51)  Είναι σκόπιμο, ιδίως προκειμένου να αποφεύγονται οι κοινωνικές δυσχέρειες, να προβλέπεται υπέρ των δικαιούχων διεθνούς προστασίας κοινωνική αρωγή άνευ διακρίσεων. Ωστόσο, όσον αφορά τους δικαιούχους επικουρικής προστασίας, θα πρέπει να παρέχεται μια ορισμένη ευελιξία στα κράτη μέλη όσον αφορά τον περιορισμό των δικαιωμάτων αυτών στα βασικά ευεργετήματα, τα οποία πρέπει να θεωρείται ότι καλύπτουν τουλάχιστον την ελάχιστη στήριξη του εισοδήματος, την αρωγή σε περίπτωση ασθένειας ή κύησης και γονικής μέριμνας, καθόσον τα εν λόγω ευεργετήματα χορηγούνται σε υπηκόους σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Προκειμένου να διευκολύνεται η ένταξή τους, θα πρέπει τα κράτη μέλη να διαθέτουν τη δυνατότητα να παρέχουν πρόσβαση σε ορισμένα ευεργετήματα κοινωνικής αρωγής τα οποία καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία, τόσο για πρόσφυγες όσο και για δικαιούχους επικουρικής προστασίας, με την προϋπόθεση της πραγματικής συμμετοχής των δικαιούχων διεθνούς προστασίας σε μέτρα ένταξης.

(51)  Είναι σκόπιμο, ιδίως προκειμένου να αποφεύγονται οι κοινωνικές δυσχέρειες, να προβλέπεται υπέρ των δικαιούχων διεθνούς προστασίας κοινωνική αρωγή άνευ διακρίσεων. Παρότι η βάση της προστασίας μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικό προσδιορισμό καθεστώτος, δεν υπάρχει διαφορά στις υλικές ανάγκες των προστατευόμενων προσώπων. Προκειμένου να διευκολύνεται η ένταξή τους, θα πρέπει τα κράτη μέλη να διαθέτουν τη δυνατότητα να παρέχουν πρόσβαση σε ορισμένα ευεργετήματα κοινωνικής αρωγής τα οποία καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία, με την προϋπόθεση της πραγματικής συμμετοχής των δικαιούχων διεθνούς προστασίας σε μέτρα ένταξης.

Τροπολογία     47

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(52)  Η πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της περίθαλψης όσον αφορά τη σωματική και την ψυχική υγεία, θα πρέπει να εξασφαλίζεται στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας.

(52)  Η πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της περίθαλψης όσον αφορά τη σωματική και την ψυχική υγεία και τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, θα πρέπει να εξασφαλίζεται στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 52 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(52α)  Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και στην προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών που τίθενται στη διάθεση του κοινού, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών ενημέρωσης και παροχής συμβουλών που παρέχουν οι υπηρεσίες εύρεσης εργασίας.

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(53)  Προκειμένου να διευκολύνεται η ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην κοινωνία, οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας θα έχουν πρόσβαση σε μέτρα ένταξης, οι διαδικασίες των οποίων θα θεσπίζονται από τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη μπορούν να καταστήσουν υποχρεωτική τη συμμετοχή στα εν λόγω μέτρα ένταξης, όπως μαθήματα γλώσσας, αγωγής του πολίτη, επαγγελματικής κατάρτισης και άλλα μαθήματα που σχετίζονται με την απασχόληση.

(53)  Προκειμένου να διευκολύνεται η ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην κοινωνία, οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε μέτρα ένταξης, οι διαδικασίες των οποίων θα θεσπίζονται από τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη μπορούν να καταστήσουν υποχρεωτική τη συμμετοχή στα εν λόγω μέτρα ένταξης, όπως μαθήματα γλώσσας, αγωγής του πολίτη, επαγγελματικής κατάρτισης και άλλα μαθήματα που σχετίζονται με την απασχόληση, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα μέτρα ένταξης έχουν εύκολη πρόσβαση, παρέχονται δωρεάν, είναι αποτελεσματικά και εύκολα προσβάσιμα και λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές ανάγκες των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών.

Τροπολογία     50

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(55)  Προκειμένου να εξασφαλίζονται ενιαίες συνθήκες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τη μορφή και το περιεχόμενο των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες αυτές πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή42.

(55)  Για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού μέσω προσδιορισμού της μορφής και του περιεχομένου των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που συνδέονται με το καθεστώς τους, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου*. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

_________________

 

42ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.

 

Τροπολογία     51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  ο υπήκοος τρίτης χώρας ο οποίος, συνεπεία βάσιμου φόβου διώξεως λόγω φυλής, θρησκείας, ιθαγένειας, πολιτικών πεποιθήσεων ή συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα, ευρίσκεται εκτός της χώρας της ιθαγένειάς του και δεν είναι σε θέση ή, λόγω του φόβου αυτού, δεν επιθυμεί να θέσει εαυτόν υπό την προστασία της εν λόγω χώρας ή ο ανιθαγενής ο οποίος, ευρισκόμενος εκτός της χώρας της προηγούμενης συνήθους διαμονής του για τους ίδιους αναφερθέντες λόγους, δεν είναι σε θέση ή, λόγω του φόβου αυτού, δεν επιθυμεί να επιστρέψει σε αυτήν και στον οποίο δεν έχει εφαρμογή το άρθρο 12· «καθεστώς πρόσφυγα»:

(3)  ο υπήκοος τρίτης χώρας ο οποίος, συνεπεία βάσιμου φόβου διώξεως λόγω φυλής, θρησκείας, ιθαγένειας, πολιτικών πεποιθήσεων, φύλου, γενετήσιου προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, αναπηρίας ή συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα, ευρίσκεται εκτός της χώρας της ιθαγένειάς του και δεν είναι σε θέση ή, λόγω του φόβου αυτού, δεν επιθυμεί να θέσει εαυτόν υπό την προστασία της εν λόγω χώρας ή ο ανιθαγενής ο οποίος, ευρισκόμενος εκτός της χώρας της προηγούμενης συνήθους διαμονής του για τους ίδιους αναφερθέντες λόγους, δεν είναι σε θέση ή, λόγω του φόβου αυτού, δεν επιθυμεί να επιστρέψει σε αυτήν και στον οποίο δεν έχει εφαρμογή το άρθρο 12· «καθεστώς πρόσφυγα»:

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  ο (η) σύζυγος του δικαιούχου διεθνούς προστασίας ή ο (η) σύντροφος που διατηρεί σταθερή σχέση με το εν λόγω πρόσωπο σε ελεύθερη ένωση, υπό την προϋπόθεση ότι το δίκαιο ή η πρακτική του οικείου κράτους μέλους αντιμετωπίζει τα άγαμα ζεύγη κατά τρόπο παρόμοιο με τον ισχύοντα για τα έγγαμα ζεύγη βάσει του δικαίου περί υπηκόων τρίτων χωρών·

α)  ο/η σύζυγος του δικαιούχου διεθνούς προστασίας ή ο/η σύντροφος που διατηρεί σταθερή σχέση με το εν λόγω πρόσωπο σε ελεύθερη ένωση, υπό την προϋπόθεση ότι το δίκαιο ή η πρακτική του οικείου κράτους μέλους αντιμετωπίζει τα άγαμα ζεύγη κατά τρόπο παρόμοιο με τον ισχύοντα για τα έγγαμα ζεύγη βάσει της σχετικής εθνικής νομοθεσίας·

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τα ανήλικα τέκνα των ζευγών του στοιχείου α) ή του δικαιούχου διεθνούς προστασίας, υπό την προϋπόθεση ότι είναι άγαμα, ανεξαρτήτως αν γεννήθηκαν εντός ή εκτός γάμου ή αν είναι υιοθετημένα, όπως ορίζεται από την εθνική νομοθεσία·

β)  τα ανήλικα τέκνα των ζευγών του στοιχείου α) ή του δικαιούχου διεθνούς προστασίας, τα ενήλικα τέκνα των οποίων φέρουν το βάρος, ανεξαρτήτως του αν γεννήθηκαν εντός ή εκτός γάμου ή αν είναι υιοθετημένα, όπως ορίζεται ή αναγνωρίζεται από το εθνικό δίκαιο, καθώς και τα τέκνα επί των οποίων ασκούν τη γονική μέριμνα·

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  ο πατέρας, η μητέρα ή άλλος ενήλικος υπεύθυνος για τον δικαιούχο διεθνούς προστασίας βάσει νόμου ή της πρακτικής του οικείου κράτους μέλους, αν ο εν λόγω δικαιούχος είναι ανήλικος και άγαμος· «ανήλικος»:

γ)  εφόσον ο δικαιούχος διεθνούς προστασίας είναι ανήλικος, ο πατέρας, η μητέρα ή άλλος ενήλικος υπεύθυνος για τον εν λόγω δικαιούχο, βάσει νόμου ή της πρακτικής του οικείου κράτους μέλους·

Τροπολογία     55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο ανιθαγενής ηλικίας κάτω των 18 ετών· «ασυνόδευτος ανήλικος»:

(10)  ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο ανιθαγενής ηλικίας κάτω των 18 ετών· «ασυνόδευτος ανήλικος». Αυτό αξιολογείται, εφόσον προκύπτει περίπτωση, κατά τον χρόνο της αιτήσεώς του για την παροχή διεθνούς προστασίας·

Τροπολογία     56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  η περαιτέρω αίτηση διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε οποιοδήποτε κράτος μέλος μετά τη λήψη τελεσίδικης απόφασης επί προηγούμενης αίτησης, περιλαμβανομένων περιπτώσεων όπου ο αιτών ρητά ανακάλεσε την αίτησή του ή περιπτώσεων όπου η αποφαινόμενη αρχή απέρριψε αίτηση ως εγκαταλελειμμένη μετά τη σιωπηρή της ανάκληση· «αποφαινόμενη αρχή»:

διαγράφεται

Τροπολογία     57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  κάθε οιονεί δικαστική ή διοικητική αρχή κράτους μέλους υπεύθυνη για την εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας και αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων πρωτοβαθμίως στις εν λόγω υποθέσεις·

(16)  «αποφαινόμενη αρχή»: κάθε δικαστική, οιονεί δικαστική ή διοικητική αρχή κράτους μέλους υπεύθυνη για την εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας και αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων πρωτοβαθμίως στις εν λόγω υποθέσεις·

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  «κηδεμόνας»: πρόσωπο ή οργάνωση που έχει ορισθεί από τις αρμόδιες αρχές για να συνδράμει και να αντιπροσωπεύει ασυνόδευτο ανήλικο σε διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, ώστε να διασφαλίζει το μείζον συμφέρον του τέκνου και να ασκεί νομική ικανότητα για λογαριασμό του οσάκις είναι αναγκαίο.

(19)  «κηδεμόνας»: πρόσωπο ή οργάνωση που έχει ορισθεί από τις αρμόδιες αρχές για να συνδράμει και να αντιπροσωπεύει ασυνόδευτο ανήλικο σε διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, ώστε να διαφυλάσσει το μείζον συμφέρον του τέκνου και την ευημερία του και να ασκεί νομική ικανότητα για λογαριασμό του οσάκις είναι αναγκαίο.

Τροπολογία     59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη διατηρούν τη δυνατότητα χορήγησης του καθεστώτος πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας στα μέλη της οικογένειας σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία τους, ανεξάρτητα από το αν υπόκεινται σε κίνδυνο δίωξης ή σοβαρής βλάβης, προκειμένου να καθοριστεί ενιαίο νομικό καθεστώς εντός της οικογένειας.

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο αιτών υποβάλλει όλα τα στοιχεία που διαθέτει και τα οποία τεκμηριώνουν την αίτηση διεθνούς προστασίας. Συνεργάζεται με την αποφαινόμενη αρχή και παραμένει παρών και διαθέσιμος σε όλη της διάρκεια της διαδικασίας.

1.  Ο αιτών υποβάλλει όλα τα στοιχεία που διαθέτει και τα οποία τεκμηριώνουν την αίτηση διεθνούς προστασίας. Ο αιτών συνεργάζεται με την αποφαινόμενη αρχή καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας, τούτο δε και κατά την αξιολόγηση των σχετικών στοιχείων της αίτησης. Ο αιτών παραμένει παρών και διαθέσιμος σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Όταν, λόγω ελαφρυντικών περιστάσεων, ο αιτών δεν είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι εν λόγω ελαφρυντικές περιστάσεις λαβάνονται υπόψη κατά τη λήψη οιασδήποτε απόφασης σχετικά με τον αιτούντα ή της αίτησής του/της για παροχή διεθνούς προστασίας.

Τροπολογία     61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 στοιχεία συνίστανται σε δηλώσεις του αιτούντος και σε όλα τα έγγραφα που έχει ο αιτών στη διάθεσή του σχετικά με την ηλικία του, το προσωπικό του ιστορικό, συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού των οικείων συγγενών του, την ταυτότητα, την (τις) ιθαγένεια(-ες), τη (τις) χώρα(-ες) και το (τα) μέρος(-η) προηγούμενης διαμονής του, προηγούμενες αιτήσεις [διεθνούς προστασίας και τα αποτελέσματα τυχόν ταχείας διαδικασίας επανεγκατάστασης όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXX/XX [κανονισμός για την επανεγκατάσταση]], τα δρομολόγια που ακολούθησε, τα ταξιδιωτικά του έγγραφα και τους λόγους για τους οποίους ζητεί διεθνή προστασία.

2.  Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 στοιχεία συνίστανται σε δηλώσεις του αιτούντος και σε όλα τα έγγραφα που έχει ο αιτών στη διάθεσή του σχετικά με την ηλικία του, το προσωπικό του ιστορικό, συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού των οικείων συγγενών του, την ταυτότητα, την (τις) ιθαγένεια(-ες), τη (τις) χώρα(-ες) και το (τα) μέρος(-η) προηγούμενης διαμονής του, προηγούμενες αιτήσεις [διεθνούς προστασίας και τα αποτελέσματα τυχόν ταχείας διαδικασίας επανεγκατάστασης, τα δρομολόγια που ακολούθησε, τα ταξιδιωτικά του έγγραφα και τους λόγους για τους οποίους ζητεί διεθνή προστασία.

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η αποφαινόμενη αρχή αξιολογεί τα σχετικά στοιχεία της αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 33 του κανονισμού (EU) αριθ. XXX/XXX [κανονισμός για τις διαδικασίες.]

3.  Η αποφαινόμενη αρχή αξιολογεί τα σχετικά στοιχεία της αίτησης για διεθνή προστασία σύμφωνα με το άρθρο 33 του κανονισμού (EU) αριθ. XXX/XXX [κανονισμός για τις διαδικασίες.]

Τροπολογία     63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Το γεγονός ότι ο αιτών έχει ήδη υποστεί δίωξη ή σοβαρή βλάβη ή άμεσες απειλές τέτοιας δίωξης ή βλάβης θεωρείται ως σοβαρή ένδειξη ότι είναι βάσιμος ο φόβος του αιτούντος ότι θα υποστεί δίωξη ή ότι διατρέχει πραγματικό κίνδυνο σοβαρής βλάβης, εκτός εάν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για να πιστεύει κανείς ότι η εν λόγω δίωξη ή σοβαρή βλάβη δεν θα επαναληφθεί.

4.  Το γεγονός ότι ο αιτών έχει ήδη υποστεί δίωξη ή σοβαρή βλάβη ή άμεσες απειλές τέτοιας δίωξης ή βλάβης θεωρείται ως σοβαρή ένδειξη ότι είναι βάσιμος ο φόβος του αιτούντος ότι θα υποστεί δίωξη ή ότι διατρέχει πραγματικό κίνδυνο σοβαρής βλάβης.

Τροπολογία     64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Οσάκις ορισμένες πτυχές των δηλώσεων του αιτούντος δεν τεκμηριώνονται με έγγραφα ή άλλες αποδείξεις, δεν απαιτούνται πρόσθετες αποδείξεις όσον αφορά τις εν λόγω πτυχές, όταν πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

5.  Οσάκις ορισμένες πτυχές των δηλώσεων του αιτούντος δεν τεκμηριώνονται με έγγραφα ή άλλες αποδείξεις, δεν απαιτούνται πρόσθετες αποδείξεις όσον αφορά τις εν λόγω πτυχές και αναγνωρίζεται στον αιτούντα το ευεργέτημα της αμφιβολίας, όταν πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  ο αιτών έχει καταβάλει πραγματική προσπάθεια να τεκμηριώσει την αίτησή του·

α)  ο αιτών έχει καταβάλει πραγματική προσπάθεια να τεκμηριώσει την αίτησή του για διεθνή προστασία·

Τροπολογία     66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  έχουν υποβληθεί όλα τα συναφή στοιχεία, τα οποία έχει ο αιτών στη διάθεσή του και έχει δοθεί ικανοποιητική εξήγηση για την τυχόν έλλειψη άλλων λυσιτελών στοιχείων·

β)  έχουν υποβληθεί όλα τα συναφή στοιχεία, τα οποία έχει ο αιτών στη διάθεσή του·

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  ο αιτών αιτήθηκε την παροχή διεθνούς προστασίας το νωρίτερο δυνατόν, εκτός εάν αποδείξει ότι υπήρχε σοβαρός λόγος που τον εμπόδισε να το πράξει·

διαγράφεται

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σύμβασης της Γενεύης και της ευρωπαϊκής σύμβασης για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, σε έναν αιτούντα που υποβάλλει περαιτέρω αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός για τις διαδικασίες] δεν αναγνωρίζεται καταρχήν καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας εάν ο κίνδυνος δίωξης ή σοβαρής βλάβης βασίζεται σε περιστάσεις που ο αιτών προκάλεσε εσκεμμένως μετά την αναχώρησή του από τη χώρα καταγωγής.

3.  Υπό την προϋπόθεση ότι κάθε απόφαση που λαμβάνεται σχετικά με την αίτηση διεθνούς προστασίας είναι απολύτως σύμφωνη προς τις διατάξεις της σύμβασης της Γενεύης, της Ευρωπαϊκής σύμβασης για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε έναν αιτούντα που υποβάλλει περαιτέρω αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός για τις διαδικασίες] ενδέχεται να μην αναγνωριστεί καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας εάν ο κίνδυνος δίωξης ή σοβαρής βλάβης βασίζεται σε περιστάσεις που ο αιτών προκάλεσε εσκεμμένως μετά την αναχώρησή του από τη χώρα καταγωγής με μοναδικό στόχο την απόκτηση διεθνούς προστασίας. Εξαιρούνται οποιεσδήποτε περιστάσεις ανεξάρτητες από την βούληση του αιτούντος, μεταξύ άλλων αλλά όχι μόνο, ο γενετήσιος προσανατολισμός του και οι θρησκευτικές πεποιθήσεις του, τις οποίες ενδέχεται να είχε αποκρύψει σε διαφορετικό βαθμό στη χώρα καταγωγής του.

Τροπολογία     69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι φορείς δίωξης ή σοβαρής βλάβης μπορεί να είναι μόνο:

Οι φορείς δίωξης ή σοβαρής βλάβης μπορεί να είναι:

Τροπολογία     70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η προστασία κατά της δίωξης ή της σοβαρής βλάβης μπορεί να παρέχεται μόνο από τους ακόλουθους φορείς:

1.  Η προστασία κατά της δίωξης ή της σοβαρής βλάβης μπορεί να παρέχεται μόνο από:

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  ομάδες ή οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων διεθνών οργανισμών, που ελέγχουν το κράτος ή σημαντικό μέρος του εδάφους του κράτους,

β)  ομάδες ή οργανώσεις, εντεταλμένες από το κράτος και ελέγχουν το κράτος ή σημαντικό μέρος του εδάφους του κράτους,

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

υπό την προϋπόθεση ότι επιθυμούν να προσφέρουν προστασία σύμφωνα με την παράγραφο 2 και είναι σε θέση να το πράξουν.

εφόσον το επιθυμούν και έχουν τη δυνατότητα να παράσχουν πλήρη, αποτελεσματική και διαρκή προστασία κατά της δίωξης ή της σοβαρής βλάβης.

Τροπολογία     73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η προστασία κατά της δίωξης ή της σοβαρής βλάβης είναι αποτελεσματική και μη προσωρινή. Η εν λόγω προστασία θεωρείται ότι παρέχεται κατά κανόνα όταν οι φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 λαμβάνουν εύλογα μέτρα για να αποτρέψουν τη δίωξη ή την πρόκληση σοβαρής βλάβης, μεταξύ άλλων με τη λειτουργία αποτελεσματικού νομικού συστήματος για τον εντοπισμό, την ποινική δίωξη και τον κολασμό πράξεων που συνιστούν δίωξη ή σοβαρή βλάβη, και όταν ο αιτών έχει πρόσβαση στην προστασία αυτή.

διαγράφεται

Τροπολογία     74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οσάκις οι αποφαινόμενες αρχές αξιολογούν εάν διεθνής οργανισμός ελέγχει ένα κράτος ή σημαντικό μέρος του εδάφους του και παρέχει προστασία όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2, βασίζονται σε οποιεσδήποτε οδηγίες που παρέχονται στη σχετική ενωσιακή νομοθεσία, ιδιαίτερα στις διαθέσιμες πληροφορίες για τη χώρα καταγωγής σε επίπεδο Ένωσης και στην κοινή ανάλυση των πληροφοριών για τη χώρα καταγωγής που αναφέρονται στα άρθρα 8 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XX [κανονισμός σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο].

3.  Οσάκις οι αποφαινόμενες αρχές αξιολογούν εάν διεθνής οργανισμός ελέγχει ένα κράτος ή σημαντικό μέρος του εδάφους του και παρέχει προστασία όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2, μπορούν να λαμβάνουν υπόψη οποιεσδήποτε οδηγίες που παρέχονται στη σχετική ενωσιακή νομοθεσία, ιδιαίτερα στις διαθέσιμες πληροφορίες για τη χώρα καταγωγής σε επίπεδο Ένωσης και στην κοινή ανάλυση των πληροφοριών για τη χώρα καταγωγής που αναφέρονται στα άρθρα 8 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XX [κανονισμός σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο].

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Στα πλαίσια της αξιολόγησης των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, η αποφαινόμενη αρχή αποφασίζει ότι ο αιτών δεν χρήζει διεθνούς προστασίας εάν μπορεί νόμιμα και με ασφάλεια να ταξιδέψει και να γίνει δεκτός σε ένα τμήμα της χώρας καταγωγής και μπορεί λογικά να αναμένεται ότι θα εγκατασταθεί εκεί και αν, στο εν λόγω τμήμα της χώρας:

1.  Στα πλαίσια της αξιολόγησης των αιτήσεων διεθνούς προστασίας και υπό την προϋπόθεση ότι το κράτος ή όργανα του κράτους δεν είναι οι φορείς δίωξης ή σοβαρής βλάβης, η αποφαινόμενη αρχή μπορεί να αποφασίσει ότι ο αιτών δεν χρήζει διεθνούς προστασίας εάν μπορεί νόμιμα και με ασφάλεια να ταξιδέψει και να γίνει δεκτός σε ένα τμήμα της χώρας καταγωγής και μπορεί λογικά να αναμένεται ότι θα εγκατασταθεί εκεί και αν, στο εν λόγω τμήμα της χώρας:

Τροπολογία     76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  έχει πρόσβαση σε προστασία κατά της δίωξης ή της σοβαρής βλάβης.

β)  έχει πρόσβαση σε πλήρη, αποτελεσματική και διαρκή προστασία κατά της δίωξης ή της σοβαρής βλάβης.

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η αξιολόγηση της διαθεσιμότητας της εγχώριας προστασίας διενεργείται αφού αποδειχθεί από την αποφαινόμενη αρχή ότι διαφορετικά θα εφαρμόζονταν τα κριτήρια αναγνώρισης. Το βάρος της απόδειξης της διαθεσιμότητας της εγχώριας προστασίας φέρει η αποφαινόμενη αρχή. Δεν απαιτείται από τον αιτούντα να αποδείξει ότι, προτού ζητήσει διεθνή προστασία, εξάντλησε όλες τις δυνατότητες για τη χορήγηση προστασίας στη δική του χώρα καταγωγής.

2.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 παράγραφος 1, το βάρος της απόδειξης της διαθεσιμότητας της εγχώριας προστασίας φέρει η αποφαινόμενη αρχή. Τούτο δεν εμποδίζει τον αιτούντα να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για να αντικρούσει τυχόν διαπίστωση της αποφαινόμενης αρχής όσον αφορά τη διαθεσιμότητα της εγχώριας προστασίας. Δεν απαιτείται από τον αιτούντα να αποδείξει ότι, προτού ζητήσει διεθνή προστασία, εξάντλησε όλες τις δυνατότητες για τη χορήγηση προστασίας στη δική του χώρα καταγωγής.

Τροπολογία     78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Κατά την εξέταση των γενικών περιστάσεων που επικρατούν στο εν λόγω τμήμα της χώρας που είναι η πηγή της προστασίας όπως αναφέρεται στο άρθρο 7, λαμβάνονται υπόψη η προσβασιμότητα, η αποτελεσματικότητα και η διάρκεια της εν λόγω προστασίας. Κατά την εξέταση των προσωπικών περιστάσεων του αιτούντος λαμβάνονται ιδίως υπόψη η υγεία, η ηλικία, το φύλο, ο γενετήσιος προσανατολισμός, η ταυτότητα του φύλου και η κοινωνική τάξη, σε συνδυασμό με την αξιολόγηση του κατά πόσον η ζωή στο εν λόγω τμήμα της χώρας καταγωγής που θεωρείται ασφαλές θα επέφερε αδικαιολόγητες δυσχέρειες στον αιτούντα.

4.  Κατά την εξέταση των γενικών περιστάσεων που επικρατούν στο εν λόγω τμήμα της χώρας που είναι η πηγή της προστασίας όπως αναφέρεται στο άρθρο 7, λαμβάνονται υπόψη η προσβασιμότητα, η αποτελεσματικότητα και η διάρκεια της εν λόγω προστασίας. Κατά την εξέταση των προσωπικών περιστάσεων του αιτούντος λαμβάνονται ιδίως υπόψη η υγεία, η ηλικία, το φύλο, ο γενετήσιος προσανατολισμός, η ταυτότητα του φύλου, η εθνοτική καταγωγή, η ιδιότητα μέλους σε εθνική μειονότητα, η υγεία και η κοινωνική τάξη, σε συνδυασμό με την αξιολόγηση του κατά πόσον η ζωή στο εν λόγω τμήμα της χώρας καταγωγής που θεωρείται ασφαλές θα επέφερε αδικαιολόγητες δυσχέρειες στον αιτούντα.

Τροπολογία     79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Πριν ληφθεί απόφαση μη παροχής διεθνούς προστασίας σε ανήλικο, είτε συνοδευόμενο είτε ασυνόδευτο, με βάση την διαθεσιμότητα εγχώριας προστασίας, διεξάγεται επίσημη διαδικασία καθορισμού του μείζονος συμφέροντος του ανήλικου. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι ασυνόδευτος ανήλικος, η διαθεσιμότητα κατάλληλης φροντίδας, ρυθμίσεις για την επιμέλιεά του, καθώς και βιώσιμες λύσεις για την ανάπτυξή του θα πρέπει να εξετάζονται στο πλαίσιο της αξιολόγησης του κατά πόσον υπάρχει πραγματικά προστασία στην περιοχή στην οποία υποτίθεται ότι παρέχεται εσωτερική προστασία.

Τροπολογία     80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  είναι αρκούντως σοβαρή λόγω της φύσης ή της επανάληψής της ώστε να συνιστά σοβαρή παραβίαση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικά των δικαιωμάτων από τα οποία δεν χωρεί παρέκκλιση βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 2 της ευρωπαϊκής σύμβασης για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών· ή

α)  είναι αρκούντως σοβαρή λόγω της φύσης ή της επανάληψής της ώστε να συνιστά σοβαρή παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικά των δικαιωμάτων από τα οποία δεν χωρεί παρέκκλιση βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 2 της ευρωπαϊκής σύμβασης για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών· or

Τροπολογία     81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  πράξεων σωματικής ή ψυχικής βίας, συμπεριλαμβανομένων πράξεων σεξουαλικής βίας·

α)  πράξεων σωματικής ή ψυχικής βίας, συμπεριλαμβανομένων πράξεων σεξουαλικής βίας και/ή εμπορίας ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση·

Τροπολογία     82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  ποινικής δίωξης ή επιβολής ποινής για την άρνηση εκπλήρωσης στρατιωτικής θητείας σε σύρραξη, εάν η εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας θα συμπεριλάμβανε εγκλήματα ή πράξεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των λόγων εξαίρεσης που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2·

ε)  ποινικής δίωξης ή επιβολής ποινής για την άρνηση εκπλήρωσης στρατιωτικής θητείας για ηθικούς, θρησκευτικούς ή πολιτικούς λόγους ή λόγω ιδιαίτερης εθνικής ταυτότητας ή ιθαγένειας και, ειδικότερα, εάν η εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας θα συμπεριλάμβανε εγκλήματα ή πράξεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των λόγων εξαίρεσης που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2·

Τροπολογία     83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  πράξεων που στοχεύουν το φύλο ή τα παιδιά.

στ)  στ) πράξεων που στοχεύουν το φύλο ή τα παιδιά, όπως η στρατολόγηση ανηλίκων, ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων, οι καταναγκαστικοί γάμοι, η εμπορία παιδιών και η παιδική εργασία, η ενδοοικογενειακή βία, η εμπορία ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση, οι παραβιάσεις των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων.

Τροπολογία    84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  η έννοια μιας ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας περιλαμβάνει, ιδίως, μια ομάδα στην οποία:

δ)  η έννοια της ιδιότητας του μέλους μιας ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας περιλαμβάνει, ιδίως, μια ομάδα στην οποία:

Τροπολογία    85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  τα μέλη έχουν κοινά εγγενή χαρακτηριστικά ή κοινό ιστορικό παρελθόν το οποίο δεν μπορεί να μεταβληθεί ή έχουν από κοινού χαρακτηριστικά ή πεποιθήσεις τόσο θεμελιώδους σημασίας για την ταυτότητα ή τη συνείδηση ώστε ένα πρόσωπο να μην πρέπει να αναγκάζεται να τις αποκηρύξει και

-  τα μέλη έχουν κοινά εγγενή χαρακτηριστικά ή κοινό ιστορικό παρελθόν το οποίο δεν μπορεί να μεταβληθεί ή έχουν από κοινού χαρακτηριστικά ή πεποιθήσεις τόσο θεμελιώδους σημασίας για την ταυτότητα ή τη συνείδηση ώστε ένα πρόσωπο να μην πρέπει να αναγκάζεται να τις αποκηρύξει ή

Τροπολογία    86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα καταγωγής, η έννοια μπορεί να περιλαμβάνει ομάδα που βασίζεται στο κοινό χαρακτηριστικό του γενετήσιου προσανατολισμού (ένας όρος που δεν μπορεί να νοηθεί ως περιλαμβάνων πράξεις θεωρούμενες αξιόποινες κατά το εθνικό δίκαιο των κρατών μελών)· λαμβάνονται δεόντως υπόψη πτυχές συνδεόμενες με το φύλο, συμπεριλαμβανόμενης της ταυτότητας του φύλου, κατά τον καθορισμό της ιδιότητας μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας ή τον προσδιορισμό χαρακτηριστικού αυτής της ομάδας·

ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα καταγωγής, η έννοια περιλαμβάνει ομάδα που βασίζεται στο κοινό χαρακτηριστικό του γενετήσιου προσανατολισμού και πτυχές συνδεόμενες με το φύλο, συμπεριλαμβανόμενων της ταυτότητας του φύλου, της έκφρασης φύλου και των χαρακτηριστικών φύλου, καθώς και του γεγονότος ότι υπήρξε θύμαεμπορίας για σεξουαλική εκμετάλλευση· Οι πτυχές αυτές λαμβάνονται δεόντως υπόψη κατά τον καθορισμό της ιδιότητας μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας ή τον προσδιορισμό χαρακτηριστικού αυτής της ομάδας.

Τροπολογία    87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Κατά την αξιολόγηση του βασίμου του φόβου του αιτούντος ότι θα υποστεί δίωξη, η αποφαινόμενη αρχή δεν μπορεί ευλόγως να αναμένει από έναν αιτούντα να συμπεριφερθεί διακριτικά ή να απέχει από ορισμένες πρακτικές, σε περίπτωση που η εν λόγω συμπεριφορά ή οι πρακτικές αποτελούν εγγενή στοιχεία της ταυτότητάς του, προκειμένου να αποφύγει τον κίνδυνο δίωξης στην χώρα καταγωγής του.

3.  Κατά την αξιολόγηση του βασίμου του φόβου του αιτούντος ότι θα υποστεί δίωξη, η αποφαινόμενη αρχή δεν μπορεί ευλόγως να αναμένει από έναν αιτούντα να συμπεριφερθεί διακριτικά ή να απέχει από ορισμένες πρακτικές, σε περίπτωση που η εν λόγω συμπεριφορά ή οι πρακτικές αποτελούν εγγενή στοιχεία της ταυτότητας ή της συνείδησής του, προκειμένου να αποφύγει τον κίνδυνο δίωξης στην χώρα καταγωγής του.

Τροπολογία     88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  βασίζεται σε ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες που λαμβάνονται από όλες τις σχετικές πηγές, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για τη χώρα καταγωγής σε επίπεδο Ένωσης και της κοινής ανάλυσης των πληροφοριών για τη χώρα καταγωγής που αναφέρονται στα άρθρα 8 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XX [κανονισμός σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο], καθώς και των πληροφοριών και των οδηγιών που εκδίδονται από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες.

β)  λαμβάνει υπόψη τις ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες που λαμβάνονται από όλες τις σχετικές πηγές, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για τη χώρα καταγωγής σε επίπεδο Ένωσης και της κοινής ανάλυσης των πληροφοριών για τη χώρα καταγωγής που αναφέρονται στα άρθρα 8 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XX [κανονισμός σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο], καθώς και των πληροφοριών και των οδηγιών που εκδίδονται από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες.

Τροπολογία    89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής αποκλείεται από το καθεστώς πρόσφυγα εφόσον:

1.  Υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής αποκλείεται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού εφόσον:

Τροπολογία    90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  είναι ένοχος πράξεων που αντιβαίνουν προς τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών όπως ορίζονται στο προοίμιο και στα άρθρα 1 και 2 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

γ)  είναι ένοχος πράξεων που αντιβαίνουν προς τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών όπως ορίζονται στο προοίμιο και στα άρθρα 1 και 2 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, μεταξύ άλλων εάν έχει κριθεί ένοχος συμμετοχής στις δραστηριότητες μιας τρομοκρατικής ομάδας.

Τροπολογία     91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ΤΗ αποφαινόμενη αρχή μπορεί να εφαρμόσει την παράγραφο μόνο αφού έχει διενεργήσει, για κάθε μεμονωμένη περίπτωση, αξιολόγηση των συγκεκριμένων δεδομένων που της έχουν κοινοποιηθεί με σκοπό να καθοριστεί εάν υπάρχουν σοβαροί λόγοι να θεωρηθεί ότι οι πράξεις που διέπραξε το εν λόγω πρόσωπο, το οποίο κατά τα άλλα πληροί τις προϋποθέσεις για ένταξη στο καθεστώς πρόσφυγα, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των στοιχείων α), β) ή γ) του πρώτου εδαφίου.

Τροπολογία     92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στους ανήλικους.

Τροπολογία    93

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 2 στοιχεία β) και γ) , οι ακόλουθες πράξεις χαρακτηρίζονται ως σοβαρά μη πολιτικά εγκλήματα:

διαγράφεται

α)   οι ιδιαίτερα σκληρές πράξεις, σε περίπτωση που η εν λόγω πράξη είναι δυσανάλογη με τον εικαζόμενο πολιτικό σκοπό,

 

β)   οι τρομοκρατικές πράξεις που χαρακτηρίζονται από βία κατά άμαχων πληθυσμών, ακόμα και αν διαπράττονται με τυχόν πολιτικό σκοπό.

 

Τροπολογία    94

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Ο αποκλεισμός ενός ατόμου από το καθεστώς πρόσφυγα εξαρτάται αποκλειστικά από το αν πληρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1 έως 5 και δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε πρόσθετη αξιολόγηση της αναλογικότητας σε σχέση με τη συγκεκριμένη περίπτωση.

διαγράφεται

Τροπολογία    95

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ανάκληση, τερματισμός ή άρνηση ανανέωσης του καθεστώτος πρόσφυγα

Ανάκληση του καθεστώτος πρόσφυγα

 

(This amendment applies throughout the text. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Τροπολογία    96

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η αποφαινόμενη αρχή ανακαλεί, τερματίζει ή αρνείται να ανανεώσει το καθεστώς πρόσφυγα ενός υπηκόου τρίτης χώρας ή ενός ανιθαγενούς, εάν:

1.  Η αποφαινόμενη αρχή ανακαλεί το καθεστώς πρόσφυγα ενός υπηκόου τρίτης χώρας ή ενός ανιθαγενούς, εάν:

Τροπολογία    97

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  μπορεί για εύλογους λόγους να θεωρηθεί ότι το πρόσωπο αυτό συνιστά κίνδυνο για την ασφάλεια του κράτους μέλους στο οποίο ευρίσκεται·

δ)  ο αιτών έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για ιδιαιτέρως σοβαρό έγκλημα και ως εκ τούτου συνιστά κίνδυνο για την κοινότητα του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται·

Τροπολογία    98

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  ο αιτών έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για ιδιαιτέρως σοβαρό έγκλημα και ως εκ τούτου συνιστά κίνδυνο για την κοινότητα του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται·

διαγράφεται

Τροπολογία    99

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  εφαρμόζεται το άρθρο 23 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Τροπολογία    100

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία δ) έως στ), η αποφαινόμενη αρχή μπορεί να αποφασίζει να μην χορηγήσει καθεστώς σε πρόσφυγα, όταν δεν έχει ληφθεί ακόμα τέτοια απόφαση.

2.  Στην περίπτωση που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ), η αποφαινόμενη αρχή μπορεί να αποφασίζει να μην χορηγήσει καθεστώς σε πρόσφυγα, όταν δεν έχει ληφθεί ακόμα τέτοια απόφαση.

Τροπολογία    101

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα πρόσωπα στα οποία έχουν εφαρμογή η παράγραφος 1 στοιχεία δ) έως στ) ή η παράγραφος 2 στοιχεία δ) έως στ) απολαύουν δικαιωμάτων που προβλέπονται ή είναι ανάλογα των προβλεπόμενων στα άρθρα 3, 4, 16, 22, 31, 32 και 33 της σύμβασης της Γενεύης, εφόσον είναι παρόντα στο κράτος μέλος.

3.  Τα πρόσωπα στα οποία έχουν εφαρμογή η παράγραφος 1 στοιχεία δ) ή η παράγραφος 2 απολαύουν δικαιωμάτων που προβλέπονται ή είναι ανάλογα των προβλεπόμενων στα άρθρα 3, 4, 16, 22, 31, 32 και 33 της σύμβασης της Γενεύης, εφόσον είναι παρόντα στο κράτος μέλος.

Τροπολογία     102

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Με την επιφύλαξη του καθήκοντος του πρόσφυγα, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1, να αποκαλύπτει κάθε σχετικό στοιχείο και να προσκομίζει κάθε σχετικό έγγραφο το οποίο έχει στη διάθεσή του, η αποφαινόμενη αρχή που χορήγησε το καθεστώς πρόσφυγα καταδεικνύει σε εξατομικευμένη βάση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει παύσει να είναι πρόσφυγας ή δεν υπήρξε ποτέ πρόσφυγας για τους λόγους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

4.  Με την επιφύλαξη του καθήκοντος του πρόσφυγα, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1, να αποκαλύπτει κάθε στοιχείο που διαθέτει και το οποίο τεκμηριώνει την αίτηση για διεθνή προστασία, η αποφαινόμενη αρχή που χορήγησε το καθεστώς πρόσφυγα καταδεικνύει σε εξατομικευμένη βάση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει παύσει να είναι πρόσφυγας ή δεν υπήρξε ποτέ πρόσφυγας για τους λόγους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία    103

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Οι αποφάσεις της αποφαινόμενης αρχής να ανακαλέσει, να τερματίσει ή να αρνηθεί να ανανεώσει το καθεστώς πρόσφυγα δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο α) τίθενται σε ισχύ μόνο τρεις μήνες μετά τη λήψη της απόφασης, προκειμένου να παρέχεται στον υπήκοο τρίτης χώρας ή ανιθαγενή η δυνατότητα να υποβάλει αίτηση διαμονής στο κράτος μέλος για διαφορετικό λόγο, σύμφωνα με τη σχετική ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

5.  Οι αποφάσεις της αποφαινόμενης αρχής να ανακαλέσει το καθεστώς πρόσφυγα δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο α) τίθενται σε ισχύ μόνο τρεις μήνες μετά τη λήψη της απόφασης, προκειμένου να παρέχεται στον υπήκοο τρίτης χώρας ή ανιθαγενή η δυνατότητα να υποβάλει αίτηση διαμονής στο κράτος μέλος για διαφορετικό λόγο, σύμφωνα με τη σχετική ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

Τροπολογία    104

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για να εφαρμοστεί το άρθρο 14 παράγραφος 1, η αποφαινόμενη αρχή επανεξετάζει το καθεστώς πρόσφυγα, ιδίως:

Κατά την εφαρμογή του άρθρου 14 παράγραφος 1, η αποφαινόμενη αρχή μπορεί να επανεξετάσει το καθεστώς πρόσφυγα, ιδίως σε περίπτωση που οι πληροφορίες για τη χώρα καταγωγής σε επίπεδο Ένωσης και η κοινή ανάλυση των πληροφοριών για τη χώρα καταγωγής που αναφέρονται στα άρθρα 8 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XX [κανονισμός του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο] υποδηλώνουν σημαντική αλλαγή στη χώρα διαμονής η οποία αφορά τις ανάγκες προστασίας του αιτούντος.

Τροπολογία    105

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  σε περίπτωση που οι πληροφορίες για τη χώρα καταγωγής σε επίπεδο Ένωσης και η κοινή ανάλυση των πληροφοριών για τη χώρα καταγωγής που αναφέρονται στα άρθρα 8 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XX [κανονισμός του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο] υποδηλώνουν σημαντική αλλαγή στη χώρα διαμονής η οποία αφορά τις ανάγκες προστασίας του αιτούντος·

διαγράφεται

Τροπολογία    106

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  κατά την ανανέωση, για πρώτη φορά, της άδειας διαμονής που χορηγείται σε έναν πρόσφυγα.

διαγράφεται

Τροπολογία     107

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση ασυνόδευτων ανηλίκων, εκτός αν εξυπηρετεί το μείζον συμφέρον τους.

Τροπολογία     108

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η σοβαρή βλάβη όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 5, συνίσταται σε:

Η σοβαρή βλάβη όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 5, συνίσταται αποκλειστικά σε:

Τροπολογία     109

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία του αιτούντος στη χώρα καταγωγής του· ή

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία     110

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  σοβαρή και προσωπική απειλή κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας αμάχου λόγω αδιάκριτης ασκήσεως βίας σε καταστάσεις διεθνούς ή εσωτερικής ένοπλης σύρραξης.

γ)  σοβαρή απειλή κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας αμάχου λόγω αδιάκριτης ασκήσεως βίας σε καταστάσεις διεθνούς ή εσωτερικής ένοπλης σύρραξης.

Τροπολογία     111

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  βασίζεται σε ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες που λαμβάνονται από όλες τις σχετικές πηγές, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για τη χώρα καταγωγής σε επίπεδο Ένωσης και της κοινής ανάλυσης των πληροφοριών για τη χώρα καταγωγής που αναφέρονται στα άρθρα 8 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XX [κανονισμός του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο], καθώς και των πληροφοριών και των οδηγιών που εκδίδονται από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες.

β)  λαμβάνει υπόψη τις ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες που λαμβάνονται από όλες τις σχετικές πηγές, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για τη χώρα καταγωγής σε επίπεδο Ένωσης και της κοινής ανάλυσης των πληροφοριών για τη χώρα καταγωγής που αναφέρονται στα άρθρα 8 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XX [κανονισμός του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο], καθώς και των πληροφοριών και των οδηγιών που εκδίδονται από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες.

Τροπολογία     112

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1.  Υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής δεν δικαιούται επικουρική προστασία στην περίπτωση που αναγνωρίζεται από τις αρμόδιες αρχές της χώρας κατοικίας του ότι κατέχει τα δικαιώματα και πληροί τις υποχρεώσεις που συνδέονται με την κατοχή της ιθαγένειας της χώρας αυτής, ή αντίστοιχα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Τροπολογία     113

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  έχει διαπράξει σοβαρό έγκλημα·

β)  έχει διαπράξει σοβαρό μη πολιτικής φύσεως έγκλημα εκτός της χώρας στην οποία έχει ζητήσει προστασία προτού γίνει δεκτός ως δικαιούχος επικουρικής προστασίας.

Τροπολογία     114

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  είναι ένοχος πράξεων που αντιβαίνουν προς τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών όπως ορίζονται στο προοίμιο και στα άρθρα 1 και 2 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών·

γ)  είναι ένοχος πράξεων που αντιβαίνουν προς τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών όπως ορίζονται στο προοίμιο και στα άρθρα 1 και 2 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, μεταξύ άλλων εάν έχει κριθεί ένοχος συμμετοχής στις δραστηριότητες μιας τρομοκρατικής ομάδας.

Τροπολογία     115

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η αποφαινόμενη αρχή μπορεί να εφαρμόσει την παράγραφο μόνο αφού έχει διενεργήσει, για κάθε μεμονωμένη περίπτωση, αξιολόγηση των συγκεκριμένων δεδομένων που της έχουν κοινοποιηθεί με σκοπό να καθοριστεί εάν υπάρχουν σοβαροί λόγοι να θεωρηθεί ότι οι πράξεις που διέπραξε το εν λόγω πρόσωπο, το οποίο κατά τα άλλα πληροί τις προϋποθέσεις για ένταξη στο καθεστώς πρόσφυγα, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των στοιχείων α), β), γ), δ) ή ε) του πρώτου εδαφίου:

Τροπολογία     116

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στους ανήλικους.

Τροπολογία     117

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ) έχει εφαρμογή στα πρόσωπα που είναι ηθικοί αυτουργοί ή συμμετέχουν άλλως στη διάπραξη των εγκλημάτων ή πράξεων που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο.

2.  Η παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ) έχει εφαρμογή στα πρόσωπα που είναι ηθικοί αυτουργοί ή συμμετέχουν άλλως στη διάπραξη των εγκλημάτων ή πράξεων που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο.

Τροπολογία    118

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ανάκληση, τερματισμός ή άρνηση ανανέωσης του καθεστώτος επικουρικής προστασίας

Ανάκληση του καθεστώτος επικουρικής προστασίας

 

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Τροπολογία    119

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η αποφαινόμενη αρχή ανακαλεί, τερματίζει ή αρνείται να ανανεώσει το καθεστώς επικουρικής προστασίας ενός υπηκόου τρίτης χώρας ή ενός ανιθαγενούς, εάν:

1.  Η αποφαινόμενη αρχή ανακαλεί το καθεστώς επικουρικής προστασίας ενός υπηκόου τρίτης χώρας ή ενός ανιθαγενούς, εάν:

Τροπολογία     120

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  η εκ μέρους του διαστρέβλωση ή παράλειψη γεγονότων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης πλαστών εγγράφων, υπήρξε αποφασιστική για τη χορήγηση του καθεστώτος επικουρικής προστασίας·

γ)  η εκ μέρους του διαστρέβλωση ή παράλειψη γεγονότων σχετικών με την αίτηση διεθνούς προστασίας υπήρξε αποφασιστική για τη χορήγηση του καθεστώτος επικουρικής προστασίας·

Τροπολογία    121

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  εφαρμόζεται το άρθρο 23 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Τροπολογία     122

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Με την επιφύλαξη του καθήκοντος του υπηκόου τρίτης χώρας ή του ανιθαγενούς, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1, να αποκαλύπτει κάθε σχετικό στοιχείο και να προσκομίζει κάθε σχετικό έγγραφο το οποίο έχει στη διάθεσή του, το κράτος μέλος το οποίο έχει αναγνωρίσει το καθεστώς επικουρικής προστασίας καταδεικνύει σε εξατομικευμένη βάση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει παύσει να δικαιούται ή δεν δικαιούται επικουρική προστασία σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

2.  Με την επιφύλαξη του καθήκοντος του υπηκόου τρίτης χώρας ή του ανιθαγενούς, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1, να αποκαλύπτει κάθε στοιχείο που διαθέτει και το οποίο τεκμηριώνει την αίτηση για διεθνή προστασία, το κράτος μέλος το οποίο έχει αναγνωρίσει το καθεστώς επικουρικής προστασίας καταδεικνύει σε εξατομικευμένη βάση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει παύσει να δικαιούται ή δεν δικαιούται επικουρική προστασία σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία    123

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι αποφάσεις της αποφαινόμενης αρχής να ανακαλέσει, να τερματίσει ή να αρνηθεί να ανανεώσει το καθεστώς επικουρικής προστασίας δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο α) τίθενται σε ισχύ μόνο τρεις μήνες μετά τη λήψη της απόφασης, προκειμένου να παρέχεται στον υπήκοο τρίτης χώρας ή ανιθαγενή η δυνατότητα να υποβάλει αίτηση διαμονής στο κράτος μέλος για διαφορετικό λόγο, σύμφωνα με τη σχετική ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

3.  Οι αποφάσεις της αποφαινόμενης αρχής να ανακαλέσει το καθεστώς επικουρικής προστασίας δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο α) τίθενται σε ισχύ μόνο τρεις μήνες μετά τη λήψη της απόφασης, προκειμένου να παρέχεται στον υπήκοο τρίτης χώρας ή ανιθαγενή η δυνατότητα να υποβάλει αίτηση διαμονής στο κράτος μέλος για διαφορετικό λόγο, σύμφωνα με τη σχετική ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

Τροπολογία    124

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για να εφαρμοστεί το άρθρο 20 παράγραφος 1, η αποφαινόμενη αρχή επανεξετάζει το καθεστώς επικουρικής προστασίας, ιδίως

Κατά την εφαρμογή του άρθρου 20 παράγραφος 1, η αποφαινόμενη αρχή μπορεί να επανεξετάσει το καθεστώς επικουρικής προστασίας, ιδίως σε περίπτωση που οι πληροφορίες για τη χώρα καταγωγής σε επίπεδο Ένωσης και η κοινή ανάλυση των πληροφοριών για τη χώρα καταγωγής που αναφέρονται στα άρθρα 8 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XX [κανονισμός του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο] υποδηλώνουν σημαντική αλλαγή στη χώρα διαμονής η οποία αφορά τις ανάγκες προστασίας του αιτούντος.

Τροπολογία    125

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  σε περίπτωση που οι πληροφορίες για τη χώρα καταγωγής σε επίπεδο Ένωσης και η κοινή ανάλυση των πληροφοριών για τη χώρα καταγωγής που αναφέρονται στα άρθρα 8 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XX [κανονισμός του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο] υποδηλώνουν σημαντική αλλαγή στη χώρα διαμονής η οποία αφορά τις ανάγκες προστασίας του αιτούντος,

διαγράφεται

Τροπολογία    126

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  κατά την ανανέωση, για πρώτη φορά και για δεύτερη φορά, της άδειας διαμονής που χορηγείται σε έναν δικαιούχο επικουρικής προστασίας.

διαγράφεται

Τροπολογία     127

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση ασυνόδευτων ανηλίκων, εκτός αν εξυπηρετεί το μείζον συμφέρον τους.

Τροπολογία    128

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι πρόσφυγες και τα άτομα στα οποία έχει χορηγηθεί καθεστώς επικουρικής προστασίας διαθέτουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν κεφάλαιο. Το παρόν κεφάλαιο δεν θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη σύμβαση της Γενεύης.

1.  Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που θεσπίζονται στη σύμβαση της Γενεύης, οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας διαθέτουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν κεφάλαιο.

Τροπολογία     129

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Εντός των ορίων των διεθνών υποχρεώσεων, η παροχή ευεργετημάτων όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση και την κοινωνική ασφάλιση προϋποθέτει την προηγούμενη χορήγηση άδειας διαμονής.

διαγράφεται

Τροπολογία     130

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, λαμβάνονται υπόψη η ειδική κατάσταση ατόμων με ειδικές ανάγκες, όπως οι ανήλικοι, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, τα άτομα με αναπηρία, οι ηλικιωμένοι, οι έγκυοι, οι άγαμοι γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα, τα θύματα εμπορίας ανθρώπων, πρόσωπα με πνευματικές διαταραχές και πρόσωπα που υπήρξαν θύματα βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλων σοβαρών μορφών ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας εφόσον μια ατομική εκτίμηση της κατάστασής τους καταλήξει στο συμπέρασμα ότι έχουν ειδικές ανάγκες.

4.  Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, λαμβάνονται υπόψη η ειδική κατάσταση ατόμων με ειδικές ανάγκες, όπως οι ανήλικοι, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, τα άτομα με αναπηρία, οι ηλικιωμένοι, οι έγκυοι, οι άγαμοι γονείς που έχουν τέκνα, τα θύματα εμπορίας ανθρώπων, πρόσωπα με πνευματικές διαταραχές και πρόσωπα που υπήρξαν θύματα βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλων σοβαρών μορφών ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας εφόσον μια ατομική εκτίμηση της κατάστασής τους καταλήξει στο συμπέρασμα ότι έχουν ειδικές ανάγκες.

Τροπολογία    131

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου που αφορούν ανηλίκους, το μείζον συμφέρον του παιδιού αποτελεί πρωταρχικό μέλημα για τις σχετικές αρχές.

5.  Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, το μείζον συμφέρον του παιδιού αποτελεί πρωταρχικό μέλημα των κρατών μελών.

Τροπολογία    132

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 22α

 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε απόφαση που λαμβάνεται από την αποφαινόμενη αρχή σύμφωνα με τα κεφάλαια ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V και VI του παρόντος κανονισμού μπορεί να υπόκειται σε έφεση σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει το εθνικό δίκαιο. Στον τελευταίο βαθμό τουλάχιστον χορηγείται η δυνατότητα προσφυγής ή επανεξέτασης, για νομικούς ή πραγματικούς λόγους, ενώπιον δικαστικής αρχής.

Τροπολογία    133

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οσάκις δεν απαγορεύεται από τις διεθνείς υποχρεώσεις της παραγράφου 1, ένας πρόσφυγας ή δικαιούχος επικουρικός προστασίας δύναται να επαναπροωθηθεί, ανεξαρτήτως του αν αναγνωρίζεται επισήμως ως τέτοιος, όταν:

διαγράφεται

α)   υφίστανται εύλογοι λόγοι για να θεωρείται ότι το εν λόγω πρόσωπο αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια του κράτους μέλους στο οποίο ευρίσκεται·

 

β)   δεδομένου ότι έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για τη διάπραξη ιδιαίτερα σοβαρού εγκλήματος, συνιστά κίνδυνο για την κοινωνία του κράτους μέλους αυτού.

 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, το καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας ανακαλείται σύμφωνα με το άρθρο 14 ή το άρθρο 20 αντίστοιχα.

 

Τροπολογία     134

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας, το συντομότερο δυνατόν μετά τη χορήγηση του αντίστοιχου καθεστώτος. Οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται σε γλώσσα την οποία κατανοεί ή ευλόγως εικάζεται ότι κατανοεί ο δικαιούχος και αναφέρουν ρητά τις επιπτώσεις από τη μη τήρηση των υποχρεώσεων που παρατίθενται στο άρθρο 28 σχετικά με την κυκλοφορία στο εσωτερικό της Ένωσης.

Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας, το συντομότερο δυνατόν μετά τη χορήγηση του αντίστοιχου καθεστώτος. Οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται σε γλώσσα την οποία μπορεί να κατανοήσει ο δικαιούχος και αναφέρουν ρητά τις επιπτώσεις από τη μη τήρηση των υποχρεώσεων που παρατίθενται στο άρθρο 28 σχετικά με την κυκλοφορία στο εσωτερικό της Ένωσης καθώς και σε όλα τα δικαιώματα σχετικά με την ένταξη που προβλέπονται στο τμήμα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία     135

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η μορφή και το περιεχόμενο των εν λόγω πληροφοριών καθορίζονται από την Επιτροπή μέσω εκτελεστικών πράξεων που θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης η οποία αναφέρεται στο άρθρο 58 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός για τις διαδικασίες.].

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 42 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, μέσω προσδιορισμού της μορφής και του περιεχομένου των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο.

Τροπολογία     136

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα μέλη της οικογένειας του δικαιούχου διεθνούς προστασίας που δεν πληρούν ατομικώς τις προϋποθέσεις για την αναγνώριση της προστασίας αυτής δικαιούνται να αιτηθούν άδεια διαμονής σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες και εφόσον αυτό συμβιβάζεται με το προσωπικό νομικό καθεστώς του μέλους της οικογένειας.

1.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και με την επιφύλαξη των διατάξεών του, τα μέλη της οικογένειας του δικαιιούχου, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 9, περιλαμβάνουν επίσης τα αδέλφια του δικαιούχου διεθνούς προστασίας. Τα εν λόγω μέλη της οικογένειας του δικαιούχου διεθνούς προστασίας που δεν πληρούν ατομικώς τις προϋποθέσεις για την αναγνώριση της προστασίας αυτής δικαιούνται να αιτηθούν άδεια διαμονής σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες και εφόσον αυτό συμβιβάζεται με το προσωπικό νομικό καθεστώς του μέλους της οικογένειας.

Τροπολογία     137

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Τα κράτη μέλη μπορούν να αρνηθούν την έκδοση άδειας διαμονής σε σύζυγο ή σύντροφο με τον οποίο διατηρεί σταθερή σχέση, όταν αποδεικνύεται ότι ο γάμος ή η συμβίωση συνήφθησαν με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί στο οικείο πρόσωπο να εισέλθει ή να διαμείνει στο κράτος μέλος.

Τροπολογία    138

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή και σε άλλους στενούς συγγενείς οι οποίοι συγκατοικούσαν με την οικογένεια ως τμήμα της κατά τον χρόνο αναχώρησης από τη χώρα καταγωγής ή πριν από την άφιξη του αιτούντος στο έδαφος των κρατών μελών, ήταν δε τότε εξαρτημένοι, εν όλω ή κατά κύριο λόγο, από τον δικαιούχο διεθνούς προστασίας.

6.  Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή και σε άλλους στενούς συγγενείς οι οποίοι συγκατοικούσαν με την οικογένεια ως τμήμα της κατά τον χρόνο αναχώρησης από τη χώρα καταγωγής ή πριν από την άφιξη του αιτούντος στο έδαφος των κρατών μελών.

Τροπολογία     139

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το αργότερο 30 ημέρες μετά τη χορήγηση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας, χορηγείται άδεια διαμονής με χρήση του ενιαίου μορφότυπου όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002.

1.  Το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση το αργότερο 15 ημέρες μετά τη χορήγηση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας, χορηγείται άδεια διαμονής με χρήση του ενιαίου μορφότυπου όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002.

α)  Για τους δικαιούχους του καθεστώτος πρόσφυγα, η άδεια διαμονής έχει διάρκεια τριών ετών και στη συνέχεια ανανεώνεται για περιόδους τριών ετών.

Για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, η άδεια διαμονής έχει διάρκεια πέντε ετών και στη συνέχεια ανανεώνεται για περιόδους πέντε ετών.

β)  Για τους δικαιούχους του καθεστώτος επικουρικής προστασίας, η άδεια διαμονής έχει διάρκεια ενός έτους και στη συνέχεια ανανεώνεται για περιόδους δύο ετών.

 

Τροπολογία    140

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η άδεια διαμονής δεν ανανεώνεται ή ανακαλείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

2.  Με την επιφύλαξη της οδηγίας του Συμβουλίου 2003/109/ΕΚ, η άδεια διαμονής δεν ανανεώνεται ή ανακαλείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Τροπολογία    141

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  όταν οι αρμόδιες αρχές ανακαλούν, τερματίζουν ή αρνούνται να ανανεώσουν το καθεστώς πρόσφυγα ενός υπηκόου τρίτης χώρας σύμφωνα με το άρθρο 14 και το καθεστώς επικουρικής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 20·

α)  όταν οι αρμόδιες αρχές ανακαλούν το καθεστώς πρόσφυγα ενός υπηκόου τρίτης χώρας σύμφωνα με το άρθρο 14 ή το καθεστώς επικουρικής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 20·

Τροπολογία    142

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 23 παράγραφος 2·

διαγράφεται

Τροπολογία    143

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  όταν απαιτείται για λόγους εθνικής ασφάλειας ή δημόσιας τάξης.

γ)  όταν απαιτείται για επιτακτικούς λόγους εθνικής ασφάλειας ή δημόσιας τάξης.

Τροπολογία    144

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι αρμόδιες αρχές χορηγούν στους δικαιούχους καθεστώτος πρόσφυγα ταξιδιωτικά έγγραφα, σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιέχεται στο παράρτημα της σύμβασης της Γενεύης και με τα ελάχιστα χαρακτηριστικά ασφάλειας και βιομετρικών στοιχείων που παρατίθενται στον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2252/2004. Τα εν λόγω ταξιδιωτικά έγγραφα ισχύουν για τουλάχιστον ένα έτος.

1.  Οι αρμόδιες αρχές χορηγούν στους δικαιούχους καθεστώτος πρόσφυγα ταξιδιωτικά έγγραφα, σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιέχεται στο παράρτημα της σύμβασης της Γενεύης και με τα ελάχιστα χαρακτηριστικά ασφάλειας και βιομετρικών στοιχείων που παρατίθενται στον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2252/2004. Τα εν λόγω ταξιδιωτικά έγγραφα ισχύουν για τουλάχιστον πέντε έτη.

__________________

__________________

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2252/2004 του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με την καθιέρωση προτύπων για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη χρήση βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα των κρατών μελών (ΕΕ L 385 της 29.12.2004, σ. 1)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2252/2004 του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με την καθιέρωση προτύπων για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη χρήση βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα των κρατών μελών (ΕΕ L 385 της 29.12.2004, σ. 1)

Τροπολογία    145

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι αρμόδιες αρχές εκδίδουν ταξιδιωτικά έγγραφα με τα ελάχιστα χαρακτηριστικά ασφάλειας και βιομετρικών στοιχείων που παρατίθενται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2252/2004 του Συμβουλίου στους δικαιούχους επικουρικής προστασίας οι οποίοι αδυνατούν να εξασφαλίσουν εθνικό διαβατήριο. Τα εν λόγω έγγραφα ισχύουν για τουλάχιστον ένα έτος.

2.  Οι αρμόδιες αρχές εκδίδουν ταξιδιωτικά έγγραφα με τα ελάχιστα χαρακτηριστικά ασφάλειας και βιομετρικών στοιχείων που παρατίθενται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2252/2004 του Συμβουλίου στους δικαιούχους επικουρικής προστασίας οι οποίοι αδυνατούν να εξασφαλίσουν εθνικό διαβατήριο. Τα εν λόγω έγγραφα ισχύουν για τουλάχιστον πέντε έτη.

Τροπολογία     146

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα έγγραφα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 δεν εκδίδονται εάν υφίστανται επιτακτικοί λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δημόσιας τάξης.

3.  Τα έγγραφα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 δεν εκδίδονται εάν υφίστανται επιτακτικοί λόγοι εθνικής ασφάλειας.

Τροπολογία     147

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας απολαύουν ελεύθερη κυκλοφορία εντός του εδάφους του κράτους μέλους που χορήγησε διεθνή προστασία, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος επιλογής του τόπου διαμονής τους στο εν λόγω έδαφος, υπό όρους και περιορισμούς ίδιους με τους ισχύοντες για άλλους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νομίμως στο έδαφος τους και οι οποίοι βρίσκονται σε συγκρίσιμη κατάσταση.

1.  Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας απολαύουν ελεύθερη κυκλοφορία εντός του εδάφους του κράτους μέλους που χορήγησε διεθνή προστασία, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος επιλογής του τόπου διαμονής τους στο εν λόγω έδαφος, υπό όρους και περιορισμούς ίδιους με τους ισχύοντες για άλλους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νομίμως στο έδαφος τους.

Τροπολογία     148

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Εντός των ορίων των διεθνών υποχρεώσεων, δύνανται να επιβληθούν προϋποθέσεις διαμονής σε δικαιούχο διεθνούς προστασίας που λαμβάνει ορισμένα ευεργετήματα κοινωνικής ασφάλισης ή κοινωνικής αρωγής μόνο σε περίπτωση που οι εν λόγω προϋποθέσεις διαμονής είναι απαραίτητες για να διευκολύνουν την ένταξη του δικαιούχου στο κράτος μέλος που χορήγησε την εν λόγω προστασία.

διαγράφεται

Τροπολογία     149

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας δεν διαθέτουν δικαίωμα διαμονής σε άλλα κράτη μέλη από αυτό που τους παρείχε προστασία. Η παρούσα διάταξη δεν θίγει το δικαίωμά τους να υποβάλλουν αίτηση και να γίνονται δεκτοί για διαμονή σε άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, καθώς και το δικαίωμά τους για ελεύθερη κυκλοφορία σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 21 της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν.

1.  Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας δεν διαθέτουν δικαίωμα διαμονής σε άλλα κράτη μέλη από αυτό που τους παρείχε προστασία. Η παρούσα διάταξη δεν θίγει το δικαίωμά τους να υποβάλλουν αίτηση και να γίνονται δεκτοί για διαμονή σε άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας του Συμβουλίου 2009/50/ΕΚ και της εθνικής νομοθεσίας, καθώς και το δικαίωμά τους για ελεύθερη κυκλοφορία σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 21 της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν.

 

_________________

 

Οδηγία 2009/50/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2009, σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης (ΕΕ L 155 της 18.6.2009, σ. 17-29).

 

 

Τροπολογία    150

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τους όρους εργασίας περιλαμβανομένων των όρων αμοιβής και απόλυσης, τις ώρες εργασίας, τις άδειες και αργίες, καθώς και τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας·

α)  τους όρους εργασίας περιλαμβανομένων των όρων αμοιβής και απόλυσης, τις ώρες εργασίας, τις άδειες και αργίες, τη γονική άδεια καθώς και τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας·

Τροπολογία    151

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και την εγγραφή και συμμετοχή σε οργάνωση εργαζομένων ή εργοδοτών ή σε οποιαδήποτε οργάνωση της οποίας τα μέλη ασκούν συγκεκριμένο επάγγελμα, περιλαμβανομένων και των πλεονεκτημάτων που παρέχονται από αυτόν τον τύπο οργάνωσης·

β)  την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και την εγγραφή και συμμετοχή σε οργάνωση εργαζομένων ή εργοδοτών ή σε οποιαδήποτε οργάνωση της οποίας τα μέλη ασκούν συγκεκριμένο επάγγελμα, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων και των πλεονεκτημάτων που παρέχονται από αυτόν τον τύπο οργάνωσης·

Τροπολογία    152

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  εκπαιδευτικά προγράμματα για ενήλικες τα οποία σχετίζονται με την απασχόληση, επαγγελματική κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων μαθημάτων κατάρτισης για την αναβάθμιση δεξιοτήτων, πρακτική εξάσκηση σε χώρους εργασίας·

γ)  εκπαίδευση και εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία σχετίζονται με την απασχόληση, επαγγελματική κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων μαθημάτων κατάρτισης για την αναβάθμιση δεξιοτήτων, πρακτική εξάσκηση σε χώρους εργασίας·

Τροπολογία    153

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  τις υπηρεσίες παροχής συμβουλών που προσφέρονται από γραφεία εύρεσης εργασίας.

δ)  τις υπηρεσίες παροχής συμβουλών και παρακολούθησης που προσφέρονται από γραφεία εύρεσης εργασίας.

Τροπολογία     154

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι αρμόδιες αρχές, οσάκις είναι αναγκαίο, διευκολύνουν την πλήρη πρόσβαση στις δραστηριότητες που αναφέρονται στις παράγραφο 2 στοιχεία γ) και δ).

3.  Οι αρμόδιες αρχές διευκολύνουν την πλήρη πρόσβαση στις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία γ) και δ).

Τροπολογία     155

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι ενήλικες στους οποίους έχει χορηγηθεί διεθνής προστασία διαθέτουν πρόσβαση στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα και σε προγράμματα περαιτέρω κατάρτισης ή επιμόρφωσης, υπό όρους ίδιους με τους ισχύοντες για τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νομίμως στο εν λόγω κράτος μέλος και οι οποίοι βρίσκονται σε συγκρίσιμη κατάσταση.

2.  Οι ενήλικες στους οποίους έχει χορηγηθεί διεθνής προστασία διαθέτουν πρόσβαση στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα και σε προγράμματα περαιτέρω κατάρτισης ή επιμόρφωσης, υπό όρους ίδιους με τους ισχύοντες για τους υπηκόους του κράτους μέλους που χορήγησε την πρποστασία.

Τροπολογία    156

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η πρόσβαση σε ορισμένα ευεργετήματα κοινωνικής αρωγής τα οποία καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία μπορεί να παρέχεται με την προϋπόθεση της πραγματικής συμμετοχής του δικαιούχου διεθνούς προστασίας σε μέτρα ένταξης.

Η πρόσβαση σε ορισμένα ευεργετήματα κοινωνικής αρωγής τα οποία καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία μπορεί να παρέχεται με την προϋπόθεση της πραγματικής συμμετοχής του δικαιούχου διεθνούς προστασίας σε μέτρα ένταξης, με την προϋπόθεση ότι τα μέτρα ένταξης είναι ευκόλως προσβάσιμα, δωρεάν και λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές ανάγκες του εκάστοτε δικαιούχου διεθνούς προστασίας.

Τροπολογία    157

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Για τους δικαιούχους του καθεστώτος επικουρικής προστασίας, τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν την κοινωνική αρωγή που χορηγείται στα βασικά ευεργετήματα.

διαγράφεται

Τροπολογία     158

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας οι οποίοι έχουν ειδικές ανάγκες, π.χ. τις εγκύους, τα άτομα με αναπηρία, τα πρόσωπα που έχουν υποστεί βασανιστήρια, βιασμό ή άλλες σοβαρές μορφές ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας ή τους ανηλίκους που υπήρξαν θύματα οποιασδήποτε μορφής κακομεταχείρισης, αμέλειας, εκμετάλλευσης, βασανιστηρίων, βάναυσης, απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης ή που έχουν υποφέρει από ένοπλες συγκρούσεις παρέχεται επαρκής ιατρική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της θεραπείας για πνευματικές διαταραχές όπου απαιτείται, υπό όρους ίδιους με τους ισχύοντες για τους υπηκόους του κράτους μέλους που έχει χορηγήσει την προστασία αυτή.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)  (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία     159

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το συντομότερο δυνατόν από τη χορήγηση διεθνούς προστασίας και εντός πέντε εργάσιμων ημερών το αργότερο, όπως ορίζεται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΕ αριθ. xxx/xxx [κανονισμός για τις διαδικασίες], οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν την εκπροσώπηση των ασυνόδευτων ανηλίκων από κηδεμόνα ή, όπου χρειάζεται, με την ανάθεση της σχετικής ευθύνης σε οργάνωση επιφορτισμένη με τη μέριμνα και την ευημερία ανηλίκων ή με οποιαδήποτε άλλη ενδεδειγμένη μορφή εκπροσώπησης, συμπεριλαμβανομένης της βασιζόμενης στη νομοθεσία ή σε απόφαση δικαστηρίου.

Όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα διατήρησης του ίδιου κηδεμόνα που είχε διοριστεί μετά την άφιξη του ασυνόδευτου ανηλίκου στην επικράτεια της Ένωσης, το συντομότερο δυνατόν από τη χορήγηση διεθνούς προστασίας και εντός πέντε ημερών το αργότερο, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν την εκπροσώπηση των ασυνόδευτων ανηλίκων από κηδεμόνα ή, όπου χρειάζεται, με την ανάθεση της σχετικής ευθύνης σε οργάνωση επιφορτισμένη με τη μέριμνα και την ευημερία ανηλίκων ή με οποιαδήποτε άλλη ενδεδειγμένη μορφή εκπροσώπησης, συμπεριλαμβανομένης της βασιζόμενης στη νομοθεσία ή σε απόφαση δικαστηρίου.

Τροπολογία     160

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο επίτροπος δεν έχει καταστεί υπεύθυνος για δυσανάλογο αριθμό ασυνόδευτων ανηλίκων ταυτόχρονα, γεγονός που θα τον εμπόδιζε να ασκεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά του και σε κάθε περίπτωση ο μέγιστος αριθμός παιδιών που μπορεί να αναλάβει είναι είκοσι. Τα κράτη μέλη ορίζουν οντότητες ή πρόσωπα που είναι υπεύθυνα να παρακολουθούν, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, ότι οι κηδεμόνες ασκούν τα καθήκοντά τους με ικανοποιητικό τρόπο. Οι εν λόγω οντότητες ή τα πρόσωπα είναι επίσης αρμόδια για την εξέταση των καταγγελιών που υποβάλλονται από ασυνόδευτους ανηλίκους κατά του κηδεμόνα τους. Προς τον σκοπό αυτό, παρέχονται στους ασυνόδευτους ανηλίκους πληροφορίες με συνοπτικό, διαφανή, εύληπτο και ευκόλως προσβάσιμο τρόπο, με χρήση σαφούς και απλής γλώσσας, τόσο προφορικά όσο και με οπτικοποιημένη μορφή, με φιλικό προς τα παιδιά τρόπο και σε γλώσσα που καταλαβαίνουν, για το ποιες είναι αυτές οι οντότητες ή αυτά τα πρόσωπα και για το πώς μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες κατά των επιτρόπων τους εμπιστευτικά και με ασφάλεια.

Τροπολογία     161

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο κηδεμόνας που ορίζεται έχει το καθήκον να εξασφαλίσει ότι ο ανήλικος μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό. Οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν τακτικά την απόδοση του κηδεμόνα που έχει οριστεί.

2.  Ο κηδεμόνας που ορίζεται έχει το καθήκον να εξασφαλίσει ότι ο ανήλικος μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό. Οι υπεύθυνες οντότητες ή πρόσωπα αξιολογούν την απόδοση του κηδεμόνα εντός του πρώτου μήνα από τον διορισμό του και, στη συνέχεια, σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Τροπολογία     162

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  σε ειδικά κέντρα φιλοξενίας ανηλίκων·

γ)  σε ανοικτά ειδικά κέντρα φιλοξενίας ανηλίκων, τα οποία λαμβάνουν υπόψη την ευάλωτη θέση τους και εγγυώνται την ασφάλειά τους·

Τροπολογία     163

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  σε άλλου είδους καταλύματα κατάλληλα για ανηλίκους.

δ)  σε άλλου είδους ανοικτά καταλύματα κατάλληλα για ανηλίκους, τα οποία λαμβάνουν υπόψη την ευάλωτη θέση τους και εγγυώνται την ασφάλειά τους·

Τροπολογία     164

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Σε περίπτωση χορήγησης διεθνούς προστασίας σε ασυνόδευτο ανήλικο ενώ δεν έχει ήδη ξεκινήσει η αναζήτηση της οικογένειάς του, οι αρμόδιες αρχές αρχίζουν την αναζήτησή τους το συντομότερο δυνατόν μετά τη χορήγηση της διεθνούς προστασίας, ενώ προστατεύουν το μείζον συμφέρον του ανήλικου. Εάν η αναζήτηση έχει ήδη ξεκινήσει, θα συνεχιστεί στις περιπτώσεις που κρίνεται κατάλληλο. Σε περιπτώσεις ενδεχόμενης απειλής κατά της ζωής ή της ακεραιότητας του ανηλίκου ή των στενών συγγενών του, ιδίως εάν έχουν παραμείνει στη χώρα καταγωγής, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ούτως ώστε η συλλογή, επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με τα πρόσωπα αυτά να γίνεται σε εμπιστευτική βάση.

5.  Η αναζήτηση της οικογένειας των ασυνόδευτων ανηλίκων αρχίζει το συντομότερο δυνατόν μετά την καταχώριση του αιτήματός τους για διεθνή προστασία. Σε περιπτώσεις ενδεχόμενης απειλής κατά της ζωής ή της ακεραιότητας του ανηλίκου ή των στενών συγγενών του, ιδίως εάν έχουν παραμείνει στη χώρα καταγωγής, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ούτως ώστε η συλλογή, επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με τα πρόσωπα αυτά να γίνεται σε εμπιστευτική βάση, ώστε να μην διακυβεύεται η ασφάλειά τους.

Τροπολογία     165

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Τα άτομα και οι οργανώσεις που ασχολούνται με ασυνόδευτους ανηλίκους λαμβάνουν κατάλληλη κατάρτιση όσον αφορά τα δικαιώματα και τις ανάγκες των ανηλίκων, και τηρούν τις απαιτήσεις για την προστασία των παιδιών όπως αναφέρεται στο άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx/xxx [κανονισμός για τις διαδικασίες].

6.  Τα άτομα και οι οργανώσεις που ασχολούνται με ασυνόδευτους ανηλίκους λαμβάνουν κατάλληλη κατάρτιση όσον αφορά τα δικαιώματα και τις ανάγκες των ανηλίκων, και τηρούν τις απαιτήσεις για την προστασία των παιδιών όπως αναφέρεται στο άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx/xxx [κανονισμός για τις διαδικασίες]. Όταν διορίζεται οργάνωση ως κηδεμόνας, η οργάνωση αυτή ορίζει ένα πρόσωπο υπεύθυνο για την άσκηση των καθηκόντων του κηδεμόνα όσον αφορά τον ασυνόδευτο ανήλικο, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Ο κηδεμόνας εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με την αρχή του μείζονος συμφέροντος του παιδιού, διαθέτει τα αναγκαία προσόντα και την αναγκαία εμπειρογνωμοσύνη για τον σκοπό αυτό και δεν διαθέτει ποινικό μητρώο, ειδικότερα για αδικήματα ή εγκλήματα που σχετίζονται με παιδιά. Οι αρμόδιες αρχές επανεξετάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα το ποινικό μητρώο των ορισθέντων επιτρόπων προκειμένου να εντοπίσουν ενδεχόμενες περιπτώσεις ασυμβίβαστου με τον ρόλο τους. Για να εξασφαλιστεί η ευημερία και κοινωνική ανάπτυξη του ανηλίκου, η αλλαγή του προσώπου που ενεργεί ως κηδεμόνας πραγματοποιείται μόνον όταν κρίνεται αναγκαίο. Οργανώσεις ή ιδιώτες των οποίων τα συμφέροντα συγκρούονται ή θα μπορούσαν ενδεχομένως να συγκρούονται με εκείνα των ασυνόδευτων ανηλίκων δεν ορίζονται ως κηδεμόνες.

Τροπολογία     166

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 37 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας έχουν πρόσβαση σε κατάλυμα υπό όρους ισοδύναμους με τους ισχύοντες για άλλους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νομίμως στο έδαφος των κρατών μελών που βρίσκονται σε συγκρίσιμη κατάσταση.

1.  Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας έχουν πρόσβαση σε κατάλυμα υπό όρους ισοδύναμους με τους ισχύοντες για τους υπηκόους του κράτους μέλους που έχει χορηγήσει την προστασία αυτή.

Τροπολογία     167

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 37 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι πρακτικές της διασποράς σε εθνικό επίπεδο των δικαιούχων εθνικής προστασίας εκτελούνται στο μέτρο του δυνατού χωρίς διακρίσεις έναντι των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και εξασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες όσον αφορά την πρόσβαση σε κατάλυμα.

2.  Οι πρακτικές της διασποράς σε εθνικό επίπεδο των δικαιούχων διεθνούς προστασίας εκτελούνται χωρίς διακρίσεις έναντι των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και εξασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες όσον αφορά την πρόσβαση σε κατάλυμα.

Τροπολογία    168

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 − παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Προκειμένου να διευκολύνεται η ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην κοινωνία, οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας έχουν πρόσβαση σε μέτρα ένταξης που παρέχονται από τα κράτη μέλη, οι διαδικασίες των οποίων θα θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, ιδίως μαθήματα γλώσσας, αγωγής του πολίτη, καθώς και προγράμματα ένταξης και επαγγελματικής κατάρτισης που λαμβάνουν υπόψη της ειδικές ανάγκες τους.

1.  Προκειμένου να προαχθεί και να διευκολυνθεί η ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην κοινωνία, οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας έχουν πρόσβαση σε μέτρα ένταξης που παρέχονται από τα κράτη μέλη, οι διαδικασίες των οποίων θα θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, ιδίως μαθήματα αγωγής του πολίτη, καθώς και προγράμματα ένταξης και επαγγελματικής κατάρτισης, που παρέχονται δωρεάν, είναι εύκολα προσβάσιμα και λαμβάνουν υπόψη της ειδικές ανάγκες τους.

Τροπολογία    169

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Τα κράτη μέλη παρέχουν στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας ουσιαστική πρόσβαση σε μαθήματα γλωσσών, τα οποία δίδονται δωρεάν, από την ημερομηνία κατά την οποία τους χορηγείται διεθνής προστασία.

Τροπολογία    170

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να καταστήσουν υποχρεωτική τη συμμετοχή στα μέτρα ένταξης.

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να καταστήσουν υποχρεωτική τη συμμετοχή στα μέτρα ένταξης, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα ένταξης είναι ευκόλως προσβάσιμα, δωρεάν και λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές ανάγκες του εκάστοτε δικαιούχου διεθνούς προστασίας.

Τροπολογία    171

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2a.  Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν τιμωρητικά μέτρα έναντι των δικαιούχων οι οποίοι αδυνατούν να συμμετάσχουν στα μέτρα ένταξης λόγω συνθηκών που εκφεύγουν του ελέγχου τους ή λόγω ακαταλληλότητας των συγκεκριμένων μέτρων ένταξης.

Τροπολογία    172

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 42

διαγράφεται

Διαδικασία επιτροπής

 

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή [η οποία θεσπίζεται με το άρθρο 58 του xxx του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός για τις διαδικασίες]]. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

 

2.  Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

 

3.  Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, σε συνδυασμό με το άρθρο 5 αυτού.

 

 

 

 

 

 

 

Τροπολογία    173

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 42 α

 

Άσκηση της εξουσιοδότησης

 

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

 

2.  Η εξουσιοδότηση να εκδίδει κατ'εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρεται στο άρθρο 24 ανατίθεται στην Επιτροπή για διάστημα δύο ετών από [την ημερομηνία έναρξης ισχύος της βασικής νομοθετικής πράξης]. Η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση, το αργότερο εννέα μήνες πριν λήξει η περίοδος των δύο ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντίρρηση το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

 

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 24 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

 

4.  Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

 

5.  Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

 

6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 24 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά [δύο μήνες] κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία    174

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος -1 (νέα)

Οδηγία 2003/109/ΕΚ

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1.  Στο άρθρο 4 της οδηγίας 2003/109/ΕΚ, το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο:

 

«Όσον αφορά τα πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί καθεστώς διεθνούς προστασίας, το διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης διεθνούς προστασίας βάσει της οποίας χορηγήθηκε η διεθνής προστασία και της ημερομηνίας χορήγησης της άδειας διαμονής που προβλέπεται στο άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) .../... λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1.»

Τροπολογία     175

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 − παράγραφος 1

Οδηγία 2003/109/ΕΚ

Άρθρο 4 – παράγραφος 3α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3α.   Σε περίπτωση που ο δικαιούχος εντοπίζεται σε άλλο κράτος μέλος από αυτό που του παρείχε διεθνή προστασία, χωρίς να κατέχει δικαίωμα διαμονής ή παραμονής εκεί σύμφωνα με τη σχετική ενωσιακή ή εθνική νομοθεσία, η περίοδος νόμιμης παραμονής πριν από την εν λόγω κατάσταση δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1.»

3α.  Σε περίπτωση που ο δικαιούχος εντοπίζεται σε άλλο κράτος μέλος από αυτό που του παρείχε διεθνή προστασία, και οι αρχές του εν λόγω κράτους μέλους διαπιστώνουν ότι ο δικαιούχος παρέμεινε ή διέμεινε εκεί χωρίς να κατέχει δικαίωμα διαμονής ή παραμονής εκεί σύμφωνα με τη σχετική ενωσιακή ή εθνική νομοθεσία για διάστημα άνω των δύο εβδομάδων και χωρίς σοβαρό και επείγοντα λόγο, η περίοδος νόμιμης παραμονής πριν από την εν λόγω κατάσταση δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, εκτός εάν ο δικαιούχος διεθνούς προστασίας αποδείξει ότι ο λόγος της μετακίνησης οφειλόταν σε καταστάσεις πέραν του ελέγχου του.

 

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται για ασυνόδευτους ανηλίκους.

Τροπολογία     176

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 2

Οδηγία 2003/109/ΕΚ

Άρθρο 26 α – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς το άρθρο 4 παράγραφος 3 στοιχείο α) της παρούσας οδηγίας το αργότερο την [έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς το άρθρο 4 παράγραφος 3 στοιχείο α) της παρούσας οδηγίας το αργότερο την [30 ημέρες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Τροπολογία    177

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 46 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να εφαρμόζεται από την [έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του].

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να εφαρμόζεται από την [τρεις μήνες από την έναρξη ισχύος του].

(1)

ΕΕ C 75 της 10.3.2017, σ. 97.

(2)

Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η προτεινόμενη αναθεώρηση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου (ΚΕΣΑ) προσπαθεί να ανταποκριθεί στις μεταναστευτικές τάσεις των τελευταίων ετών και στην άφιξη μεγάλου αριθμού υπηκόων τρίτων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολλοί από τους οποίους χρήζουν διεθνούς προστασίας. Η πρόταση για νέα επικαιροποίηση του ΚΕΣΑ σε τόσο σύντομο διάστημα μετά την έγκριση της τελευταίας μεταρρύθμισης δεν είναι ενδεχομένως ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλιστεί η πλήρης λειτουργία του συστήματος και η εμπέδωσή του στις εθνικές πολιτικές και πρακτικές. Ωστόσο, η ευκαιρία για μεταρρύθμιση του ΚΕΣΑ θα πρέπει να αξιοποιηθεί για να βελτιωθεί η κοινή πολιτική ασύλου της Ένωσης, η οποία θα πρέπει να βασίζεται σε πραγματική αλληλεγγύη και δίκαιη κατανομή των ευθυνών, για να περάσουμε σταδιακά σε ένα ενιαίο καθεστώς διεθνούς προστασίας με ισχύ σε ολόκληρη την Ένωση, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 78 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Ως εκ τούτου, η εισηγήτρια θεωρεί ότι η πρόταση για μετατροπή της οδηγίας σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση σε κανονισμό αποτελεί ευκαιρία για να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο σε μια σταδιακή, θετική εναρμόνιση προς τα πάνω των προτύπων για τον προσδιορισμό των ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας και για τον καθορισμό των δικαιωμάτων των οποίων πρέπει να απολαύουν τα πρόσωπα αυτά. Ενόσω το σύστημα βρίσκεται υπό πίεση, ουσιαστική σημασία έχει να επιβεβαιωθεί η ευρωπαϊκή παράδοση για το άσυλο που εδράζεται στη σύμβαση της Γενεύης και να ενισχυθούν οι συμπληρωματικές μορφές προστασίας που έχει αναπτύξει σταδιακά η Ένωση με βάση τις κοινές αξίες της.

Με γνώμονα το στοιχείο αυτό, η εισηγήτρια επέδειξε ιδιαίτερη μέριμνα προκειμένου να διασφαλιστεί η κατάλληλη ενσωμάτωση της νομολογίας που έχει αναπτυχθεί από τα δύο ευρωπαϊκά δικαστήρια, στο Λουξεμβούργο και στο Στρασβούργο, στην αναθεωρημένη νομοθετική πράξη, όπως και η ενσωμάτωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κεκτημένου για την καταπολέμηση των διακρίσεων. Η εισηγήτρια έλαβε υπόψη τις πολιτικές και τις πρακτικές που έχουν διαμορφωθεί έως σήμερα από τα κράτη μέλη βάσει της οδηγίας σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση και επιδίωξε τη βελτίωσή της.

Πυξίδα για την πολιτική επιλογή της εισηγήτριας στην παρούσα έκθεση ήταν η λογική της προσέγγισης των δύο καθεστώτων προστασίας και η περαιτέρω εναρμόνιση. Η ισχύουσα πρακτική στα κράτη μέλη και η ίδια η έννοια της αποτελεσματικής προστασίας δεν αιτιολογεί ουσιαστικά τη διάκριση μεταξύ των δύο καθεστώτων. Ειδικότερα, η πραγματικότητα δείχνει ότι η επικουρική προστασία βασίζεται σε μια μη αιτιολογημένη παραδοχή ότι η προστασία έχει πιο προσωρινό χαρακτήρα και είναι περιορισμένη ως προς την αποτελεσματικότητά της.

Επιπλέον, η εισηγήτρια προσπάθησε να συνδυάσει την προστασία με την ένταξη και όχι με τιμωρητικά μέτρα, με την υποστήριξη, ως εκ τούτου, της μακροπρόθεσμης κοινωνικής συνοχής και της ασφάλειας για όλους και με την αποθάρρυνση των δευτερογενών μετακινήσεων. Οι προτεινόμενες τροπολογίες έχουν ως γνώμονα μια γενική μέριμνα για τη μελλοντική λειτουργία του κανονισμού χωρίς να επιβαρύνονται υπερβολικά οι διοικήσεις των κρατών μελών.

Σε αυτό το πλαίσιο, η εισηγήτρια επιθυμεί να τροποποιήσει την προτεινόμενη υποχρεωτική επανεξέταση του χορηγηθέντος καθεστώτος των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, τόσο σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών στη χώρα καταγωγής όσο και κατά την ανανέωση. Μολονότι η εισηγήτρια συμφωνεί ότι οι εξελίξεις στη χώρα καταγωγής, οι οποίες αξιολογούνται με εναρμονισμένο τρόπο από τον Οργανισμό της ΕΕ για το Άσυλο, ενδέχεται να επηρεάζουν τις ανάγκες προστασίας, η συστηματική επανεξέταση θα αποδειχθεί εξαιρετικά απαιτητική από άποψη πόρων για τις αποφαινόμενες αρχές στα κράτη μέλη. Επιπλέον, το να υπόκειται ο δικαιούχος, σε μόνιμη και δυνητική βάση, σε τέτοιου είδους επανεξέταση μπορεί να υπονομεύσει τις προοπτικές ένταξής του στην κοινωνία υποδοχής. Κατά συνέπεια, η εισηγήτρια προτείνει να αποτελεί η επανεξέταση επιλογή των κρατών μελών και να μην επιβληθεί ως αυτόματη και υποχρεωτική συνιστώσα του καθεστώτος ασύλου.

Παράλληλα, η εισηγήτρια δεν επιθυμεί να δει το αναθεωρημένο νομοθέτημα της ΕΕ να οδηγεί σε μείωση της διάρκειας των αδειών διαμονής που χορηγούν σήμερα τα κράτη μέλη στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας που διαμένουν στο έδαφός τους. Για τον λόγο αυτό, προτείνει να τροποποιηθεί η νέα κανονική περίοδος ισχύος των αδειών διαμονής τόσο για τους πρόσφυγες όσο και για τους δικαιούχους επικουρικής προστασίας, προκειμένου να αποτυπώνει καλύτερα την πρακτική που ισχύει σε εθνικό επίπεδο και να παρέχει στους δικαιούχους μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου. Αυτό, με τη σειρά του αποσκοπεί, στο να ενθαρρύνει τους δικαιούχους να επενδύουν στη ζωή τους και, έτσι, να συμβάλλουν στις κοινότητες υποδοχής τους.

Επιπλέον, στόχος των τροπολογιών στο σημείο αυτό είναι να ευθυγραμμιστεί η διάρκεια της άδειας διαμονής για τους πρόσφυγες και για τους δικαιούχους επικουρικής προστασίας. Πράγματι, το καθεστώς του δικαιούχου επικουρικής προστασίας δεν ανταποκρίνεται σε μια πιο πρόσκαιρη ανάγκη για προστασία, αλλά είναι απλώς διαφορετικό δεδομένου ότι δεν εμπίπτει στον νομικό ορισμό και στο καθεστώς του πρόσφυγα. Τα άτομα αυτά, μολονότι δεν είναι «πρόσφυγες» υπό τη στενή έννοια, αντιμετωπίζουν επίσης σημαντικούς κινδύνους στη χώρα καταγωγής τους, δεν μπορούν να επιστρέψουν με ασφάλεια και καλούνται να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους σε μια χώρα που τους παρέχει «καταφύγιο». Είναι, ως εκ τούτου, ουσιώδους σημασίας για τα άτομα αυτά, όσο και για τους πρόσφυγες, να καταβληθεί προσπάθεια για τη δημιουργία ενός νομικού πλαισίου που θα ενθαρρύνει την ένταξή τους. Πέραν της περιόδου ισχύος του τίτλου διαμονής, η λογική αυτή της προσέγγισης των δύο καθεστώτων προστασίας αποτέλεσε τη βάση για μια σειρά από τροπολογίες που κατέθεσε η εισηγήτρια.

Η προστασία από πράξεις δίωξης μπορεί, ωστόσο, να μη συνεπάγεται πάντα ότι κάποιος πρέπει να εγκαταλείψει τη χώρα του. Η εισηγήτρια αναγνωρίζει ότι σε μεμονωμένες περιπτώσεις «καταφύγιο» μπορεί να βρεθεί στο εσωτερικό της ίδιας της χώρας καταγωγής, εφόσον η δίωξη ή η σοβαρή βλάβη προέρχεται από το κράτος ή όργανα που συνδέονται με το κράτος. Η επιβολή στα κράτη μέλη της υποχρέωσης να εξετάζουν εναλλακτικές λύσεις εγχώριας προστασίας αφού η αποφαινόμενη αρχή έχει ήδη αποφασίσει ότι ειδάλλως ο αιτών θα έχρηζε προστασίας, είναι ένα υπερβολικά μεγάλο βήμα. Η εναλλακτική λύση της εγχώριας προστασίας θα πρέπει να διατηρηθεί, σε περιορισμένες περιπτώσεις, μόνο ως επιλογή για τα κράτη μέλη και όχι ως υποχρέωση.

Εν κατακλείδι, οι τροπολογίες που προτείνει η εισηγήτρια ανταποκρίνονται στον συνολικό στόχο της διασφάλισης ορθής αναγνώρισης όσων χρήζουν προστασίας και δυνατότητας να απολαύουν δικαιωμάτων που θα τους βοηθήσουν στην ένταξή τους, οπουδήποτε κι αν διαμένουν στην Ένωση. Η εισηγήτρια επιθυμεί να υπογραμμίσει ότι μεταρρύθμιση του ΚΕΣΑ σημαίνει βελτίωση της προστασίας που παρέχεται σε υπηκόους τρίτων χωρών που την έχουν ανάγκη, σύμφωνα με την παράδοση και τις αξίες της ΕΕ. Η ΕΕ πρέπει να μεριμνά για τη δική της ασφάλεια αλλά αυτά τα δύο θέματα είναι αλληλένδετα – η ΕΕ πρέπει να είναι ασφαλής εάν πρόκειται να εξακολουθήσει να αποτελεί καταφύγιο για όσους δραπετεύουν από τις συγκρούσεις και τη βαρβαρότητα και αναζητούν προστασία. Με το να δίδεται έμφαση στις κυρώσεις και σε πιθανή κατάχρηση του συστήματος είναι πιθανό να ενισχυθεί ένα γενικευμένο αίσθημα ανασφάλειας, τόσο για τα άτομα που χρήζουν προστασίας όσο και για τους πολίτες της ΕΕ. Θα πρέπει να σταλεί και στις δύο κατευθύνσεις ένα θετικό μήνυμα ούτως ώστε οι υπήκοοι τρίτων χωρών που δεν επέλεξαν κατ’ ανάγκη να έρθουν στην ΕΕ να μπορέσουν σύντομα να αισθανθούν ότι είναι κομμάτι μιας κοινωνίας όπου η προστασία και η ασφάλεια συμπορεύονται – αυτή είναι η επιδίωξη της εισηγήτριας μέσα από τις προτάσεις της.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Η ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

Ο κατωτέρω κατάλογος καταρτίζεται σε καθαρά εθελοντική βάση υπό την αποκλειστική ευθύνη της εισηγήτριας. Στην εισηγήτρια κατατέθηκαν απόψεις από τις ακόλουθες οντότητες ή τα ακόλουθα πρόσωπα κατά την κατάρτιση του σχεδίου έκθεσης:

Οντότητα και/ή πρόσωπο

Save the Children

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφύγων και Εξορίστων (ECRE)

Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες

Η επιτροπή Meijers

EUROCITIES (δίκτυο μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων)

ILGA Europe

Ομάδα για τη μεταναστευτική πολιτική

Υπηρεσία των Ιησουιτών για τους Πρόσφυγες στην Ευρώπη

Ajda Mihelčič, Βρυξέλλες


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (8.5.2017)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας και για την τροποποίηση της οδηγίας του Συμβουλίου 2003/109/ΕΚ, της 25ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες

(COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Brando Benifei

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η προτεινόμενη μεταρρύθμιση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου αποσκοπεί στη διαμόρφωση μιας περισσότερο βιώσιμης, δίκαιης και ολιστικής μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ, με βάση τις αρχές της αλληλεγγύης και του δίκαιου καταμερισμού των ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών.

Παρά τις νομοθετικές και πολιτικές προσπάθειες που καταβάλλονται τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο κρατών μελών προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, παραμένει εκκρεμής η εξέταση διαφόρων πτυχών που συνδέονται με την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος ασύλου. Ειδικότερα, εξακολουθούν να υφίστανται διαφορές όσον αφορά τους κανόνες και τα κριτήρια χορήγησης καθεστώτος ασύλου και επικουρικής προστασίας, τα ποσοστά αναγνώρισης μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και τη θέσπιση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων για τους δικαιούχους. Η Επιτροπή προτείνει την κατάργηση της προηγούμενης αναδιατυπωμένης οδηγίας σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα εναρμόνισης νέων κοινών ευρωπαϊκών μέσων. Ο συντάκτης θεωρεί οι μεταρρυθμίσες στο εν λόγω πεδίο είναι ουσιαστικής σημασίας ώστε να επιτευχθεί ο πρωταρχικός στόχος της βελτίωσης της τρέχουσας κατάστασης, ο οποίος θα πρέπει να επιδιώκεται ως βήμα προόδου στον τομέα των ουσιαστικών δικαιωμάτων που χορηγούνται στα άτομα που χρειάζονται προστασία, και όχι απλώς ως λειτουργική διοικητική αναδιοργάνωση ή εξορθολογισμός κανόνων, πρακτικών και διαδικασιών.

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι καίριας σημασίας η δυνατότητα κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην αγορά εργασίας.

Ως εκ τούτου, ο συντάκτης του σχεδίου γνωμοδότησης προτείνει τροπολογίες που αποσκοπούν στη διασφάλιση της δυνατότητας της ενωσιακής νομοθεσίας να επιτρέπει την αξιοποίηση των μέγιστων δυνατοτήτων ανάλογων προοπτικών ένταξης. Κατ’ αρχάς, αυτό σημαίνει ευθυγράμμιση των δικαιωμάτων που χορηγούνται αφενός στους πρόσφυγες και αφετέρου στους δικαιούχους επικουρικής προστασίας, όπως ισχύει ήδη σε ορισμένα κράτη μέλη, ενώ η εν λόγω διάκριση συχνά βασίζεται στην αμφισβητούμενη υπόθεση ότι απαιτείται προστασία περισσότερο προσωρινού χαρακτήρα. Στην πράξη, το γεγονός αυτό δημιουργεί όχι μόνο περιττή διοικητική πολυπλοκότητα, αλλά και τον κίνδυνο άμεσης υπονόμευσης των ευκαιριών των προσφύγων για ενσωμάτωση, για παράδειγμα λόγω της υπερβολικά σύντομης διάρκειας των αδειών διαμονής ή εργασίας -δεδομένου ότι οι δύο αυτές συχνά είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένες- ή λόγω σύνδεσης της ανανέωσης της εν λόγω άδειας διαμονής με την επανεξέταση του καθεστώτος προστασίας, μιας διαδικασίας που, επιπλέον, φαίνεται να είναι δαπανηρή και περιττή. Για παρόμοιους λόγους, ο συντάκτης προτείνει να απαλειφτεί από το κείμενο η δυνατότητα των κρατών μελών να περιορίζουν την κοινωνική αρωγή που χορηγείται στους δικαιούχους επικουρικής προστασίας στα βασικά ευεργετήματα.

Η Επιτροπή επιτρέπει στα κράτη μέλη να καταστήσουν υποχρεωτική τη συμμετοχή των δικαιούχων προστασίας σε μέτρα ένταξης όπως μαθήματα γλώσσας, επαγγελματικής κατάρτισης και άλλα μαθήματα που σχετίζονται με την απασχόληση, προκειμένου να διευκολυνθεί η κοινωνική τους ένταξη. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί πολύτιμο εργαλείο για να μετατραπούν οι βραχυπρόθεσμες προκλήσεις ένταξης σε ευκαιρία για το σύνολο της κοινωνίας, αλλά παράλληλα θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα εν λόγω μέτρα πρέπει να παρέχονται δωρεάν, να είναι διαθέσιμα, εύκολα προσβάσιμα και πάντοτε να λαμβάνουν υπόψη τα δικαιώματα και τις αξίες του δικαιούχου προστασίας. Είναι επίσης αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι η μη συμμετοχή ή η μερική συμμετοχή στα εν λόγω μέτρα δεν θα υπονομεύουν σε καμία περίπτωση το καθεστώς πρόσφυγα του ατόμου, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου για τους πρόσφυγες.

Τέλος, ο συντάκτης διαφωνεί με την τιμωρητική προσέγγιση που επέλεξε η Επιτροπή για τη ρύθμιση των δευτερογενών μετακινήσεων, ενώ θεωρεί, αφετέρου, περισσότερο κατάλληλο ένα σύστημα πιθανών κινήτρων για παραμονή στο κράτος που παρέχει προστασία.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Προβλέπεται μια σειρά ουσιαστικών αλλαγών στην οδηγία 2011/95/ΕΕ της 13ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας (αναδιατύπωση)31. Προκειμένου να εξασφαλίζεται η εναρμόνιση και η μεγαλύτερη σύγκλιση στις αποφάσεις περί ασύλου, καθώς και όσον αφορά το περιεχόμενο της διεθνούς προστασίας, προκειμένου να μειωθούν τα κίνητρα μετακίνησης στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εξασφαλίζεται η ίση μεταχείριση των δικαιούχων διεθνών προστασίας, η εν λόγω οδηγία θα πρέπει να καταργηθεί και να αντικατασταθεί από κανονισμό.

(1)  Προβλέπεται μια σειρά ουσιαστικών αλλαγών στην οδηγία 2011/95/ΕΕ της 13ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας (αναδιατύπωση)31. Προκειμένου να εξασφαλίζεται η εναρμόνιση και η μεγαλύτερη σύγκλιση στις αποφάσεις περί ασύλου, καθώς και όσον αφορά το περιεχόμενο της διεθνούς προστασίας, προκειμένου να ενθαρρύνονται οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας να παραμένουν στο κράτος μέλος που τους παρέχει προστασία και να εξασφαλίζεται η ίση μεταχείριση των δικαιούχων διεθνών προστασίας, η εν λόγω οδηγία θα πρέπει να καταργηθεί και να αντικατασταθεί από κανονισμό.

__________________

__________________

31 ΕΕ L 337 της 20.12.2011, σ. 9.

31 ΕΕ L 337 της 20.12.2011, σ. 9.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Το ΚΕΣΑ βασίζεται σε κοινές απαιτήσεις για τις διαδικασίες ασύλου, για την αναγνώριση και την προστασία που παρέχονται σε επίπεδο Ένωσης, για τις συνθήκες υποδοχής, καθώς και σε ένα σύστημα προσδιορισμού του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για τους αιτούντες άσυλο. Παρά την πρόοδο που επιτεύχθηκε μέχρι τώρα όσον αφορά την προοδευτική ανάπτυξη του ΚΕΣΑ, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τους τύπους των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται, τα ποσοστά αναγνώρισης, τον τύπο της χορηγούμενης προστασίας, το επίπεδο των υλικών συνθηκών υποδοχής και τα ευεργετήματα που παρέχονται στους αιτούντες και στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας. Οι εν λόγω διαφορές αποτελούν σημαντικά κίνητρα για δευτερογενείς μετακινήσεις και υπονομεύουν τον στόχο να διασφαλιστεί ότι όλοι οι αιτούντες απολαύουν ίση μεταχείριση όπου και αν υποβάλλουν αίτηση στην Ένωση.

(3)  Το ΚΕΣΑ βασίζεται σε κοινές απαιτήσεις για τις διαδικασίες ασύλου, για την αναγνώριση και την προστασία που παρέχονται σε επίπεδο Ένωσης, για τις συνθήκες υποδοχής, καθώς και σε ένα σύστημα προσδιορισμού του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για τους αιτούντες άσυλο. Παρά την πρόοδο που επιτεύχθηκε μέχρι τώρα όσον αφορά την προοδευτική ανάπτυξη του ΚΕΣΑ, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τους τύπους των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται, τα ποσοστά αναγνώρισης, τον τύπο της χορηγούμενης προστασίας, το επίπεδο των υλικών συνθηκών υποδοχής και τα ευεργετήματα που παρέχονται στους αιτούντες και στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας. Οι αποκλίσεις αυτές, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι καταστάσεις που επικρατούν στα κράτη μέλη όσον αφορά τη μακροοικονομία και την αγορά εργασίας είναι πολύ διαφορετικές, υπονομεύουν τον στόχο της διασφάλισης τυποποιημένων συνθηκών υποδοχής για όλους τους αιτούντες, οπουδήποτε και αν υποβάλουν αίτηση εντός της Ένωσης.

Τροπολογία     3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Για την καλύτερη λειτουργία του ΚΕΣΑ, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος του Δουβλίνου, θα πρέπει να σημειωθεί σημαντική πρόοδος αναφορικά με τη σύγκλιση των εθνικών συστημάτων ασύλου, με ιδιαίτερη αναφορά στα διαφορετικά ποσοστά αναγνώρισης και το είδος του καθεστώτος προστασίας στα επιμέρους κράτη μέλη. Επιπλέον, οι κανόνες για την επανεξέταση του καθεστώτος θα πρέπει να ενισχυθούν προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι η προστασία χορηγείται μόνο σε όσους την έχουν ανάγκη και για όσον χρόνο χρειάζεται. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να αποφεύγονται οι διαφορετικές πρακτικές όσον αφορά τη διάρκεια των αδειών διαμονής, τα δε δικαιώματα που χορηγούνται στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας θα πρέπει να αποσαφηνιστούν και να εναρμονιστούν περαιτέρω.

(5)  Για την καλύτερη λειτουργία του ΚΕΣΑ, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος του Δουβλίνου, θα πρέπει να σημειωθεί σημαντική πρόοδος αναφορικά με τη σύγκλιση των εθνικών συστημάτων ασύλου, ειδικότερα όσον αφορά στα διαφορετικά ποσοστά αναγνώρισης και το είδος του καθεστώτος προστασίας στα επιμέρους κράτη μέλη Επιπλέον, οι κανόνες για την επανεξέταση του καθεστώτος θα πρέπει να ενισχυθούν προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι η προστασία χορηγείται μόνο σε όσους την έχουν ανάγκη και για όσον χρόνο χρειάζεται. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να αποφεύγονται οι διαφορετικές πρακτικές όσον αφορά τη διάρκεια των αδειών διαμονής, τα δε δικαιώματα που χορηγούνται στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας θα πρέπει να αποσαφηνιστούν και να εναρμονιστούν περαιτέρω.

Τροπολογία     4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Κατά συνέπεια, απαιτείται ένας κανονισμός που θα εξασφαλίζει περισσότερο συνεκτικό επίπεδο εναρμόνισης σε όλη την Ένωση και θα παρέχει υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας δικαίου και διαφάνειας.

(6)  Κατά συνέπεια, απαιτείται ένας κανονισμός που θα εξασφαλίζει ένα ταχύτερο και περισσότερο συνεκτικό επίπεδο εναρμόνισης σε όλη την Ένωση και θα παρέχει υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας δικαίου και διαφάνειας.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Η περαιτέρω προσέγγιση των κανόνων για την αναγνώριση και το περιεχόμενο των καθεστώτων πρόσφυγα και επικουρικής προστασίας θα συμβάλλει επιπλέον στον περιορισμό των δευτερογενών μετακινήσεων των αιτούντων διεθνή προστασία και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας μεταξύ των κρατών μελών, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εν λόγω μετακινήσεις ενδέχεται να έχουν προκληθεί από τυχόν διαφορές στα εθνικά νομικά μέτρα που λαμβάνονται για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας για την αναγνώριση η οποία αντικαθίσταται από τον παρόντα κανονισμό.

(8)  Η περαιτέρω προσέγγιση των κανόνων για την αναγνώριση και το περιεχόμενο των καθεστώτων πρόσφυγα και επικουρικής προστασίας θα συμβάλει επιπλέον στον περιορισμό των δευτερογενών μετακινήσεων των αιτούντων διεθνή προστασία και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και στην επίτευξη υψηλών προτύπων προστασίας στο σύνολο της Ένωσης.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Στους υποψηφίους των οποίων η επανεγκατάσταση γίνεται αποδεκτή θα πρέπει να παρέχεται διεθνής προστασία. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού σχετικά με το περιεχόμενο της διεθνούς προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για την αποθάρρυνση των δευτερογενών μετακινήσεων.

(10)  Στους υποψηφίους των οποίων η επανεγκατάσταση γίνεται αποδεκτή θα πρέπει να παρέχεται διεθνής προστασία. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού σχετικά με το περιεχόμενο της διεθνούς προστασίας.

Τροπολογία     7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: Χάρτης). Ειδικότερα, ο παρών κανονισμός σκοπεί να διασφαλίσει τον πλήρη σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του δικαιώματος ασύλου των αιτούντων άσυλο και των μελών της οικογένειάς τους που τους συνοδεύουν και να προωθήσει την εφαρμογή των άρθρων του Χάρτη που αφορούν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, την ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, το δικαίωμα εκπαίδευσης, την ελευθερία του επαγγέλματος και το δικαίωμα προς εργασία, την επιχειρηματική ελευθερία, το δικαίωμα ασύλου, την απαγόρευση διακρίσεων, τα δικαιώματα του παιδιού, την κοινωνική ασφάλιση και την κοινωνική αρωγή, την προστασία της υγείας, και θα πρέπει επομένως να εφαρμοστεί αναλόγως.

(11)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: Χάρτης), την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών του 1950, τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη του 1961, την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948, τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 γιατους πρόσφυγες και το πρόσθετο πρωτόκολλό της του 1967. Ειδικότερα, ο παρών κανονισμός σκοπεί να διασφαλίσει τον πλήρη σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του δικαιώματος ασύλου των αιτούντων άσυλο και των μελών της οικογένειάς τους που τους συνοδεύουν και να προωθήσει την εφαρμογή των άρθρων του Χάρτη που αφορούν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, την ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, το δικαίωμα εκπαίδευσης, την ελευθερία του επαγγέλματος και το δικαίωμα προς εργασία, την επιχειρηματική ελευθερία, το δικαίωμα ασύλου, την απαγόρευση διακρίσεων, τα δικαιώματα του παιδιού, την απόλαυση κοινωνικών δικαιωμάτων που περιλαμβάνουν την κοινωνική ασφάλιση και την κοινωνική αρωγή, την προστασία της υγείας, και θα πρέπει επομένως να εφαρμοστεί αναλόγως.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Οι πόροι του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να δοθεί η δέουσα στήριξη στις προσπάθειες των κρατών μελών κατά την υλοποίηση των απαιτήσεων που ορίζονται από τον κανονισμό, ιδίως σε εκείνα τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ειδικές και δυσανάλογες πιέσεις στα συστήματα ασύλου τους, λόγω ιδίως της γεωγραφικής τους θέσης ή της δημογραφικής τους κατάστασης.

(13)  Οι πόροι του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να δοθεί η δέουσα στήριξη στις προσπάθειες των κρατών μελών κατά την υλοποίηση των υψηλών απαιτήσεων που ορίζονται από τον εν λόγω κανονισμό, ιδίως σε σχέση με την προώθηση της μακροπρόθεσμης ένταξης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και την παροχή στήριξης σε εκείνα τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν προκλήσεις ως μέρους των συστημάτων ασύλου τους, λόγω ιδίως της γεωγραφικής τους θέσης ή της δημογραφικής τους κατάστασης. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να διατεθεί επαρκής χρηματοδότηση στις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές, καθώς και στις διεθνείς οργανώσεις και στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής της δυνατότητας στις τοπικές και στις περιφερειακές αρχές να έχουν άμεση πρόσβαση στο Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και άλλα ταμεία για δράσεις που εμπίπτουν άμεσα στις αρμοδιότητές τους, με αμεσότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο.

Τροπολογία     9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, το «μείζον συμφέρον του παιδιού» θα πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα, σύμφωνα με τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1989 για τα δικαιώματα του παιδιού. Κατά την αξιολόγηση του μείζονος συμφέροντος του παιδιού, οι αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να λάβουν ιδίως υπόψη τους την αρχή της οικογενειακής ενότητας, την ευημερία και την κοινωνική ανάπτυξη του ανηλίκου, ζητήματα ασφάλειας και προστασίας και τις απόψεις του ανηλίκου ανάλογα με την ηλικία του και την ωριμότητά του.

(15)  Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, το «μείζον συμφέρον του παιδιού» θα πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα, σύμφωνα με τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1989 για τα δικαιώματα του παιδιού. Κατά την αξιολόγηση του μείζονος συμφέροντος του παιδιού, οι αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να λάβουν ιδίως υπόψη τους την αρχή της οικογενειακής ενότητας, την ευημερία και την κοινωνική ανάπτυξη του ανηλίκου, την πολιτισμική καταγωγή και τις γλωσσικές δεξιότητες του ανηλίκου, ζητήματα ασφάλειας και προστασίας και τις απόψεις του ανηλίκου ανάλογα με την ηλικία του και την ωριμότητά του.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29)  Σύμφωνα με τη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να χρησιμοποιούν μεθόδους για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας του αιτούντος με τρόπο που να σέβεται τα δικαιώματα του ατόμου όπως τα εγγυάται ο Χάρτης, ιδιαίτερα το δικαίωμα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τον σεβασμό της ιδιωτικής και της οικογενειακής ζωής. Ειδικότερα όσον αφορά την ομοφυλοφιλία, η εκάστοτε αξιολόγηση της αξιοπιστίας του αιτούντος δεν θα πρέπει να βασίζεται σε στερεοτυπικές έννοιες αναφορικά με τους ομοφυλόφιλους και ο αιτών δεν θα πρέπει να υποβάλλεται σε λεπτομερείς ανακρίσεις ή δοκιμασίες σχετικά με τις σεξουαλικές πρακτικές του.

(29)  Σύμφωνα με τη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να χρησιμοποιούν μεθόδους για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας του αιτούντος με τρόπο που να σέβεται τα δικαιώματα του ατόμου όπως τα εγγυάται ο Χάρτης, ιδιαίτερα το δικαίωμα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τον σεβασμό της ιδιωτικής και της οικογενειακής ζωής. Ειδικότερα όσον αφορά τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου, η εκάστοτε αξιολόγηση της αξιοπιστίας του αιτούντος δεν θα πρέπει να βασίζεται σε στερεοτυπικές έννοιες αναφορικά με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου, και ο αιτών δεν θα πρέπει να υποβάλλεται σε λεπτομερείς ανακρίσεις ή δοκιμασίες σχετικά με τις σεξουαλικές πρακτικές του. Επιπλέον, οι αρμόδιες εθνικές αρχές δεν θα πρέπει να καταλήγουν στη διαπίστωση ότι οι δηλώσεις του αιτούντος στερούνται αξιοπιστίας για τον λόγο και μόνο ότι ο αιτών δεν χρησιμοποίησε ως βάση τον γενετήσιο προσανατολισμό του, την ταυτότητα φύλου, την έκφραση φύλου ή τα χαρακτηριστικά φύλου όταν αναφέρθηκε για πρώτη φορά λεπτομερώς στις διώξεις που υπέστη.

Τροπολογία     11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(34)  Προκειμένου να αξιολογηθεί η σοβαρή βλάβη για την οποία οι αιτούντες μπορεί να θεωρηθεί ότι δικαιούνται επικουρική προστασία, η έννοια της αδιάκριτης άσκησης βίας, σύμφωνα με τη σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, θα πρέπει να περιλαμβάνει τη βία η άσκηση της οποίας μπορεί να εκτείνεται σε άτομα ανεξάρτητα από τις προσωπικές περιστάσεις τους.

(34)  Προκειμένου να αξιολογηθεί η σοβαρή βλάβη για την οποία οι αιτούντες μπορεί να θεωρηθεί ότι δικαιούνται επικουρική προστασία, η έννοια της αδιάκριτης άσκησης βίας, σύμφωνα με τη σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, θα πρέπει να περιλαμβάνει τη βία η άσκηση της οποίας μπορεί να εκτείνεται σε άτομα ανεξάρτητα από τις προσωπικές περιστάσεις τους. Στους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για να προσδιοριστεί κατά πόσον υφίσταται αδιάκριτη άσκηση βίας θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται η εξωτερική επίθεση, η κατοχή, η ξένη κυριαρχία, οι εσωτερικές συγκρούσεις, η σοβαρή παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή γεγονότα που προκαλούν σοβαρή διατάραξη της δημόσιας τάξης στη χώρα καταγωγής ή σε τμήμα αυτής.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(37)  Η άδεια διαμονής και τα ταξιδιωτικά έγγραφα που χορηγούνται σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας για πρώτη φορά ή ανανεώνονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να συμμορφώνονται με του κανόνες που θεσπίζονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 και από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2252/2004 του Συμβουλίου αντίστοιχα.

(37)  Η άδεια διαμονής και τα ταξιδιωτικά έγγραφα που χορηγούνται σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να συμμορφώνονται με του κανόνες που θεσπίζονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 και από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2252/2004 του Συμβουλίου αντίστοιχα.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 39

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(39)  Προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας εξακολουθούν να χρειάζονται την εν λόγω προστασία, οι αποφαινόμενες αρχές θα πρέπει να επανεξετάζουν το χορηγούμενο καθεστώς όταν η άδεια διαμονής πρέπει να ανανεωθεί, για πρώτη φορά στην περίπτωση προσφύγων, και για πρώτη και δεύτερη φορά στην περίπτωση δικαιούχων επικουρικής προστασίας, καθώς και όταν επέρχεται μια σημαντική σχετική αλλαγή στη χώρα καταγωγής του δικαιούχου όπως προκύπτει από την κοινή ανάλυση και τις οδηγίες για την κατάσταση στις χώρες καταγωγής που αναπτύσσονται σε επίπεδο Ένωσης από τον Οργανισμό και τα ευρωπαϊκά δίκτυα σχετικά με τις πληροφορίες για τη χώρα καταγωγής σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του κανονισμού37.

(39)  Προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας εξακολουθούν να χρειάζονται την εν λόγω προστασία, οι αποφαινόμενες αρχές θα μπορούν να επανεξετάζουν το χορηγούμενο καθεστώς όταν επέρχεται μια σημαντική σχετική αλλαγή στη χώρα καταγωγής του δικαιούχου όπως προκύπτει από την κοινή ανάλυση και τις οδηγίες για την κατάσταση στις χώρες καταγωγής που αναπτύσσονται σε επίπεδο Ένωσης από τον Οργανισμό και τα ευρωπαϊκά δίκτυα σχετικά με τις πληροφορίες για τη χώρα καταγωγής σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του κανονισμού37.

 

 

37 COM(2016)271 final.

37 COM(2016)271 final.

Τροπολογία     14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(41)  Όταν παύσει η υπαγωγή στο καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας, η εφαρμογή της απόφασης με την οποία οι αποφαινόμενες αρχές ενός κράτους μέλους ανακαλούν, τερματίζουν ή δεν ανανεώνουν το καθεστώς θα πρέπει να αναβάλλεται για εύλογο χρονικό διάστημα μετά την έγκριση, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας ή ο άπατρις να έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση για άδεια διαμονής με βάση άλλους λόγους εκτός από αυτούς που δικαιολογούν την παροχή διεθνούς προστασίας, όπως οικογενειακοί λόγοι, ή λόγοι που σχετίζονται με την απασχόληση ή την εκπαίδευση, σύμφωνα με τη σχετική ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

(41)  Όταν παύσει η υπαγωγή στο καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας, η εφαρμογή της απόφασης με την οποία οι αποφαινόμενες αρχές ενός κράτους μέλους ανακαλούν, τερματίζουν ή δεν ανανεώνουν το καθεστώς θα πρέπει να αναβάλλεται για εύλογο χρονικό διάστημα μετά την έγκριση, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας ή ο άπατρις να έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση για άδεια διαμονής με βάση άλλους λόγους εκτός από αυτούς που δικαιολογούν την παροχή διεθνούς προστασίας, όπως οικογενειακοί ή ιατρικοί λόγοι, ή λόγοι που σχετίζονται με την απασχόληση ή την εκπαίδευση, σύμφωνα με τη σχετική ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

Τροπολογία     15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(43)  Προκειμένου να αποφεύγονται οι δευτερογενείς μετακινήσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, αν εντοπιστούν σε άλλο κράτος μέλος από αυτό που του παρείχε διεθνή προστασία, χωρίς να κατέχουν δικαίωμα διαμονής ή παραμονής εκεί, θα πρέπει να επιστρέφονται από το υπεύθυνο κράτος μέλος σύμφωνα με τη διαδικασία που θεσπίζεται από τον κανονισμό του Δουβλίνου41.

(43)  Προκειμένου να αποθαρρύνονται οι δευτερογενείς μετακινήσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, αν εντοπιστούν σε άλλο κράτος μέλος από αυτό που του παρείχε διεθνή προστασία, χωρίς να κατέχουν δικαίωμα διαμονής ή παραμονής εκεί, θα πρέπει να επιστρέφονται από το υπεύθυνο κράτος μέλος σύμφωνα με τη διαδικασία που θεσπίζεται από τον κανονισμό του Δουβλίνου41.

_________________

_________________

41 (ΕΕ) αριθ. [xxx/xxxx νέος κανονισμός για το σύστημα του Δουβλίνου].

41 (ΕΕ) αριθ. [xxx/xxxx νέος κανονισμός για το σύστημα του Δουβλίνου].

Τροπολογία     16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(44)  Προκειμένου να αποφεύγονται οι δευτερογενείς μετακινήσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οδηγία 2003/109/ΕΚ για τους επί μακρόν διαμένοντες θα πρέπει να τροποποιηθεί για να προβλέπεται ότι η περίοδος πέντε ετών μετά την παρέλευση της οποίας οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας δικαιούνται τη χορήγηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντα θα πρέπει να ξεκινά εκ νέου κάθε φορά που ο δικαιούχος εντοπίζεται σε άλλο κράτος μέλος από αυτό που του παρείχε διεθνή προστασία, χωρίς να κατέχει δικαίωμα διαμονής ή παραμονής εκεί σύμφωνα με το σχετικό εθνικό ή ενωσιακό δίκαιο.

διαγράφεται

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(47)  Εντός των ορίων των διεθνών υποχρεώσεων, η παροχή ευεργετημάτων όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση και την κοινωνική ασφάλιση προϋποθέτει την προηγούμενη χορήγηση άδειας διαμονής.

(47)  Εντός των ορίων των διεθνών υποχρεώσεων, η παροχή ευεργετημάτων όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση και την κοινωνική ασφάλιση μπορεί να προϋποθέτει την προηγούμενη χορήγηση άδειας διαμονής.

Τροπολογία     18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(48)  Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να περιορίσουν την πρόσβαση σε μισθωτή ή ανεξάρτητη επαγγελματική δραστηριότητα όσον αφορά θέσεις που περιλαμβάνουν την άσκηση δημόσιας εξουσίας, καθώς και την ευθύνη για τη διαφύλαξη του γενικού συμφέροντος του κράτους ή άλλων δημόσιων αρχών. Στο πλαίσιο άσκησης του δικαιώματός τους για ίση μεταχείριση όσον αφορά τη συμμετοχή σε οργάνωση εργαζομένων ή εργοδοτών σε συγκεκριμένη δραστηριότητα, οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας μπορεί επίσης να εξαιρεθούν από τη συμμετοχή στη διαχείριση οργανισμών που διέπονται από το δημόσιο δίκαιο και από αξιώματα που διέπονται από το δημόσιο δίκαιο.

(48)  Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να περιορίσουν την πρόσβαση σε μισθωτή ή ανεξάρτητη επαγγελματική δραστηριότητα όσον αφορά θέσεις που περιλαμβάνουν την άσκηση δημόσιας εξουσίας, καθώς και την ευθύνη για τη διαφύλαξη του γενικού συμφέροντος του κράτους ή άλλων δημόσιων αρχών.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(49)  Για να βελτιωθεί η αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων και των ευεργετημάτων που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό από τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, είναι ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη οι συγκεκριμένες τους ανάγκες και οι ιδιαίτερες προκλήσεις ένταξης τις οποίες αυτοί αντιμετωπίζουν, καθώς και να διευκολύνεται η πρόσβαση σε δικαιώματα σχετικά με την ένταξη ειδικότερα όσον αφορά εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία σχετίζονται με την απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση και την πρόσβαση στις διαδικασίες αναγνώρισης αλλοδαπών πτυχίων, πιστοποιητικών και άλλων αποδεικτικών επίσημων τίτλων, ιδίως λόγω της έλλειψης τεκμηριωμένων αποδεικτικών στοιχείων και της αδυναμίας τους να καλύψουν το κόστος των διαδικασιών αναγνώρισης.

(49)  Για να βελτιωθεί η αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων και των ευεργετημάτων που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό από τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, είναι ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη οι συγκεκριμένες τους ανάγκες και οι ιδιαίτερες προκλήσεις ένταξης τις οποίες αυτοί αντιμετωπίζουν, καθώς και να διευκολύνεται η πρόσβαση σε δικαιώματα και μέτρα σχετικά με την ένταξη ειδικότερα όσον αφορά εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία σχετίζονται με την εκπαίδευση και την απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση και την πρόσβαση στις διαδικασίες αναγνώρισης αλλοδαπών πτυχίων, πιστοποιητικών και άλλων αποδεικτικών επίσημων τίτλων, ιδίως λόγω της έλλειψης τεκμηριωμένων αποδεικτικών στοιχείων και της αδυναμίας τους να καλύψουν το κόστος των διαδικασιών αναγνώρισης.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(50)  Θα πρέπει να προβλέπεται ίση μεταχείριση για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας με τους υπηκόους του κράτους μέλους που παρέχει προστασία όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση.

(50)  Θα πρέπει να εφαρμόζεται ίση μεταχείριση και η αρχή της μη εφαρμογής διακρίσεων για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας με τους υπηκόους του κράτους μέλους που παρέχει προστασία όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση.

Τροπολογία     21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(51)  Είναι σκόπιμο, ιδίως προκειμένου να αποφεύγονται οι κοινωνικές δυσχέρειες, να προβλέπεται υπέρ των δικαιούχων διεθνούς προστασίας κοινωνική αρωγή άνευ διακρίσεων. Ωστόσο, όσον αφορά τους δικαιούχους επικουρικής προστασίας, θα πρέπει να παρέχεται μια ορισμένη ευελιξία στα κράτη μέλη όσον αφορά τον περιορισμό των δικαιωμάτων αυτών στα βασικά ευεργετήματα, τα οποία πρέπει να θεωρείται ότι καλύπτουν τουλάχιστον την ελάχιστη στήριξη του εισοδήματος, την αρωγή σε περίπτωση ασθένειας ή κύησης και γονικής μέριμνας, καθόσον τα εν λόγω ευεργετήματα χορηγούνται σε υπηκόους σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Προκειμένου να διευκολύνεται η ένταξή τους, θα πρέπει τα κράτη μέλη να διαθέτουν τη δυνατότητα να παρέχουν πρόσβαση σε ορισμένα ευεργετήματα κοινωνικής αρωγής τα οποία καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία, τόσο για πρόσφυγες όσο και για δικαιούχους επικουρικής προστασίας, με την προϋπόθεση της πραγματικής συμμετοχής των δικαιούχων διεθνούς προστασίας σε μέτρα ένταξης.

(51)  Είναι σκόπιμο, ιδίως προκειμένου να αποφεύγονται οι κοινωνικές δυσχέρειες και να ενθαρρύνεται η ενσωμάτωση, να προβλέπεται υπέρ των δικαιούχων διεθνούς και επικουρικής προστασίας , κοινωνική και δικαστική αρωγή άνευ διακρίσεων.

Τροπολογία     22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(52)  Η πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της περίθαλψης όσον αφορά τη σωματική και την ψυχική υγεία, θα πρέπει να εξασφαλίζεται στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας.

(52)  Η πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της περίθαλψης όσον αφορά τη σωματική και την ψυχική, την σεξουαλική και την αναπαραγωγική υγεία, θα πρέπει να εξασφαλίζεται στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας

Τροπολογία     23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 52 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(52α)  Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας θα πρέπει επίσης να έχουν πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και στην προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών που τίθενται στη διάθεση του κοινού, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών ενημέρωσης και παροχής συμβουλών που παρέχουν οι υπηρεσίες εύρεσης εργασίας.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(53)  Προκειμένου να διευκολύνεται η ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην κοινωνία, οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας θα έχουν πρόσβαση σε μέτρα ένταξης, οι διαδικασίες των οποίων θα θεσπίζονται από τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη μπορούν να καταστήσουν υποχρεωτική τη συμμετοχή στα εν λόγω μέτρα ένταξης, όπως μαθήματα γλώσσας, αγωγής του πολίτη, επαγγελματικής κατάρτισης και άλλα μαθήματα που σχετίζονται με την απασχόληση.

(53)  Προκειμένου να διευκολύνεται η ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην κοινωνία, οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας θα πρέπει να έχουν ελεύθερη και αποτελεσματική πρόσβαση σε μέτρα ένταξης, οι διαδικασίες των οποίων θα θεσπίζονται από τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη μπορούν να καταστήσουν υποχρεωτική τη συμμετοχή στα εν λόγω μέτρα ένταξης, όπως μαθήματα γλώσσας, αγωγής του πολίτη, επαγγελματικής κατάρτισης και άλλα μαθήματα που σχετίζονται με την απασχόληση, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα μέτρα ένταξης είναι εύκολα προσβάσιμα, διαθέσιμα και παρέχονται δωρεάν. Η συμμετοχή στα εν λόγω μέτρα δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό ούτε να συνιστά αφορμή για αναθεώρηση, ανάκληση, τερματισμό, άρνηση ή μη ανανέωση του καθεστώτος πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας. Κάθε κύρωση που θεσπίζουν τα κράτη μέλη στο εθνικό τους δίκαιο, όσον αφορά την μη συμμετοχή σε υποχρεωτικά μέτρα ενσωμάτωσης, θα πρέπει να είναι πάντοτε αναλογική.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  κατά την ανανέωση, για πρώτη φορά, της άδειας διαμονής που χορηγείται σε έναν πρόσφυγα.

διαγράφεται

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  κατά την ανανέωση, για πρώτη φορά και για δεύτερη φορά, της άδειας διαμονής που χορηγείται σε έναν δικαιούχο επικουρικής προστασίας.

διαγράφεται

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Εντός των ορίων των διεθνών υποχρεώσεων, η παροχή ευεργετημάτων όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση και την κοινωνική ασφάλιση προϋποθέτει την προηγούμενη χορήγηση άδειας διαμονής.

3.  Εντός των ορίων των διεθνών υποχρεώσεων, η παροχή ευεργετημάτων όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση και την κοινωνική ασφάλιση μπορεί να προϋποθέτει την προηγούμενη χορήγηση άδειας διαμονής

Τροπολογία     28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, λαμβάνονται υπόψη η ειδική κατάσταση ατόμων με ειδικές ανάγκες, όπως οι ανήλικοι, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, τα άτομα με αναπηρία, οι ηλικιωμένοι, οι έγκυοι, οι άγαμοι γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα, τα θύματα εμπορίας ανθρώπων, πρόσωπα με πνευματικές διαταραχές και πρόσωπα που υπήρξαν θύματα βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλων σοβαρών μορφών ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας εφόσον μια ατομική εκτίμηση της κατάστασής τους καταλήξει στο συμπέρασμα ότι έχουν ειδικές ανάγκες.

4.  Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, λαμβάνονται υπόψη η ειδική κατάσταση ατόμων με ειδικές ανάγκες, όπως οι ανήλικοι, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, τα άτομα με αναπηρία, οι ηλικιωμένοι, οι έγκυοι, οι άγαμοι γονείς που έχουν τέκνα, τα θύματα εμπορίας ανθρώπων, πρόσωπα με πνευματικές διαταραχές και πρόσωπα που υπήρξαν θύματα βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλων σοβαρών μορφών ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας εφόσον μια ατομική εκτίμηση της κατάστασής τους καταλήξει στο συμπέρασμα ότι έχουν ειδικές ανάγκες

Τροπολογία     29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας, το συντομότερο δυνατόν μετά τη χορήγηση του αντίστοιχου καθεστώτος. Οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται σε γλώσσα την οποία κατανοεί ή ευλόγως εικάζεται ότι κατανοεί ο δικαιούχος και αναφέρουν ρητά τις επιπτώσεις από τη μη τήρηση των υποχρεώσεων που παρατίθενται στο άρθρο 28 σχετικά με την κυκλοφορία στο εσωτερικό της Ένωσης.

Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας, το συντομότερο δυνατόν μετά τη χορήγηση του αντίστοιχου καθεστώτος. Οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται γραπτώς σε γλώσσα την οποία κατανοεί ο δικαιούχος και αναφέρουν ρητά τις επιπτώσεις από τη μη τήρηση των υποχρεώσεων που παρατίθενται στο άρθρο 29 σχετικά με την κυκλοφορία στο εσωτερικό της Ένωσης.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  Για τους δικαιούχους του καθεστώτος πρόσφυγα, η άδεια διαμονής έχει διάρκεια τριών ετών και στη συνέχεια ανανεώνεται για περιόδους τριών ετών.

α)  Για τους δικαιούχους του καθεστώτος πρόσφυγα, η άδεια διαμονής έχει διάρκεια πέντε ετών και στη συνέχεια ανανεώνεται για περιόδους πέντε ετών.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  Για τους δικαιούχους του καθεστώτος επικουρικής προστασίας, η άδεια διαμονής έχει διάρκεια ενός έτους και στη συνέχεια ανανεώνεται για περιόδους δύο ετών.

β)  Για τους δικαιούχους του καθεστώτος επικουρικής προστασίας, η άδεια διαμονής έχει διάρκεια πέντε ετών και στη συνέχεια ανανεώνεται για περιόδους πέντε ετών.

Τροπολογία     32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας απολαύουν ελεύθερη κυκλοφορία εντός του εδάφους του κράτους μέλους που χορήγησε διεθνή προστασία, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος επιλογής του τόπου διαμονής τους στο εν λόγω έδαφος, υπό όρους και περιορισμούς ίδιους με τους ισχύοντες για άλλους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νομίμως στο έδαφος τους και οι οποίοι βρίσκονται σε συγκρίσιμη κατάσταση.

1.  Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας απολαύουν ελεύθερη κυκλοφορία εντός του εδάφους του κράτους μέλους που χορήγησε διεθνή προστασία, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος επιλογής του τόπου διαμονής τους στο εν λόγω έδαφος, υπό όρους και περιορισμούς ίδιους με τους ισχύοντες για άλλους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νομίμως στο έδαφος τους.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τους όρους εργασίας περιλαμβανομένων των όρων αμοιβής και απόλυσης, τις ώρες εργασίας, τις άδειες και αργίες, καθώς και τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας·

α)  τους όρους εργασίας περιλαμβανομένων των όρων αμοιβής και απόλυσης, τις ώρες εργασίας, τις άδειες και αργίες, τη γονική άδεια καθώς και τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας·

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και την εγγραφή και συμμετοχή σε οργάνωση εργαζομένων ή εργοδοτών ή σε οποιαδήποτε οργάνωση της οποίας τα μέλη ασκούν συγκεκριμένο επάγγελμα, περιλαμβανομένων και των πλεονεκτημάτων που παρέχονται από αυτόν τον τύπο οργάνωσης·

β)  την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και την εγγραφή και συμμετοχή σε οργάνωση εργαζομένων ή εργοδοτών ή σε οποιαδήποτε οργάνωση της οποίας τα μέλη ασκούν συγκεκριμένο επάγγελμα, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων και των πλεονεκτημάτων που παρέχονται από αυτόν τον τύπο οργάνωσης·

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  εκπαιδευτικά προγράμματα για ενήλικες τα οποία σχετίζονται με την απασχόληση, επαγγελματική κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων μαθημάτων κατάρτισης για την αναβάθμιση δεξιοτήτων, πρακτική εξάσκηση σε χώρους εργασίας·

γ)  εκπαίδευση και εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία σχετίζονται με την απασχόληση, επαγγελματική κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων μαθημάτων κατάρτισης για την αναβάθμιση δεξιοτήτων, πρακτική εξάσκηση σε χώρους εργασίας·

Τροπολογία     36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  τις υπηρεσίες παροχής συμβουλών που προσφέρονται από γραφεία εύρεσης εργασίας.

δ)  τις υπηρεσίες παροχής συμβουλών και παρακολούθησης που προσφέρονται από γραφεία εύρεσης εργασίας.

Τροπολογία     37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι αρμόδιες αρχές, οσάκις είναι αναγκαίο, διευκολύνουν την πλήρη πρόσβαση στις δραστηριότητες που αναφέρονται στις παράγραφο 2 στοιχεία γ) και δ).

3.  Οι αρμόδιες αρχές διευκολύνουν την πλήρη πρόσβαση στις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία γ) και δ).

Τροπολογία     38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι ενήλικες στους οποίους έχει χορηγηθεί διεθνής προστασία διαθέτουν πρόσβαση στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα και σε προγράμματα περαιτέρω κατάρτισης ή επιμόρφωσης, υπό όρους ίδιους με τους ισχύοντες για τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νομίμως στο εν λόγω κράτος μέλος και οι οποίοι βρίσκονται σε συγκρίσιμη κατάσταση.

2.  Οι ενήλικες στους οποίους έχει χορηγηθεί διεθνής προστασία διαθέτουν πρόσβαση στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα και σε προγράμματα περαιτέρω κατάρτισης ή επιμόρφωσης, υπό όρους ίδιους με τους ισχύοντες για τους ημεδαπούς.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η πρόσβαση σε ορισμένα ευεργετήματα κοινωνικής αρωγής τα οποία καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία μπορεί να παρέχεται με την προϋπόθεση της πραγματικής συμμετοχής του δικαιούχου διεθνούς προστασίας σε μέτρα ένταξης.

Η πρόσβαση σε ορισμένα ευεργετήματα κοινωνικής αρωγής τα οποία καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία μπορεί να παρέχεται με την προϋπόθεση της πραγματικής συμμετοχής του δικαιούχου διεθνούς προστασίας σε μέτρα ένταξης τα οποία πρέπει να μην συνεπάγονται οικονομική επιβάρυνση για τους δικαιούχους, να είναι διαθέσιμα και εύκολα προσβάσιμα.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Για τους δικαιούχους του καθεστώτος επικουρικής προστασίας, τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν την κοινωνική αρωγή που χορηγείται στα βασικά ευεργετήματα.

διαγράφεται

Τροπολογία     41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας οι οποίοι έχουν ειδικές ανάγκες, π.χ. τις εγκύους, τα άτομα με αναπηρία, τα πρόσωπα που έχουν υποστεί βασανιστήρια, βιασμό ή άλλες σοβαρές μορφές ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας ή τους ανηλίκους που υπήρξαν θύματα οποιασδήποτε μορφής κακομεταχείρισης, αμέλειας, εκμετάλλευσης, βασανιστηρίων, βάναυσης, απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης ή που έχουν υποφέρει από ένοπλες συγκρούσεις παρέχεται επαρκής ιατρική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της θεραπείας για πνευματικές διαταραχές όπου απαιτείται, υπό όρους ίδιους με τους ισχύοντες για τους υπηκόους του κράτους μέλους που έχει χορηγήσει την προστασία αυτή.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία     42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το συντομότερο δυνατόν από τη χορήγηση διεθνούς προστασίας και εντός πέντε εργάσιμων ημερών το αργότερο, όπως ορίζεται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΕ αριθ. xxx/xxx [κανονισμός για τις διαδικασίες], οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν την εκπροσώπηση των ασυνόδευτων ανηλίκων από κηδεμόνα ή, όπου χρειάζεται, με την ανάθεση της σχετικής ευθύνης σε οργάνωση επιφορτισμένη με τη μέριμνα και την ευημερία ανηλίκων ή με οποιαδήποτε άλλη ενδεδειγμένη μορφή εκπροσώπησης, συμπεριλαμβανομένης της βασιζόμενης στη νομοθεσία ή σε απόφαση δικαστηρίου.

Το συντομότερο δυνατόν και εντός πέντε ημερών το αργότερο, όπως ορίζεται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΕ αριθ. xxx/xxx [κανονισμός για τις διαδικασίες], οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν την εκπροσώπηση των ασυνόδευτων ανηλίκων από κηδεμόνα ή, όπου χρειάζεται, με την ανάθεση της σχετικής ευθύνης σε οργάνωση επιφορτισμένη με τη μέριμνα και την ευημερία ανηλίκων ή με οποιαδήποτε άλλη ενδεδειγμένη μορφή εκπροσώπησης, συμπεριλαμβανομένης της βασιζόμενης στη νομοθεσία ή σε απόφαση δικαστηρίου.

Τροπολογία     43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  σε άλλου είδους καταλύματα κατάλληλα για ανηλίκους.

διαγράφεται

Τροπολογία     44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα αδέλφια παραμένουν ενωμένα, στο μέτρο του δυνατού, λαμβανομένου υπόψη του μείζονος συμφέροντος του ενδιαφερομένου ανηλίκου και, ειδικότερα, της ηλικίας και του βαθμού ωριμότητάς του/της. Οι μεταβολές κατοικίας των ασυνόδευτων ανηλίκων περιορίζονται στο ελάχιστο.

4.  Τα αδέλφια παραμένουν ενωμένα, στο μέτρο του δυνατού, λαμβανομένου υπόψη του μείζονος συμφέροντος του ενδιαφερομένου ανηλίκου και, ειδικότερα, της ηλικίας και του βαθμού ωριμότητάς του/της. Οι μεταβολές κατοικίας των ασυνόδευτων ανηλίκων περιορίζονται στο ελάχιστο και αποφεύγεται η κράτηση εν όψει απομάκρυνσης.

Τροπολογία     45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 37 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας έχουν πρόσβαση σε κατάλυμα υπό όρους ισοδύναμους με τους ισχύοντες για άλλους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νομίμως στο έδαφος των κρατών μελών που βρίσκονται σε συγκρίσιμη κατάσταση.

1.  Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας έχουν πρόσβαση σε κατάλυμα υπό όρους ισοδύναμους με τους ισχύοντες για τους υπηκόους.

Τροπολογία     46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 37 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι πρακτικές της διασποράς σε εθνικό επίπεδο των δικαιούχων εθνικής προστασίας εκτελούνται στο μέτρο του δυνατού χωρίς διακρίσεις έναντι των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και εξασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες όσον αφορά την πρόσβαση σε κατάλυμα.

2.  Οι πρακτικές της διασποράς σε εθνικό επίπεδο των δικαιούχων εθνικής προστασίας εκτελούνται χωρίς διακρίσεις έναντι των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και εξασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες όσον αφορά την πρόσβαση σε κατάλυμα.

Τροπολογία     47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Προκειμένου να διευκολύνεται η ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην κοινωνία, οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας έχουν πρόσβαση σε μέτρα ένταξης που παρέχονται από τα κράτη μέλη, οι διαδικασίες των οποίων θα θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, ιδίως μαθήματα γλώσσας, αγωγής του πολίτη, καθώς και προγράμματα ένταξης και επαγγελματικής κατάρτισης που λαμβάνουν υπόψη της ειδικές ανάγκες τους.

1.  Προκειμένου να διευκολύνεται η ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην κοινωνία, οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας έχουν πρόσβαση σε μέτρα ένταξης που παρέχονται από τα κράτη μέλη, οι διαδικασίες των οποίων θα θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, ιδίως μαθήματα γλώσσας, αγωγής του πολίτη, καθώς και προγράμματα ένταξης και επαγγελματικής κατάρτισης που θα πρέπει να παρέχονται δωρεάν, να είναι εύκολα προσβάσιμα και να λαμβάνουν υπόψη της ειδικές ανάγκες τους.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να καταστήσουν υποχρεωτική τη συμμετοχή στα μέτρα ένταξης.

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να καταστήσουν υποχρεωτική τη συμμετοχή στα μέτρα ένταξης, με την προϋπόθεση ότι τα μέτρα ένταξης είναι ευκόλως προσβάσιμα, δεν συνεπάγονται οικονομική επιβάρυνση και λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές ανάγκες του εκάστοτε δικαιούχου διεθνούς προστασίας. Η συμμετοχή στα μέτρα ένταξης δεν θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό ούτε συνιστά αφορμή για αναθεώρηση, ανάκληση, τερματισμό, άρνηση ή μη ανανέωση του καθεστώτος πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας, καθώς και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτό

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας και τροποποίηση της οδηγίας 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

12.9.2016

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Brando Benifei

9.9.2016

Εξέταση στην επιτροπή

22.3.2017

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

3.5.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

41

7

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Λάμπρος Φουντούλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tamás Meszerics, Flavio Zanonato

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Petra Kammerevert

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

41

+

ALDE

EPP

Green/EFA

GUE/NGL

S&D

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Georges Bach, Heinz K. Becker, Danuta Jazłowiecka, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Tatjana Ždanoka

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Paloma López Bermejo

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Petra Kammerevert, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Emilian Pavel, Maria João Rodrigues, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

7

-

ECR

ENF

NI

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

Mara Bizzotto

Λάμπρος Φουντούλης

4

0

EFDD

ENF

EPP

Laura Agea

Mireille D'Ornano, Dominique Martin

Ádám Kósa

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Aπαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας και τροποποίηση της οδηγίας 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

13.7.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

12.9.2016

EMPL

12.9.2016

JURI

12.9.2016

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

AFET

26.1.2017

JURI

5.9.2016

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Tanja Fajon

31.8.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

31.8.2016

9.3.2017

25.4.2017

15.6.2017

Ημερομηνία έγκρισης

15.6.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

40

13

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Barbara Matera, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Vilija Blinkevičiūtė, Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Maria Grapini, Anna Hedh, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Salvatore Domenico Pogliese, John Procter, Emil Radev, Barbara Spinelli

Ημερομηνία κατάθεσης

28.6.2017


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

40

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Brice Hortefeux, Barbara Matera, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Maria Grapini, Anna Hedh, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

13

-

ECR

Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Gerard Batten, Beatrix von Storch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Auke Zijlstra

PPE

Heinz K. Becker, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

4

0

ECR

Daniel Dalton, John Procter

GUE/NGL

Malin Björk

PPE

Emil Radev

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου