MIETINTÖ     ***I
PDF 1061kWORD 185k
28.6.2017
PE 599.799v03-00 A8-0245/2017

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiselle kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi, pakolaisten ja henkilöiden, jotka voivat saada toissijaista suojelua, yhdenmukaiselle asemalle ja myönnetyn suojelun sisällölle sekä pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta 25 päivänä marraskuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/109/EY muuttamisesta

(COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Tanja Fajon

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 LIITE: LUETTELO YHTEISÖISTÄ JA HENKILÖISTÄ, JOILTA ESITTELIJÄ ON SAANUT TIETOJA
 TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiselle kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi, pakolaisten ja henkilöiden, jotka voivat saada toissijaista suojelua, yhdenmukaiselle asemalle ja myönnetyn suojelun sisällölle sekä pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta 25 päivänä marraskuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/109/EY muuttamisesta

(COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0466),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 78 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan ja 79 artiklan 2 kohdan a alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0324/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 14. joulukuuta 2016 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 8. helmikuuta 2017 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön ja työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0245/2017),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiseksi kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi, pakolaisten ja henkilöiden, jotka voivat saada toissijaista suojelua, yhdenmukaiselle asemalle sekä myönnetyn suojelun sisällölle 13 päivänä joulukuuta 2011 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2011/95/EU31 (uudelleenlaadittu) on tehtävä useita sisältömuutoksia. Yhdenmukaisuuden ja lähentymisen varmistamiseksi turvapaikkapäätösten ja kansainvälisen suojelun sisällön osalta ja jotta voitaisiin vähentää kannustimia liikkua Euroopan unionin sisällä ja varmistaa kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden tasapuolinen kohtelu, direktiivi olisi kumottava ja korvattava asetuksella.

(1)  Vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiseksi kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi, pakolaisten ja henkilöiden, jotka voivat saada toissijaista suojelua, yhdenmukaiselle asemalle sekä myönnetyn suojelun sisällölle 13 päivänä joulukuuta 2011 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2011/95/EU31 (uudelleenlaadittu) on tehtävä useita sisältömuutoksia. Turvapaikkapäätösten yhdenmukaisuuden ja lähentymisen varmistamiseksi, korkeatasoista suojelua koskevien yhteisten vaatimusten toteuttamiseksi eri jäsenvaltioissa sekä kansainvälisen suojelun sisällön osalta kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden kannustamiseksi pysymään jäsenvaltiossa, joka on myöntänyt heille suojelua, ja näiden henkilöiden tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi direktiivi olisi kumottava ja korvattava asetuksella.

__________________

__________________

31 EUVL L 337, 20.12.2011, s. 9.

31 EUVL L 337, 20.12.2011, s. 9.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Turvapaikka-asioita koskeva yhteinen politiikka, johon sisältyy Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä, joka perustuu 28 päivänä heinäkuuta 1951 tehdyn, pakolaisten oikeusasemaa koskevan Geneven yleissopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna 31 päivänä tammikuuta 1967 tehdyllä New Yorkin pöytäkirjalla, jäljempänä ’Geneven yleissopimus’, täysimääräiseen ja kokonaisvaltaiseen soveltamiseen, on olennainen osa Euroopan unionin tavoitetta muodostaa asteittain vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue, joka on avoin niille, jotka olosuhteiden pakosta joutuvat oikeutetusti hakemaan suojelua unionista. Tällaisen politiikan olisi noudatettava jäsenvaltioiden yhteisvastuun ja oikeudenmukaisen vastuunjaon periaatetta, myös rahoituksen osalta.

(2)  Turvapaikka-asioita koskeva yhteinen politiikka, johon sisältyy Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä, joka perustuu 28 päivänä heinäkuuta 1951 tehdyn, pakolaisten oikeusasemaa koskevan Geneven yleissopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna 31 päivänä tammikuuta 1967 tehdyllä New Yorkin pöytäkirjalla, jäljempänä ’Geneven yleissopimus’, täysimääräiseen ja kokonaisvaltaiseen soveltamiseen, on olennainen osa Euroopan unionin tavoitetta muodostaa asteittain vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue, joka on avoin niille, jotka olosuhteiden pakosta joutuvat oikeutetusti hakemaan suojelua unionista. Tällaisen politiikan olisi noudatettava jäsenvaltioiden yhteisvastuun ja oikeudenmukaisen vastuunjaon periaatetta. Geneven yleissopimus on pakolaisten suojelua koskevan kansainvälisen oikeudellisen järjestelmän kulmakivi.

Tarkistus     3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä perustuu yhteisiin vaatimuksiin, jotka koskevat turvapaikkamenettelyjä, unionin tasolla tapahtuvaa aseman tunnustamista ja suojelun tarjoamista sekä vastaanotto-olosuhteita, ja järjestelmään turvapaikanhakijoista vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämistä varten. Vaikka Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän asteittaisessa kehittämisessä on edistytty, jäsenvaltioiden välillä on edelleen merkittäviä eroja käytettävissä menettelyissä, hyväksymisasteissa, myönnettävän suojelun muodossa ja kansainvälistä suojelua hakevien ja saavien henkilöiden aineellisten vastaanotto-olosuhteiden ja heille myönnettävien etujen tasossa. Nämä erot lisäävät merkittävästi edelleen liikkumista ja haittaavat sen tavoitteen saavuttamista, jonka mukaan kaikkia hakijoita kohdellaan tasavertaisesti riippumatta siitä, missä päin unionia he tekevät hakemuksen.

(3)  Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä perustuu yhteisiin vaatimuksiin, jotka koskevat turvapaikkamenettelyjä, unionin tasolla tapahtuvaa aseman tunnustamista ja suojelun tarjoamista sekä vastaanotto-olosuhteita, ja järjestelmään turvapaikanhakijoista vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämistä varten. Vaikka Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän asteittaisessa kehittämisessä on edistytty, jäsenvaltioiden välillä on edelleen merkittäviä eroja käytettävissä menettelyissä, hyväksymisasteissa, myönnettävän suojelun muodossa ja kansainvälistä suojelua hakevien ja saavien henkilöiden aineellisten vastaanotto-olosuhteiden ja heille myönnettävien etujen tasossa. Nämä erot haittaavat sen tavoitteen saavuttamista, jonka mukaan kaikkia hakijoita kohdellaan tasavertaisesti riippumatta siitä, missä päin unionia he tekevät hakemuksen.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a)  Tällä hetkellä jäsenvaltiot tunnustavat toisten jäsenvaltioiden tekemät turvapaikkapäätökset vain, jos niillä ei myönnetä kansainvälistä suojelua. Jos jäsenvaltiot pyrkisivät tunnustamaan vastavuoroisesti toisten jäsenvaltioiden tekemät turvapaikkapäätökset, joilla myönnetään kansainvälistä suojelua hädässä oleville, varmistettaisiin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 78 artiklan 2 kohdan asianmukainen täytäntöönpano; kyseisessä määräyksessä kehotetaan ottamaan käyttöön koko unionissa voimassa oleva yhdenmukainen turvapaikka-asema.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Komissio ehdotti 6 päivänä huhtikuuta 2016 antamassaan tiedonannossa32 vaihtoehtoja Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän parantamiseksi esimerkiksi luomalla kestävä ja oikeudenmukainen järjestelmä turvapaikanhakijoista vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämistä varten, lujittamalla Eurodac-järjestelmää, edistämällä EU:n turvapaikkajärjestelmän yhtenäisyyttä, ehkäisemällä Euroopan unionin sisällä tapahtuvaa edelleen liikkumista sekä laatimalla Euroopan unionin turvapaikkavirastolle uusi toimeksianto. Tiedonanto myötäilee Eurooppa-neuvoston 18 ja 19 päivänä helmikuuta 2016 esittämiä kehotuksia33 edistyä EU:n nykyisen toimintakehyksen parantamisessa inhimillisen ja tehokkaan turvapaikkapolitiikan varmistamiseksi. Lisäksi siinä ehdotetaan etenemistapaa, joka myötäilee Euroopan parlamentin 12 päivänä huhtikuuta 2016 antamassa valiokunta-aloitteisessa mietinnössä esitettyä muuttoliikkeeseen sovellettavaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa.

(4)  Komissio ehdotti 6 päivänä huhtikuuta 2016 antamassaan tiedonannossa32 vaihtoehtoja Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän parantamiseksi esimerkiksi luomalla kestävä ja oikeudenmukainen järjestelmä turvapaikanhakijoista vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämistä varten, lujittamalla Eurodac-järjestelmää, edistämällä EU:n turvapaikkajärjestelmän yhtenäisyyttä, ehkäisemällä Euroopan unionin sisällä tapahtuvaa edelleen liikkumista sekä laatimalla Euroopan unionin turvapaikkavirastolle, jäljempänä ’turvapaikkavirasto’, uusi toimeksianto. Tiedonanto myötäilee Eurooppa-neuvoston 18 ja 19 päivänä helmikuuta 2016 esittämiä kehotuksia33 edistyä EU:n nykyisen toimintakehyksen parantamisessa inhimillisen ja tehokkaan turvapaikkapolitiikan varmistamiseksi. Tiedonannossa ei kuitenkaan ehdoteta etenemistapaa, joka myötäilisi Euroopan parlamentin 12 päivänä huhtikuuta 2016 antamassa valiokunta-aloitteisessa mietinnössä esitettyä muuttoliikkeeseen sovellettavaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa.

__________________

__________________

32 COM(2016) 197 final.

32 COM(2016) 197 final.

33 EUCO 19.2.2016, SN 1/16.

33 EUCO 19.2.2016, SN 1/16.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Jotta Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä, Dublin-järjestelmä mukaan luettuna, toimisi hyvin, kansallisten turvapaikkajärjestelmien lähentämisessä olisi edistyttävä huomattavasti erityisesti hyväksymisasteita ja jäsenvaltioissa myönnettävän suojeluaseman tyyppejä koskevien erojen osalta. Lisäksi olisi vahvistettava aseman uudelleentarkastelua koskevia sääntöjä sen varmistamiseksi, että suojelua myönnetään ainoastaan niille, jotka sitä tarvitsevat, ja niin kauan, kuin sitä tarvitaan. Oleskelulupien kestoa koskevia erilaisia käytäntöjä olisi vältettävä, ja kansainvälistä suojelua saaville henkilöille myönnettäviä oikeuksia olisi selvennettävä ja yhdenmukaistettava lisää.

(5)  Kansainvälistä suojelua koskevan yhteisen unionin politiikan olisi perustuttava yhdenmukaiseen asemaan. Jotta saataisiin aikaan hyvin toimiva Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä, kansallisten turvapaikkajärjestelmien lähentämisessä olisi edistyttävä huomattavasti erityisesti hyväksymisasteita ja jäsenvaltioissa myönnettävän suojeluaseman tyyppejä koskevien erojen osalta. Samalla on tärkeää olla ylikuormittamatta hallinnollisesti jäsenvaltioiden viranomaisia. Vastaavasti olisi vahvistettava sääntöjä sen varmistamiseksi, että suojelua myönnetään ainoastaan niille, jotka sitä tarvitsevat. Olisi tunnustettava oikeudelliset erot pakolaisaseman ja toissijaisen suojeluaseman välillä ja samalla yhdenmukaistettava oleskelulupien kesto siten, että jäsenvaltioiden nykyiset parhaat käytännöt otetaan täysin huomioon. Sen varmistamiseksi, että kaikissa jäsenvaltioissa toteutetaan yhtä korkeatasoista suojelua koskevat vaatimukset, kansainvälistä suojelua saaville henkilöille myönnettäviä oikeuksia olisi selvennettävä ja yhdenmukaistettava lisää.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Tästä syystä tarvitaan asetus, jotta voidaan varmistaa johdonmukainen yhdenmukaistamistaso kaikkialla unionissa ja nostaa oikeusvarmuuden ja avoimuuden tasoa.

(6)  Tästä syystä tarvitaan asetus, jotta voidaan varmistaa entistä nopeammin johdonmukainen yhdenmukaistamistaso kaikkialla unionissa ja nostaa oikeusvarmuuden ja avoimuuden tasoa.

Tarkistus     8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Tämän asetuksen päätavoitteena on varmistaa toisaalta se, että jäsenvaltioissa sovelletaan yhteisiä perusteita kansainvälistä suojelua todella tarvitsevien henkilöiden tunnistamiseen, ja toisaalta se, että nämä henkilöt saavat samat oikeudet kaikissa jäsenvaltioissa.

(7)  Tämän asetuksen päätavoitteena on varmistaa toisaalta se, että jäsenvaltioissa sovelletaan yhteisiä perusteita kansainvälistä suojelua todella tarvitsevien henkilöiden tunnistamiseen, ja toisaalta se, että pakolaiset ja toissijaista suojelua saavat henkilöt saavat samat oikeudet kaikissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Pakolaisaseman ja toissijaisen suojeluaseman tunnustamista ja sisältöä koskevien sääntöjen lähentämisen entisestään pitäisi lisäksi osaltaan vähentää kansainvälistä suojelua hakevien ja saavien henkilöiden edelleen liikkumista jäsenvaltiosta toiseen, siltä osin kuin se saattaa johtua eroista kansallisissa lainsäädäntötoimissa, joilla tällä asetuksella korvattava aseman määrittelyä koskeva direktiivi siirretään osaksi kansallista lainsäädäntöä.

(8)  Pakolaisaseman ja toissijaisen suojeluaseman tunnustamista ja sisältöä koskevien sääntöjen lähentämisen entisestään pitäisi lisäksi osaltaan vähentää kansainvälistä suojelua hakevien ja saavien henkilöiden edelleen liikkumista jäsenvaltiosta toiseen.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Tätä asetusta ei sovelleta muihin kansallisiin humanitaarisiin asemiin, joita jäsenvaltiot myöntävät kansallisen lainsäädäntönsä nojalla niille, joille ei voida myöntää pakolaisasemaa tai toissijaista suojeluasemaa. Jos tällainen asema myönnetään, se on tehtävä siten, että se ei ole vaarassa sekoittua kansainväliseen suojeluun.

(9)  Tätä asetusta ei sovelleta muihin kansallisiin humanitaarisiin asemiin, joita jäsenvaltiot myöntävät kansallisen lainsäädäntönsä nojalla niille, joille ei voida myöntää pakolaisasemaa tai toissijaista suojeluasemaa.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Uudelleensijoitettavaksi valituille hakijoille olisi myönnettävä kansainvälistä suojelua. Näin ollen olisi sovellettava tämän asetuksen säännöksiä, jotka koskevat kansainvälistä suojelua, mukaan lukien sääntöjä, joiden tarkoituksena on estää edelleen liikkuminen.

(10)  Uudelleensijoitettavaksi valituille hakijoille olisi myönnettävä kansainvälistä suojelua. Näin ollen olisi sovellettava tämän asetuksen säännöksiä, jotka koskevat kansainvälistä suojelua.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, jäljempänä ’perusoikeuskirja’, tunnustetut periaatteet. Asetuksella pyritään erityisesti varmistamaan ihmisarvon täysimääräinen kunnioittaminen sekä turvapaikanhakijoiden ja heidän mukanaan tulevien perheenjäsenten oikeus turvapaikkaan ja edistämään niiden perusoikeuskirjan artiklojen soveltamista, jotka koskevat ihmisarvoa, yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamista, sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta, oikeutta koulutukseen, ammatillista vapautta ja oikeutta tehdä työtä, elinkeinovapautta, oikeutta turvapaikkaan, syrjintäkieltoa, lapsen oikeuksia, sosiaaliturvaa ja toimeentuloturvaa ja terveyden suojelua, ja se olisi näin ollen pantava täytäntöön niiden mukaisesti.

(11)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, jäljempänä ’perusoikeuskirja’, Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa tunnustetut periaatteet. Asetuksella pyritään erityisesti varmistamaan ihmisarvon täysimääräinen kunnioittaminen sekä turvapaikanhakijoiden ja heidän mukanaan tulevien perheenjäsenten oikeus turvapaikkaan ja edistämään niiden perusoikeuskirjan artiklojen soveltamista, jotka koskevat ihmisarvoa, yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamista, sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta, oikeutta koulutukseen, ammatillista vapautta ja oikeutta tehdä työtä, elinkeinovapautta, oikeutta turvapaikkaan, suojaa palauttamis-, karkottamis- ja luovuttamistapauksissa, yhdenvertaisuutta lain edessä, syrjintäkieltoa, lapsen oikeuksia, sosiaaliturvaa ja toimeentuloturvaa ja terveyden suojelua, ja se olisi näin ollen pantava täytäntöön niiden mukaisesti.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Euroopan turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston resursseja olisi käytettävä jäsenvaltioiden tukemiseen asianmukaisesti asetuksessa asetettujen vaatimusten noudattamisessa. Erityisesti olisi tuettava niitä jäsenvaltioita, joiden turvapaikkajärjestelmään kohdistuu erityisiä ja suhteettoman suuria paineita ennen kaikkea niiden sijainnin tai väestötilanteen vuoksi.

(13)  Euroopan turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston resursseja olisi käytettävä jäsenvaltioiden tukemiseen asianmukaisesti asetuksessa asetettujen korkeatasoisten vaatimusten noudattamisessa. Ensisijaisesti olisi tuettava niitä jäsenvaltioita, joiden turvapaikkajärjestelmään kohdistuu erityisiä ja suhteettoman suuria paineita ennen kaikkea niiden sijainnin tai väestötilanteen vuoksi. Päällekkäisen rahoituksen kiellon yleisperiaatetta olisi noudatettava, mutta jäsenvaltioiden olisi hyödynnettävä täysin kaikilla hallinnon tasoilla sellaisten määrärahojen tarjoamia mahdollisuuksia, jotka eivät liity suoraan turvapaikka- ja muuttoliikepolitiikkaan mutta joita voidaan käyttää kyseisen alan toimien, kuten kotouttamistoimien, rahoittamiseen, mikä koskee esimerkiksi Euroopan sosiaalirahastosta, vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta, Horisontti 2020 -ohjelmasta, Euroopan aluekehitysrahastosta sekä perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelmasta käytettävissä olevia määrärahoja. Kyseisten määrärahojen olisi oltava välittömästi paikallis- ja alueviranomaisten käytettävissä toimiin, jotka kuuluvat suoraan niiden vastuualaan.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Euroopan unionin turvapaikkaviraston olisi annettava asianmukaista tukea tämän asetuksen soveltamista varten, erityisesti antamalla asiantuntijoita avustamaan jäsenvaltioiden viranomaisia, kun ne vastaanottavat, rekisteröivät ja käsittelevät kansainvälistä suojelua koskevia hakemuksia, sekä antamalla ajantasaista tietoa kolmansista maista, mukaan lukien alkuperämaatiedot, sekä muita asianmukaisia ohjeita ja välineitä. Tätä asetusta soveltaessaan jäsenvaltioiden viranomaisten olisi otettava huomioon Euroopan unionin turvapaikkaviraston, jäljempänä ’turvapaikkavirasto’, laatimat operatiiviset vaatimukset, suuntaa-antavat ohjeet ja parhaat käytännöt. Arvioidessaan kansainvälistä suojelua koskevia hakemuksia jäsenvaltioiden viranomaisten olisi otettava erityisesti huomioon alkuperämaiden tilannetta koskevat tiedot, raportit, yhteinen analyysi ja ohjeistus, joita turvapaikkavirasto ja eurooppalaiset alkuperämaatietojen tuottamisverkostot tarjoavat unionin tasolla asetuksen34 8 ja 10 artiklan mukaisesti.

(14)  Turvapaikkaviraston olisi annettava asianmukaista tukea tämän asetuksen soveltamista varten, erityisesti antamalla asiantuntijoita avustamaan jäsenvaltioiden viranomaisia, kun ne vastaanottavat, rekisteröivät ja käsittelevät kansainvälistä suojelua koskevia hakemuksia, sekä antamalla ajantasaista tietoa kolmansista maista, mukaan lukien alkuperämaatiedot, sekä muita asianmukaisia ohjeita ja välineitä. Tätä asetusta soveltaessaan jäsenvaltioiden viranomaisten olisi otettava huomioon turvapaikkaviraston laatimat operatiiviset vaatimukset, suuntaa-antavat ohjeet ja parhaat käytännöt. Arvioidessaan kansainvälistä suojelua koskevia hakemuksia jäsenvaltioiden viranomaisten olisi otettava erityisesti huomioon alkuperämaiden tilannetta koskevat tiedot, raportit, yhteinen analyysi ja ohjeistus, joita turvapaikkavirasto ja eurooppalaiset alkuperämaatietojen tuottamisverkostot tarjoavat unionin tasolla asetuksen34 8 ja 10 artiklan mukaisesti. Lisäksi jäsenvaltioiden viranomaisten olisi kansainvälistä suojelua koskevia hakemuksia arvioidessaan otettava huomioon kaikki Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetulta ja asiaankuuluvilta kansalaisyhteiskunnan järjestöiltä saadut merkitykselliset tiedot.

__________________

__________________

34 COM(2016) 271 final.

34 COM(2016) 271 final.

Tarkistus     15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Tätä asetusta sovellettaessa olisi otettava ensisijaisesti huomioon lapsen etu lapsen oikeuksista vuonna 1989 tehdyn Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen mukaisesti. Jäsenvaltioiden viranomaisten olisi lapsen etua arvioidessaan otettava asiaankuuluvasti huomioon erityisesti perheen yhtenäisyyden periaate, alaikäisen hyvinvointi ja sosiaalinen kehitys, turvallisuusnäkökohdat sekä alaikäisen näkemykset hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti.

(15)  Tätä asetusta sovellettaessa olisi otettava ensisijaisesti huomioon lapsen etu lapsen oikeuksista vuonna 1989 tehdyn Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen mukaisesti. Jäsenvaltioiden viranomaisten olisi lapsen etua arvioidessaan otettava asiaankuuluvasti huomioon erityisesti perheen yhtenäisyyden periaate, alaikäisen hyvinvointi ja sosiaalinen kehitys, alaikäisen kulttuurinen tausta ja kielitaito, turvallisuusnäkökohdat sekä alaikäisen näkemykset hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti. Alaikäisillä hakijoilla, jotka täyttävät 18 vuotta ennen hakemustaan koskevan päätöksen tekemistä, olisi siis edelleen oikeus perheen yhtenäisyyteen.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Perheenjäsenten käsitteessä olisi otettava huomioon riippuvuussuhteen erityisolosuhteet ja lapsen etuun kiinnitettävä erityishuomio. Lisäksi sen olisi heijastettava nykyisten muuttoliikesuuntausten todellisuutta, jossa hakijat usein saapuvat jäsenvaltioiden alueelle pitkään kestäneen kauttakulkuvaiheen jälkeen. Käsitteen olisi siksi katettava perheet, jotka on muodostettu alkuperämaan ulkopuolella, mutta ennen saapumista jäsenvaltion alueelle.

(16)  Perheenjäsenten käsitteessä olisi otettava huomioon perheiden monimuotoisuus, riippuvuussuhteen erityisolosuhteet ja lapsen etuun kiinnitettävä erityishuomio. Lisäksi sen olisi heijastettava nykyisten muuttoliikesuuntausten todellisuutta, jossa hakijat usein saapuvat jäsenvaltioiden alueelle pitkään kestäneen kauttakulkuvaiheen jälkeen. Käsitteen olisi siksi katettava perheet, jotka on muodostettu alkuperämaan ulkopuolella mutta ennen saapumista jäsenvaltion alueelle, lukuun ottamatta pakkoavioliittoja kaikissa tapauksissa. Puolison ja avokumppanin käsitteessä ei saisi erotella puolisoita tai tällaisia kumppaneita sukupuolen perusteella.

Tarkistus     17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(21 a)  Vaikka hakijalla lähtökohtaisesti on todistustaakka näytön esittämiseksi hakemuksensa tueksi, sekä hakijalla että määrittävällä viranomaisella on velvollisuus varmentaa ja arvioida kaikki merkitykselliset tosiseikat. Jos joidenkin hakijan lausumien seikkojen tueksi ei ole esitetty asiakirjoja tai muita todisteita, asia olisi epäselvissä tapauksissa ratkaistava hakijan eduksi, jos hakija on todella yrittänyt esittää näyttöä hakemuksensa tueksi ja esittänyt kaikki käytettävissään olevat olennaiset seikat ja hakijan lausuntoja pidetään johdonmukaisina ja uskottavina.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Erityisesti on tarpeen ottaa käyttöön seuraavat yhteiset käsitteet: suojelun tarpeen ilmeneminen sur place -tilanteessa, haitan aiheuttajat ja suojelu, suojelu alkuperämaassa ja vaino, myös vainon syyt.

(22)  Erityisesti on tarpeen ottaa käyttöön seuraavat yhteiset käsitteet: suojelun tarpeen ilmeneminen sur place -tilanteessa, haitan aiheuttajat ja suojelu ja vaino, myös vainon syyt.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Suojelun tarjoajia voivat olla valtio tai sellaiset tässä asetuksessa vahvistetut edellytykset täyttävät tahot tai järjestöt, kansainväliset järjestöt mukaan luettuina, jotka pitävät valtioon sisältyvää aluetta tai laajempaa osaa valtion alueesta valvonnassaan, jos ne ovat halukkaita ja kykeneviä tarjoamaan suojelua. Tällaisen suojelun olisi oltava tehokasta ja luonteeltaan pysyvää.

(23)  Suojelun tarjoajia voivat olla valtio tai sellaiset tässä asetuksessa vahvistetut edellytykset täyttävät valtion valtuuttamat tahot tai järjestöt, kansainväliset järjestöt mukaan luettuina, jotka pitävät valtioon sisältyvää aluetta tai laajempaa osaa valtion alueesta valvonnassaan, jos ne ovat halukkaita ja kykeneviä tarjoamaan suojelua. Tällaisen suojelun olisi oltava tehokasta ja luonteeltaan pysyvää.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Alkuperämaassa vainoa tai vakavaa haittaa vastaan tarjottavan suojelun olisi oltava tosiasiallisesti hakijan saatavilla sellaisessa alkuperämaan osassa, mihin hän voi turvallisesti ja laillisesti matkustaa, mihin hänellä on pääsy ja mihin hänen voidaan kohtuudella olettaa asettuvan. Sen arvioimisen, onko tällaista alkuperämaassa annettavaa suojelua tarjolla, olisi oltava olennainen osa kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen arviointia, ja arviointi pitäisi toteuttaa sen jälkeen, kun määrittävä viranomainen on vahvistanut, että muussa tapauksessa sovellettaisiin aseman määrittelyä koskevia perusteita. Vastuun sen osoittamisesta, että alkuperämaassa annetaan suojelua, olisi oltava määrittävällä viranomaisella.

(24)  Alkuperämaassa vainoa tai vakavaa haittaa vastaan tarjottava suojelu voisi olla tosiasiallisesti hakijan saatavilla sellaisessa alkuperämaan osassa, mihin hän voi turvallisesti ja laillisesti matkustaa, mihin hänellä on pääsy ja mihin hänen voidaan kohtuudella olettaa asettuvan. Sen arvioimisen, onko tällaista alkuperämaassa annettavaa suojelua tarjolla, olisi voitava olla osa kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen arviointia edellyttäen, että valtio tai valtion toimijat eivät harjoita vainoa tai aiheuta vakavaa haittaa. Hakijalla on velvollisuus tehdä yhteistyötä menettelyn aikana, mutta vastuun sen osoittamisesta, että alkuperämaassa annetaan suojelua, olisi oltava yksinomaan määrittävällä viranomaisella. Tämä ei kuitenkaan saisi estää hakijaa esittämästä todisteita, joilla voidaan kumota määrittävän viranomaisen toteamus siitä, että alkuperämaassa on saatavilla suojelua.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Kun valtio tai valtion viranomaiset harjoittavat vainoa tai aiheuttavat vakavaa haittaa, ennakko-oletuksena olisi oltava, ettei suojelua tosiasiallisesti ole hakijan saatavilla. Kun hakija on ilman huoltajaa oleva alaikäinen, tämän etujen mukaisten hoito- ja huoltajuusjärjestelyjen saatavuuden olisi kuuluttava sen arviointiin, onko tätä suojelua tosiasiallisesti saatavilla.

(25)  Kun valtio tai valtion toimijat harjoittavat vainoa tai aiheuttavat vakavaa haittaa, ennakko-oletuksena olisi oltava, ettei suojelua tosiasiallisesti ole hakijan saatavilla, eikä alkuperämaassa annettavaa suojelua koskevaa säännöstä pitäisi soveltaa. Alaikäisten ollessa kyseessä asianomaisten viranomaisten olisi otettava ensisijaisesti huomioon lapsen edun arviointi arvioidessaan alkuperämaassa annettavan suojelun edellytyksiä, hoito- ja huoltajuusjärjestelyjen saatavuus mukaan luettuna, kun hakija on ilman huoltajaa oleva alaikäinen.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26)  Arvioidessaan alaikäisten tekemiä hakemuksia kansainvälisen suojelun saamiseksi määrittävien viranomaisten olisi otettava huomioon erityisesti lapsiin kohdistuvat vainon muodot.

(26)  Arvioidessaan alaikäisten tekemiä hakemuksia kansainvälisen suojelun saamiseksi määrittävien viranomaisten olisi otettava huomioon erityisesti kaikenlaisen lapsiin kohdistuvat vainon, ihmiskaupan ja hyväksikäytön muodot tai tällaiset vainoksi katsottavat teot estävän suojelun puuttuminen.

Tarkistus     23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27)  Yksi edellytyksistä Geneven yleissopimuksen 1 artiklan A kohdassa tarkoitetun pakolaisaseman myöntämiselle on syy-yhteys vainon syiden eli rodun, uskonnon, kansallisuuden, poliittisen mielipiteen tai tiettyyn yhteiskuntaryhmään kuulumisen ja vainoksi katsottavien tekojen tai teot estävän suojelun puuttumisen välillä.

(27)  Yksi edellytyksistä Geneven yleissopimuksen 1 artiklan A kohdassa tarkoitetun pakolaisaseman myöntämiselle on syy-yhteys vainon syiden eli rodun, uskonnon tai vakaumuksen, kansallisuuden, poliittisen mielipiteen tai tiettyyn yhteiskuntaryhmään kuulumisen ja vainoksi katsottavien tekojen tai teot estävän suojelun puuttumisen välillä.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  On myös tarpeen ottaa käyttöön ”tiettyyn yhteiskuntaryhmään kuulumisen” perusteella tapahtuvan vainon yhteinen käsite. Tiettyä yhteiskuntaryhmää määriteltäessä hakijan sukupuolesta johtuvat seikat, sukupuoli-identiteetti ja seksuaalinen suuntautuminen mukaan lukien, jotka voivat liittyä tiettyihin oikeudellisiin perinteisiin ja tapoihin ja jotka johtavat esimerkiksi sukuelinten silpomiseen, pakkosterilointiin tai pakkoaborttiin, olisi otettava asianmukaisesti huomioon, siltä osin kuin ne liittyvät hakijan perusteltuun pelkoon joutua vainotuksi.

(28)  On myös tarpeen ottaa käyttöön ”tiettyyn yhteiskuntaryhmään kuulumisen” perusteella tapahtuvan vainon yhteinen käsite. Tiettyä yhteiskuntaryhmää määriteltäessä hakijan sukupuolesta johtuvat seikat, sukupuoli-identiteetti, sukupuolen ilmaisu, sukupuoliominaisuudet ja seksuaalinen suuntautuminen mukaan lukien, sekä seksuaalista hyväksikäyttöä varten tapahtuvan ihmiskaupan uhriksi joutuminen, jotka voivat liittyä tiettyihin oikeudellisiin perinteisiin ja tapoihin ja jotka johtavat esimerkiksi sukuelinten silpomiseen, pakkosterilointiin tai pakkoaborttiin, olisi otettava asianmukaisesti huomioon, siltä osin kuin ne liittyvät hakijan perusteltuun pelkoon joutua vainotuksi. Hakijan pelko joutua vainotuksi voi olla perusteltu sen vuoksi, että hänet mielletään kuuluvaksi tiettyyn yhteiskuntaryhmään.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(29)  Euroopan unionin tuomioistuimen asiaa koskevan oikeuskäytännön mukaisesti jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi kansainvälistä suojelua koskevia hakemuksia arvioidessaan käytettävä hakijan uskottavuuden arvioinnissa menetelmiä, jotka kunnioittavat perusoikeuskirjassa taattuja yksilön oikeuksia, erityisesti oikeutta ihmisarvoon ja yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen. Erityisesti homoseksuaalisuuden tapauksessa hakijan uskottavuuden yksilöllinen arviointi ei saisi perustua homoseksuaaleja koskeviin stereotypioihin, eikä hakijaa saisi alistaa yksityiskohtaisiin kuulusteluihin tai testeihin tämän seksuaalielämästä.

(29)  Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen asiaa koskevan oikeuskäytännön mukaisesti jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi kansainvälistä suojelua koskevia hakemuksia arvioidessaan käytettävä hakijan uskottavuuden arvioinnissa menetelmiä, jotka kunnioittavat perusoikeuskirjassa ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä yleissopimuksessa taattuja yksilön oikeuksia, erityisesti oikeutta ihmisarvoon ja yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen. Erityisesti seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin tapauksissa hakijan uskottavuuden yksilöllinen arviointi ei saisi perustua seksuaalista suuntautumista ja sukupuoli-identiteettiä koskeviin stereotypioihin, eikä hakijaa saisi alistaa yksityiskohtaisiin kuulusteluihin tai testeihin tämän seksuaalielämästä. Toimivaltaisten kansallisten viranomaisten ei pitäisi myöskään katsoa, että hakijan lausunnot eivät ole uskottavia, ainoastaan sillä perusteella, että hakija ei vedonnut seksuaaliseen suuntautumiseensa, sukupuoli-identiteettiinsä, sukupuolen ilmaisuunsa tai sukupuoliominaisuuksiinsa, kun hän ensimmäisen kerran antoi tietoa vainostaan.

Tarkistus     26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(30)  Yhdistyneiden kansakuntien tarkoitusperien ja periaatteiden vastaiset teot mainitaan Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan johdanto-osassa ja 1 ja 2 artiklassa, ja ne sisältyvät muun muassa Yhdistyneiden kansakuntien terrorismintorjuntaan liittyvistä toimenpiteistä antamiin päätöslauselmiin, joiden mukaan sekä terroriteot, ‑menetelmät ja -käytännöt että terroritekojen tietoinen rahoittaminen, suunnittelu ja tekoihin yllyttäminen ovat Yhdistyneiden kansakuntien tarkoitusperien ja periaatteiden vastaisia tekoja.

(30)  Yhdistyneiden kansakuntien tarkoitusperien ja periaatteiden vastaiset teot mainitaan Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan johdanto-osassa ja 1 ja 2 artiklassa, ja ne sisältyvät muun muassa Yhdistyneiden kansakuntien terrorismintorjuntaan liittyvistä toimenpiteistä antamiin päätöslauselmiin, joiden mukaan sekä terroriteot, ‑menetelmät ja -käytännöt että terroritekojen tietoinen rahoittaminen, suunnittelu ja tekoihin yllyttäminen ovat Yhdistyneiden kansakuntien tarkoitusperien ja periaatteiden vastaisia tekoja. Myös terroristiryhmän jäsenyys tai osallistuminen terroristiryhmän toimintaan on Yhdistyneiden kansakuntien tarkoitusperien ja periaatteiden vastainen teko.

Tarkistus     27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(31)  Poliittisen rikoksen tekeminen ei periaatteessa ole peruste pakolaisaseman epäämiselle. Euroopan unionin tuomioistuimen asiaa koskevan oikeuskäytännön mukaisesti erityisesti julmia tekoja, joissa kyseinen teko on kohtuuton väitettyyn poliittiseen päämäärään nähden, ja terroritekoja, joille on ominaista siviiliväestöön kohdistuva väkivalta, olisi pidettävä muina kuin poliittisina rikoksina, jotka voivat johtaa pakolaisaseman epäämiseen, vaikka niillä väitettäisiin olleen poliittinen päämäärä.

(31)  Poliittisen rikoksen tekeminen ei periaatteessa ole peruste kansainvälisen suojelun epäämiselle. Euroopan unionin tuomioistuimen asiaa koskevan oikeuskäytännön mukaisesti erityisesti julmia tekoja, joissa kyseinen teko on kohtuuton väitettyyn poliittiseen päämäärään nähden, ja terroritekoja, joille on ominaista siviiliväestöön kohdistuva väkivalta, olisi pidettävä muina kuin poliittisina rikoksina, jotka voivat johtaa kansainvälisen suojelun epäämiseen, vaikka niillä väitettäisiin olleen poliittinen päämäärä.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 31 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(31 a)  Toissijaisen suojeluaseman tunnustaminen on toteava toimenpide.

Tarkistus     29

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(32)  Olisi myös vahvistettava vaatimukset toissijaisen suojeluaseman määrittelylle ja sisällölle. Toissijaisen suojelun olisi täydennettävä Geneven yleissopimuksessa vahvistettua pakolaisten suojelua, ja sen olisi oltava siihen nähden erillinen.

(32)  Olisi myös vahvistettava vaatimukset toissijaisen suojeluaseman määrittelylle ja sisällölle. Toissijaisen suojelun olisi täydennettävä Geneven yleissopimuksessa vahvistettua pakolaisten suojelua, ja sen olisi oltava siihen nähden erillinen. Vaikka suojelun perusteet pakolaisten suojelussa ja toissijaisessa suojelussa ovat erilaiset, suojelun jatkuva tarve voi olla kestoltaan sama.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(34)  Arvioitaessa vakavaa haittaa, jonka vuoksi hakija voi saada toissijaista suojelua, mielivaltaisen väkivallan käsitteen olisi Euroopan unionin tuomioistuimen asiaa koskevan oikeuskäytännön mukaisesti käsitettävä väkivalta, joka voi ulottua henkilöihin riippumatta heidän henkilökohtaisista olosuhteistaan.

(34)  Arvioitaessa vakavaa haittaa, jonka vuoksi hakija voi saada toissijaista suojelua, mielivaltaisen väkivallan käsitteen olisi Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen asiaa koskevan oikeuskäytännön mukaisesti käsitettävä väkivalta, joka voi ulottua henkilöihin riippumatta heidän henkilökohtaisista olosuhteistaan. Tekijöihin, jotka olisi otettava huomioon määritettäessä mielivaltaisen väkivallan olemassaoloa, voisivat sisältyä ulkopuolinen hyökkäys, miehitys, vieras käskyvalta, sisäiset konfliktit, vakavat ihmisoikeusloukkaukset tai tapahtumat, jotka vakavasti häiritsevät yleistä järjestystä alkuperämaassa tai sen osassa.

Tarkistus     31

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(36)  Hakijan henkeä tai ruumiillista koskemattomuutta uhkaavaan vakavaan ja henkilökohtaiseen vaaraan liittyviä todisteita koskevan vaatimuksen osalta määrittävien viranomaisten ei Euroopan unionin tuomioistuimen asiaa koskevan oikeuskäytännön36 mukaisesti pitäisi vaatia hakijaa esittämään näyttöä siitä, että vaara koskee erityisesti häntä hänen henkilökohtaisille olosuhteillensa ominaisten seikkojen takia. Hakemuksen tueksi vaadittava mielivaltaisen väkivallan taso on kuitenkin matalampi, jos hakija pystyy osoittamaan, että vaara koskee juuri häntä hänen henkilökohtaisille olosuhteillensa ominaisten seikkojen takia. Lisäksi määrittävien viranomaisten olisi poikkeuksellisesti vahvistettava vakavan ja henkilökohtaisen uhkan olemassaolo jo pelkästään sen takia, että hakija on alkuperämaan alueella tai sen asianomaisessa osassa, jos käynnissä olevalle aseelliselle selkkaukselle ominaisen mielivaltaisen väkivallan aste saavuttaa niin korkean tason, että on olemassa perusteltu syy uskoa, että kyseiseen alkuperämaahan tai sen asianomaiseen osaan palautetulla siviilihenkilöllä olisi todellinen riski joutua vakavaan vaaraan jo pelkästään sen takia, että hän on kyseisen maan tai alueen alueella.

(36)  Hakijan henkeä tai ruumiillista koskemattomuutta uhkaavaan vakavaan vaaraan liittyviä todisteita koskevan vaatimuksen osalta Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen asiaa koskevan oikeuskäytännön36 mukaisesti vaadittavan haitan asteen ei tarvitse vastata kidutusta tai epäinhimillistä tai halventavaa kohtelua tai rangaistusta. Hakemuksen tueksi vaadittava mielivaltaisen väkivallan taso on kuitenkin matalampi, jos hakija pystyy osoittamaan, että vaara koskee juuri häntä hänen henkilökohtaisille olosuhteillensa ominaisten seikkojen takia. Lisäksi määrittävien viranomaisten olisi vahvistettava vakavan uhkan olemassaolo jo pelkästään sen takia, että hakija on alkuperämaan alueella tai sen asianomaisessa osassa, jos käynnissä olevalle aseelliselle selkkaukselle ominaisen mielivaltaisen väkivallan aste saavuttaa niin korkean tason, että on olemassa perusteltu syy uskoa, että kyseiseen alkuperämaahan tai sen asianomaiseen osaan palautetulla siviilihenkilöllä olisi todellinen riski joutua vakavaan vaaraan jo pelkästään sen takia, että hän on kyseisen maan tai alueen alueella.

_________________

_________________

36 C-465/07.

36 C-465/07.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(37)  Oleskelulupien ja matkustusasiakirjojen, jotka myönnetään kansainvälistä suojelua saaville henkilöille ensimmäistä kertaa tai jotka uusitaan tämän asetuksen voimaantulon jälkeen, olisi oltava oleskelulupien osalta asetuksessa (EY) N:o 1030/2002 ja matkustusasiakirjojen osalta neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2252/2004 vahvistettujen sääntöjen mukaisia.

(37)  Oleskelulupien ja matkustusasiakirjojen, jotka myönnetään kansainvälistä suojelua saaville henkilöille tämän asetuksen voimaantulon jälkeen, olisi oltava oleskelulupien osalta asetuksessa (EY) N:o 1030/2002 ja matkustusasiakirjojen osalta neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2252/2004 vahvistettujen sääntöjen mukaisia.

Tarkistus     33

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(38)  Perheenjäsenet joutuvat yleensä heillä pakolaiseen olevan läheisen suhteen perusteella sellaisen vainon kohteeksi, jonka perusteella voidaan myöntää kansainvälistä suojelua. Jos heillä ei ole edellytyksiä saada kansainvälistä suojelua, heillä on perheen yhtenäisyyden säilyttämiseksi oikeus hakea oleskelulupaa ja samoja oikeuksia, jotka myönnetään kansainvälistä suojelua saaville henkilöille. Jos tilanne kuuluu oikeudesta perheenyhdistämiseen annetun direktiivin 2003/86/EY soveltamisalaan ja direktiivissä vahvistetut perheenyhdistämistä koskevat edellytykset täyttyvät, kansainvälistä suojelua saavan henkilön perheenjäsenille, joille henkilökohtaisesti ei voida myöntää tällaista suojelua, olisi myönnettävä oleskeluluvat ja oikeudet kyseisen direktiivin mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta perheen yhtenäisyyden säilyttämistä koskevien tämän asetuksen säännösten soveltamista. Tätä asetusta sovelletaan rajoittamatta direktiivin 2004/38/EY soveltamista.

(38)  Perheenjäsenet joutuvat yleensä heillä pakolaiseen olevan läheisen suhteen perusteella sellaisen vainon kohteeksi, jonka perusteella voidaan myöntää kansainvälistä suojelua. Jos heillä ei ole edellytyksiä saada kansainvälistä suojelua, kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen osalta samassa jäsenvaltiossa oleskelevilla perheenjäsenillä, myös sisaruksilla, on perheen yhtenäisyyden säilyttämiseksi oikeus hakea oleskelulupaa ja samoja oikeuksia, jotka myönnetään kansainvälistä suojelua saaville henkilöille. Jos tilanne kuuluu oikeudesta perheenyhdistämiseen annetun direktiivin 2003/86/EY soveltamisalaan ja direktiivissä vahvistetut perheenyhdistämistä koskevat edellytykset täyttyvät, kansainvälistä suojelua saavan henkilön perheenjäsenille, joille henkilökohtaisesti ei voida myöntää tällaista suojelua, olisi myönnettävä oleskeluluvat ja oikeudet kyseisen direktiivin mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta perheen yhtenäisyyden säilyttämistä koskevien tämän asetuksen säännösten soveltamista. Tätä asetusta sovelletaan rajoittamatta direktiivin 2004/38/EY soveltamista.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(39)  Jotta voidaan varmistaa, ovatko kansainvälistä suojelua saavat henkilöt edelleen suojelun tarpeessa, määrittävien viranomaisten olisi tarkasteltava myönnettyä asemaa uudelleen silloin, kun oleskelulupa on uusittava pakolaisten tapauksessa ensimmäisen kerran ja toissijaista suojelua saavien henkilöiden tapauksessa ensimmäisen ja toisen kerran, sekä silloin, kun suojelua saavan henkilön alkuperämaassa on tapahtunut merkittävä muutos, joka mainitaan alkuperämaan tilannetta koskevassa yhteisessä analyysissa ja ohjeistuksessa, joita turvapaikkavirasto ja eurooppalaiset alkuperämaatietojen tuottamisverkostot tarjoavat unionin tasolla asetuksen37 8 ja 10 artiklan mukaisesti.

(39)  Jotta voidaan varmistaa, ovatko kansainvälistä suojelua saavat henkilöt edelleen suojelun tarpeessa, määrittävien viranomaisten olisi erityisesti tarkasteltava myönnettyä asemaa uudelleen silloin, kun suojelua saavan henkilön alkuperämaassa on tapahtunut merkittävä muutos, joka mainitaan alkuperämaan tilannetta koskevassa yhteisessä analyysissa ja ohjeistuksessa, joita turvapaikkavirasto ja eurooppalaiset alkuperämaatietojen tuottamisverkostot tarjoavat unionin tasolla asetuksen 8 ja 10 artiklan37 mukaisesti.

__________________

__________________

37  COM(2016) 271 final.

37  COM(2016) 271 final.

Tarkistus     35

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(40)  Arvioidessaan kyseisen kolmannen maan olosuhteissa tapahtunutta muutosta jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava pakolaisen yksilöllinen tilanne huomioon ottaen, että suojelun tarjoajat kyseisessä maassa ovat toteuttaneet kohtuullisia toimenpiteitä vainon estämiseksi, että niillä on muun muassa tehokas oikeusjärjestelmä vainoksi katsottavien tekojen toteamiseksi, niistä syytteeseen asettamiseksi ja niistä rankaisemiseksi ja että kyseinen kansalainen voi saada tällaista suojelua, jos hänen pakolaisasemansa lakkaa.

(40)  Arvioidessaan kyseisen kolmannen maan olosuhteissa tapahtunutta muutosta jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava kansainvälistä suojelua saavan henkilön yksilöllinen tilanne huomioon ottaen, että suojelun tarjoajat kyseisessä maassa ovat toteuttaneet tarvittavia toimenpiteitä vainon estämiseksi, että niillä on muun muassa tehokas oikeusjärjestelmä vainoksi katsottavien tekojen toteamiseksi, niistä syytteeseen asettamiseksi ja niistä rankaisemiseksi ja että kyseinen kansalainen voi saada tällaista suojelua, hänellä on turvallinen pääsy kyseiseen maahan ja hänen voidaan kohtuudella olettaa asettuvan sinne, jos hänen pakolaisasemansa lakkaa.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(41)  Kun pakolaisasema tai toissijainen suojeluasema lakkaa, sen päätöksen soveltamisen aloittamista, jolla jäsenvaltion määrittävä viranomainen peruuttaa tai lakkauttaa suojeluaseman tai jättää sen uusimatta, olisi lykättävä kohtuullisen ajan päähän päätöksen hyväksymisestä, jotta kyseisellä kolmannen maan kansalaisella tai kansalaisuudettomalla henkilöllä on asiaa koskevan unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti mahdollisuus hakea oleskelulupaa muilla kuin kansainvälisen suojelun myöntämiseen johtaneilla perusteilla, kuten perhesyillä tai syillä, jotka liittyvät työntekoon tai koulutukseen.

(41)  Kun kansainvälistä suojelua saavan henkilön asema lakkaa, sen päätöksen soveltamisen aloittamista, jolla jäsenvaltion määrittävä viranomainen poistaa suojeluaseman, olisi lykättävä kohtuullisen ajan päähän päätöksen hyväksymisestä, jotta kyseisellä kolmannen maan kansalaisella tai kansalaisuudettomalla henkilöllä on asiaa koskevan unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti mahdollisuus hakea oleskelulupaa muilla kuin kansainvälisen suojelun myöntämiseen johtaneilla perusteilla, kuten perhesyillä tai syillä, jotka liittyvät työntekoon tai koulutukseen.

Tarkistus     37

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 41 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(41 a)  Periaatteessa, jonka mukaan asia ratkaistaan epäselvissä tapauksissa hakijan eduksi, tunnustetaan se, että hakijoilla on huomattavia vaikeuksia hankkia ja toimittaa näyttöä vaatimuksensa tueksi. Yleisen oikeusperiaatteen mukaan todistustaakka on kansainvälistä suojelua hakevalla henkilöllä ja sekä hakijalla että määrittävällä viranomaisella on velvollisuus varmentaa ja arvioida kaikki merkitykselliset tosiseikat. Asia olisi kuitenkin epäselvissä tapauksissa ratkaistava hakijan eduksi, kun joidenkin hakijan lausumien seikkojen tueksi ei ole esitetty asiakirjoja tai muita todisteita, jos hakija on todella yrittänyt esittää näyttöä hakemuksensa tueksi ja esittänyt kaikki käytettävissään olevat olennaiset seikat ja hakijan lausuntoja pidetään johdonmukaisina ja uskottavina.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(42)  Kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden olisi asuttava siinä jäsenvaltiossa, joka on myöntänyt heille suojelua. Niiden suojelua saavien henkilöiden, joilla on Schengenin säännöstöä täysimääräisesti soveltavan jäsenvaltion myöntämä voimassa oleva matkustusasiakirja ja oleskelulupa, olisi sallittava tulla Schengenin säännöstöä täysimääräisesti soveltavien jäsenvaltioiden alueelle ja liikkua siellä vapaasti enintään 90 päivää minkä tahansa 180 päivän jakson aikana Schengenin rajasäännöstön38 ja Schengenin sopimuksen soveltamista koskevan yleissopimuksen39 21 artiklan mukaisesti. Kansainvälistä suojelua saavat henkilöt voivat myös hakea lupaa asua muussa kuin suojelua myöntäneessä jäsenvaltiossa asiaa koskevien EU:n sääntöjen, erityisesti niiden, jotka koskevat kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksiä korkeaa osaamistasoa vaativaa työtä varten40, ja kansallisten sääntöjen mukaisesti. Tämä ei kuitenkaan merkitse kansainvälisen suojelun ja siihen liittyvien oikeuksien siirtymistä.

(42)  Kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden olisi asuttava siinä jäsenvaltiossa, joka on myöntänyt heille suojelua. Niiden suojelua saavien henkilöiden, joilla on Schengenin säännöstöä täysimääräisesti soveltavan jäsenvaltion myöntämä voimassa oleva matkustusasiakirja ja oleskelulupa, olisi sallittava tulla Schengenin säännöstöä täysimääräisesti soveltavien jäsenvaltioiden alueelle ja liikkua siellä vapaasti sallittuna oleskeluaikana Schengenin rajasäännöstön38 ja Schengenin sopimuksen soveltamista koskevan yleissopimuksen39 21 artiklan mukaisesti. Kansainvälistä suojelua saavat henkilöt voivat myös hakea lupaa asua muussa kuin suojelua myöntäneessä jäsenvaltiossa asiaa koskevien EU:n sääntöjen, erityisesti niiden, jotka koskevat kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksiä korkeaa osaamistasoa vaativaa työtä varten40, ja kansallisten sääntöjen mukaisesti. Tämä ei kuitenkaan merkitse kansainvälisen suojelun ja siihen liittyvien oikeuksien siirtymistä.

__________________

__________________

38 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/399, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta unionin säännöstöstä.

38 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/399, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta unionin säännöstöstä.

39 Tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 Benelux-talousliiton valtioiden, Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan hallitusten välillä tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehty yleissopimus.

39 Tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 Benelux-talousliiton valtioiden, Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan hallitusten välillä tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehty yleissopimus.

40 COM(2016) 378 final.

40 COM(2016) 378 final.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(43)  Euroopan unionin sisällä tapahtuvan edelleen liikkumisen ehkäisemiseksi sen jäsenvaltion, joka on uudessa Dublin-asetuksessa41 vahvistetun menettelyn mukaisesti vastuussa kansainvälistä suojelua saavasta henkilöstä, olisi otettava takaisin sellaiset kansainvälistä suojelua saavat henkilöt, jotka löydetään muusta kuin kansainvälistä suojelua heille myöntäneestä jäsenvaltiosta ilman, että he täyttävät asumis- tai oleskeluoikeuden edellytykset.

(43)  Sen jäsenvaltion, joka on uudessa Dublin-asetuksessa41 vahvistetun menettelyn mukaisesti vastuussa kansainvälistä suojelua saavasta henkilöstä, olisi otettava takaisin sellaiset kansainvälistä suojelua saavat henkilöt, jotka löydetään muusta kuin kansainvälistä suojelua heille myöntäneestä jäsenvaltiosta ilman, että he täyttävät asumis- tai oleskeluoikeuden edellytykset. Vain sen jäsenvaltion, joka on asetuksessa [uusi Dublin-asetus] vahvistetun menettelyn mukaisesti vastuussa kansainvälistä suojelua saavasta ilman huoltajaa olevasta alaikäisestä, olisi otettava takaisin kyseinen alaikäinen.

__________________

__________________

41 (EU) [XXX/XXX uusi Dublin-asetus].

41 (EU) [XXX/XXX uusi Dublin-asetus].

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(44)  Euroopan unionin sisällä tapahtuvan edelleen liikkumisen estämiseksi pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta annettua direktiiviä 2003/109/EY olisi muutettava säännösten antamiseksi siitä, että sen viisivuotiskauden laskeminen, jonka kuluttua kansainvälistä suojelua saavat henkilöt voivat saada pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen aseman, pitäisi aloittaa alusta joka kerta, kun kyseinen henkilö löydetään muusta kuin kansainvälistä suojelua myöntäneestä jäsenvaltiosta ilman oikeutta asua tai oleskella siellä unionin tai kansallisen asiaa koskevan lainsäädännön nojalla.

(44)  Kansainvälistä suojelua saaville henkilöille myönnettävien oleskelulupien kesto olisi yhdenmukaistettava asianmukaiseksi ajanjaksoksi, jotta heitä kannustettaisiin pysymään jäsenvaltiossa, joka on myöntänyt heille tällaista suojelua.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(45)  Kansallisen turvallisuuden ja yleisen järjestyksen käsite kattaa myös tapaukset, joissa kolmannen maan kansalainen kuuluu kansainvälistä terrorismia tukevaan järjestöön tai tukee tällaista järjestöä.

(45)  Kansallisen turvallisuuden ja yleisen järjestyksen käsite kattaa tapaukset, joissa kolmannen maan kansalainen kuuluu kansainvälistä terrorismia tukevaan järjestöön. Erityisen törkeän rikoksen käsitteeseen sisältyvät sellaiset rikokset kuin rikollisjärjestöön osallistuminen, terrorismi, ihmiskauppa, lasten seksuaalinen hyväksikäyttö, murha, vakavan ruumiinvamman aiheuttaminen, aseiden, ampumatarvikkeiden ja räjähteiden laiton kauppa, lahjonta, raiskaus ja Kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomiovaltaan kuuluvat rikokset.

Tarkistus     42

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(47)  Työhön pääsyä ja sosiaaliturvaa koskevien etuuksien myöntäminen edellyttää aiemmin myönnettyä oleskelulupaa kansainvälisten velvoitteiden asettamissa rajoissa.

Poistetaan.

Tarkistus     43

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(48)  Toimivaltaiset viranomaiset voivat rajoittaa työhön pääsyä tai itsenäistä ammatinharjoittamista sellaisten tehtävien osalta, joihin kuuluu julkisen vallan käyttämistä ja vastuuta kyseisen valtion tai muiden viranomaisten yleisen edun turvaamisesta. Kansainvälistä suojelua saavilta henkilöiltä, jotka käyttävät oikeuttaan yhdenvertaiseen kohteluun, kun on kyse jäsenyydestä työntekijöiden etujärjestössä tai tietyn ammatin harjoittamisesta, voidaan myös evätä osallistuminen julkisoikeudellisten elinten hallintoon sekä julkisoikeudellisen tehtävän hoitaminen.

(48)  Toimivaltaiset viranomaiset voivat rajoittaa työhön pääsyä tai itsenäistä ammatinharjoittamista sellaisten tehtävien osalta, joihin kuuluu julkisen vallan käyttämistä ja vastuuta kyseisen valtion tai muiden viranomaisten yleisen edun turvaamisesta.

Tarkistus     44

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 49 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(49)  Jotta kansainvälistä suojelua saavat henkilöt voisivat käyttää tehokkaammin tässä asetuksessa vahvistettuja oikeuksia ja etuuksia, on tarpeen ottaa huomioon heidän erityistarpeensa ja heidän kohtaamansa kotoutumiseen liittyvät erityishaasteet ja auttaa heitä käyttämään kotoutumiseen liittyvä oikeuksiaan, jotka koskevat erityisesti työllistymiseen liittyviä koulutusmahdollisuuksia ja ammattikoulutusta sekä ulkomaisten tutkintojen, todistusten ja muiden muodollista pätevyyttä osoittavien asiakirjojen tunnustamismenettelyjen käyttöä erityisesti silloin, kun ongelmat johtuvat asiakirjojen puuttumisesta ja henkilöiden kyvyttömyydestä maksaa tunnustamismenettelyistä aiheutuvat kustannukset.

(49)  Jotta kansainvälistä suojelua saavat henkilöt voisivat käyttää tehokkaammin tässä asetuksessa vahvistettuja oikeuksia ja etuuksia, on tarpeen ottaa huomioon heidän erityistarpeensa ja heidän kohtaamansa kotoutumiseen liittyvät erityishaasteet ja auttaa heitä käyttämään kotoutumiseen liittyvä oikeuksiaan, jotka koskevat erityisesti työllistymiseen liittyviä koulutusmahdollisuuksia ja ammattikoulutusta sekä ulkomaisten tutkintojen, todistusten ja muiden muodollista pätevyyttä osoittavien asiakirjojen tunnustamista ja oikeaksi todistamista koskevien menettelyjen käyttöä erityisesti silloin, kun ongelmat johtuvat asiakirjojen puuttumisesta ja henkilöiden kyvyttömyydestä maksaa tunnustamismenettelyistä aiheutuvat kustannukset.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 49 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(49 a)  Koska kotouttaminen on kaksisuuntainen prosessi, unionin perustana olevien arvojen kunnioittamisen ja kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden perusoikeuksien kunnioittamisen olisi oltava olennainen osa kotouttamisprosessia. Kotouttamisella olisi edistettävä osallisuutta pikemminkin kuin eristämistä, ja kaikkien asianomaisten toimijoiden osallistuminen on ratkaisevan tärkeää sen onnistumiselle. Jäsenvaltioiden olisi kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla tarjottava kansainvälistä suojelua saaville henkilöille tukea ja mahdollisuuksia kotoutua ja rakentaa elämää uudessa yhteiskunnassaan, mukaan luettuina majoitus, luku- ja kirjoitustaidon kurssit sekä kielikurssit, kulttuurien välinen vuoropuhelu, yleissivistävä ja ammattikoulutus sekä tosiasiallinen mahdollisuus osallistua yhteiskunnan demokraattisiin rakenteisiin.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 51 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(51)  Erityisesti sosiaalisen ahdingon välttämiseksi kansainvälistä suojelua saaville henkilöille on lisäksi asianmukaista myöntää sosiaaliapua ilman syrjintää. Toissijaista suojelua saavien henkilöiden osalta jäsenvaltioille olisi kuitenkin annettava jonkin verran liikkumavaraa tällaisten oikeuksien rajoittamiseksi perusetuuksiin, mikä on ymmärrettävä niin, että apu kattaa vähintään vähimmäistoimeentuloturvan, avun sairauden tai raskauden varalta ja vanhempainavun, sikäli kuin nämä etuudet myönnetään kansallisessa lainsäädännössä omille kansalaisille. Kotoutumisen helpottamiseksi jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus asettaa tietyntyyppisten kansallisessa lainsäädännössä määriteltyjen sosiaaliavustusten saamisen edellytykseksi sekä pakolaisten että toissijaista suojelua saavien henkilöiden tapauksessa se, että kansainvälistä suojelua saavat henkilöt osallistuvat tosiasiallisesti kotouttamistoimenpiteisiin.

(51)  Erityisesti sosiaalisen ahdingon välttämiseksi kansainvälistä suojelua saaville henkilöille on lisäksi asianmukaista myöntää sosiaaliapua ilman syrjintää. Vaikka suojelun peruste voi johtaa erilaisen aseman määrittämiseen, suojeltavan henkilön aineellisissa tarpeissa ei ole eroja. Kotoutumisen helpottamiseksi jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus asettaa tietyntyyppisten kansallisessa lainsäädännössä määriteltyjen sosiaaliavustusten saamisen edellytykseksi se, että kansainvälistä suojelua saavat henkilöt osallistuvat tosiasiallisesti kotouttamistoimenpiteisiin.

Tarkistus     47

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(52)  Olisi varmistettava, että kansainvälistä suojelua saavilla henkilöillä on mahdollisuus terveydenhuoltoon, sekä fyysinen terveydenhoito että mielenterveyspalvelut mukaan lukien.

(52)  Olisi varmistettava, että kansainvälistä suojelua saavilla henkilöillä on mahdollisuus terveydenhuoltoon, sekä fyysinen terveydenhoito että mielenterveyspalvelut mukaan lukien, samoin kuin seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviin terveyspalveluihin.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 52 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(52 a)  Tavaroiden ja palvelujen sekä yleisesti tarjolla olevien tavaroiden ja palvelujen, mukaan luettuina työvoimatoimistojen tarjoamat tieto- ja neuvontapalvelut, olisi oltava kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden saatavilla.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 53 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(53)  Kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden kotoutumisen helpottamiseksi heillä on oltava mahdollisuus hyödyntää kotouttamistoimenpiteitä jäsenvaltioiden määrittelemin ehdoin. Jäsenvaltiot voivat määrätä tällaisiin kotouttamistoimenpiteisiin, kuten kieli- ja kansalaistaitokursseille, ammattikoulutukseen ja muille työllistymiskursseille, osallistumisen pakolliseksi.

(53)  Kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden kotoutumisen helpottamiseksi heillä olisi oltava mahdollisuus hyödyntää kotouttamistoimenpiteitä jäsenvaltioiden määrittelemin ehdoin. Jäsenvaltiot voivat määrätä tällaisiin kotouttamistoimenpiteisiin, kuten kieli- ja kansalaistaitokursseille, ammattikoulutukseen ja muille työllistymiskursseille, osallistumisen pakolliseksi edellyttäen, että kotouttamistoimenpiteet ovat helposti saavutettavissa, saatavilla ja maksuttomia ja että niissä otetaan huomioon kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden erityistarpeet, lastenhoito mukaan luettuna.

Tarkistus     50

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 55 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(55)  Jotta varmistettaisiin tämän asetuksen säännösten täytäntöönpanon yhdenmukaiset edellytykset toimitettavien tietojen muodon ja sisällön osalta, täytäntöönpanovalta olisi siirrettävä komissiolle. Tätä täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201142 mukaisesti.

(55)  Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti tämän asetuksen täydentämiseksi täsmentämällä kansainvälistä suojelua saaville henkilöille toimitettavien, heidän asemaansa liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia koskevien tietojen muoto ja sisältö. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

_________________

 

42 EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.

 

Tarkistus     51

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

3)  ’pakolaisella’ kolmannen maan kansalaista, jolla on perusteltu syy pelätä joutuvansa vainotuksi rodun, uskonnon, kansallisuuden, poliittisten mielipiteiden tai tiettyyn yhteiskuntaryhmään kuulumisen vuoksi ja joka oleskelee kansalaisuusmaansa ulkopuolella ja on kykenemätön tai tällaisen pelon takia haluton turvautumaan kyseisen maan suojaan, ja kansalaisuudetonta henkilöä, joka oleskelee entisen vakituisen asuinmaansa ulkopuolella edellä mainituista syistä ja on kykenemätön tai tällaisen pelon vuoksi haluton palaamaan sinne ja johon ei sovelleta 12 artiklaa;

3)  ’pakolaisella’ kolmannen maan kansalaista, jolla on perusteltua aihetta pelätä joutuvansa vainotuksi rodun, uskonnon, kansallisuuden, poliittisen mielipiteen, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin, vammaisuuden tai tiettyyn yhteiskuntaryhmään kuulumisen vuoksi ja joka oleskelee kansalaisuusmaansa ulkopuolella ja on kykenemätön tai tällaisen pelon takia haluton turvautumaan sanotun maan suojaan, ja kansalaisuudetonta henkilöä, joka oleskelee entisen pysyvän asuinmaansa ulkopuolella edellä mainituista syistä ja on kykenemätön tai tällaisen pelon vuoksi haluton palaamaan sinne ja johon ei sovelleta 12 artiklaa;

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  kansainvälistä suojelua saavan henkilön aviopuoliso tai avopuoliso, jos avopuolisoita asianomaisen jäsenvaltion lain tai käytännön mukaan kohdellaan samalla tavalla kuin aviopuolisoita sen kolmansien maiden kansalaisia koskevassa lainsäädännössä;

a)  kansainvälistä suojelua saavan henkilön aviopuoliso tai avopuoliso, jos avopuolisoita asianomaisen jäsenvaltion lain tai käytännön mukaan kohdellaan samalla tavalla kuin aviopuolisoita sen asiaa koskevassa kansallisessa lainsäädännössä;

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  a alakohdassa tarkoitettujen puolisoiden tai kansainvälistä suojelua saavan henkilön alaikäiset lapset, jos nämä ovat naimattomia, riippumatta siitä, ovatko he syntyneet avioliitossa vai avioliiton ulkopuolella tai onko heidät kansallisen lainsäädännön määritelmän mukaisesti adoptoitu;

b)  a alakohdassa tarkoitettujen puolisoiden tai kansainvälistä suojelua saavan henkilön alaikäiset lapset, täysi-ikäiset lapset, joista he ovat vastuussa, riippumatta siitä, ovatko he syntyneet avioliitossa vai avioliiton ulkopuolella tai onko heidät kansallisen lainsäädännön määritelmän tai tunnustuksen mukaisesti adoptoitu, sekä lapset, joihin nähden heillä on vanhempainvastuu;

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  isä, äiti tai muu aikuinen, joka on vastuussa kansainvälistä suojelua saavasta henkilöstä joko asianomaisen jäsenvaltion lain tai käytännön mukaan, kun kansainvälistä suojelua saava henkilö on alaikäinen ja naimaton;

c)  jos kansainvälistä suojelua saava henkilö on alaikäinen, isä, äiti tai muu aikuinen, joka on vastuussa kyseisestä henkilöstä joko asianomaisen jäsenvaltion lain tai käytännön mukaan;

Tarkistus     55

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

10)  ’alaikäisellä’ alle 18-vuotiasta kolmannen maan kansalaista tai kansalaisuudetonta henkilöä;

10)  ’alaikäisellä’ alle 18-vuotiasta kolmannen maan kansalaista tai kansalaisuudetonta henkilöä. Tämä arvioidaan soveltuvin osin hänen kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksensa tekohetkellä;

Tarkistus     56

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 15 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

15)  ’myöhemmällä hakemuksella’ kansainvälistä suojelua koskevaa uutta hakemusta, joka tehdään jossakin jäsenvaltiossa sen jälkeen, kun aiemmasta hakemuksesta on tehty lainvoimainen päätös, myös silloin, kun hakija on nimenomaisesti peruuttanut hakemuksensa tai määrittävä viranomainen on hylännyt hakemuksen sen implisiittisen peruuttamisen jälkeen;

Poistetaan.

Tarkistus     57

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 16 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

16)  ’määrittävällä viranomaisella’ jäsenvaltion mitä tahansa lainkäyttöelimiin verrattavaa tai hallinnollista elintä, joka vastaa kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten käsittelystä ja jolla on toimivalta tehdä niistä päätös ensimmäisessä käsittelyssä;

16)  ’määrittävällä viranomaisella’ jäsenvaltion mitä tahansa lainkäyttöelintä, lainkäyttöelimiin verrattavaa tai hallinnollista elintä, joka vastaa kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten käsittelystä ja jolla on toimivalta tehdä niistä päätös ensimmäisessä käsittelyssä;

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 19 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

19)  ’edunvalvojalla’ henkilöä tai organisaatiota, jonka toimivaltaiset elimet ovat nimittäneet avustamaan ja edustamaan ilman huoltajaa olevaa alaikäistä tässä asetuksessa säädetyissä menettelyissä, jotta voidaan varmistaa lapsen etu ja tehdä tarvittaessa alaikäisen puolesta oikeustoimia.

19)  ’edunvalvojalla’ henkilöä tai organisaatiota, jonka toimivaltaiset elimet ovat nimittäneet avustamaan ja edustamaan ilman huoltajaa olevaa alaikäistä tässä asetuksessa säädetyissä menettelyissä, jotta voidaan turvata lapsen etu ja hyvinvointi ja tehdä tarvittaessa alaikäisen puolesta oikeustoimia.

Tarkistus     59

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltioilla on edelleen mahdollisuus myöntää perheenjäsenille pakolaisasema tai toissijainen suojeluasema kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti riippumatta siitä, ovatko he vaarassa joutua vainotuiksi tai kärsimään vakavaa haittaa, yhdenmukaisen oikeudellisen aseman luomiseksi perheen sisällä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista.

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Hakijan on ilmoitettava kaikki saatavillaan olevat seikat, jotka tukevat hänen kansainvälistä suojelua koskevaa hakemustaan. Hänen on tehtävä yhteistyötä määrittävän viranomaisen kanssa ja pysyttävä paikalla ja käytettävissä menettelyn koko keston ajan.

1.  Hakijan on ilmoitettava kaikki saatavillaan olevat seikat, jotka tukevat hänen kansainvälistä suojelua koskevaa hakemustaan. Hakijan on tehtävä yhteistyötä määrittävän viranomaisen kanssa menettelyn koko keston ajan, myös hakemuksen merkityksellisten seikkojen arvioinnin aikana. Hakijan on pysyttävä paikalla ja käytettävissä menettelyn koko keston ajan. Jos hakija ei lieventävien asianhaarojen vuoksi ole käytettävissä missään vaiheessa menettelyn aikana, kyseiset lieventävät asianhaarat on otettava huomioon tehtäessä päätös hakijasta tai hänen kansainvälistä suojelua koskevasta hakemuksestaan.

Tarkistus     61

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut seikat koostuvat hakijan lausunnoista sekä hakijan käytettävissä olevista asiakirjoista, jotka koskevat hänen ikäänsä, taustaansa, myös asiaankuuluvien omaisten taustaa, henkilöllisyyttään, kansalaisuuttaan tai kansalaisuuksiaan, aikaisempaa asuinmaataan ja -paikkaansa tai aikaisempia asuinmaitaan ja -paikkojaan, aikaisempia [kansainvälistä suojelua koskevia] hakemuksia [ja mahdollisten asetuksessa (EU) XXX/XXX [uudelleensijoittamista koskeva asetus] määritellyn nopeutetun uudelleensijoittamismenettelyn tuloksia], matkareittiään, matkustusasiakirjojaan sekä kansainvälisen suojelun hakemisen syitä.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut seikat koostuvat hakijan lausunnoista sekä hakijan käytettävissä olevista asiakirjoista, jotka koskevat hänen ikäänsä, taustaansa, myös asiaankuuluvien omaisten taustaa, henkilöllisyyttään, kansalaisuuttaan tai kansalaisuuksiaan, aikaisempaa asuinmaataan ja -paikkaansa tai aikaisempia asuinmaitaan ja -paikkojaan, aikaisempia [kansainvälistä suojelua koskevia] hakemuksia [ja mahdollisen uudelleensijoittamismenettelyn tuloksia], matkareittiään, matkustusasiakirjojaan sekä kansainvälisen suojelun hakemisen syitä.

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Määrittävä viranomainen arvioi hakemuksen merkitykselliset seikat asetuksen (EU) XXX/XXX [menettelyjä koskeva asetus] 33 artiklan mukaisesti.

3.  Määrittävä viranomainen arvioi kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen merkitykselliset seikat asetuksen (EU) XXX/XXX [menettelyjä koskeva asetus] 33 artiklan mukaisesti.

Tarkistus     63

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Sitä seikkaa, että hakija on jo joutunut vainotuksi tai kärsimään vakavaa haittaa tai että häntä on suoraan uhattu vainolla tai tällaisella haitalla, pidetään vakavana osoituksena hakijan perustellusta pelosta joutua vainotuksi tai todellisesta vaarasta joutua kärsimään vakavaa haittaa, jollei ole perusteltua syytä olettaa, ettei tällainen vaino tai vakava haitta tule toistumaan.

4.  Sitä seikkaa, että hakija on jo joutunut vainotuksi tai kärsimään vakavaa haittaa tai että häntä on suoraan uhattu vainolla tai tällaisella haitalla, pidetään vakavana osoituksena hakijan perustellusta pelosta joutua vainotuksi tai todellisesta vaarasta joutua kärsimään vakavaa haittaa.

Tarkistus     64

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jos joidenkin hakijan lausumien seikkojen tueksi ei ole esitetty asiakirjoja tai muita todisteita, näiden seikkojen suhteen ei tarvita lisätodisteita, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

5.  Jos joidenkin hakijan lausumien seikkojen tueksi ei ole esitetty asiakirjoja tai muita todisteita, näiden seikkojen suhteen ei tarvita lisätodisteita ja asia on epäselvässä tapauksessa ratkaistava hakijan eduksi, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  hakija on todella yrittänyt esittää näyttöä hakemuksensa tueksi;

a)  hakija on todella yrittänyt esittää näyttöä kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksensa tueksi;

Tarkistus     66

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  kaikki hakijan käytettävissä olevat olennaiset seikat on esitetty ja muiden asiaan vaikuttavien seikkojen puuttumisesta on annettu tyydyttävä selitys;

b)  kaikki hakijan käytettävissä olevat olennaiset seikat on esitetty;

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 5 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  hakija on hakenut kansainvälistä suojelua heti kun mahdollista, jollei hakija voi esittää perusteltuja syitä sille, miksei hän ole toiminut näin;

Poistetaan.

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Myöhemmän hakemuksen asetuksen (EU) XXX/XXX [menettelyjä koskeva asetus] 42 artiklan mukaisesti tehneelle hakijalle ei yleensä myönnetä pakolaisasemaa tai toissijaista suojeluasemaa, jos vaara joutua vainotuksi tai kärsimään vakavaa haittaa perustuu olosuhteisiin, jotka hakija on itse aiheuttanut alkuperämaasta lähdön jälkeen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Geneven yleissopimuksen ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen soveltamista.

3.  Edellyttäen, että mahdollinen päätös kansainvälistä suojelua koskevasta hakemuksesta tehdään täysin Geneven yleissopimuksen, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan mukaisesti, myöhemmän hakemuksen asetuksen (EU) XXX/XXX [menettelyjä koskeva asetus] 42 artiklan mukaisesti tehneeltä hakijalta saatetaan evätä pakolaisasema tai toissijainen suojeluasema, jos vaara joutua vainotuksi tai kärsimään vakavaa haittaa perustuu olosuhteisiin, jotka hakija on itse aiheuttanut lähdettyään alkuperämaasta yksinomaan sitä varten, että hänelle myönnettäisiin kansainvälistä suojelua. Tähän eivät sisälly mitkään hakijan tahdosta riippumattomat olosuhteet, kuten hänen seksuaalinen suuntautumisensa ja uskonnollinen vakaumuksensa, jotka hakija on saattanut eriasteisesti salata alkuperämaassaan.

Tarkistus     69

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Vainoa harjoittavat tai vakavaa haittaa aiheuttavat toimijat voivat olla ainoastaan seuraavat:

Vainoa harjoittavat tai vakavaa haittaa aiheuttavat toimijat voivat olla seuraavat:

Tarkistus     70

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Suojelua vainolta tai vakavalta haitalta voivat tarjota ainoastaan

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  valtiota tai huomattavaa osaa sen alueesta valvonnassaan pitävät tahot tai järjestöt, kansainväliset järjestöt mukaan luettuina,

b)  valtiota tai huomattavaa osaa sen alueesta valvonnassaan pitävät valtion valtuuttamat tahot tai järjestöt,

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

edellyttäen että ne ovat halukkaita ja kykeneviä tarjoamaan suojelua 2 kohdan mukaisesti.

niin kauan kuin ne ovat halukkaita ja kykeneviä tarjoamaan täysimääräistä, tehokasta ja kestävää suojelua vainolta tai vakavalta haitalta.

Tarkistus     73

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Suojelun vainolta tai vakavalta haitalta on oltava tehokasta ja luonteeltaan pysyvää. Tällaista suojelua katsotaan tarjottavan silloin, kun 1 kohdassa tarkoitetut toimijat toteuttavat kohtuullisia toimenpiteitä estääkseen vainon tai vakavan haitan muun muassa siten, että niillä on tehokas oikeusjärjestelmä vainoksi tai vakavaksi haitaksi katsottavien tekojen toteamiseksi, niistä syytteeseen asettamiseksi ja niistä rankaisemiseksi, ja kun hakijalla on mahdollisuus saada tällaista suojelua.

Poistetaan.

Tarkistus     74

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Arvioidessaan, pitääkö kansainvälinen järjestö valvonnassaan valtiota tai huomattavaa osaa sen alueesta ja tarjoaako se 2 kohdassa tarkoitettua suojelua, määrittävien viranomaisten on perustettava päätöksensä asiaa koskevassa unionin lainsäädännössä annettuun ohjaukseen ja erityisesti asetuksen (EU) XXX/XXX [asetus Euroopan unionin turvapaikkavirastosta] 8 ja 10 artiklassa tarkoitettuihin unionin tasolla saatavilla oleviin alkuperämaatietoihin ja alkuperämaatietoja koskevaan yhteiseen analyysiin.

3.  Arvioidessaan, pitääkö kansainvälinen järjestö valvonnassaan valtiota tai huomattavaa osaa sen alueesta ja tarjoaako se 2 kohdassa tarkoitettua suojelua, määrittävät viranomaiset voivat ottaa huomioon asiaa koskevassa unionin lainsäädännössä annetun ohjauksen ja erityisesti asetuksen (EU) XXX/XXX [asetus Euroopan unionin turvapaikkavirastosta] 8 ja 10 artiklassa tarkoitetut unionin tasolla saatavilla olevat alkuperämaatiedot ja alkuperämaatietoja koskevan yhteisen analyysin.

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Määrittävän viranomaisen on osana kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen arviointia katsottava, että hakija ei ole kansainvälisen suojelun tarpeessa, jos hän voi turvallisesti ja laillisesti matkustaa johonkin alkuperämaansa osaan ja päästä sinne ja hänen voidaan kohtuudella olettaa voivan asettua sinne ja jos hänellä maan kyseisessä osassa

1.  Määrittävä viranomainen voi osana kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen arviointia katsoa, edellyttäen, että valtio tai valtion toimijat eivät harjoita vainoa tai aiheuta vakavaa haittaa, että hakija ei ole kansainvälisen suojelun tarpeessa, jos hän voi turvallisesti ja laillisesti matkustaa johonkin alkuperämaansa osaan ja päästä sinne ja hänen voidaan kohtuudella olettaa voivan asettua sinne ja jos hänellä maan kyseisessä osassa

Tarkistus     76

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  on mahdollisuus saada suojelua vainolta tai vakavalta haitalta.

b)  on mahdollisuus saada täysimääräistä, tehokasta ja kestävää suojelua vainolta tai vakavalta haitalta.

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Arviointi siitä, onko alkuperämaassa tarjolla suojelua, on toteutettava sen jälkeen, kun määrittävä viranomainen on vahvistanut, että muussa tapauksessa sovellettaisiin aseman määrittelyä koskevia perusteita. Vastuu sen osoittamisesta, että alkuperämaassa on tarjolla suojelua, on määrittävällä viranomaisella. Hakijaa ei pidä velvoittaa todistamaan, että hän on ennen kansainvälisen suojelun hakemista käyttänyt kaikki mahdollisuutensa saada suojelua alkuperämaassaan.

2.  Vastuu sen osoittamisesta, että alkuperämaassa on tarjolla suojelua, on määrittävällä viranomaisella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 artiklan 1 kohdan soveltamista. Tämä ei estä hakijaa esittämästä todisteita, joilla voidaan kumota määrittävän viranomaisen toteamus siitä, että alkuperämaassa on tarjolla suojelua. Hakijaa ei pidä velvoittaa todistamaan, että hän on ennen kansainvälisen suojelun hakemista käyttänyt kaikki mahdollisuutensa saada suojelua alkuperämaassaan.

Tarkistus     78

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Tarkasteltaessa yleisiä olosuhteita maan siinä osassa, joka on 7 artiklassa tarkoitettu suojelun tarjoaja, on otettava huomioon suojelun saatavuus, tehokkuus ja kesto. Tarkasteltaessa hakijan henkilökohtaisia olosuhteita huomioon on otettava erityisesti hakijan terveydentila, ikä, sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen, sukupuoli-identiteetti ja sosiaalinen asema samalla kun arvioidaan, aiheuttaisiko alkuperämaan turvalliseksi katsotussa osassa eläminen hakijalle kohtuuttomia vaikeuksia.

4.  Tarkasteltaessa yleisiä olosuhteita maan siinä osassa, joka on 7 artiklassa tarkoitettu suojelun tarjoaja, on otettava huomioon suojelun saatavuus, tehokkuus ja kesto. Tarkasteltaessa hakijan henkilökohtaisia olosuhteita huomioon on otettava erityisesti hakijan terveydentila, ikä, sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen, sukupuoli-identiteetti, etninen alkuperä, kansalliseen vähemmistöön kuuluminen ja sosiaalinen asema samalla kun arvioidaan, aiheuttaisiko alkuperämaan turvalliseksi katsotussa osassa eläminen hakijalle kohtuuttomia vaikeuksia.

Tarkistus     79

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Ennen alkuperämaassa annettavan suojelun saatavuuden perusteella tehtävää päätöstä olla antamatta kansainvälistä suojelua alaikäiselle, olipa hän sitten ilman huoltajaa tai ei, on toteutettava virallinen menettely alaikäisen edun määrittämiseksi. Kun hakija on ilman huoltajaa oleva alaikäinen, hoito- ja huoltajuusjärjestelyjen sekä hänen kehitystään koskevien pysyvien ratkaisujen saatavuuden olisi oltava osa sen arviointia, taataanko suojelu tosiasiallisesti alueella, jolla alkuperämaassa annettavaa suojelua oletetaan olevan saatavilla.

Tarkistus     80

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  se on luonteensa tai toistuvuutensa vuoksi niin vakava, että se muodostaa vakavan ihmisen perusoikeuksien loukkauksen ja erityisesti niiden oikeuksien loukkauksen, joista ei voida poiketa ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen 15 artiklan 2 kohdan nojalla; tai

a)  se on luonteensa tai toistuvuutensa vuoksi niin vakava, että se muodostaa vakavan ihmisoikeuksien loukkauksen ja erityisesti niiden oikeuksien loukkauksen, joista ei voida poiketa ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen 15 artiklan 2 kohdan nojalla; tai

Tarkistus     81

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  fyysinen tai henkinen väkivalta, mukaan luettuna seksuaalinen väkivalta;

a)  fyysinen tai henkinen väkivalta, mukaan luettuna seksuaalinen väkivalta tai seksuaalista hyväksikäyttöä varten tapahtuva ihmiskauppa;

Tarkistus     82

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  syytteeseen paneminen tai rankaiseminen sen johdosta, että henkilö kieltäytyy asepalveluksesta selkkauksessa, jossa asepalveluksen suorittaminen sisältäisi 12 artiklan 2 kohdassa säädettyjen epäämisperusteiden soveltamisalaan kuuluvia rikoksia tai tekoja;

e)  syytteeseen paneminen tai rankaiseminen sen johdosta, että henkilö kieltäytyy asepalveluksesta moraalisin, uskonnollisin tai poliittisin perustein tai sen vuoksi, että hän kuuluu tiettyyn etniseen ryhmään tai hänellä on tietty kansalaisuus, ja erityisesti silloin, kun asepalveluksen suorittaminen sisältäisi 12 artiklan 2 kohdassa säädettyjen epäämisperusteiden soveltamisalaan kuuluvia rikoksia tai tekoja;

Tarkistus     83

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  luonteeltaan sukupuolisidonnaiset tai lapsiin kohdistuvat teot.

f)  luonteeltaan sukupuolisidonnaiset tai lapsiin kohdistuvat teot, kuten alaikäisten värväys, sukuelinten silpominen, pakkoavioliitto, lapsikauppa ja lapsityövoiman käyttö, perheväkivalta, seksuaalista hyväksikäyttöä varten tapahtuva ihmiskauppa sekä taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien loukkaukset.

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – d alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

d)  tietyn yhteiskuntaryhmän käsitteeseen kuuluu erityisesti ryhmä,

d)  tietyn yhteiskuntaryhmän jäsenyyden käsitteeseen kuuluu erityisesti ryhmä,

Tarkistus    85

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – d alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  jonka jäsenet jakavat jonkin luontaisen ominaisuuden tai heillä on yhteinen tausta, jota ei voi muuttaa, tai heille on yhteistä sellainen ominaisuus tai usko, joka on niin keskeinen osa identiteettiä tai omaatuntoa, ettei heitä pitäisi vaatia luopumaan siitä, ja

–  jonka jäsenet jakavat jonkin luontaisen ominaisuuden tai heillä on yhteinen tausta, jota ei voi muuttaa, tai heille on yhteistä sellainen ominaisuus tai usko, joka on niin keskeinen osa identiteettiä tai omaatuntoa, ettei heitä pitäisi vaatia luopumaan siitä, tai

Tarkistus    86

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – d alakohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

alkuperämaan oloista riippuen käsitteeseen voi kuulua ryhmä, jonka yhteisenä ominaisuutena on seksuaalinen suuntautuminen (käsite, johon ei voida katsoa kuuluvan tekoja, joita jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaan pidetään rikollisina); sukupuoleen liittyvät seikat, sukupuoli-identiteetti mukaan luettuna, on otettava asianmukaisesti huomioon määritettäessä kuulumista tiettyyn yhteiskuntaryhmään tai tällaisen ryhmän piirteitä;

alkuperämaan oloista riippuen käsitteeseen kuuluu ryhmä, jonka yhteisenä ominaisuutena on seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoleen liittyvät seikat, mukaan luettuina sukupuoli-identiteetti, sukupuolen ilmaisu ja sukupuoliominaisuudet, sekä seksuaalista hyväksikäyttöä varten tapahtuvan ihmiskaupan uhriksi joutuminen. Nämä seikat on otettava asianmukaisesti huomioon määritettäessä kuulumista tiettyyn yhteiskuntaryhmään tai tällaisen ryhmän piirteitä;

Tarkistus    87

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Arvioidessaan sitä, onko hakijan pelko joutua vainotuksi perusteltu, määrittävä viranomainen ei voi kohtuullisesti odottaa hakijan käyttäytyvän hienovaraisesti tai pidättäytyvän tietyistä käytännöistä välttääkseen riskin joutua vainotuksi alkuperämaassaan, jos tällainen käytös tai tällaiset käytännöt ovat olennainen osa hänen identiteettiään.

3.  Arvioidessaan sitä, onko hakijan pelko joutua vainotuksi perusteltu, määrittävä viranomainen ei voi kohtuullisesti odottaa hakijan käyttäytyvän hienovaraisesti tai pidättäytyvän tietyistä käytännöistä välttääkseen riskin joutua vainotuksi alkuperämaassaan, jos tällainen käytös tai tällaiset käytännöt ovat olennainen osa hänen identiteettiään tai omaatuntoaan.

Tarkistus     88

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  perustettava päätöksensä tarkkaan ja ajantasaiseen tietoon, jota on hankittu kaikista tarkoituksenmukaisista lähteistä ja jota ovat esimerkiksi asetuksen (EU) XXX/XXX [asetus Euroopan unionin turvapaikkavirastosta] 8 ja 10 artiklassa tarkoitetut unionin tasolla saatavilla olevat alkuperämaatiedot ja alkuperämaatietoja koskeva yhteinen analyysi sekä Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun julkaisemat tiedot ja ohjeet.

b)  on otettava päätöksessään huomioon tarkka ja ajantasainen tieto, jota on hankittu kaikista tarkoituksenmukaisista lähteistä ja jota ovat esimerkiksi asetuksen (EU) XXX/XXX [asetus Euroopan unionin turvapaikkavirastosta] 8 ja 10 artiklassa tarkoitetut unionin tasolla saatavilla olevat alkuperämaatiedot ja alkuperämaatietoja koskeva yhteinen analyysi sekä Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun julkaisemat tiedot ja ohjeet.

Tarkistus    89

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Pakolaisasemaa ei myönnetä kolmannen maan kansalaiselle tai kansalaisuudettomalle henkilölle, jos

1.  Pakolaisasemaa ei myönnetä kolmannen maan kansalaiselle tai kansalaisuudettomalle henkilölle tämän asetuksen nojalla, jos

Tarkistus    90

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c)  syyllistynyt Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan johdanto-osassa sekä 1 ja 2 artiklassa esitettyjen Yhdistyneiden kansakuntien tarkoitusperien ja periaatteiden vastaisiin tekoihin.

c)  syyllistynyt Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan johdanto-osassa sekä 1 ja 2 artiklassa esitettyjen Yhdistyneiden kansakuntien tarkoitusperien ja periaatteiden vastaisiin tekoihin, mukaan luettuna tuomio osallistumisesta terroristiryhmän toimintaan.

Tarkistus     91

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Määrittävä viranomainen voi soveltaa tätä kohtaa vasta toteutettuaan jokaisessa yksittäistapauksessa arvioinnin sen tietoon saatetuista erityisistä tosiseikoista sen määrittämiseksi, onko vakavaa aihetta epäillä, että kyseessä olevan, pakolaisaseman myöntämisen edellytykset muuten täyttävän henkilön tekemät teot kuuluvat ensimmäisen alakohdan a, b tai c alakohdan soveltamisalaan.

Tarkistus     92

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta alaikäisiin.

Tarkistus    93

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Edellä olevan 2 kohdan b ja c alakohtaa sovellettaessa seuraavat teot luokitellaan törkeiksi muiksi kuin poliittisiksi rikoksiksi:

Poistetaan.

a)   erityisen julmat teot, kun kyseinen teko on kohtuuton väitettyyn poliittiseen päämäärään nähden,

 

b)   terroriteot, joille on ominaista siviiliväestöön kohdistuva väkivalta, vaikka niillä väitettäisiin olleen poliittinen päämäärä.

 

Tarkistus    94

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Pakolaisaseman myöntämättä jättäminen riippuu ainoastaan siitä, täyttyvätkö 1–5 kohdan mukaiset edellytykset, eikä kyseiseen asiaan liittyen vaadita mitään muuta suhteellisuusarviointia.

Poistetaan.

Tarkistus    95

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Pakolaisaseman peruuttaminen, lakkauttaminen tai uusimatta jättäminen

Pakolaisaseman poistaminen

 

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Tarkistus    96

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Määrittävän viranomaisen on peruutettava, lakkautettava tai jätettävä uusimatta kolmannen maan kansalaiselle tai kansalaisuudettomalle henkilölle myönnetty pakolaisasema, jos

1.  Määrittävän viranomaisen on poistettava kolmannen maan kansalaiselle tai kansalaisuudettomalle henkilölle myönnetty pakolaisasema, jos

Tarkistus    97

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  on perusteltu syy olettaa, että hän on vaaraksi sen jäsenvaltion turvallisuudelle, jossa hän on;

d)  on perusteltu syy olettaa, että koska hänet on lainvoiman saaneella tuomiolla tuomittu erityisen törkeästä rikoksesta, hän on vaaraksi sen jäsenvaltion turvallisuudelle, jossa hän on;

Tarkistus    98

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  hänet on lainvoiman saaneella tuomiolla tuomittu erityisen törkeästä rikoksesta ja hän on vaarallinen sen jäsenvaltion yhteiskunnalle, jossa hän on;

Poistetaan.

Tarkistus    99

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  asiassa sovelletaan 23 artiklan 2 kohtaa.

Poistetaan.

Tarkistus    100

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Määrittävä viranomainen voi 1 kohdan d–f alakohdassa tarkoitetuissa tilanteissa päättää olla myöntämättä asemaa pakolaiselle, jos tällaista päätöstä ei ole vielä tehty.

2.  Määrittävä viranomainen voi 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetussa tilanteessa päättää olla myöntämättä asemaa pakolaiselle, jos tällaista päätöstä ei ole vielä tehty.

Tarkistus    101

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Henkilöillä, joihin sovelletaan 1 kohdan d–f alakohtaa tai 2 kohtaa, on Geneven yleissopimuksen 3, 4, 16, 22, 31, 32 ja 33 artiklassa määrätyt tai niitä vastaavat oikeudet edellyttäen, että he ovat jäsenvaltiossa.

3.  Henkilöillä, joihin sovelletaan 1 kohdan d alakohtaa tai 2 kohtaa, on Geneven yleissopimuksen 3, 4, 16, 22, 31, 32 ja 33 artiklassa määrätyt tai niitä vastaavat oikeudet edellyttäen, että he ovat jäsenvaltiossa.

Tarkistus     102

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Pakolaisaseman myöntäneen määrittävän viranomaisen on yksilöllisesti osoitettava, että asianomainen henkilö on tämän artiklan 1 kohdassa vahvistetuista syistä lakannut olemasta pakolainen tai ei ole koskaan ollut siinä tarkoitettu pakolainen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta pakolaisen velvollisuutta ilmoittaa 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti kaikki asiaan vaikuttavat seikat ja toimittaa hänen käytettävissään olevat asiaan vaikuttavat asiakirjat.

4.  Pakolaisaseman myöntäneen määrittävän viranomaisen on yksilöllisesti osoitettava, että asianomainen henkilö on tämän artiklan 1 kohdassa vahvistetuista syistä lakannut olemasta pakolainen tai ei ole koskaan ollut siinä tarkoitettu pakolainen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta pakolaisen velvollisuutta ilmoittaa 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti kaikki saatavillaan olevat seikat, jotka tukevat hänen kansainvälistä suojelua koskevaa hakemustaan.

Tarkistus    103

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Määrittävän viranomaisen päätökset, joilla peruutetaan, lakkautetaan tai jätetään uusimatta pakolaisasema 1 kohdan a alakohdan nojalla, tulevat voimaan vasta kolmen kuukauden kuluttua päätöksen hyväksymisestä, jotta kyseisellä kolmannen maan kansalaisella tai kansalaisuudettomalla henkilöllä on mahdollisuus hakea oleskelulupaa asianomaisessa jäsenvaltiossa muilla asiaa koskevan unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisilla perusteilla.

5.  Määrittävän viranomaisen päätökset, joilla poistetaan pakolaisasema 1 kohdan a alakohdan nojalla, tulevat voimaan vasta kolmen kuukauden kuluttua päätöksen hyväksymisestä, jotta kyseisellä kolmannen maan kansalaisella tai kansalaisuudettomalla henkilöllä on mahdollisuus hakea oleskelulupaa asianomaisessa jäsenvaltiossa muilla asiaa koskevan unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisilla perusteilla.

Tarkistus    104

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Edellä olevan 14 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi määrittävän viranomaisen on tarkasteltava pakolaisasemaa uudelleen erityisesti

Edellä olevaa 14 artiklan 1 kohtaa soveltaessaan määrittävä viranomainen voi tarkastella pakolaisasemaa uudelleen erityisesti, jos asetuksen (EU) XXX/XXX [asetus Euroopan unionin turvapaikkavirastosta] 8 artiklassa tarkoitetuista unionin tason alkuperämaatiedoista ja 10 artiklassa tarkoitetusta alkuperämaatietoja koskevasta yhteisestä analyysista ilmenee, että alkuperämaassa on tapahtunut merkittävä muutos, jolla on vaikutusta suojelua saavan henkilön suojelutarpeisiin.

Tarkistus    105

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  jos asetuksen (EU) XXX/XXX [asetus Euroopan unionin turvapaikkavirastosta] 8 ja 10 artiklassa tarkoitetuista unionin tason alkuperämaatiedoista ja alkuperämaatietoja koskevasta yhteisestä analyysista ilmenee, että alkuperämaassa on tapahtunut merkittävä muutos, jolla on vaikutusta hakijan suojelutarpeisiin;

Poistetaan.

Tarkistus    106

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  silloin, kun pakolaisen oleskelulupa uusitaan ensimmäisen kerran.

Poistetaan.

Tarkistus     107

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta ilman huoltajaa oleviin alaikäisiin, paitsi jos se on heidän etunsa mukaista.

Tarkistus     108

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Edellä 2 artiklan 5 kohdassa tarkoitetulla vakavalla haitalla tarkoitetaan seuraavia:

Edellä 2 artiklan 5 kohdassa tarkoitetulla vakavalla haitalla tarkoitetaan ainoastaan seuraavia:

Tarkistus     109

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  hakijan alkuperämaassa kokema kidutus tai epäinhimillinen tai halventava kohtelu tai rangaistus; tai

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus     110

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  siviilihenkilön henkeä tai ruumiillista koskemattomuutta uhkaava vakava ja henkilökohtainen vaara, joka johtuu mielivaltaisesta väkivallasta kansainvälisen tai maan sisäisen aseellisen selkkauksen yhteydessä.

c)  siviilihenkilön henkeä tai ruumiillista koskemattomuutta uhkaava vakava vaara, joka johtuu mielivaltaisesta väkivallasta kansainvälisen tai maan sisäisen aseellisen selkkauksen yhteydessä.

Tarkistus     111

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  perustettava päätöksensä tarkkaan ja ajantasaiseen tietoon, jota on hankittu kaikista tarkoituksenmukaisista lähteistä ja jota ovat esimerkiksi asetuksen (EU) XXX/XXX [asetus Euroopan unionin turvapaikkavirastosta] 8 ja 10 artiklassa tarkoitetut unionin tasolla saatavilla olevat alkuperämaatiedot ja alkuperämaatietoja koskeva yhteinen analyysi sekä Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun julkaisemat tiedot ja ohjeet.

b)  otettava päätöksessään huomioon tarkka ja ajantasainen tieto, jota on hankittu kaikista tarkoituksenmukaisista lähteistä ja jota ovat esimerkiksi asetuksen (EU) XXX/XXX [asetus Euroopan unionin turvapaikkavirastosta] 8 ja 10 artiklassa tarkoitetut unionin tasolla saatavilla olevat alkuperämaatiedot ja alkuperämaatietoja koskeva yhteinen analyysi sekä Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun julkaisemat tiedot ja ohjeet.

Tarkistus     112

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1.  Kolmannen maan kansalaista tai kansalaisuudetonta henkilöä ei katsota henkilöksi, joka voi saada toissijaista suojelua, jos hänellä on sen valtion, johon hän on asettunut asumaan, toimivaltaisten viranomaisten tunnustamat tämän valtion kansalaisuuteen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet tai niitä vastaavat oikeudet ja velvollisuudet.

Tarkistus     113

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  tehnyt törkeän rikoksen;

b)  tehnyt törkeän muun kuin poliittisen rikoksen suojelua tarjoavan maan ulkopuolella ennen kuin hänet otettiin maahan toissijaista suojelua saavana henkilönä;

Tarkistus     114

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  syyllistynyt Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan johdanto-osassa sekä 1 ja 2 artiklassa esitettyjen Yhdistyneiden kansakuntien tarkoitusperien ja periaatteiden vastaisiin tekoihin;

c)  syyllistynyt Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan johdanto-osassa sekä 1 ja 2 artiklassa esitettyjen Yhdistyneiden kansakuntien tarkoitusperien ja periaatteiden vastaisiin tekoihin, mukaan luettuna tuomio osallistumisesta terroristiryhmän toimintaan.

Tarkistus     115

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Määrittävä viranomainen voi soveltaa tätä kohtaa vasta toteutettuaan jokaisessa yksittäistapauksessa arvioinnin sen tietoon saatetuista erityisistä tosiseikoista sen määrittämiseksi, onko vakavaa aihetta epäillä, että kyseessä olevan, pakolaisaseman myöntämisen edellytykset muuten täyttävän henkilön tekemät teot kuuluvat ensimmäisen alakohdan a, b, c, d tai e alakohdan soveltamisalaan.

Tarkistus     116

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta alaikäisiin.

Tarkistus     117

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä olevan 1 kohdan a–d alakohtaa sovelletaan henkilöihin, jotka yllyttävät siinä mainittuihin rikoksiin tai tekoihin tai muulla tavoin osallistuvat niiden tekemiseen.

2.  Edellä olevan 2 kohdan a–d alakohtaa sovelletaan henkilöihin, jotka yllyttävät siinä mainittuihin rikoksiin tai tekoihin tai muulla tavoin osallistuvat niiden tekemiseen.

Tarkistus    118

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Toissijaisen suojeluaseman peruuttaminen, lakkauttaminen tai uusimatta jättäminen

Toissijaisen suojeluaseman poistaminen

 

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Tarkistus    119

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Määrittävän viranomaisen on peruutettava, lakkautettava tai jätettävä uusimatta kolmannen maan kansalaiselle tai kansalaisuudettomalle henkilölle myönnetty toissijainen suojeluasema, jos

1.  Määrittävän viranomaisen on poistettava kolmannen maan kansalaiselle tai kansalaisuudettomalle henkilölle myönnetty toissijainen suojeluasema, jos

Tarkistus     120

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  hänen vääristelemänsä tai salaamansa seikat, mukaan lukien väärien asiakirjojen käyttö, olivat ratkaisevia toissijaisen suojeluaseman myöntämisen kannalta;

c)  hänen vääristelemänsä tai salaamansa seikat, joilla oli merkitystä kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen perusteiden arvioinnissa, olivat ratkaisevia toissijaisen suojeluaseman myöntämisen kannalta;

Tarkistus    121

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  asiassa sovelletaan 23 artiklan 2 kohtaa.

Poistetaan.

Tarkistus     122

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Toissijaisen suojeluaseman myöntäneen jäsenvaltion on yksilöllisesti osoitettava, että asianomainen henkilö on tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti lakannut olemasta henkilö tai ei ole henkilö, joka voi saada toissijaista suojelua, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön velvollisuutta ilmoittaa 4 artiklan 1 kohdan nojalla kaikki asiaan vaikuttavat seikat ja toimittaa hänen käytettävissään olevat asiaan vaikuttavat asiakirjat.

2.  Toissijaisen suojeluaseman myöntäneen jäsenvaltion on yksilöllisesti osoitettava, että asianomainen henkilö on tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti lakannut olemasta henkilö tai ei ole henkilö, joka voi saada toissijaista suojelua, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön velvollisuutta ilmoittaa 4 artiklan 1 kohdan nojalla kaikki saatavillaan olevat seikat, jotka tukevat hänen kansainvälistä suojelua koskevaa hakemustaan.

Tarkistus    123

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Määrittävän viranomaisen päätökset, joilla peruutetaan, lakkautetaan tai jätetään uusimatta toissijainen suojeluasema 1 kohdan a alakohdan nojalla, tulevat voimaan vasta kolmen kuukauden kuluttua päätöksen hyväksymisestä, jotta kyseisellä kolmannen maan kansalaisella tai kansalaisuudettomalla henkilöllä on mahdollisuus hakea oleskelulupaa asianomaisessa jäsenvaltiossa muilla asiaa koskevan unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisilla perusteilla.

3.  Määrittävän viranomaisen päätökset, joilla poistetaan toissijainen suojeluasema 1 kohdan a alakohdan nojalla, tulevat voimaan vasta kolmen kuukauden kuluttua päätöksen hyväksymisestä, jotta kyseisellä kolmannen maan kansalaisella tai kansalaisuudettomalla henkilöllä on mahdollisuus hakea oleskelulupaa asianomaisessa jäsenvaltiossa muilla asiaa koskevan unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisilla perusteilla.

Tarkistus    124

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Edellä olevan 20 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi määrittävän viranomaisen on tarkasteltava toissijaista suojeluasemaa uudelleen erityisesti

Edellä olevaa 20 artiklan 1 kohtaa soveltaessaan määrittävä viranomainen voi tarkastella toissijaista suojeluasemaa uudelleen erityisesti, jos asetuksen (EU) XXX/XXX [asetus Euroopan unionin turvapaikkavirastosta] 8 artiklassa tarkoitetuista unionin tason alkuperämaatiedoista ja 10 artiklassa tarkoitetusta alkuperämaatietoja koskevasta yhteisestä analyysista ilmenee, että alkuperämaassa on tapahtunut merkittävä muutos, jolla on vaikutusta suojelua saavan henkilön suojelutarpeisiin.

Tarkistus    125

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  jos asetuksen (EU) XXX/XXX [asetus Euroopan unionin turvapaikkavirastosta] 8 ja 10 artiklassa tarkoitetuista unionin tason alkuperämaatiedoista ja alkuperämaatietoja koskevasta yhteisestä analyysista ilmenee, että alkuperämaassa on tapahtunut merkittävä muutos, jolla on vaikutusta hakijan suojelutarpeisiin;

Poistetaan.

Tarkistus    126

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  silloin, kun toissijaista suojelua saavan henkilön oleskelulupa uusitaan ensimmäisen ja toisen kerran.

Poistetaan.

Tarkistus     127

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta ilman huoltajaa oleviin alaikäisiin, paitsi jos se on heidän etunsa mukaista.

Tarkistus    128

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Pakolaisilla ja henkilöillä, joille on myönnetty toissijainen suojeluasema, on tässä luvussa vahvistetut oikeudet ja velvollisuudet. Tällä luvulla ei rajoiteta Geneven yleissopimuksessa vahvistettuja oikeuksia ja velvollisuuksia.

1.  Kansainvälistä suojelua saavilla henkilöillä on tässä luvussa vahvistetut oikeudet ja velvollisuudet, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Geneven yleissopimuksessa vahvistettuja oikeuksia ja velvollisuuksia.

Tarkistus     129

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Työhön pääsyä ja sosiaaliturvaa koskevien etuuksien myöntäminen edellyttää aiemmin myönnettyä oleskelulupaa kansainvälisten velvoitteiden asettamissa rajoissa.

Poistetaan.

Tarkistus     130

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Tämän luvun säännöksiä sovellettaessa on otettava huomioon erityistarpeisten henkilöiden, kuten alaikäisten, ilman huoltajaa olevien alaikäisten, vammaisten, vanhusten, raskaana olevien naisten, yksinhuoltajien, joilla on alaikäisiä lapsia, ihmiskaupan uhrien, mielenterveyshäiriöistä kärsivien sekä kidutuksen, raiskauksen tai muun vakavan psyykkisen, fyysisen tai seksuaalisen väkivallan kohteeksi joutuneiden henkilöiden erityistilanne, jos heidän tilanteensa yksilöllisessä arvioinnissa on todettu, että heillä on erityistarpeita.

4.  Tämän luvun säännöksiä sovellettaessa on otettava huomioon erityistarpeisten henkilöiden, kuten alaikäisten, ilman huoltajaa olevien alaikäisten, vammaisten, vanhusten, raskaana olevien naisten, yksinhuoltajien, joilla on lapsia, ihmiskaupan uhrien, mielenterveyshäiriöistä kärsivien sekä kidutuksen, raiskauksen tai muun vakavan psyykkisen, fyysisen tai seksuaalisen väkivallan kohteeksi joutuneiden henkilöiden erityistilanne, jos heidän tilanteensa yksilöllisessä arvioinnissa on todettu, että heillä on erityistarpeita.

Tarkistus    131

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Soveltaessaan tämän luvun säännöksiä, jotka koskevat alaikäisiä, asianomaisten viranomaisten on otettava ensisijaisesti huomioon lapsen etu.

5.  Soveltaessaan tätä asetusta jäsenvaltioiden on otettava ensisijaisesti huomioon lapsen etu.

Tarkistus    132

Ehdotus asetukseksi

22 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

22 a artikla

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että määrittävän viranomaisen tämän asetuksen II, III, IV, V ja VI luvun nojalla tekemiin päätöksiin voidaan hakea muutosta kansallisessa lainsäädännössä säädettyjen menettelyjen mukaisesti. Ainakin päätöksentekomenettelyn viimeisessä vaiheessa on annettava mahdollisuus hakea muutosta tai uudelleenkäsittelyä oikeusviranomaisessa sekä tosiseikkojen että oikeudellisten seikkojen osalta.

Tarkistus    133

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos 1 kohdassa tarkoitetut kansainväliset velvoitteet eivät sitä kiellä, pakolainen tai toissijaista suojelua saava henkilö voidaan palauttaa riippumatta siitä, onko tämän pakolais- tai suojeluasema tunnustettu muodollisesti, jos

Poistetaan.

a)   on perusteltu syy katsoa hänen olevan vaaraksi sen jäsenvaltion turvallisuudelle, jossa hän on;

 

b)   hänet on lainvoiman saaneella tuomiolla tuomittu erityisen törkeästä rikoksesta ja hän on vaarallinen kyseisen jäsenvaltion yhteiskunnalle.

 

Näissä tapauksissa myös pakolaisasema tai toissijainen suojeluasema peruutetaan pakolaisaseman osalta 14 artiklan ja toissijaisen suojeluaseman osalta 20 artiklan mukaisesti.

 

Tarkistus     134

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten on annettava kansainvälistä suojelua saaville henkilöille tietoja pakolaisasemaan tai toissijaiseen suojeluasemaan liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista mahdollisimman pian aseman myöntämisen jälkeen. Tiedot on annettava kielellä, jota suojelua saava henkilö ymmärtää tai jota hänen kohtuudella voidaan olettaa ymmärtävän, ja niissä on viitattava nimenomaisesti seurauksiin, joita koituu unionin sisällä liikkumista koskevassa 28 artiklassa vahvistettujen velvoitteiden noudattamatta jättämisestä.

Toimivaltaisten viranomaisten on annettava kansainvälistä suojelua saaville henkilöille tietoja pakolaisasemaan tai toissijaiseen suojeluasemaan liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista mahdollisimman pian aseman myöntämisen jälkeen. Tiedot on annettava kielellä, jota suojelua saava henkilö ymmärtää, ja niissä on viitattava nimenomaisesti seurauksiin, joita koituu unionin sisällä liikkumista koskevassa 28 artiklassa vahvistettujen velvoitteiden noudattamatta jättämisestä, sekä kaikkiin tämän asetuksen VII luvun III jaksossa mainittuihin kotoutumiseen liittyviin oikeuksiin.

Tarkistus     135

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio vahvistaa näiden tietojen muodon ja sisällön täytäntöönpanosäädöksillä, jotka hyväksytään asetuksen (EU) XXX/XXX [menettelyjä koskeva asetus] 58 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 42 artiklan mukaisesti tämän asetuksen täydentämiseksi täsmentämällä ensimmäisen alakohdan mukaisesti toimitettavien tietojen muoto ja sisältö.

Tarkistus     136

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kansainvälistä suojelua saavan henkilön perheenjäsenillä, joille henkilökohtaisesti ei voida myöntää tällaista suojelua, on oikeus hakea oleskelulupaa kansallisten menettelyjen mukaisesti, jos tämä on mahdollista asianomaisen perheenjäsenen henkilökohtainen oikeudellinen asema huomioon ottaen.

1.  Sovellettaessa tätä artiklaa 2 artiklan 9 kohdassa määriteltyihin perheenjäseniin sisältyvät myös kansainvälistä suojelua saavan henkilön sisarukset, jollei tämän artiklan säännöksistä muuta johdu. Kyseisillä kansainvälistä suojelua saavan henkilön perheenjäsenillä, joille henkilökohtaisesti ei voida myöntää tällaista suojelua, on oikeus hakea oleskelulupaa kansallisten menettelyjen mukaisesti, jos tämä on mahdollista asianomaisen perheenjäsenen henkilökohtainen oikeudellinen asema huomioon ottaen.

Tarkistus     137

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Jäsenvaltiot voivat olla myöntämättä oleskelulupaa puolisolle tai avopuolisolle, jos käy ilmi, että avioliitto on solmittu tai avioliitonomaiset olosuhteet perustettu yksinomaan sitä varten, että asianomainen henkilö voisi tulla jäsenvaltioon tai oleskella siellä.

Tarkistus    138

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Jäsenvaltiot voivat päättää, että tätä artiklaa sovelletaan myös muihin lähiomaisiin, jotka ovat asuneet yhdessä osana perhettä alkuperämaasta lähtemisen aikaan tai ennen hakijan saapumista jäsenvaltioiden alueelle ja jotka olivat tuolloin täysin tai pääasiallisesti riippuvaisia kansainvälistä suojelua saavasta henkilöstä.

6.  Jäsenvaltiot voivat päättää, että tätä artiklaa sovelletaan myös muihin lähiomaisiin, jotka ovat asuneet yhdessä osana perhettä alkuperämaasta lähtemisen aikaan tai ennen hakijan saapumista jäsenvaltioiden alueelle.

Tarkistus     139

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Asetuksessa (EY) N:o 1030/2002 vahvistetun yhtenäisen kaavan mukainen oleskelulupa on myönnettävä viimeistään 30 päivän kuluttua kansainvälisen suojelun myöntämisestä.

1.  Asetuksessa (EY) N:o 1030/2002 vahvistetun yhtenäisen kaavan mukainen oleskelulupa on myönnettävä mahdollisimman pian ja joka tapauksessa viimeistään 15 päivän kuluttua kansainvälisen suojelun myöntämisestä.

a)  Pakolaisaseman saaneiden oleskelulupa on voimassa kolme vuotta, ja sen voimassaoloa voidaan jatkaa kolmen vuoden jaksoissa.

Kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden oleskelulupa on voimassa viisi vuotta, ja sen voimassaoloa voidaan jatkaa viiden vuoden jaksoissa.

b)  Toissijaisen suojeluaseman saaneiden oleskelulupa on voimassa vuoden, ja sen voimassaoloa voidaan jatkaa kahden vuoden jaksoissa.

 

Tarkistus    140

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Oleskelulupaa ei uusita tai se peruutetaan seuraavissa tapauksissa:

2.  Oleskelulupaa ei uusita tai se peruutetaan seuraavissa tapauksissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta neuvoston direktiivin 2003/109/EY soveltamista:

Tarkistus    141

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  toimivaltaiset viranomaiset peruuttavat, lakkauttavat tai jättävät uusimatta kolmannen maan kansalaisen pakolaisaseman 14 artiklan mukaisesti ja toissijaisen suojeluaseman 20 artiklan mukaisesti;

a)  toimivaltaiset viranomaiset poistavat kolmannen maan kansalaisen pakolaisaseman 14 artiklan mukaisesti tai toissijaisen suojeluaseman 20 artiklan mukaisesti;

Tarkistus    142

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  23 artiklan 2 kohtaa sovellettaessa;

Poistetaan.

Tarkistus    143

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  silloin kun se on tarpeen kansallisen turvallisuuden tai yleisen järjestyksen vuoksi.

c)  silloin kun kansalliseen turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen liittyvät pakottavat syyt sitä edellyttävät.

Tarkistus    144

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Toimivaltaisten viranomaisten on myönnettävä pakolaisaseman saaneille henkilöille Geneven yleissopimuksen liitteen määräysten mukaiset matkustusasiakirjat, jotka täyttävät neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2252/200445 mainitut turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevat vähimmäisvaatimukset. Näiden matkustusasiakirjojen on oltava voimassa vähintään vuoden ajan.

1.  Toimivaltaisten viranomaisten on myönnettävä pakolaisaseman saaneille henkilöille Geneven yleissopimuksen liitteen määräysten mukaiset matkustusasiakirjat, jotka täyttävät neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2252/200445 mainitut turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevat vähimmäisvaatimukset. Näiden matkustusasiakirjojen on oltava voimassa vähintään viiden vuoden ajan.

__________________

__________________

45 Neuvoston asetus (EY) N:o 2252/2004, annettu 13 päivänä joulukuuta 2004, jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevista vaatimuksista (EUVL L 385, 29.12.2004, s. 1).

45 Neuvoston asetus (EY) N:o 2252/2004, annettu 13 päivänä joulukuuta 2004, jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevista vaatimuksista (EUVL L 385, 29.12.2004, s. 1).

Tarkistus    145

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Toimivaltaisten viranomaisten on myönnettävä asetuksessa (EY) N:o 2252/2004 mainitut turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevat vähimmäisvaatimukset täyttävät matkustusasiakirjat toissijaisen suojeluaseman saaneille henkilöille, jotka eivät voi saada kansallista passia. Näiden asiakirjojen on oltava voimassa vähintään vuoden ajan.

2.  Toimivaltaisten viranomaisten on myönnettävä asetuksessa (EY) N:o 2252/2004 mainitut turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevat vähimmäisvaatimukset täyttävät matkustusasiakirjat toissijaisen suojeluaseman saaneille henkilöille, jotka eivät voi saada kansallista passia. Näiden asiakirjojen on oltava voimassa vähintään viiden vuoden ajan.

Tarkistus     146

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja asiakirjoja ei myönnetä, jos kansalliseen turvallisuuteen ja yleiseen järjestykseen liittyvät pakottavat syyt sitä edellyttävät.

3.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja asiakirjoja ei myönnetä, jos kansalliseen turvallisuuteen liittyvät pakottavat syyt sitä edellyttävät.

Tarkistus     147

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kansainvälistä suojelua saavat henkilöt saavat liikkua vapaasti, myös valita asuinpaikkansa, heille kansainvälistä suojelua myöntäneen jäsenvaltion alueella samoin edellytyksin ja rajoituksin kuin vastaavassa tilanteessa olevien alueella laillisesti asuvien muiden kolmansien maiden kansalaisten osalta on säädetty.

1.  Kansainvälistä suojelua saavat henkilöt saavat liikkua vapaasti, myös valita asuinpaikkansa, heille kansainvälistä suojelua myöntäneen jäsenvaltion alueella samoin edellytyksin ja rajoituksin kuin alueella laillisesti asuvien muiden kolmansien maiden kansalaisten osalta on säädetty.

Tarkistus     148

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kansainvälistä suojelua saavalle henkilölle, joka saa tiettyjä erityisiä sosiaaliturvaetuuksia tai sosiaaliavustuksia, voidaan kansainvälisten velvollisuuksien asettamissa rajoissa asettaa tiettyjä asumista koskevia ehtoja vain siinä tapauksessa, että niillä helpotetaan suojelua saavan henkilön kotoutumista suojelua myöntäneeseen jäsenvaltioon.

Poistetaan.

Tarkistus     149

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kansainvälistä suojelua saavilla henkilöillä ei ole oikeutta oleskella muissa jäsenvaltioissa kuin siinä jäsenvaltiossa, joka on myöntänyt heille suojelua. Tämä ei rajoita heidän oikeuttaan hakea ja saada lupaa oleskella toisissa jäsenvaltioissa asiaa koskevan unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti eikä heidän oikeuttaan liikkua vapaasti Schengenin sopimuksen soveltamista koskevan yleissopimuksen 21 artiklan ehtojen mukaisesti.

1.  Kansainvälistä suojelua saavilla henkilöillä ei ole oikeutta oleskella muissa jäsenvaltioissa kuin siinä jäsenvaltiossa, joka on myöntänyt heille suojelua. Tämä ei rajoita heidän oikeuttaan hakea ja saada lupaa oleskella toisissa jäsenvaltioissa asiaa koskevan unionin oikeuden, mukaan luettuna neuvoston direktiivi 2009/50/EY1 a, ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti eikä heidän oikeuttaan liikkua vapaasti Schengenin sopimuksen soveltamista koskevan yleissopimuksen 21 artiklan ehtojen mukaisesti.

 

_________________

 

1 a Neuvoston direktiivi 2009/50/EY, annettu 25 päivänä toukokuuta 2009, kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten (EUVL L 155, 18.6.2009, s. 17).

 

 

Tarkistus    150

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 2 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  työolot, myös palkka ja irtisanominen, työaika, lomat ja vapaapäivät sekä työterveys- ja -turvallisuusvaatimukset;

a)  työolot, myös palkka ja irtisanominen, työaika, lomat ja vapaapäivät, perhevapaa sekä työterveys- ja -turvallisuusvaatimukset;

Tarkistus    151

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  yhdistymisvapaus ja oikeus liittyä työntekijöiden tai työnantajien etujärjestöön tai jonkin ammattialan järjestöön, tällaisen järjestön myöntämät etuudet mukaan luettuina;

b)  yhdistymisvapaus ja oikeus liittyä työntekijöiden tai työnantajien etujärjestöön tai jonkin ammattialan järjestöön, tällaisen järjestön myöntämät oikeudet ja etuudet mukaan luettuina;

Tarkistus    152

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  aikuisille tarkoitettu työllisyyskoulutus, ammattikoulutus, mukaan lukien ammattitaidon parantamiseksi järjestetyt kurssit ja käytännön työharjoittelu;

c)  yleissivistävä ja työllisyyskoulutus, ammattikoulutus, mukaan lukien ammattitaidon parantamiseksi järjestetyt kurssit ja käytännön työharjoittelu;

Tarkistus    153

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  työvoimatoimistojen tarjoamat neuvontapalvelut.

d)  työvoimatoimistojen tarjoamat neuvonta- ja seurantapalvelut.

Tarkistus     154

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Toimivaltaisten viranomaisten on tarvittaessa helpotettava täysimääräistä pääsyä 2 kohdan c ja d alakohdassa tarkoitettuihin toimintoihin.

3.  Toimivaltaisten viranomaisten on helpotettava täysimääräistä pääsyä 2 kohdan c ja d alakohdassa tarkoitettuihin toimintoihin.

Tarkistus     155

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kansainvälistä suojelua saavilla aikuisilla on mahdollisuus osallistua yleiseen koulutusjärjestelmään, täydennyskoulutukseen tai uudelleenkoulutukseen samoin edellytyksin kuin vastaavassa tilanteessa olevat maassa laillisesti asuvat kolmansien maiden kansalaiset.

2.  Kansainvälistä suojelua saavilla aikuisilla on mahdollisuus osallistua yleiseen koulutusjärjestelmään, täydennyskoulutukseen tai uudelleenkoulutukseen samoin edellytyksin kuin suojelua myöntäneen jäsenvaltion kansalaisilla.

Tarkistus    156

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tietyn kansallisessa lainsäädännössä määritellyn sosiaaliavustuksen saamisen edellytykseksi voidaan asettaa kansainvälistä suojelua saavan henkilön tosiasiallinen osallistuminen kotouttamistoimenpiteisiin.

Tietyn kansallisessa lainsäädännössä määritellyn sosiaaliavustuksen saamisen edellytykseksi voidaan asettaa kansainvälistä suojelua saavan henkilön tosiasiallinen osallistuminen kotouttamistoimenpiteisiin edellyttäen, että kyseiset kotouttamistoimenpiteet ovat helposti saavutettavissa ja maksuttomia ja että niissä otetaan huomioon kyseisen kansainvälistä suojelua saavan henkilön erityistarpeet.

Tarkistus    157

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltiot voivat rajoittaa toissijaisen suojeluaseman saaneiden henkilöiden sosiaaliavustukset perusetuuksiin.

Poistetaan.

Tarkistus     158

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kansainvälistä suojelua saaville henkilöille, joilla on erityisiä tarpeita, kuten raskaana oleville naisille, vammaisille tai kidutuksen, raiskauksen tai muun vakavan henkisen, fyysisen tai seksuaalisen väkivallan uhreiksi joutuneille henkilöille tai kaikenlaisten väärinkäytösten, laiminlyöntien, hyväksikäytön, kidutuksen tai julman, epäinhimillisen ja halventavan kohtelun uhriksi joutuneille tai aseellisista selkkauksista kärsineille alaikäisille, on järjestettävä riittävä terveydenhuolto, tarvittaessa myös mielenterveyshäiriöiden hoito, samoin edellytyksin kuin suojelua myöntäneen jäsenvaltion kansalaisille.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus     159

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten on mahdollisimman pian kansainvälisen suojelun myöntämisen jälkeen ja asetuksen (EU) XXX/XXX [menettelyjä koskeva asetus] 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti viimeistään viiden työpäivän kuluessa toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ilman huoltajaa olevia alaikäisiä edustaa laillinen edunvalvoja tai tarvittaessa alaikäisten hoidosta ja hyvinvoinnista vastaava järjestö, tai jonkin muun asianmukaisen edustuksen varmistamiseksi, mukaan luettuna lainsäädäntöön tai tuomioistuimen määräykseen perustuva edustus.

Jos ei ole mahdollista säilyttää samaa edunvalvojaa, joka nimitettiin ilman huoltajaa olevan alaikäisen saavuttua unionin alueelle, toimivaltaisten viranomaisten on mahdollisimman pian kansainvälisen suojelun myöntämisen jälkeen ja joka tapauksessa viimeistään viiden päivän kuluttua toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ilman huoltajaa olevia alaikäisiä edustaa laillinen edunvalvoja tai tarvittaessa alaikäisten hoidosta ja hyvinvoinnista vastaava järjestö, tai jonkin muun asianmukaisen edustuksen varmistamiseksi, mukaan luettuna lainsäädäntöön tai tuomioistuimen määräykseen perustuva edustus.

Tarkistus     160

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että edunvalvojaa ei aseteta vastuuseen suhteettoman suuresta määrästä ilman huoltajaa olevia alaikäisiä samanaikaisesti, mikä johtaisi siihen, ettei hän pysty hoitamaan tehtäviään asianmukaisesti, ja joka tapauksessa hänet voidaan asettaa vastuuseen enintään 20 alaikäisestä. Jäsenvaltioiden on nimitettävä yhteisöjä tai henkilöitä, joiden vastuulla on valvoa säännöllisesti, että edunvalvojat hoitavat tehtävänsä tyydyttävällä tavalla. Kyseisillä yhteisöillä tai henkilöillä on myös toimivalta arvioida valitukset, joita ilman huoltajaa olevat alaikäiset tekevät edunvalvojiaan vastaan. Ilman huoltajaa oleville alaikäisille on tätä varten annettava sekä suullisesti että visuaalisin keinoin tiiviisti esitetyssä, läpinäkyvässä, helposti ymmärrettävässä ja saatavilla olevassa muodossa selkeällä ja yksinkertaisella kielellä, lapsiystävällisellä tavalla ja kielellä, jota he ymmärtävät, tietoja siitä, mitä tai keitä nämä yhteisöt tai henkilöt ovat, sekä siitä, miten edunvalvojia vastaan voidaan tehdä valituksia luottamuksellisesti ja turvallisesti.

Tarkistus     161

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Nimetyn edunvalvojan on varmistettava, että alaikäinen voi käyttää kaikkia tähän asetukseen perustuvia oikeuksiaan. Asiaankuuluvien viranomaisten on arvioitava nimetyn edunvalvojan toimintaa säännöllisesti.

2.  Nimitetyn edunvalvojan on varmistettava, että alaikäinen voi käyttää kaikkia tähän asetukseen perustuvia oikeuksiaan. Vastuullisten yhteisöjen tai henkilöiden on arvioitava edunvalvojan toimintaa ensimmäisen kuukauden kuluessa tämän nimittämisestä ja sen jälkeen säännöllisesti.

Tarkistus     162

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  alaikäisten majoittamiseen tarkoitettuihin keskuksiin;

c)  alaikäisten majoittamiseen tarkoitettuihin avoimiin keskuksiin, joissa otetaan huomioon heidän haavoittuvuutensa ja taataan heidän turvallisuutensa;

Tarkistus     163

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  muihin alaikäisille soveltuviin majoituspaikkoihin.

d)  muihin alaikäisille soveltuviin avoimiin majoituspaikkoihin, joissa otetaan huomioon heidän haavoittuvuutensa ja taataan heidän turvallisuutensa.

Tarkistus     164

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jos ilman huoltajaa olevalle alaikäiselle myönnetään kansainvälistä suojelua eikä hänen perheenjäsentensä jäljittämistä ole vielä aloitettu, toimivaltaisten viranomaisten on aloitettava heidän jäljittämisensä mahdollisimman nopeasti kansainvälisen suojelun myöntämisen jälkeen alaikäisen etua suojellen. Jos jäljittäminen on jo aloitettu, sitä on tarvittaessa jatkettava. Jos alaikäisen tai hänen lähiomaistensa henki tai koskemattomuus saattaa olla uhattuna, varsinkin jos omaiset ovat jääneet alkuperämaahan, on huolehdittava siitä, että näitä henkilöitä koskevien tietojen keruu, käsittely ja välittäminen tapahtuu luottamuksellisesti.

5.  Ilman huoltajaa olevan alaikäisen perheenjäsenten jäljittäminen on aloitettava niin pian kuin hän rekisteröi kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksensa. Jos alaikäisen tai hänen lähiomaistensa henki tai koskemattomuus saattaa olla uhattuna, varsinkin jos omaiset ovat jääneet alkuperämaahan, on huolehdittava siitä, että näitä henkilöitä koskevien tietojen keruu, käsittely ja välittäminen tapahtuu luottamuksellisesti, jottei heidän turvallisuuttaan vaaranneta.

Tarkistus     165

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Ilman huoltajaa olevien alaikäisten parissa työskenteleville henkilöille ja järjestöille on annettava jatkuvasti asianmukaista koulutusta alaikäisten oikeuksista ja tarpeista, ja asetuksen (EU) XXX/XXX [menettelyjä koskeva asetus] 22 artiklassa tarkoitettuja lastensuojeluvaatimuksia on kunnioitettava.

6.  Ilman huoltajaa olevien alaikäisten parissa työskenteleville henkilöille ja järjestöille on annettava jatkuvasti asianmukaista koulutusta alaikäisten oikeuksista ja tarpeista, ja asetuksen (EU) XXX/XXX [menettelyjä koskeva asetus] 22 artiklassa tarkoitettuja lastensuojeluvaatimuksia on kunnioitettava. Silloin kun edunvalvojaksi nimitetään järjestö, sen on nimettävä henkilö, joka vastaa ilman huoltajaa olevan alaikäisen osalta edunvalvojan tehtävistä tämän asetuksen mukaisesti. Edunvalvojan on hoidettava tehtävänsä lapsen edun huomioon ottamista koskevaa periaatetta noudattaen, hänellä on oltava tarvittava pätevyys ja asiantuntemus, eikä hänellä saa olla rikosrekisterimerkintöjä varsinkaan lapsiin liittyvistä rikoksista. Toimivaltaisten viranomaisten on tarkistettava säännöllisesti nimitetyn edunvalvojan rikosrekisteri, jotta voidaan selvittää mahdolliset yhteensopimattomuudet hänen asemansa kanssa. Jotta varmistetaan alaikäisen hyvinvointi ja sosiaalinen kehitys, edunvalvojana toimiva henkilö on vaihdettava ainoastaan, kun se on välttämätöntä. Edunvalvojaksi ei saa nimittää järjestöä tai henkilöä, jolla on tai voi mahdollisesti olla eturistiriita ilman huoltajaa olevan alaikäisen kanssa.

Tarkistus     166

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden on saatava majoitus samoin ehdoin kuin vastaavassa tilanteessa olevien jäsenvaltioiden alueella laillisesti asuvien muiden kolmansien maiden kansalaisten.

1.  Kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden on saatava majoitus samoin ehdoin kuin suojelun myöntäneen jäsenvaltion kansalaisten.

Tarkistus     167

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden hajautettua majoittamista koskevia kansallisia käytäntöjä noudetaan siinä määrin kuin se on mahdollista siten, että kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä ei syrjitä ja majoituksen saannissa varmistetaan yhtäläiset mahdollisuudet.

2.  Kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden hajautettua majoittamista koskevia kansallisia käytäntöjä noudatetaan siten, että kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä ei syrjitä ja majoituksen saannissa varmistetaan yhtäläiset mahdollisuudet.

Tarkistus    168

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden kotoutumisen helpottamiseksi heidän on voitava hyödyntää jäsenvaltioiden tarjoamia kotouttamistoimenpiteitä, erityisesti kieli-, kansalaistaito- ja kotouttamiskursseja ja ammattikoulutusta, joissa otetaan huomioon heidän erityistarpeensa.

1.  Kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden kotoutumisen edistämiseksi ja helpottamiseksi heidän on voitava hyödyntää jäsenvaltioiden tarjoamia kotouttamistoimenpiteitä, erityisesti kansalaistaito- ja kotouttamiskursseja ja ammattikoulutusta, joiden on oltava maksuttomia ja helposti saavutettavissa ja joissa on otettava huomioon heidän erityistarpeensa.

Tarkistus    169

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Jäsenvaltioiden on tarjottava kansainvälisen suojelun myöntämispäivästä kansainvälistä suojelua saaville henkilöille tosiasiallinen pääsy kielikursseille, joiden on oltava maksuttomia.

Tarkistus    170

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltiot voivat määrätä kotouttamistoimenpiteisiin osallistumisen pakolliseksi.

2.  Jäsenvaltiot voivat määrätä kotouttamistoimenpiteisiin osallistumisen pakolliseksi edellyttäen, että kyseiset kotouttamistoimenpiteet ovat helposti saavutettavissa ja maksuttomia ja että niissä otetaan huomioon kyseisen kansainvälistä suojelua saavan henkilön erityistarpeet.

Tarkistus    171

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jäsenvaltiot eivät saa soveltaa rankaisevia toimenpiteitä kansainvälistä suojelua saaviin henkilöihin, jos he eivät pysty osallistumaan kotouttamistoimenpiteisiin heistä riippumattomista syistä tai siksi, että kyseiset kotouttamistoimenpiteet eivät ole luonteeltaan soveltuvia.

Tarkistus    172

Ehdotus asetukseksi

42 artikla

Komission teksti

Tarkistus

42 artikla

Poistetaan.

Komiteamenettely

 

1.  Komissiota avustaa [asetuksen (EU) XXX/XXX [menettelyjä koskeva asetus] 58 artiklalla perustettu] komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

 

2.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

 

3.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 8 artiklaa yhdessä sen 5 artiklan kanssa.

 

Tarkistus    173

Ehdotus asetukseksi

42 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

42 a artikla

 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

 

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

 

2.  Siirretään komissiolle [perussäädöksen voimaantulopäivästä] kahden vuoden ajaksi 24 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän kahden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

 

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 24 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

 

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

 

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

 

6.  Edellä olevan 24 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole [kahden kuukauden] kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan [kahdella kuukaudella].

Tarkistus    174

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – -1 kohta (uusi)

Direktiivi 2003/109/EY

4 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-1.  Korvataan direktiivin 2003/109/EY 4 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

 

”Laskettaessa 1 kohdassa tarkoitettua ajanjaksoa niiden henkilöiden osalta, joille on myönnetty kansainvälistä suojelua, huomioon otetaan hakemuksen, jonka perusteella kansainvälistä suojelua myönnettiin, jättöpäivän ja asetuksen (EU) …/... [aseman määrittelyä koskeva asetus] 26 artiklassa tarkoitetun oleskeluluvan myöntämispäivän välinen ajanjakso.”

Tarkistus     175

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 1 kohta

Direktiivi 2003/109/EY

4 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

”3 a.   Jos kansainvälistä suojelua saava henkilö löydetään muusta kuin kansainvälistä suojelua myöntäneestä jäsenvaltiosta ilman oikeutta asua tai oleskella siellä unionin tai kansallisen asiaa koskevan lainsäädännön nojalla, tällaista tilannetta edeltävää laillisen oleskelun jaksoa ei oteta huomioon 1 kohdassa tarkoitettua ajanjaksoa laskettaessa.

”3 a.  Jos kansainvälistä suojelua saava henkilö löydetään muusta kuin kansainvälistä suojelua myöntäneestä jäsenvaltiosta ja kyseisen jäsenvaltion viranomaiset toteavat kyseisen henkilön asuneen tai oleskelleen siellä ilman oikeutta asua tai oleskella siellä unionin tai kansallisen asiaa koskevan lainsäädännön nojalla yli kahden viikon ajan ja ilman painavaa ja kiireellistä perustetta, tällaista tilannetta edeltävää laillisen oleskelun jaksoa ei oteta huomioon 1 kohdassa tarkoitettua ajanjaksoa laskettaessa, paitsi jos kansainvälistä suojelua saava henkilö osoittaa liikkumisen johtuneen hänestä riippumattomista syistä.

 

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta ilman huoltajaa oleviin alaikäisiin.”

Tarkistus     176

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 2 kohta

Direktiivi 2003/109/EY

26 a artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin 4 artiklan 3 a kohdan noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään [kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta]. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.”

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin 4 artiklan 3 a kohdan noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään [30 päivän kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta]. Niiden on viipymättä ilmoitettava tästä komissiolle.”

Tarkistus    177

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tätä asetusta aletaan soveltaa [kuuden kuukauden kuluttua sen voimaantulosta].

Tätä asetusta aletaan soveltaa [kolmen kuukauden kuluttua sen voimaantulosta].

(1)

EUVL C 75, 10.3.2017, s. 97.

(2)

Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


PERUSTELUT

Ehdotetussa Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudelleentarkastelussa pyritään vastaamaan viime vuosien muuttoliikesuuntauksiin ja siihen, että kolmansista maista saapuu Euroopan unioniin suuria määriä ihmisiä, joista monet ovat kansainvälisen suojelun tarpeessa. Turvapaikkajärjestelmän uudelleentarkastelu näin pian edellisen uudistuksen jälkeen ei välttämättä ole paras tapa varmistaa, että järjestelmä toimii täysimääräisesti ja juurtuu kansallisiin toimintaperiaatteisiin ja käytäntöihin. Mahdollisuus turvapaikkajärjestelmän uudistamiseen olisi kuitenkin käytettävä, jotta voidaan parantaa unionin yhteistä turvapaikkapolitiikkaa, jonka perustana pitäisi olla todellinen yhteisvastuullisuus ja oikeudenmukainen vastuunjako, siirtymällä asteittain yhdenmukaiseen kansainväliseen suojeluasemaan, joka on voimassa kaikkialla unionissa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 78 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Esittelijän mielestä ehdotus aseman määrittelyä koskevan direktiivin muuttamisesta asetukseksi tarjoaa tilaisuuden siirtyä kohti vähittäin tapahtuvaa, myönteistä ja ylöspäin suuntautuvaa vaatimusten yhdenmukaistamista kansainvälistä suojelua tarvitsevien henkilöiden määrittämiseksi ja heillä olevien oikeuksien määrittelemiseksi. Koska järjestelmä on paineen alla, on oleellisen tärkeää vahvistaa Geneven yleissopimukseen perustuvaa Euroopan turvapaikkaperinnettä ja lujittaa niitä lisäsuojakeinoja, jotka unioni on vähitellen kehittänyt yhteisten arvojensa pohjalta.

Esittelijä tiedostaa tämän ja on pyrkinyt erityisesti varmistamaan, että Luxemburgin ja Strasbourgin kahden eurooppalaisen tuomioistuimen oikeuskäytäntö esimerkiksi perusoikeuksien ja syrjintäkieltoa koskevan säännöstön alalla sisällytetään asianmukaisesti tarkistettuun säädökseen. Esittelijä on kiinnittänyt huomiota toimintaperiaatteisiin ja käytäntöihin, joita jäsenvaltiot ovat tähän mennessä kehittäneet aseman määrittelyä koskevan direktiivin pohjalta, ja pyrkinyt parantamaan niitä.

Kahden suojeluaseman lähentäminen ja yhdenmukaistaminen entisestään on ollut esittelijän ohjenuorana tässä mietinnössä. Jäsenvaltioiden nykyinen käytäntö ja suojelun käsite sinällään eivät tarjoa perusteita näiden kahden aseman pitämiselle erillään. Todellisuus osoittaa erityisesti, että toissijainen suojelu perustuu perusteettomaan oletukseen suojelun väliaikaisemmasta luonteesta ja rajallisesta tehokkuudesta.

Esittelijä on pyrkinyt lisäksi yhdistämään suojelun kotouttamiseen eikä rankaiseviin toimenpiteisiin, jolloin edistetään pitkän aikavälin sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja turvallisuutta kaikille ja hillitään edelleen liikkumista. Ehdotettujen tarkistusten johtoajatuksena on ollut yleinen huolenaihe asetuksen toimivuudesta käytännössä siten, ettei jäsenvaltioiden hallintoja ylikuormiteta.

Samansuuntaisesti esittelijä haluaa muuttaa ehdotettua kansainvälistä suojelua saaville henkilöille myönnetyn aseman pakollista uudelleentarkastelua alkuperämaan olosuhteiden muuttuessa ja uusimisen yhteydessä. Vaikka esittelijä yhtyykin näkemykseen, että EU:n turvapaikkaviraston yhdenmukaisesti arvioimat alkuperämaan tapahtumat saattavat vaikuttaa suojelutarpeisiin, järjestelmällinen uudelleentarkastelu kuluttaisi liikaa jäsenvaltioiden määrittävien viranomaisten resursseja. Lisäksi mahdollisuus joutua jatkuvasti tällaisen uudelleentarkastelun kohteeksi saattaa heikentää henkilön kotoutumisnäkymiä vastaanottavassa yhteiskunnassa. Esittelijä ehdottaa siksi, että uudelleentarkastelu jätetään jäsenvaltioille vaihtoehdoksi eikä sitä määrätä turvapaikka-aseman automaattiseksi ja pakolliseksi osaksi.

Vastaavasti esittelijä ei halua nähdä tarkistetun EU:n lainsäädännön johtavan siihen, että jäsenvaltioiden alueellaan asuville kansainvälistä suojelua saaville henkilöille myöntämien oleskelulupien kestoa lyhennetään. Esittelijä ehdottaakin, että pakolaisten ja toissijaista suojelua saavien henkilöiden oleskelulupien uutta EU:n vaatimusten mukaista voimassaoloaikaa muutetaan vastaamaan paremmin kansallisella tasolla nykyisin noudatettavaa käytäntöä ja kyseisille henkilöille tarjotaan lisää oikeusvarmuutta. Tällä taas pyritään kannustamaan näitä henkilöitä panostamaan omaan elämäänsä ja siten osallistumaan vastaanottavan yhteisönsä toimintaan.

Tätä kohtaa koskevissa tarkistuksissa pyritään sovittamaan yhteen oleskeluluvan kesto pakolaisille ja toissijaista suojelua saaville henkilöille. Jälkimmäinen asema ei siis vastaa väliaikaisemman suojelun tarpeeseen, vaan se on vain erilainen siinä mielessä, että se ei kuulu pakolaisen oikeudellisen määritelmän ja aseman piiriin. Vaikka kyseiset henkilöt eivät tarkalleen ottaen olekaan pakolaisia, heillä on kuitenkin suuria riskejä alkuperämaassaan eivätkä he voi palata sinne turvallisesti, vaan heidän on rakennettava elämänsä uudelleen maassa, joka myöntää heille suojelua. Siksi heidän kotoutumistaan edistävän oikeudellisen kehyksen rakentaminen on heille yhtä olennaista kuin pakolaisillekin. Oleskeluluvan voimassaoloajan lisäksi eräiden esittelijän tekemien tarkistusten lähtökohtana on ollut tavoite kahden suojeluaseman lähentämisestä.

Suojelu vainoksi katsottavilta teoilta ei välttämättä aina tarkoita kotimaasta lähtemistä. Esittelijä ymmärtää, että yksittäisissä tapauksissa suojelua voitaisiin saada alkuperämaassa, jos vaino tai vakava haitta aiheutuu valtiosta tai valtion toimijoista. Mennään liian pitkälle, jos jäsenvaltiot velvoitetaan tarkastelemaan alkuperämaassa annettavan suojelun vaihtoehtoa sen jälkeen, kun määrittävä viranomainen on jo päättänyt, että hakija olisi muuten suojelun tarpeessa. Alkuperämaassa annettavan suojelun olisi rajallisissa tapauksissa edelleen oltava jäsenvaltioille vaihtoehto eikä velvoite.

Esittelijän ehdottamat tarkistukset vastaavat yleistavoitteeseen, jonka mukaan suojelua tarvitsevat henkilöt on tunnistettava asianmukaisesti ja heille on myönnettävä oikeudet, jotka helpottavat heidän kotoutumistaan, riippumatta siitä, missä unionin osassa he asuvat. Esittelijä haluaa korostaa, että turvapaikkajärjestelmän uudistus liittyy hädässä olevien kolmansien maiden kansalaisten suojelun parantamiseen EU:n perinteiden ja arvojen mukaisesti. EU:n on toimittava oman turvallisuutensa vuoksi, mutta nämä seikat liittyvät toisiinsa: EU:n on oltava turvallinen, jos se haluaa pysyä konflikteja ja barbariaa pakenevien ja suojelua hakevien ihmisten turvasatamana. Pakotteiden ja järjestelmän mahdollisen väärinkäytön korostaminen todennäköisesti vain vahvistaa sekä suojelua tarvitsevien että EU:n kansalaisten yleistä turvattomuuden tunnetta. Molempiin suuntiin olisi lähetettävä myönteinen viesti, jotta ne kolmansien maiden kansalaiset, jotka eivät välttämättä ole tulleet unioniin omasta tahdostaan, voivat nopeasti tuntea olevansa osa yhteiskuntaa, jossa suojelu ja turvallisuus ovat tasapainossa. Juuri tähän esittelijä pyrkii ehdotuksillaan.


LIITE: LUETTELO YHTEISÖISTÄ JA HENKILÖISTÄ, JOILTA ESITTELIJÄ ON SAANUT TIETOJA

Seuraavan luettelon laatiminen on täysin vapaaehtoista, ja esittelijä on siitä yksin vastuussa. Esittelijä on saanut tietoja seuraavilta yhteisöiltä tai henkilöiltä valmistellessaan mietintöluonnosta:

Yhteisö ja/tai henkilö

Pelastakaa lapset

Euroopan pakolais- ja ihmisoikeusjärjestöjen neuvottelukunta (ECRE)

Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutettu

Meijersin komitea

Eurooppalaisten suurkaupunkien EUROCITIES-verkosto

ILGA-Europe

Migration Policy Group

Jesuit Refugee Service Europe

Ajda Mihelčič, Bryssel


TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (8.5.2017)

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiselle kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi, pakolaisten ja henkilöiden, jotka voivat saada toissijaista suojelua, yhdenmukaiselle asemalle ja myönnetyn suojelun sisällölle sekä pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta 25 päivänä marraskuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/109/EY muuttamisesta

(COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD))

Valmistelija: Brando Benifei

LYHYET PERUSTELUT

Ehdotetulla yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän uudistuksella pyritään luomaan kestävämpi, oikeudenmukaisempi ja kokonaisvaltaisempi EU:n maahanmuuttopolitiikka, joka perustuu oikeudenmukaista vastuunjakoa ja solidaarisuutta jäsenvaltioissa koskeviin periaatteisiin.

Huolimatta siitä, että unionin ja jäsenvaltioiden tasolla on viime vuosina toteutettu lainsäädännöllisiä ja poliittisia toimia, jotta pakolaiskriisiin voitaisiin vastata tehokkaasti, useita turvapaikkajärjestelmän moitteettomaan toimivuuteen liittyviä näkökohtia on vielä käsiteltävä. Eroja on edelleen erityisesti pakolaisaseman ja toissijaisen suojelun myöntämistä koskevissa säännöissä ja perusteissa, jäsenvaltioiden välisissä hyväksymisasteissa sekä suojelua saavien henkilöiden oikeuksissa ja velvoitteissa. Komissio ehdottaa aiemman, aseman määrittelyä koskevan uudelleenlaaditun direktiivin kumoamista asetuksella, mikä lisää mahdollisuuksia yhdenmukaistaa uusia yhteisiä eurooppalaisia välineitä. Valmistelija pitää välttämättömänä, että tämän alan uudistuksilla saavutetaan nykytilanteen parantamista koskeva yleinen tavoite, jonka olisi määrä olla edistysaskel kohti tosiasiallisten oikeuksien antamista suojelua tarvitseville henkilöille eikä ainoastaan pelkkä toiminnallinen hallinnon uudelleenjärjestely tai sääntöjen, käytänteiden ja menettelyjen järkeistäminen.

Tätä varten on olennaisen tärkeää mahdollistaa kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden sosiaalisen osallisuus ja työmarkkinoille integroituminen.

Valmistelija esittää sen vuoksi lausuntoluonnoksessaan tarkistuksia, joiden tavoitteena on varmistaa, että EU:n lainsäädännössä sallitaan tällaisten kotoutumisnäkymien potentiaalin mahdollisimman suuri hyödyntäminen. Ensisijaisesti tämä tarkoittaa sitä, että yhdenmukaistetaan pakolaisille myönnetyt oikeudet ja toissijaista suojelua saavien henkilöiden oikeudet, kuten joissakin jäsenvaltioissa on jo tehty, koska tällainen ero perustuu usein kyseenalaiseen olettamukseen tarvittavan suojelun tilapäisemmästä luonteesta. Tämä aiheuttaa käytännössä tarpeetonta hallinnollista monimutkaisuutta ja vaarantaa suoraan heidän kotoutumismahdollisuutensa esimerkiksi siksi, että heidän oleskelu- tai työlupansa kesto on liian lyhyt – sillä ne liittyvät usein olennaisesti toisiinsa – tai että oleskeluluvan uusiminen yhdistetään suojeluaseman uudelleentarkasteluun, joka on myös kallista ja tarpeetonta. Vastaavista syistä valmistelija ehdottaa, että tekstistä poistetaan jäsenvaltioiden mahdollisuus rajoittaa toissijaista suojelua saavien henkilöiden sosiaaliavustukset perusetuuksiin.

Komission mukaan jäsenvaltiot voivat määrätä kotouttamistoimenpiteisiin, kuten kielikursseille, ammattikoulutukseen ja muihin työllistymistoimenpiteisiin, osallistumisen pakolliseksi suojelua saavien henkilöiden kotoutumisen helpottamiseksi. Vaikka tämä voidaan hyväksyä arvokkaana välineenä, jolla lyhyen aikavälin kotoutumishaasteet muutetaan mahdollisuudeksi koko yhteiskunnalle, samalla on täsmennettävä, että tällaisten toimenpiteiden on oltava maksuttomia ja saatavilla ja niihin osallistumisen on oltava helppoa ja niissä on aina otettava huomioon suojelua saavien henkilöiden oikeudet ja arvot. Lisäksi on tarpeen varmistaa, että tällaisiin toimenpiteisiin osallistumatta jättäminen tai osittainen osallistuminen niihin ei saa koskaan vaarantaa henkilön suojeluasemaa, koska tämä rikkoisi suoraan kansainvälistä pakolaisoikeutta.

Lopuksi valmistelija on eri mieltä komission valitsemasta rankaisevasta lähestymistavasta, jolla säännellään edelleen liikkumista, ja pitää tarkoituksenmukaisempana järjestelmää, joka tarjoaa mahdollisia kannustimia suojelun myöntäneessä jäsenvaltiossa pysymiseen.

TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiseksi kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi, pakolaisten ja henkilöiden, jotka voivat saada toissijaista suojelua, yhdenmukaiselle asemalle sekä myönnetyn suojelun sisällölle 13 päivänä joulukuuta 2011 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2011/95/EU31 (uudelleenlaadittu) on tehtävä useita sisältömuutoksia. Yhdenmukaisuuden ja lähentymisen varmistamiseksi turvapaikkapäätösten ja kansainvälisen suojelun sisällön osalta ja jotta voitaisiin vähentää kannustimia liikkua Euroopan unionin sisällä ja varmistaa kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden tasapuolinen kohtelu, direktiivi olisi kumottava ja korvattava asetuksella.

(1)  Vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiseksi kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi, pakolaisten ja henkilöiden, jotka voivat saada toissijaista suojelua, yhdenmukaiselle asemalle sekä myönnetyn suojelun sisällölle 13 päivänä joulukuuta 2011 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2011/95/EU31 (uudelleenlaadittu) on tehtävä useita sisältömuutoksia. Yhdenmukaisuuden ja lähentymisen varmistamiseksi turvapaikkapäätösten ja kansainvälisen suojelun sisällön osalta ja jotta voitaisiin kannustaa kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä pysymään heille tällaisen suojelun myöntäneessä jäsenvaltiossa ja varmistaa kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden tasapuolinen kohtelu, direktiivi olisi kumottava ja korvattava asetuksella.

__________________

__________________

31 EUVL L 337, 20.12.2011, s. 9.

31 EUVL L 337, 20.12.2011, s. 9.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä perustuu yhteisiin vaatimuksiin, jotka koskevat turvapaikkamenettelyjä, unionin tasolla tapahtuvaa aseman tunnustamista ja suojelun tarjoamista sekä vastaanotto-olosuhteita, ja järjestelmään turvapaikanhakijoista vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämistä varten. Vaikka Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän asteittaisessa kehittämisessä on edistytty, jäsenvaltioiden välillä on edelleen merkittäviä eroja käytettävissä menettelyissä, hyväksymisasteissa, myönnettävän suojelun muodossa ja kansainvälistä suojelua hakevien ja saavien henkilöiden aineellisten vastaanotto-olosuhteiden ja heille myönnettävien etujen tasossa. Nämä erot lisäävät merkittävästi edelleen liikkumista ja haittaavat sen tavoitteen saavuttamista, jonka mukaan kaikkia hakijoita kohdellaan tasavertaisesti riippumatta siitä, missä päin unionia he tekevät hakemuksen.

(3)  Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä perustuu yhteisiin vaatimuksiin, jotka koskevat turvapaikkamenettelyjä, unionin tasolla tapahtuvaa aseman tunnustamista ja suojelun tarjoamista sekä vastaanotto-olosuhteita, ja järjestelmään turvapaikanhakijoista vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämistä varten. Vaikka Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän asteittaisessa kehittämisessä on edistytty, jäsenvaltioiden välillä on edelleen merkittäviä eroja käytettävissä menettelyissä, hyväksymisasteissa, myönnettävän suojelun muodossa ja kansainvälistä suojelua hakevien ja saavien henkilöiden aineellisten vastaanotto-olosuhteiden ja heille myönnettävien etujen tasossa. Nämä erot sekä se, että jäsenvaltioiden makrotaloudelliset tilanteet ja työmarkkinatilanteet ovat hyvin erilaisia, vaarantavat kaikkien hakijoiden vakioituja vastaanotto-olosuhteita koskevan tavoitteen riippumatta siitä, missä päin unionia he tekevät hakemuksen.

Tarkistus     3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Jotta Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä, Dublin-järjestelmä mukaan luettuna, toimisi hyvin, kansallisten turvapaikkajärjestelmien lähentämisessä olisi edistyttävä huomattavasti erityisesti hyväksymisasteita ja jäsenvaltioissa myönnettävän suojeluaseman tyyppejä koskevien erojen osalta. Lisäksi olisi vahvistettava aseman uudelleentarkastelua koskevia sääntöjä sen varmistamiseksi, että suojelua myönnetään ainoastaan niille, jotka sitä tarvitsevat, ja niin kauan, kuin sitä tarvitaan. Oleskelulupien kestoa koskevia erilaisia käytäntöjä olisi vältettävä, ja kansainvälistä suojelua saaville henkilöille myönnettäviä oikeuksia olisi selvennettävä ja yhdenmukaistettava lisää.

(5)  Jotta Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä, Dublin-järjestelmä mukaan luettuna, toimisi hyvin, kansallisten turvapaikkajärjestelmien lähentämisessä olisi edistyttävä huomattavasti varsinkin hyväksymisasteita ja jäsenvaltioissa myönnettävän suojeluaseman tyyppejä koskevien erojen osalta. Lisäksi olisi vahvistettava aseman uudelleentarkastelua koskevia sääntöjä sen varmistamiseksi, että suojelua myönnetään ainoastaan niille, jotka sitä tarvitsevat, ja niin kauan, kuin sitä tarvitaan. Oleskelulupien kestoa koskevia erilaisia käytäntöjä olisi vältettävä, ja kansainvälistä suojelua saaville henkilöille myönnettäviä oikeuksia olisi selvennettävä ja yhdenmukaistettava lisää.

Tarkistus     4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Tästä syystä tarvitaan asetus, jotta voidaan varmistaa johdonmukainen yhdenmukaistamistaso kaikkialla unionissa ja nostaa oikeusvarmuuden ja avoimuuden tasoa.

(6)  Tästä syystä tarvitaan asetus, jotta voidaan varmistaa nopea ja johdonmukainen yhdenmukaistamistaso kaikkialla unionissa ja nostaa oikeusvarmuuden ja avoimuuden tasoa.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Pakolaisaseman ja toissijaisen suojeluaseman tunnustamista ja sisältöä koskevien sääntöjen lähentämisen entisestään pitäisi lisäksi osaltaan vähentää kansainvälistä suojelua hakevien ja saavien henkilöiden edelleen liikkumista jäsenvaltiosta toiseen, siltä osin kuin se saattaa johtua eroista kansallisissa lainsäädäntötoimissa, joilla tällä asetuksella korvattava aseman määrittelyä koskeva direktiivi siirretään osaksi kansallista lainsäädäntöä.

(8)  Pakolaisaseman ja toissijaisen suojeluaseman tunnustamista ja sisältöä koskevien sääntöjen lähentämisen entisestään pitäisi lisäksi osaltaan vähentää kansainvälistä suojelua hakevien ja saavien henkilöiden edelleen liikkumista jäsenvaltiosta toiseen ja auttaa saavuttamaan korkeatasoiset suojelunormit kaikkialla unionissa.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Uudelleensijoitettavaksi valituille hakijoille olisi myönnettävä kansainvälistä suojelua. Näin ollen olisi sovellettava tämän asetuksen säännöksiä, jotka koskevat kansainvälistä suojelua, mukaan lukien sääntöjä, joiden tarkoituksena on estää edelleen liikkuminen.

(10)  Uudelleensijoitettavaksi valituille hakijoille olisi myönnettävä kansainvälistä suojelua. Näin ollen olisi sovellettava tämän asetuksen säännöksiä, jotka koskevat kansainvälistä suojelua.

Tarkistus     7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, jäljempänä ’perusoikeuskirja’, tunnustetut periaatteet. Asetuksella pyritään erityisesti varmistamaan ihmisarvon täysimääräinen kunnioittaminen sekä turvapaikanhakijoiden ja heidän mukanaan tulevien perheenjäsenten oikeus turvapaikkaan ja edistämään niiden perusoikeuskirjan artiklojen soveltamista, jotka koskevat ihmisarvoa, yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamista, sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta, oikeutta koulutukseen, ammatillista vapautta ja oikeutta tehdä työtä, elinkeinovapautta, oikeutta turvapaikkaan, syrjintäkieltoa, lapsen oikeuksia, sosiaaliturvaa ja toimeentuloturvaa ja terveyden suojelua, ja se olisi näin ollen pantava täytäntöön niiden mukaisesti.

(11)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, jäljempänä ’perusoikeuskirja’ tunnustetut periaatteet, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi vuonna 1950 tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen, vuonna 1961 tehdyn Euroopan sosiaalisen peruskirjan, vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, vuonna 1951 tehdyn pakolaissopimuksen ja sen vuonna 1967 tehdyn lisäpöytäkirjan periaatteet. Asetuksella pyritään erityisesti varmistamaan ihmisarvon täysimääräinen kunnioittaminen sekä turvapaikanhakijoiden ja heidän mukanaan tulevien perheenjäsenten oikeus turvapaikkaan ja edistämään niiden perusoikeuskirjan artiklojen soveltamista, jotka koskevat ihmisarvoa, yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamista, sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta, oikeutta koulutukseen, ammatillista vapautta ja oikeutta tehdä työtä, elinkeinovapautta, oikeutta turvapaikkaan, syrjintäkieltoa, lapsen oikeuksia, sosiaalisia oikeuksia, kuten sosiaaliturvaa ja toimeentuloturvaa ja terveyden suojelua, ja se olisi näin ollen pantava täytäntöön niiden mukaisesti.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Euroopan turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston resursseja olisi käytettävä jäsenvaltioiden tukemiseen asianmukaisesti asetuksessa asetettujen vaatimusten noudattamisessa. Erityisesti olisi tuettava niitä jäsenvaltioita, joiden turvapaikkajärjestelmään kohdistuu erityisiä ja suhteettoman suuria paineita ennen kaikkea niiden sijainnin tai väestötilanteen vuoksi.

(13)  Euroopan turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston resursseja olisi käytettävä jäsenvaltioiden tukemiseen asianmukaisesti tässä asetuksessa asetettujen tiukkojen vaatimusten noudattamisessa. Erityisesti olisi edistettävä kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden kestävää kotouttamista ja tuettava niitä jäsenvaltioita, joiden turvapaikkajärjestelmässä koetaan haasteita ennen kaikkea niiden sosiaalisen tilanteen, sijainnin tai väestötilanteen vuoksi. Tätä tarkoitusta varten paikallis- ja alueviranomaisille sekä kansainvälisille ja kansalaisyhteiskunnan järjestöille olisi osoitettava riittävä rahoitus, ja myös paikallis- ja alueviranomaisten olisi voitava saada suoremmin ja tehokkaammin rahoitusta turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) sekä muista rahastoista sellaisiin toimiin, jotka kuuluvat suoraan niiden velvollisuuksiin.

Tarkistus     9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Tätä asetusta sovellettaessa olisi otettava ensisijaisesti huomioon lapsen etu lapsen oikeuksista vuonna 1989 tehdyn Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen mukaisesti. Jäsenvaltioiden viranomaisten olisi lapsen etua arvioidessaan otettava asiaankuuluvasti huomioon erityisesti perheen yhtenäisyyden periaate, alaikäisen hyvinvointi ja sosiaalinen kehitys, turvallisuusnäkökohdat sekä alaikäisen näkemykset hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti.

(15)  Tätä asetusta sovellettaessa olisi otettava ensisijaisesti huomioon lapsen etu lapsen oikeuksista vuonna 1989 tehdyn Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen mukaisesti. Jäsenvaltioiden viranomaisten olisi lapsen etua arvioidessaan otettava asiaankuuluvasti huomioon erityisesti perheen yhtenäisyyden periaate, alaikäisen hyvinvointi ja sosiaalinen kehitys, alaikäisen kulttuuritausta ja kielitaito, turvallisuusnäkökohdat sekä alaikäisen näkemykset hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(29)  Euroopan unionin tuomioistuimen asiaa koskevan oikeuskäytännön mukaisesti jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi kansainvälistä suojelua koskevia hakemuksia arvioidessaan käytettävä hakijan uskottavuuden arvioinnissa menetelmiä, jotka kunnioittavat perusoikeuskirjassa taattuja yksilön oikeuksia, erityisesti oikeutta ihmisarvoon ja yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen. Erityisesti homoseksuaalisuuden tapauksessa hakijan uskottavuuden yksilöllinen arviointi ei saisi perustua homoseksuaaleja koskeviin stereotypioihin, eikä hakijaa saisi alistaa yksityiskohtaisiin kuulusteluihin tai testeihin tämän seksuaalielämästä.

(29)  Euroopan unionin tuomioistuimen asiaa koskevan oikeuskäytännön mukaisesti jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi kansainvälistä suojelua koskevia hakemuksia arvioidessaan käytettävä hakijan uskottavuuden arvioinnissa menetelmiä, jotka kunnioittavat perusoikeuskirjassa taattuja yksilön oikeuksia, erityisesti oikeutta ihmisarvoon ja yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen. Erityisesti seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin tapauksissa hakijan uskottavuuden yksilöllinen arviointi ei saisi perustua seksuaalista suuntautumista ja sukupuoli-identiteettiä koskeviin stereotypioihin, eikä hakijaa saisi alistaa yksityiskohtaisiin kuulusteluihin tai testeihin tämän seksuaalielämästä. Toimivaltaisten kansallisten viranomaisten ei pitäisi myöskään katsoa, että hakijan lausunnot eivät ole uskottavia ainoastaan sillä perusteella, että hakija ei vedonnut seksuaaliseen suuntautumiseensa, sukupuoli-identiteettiinsä, sukupuolen ilmaisuunsa tai sukupuoliominaisuuksiinsa, kun hän esitti ensimmäistä kertaa yksityiskohtaisia tietoja vainostaan.

Tarkistus     11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(34)  Arvioitaessa vakavaa haittaa, jonka vuoksi hakija voi saada toissijaista suojelua, mielivaltaisen väkivallan käsitteen olisi Euroopan unionin tuomioistuimen asiaa koskevan oikeuskäytännön mukaisesti käsitettävä väkivalta, joka voi ulottua henkilöihin riippumatta heidän henkilökohtaisista olosuhteistaan.

(34)  Arvioitaessa vakavaa haittaa, jonka vuoksi hakija voi saada toissijaista suojelua, mielivaltaisen väkivallan käsitteen olisi Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen asiaa koskevan oikeuskäytännön mukaisesti käsitettävä väkivalta, joka voi ulottua henkilöihin riippumatta heidän henkilökohtaisista olosuhteistaan. Mielivaltaisen väkivallan olemassaolon määrittelemisessä olisi otettava huomioon seuraavia tekijöitä: ulkoinen aggressio, miehitys, ylivalta toisen valtion alueella, sisäiset konfliktit, vakavat ihmisoikeusrikkomukset tai yleistä järjestystä vakavasti häiritsevät tapahtumat alkuperämaassa tai sen osassa.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(37)  Oleskelulupien ja matkustusasiakirjojen, jotka myönnetään kansainvälistä suojelua saaville henkilöille ensimmäistä kertaa tai jotka uusitaan tämän asetuksen voimaantulon jälkeen, olisi oltava oleskelulupien osalta asetuksessa (EY) N:o 1030/2002 ja matkustusasiakirjojen osalta neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2252/2004 vahvistettujen sääntöjen mukaisia.

(37)  Oleskelulupien ja matkustusasiakirjojen, jotka myönnetään kansainvälistä suojelua saaville henkilöille tämän asetuksen voimaantulon jälkeen, olisi oltava oleskelulupien osalta asetuksessa (EY) N:o 1030/2002 ja matkustusasiakirjojen osalta neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2252/2004 vahvistettujen sääntöjen mukaisia.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(39)  Jotta voidaan varmistaa, ovatko kansainvälistä suojelua saavat henkilöt edelleen suojelun tarpeessa, määrittävien viranomaisten olisi tarkasteltava myönnettyä asemaa uudelleen silloin, kun oleskelulupa on uusittava pakolaisten tapauksessa ensimmäisen kerran ja toissijaista suojelua saavien henkilöiden tapauksessa ensimmäisen ja toisen kerran, sekä silloin, kun suojelua saavan henkilön alkuperämaassa on tapahtunut merkittävä muutos, joka mainitaan alkuperämaan tilannetta koskevassa yhteisessä analyysissa ja ohjeistuksessa, joita turvapaikkavirasto ja eurooppalaiset alkuperämaatietojen tuottamisverkostot tarjoavat unionin tasolla asetuksen37 8 ja 10 artiklan mukaisesti.

(39)  Jotta voidaan varmistaa, ovatko kansainvälistä suojelua saavat henkilöt edelleen suojelun tarpeessa, määrittävät viranomaiset voivat tarkastella myönnettyä asemaa uudelleen silloin, kun suojelua saavan henkilön alkuperämaassa on tapahtunut merkittävä muutos, joka mainitaan alkuperämaan tilannetta koskevassa yhteisessä analyysissa ja ohjeistuksessa, joita turvapaikkavirasto ja eurooppalaiset alkuperämaatietojen tuottamisverkostot tarjoavat unionin tasolla asetuksen37 8 ja 10 artiklan mukaisesti.

_________________

_________________

37 COM(2016)271 final.

37 COM(2016)271 final.

Tarkistus     14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(41)  Kun pakolaisasema tai toissijainen suojeluasema lakkaa, sen päätöksen soveltamisen aloittamista, jolla jäsenvaltion määrittävä viranomainen peruuttaa tai lakkauttaa suojeluaseman tai jättää sen uusimatta, olisi lykättävä kohtuullisen ajan päähän päätöksen hyväksymisestä, jotta kyseisellä kolmannen maan kansalaisella tai kansalaisuudettomalla henkilöllä on asiaa koskevan unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti mahdollisuus hakea oleskelulupaa muilla kuin kansainvälisen suojelun myöntämiseen johtaneilla perusteilla, kuten perhesyillä tai syillä, jotka liittyvät työntekoon tai koulutukseen.

(41)  Kun pakolaisasema tai toissijainen suojeluasema lakkaa, sen päätöksen soveltamisen aloittamista, jolla jäsenvaltion määrittävä viranomainen peruuttaa tai lakkauttaa suojeluaseman tai jättää sen uusimatta, olisi lykättävä kohtuullisen ajan päähän päätöksen hyväksymisestä, jotta kyseisellä kolmannen maan kansalaisella tai kansalaisuudettomalla henkilöllä on asiaa koskevan unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti mahdollisuus hakea oleskelulupaa muilla kuin kansainvälisen suojelun myöntämiseen johtaneilla perusteilla, kuten perhesyillä, terveydellisillä syillä tai syillä, jotka liittyvät työntekoon tai koulutukseen.

Tarkistus     15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(43)  Euroopan unionin sisällä tapahtuvan edelleen liikkumisen ehkäisemiseksi sen jäsenvaltion, joka on uudessa Dublin-asetuksessa41 vahvistetun menettelyn mukaisesti vastuussa kansainvälistä suojelua saavasta henkilöstä, olisi otettava takaisin sellaiset kansainvälistä suojelua saavat henkilöt, jotka löydetään muusta kuin kansainvälistä suojelua heille myöntäneestä jäsenvaltiosta ilman, että he täyttävät asumis- tai oleskeluoikeuden edellytykset.

(43)  Euroopan unionin sisällä tapahtuvan edelleen liikkumisen rajoittamiseksi sen jäsenvaltion, joka on uudessa Dublin-asetuksessa41 vahvistetun menettelyn mukaisesti vastuussa kansainvälistä suojelua saavasta henkilöstä, olisi otettava takaisin sellaiset kansainvälistä suojelua saavat henkilöt, jotka löydetään muusta kuin kansainvälistä suojelua heille myöntäneestä jäsenvaltiosta ilman, että he täyttävät asumis- tai oleskeluoikeuden edellytykset.

_________________

_________________

41 (EU) [XXX/XXX uusi Dublin-asetus].

41 (EU) [XXX/XXX uusi Dublin-asetus].

Tarkistus     16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(44)  Euroopan unionin sisällä tapahtuvan edelleen liikkumisen estämiseksi pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta annettua direktiiviä 2003/109/EY olisi muutettava säännösten antamiseksi siitä, että sen viisivuotiskauden laskeminen, jonka kuluttua kansainvälistä suojelua saavat henkilöt voivat saada pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen aseman, pitäisi aloittaa alusta joka kerta, kun kyseinen henkilö löydetään muusta kuin kansainvälistä suojelua myöntäneestä jäsenvaltiosta ilman oikeutta asua tai oleskella siellä unionin tai kansallisen asiaa koskevan lainsäädännön nojalla.

Poistetaan.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(47)  Työhön pääsyä ja sosiaaliturvaa koskevien etuuksien myöntäminen edellyttää aiemmin myönnettyä oleskelulupaa kansainvälisten velvoitteiden asettamissa rajoissa.

(47)  Työhön pääsyä ja sosiaaliturvaa koskevien etuuksien myöntäminen voi edellyttää aiemmin myönnettyä oleskelulupaa kansainvälisten velvoitteiden asettamissa rajoissa.

Tarkistus     18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(48)  Toimivaltaiset viranomaiset voivat rajoittaa työhön pääsyä tai itsenäistä ammatinharjoittamista sellaisten tehtävien osalta, joihin kuuluu julkisen vallan käyttämistä ja vastuuta kyseisen valtion tai muiden viranomaisten yleisen edun turvaamisesta. Kansainvälistä suojelua saavilta henkilöiltä, jotka käyttävät oikeuttaan yhdenvertaiseen kohteluun, kun on kyse jäsenyydestä työntekijöiden etujärjestössä tai tietyn ammatin harjoittamisesta, voidaan myös evätä osallistuminen julkisoikeudellisten elinten hallintoon sekä julkisoikeudellisen tehtävän hoitaminen.

(48)  Toimivaltaiset viranomaiset voivat rajoittaa työhön pääsyä tai itsenäistä ammatinharjoittamista sellaisten tehtävien osalta, joihin kuuluu julkisen vallan käyttämistä ja vastuuta kyseisen valtion tai muiden viranomaisten yleisen edun turvaamisesta.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 49 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(49)  Jotta kansainvälistä suojelua saavat henkilöt voisivat käyttää tehokkaammin tässä asetuksessa vahvistettuja oikeuksia ja etuuksia, on tarpeen ottaa huomioon heidän erityistarpeensa ja heidän kohtaamansa kotoutumiseen liittyvät erityishaasteet ja auttaa heitä käyttämään kotoutumiseen liittyvä oikeuksiaan, jotka koskevat erityisesti työllistymiseen liittyviä koulutusmahdollisuuksia ja ammattikoulutusta sekä ulkomaisten tutkintojen, todistusten ja muiden muodollista pätevyyttä osoittavien asiakirjojen tunnustamismenettelyjen käyttöä erityisesti silloin, kun ongelmat johtuvat asiakirjojen puuttumisesta ja henkilöiden kyvyttömyydestä maksaa tunnustamismenettelyistä aiheutuvat kustannukset.

(49)  Jotta kansainvälistä suojelua saavat henkilöt voisivat käyttää tehokkaammin tässä asetuksessa vahvistettuja oikeuksia ja etuuksia, on tarpeen ottaa huomioon heidän erityistarpeensa ja heidän kohtaamansa kotoutumiseen liittyvät erityishaasteet ja auttaa heitä käyttämään kotoutumiseen liittyviä oikeuksiaan ja toimenpiteitä, jotka koskevat erityisesti koulutusta ja työllistymiseen liittyviä koulutusmahdollisuuksia ja ammattikoulutusta sekä ulkomaisten tutkintojen, todistusten ja muiden muodollista pätevyyttä osoittavien asiakirjojen tunnustamismenettelyjen käyttöä erityisesti silloin, kun ongelmat johtuvat asiakirjojen puuttumisesta ja henkilöiden kyvyttömyydestä maksaa tunnustamismenettelyistä aiheutuvat kustannukset.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(50)  Kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä olisi sosiaaliturvan osalta kohdeltava yhdenvertaisesti suojelua myöntävän jäsenvaltion omien kansalaisten kanssa.

(50)  Kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä olisi sosiaaliturvan osalta kohdeltava yhdenvertaisesti suojelua myöntävän jäsenvaltion omien kansalaisten kanssa ja heihin olisi sovellettava syrjimättömyyden periaatetta.

Tarkistus     21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 51 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(51)  Erityisesti sosiaalisen ahdingon välttämiseksi kansainvälistä suojelua saaville henkilöille on lisäksi asianmukaista myöntää sosiaaliapua ilman syrjintää. Toissijaista suojelua saavien henkilöiden osalta jäsenvaltioille olisi kuitenkin annettava jonkin verran liikkumavaraa tällaisten oikeuksien rajoittamiseksi perusetuuksiin, mikä on ymmärrettävä niin, että apu kattaa vähintään vähimmäistoimeentuloturvan, avun sairauden tai raskauden varalta ja vanhempainavun, sikäli kuin nämä etuudet myönnetään kansallisessa lainsäädännössä omille kansalaisille. Kotoutumisen helpottamiseksi jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus asettaa tietyntyyppisten kansallisessa lainsäädännössä määriteltyjen sosiaaliavustusten saamisen edellytykseksi sekä pakolaisten että toissijaista suojelua saavien henkilöiden tapauksessa se, että kansainvälistä suojelua saavat henkilöt osallistuvat tosiasiallisesti kotouttamistoimenpiteisiin.

(51)  Erityisesti sosiaalisen ahdingon välttämiseksi ja kansainvälistä suojelua saavien ja toissijaista suojelua saavien henkilöiden kotoutumisen helpottamiseksi on lisäksi asianmukaista myöntää sosiaali- ja oikeusapua ilman syrjintää.

Tarkistus     22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(52)  Olisi varmistettava, että kansainvälistä suojelua saavilla henkilöillä on mahdollisuus terveydenhuoltoon, sekä fyysinen terveydenhoito että mielenterveyspalvelut mukaan lukien.

(52)  Olisi varmistettava, että kansainvälistä suojelua saavilla henkilöillä on mahdollisuus terveydenhuoltoon, sekä fyysinen terveydenhoito että mielenterveyspalvelut ja seksuaali- ja lisääntymisterveyttä koskevat terveydenhuoltopalvelut mukaan lukien.

Tarkistus     23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 52 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(52 a)  Yleisesti tarjolla olevien tavaroiden ja palvelujen, mukaan luettuna työvoimaviranomaisten tieto- ja neuvontapalvelujen, olisi oltava myös kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden saatavilla.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 53 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(53)  Kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden kotoutumisen helpottamiseksi heillä on oltava mahdollisuus hyödyntää kotouttamistoimenpiteitä jäsenvaltioiden määrittelemin ehdoin. Jäsenvaltiot voivat määrätä tällaisiin kotouttamistoimenpiteisiin, kuten kieli- ja kansalaistaitokursseille, ammattikoulutukseen ja muille työllistymiskursseille, osallistumisen pakolliseksi.

(53)  Kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden kotoutumisen helpottamiseksi heillä olisi oltava mahdollisuus hyödyntää vapaasti ja tosiasiallisesti kotouttamistoimenpiteitä jäsenvaltioiden määrittelemin ehdoin. Jäsenvaltiot voivat määrätä tällaisiin kotouttamistoimenpiteisiin, kuten kieli- ja kansalaistaitokursseille, ammattikoulutukseen ja muille työllistymiskursseille, osallistumisen pakolliseksi, edellyttäen että kyseisiin kotouttamistoimenpiteisiin on helppo osallistua ja että ne ovat maksuttomia. Kyseisiin toimenpiteisiin osallistuminen ei saisi koskaan vaikuttaa tässä asetuksessa vahvistettuihin oikeuksiin ja velvollisuuksiin eikä olla peruste pakolaisaseman tai toissijaisen suojeluaseman uudelleentarkasteluun, peruuttamiseen, lakkauttamiseen, epäämiseen tai uusimatta jättämiseen. Kotouttamistoimenpiteiden laiminlyönnistä jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä asetettujen rangaistusten olisi oltava aina oikeasuhteisia.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  silloin, kun pakolaisen oleskelulupa uusitaan ensimmäisen kerran.

Poistetaan.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  silloin, kun toissijaista suojelua saavan henkilön oleskelulupa uusitaan ensimmäisen ja toisen kerran.

Poistetaan.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Työhön pääsyä ja sosiaaliturvaa koskevien etuuksien myöntäminen edellyttää aiemmin myönnettyä oleskelulupaa kansainvälisten velvoitteiden asettamissa rajoissa.

3.  Työhön pääsyä ja sosiaaliturvaa koskevien etuuksien myöntäminen voi edellyttää aiemmin myönnettyä oleskelulupaa kansainvälisten velvoitteiden asettamissa rajoissa.

Tarkistus     28

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Tämän luvun säännöksiä sovellettaessa on otettava huomioon erityistarpeisten henkilöiden, kuten alaikäisten, ilman huoltajaa olevien alaikäisten, vammaisten, vanhusten, raskaana olevien naisten, yksinhuoltajien, joilla on alaikäisiä lapsia, ihmiskaupan uhrien, mielenterveyshäiriöistä kärsivien sekä kidutuksen, raiskauksen tai muun vakavan psyykkisen, fyysisen tai seksuaalisen väkivallan kohteeksi joutuneiden henkilöiden erityistilanne, jos heidän tilanteensa yksilöllisessä arvioinnissa on todettu, että heillä on erityistarpeita.

4.  Tämän luvun säännöksiä sovellettaessa on otettava huomioon erityistarpeisten henkilöiden, kuten alaikäisten, ilman huoltajaa olevien alaikäisten, vammaisten, vanhusten, raskaana olevien naisten, yksinhuoltajien, joilla on lapsia, ihmiskaupan uhrien, mielenterveyshäiriöistä kärsivien sekä kidutuksen, raiskauksen tai muun vakavan psyykkisen, fyysisen tai seksuaalisen väkivallan kohteeksi joutuneiden henkilöiden erityistilanne, jos heidän tilanteensa yksilöllisessä arvioinnissa on todettu, että heillä on erityistarpeita.

Tarkistus     29

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten on annettava kansainvälistä suojelua saaville henkilöille tietoja pakolaisasemaan tai toissijaiseen suojeluasemaan liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista mahdollisimman pian aseman myöntämisen jälkeen. Tiedot on annettava kielellä, jota suojelua saava henkilö ymmärtää tai jota hänen kohtuudella voidaan olettaa ymmärtävän, ja niissä on viitattava nimenomaisesti seurauksiin, joita koituu unionin sisällä liikkumista koskevassa 28 artiklassa vahvistettujen velvoitteiden noudattamatta jättämisestä.

Toimivaltaisten viranomaisten on annettava kansainvälistä suojelua saaville henkilöille tietoja pakolaisasemaan tai toissijaiseen suojeluasemaan liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista mahdollisimman pian aseman myöntämisen jälkeen. Tiedot on annettava kirjallisesti kielellä, jota suojelua saava henkilö ymmärtää, ja niissä on viitattava nimenomaisesti seurauksiin, joita koituu unionin sisällä liikkumista koskevassa 29 artiklassa vahvistettujen velvoitteiden noudattamatta jättämisestä.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  Pakolaisaseman saaneiden oleskelulupa on voimassa kolme vuotta, ja sen voimassaoloa voidaan jatkaa kolmen vuoden jaksoissa.

a)  Pakolaisaseman saaneiden oleskelulupa on voimassa viisi vuotta, ja sen voimassaoloa voidaan jatkaa viiden vuoden jaksoissa.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  Toissijaisen suojeluaseman saaneiden oleskelulupa on voimassa vuoden, ja sen voimassaoloa voidaan jatkaa kahden vuoden jaksoissa.

b)  Toissijaisen suojeluaseman saaneiden oleskelulupa on voimassa viisi vuotta, ja sen voimassaoloa voidaan jatkaa viiden vuoden jaksoissa.

Tarkistus     32

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kansainvälistä suojelua saavat henkilöt saavat liikkua vapaasti, myös valita asuinpaikkansa, heille kansainvälistä suojelua myöntäneen jäsenvaltion alueella samoin edellytyksin ja rajoituksin kuin vastaavassa tilanteessa olevien alueella laillisesti asuvien muiden kolmansien maiden kansalaisten osalta on säädetty.

1.  Kansainvälistä suojelua saavat henkilöt saavat liikkua vapaasti, myös valita asuinpaikkansa, heille kansainvälistä suojelua myöntäneen jäsenvaltion alueella samoin edellytyksin ja rajoituksin kuin alueella laillisesti asuvien muiden kolmansien maiden kansalaisten osalta on säädetty.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  työolot, myös palkka ja irtisanominen, työaika, lomat ja vapaapäivät sekä työterveys- ja -turvallisuusvaatimukset;

a)  työolot, myös palkka ja irtisanominen, työaika, lomat ja vapaapäivät, perhevapaa sekä työterveys- ja -turvallisuusvaatimukset;

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  yhdistymisvapaus ja oikeus liittyä työntekijöiden tai työnantajien etujärjestöön tai jonkin ammattialan järjestöön, tällaisen järjestön myöntämät etuudet mukaan luettuina;

b)  yhdistymisvapaus ja oikeus liittyä työntekijöiden tai työnantajien etujärjestöön tai jonkin ammattialan järjestöön, tällaisen järjestön myöntämät oikeudet ja etuudet mukaan luettuina;

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  aikuisille tarkoitettu työllisyyskoulutus, ammattikoulutus, mukaan lukien ammattitaidon parantamiseksi järjestetyt kurssit ja käytännön työharjoittelu;

c)  koulutus ja työllisyyskoulutus, ammattikoulutus, mukaan lukien ammattitaidon parantamiseksi järjestetyt kurssit ja käytännön työharjoittelu;

Tarkistus     36

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  työvoimatoimistojen tarjoamat neuvontapalvelut.

d)  työvoimatoimistojen tarjoamat neuvonta- ja seurantapalvelut.

Tarkistus     37

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Toimivaltaisten viranomaisten on tarvittaessa helpotettava täysimääräistä pääsyä 2 kohdan c ja d alakohdassa tarkoitettuihin toimintoihin.

3.  Toimivaltaisten viranomaisten on helpotettava täysimääräistä pääsyä 2 kohdan c ja d alakohdassa tarkoitettuihin toimintoihin.

Tarkistus     38

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kansainvälistä suojelua saavilla aikuisilla on mahdollisuus osallistua yleiseen koulutusjärjestelmään, täydennyskoulutukseen tai uudelleenkoulutukseen samoin edellytyksin kuin vastaavassa tilanteessa olevat maassa laillisesti asuvat kolmansien maiden kansalaiset.

2.  Kansainvälistä suojelua saavilla aikuisilla on mahdollisuus osallistua yleiseen koulutusjärjestelmään, täydennyskoulutukseen tai uudelleenkoulutukseen samoin edellytyksin kuin kansalaiset.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tietyn kansallisessa lainsäädännössä määritellyn sosiaaliavustuksen saamisen edellytykseksi voidaan asettaa kansainvälistä suojelua saavan henkilön tosiasiallinen osallistuminen kotouttamistoimenpiteisiin.

Tietyn kansallisessa lainsäädännössä määritellyn sosiaaliavustuksen saamisen edellytykseksi voidaan asettaa kansainvälistä suojelua saavan henkilön tosiasiallinen osallistuminen kotouttamistoimenpiteisiin, joiden on oltava maksuttomia ja saatavilla ja joihin osallistumisen on oltava helppoa.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltiot voivat rajoittaa toissijaisen suojeluaseman saaneiden henkilöiden sosiaaliavustukset perusetuuksiin.

Poistetaan.

Tarkistus     41

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kansainvälistä suojelua saaville henkilöille, joilla on erityisiä tarpeita, kuten raskaana oleville naisille, vammaisille tai kidutuksen, raiskauksen tai muun vakavan henkisen, fyysisen tai seksuaalisen väkivallan uhreiksi joutuneille henkilöille tai kaikenlaisten väärinkäytösten, laiminlyöntien, hyväksikäytön, kidutuksen tai julman, epäinhimillisen ja halventavan kohtelun uhriksi joutuneille tai aseellisista selkkauksista kärsineille alaikäisille, on järjestettävä riittävä terveydenhuolto, tarvittaessa myös mielenterveyshäiriöiden hoito, samoin edellytyksin kuin suojelua myöntäneen jäsenvaltion kansalaisille.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus     42

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten on mahdollisimman pian kansainvälisen suojelun myöntämisen jälkeen ja asetuksen (EU) XXX/XXX [menettelyjä koskeva asetus] 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti viimeistään viiden työpäivän kuluessa toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ilman huoltajaa olevia alaikäisiä edustaa laillinen edunvalvoja tai tarvittaessa alaikäisten hoidosta ja hyvinvoinnista vastaava järjestö, tai jonkin muun asianmukaisen edustuksen varmistamiseksi, mukaan luettuna lainsäädäntöön tai tuomioistuimen määräykseen perustuva edustus.

Toimivaltaisten viranomaisten on mahdollisimman pian ja asetuksen (EU) XXX/XXX [menettelyjä koskeva asetus] 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti viimeistään viiden päivän kuluessa toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ilman huoltajaa olevia alaikäisiä edustaa laillinen edunvalvoja tai tarvittaessa alaikäisten hoidosta ja hyvinvoinnista vastaava järjestö, tai jonkin muun asianmukaisen edustuksen varmistamiseksi, mukaan luettuna lainsäädäntöön tai tuomioistuimen määräykseen perustuva edustus.

Tarkistus     43

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  muihin alaikäisille soveltuviin majoituspaikkoihin.

Poistetaan.

Tarkistus     44

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Sisarukset on mahdollisuuksien mukaan pidettävä yhdessä ottaen huomioon kyseisen alaikäisen etu sekä erityisesti hänen ikänsä ja kehitystasonsa. Ilman huoltajaa olevien alaikäisten asuinpaikan muutokset on rajoitettava mahdollisimman vähiin.

4.  Sisarukset on mahdollisuuksien mukaan pidettävä yhdessä ottaen huomioon kyseisen alaikäisen etu sekä erityisesti hänen ikänsä ja kehitystasonsa. Ilman huoltajaa olevien alaikäisten asuinpaikan muutokset on rajoitettava mahdollisimman vähiin ja vältettävä heidän hallinnollista säilöönottoaan.

Tarkistus     45

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden on saatava majoitus samoin ehdoin kuin vastaavassa tilanteessa olevien jäsenvaltioiden alueella laillisesti asuvien muiden kolmansien maiden kansalaisten.

1.  Kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden on saatava majoitus samoin ehdoin kuin kansalaisten.

Tarkistus     46

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden hajautettua majoittamista koskevia kansallisia käytäntöjä noudetaan siinä määrin kuin se on mahdollista siten, että kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä ei syrjitä ja majoituksen saannissa varmistetaan yhtäläiset mahdollisuudet.

2.  Kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden hajautettua majoittamista koskevia kansallisia käytäntöjä noudetaan siten, että kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä ei syrjitä ja majoituksen saannissa varmistetaan yhtäläiset mahdollisuudet.

Tarkistus     47

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden kotoutumisen helpottamiseksi heidän on voitava hyödyntää jäsenvaltioiden tarjoamia kotouttamistoimenpiteitä, erityisesti kieli-, kansalaistaito- ja kotouttamiskursseja ja ammattikoulutusta, joissa otetaan huomioon heidän erityistarpeensa.

1.  Kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden kotoutumisen helpottamiseksi heidän on voitava hyödyntää jäsenvaltioiden tarjoamia kotouttamistoimenpiteitä, erityisesti kieli-, kansalaistaito- ja kotouttamiskursseja ja ammattikoulutusta, jotka ovat maksuttomia ja helposti saatavilla ja joissa otetaan huomioon heidän erityistarpeensa.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltiot voivat määrätä kotouttamistoimenpiteisiin osallistumisen pakolliseksi.

2.  Jäsenvaltiot voivat määrätä kotouttamistoimenpiteisiin osallistumisen pakolliseksi, edellyttäen että kyseisiin kotouttamistoimenpiteisiin osallistuminen on maksutonta ja helppoa ja että niissä otetaan huomioon kansainvälistä suojelua saavan henkilön erityistarpeet. Kotouttamistoimenpiteisiin osallistuminen ei saa koskaan vaikuttaa tässä asetuksessa vahvistettuihin oikeuksiin ja velvollisuuksiin eikä olla peruste pakolaisaseman tai toissijaisen suojeluaseman eikä niihin liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien uudelleentarkasteluun, peruuttamiseen, lakkauttamiseen, epäämiseen tai uusimatta jättämiseen.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Vaatimukset kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiseksi kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi, pakolaisten ja henkilöiden, jotka voivat saada toissijaista suojelua, yhdenmukaiselle asemalle sekä myönnetyn suojelun sisällölle ja pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta 25. marraskuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/109/EY muuttaminen

Viiteasiakirjat

COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

12.9.2016

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Brando Benifei

9.9.2016

Valiokuntakäsittely

22.3.2017

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

3.5.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

41

7

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tamás Meszerics, Flavio Zanonato

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Petra Kammerevert

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

41

+

ALDE

EPP

Green/EFA

GUE/NGL

S&D

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Georges Bach, Heinz K. Becker, Danuta Jazłowiecka, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Tatjana Ždanoka

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Petra Kammerevert, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Emilian Pavel, Maria João Rodrigues, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

7

ECR

ENF

NI

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

Mara Bizzotto

Lampros Fountoulis

4

0

EFDD

ENF

EPP

Laura Agea

Mireille D'Ornano, Dominique Martin

Ádám Kósa

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

–  :  vastaan

0  :  tyhjää


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Vaatimukset kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiseksi kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi, pakolaisten ja henkilöiden, jotka voivat saada toissijaista suojelua, yhdenmukaiselle asemalle sekä myönnetyn suojelun sisällölle ja pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta 25. marraskuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/109/EY muuttaminen

Viiteasiakirjat

COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

13.7.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

12.9.2016

EMPL

12.9.2016

JURI

12.9.2016

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

AFET

26.1.2017

JURI

5.9.2016

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Tanja Fajon

31.8.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

31.8.2016

9.3.2017

25.4.2017

15.6.2017

Hyväksytty (pvä)

15.6.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

40

13

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Barbara Matera, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Vilija Blinkevičiūtė, Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Maria Grapini, Anna Hedh, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Salvatore Domenico Pogliese, John Procter, Emil Radev, Barbara Spinelli

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

28.6.2017


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

40

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Brice Hortefeux, Barbara Matera, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Maria Grapini, Anna Hedh, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

13

ECR

Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Gerard Batten, Beatrix von Storch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Auke Zijlstra

PPE

Heinz K. Becker, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

4

0

ECR

Daniel Dalton, John Procter

GUE/NGL

Malin Björk

PPE

Emil Radev

Symbolien selitys

+  :  puolesta

–  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus