SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 1297kWORD 190k
28.6.2017
PE 599.799v03-00 A8-0245/2017

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako osób korzystających z ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców lub osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz zakresu udzielanej ochrony oraz zmieniającego dyrektywę Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotyczącą statusu obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi

(COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawczyni: Tanja Fajon

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 ZAŁĄCZNIK: WYKAZ PODMIOTÓW LUB OSÓB, OD KTÓRYCH SPRAWOZDAWCZYNI OTRZYMAŁA INFORMACJE
 OPINIA Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako osób korzystających z ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców lub osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz zakresu udzielanej ochrony oraz zmieniającego dyrektywę Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotyczącą statusu obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi

(COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0466),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 78 ust. 2 lit. a) i b) oraz art. 79 ust. 2 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-0324/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 14 grudnia 2016 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 8 lutego 2017 r.(2),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8-0245/2017),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Dyrektywa Rady 2011/95/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako beneficjentów ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców lub osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz zakresu udzielanej ochrony31 (wersja przekształcona) ma zostać poddana wielu istotnym zmianom. Aby zapewnić harmonizację i większą zbieżność decyzji azylowych oraz, w odniesieniu do zakresu ochrony międzynarodowej, aby ograniczyć zachęty do przemieszczania się wewnątrz Unii Europejskiej i zapewnić równe traktowanie osób korzystających z ochrony międzynarodowej, dyrektywę tę należy uchylić i zastąpić rozporządzeniem.

(1)  Dyrektywa Rady 2011/95/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako beneficjentów ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców lub osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz zakresu udzielanej ochrony31 (wersja przekształcona) ma zostać poddana wielu istotnym zmianom. Aby zapewnić harmonizację i większą zbieżność decyzji azylowych, osiągnąć wysokie wspólne standardy ochrony wśród państw członkowskich oraz, w odniesieniu do zakresu ochrony międzynarodowej, zachęcić osoby korzystające z ochrony międzynarodowej do pozostania w państwie członkowskim, które przyznało im ochronę, oraz zapewnić równe traktowanie osób korzystających z ochrony międzynarodowej, dyrektywę tę należy uchylić i zastąpić rozporządzeniem.

__________________

__________________

31 Dz.U. L 337 z 20.12.2011, s. 9.

31 Dz.U. L 337 z 20.12.2011, s. 9.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Wspólna polityka azylowa, w tym wspólny europejski system azylowy, oparty na pełnym i integralnym stosowaniu Konwencji genewskiej dotyczącej statusu uchodźców z dnia 28 lipca 1951 r. zmienionej Protokołem nowojorskim z dnia 31 stycznia 1967 r. („konwencja genewska”), stanowi nieodłączny element celu Unii Europejskiej dotyczącego stopniowego tworzenia przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości otwartej dla wszystkich tych, którzy – zmuszeni okolicznościami – zasadnie szukają ochrony w Unii. Polityce takiej powinna przyświecać zasada solidarności i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności, w tym skutków finansowych, między państwami członkowskimi.

(2)  Wspólna polityka azylowa, w tym wspólny europejski system azylowy, oparty na pełnym i integralnym stosowaniu Konwencji genewskiej dotyczącej statusu uchodźców z dnia 28 lipca 1951 r. zmienionej Protokołem nowojorskim z dnia 31 stycznia 1967 r. („konwencja genewska”), stanowi nieodłączny element celu Unii Europejskiej dotyczącego stopniowego tworzenia przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości otwartej dla wszystkich tych, którzy – zmuszeni okolicznościami – zasadnie szukają ochrony w Unii. Polityce takiej powinna przyświecać zasada solidarności i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności między państwami członkowskimi. Konwencja genewska stanowi fundament międzynarodowych regulacji prawnych dotyczących ochrony uchodźców.

Poprawka     3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Wspólny europejski system azylowy oparty jest na wspólnych normach dotyczących procedur udzielania azylu, uznawania i ochrony oferowanej na szczeblu Unii, warunków przyjmowania i systemu określania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za osoby ubiegające się o azyl. Poczyniono znaczące postępy w stopniowym rozwoju wspólnego europejskiego systemu azylowego, nadal jednak istnieją znaczne różnice między państwami członkowskimi w zakresie stosowanych przez nie procedur, wskaźników przyznawania ochrony międzynarodowej, rodzaju przyznawanej ochrony oraz materialnych warunków przyjmowania i świadczeń zapewnianych osobom ubiegającym się o ochronę międzynarodową oraz korzystającym z takiej ochrony. Różnice te mają istotny wpływ na wtórne przepływy osób ubiegających się o ochronę międzynarodową i utrudniają osiągnięcie celu, jakim jest równe traktowanie wszystkich osób ubiegających się o ochronę, niezależnie od miejsca złożenia wniosku w UE.

(3)  Wspólny europejski system azylowy oparty jest na wspólnych normach dotyczących procedur udzielania azylu, uznawania i ochrony oferowanej na szczeblu Unii, warunków przyjmowania i systemu określania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za osoby ubiegające się o azyl. Poczyniono znaczące postępy w stopniowym rozwoju wspólnego europejskiego systemu azylowego, nadal jednak istnieją znaczne różnice między państwami członkowskimi w zakresie stosowanych przez nie procedur, wskaźników przyznawania ochrony międzynarodowej, rodzaju przyznawanej ochrony oraz materialnych warunków przyjmowania i świadczeń zapewnianych osobom ubiegającym się o ochronę międzynarodową oraz korzystającym z takiej ochrony. Różnice te utrudniają osiągnięcie celu, jakim jest równe traktowanie wszystkich osób ubiegających się o ochronę niezależnie od miejsca złożenia wniosku w UE.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a)  Obecnie państwa członkowskie uznają decyzje azylowe wydane przez inne państwa członkowskie jedynie w przypadku, gdy są to decyzje odmowne w sprawie przyznania ochrony międzynarodowej. Dzięki przejściu przez państwa członkowskie do wzajemnego uznawania wydanych przez inne państwa członkowskie decyzji azylowych przyznających osobom potrzebującym ochronę międzynarodową zapewnione zostałoby właściwe wdrożenie art. 78 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), który wymaga jednolitego statusu azylu obowiązującego w całej Unii.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  W komunikacie z dnia 6 kwietnia 2016 r.32 Komisja określiła sposoby udoskonalenia wspólnego europejskiego systemu azylowego, a mianowicie utworzenie zrównoważonego i sprawiedliwego systemu ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za osoby ubiegające się o azyl, wzmocnienie systemu Eurodac, osiągnięcie większej zbieżności w systemie azylowym UE oraz zapobieganie wtórnym przepływom osób ubiegających się o ochronę międzynarodową oraz opracowanie nowego mandatu Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu. Komunikat ten jest zgodny z wyrażonym przez Radę Europejską w dniach 18–19 lutego 2016 r.33 apelem o poczynienie postępów w reformowaniu obecnych ram UE oraz zapewnienie humanitarnej i skutecznej polityki azylowej. W komunikacie zaproponowano działania zgodne z całościowym podejściem do kwestii migracji, określonym przez Parlament Europejski w sprawozdaniu z własnej inicjatywy z dnia 12 kwietnia 2016 r.

(4)  W komunikacie z dnia 6 kwietnia 2016 r.32 Komisja określiła sposoby udoskonalenia wspólnego europejskiego systemu azylowego, a mianowicie utworzenie zrównoważonego i sprawiedliwego systemu ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za osoby ubiegające się o azyl, wzmocnienie systemu Eurodac, osiągnięcie większej zbieżności w systemie azylowym UE oraz zapobieganie wtórnym przepływom osób ubiegających się o ochronę międzynarodową oraz opracowanie nowego mandatu Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu (zwanej dalej Agencją). Komunikat ten jest zgodny z wyrażonym przez Radę Europejską w dniach 18–19 lutego 2016 r.33 apelem o poczynienie postępów w reformowaniu obecnych ram UE oraz zapewnienie humanitarnej i skutecznej polityki azylowej. Jednak w komunikacie tym nie zaproponowano działań zgodnych z całościowym podejściem do kwestii migracji, określonym przez Parlament Europejski w sprawozdaniu z własnej inicjatywy z dnia 12 kwietnia 2016 r.

__________________

__________________

32 COM (2016) 197 final.

32 COM (2016) 197 final.

33 EUCO 19.02.2016, SN 1/16.

33 EUCO 19.02.2016, SN 1/16.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Aby wspólny europejski system azylowy, w tym system dubliński, mógł sprawnie funkcjonować, należy poczynić znaczne postępy w zakresie zbieżności krajowych systemów azylowych, ze szczególnym uwzględnieniem różnic dotyczących wskaźników przyznawania ochrony międzynarodowej i rodzajów przyznawanych statusów ochrony w poszczególnych państwach członkowskich. Należy ponadto wzmocnić przepisy w sprawie przeglądu statusu, aby zapewnić, że ochronę przyznaje się wyłącznie osobom, które jej potrzebują, i na okres, przez jaki jej potrzebują. Należy ponadto unikać różnicowania praktyk dotyczących okresu ważności zezwoleń na pobyt udzielanych osobom korzystającym z ochrony międzynarodowej oraz w dalszym ciągu doprecyzowywać i harmonizować prawa przyznawane tym osobom.

(5)  Wspólna unijna polityka w sprawie ochrony międzynarodowej powinna opierać się na jednolitym statusie. Aby przejść do wspólnego europejskiego systemu azylowego, który będzie mógł sprawnie funkcjonować, należy poczynić znaczne postępy w zakresie zbieżności krajowych systemów azylowych, ze szczególnym uwzględnieniem różnic dotyczących wskaźników przyznawania ochrony międzynarodowej i rodzajów przyznawanych statusów ochrony w poszczególnych państwach członkowskich. Jednocześnie istotne jest, aby nie obciążać nadmiernie pracą administracyjną organów państw członkowskich. Przepisy należy odpowiednio wzmocnić, aby zapewnić przyznawanie ochrony osobom, które jej potrzebują. Uznając różnice prawne między statusem uchodźcy i statusem ochrony międzynarodowej, należy określić zharmonizowany okres ważności zezwoleń na pobyt, który powinien w pełni uwzględniać obecne najlepsze praktyki stosowane w państwach członkowskich. Aby zapewnić osiągnięcie równie wysokich standardów ochrony we wszystkich państwach członkowskich, w dalszym ciągu doprecyzowywać i harmonizować należy prawa przyznawane tym osobom korzystającym z ochrony międzynarodowej.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Konieczne jest zatem rozporządzenie zapewniające wyższy poziom harmonizacji w całej Unii oraz większą pewność prawa i przejrzystość.

(6)  Konieczne jest zatem rozporządzenie zapewniające szybszą i mającą stały poziom harmonizację w całej Unii oraz większą pewność prawa i przejrzystość.

Poprawka     8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Głównym celem niniejszego rozporządzenia jest zapewnienie, po pierwsze, by państwa członkowskie stosowały wspólne kryteria identyfikacji osób rzeczywiście wymagających ochrony międzynarodowej, oraz, po drugie, by osoby takie mogły korzystać ze wspólnego zbioru praw we wszystkich państwach członkowskich.

(7)  Głównym celem niniejszego rozporządzenia jest zapewnienie, po pierwsze, by państwa członkowskie stosowały wspólne kryteria identyfikacji osób rzeczywiście wymagających ochrony międzynarodowej, oraz, po drugie, by uchodźcy i osoby korzystające z ochrony uzupełniającej mogli korzystać ze wspólnego zbioru praw we wszystkich państwach członkowskich.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Dalsze zbliżenie przepisów dotyczących uznawania oraz zakresu statusu uchodźcy i ochrony uzupełniającej powinno też pomóc ograniczyć wtórne przepływy osób ubiegających się o ochronę międzynarodową i osób korzystających z tej ochrony między państwami członkowskimi, spowodowane różnicami między krajowymi środkami prawnymi przyjętymi w celu wdrożenia dyrektywy w sprawie kwalifikowania, zastąpionej niniejszym rozporządzeniem.

(8)  Dalsze zbliżenie przepisów dotyczących uznawania oraz zakresu statusu uchodźcy i ochrony uzupełniającej powinno też pomóc ograniczyć wtórne przepływy osób ubiegających się o ochronę międzynarodową i osób korzystających z tej ochrony między państwami członkowskimi.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do innych krajowych statusów humanitarnych przyznawanych przez państwa członkowskie na mocy prawa krajowego osobom, które nie kwalifikują się do otrzymania statusu uchodźcy lub statusu ochrony uzupełniającej. Statusy takie, o ile są wydawane, należy wydawać w taki sposób, aby nie powstało ryzyko pomylenia ich z ochroną międzynarodową.

(9)  Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do innych krajowych statusów humanitarnych przyznawanych przez państwa członkowskie na mocy prawa krajowego osobom, które nie kwalifikują się do otrzymania statusu uchodźcy lub statusu ochrony uzupełniającej.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Osobom przesiedlanym należy przyznawać ochronę międzynarodową. Należy w związku z tym stosować przepisy niniejszego rozporządzenia dotyczące zakresu ochrony międzynarodowej, w tym przepisy mające na celu ograniczenie wtórnych przepływów osób ubiegających się o ochronę międzynarodową.

(10)  Osobom przesiedlanym należy przyznawać ochronę międzynarodową. Należy w związku z tym stosować przepisy niniejszego rozporządzenia dotyczące zakresu ochrony międzynarodowej.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej („Karta”). Celem niniejszego rozporządzenia jest w szczególności zapewnienie pełnego poszanowania godności ludzkiej i prawa do azylu dla osób ubiegających się o azyl oraz towarzyszących im członków ich rodzin oraz wspieranie stosowania artykułów Karty dotyczących godności ludzkiej, poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, wolności wypowiedzi i informacji, prawa do nauki, wolności wyboru zawodu i prawa do podejmowania pracy, wolności prowadzenia działalności gospodarczej, prawa do azylu, niedyskryminacji, praw dziecka, zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia; rozporządzenie powinno zatem zostać odpowiednio wdrożone.

(11)  Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej („Karta”), europejskiej konwencji praw człowieka (EKPC) i Europejskiej karcie społecznej. Celem niniejszego rozporządzenia jest w szczególności zapewnienie pełnego poszanowania godności ludzkiej i prawa do azylu dla osób ubiegających się o azyl oraz towarzyszących im członków ich rodzin oraz wspieranie stosowania artykułów Karty dotyczących godności ludzkiej, poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, wolności wypowiedzi i informacji, prawa do nauki, wolności wyboru zawodu i prawa do podejmowania pracy, wolności prowadzenia działalności gospodarczej, prawa do azylu, ochrony w przypadku usunięcia z terytorium państwa, wydalenia lub ekstradycji, równości wobec prawa, niedyskryminacji, praw dziecka, zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia; rozporządzenie powinno zatem zostać odpowiednio wdrożone.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Należy wykorzystać zasoby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, by odpowiednio wesprzeć wysiłki państw członkowskich we wdrażaniu norm określonych w rozporządzeniu, w szczególności tych państw członkowskich, których systemy azylowe znajdują się pod szczególną i niewspółmierną presją, zwłaszcza ze względu na ich położenie geograficzne lub sytuację demograficzną.

(13)  Należy wykorzystać zasoby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, by odpowiednio wesprzeć wysiłki państw członkowskich we wdrażaniu wysokich norm określonych w rozporządzeniu, priorytetowo tych państw członkowskich, których systemy azylowe znajdują się pod szczególną i niewspółmierną presją, zwłaszcza ze względu na ich położenie geograficzne lub sytuację demograficzną. Przestrzegając ogólnej zasady unikania podwójnego finansowania, państwa członkowskie powinny na wszystkich szczeblach sprawowania rządów wykorzystywać w pełni możliwości oferowane przez fundusze, które nie są bezpośrednio związane z polityką azylową i migracyjną, ale mogą zostać użyte do finansowania działań w tej dziedzinie, np. działań integracyjnych; są to np. takie środki, jak te dostępne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, programu „Horyzont 2020”, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz programu „Prawa, równość i obywatelstwo”. Fundusze te powinny być bezpośrednio dostępne dla organów lokalnych i regionalnych na potrzeby działań, za które są one bezpośrednio odpowiedzialne.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu powinna udzielać odpowiedniego wsparcia w zakresie stosowania niniejszego rozporządzenia, w szczególności poprzez zapewnienie organom państw członkowskich wsparcia ekspertów dotyczącego przyjmowania, rejestrowania i rozpatrywania wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, dostarczenie aktualnych informacji na temat państw trzecich, w tym informacji o kraju pochodzenia, oraz dostarczanie wszelkich innych stosownych wytycznych i narzędzi. Stosując niniejsze rozporządzenie, organy państw członkowskich powinny uwzględniać standardy operacyjne, orientacyjne wytyczne i najlepsze praktyki opracowane przez Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu („Agencja”). Oceniając wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej, organy państw członkowskich powinny w szczególności uwzględniać informacje, sprawozdania, wspólne analizy i wytyczne dotyczące sytuacji w krajach pochodzenia opracowywane na szczeblu UE przez Agencję i europejskie sieci informacji o krajach pochodzenia zgodnie z art. 8 i 10 rozporządzenia34.

(14)  Agencja powinna udzielać odpowiedniego wsparcia w zakresie stosowania niniejszego rozporządzenia, w szczególności poprzez zapewnienie organom państw członkowskich wsparcia ekspertów dotyczącego przyjmowania, rejestrowania i rozpatrywania wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, dostarczenie aktualnych informacji na temat państw trzecich, w tym informacji o kraju pochodzenia, oraz dostarczanie wszelkich innych stosownych wytycznych i narzędzi. Stosując niniejsze rozporządzenie, organy państw członkowskich powinny uwzględniać standardy operacyjne, orientacyjne wytyczne i najlepsze praktyki opracowane przez Agencję. Oceniając wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej, organy państw członkowskich powinny uwzględniać informacje, sprawozdania, wspólne analizy i wytyczne dotyczące sytuacji w krajach pochodzenia opracowywane na szczeblu UE przez Agencję i europejskie sieci informacji o krajach pochodzenia zgodnie z art. 8 i 10 rozporządzenia34. Ponadto oceniając wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej, organy państw członkowskich powinny uwzględniać wszystkie właściwe informacje przekazywane przez UNHCR oraz przez właściwe organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

__________________

__________________

34 COM(2016)271 final.

34 COM(2016)271 final.

Poprawka     15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Przy stosowaniu niniejszego rozporządzenia sprawą nadrzędną powinno być „najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka” zgodnie z konwencją Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka z 1989 r. Przy ocenie sposobu jak najlepszego zabezpieczenia interesów dziecka organy państw członkowskich powinny w szczególności należycie uwzględniać zasadę jedności rodziny, dobro i rozwój społeczny małoletniego, względy bezpieczeństwa i ochrony oraz opinię małoletniego, stosownie do jego wieku i dojrzałości.

(15)  Przy stosowaniu niniejszego rozporządzenia sprawą nadrzędną powinno być „najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka” zgodnie z konwencją Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka z 1989 r. Przy ocenie sposobu jak najlepszego zabezpieczenia interesów dziecka organy państw członkowskich powinny w szczególności należycie uwzględniać zasadę jedności rodziny, dobro i rozwój społeczny małoletniego, jego pochodzenie kulturowe i umiejętności językowe, względy bezpieczeństwa i ochrony oraz opinię małoletniego, stosownie do jego wieku i dojrzałości. Zatem jeśli wnioskodawcy będący dziećmi skończą 18 lat zanim zapadnie decyzja w sprawie ich wniosku, nadal będą mogli korzystać z zasady jedności rodziny.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Pojęcie „członków rodziny” powinno uwzględniać różnorodne szczególne sytuacje zależności oraz szczególną uwagę, jaką należy zwrócić na najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka. Powinno ponadto odzwierciedlać rzeczywistość obecnych trendów migracyjnych, w których osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową często przybywają na terytorium państw członkowskich po długim okresie tranzytu. Pojęcie to powinno zatem obejmować rodziny powstałe poza krajem pochodzenia, ale przed przybyciem na terytorium państw członkowskich.

(16)  Pojęcie „członków rodziny” powinno uwzględniać różnorodność rodzin, różnorodne szczególne sytuacje zależności oraz szczególną uwagę, jaką należy zwrócić na najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka. Powinno ponadto odzwierciedlać rzeczywistość obecnych trendów migracyjnych, w których osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową często przybywają na terytorium państw członkowskich po długim okresie tranzytu. Pojęcie to powinno zatem obejmować rodziny powstałe poza krajem pochodzenia, ale przed przybyciem na terytorium państw członkowskich, z wyłączeniem, we wszystkich przypadkach, przymusowych małżeństw. Pojęcie małżonków i partnerów stanu wolnego nie powinno wprowadzać rozróżnienia małżonków lub partnerów w oparciu o ich płeć.

Poprawka     17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21a)  Choć ciężar dowodu w związku z uzasadnieniem wniosku spoczywa co do zasady na wnioskodawcy, obowiązek potwierdzenia i oceny wszystkich istotnych faktów spoczywa zarówno na wnioskodawcy, jak i na organie rozstrzygającym. Jeśli pewne aspekty wniosku nie są poparte dokumentami lub innymi dowodami, wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść wnioskodawcy, jeśli tylko dołożył on rzeczywistych starań, aby uzasadnić swój wniosek, i przedstawił wszystkie istotne dostępne elementy, a jego oświadczenia można uznać za spójne i wiarygodne.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  W szczególności konieczne jest wprowadzenie wspólnych pojęć „potrzeby ochrony powstałej po przybyciu do państwa członkowskiego”, „źródeł krzywdy i ochrony”, „ochrony wewnętrznej” oraz „prześladowania”, w tym „powodów prześladowania”.

(22)  W szczególności konieczne jest wprowadzenie wspólnych pojęć „potrzeby ochrony powstałej po przybyciu do państwa członkowskiego”, „źródeł krzywdy i ochrony” oraz „prześladowania”, w tym „powodów prześladowania”.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  Ochronę może zapewnić państwo lub spełniające warunki określone w niniejszym rozporządzeniu podmioty lub organizacje (w tym organizacje międzynarodowe), które kontrolują region lub większy obszar na terytorium danego państwa, jeżeli chcą one i mogą zapewnić ochronę. Taka ochrona powinna być skuteczna i mieć charakter nietymczasowy.

(23)  Ochronę może zapewnić państwo lub spełniające warunki określone w niniejszym rozporządzeniu podmioty lub organizacje, upoważnione przez państwo, w tym organizacje międzynarodowe, które kontrolują region lub większy obszar na terytorium danego państwa, jeżeli chcą one i mogą zapewnić ochronę. Taka ochrona powinna być skuteczna i mieć charakter nietymczasowy.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  Wewnętrzna ochrona przed prześladowaniem lub poważną krzywdą powinna być faktycznie dostępna osobie ubiegającej się o ochronę międzynarodową w części terytorium kraju jego pochodzenia, do której może ona bezpiecznie i legalnie pojechać i uzyskać wstęp oraz w której, jak można zasadnie zakładać, może się ona osiedlić. Ocena, czy istnieje taka ochrona wewnętrzna, powinna stanowić integralną część oceny wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej; należy ją przeprowadzać po ustaleniu przez organ rozstrzygający, że w przeciwnym razie mają zastosowanie kryteria kwalifikowania. Obowiązek wykazania możliwości ochrony wewnętrznej powinien spoczywać na organie rozstrzygającym.

(24)  Wewnętrzna ochrona przed prześladowaniem lub poważną krzywdą może być faktycznie dostępna osobie ubiegającej się o ochronę międzynarodową w części terytorium kraju jego pochodzenia, do której może ona bezpiecznie i legalnie pojechać i uzyskać wstęp oraz w której, jak można zasadnie zakładać, może się ona osiedlić. Ocena, czy istnieje taka ochrona wewnętrzna, mogłaby stanowić cześć oceny wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, pod warunkiem że prześladowania lub wyrządzenia poważnej krzywdy nie dopuszcza się państwo lub jego przedstawiciele. Niezależnie od spoczywającego na osobie ubiegającej się o ochronę międzynarodową obowiązku współpracy w trakcie całej procedury, obowiązek wykazania możliwości ochrony wewnętrznej powinien spoczywać wyłącznie na organie rozstrzygającym. Nie powinno to jednak pozbawiać wnioskodawcy możliwości przedstawienia dowodów podważających wszelkie ustalenia organu rozstrzygającego o dostępności ochrony wewnętrznej.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  Jeżeli prześladowania lub wyrządzenia poważnej krzywdy dopuszcza się państwo lub jego przedstawiciele, to należy zakładać, że osobie ubiegającej się o ochronę międzynarodową nie jest dostępna skuteczna ochrona. Jeżeli osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową jest małoletnim bez opieki, to elementem oceny, czy ochrona jest faktycznie dostępna, powinna być dostępność rozwiązań opiekuńczych najlepiej zabezpieczających interesy małoletniego bez opieki.

(25)  Jeżeli prześladowania lub wyrządzenia poważnej krzywdy dopuszcza się państwo lub jego przedstawiciele, to należy zakładać, że osobie ubiegającej się o ochronę międzynarodową nie jest dostępna skuteczna ochrona, a przepis dotyczących ochrony wewnętrznej nie powinien mieć zastosowania. Przy ocenianiu warunków objęcia małoletnich ochroną wewnętrzną właściwe organy powinny skupić uwagę głównie na poszukiwaniu sposobu jak najlepszego zabezpieczenia interesów dziecka, w tym na ocenie dostępności odpowiedniej opieki i rozwiązań opiekuńczych.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26)  Podczas dokonywania oceny wniosków o ochronę międzynarodową składanych przez małoletnich organy rozstrzygające powinny zwracać uwagę na formy prześladowania odnoszące się w szczególności do dzieci.

(26)  Podczas dokonywania oceny wniosków o ochronę międzynarodową składanych przez małoletnich organy rozstrzygające zwracają uwagę na formy prześladowania odnoszące się w szczególności do dzieci, handel ludźmi i wszelkiego rodzaju wyzysk lub na brak ochrony przed takimi aktami prześladowania.

Poprawka     23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27)  Jednym z warunków kwalifikowania się do otrzymania statusu uchodźcy w rozumieniu art. 1 lit. A konwencji genewskiej jest związek przyczynowy między powodami prześladowania takimi jak rasa, religia, narodowość, przekonania polityczne lub przynależność do szczególnej grupy społecznej a aktami prześladowania lub brakiem ochrony przed takimi aktami.

(27)  Jednym z warunków kwalifikowania się do otrzymania statusu uchodźcy w rozumieniu art. 1 lit. A konwencji genewskiej jest związek przyczynowy między powodami prześladowania takimi jak rasa, religia lub wyznanie, narodowość, przekonania polityczne lub przynależność do szczególnej grupy społecznej a aktami prześladowania lub brakiem ochrony przed takimi aktami.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28)  Równie konieczne jest wprowadzenie wspólnego pojęcia przynależności do szczególnej grupy społecznej jako powodu prześladowania. Definiując szczególną grupę społeczną, należy zwrócić należytą uwagę na aspekty związane z płcią osoby ubiegającej się o ochronę międzynarodową , jeżeli mają one związek z jej uzasadnioną obawą przed prześladowaniem, w tym na tożsamość płciową i orientację seksualną, które to aspekty mogą być powiązane z określoną tradycją prawną i zwyczajami, prowadzącymi na przykład do okaleczania narządów płciowych, przymusowej sterylizacji czy przymusowej aborcji.

(28)  Równie konieczne jest wprowadzenie wspólnego pojęcia przynależności do szczególnej grupy społecznej jako powodu prześladowania. Definiując szczególną grupę społeczną, należy zwrócić należytą uwagę na aspekty związane z płcią osoby ubiegającej się o ochronę międzynarodową, jeżeli mają one związek z jej uzasadnioną obawą przed prześladowaniem, w tym na tożsamość płciową, ekspresję płciową, cechy płciowe, orientację seksualną i fakt bycia ofiarą handlu ludźmi lub wykorzystywania seksualnego, które to aspekty mogą być wiązać się z określoną tradycją prawną i zwyczajami, prowadzącymi na przykład do okaleczania narządów płciowych, przymusowej sterylizacji czy przymusowej aborcji. Uzasadniona obawa przed prześladowaniem osoby ubiegającej się o ochronę międzynarodową może wynikać z postrzegania siebie jako członka określonej grupy społecznej.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29)  Zgodnie z odpowiednim orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, oceniając wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej, właściwe organy państw członkowskich powinny stosować metody oceny wiarygodności osoby ubiegającej się o taką ochronę w sposób zapewniający poszanowanie praw jednostki gwarantowanych przez Kartę, w szczególności prawa do godności ludzkiej oraz poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. W szczególności w przypadku homoseksualizmu indywidualna ocena wiarygodności osoby ubiegającej się o ochronę międzynarodową nie powinna opierać się na stereotypowych pojęciach dotyczących osób homoseksualnych, a osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową nie powinna być poddawana szczegółowym przesłuchaniom ani testom dotyczącym jej praktyk seksualnych.

(29)  Zgodnie z odpowiednim orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, oceniając wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej, właściwe organy państw członkowskich powinny stosować metody oceny wiarygodności osoby ubiegającej się o taką ochronę w sposób zapewniający poszanowanie praw jednostki gwarantowanych przez Kartę i Europejską konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, w szczególności prawa do godności ludzkiej oraz poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. W szczególności w przypadku orientacji seksualnej i tożsamości płciowej indywidualna ocena wiarygodności osoby ubiegającej się o ochronę międzynarodową nie powinna opierać się na stereotypowych pojęciach dotyczących orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, a osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową nie powinna być poddawana szczegółowym przesłuchaniom ani testom dotyczącym jej praktyk seksualnych. Ponadto właściwe organy krajowe nie powinny uznawać, że oświadczenia osoby ubiegającej się o ochronę międzynarodową są niewiarygodne tylko na podstawie faktu, że osoba ubiegająca się o ochronę nie odniosła się w swoim początkowym szczegółowym opisie prześladowań, jakich ofiarą padła, do swojej orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, ekspresji płciowej lub cech płciowych.

Poprawka     26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30)  Działania sprzeczne z celami i zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych zostały wymienione w preambule oraz w art. 1 i 2 Karty Narodów Zjednoczonych i są między innymi odzwierciedlone w rezolucjach Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczących środków zwalczania terroryzmu, w których stwierdza się, że „działania, metody i praktyki terrorystyczne są sprzeczne z celami i zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych” i że „świadome finansowanie, planowanie oraz stymulowanie działań terrorystycznych jest także sprzeczne z celami i zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych”.

(30)  Działania sprzeczne z celami i zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych zostały wymienione w preambule oraz w art. 1 i 2 Karty Narodów Zjednoczonych i są między innymi odzwierciedlone w rezolucjach Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczących środków zwalczania terroryzmu, w których stwierdza się, że „działania, metody i praktyki terrorystyczne są sprzeczne z celami i zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych” i że „świadome finansowanie, planowanie oraz stymulowanie działań terrorystycznych jest także sprzeczne z celami i zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych”. Również przynależenie do ugrupowania terrorystycznego lub udział w działaniach ugrupowania terrorystycznego są sprzeczne z celami i zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Poprawka     27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31)  Popełnienie przestępstwa politycznego zasadniczo nie stanowi podstawy wyłączenia możliwości uznania danej osoby za uchodźcę. Zgodnie z odpowiednim orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej czyny szczególnie okrutne, nieproporcjonalne do deklarowanego celu politycznego, oraz akty o charakterze terrorystycznym, cechujące się przemocą wobec ludności cywilnej, nawet jeśli były popełnione z rzekomo politycznych pobudek, powinny jednak zostać zakwalifikowane jako poważne przestępstwa o charakterze innym niż polityczny i tym samym uzasadniać wyłączenie z możliwości uznania za uchodźcę.

(31)  Popełnienie przestępstwa politycznego zasadniczo nie stanowi podstawy wyłączenia z możliwości przyznania danej osobie ochrony międzynarodowej. Zgodnie z odpowiednim orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej czyny szczególnie okrutne, nieproporcjonalne do deklarowanego celu politycznego, oraz akty o charakterze terrorystycznym, cechujące się przemocą wobec ludności cywilnej, nawet jeśli były popełnione z rzekomo politycznych pobudek, powinny jednak zostać zakwalifikowane jako poważne przestępstwa o charakterze innym niż polityczny i tym samym uzasadniać wyłączenie z możliwości przyznania danej osobie ochrony międzynarodowej.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(31a)  Uznanie statusu ochrony uzupełniającej jest aktem deklaratoryjnym.

Poprawka     29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32)  Należy także ustanowić normy dotyczące definicji oraz zakresu statusu ochrony uzupełniającej. Ochrona uzupełniająca powinna mieć charakter komplementarny i dodatkowy wobec ochrony uchodźców przewidzianej w konwencji genewskiej.

(32)  Należy także ustanowić normy dotyczące definicji oraz zakresu statusu ochrony uzupełniającej. Ochrona uzupełniająca powinna mieć charakter komplementarny i dodatkowy wobec ochrony uchodźców przewidzianej w konwencji genewskiej. Choć status uchodźcy i ochrona uzupełniająca wynikają z różnych podstaw do objęcia ochroną, potrzeba ochrony może być utrzymana przez podobny okres.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34)  Dla celów oceny poważnej krzywdy, która może kwalifikować osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową do ochrony uzupełniającej, zgodnie z odpowiednim orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości pojęcie „przemocy nieselektywnej” powinno obejmować przemoc, która może objąć dane osoby niezależnie od ich osobistych okoliczności.

(34)  Dla celów oceny poważnej krzywdy, która może kwalifikować osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową do ochrony uzupełniającej, zgodnie z odpowiednim orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka pojęcie „przemocy nieselektywnej” powinno obejmować przemoc, która może objąć dane osoby niezależnie od ich osobistych okoliczności. Czynniki, które mają być brane pod uwagę przy określaniu, czy zaistniała przemoc nieselektywna, mogą obejmować agresję zewnętrzną, okupację, obcą dominację, konflikty wewnętrzne, poważne naruszenia praw człowieka lub wydarzenia poważnie zakłócające porządek publiczny w całym kraju pochodzenia lub na części jego terytorium.

Poprawka     31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(36)  Jeżeli chodzi o wymagany dowód istnienia poważnego i zindywidualizowanego zagrożenia życia lub integralności osoby ubiegającej się o ochronę międzynarodową, zgodnie z odpowiednim orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej36 organy rozstrzygające nie powinny wymagać od tej osoby przedstawienia dowodu na to, że osoba ta stanowi konkretny cel takiej przemocy ze względu na elementy charakteryzujące jej sytuację osobistą. Poziom przemocy nieselektywnej wymagany do uzasadnienia wniosku jest jednak niższy, jeżeli osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową jest w stanie wykazać, że dana sytuacja konkretnie jej dotyczy ze względu na elementy charakteryzujące jej sytuację osobistą. Ponadto organy rozstrzygające wyjątkowo powinny stwierdzać istnienie poważnego i zindywidualizowanego zagrożenia wyłącznie na podstawie obecności osoby ubiegającej się o ochronę międzynarodową na terytorium lub danej części terytorium kraju pochodzenia, jeżeli stopień przemocy nieselektywnej charakteryzującej trwający konflikt zbrojny jest tak wysoki, że istnieją poważne podstawy, by sądzić, że jeżeli osoba cywilna zostanie odesłana do kraju pochodzenia lub danej części kraju pochodzenia, może zostać narażona na rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy ze względu na sam fakt przebywania na terytorium tego państwa lub regionu.

(36)  Jeżeli chodzi o wymagany dowód istnienia poważnego zagrożenia życia lub integralności osoby ubiegającej się o ochronę międzynarodową, zgodnie z odpowiednim orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej36 i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wymagany poziom krzywdy nie musi być równoważny torturom bądź nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu lub karaniu. Poziom przemocy nieselektywnej wymagany do uzasadnienia wniosku jest jednak niższy, jeżeli osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową jest w stanie wykazać, że dana sytuacja konkretnie jej dotyczy ze względu na elementy charakteryzujące jej sytuację osobistą. Ponadto organy rozstrzygające powinny stwierdzać istnienie poważnego zagrożenia wyłącznie na podstawie obecności osoby ubiegającej się o ochronę międzynarodową na terytorium lub danej części terytorium kraju pochodzenia, jeżeli stopień przemocy nieselektywnej charakteryzującej trwający konflikt zbrojny jest tak wysoki, że istnieją poważne podstawy, by sądzić, że jeżeli osoba cywilna zostanie odesłana do kraju pochodzenia lub danej części kraju pochodzenia, może zostać narażona na rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy ze względu na sam fakt przebywania na terytorium tego państwa lub regionu.

_________________

_________________

36 C-465/07.

36 C-465/07.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(37)  Zezwolenie na pobyt i dokumenty podróży wydawane osobom korzystającym z ochrony międzynarodowej po raz pierwszy lub odnawiane po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia powinny być zgodne z zasadami określonymi odpowiednio w rozporządzeniu (WE) nr 1030/2002 i rozporządzeniu Rady (WE) nr 2252/2004.

(37)  Zezwolenie na pobyt i dokumenty podróży wydawane osobom korzystającym z ochrony międzynarodowej po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia powinny być zgodne z zasadami określonymi odpowiednio w rozporządzeniu (WE) nr 1030/2002 i rozporządzeniu Rady (WE) nr 2252/2004.

Poprawka     33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(38)  Członkowie rodziny są zazwyczaj, ze względu na swoje bliskie relacje z uchodźcą, narażeni na akty prześladowania w sposób, który może stanowić podstawę udzielenia im ochrony międzynarodowej. Jeżeli nie kwalifikują się do ochrony międzynarodowej, do celów utrzymania jedności rodziny mają prawo ubiegać się o zezwolenie na pobyt oraz prawa przysługujące osobom korzystającym z ochrony międzynarodowej. Nie naruszając przepisów niniejszego rozporządzenia dotyczących utrzymania jedności rodziny, jeżeli sytuacja wchodzi w zakres dyrektywy 2003/86/WE w sprawie prawa do łączenia rodzin oraz spełnione są warunki łączenia określone w tej dyrektywie, członkom rodziny osoby korzystającej z ochrony międzynarodowej, którzy osobiście nie kwalifikują się do otrzymania takiej ochrony, należy przyznać zezwolenie na pobyt oraz prawa zgodnie z tą dyrektywą. Niniejsze rozporządzenie stosuje się, nie naruszając przepisów dyrektywy 2004/38/WE.

(38)  Członkowie rodziny są zazwyczaj, ze względu na swoje bliskie relacje z uchodźcą, narażeni na akty prześladowania w sposób, który może stanowić podstawę udzielenia im ochrony międzynarodowej. Jeżeli nie kwalifikują się do ochrony międzynarodowej, do celów utrzymania jedności rodziny członkowie rodziny, w tym rodzeństwo, przebywający w tym samym państwie członkowskim w związku z wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej mają prawo ubiegać się o zezwolenie na pobyt oraz prawa przysługujące osobom korzystającym z ochrony międzynarodowej. Nie naruszając przepisów niniejszego rozporządzenia dotyczących utrzymania jedności rodziny, jeżeli sytuacja wchodzi w zakres dyrektywy 2003/86/WE w sprawie prawa do łączenia rodzin oraz spełnione są warunki łączenia określone w tej dyrektywie, członkom rodziny osoby korzystającej z ochrony międzynarodowej, którzy osobiście nie kwalifikują się do otrzymania takiej ochrony, należy przyznać zezwolenie na pobyt oraz prawa zgodnie z tą dyrektywą. Niniejsze rozporządzenie stosuje się, nie naruszając przepisów dyrektywy 2004/38/WE.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(39)  Aby stwierdzić, czy osoby korzystające z ochrony międzynarodowej nadal potrzebują tej ochrony, organy rozstrzygające powinny dokonać przeglądu przyznanego statusu podczas przedłużania zezwolenia na pobyt, po raz pierwszy w przypadku uchodźców i po raz pierwszy i drugi w przypadku osób korzystających z ochrony uzupełniającej, a także w przypadku wystąpienia istotnej zmiany sytuacji w kraju pochodzenia osoby korzystającej z ochrony międzynarodowej wskazanej we wspólnej analizie i wytycznych dotyczących sytuacji w kraju pochodzenia, sporządzanych na szczeblu unijnym przez Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu oraz europejskie sieci informacji o krajach pochodzenia zgodnie z art. 8 i 10 rozporządzenia37.

(39)  Aby stwierdzić, czy osoby korzystające z ochrony międzynarodowej nadal jej potrzebują, organy rozstrzygające powinny w szczególności dokonać przeglądu przyznanego statusu w przypadku wystąpienia istotnej zmiany sytuacji w kraju pochodzenia osoby korzystającej z ochrony międzynarodowej wskazanej we wspólnej analizie i wytycznych dotyczących sytuacji w kraju pochodzenia, sporządzanych na szczeblu unijnym przez Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu oraz europejskie sieci informacji o krajach pochodzenia zgodnie z art. 8 i 10 rozporządzenia37.

__________________

__________________

37  COM(2016)271 final.

37  COM(2016)271 final.

Poprawka     35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(40)  Oceniając zmianę okoliczności w danym państwie trzecim, właściwe organy państw członkowskich weryfikują, z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji uchodźcy, czy podmioty zapewniające ochronę w danym państwie podjęły racjonalne działania mające na celu zapobieżenie prześladowaniom, czy posiadają w szczególności sprawny system prawny pozwalający na wykrywanie, ściganie i karanie działań stanowiących prześladowania oraz czy w przypadku pozbawienia statusu uchodźcy dany obywatel będzie miał możliwość dostępu do tej ochrony.

(40)  Oceniając zmianę okoliczności w danym państwie trzecim, właściwe organy państw członkowskich weryfikują, z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z ochrony międzynarodowej, czy podmioty zapewniające ochronę w danym państwie podjęły konieczne działania mające na celu zapobieżenie prześladowaniom, a także, czy posiadają w szczególności sprawny system prawny pozwalający na wykrywanie, ściganie i karanie działań stanowiących prześladowania oraz czy w przypadku pozbawienia statusu uchodźcy dany obywatel będzie miał możliwość dostępu do tej ochrony, może bezpiecznie uzyskać prawo wstępu do tego kraju i można w uzasadniony sposób oczekiwać, że będzie mógł się tam osiedlić.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(41)  W przypadku pozbawienia statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej datę rozpoczęcia stosowania decyzji, w której organ rozstrzygający państwa członkowskiego cofa nadany danej osobie status, pozbawia go lub odmawia przedłużenia ważności tego statusu, należy odroczyć o odpowiedni okres czasu po przyjęciu, aby umożliwić danemu obywatelowi państwa trzeciego lub bezpaństwowcowi ubieganie się o pobyt na innych podstawach niż te, które uzasadniały przyznanie ochrony międzynarodowej, na przykład ze względów rodzinnych lub powodów związanych z zatrudnieniem lub kształceniem, zgodnie z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi.

(41)  W przypadku pozbawienia statusu osoby korzystającej z pomocy międzynarodowej datę rozpoczęcia stosowania decyzji, w której organ rozstrzygający państwa członkowskiego cofa nadany danej osobie status, należy odroczyć o odpowiedni okres czasu po przyjęciu, aby umożliwić danemu obywatelowi państwa trzeciego lub bezpaństwowcowi ubieganie się o pobyt na innych podstawach niż te, które uzasadniały przyznanie ochrony międzynarodowej, na przykład ze względów rodzinnych lub powodów związanych z zatrudnieniem lub kształceniem, zgodnie z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi.

Poprawka     37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 41 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(41a)  Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść wnioskodawcy odzwierciedla istotne trudności, jakie napotykają wnioskodawcy starający się uzyskać dowody na poparcie swoich wniosków. Ogólna zasada brzmi, że ciężar dowodu spoczywa na osobie ubiegającej się o ochronę międzynarodową, a obowiązek potwierdzenia i oceny wszystkich istotnych faktów spoczywa zarówno na wnioskodawcy, jak i na organie rozstrzygającym. Jednak wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść wnioskodawcy w sytuacji, gdy pewne aspekty wniosku nie są poparte dokumentami lub innymi dowodami, jeśli tylko dołożył on rzeczywistych starań, aby uzasadnić swój wniosek, i przedstawił wszystkie istotne dostępne elementy, a jego oświadczenia można uznać za spójne i wiarygodne.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(42)  Osoby korzystające z ochrony międzynarodowej powinny zamieszkiwać w państwie członkowskim, które udzieliło im ochrony. Osoby korzystające z ochrony międzynarodowej, które posiadają ważny dokument podróży i zezwolenie na pobyt wydane przez państwo członkowskie w pełni stosujące dorobek Schengen, powinny mieć możliwość wjazdu i swobodnego przemieszczania się na terytorium państw członkowskich w pełni stosujących dorobek Schengen przez okres wynoszący do 90 dni w okresie 180 dni zgodnie z kodeksem granicznym Schengen38 i art. 21 Konwencji wykonawczej do układu z Schengen39. Osoby korzystające z ochrony międzynarodowej mogą też ubiegać się o pobyt w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie, które udzieliło ochrony, zgodnie z odpowiednimi przepisami UE, w szczególności dotyczącymi warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy jako wysoko wykwalifikowani pracownicy40, i przepisami krajowymi; nie przekłada się to jednak na przeniesienie ochrony międzynarodowej i powiązanych praw.

(42)  Osoby korzystające z ochrony międzynarodowej powinny zamieszkiwać w państwie członkowskim, które udzieliło im ochrony. Osoby korzystające z ochrony międzynarodowej, które posiadają ważny dokument podróży i zezwolenie na pobyt wydane przez państwo członkowskie w pełni stosujące dorobek Schengen, powinny mieć możliwość wjazdu i swobodnego przemieszczania się na terytorium państw członkowskich w pełni stosujących dorobek Schengen przez dozwolony okres pobytu z kodeksem granicznym Schengen38 i art. 21 Konwencji wykonawczej do układu z Schengen39. Osoby korzystające z ochrony międzynarodowej mogą też ubiegać się o pobyt w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie, które udzieliło ochrony, zgodnie z odpowiednimi przepisami UE, w szczególności dotyczącymi warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy jako wysoko wykwalifikowani pracownicy40, i przepisami krajowymi; nie przekłada się to jednak na przeniesienie ochrony międzynarodowej i powiązanych praw.

__________________

__________________

38  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice.

38  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice.

39  Układ z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach.

39  Układ z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach.

40  COM (2016) 378 final.

40  COM (2016) 378 final.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(43)  Aby zapobiegać wtórnym przepływom osób ubiegających się o ochronę międzynarodową w Unii Europejskiej, w przypadku stwierdzenia, że osoby korzystające z ochrony międzynarodowej przebywają w innym państwie członkowskim w niż to, które udzieliło im ochrony międzynarodowej, oraz nie spełniają warunków pobytu lub zamieszkania, osoby te powinny zostać przyjęte z powrotem przez odpowiedzialne państwo członkowskie zgodnie z procedurą przewidzianą w rozporządzeniu41.

(43)  W przypadku stwierdzenia, że osoby korzystające z ochrony międzynarodowej przebywają w innym państwie członkowskim w niż to, które udzieliło im ochrony międzynarodowej, oraz nie spełniają warunków pobytu lub zamieszkania, osoby te powinny zostać przyjęte z powrotem przez odpowiedzialne państwo członkowskie zgodnie z procedurą przewidzianą w rozporządzeniu41. Małoletni bez opieki, którzy korzystają z ochrony międzynarodowej, powinni zostać przyjęci z powrotem przez odpowiedzialne państwo członkowskie jedynie zgodnie z procedurą przewidzianą rozporządzeniu [rozporządzeniu dublińskim].

__________________

__________________

41 Rozporządzenie (UE) xxx/xxxx [nowe rozporządzenie dublińskie].

41 Rozporządzenie (UE) xxx/xxxx [nowe rozporządzenie dublińskie].

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 44

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(44)  Aby przeciwdziałać wtórnym przepływom osób ubiegających się o ochronę międzynarodową w Unii Europejskie, dyrektywę 2003/109/WE o pobycie długoterminowym należy zmienić, tak aby 5-letni okres, po którym osoby korzystające z ochrony międzynarodowej mogą uzyskać status rezydenta długoterminowego, zaczynał się od nowa za każdym razem po stwierdzeniu, że osoba korzystająca z ochrony międzynarodowej przebywa w innym państwie członkowskim niż to, które udzieliło jej ochrony międzynarodowej, i nie posiada prawa pobytu ani prawa do zamieszkania w tym innym państwie członkowskim zgodnie z odpowiednimi przepisami unijnymi lub krajowymi.

(44)  Aby zachęcać osoby korzystające z ochrony międzynarodowej do pozostania w państwie członkowskim, które udzieliło im takiej ochrony, okres ważności zezwoleń na pobyt przyznawanych tych osobom powinien zostać w sposób zharmonizowany ustalony na odpowiedni okres.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 45

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(45)  Pojęcie bezpieczeństwa narodowego i porządku publicznego dotyczy także przypadków, w których obywatel państwa trzeciego należy do ugrupowania wspierającego międzynarodowy terroryzm lub sam takie ugrupowanie wspiera.

(45)  Pojęcie bezpieczeństwa narodowego i porządku publicznego dotyczy przypadków, w których obywatel państwa trzeciego należy do ugrupowania wspierającego międzynarodowy terroryzm. Pojęcie szczególnie poważnego przestępstwa obejmuje takie przestępstwa, jak udział w organizacji przestępczej, terroryzm, handel ludźmi, wykorzystywanie seksualne dzieci, zabójstwo, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, nielegalny handel bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi, korupcję, gwałt oraz przestępstwa podlegające jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego.

Poprawka     42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(47)  W granicach określonych przez zobowiązania międzynarodowe przyznanie świadczeń dotyczących dostępu do zatrudnienia i zabezpieczenia społecznego wymaga uprzedniego wydania zezwolenia na pobyt.

skreśla się

Poprawka     43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 48

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(48)  Właściwe organy mogą ograniczyć dostęp do zatrudnienia lub samozatrudnienia w przypadku stanowisk obejmujących wykonywanie władzy publicznej i odpowiedzialność za ochronę ogólnych interesów państwa lub innych organów publicznych. W ramach korzystania ze swojego prawa do równego traktowania w zakresie członkostwa w organizacjach reprezentujących pracowników lub wykonywania określonego zawodu, osoby korzystające z ochrony międzynarodowej również mogą zostać wyłączone z udziału w zarządzaniu podmiotami prawa publicznego oraz ze sprawowania urzędów regulowanych prawem publicznym.

(48)  Właściwe organy mogą ograniczyć dostęp do zatrudnienia lub samozatrudnienia w przypadku stanowisk obejmujących wykonywanie władzy publicznej i odpowiedzialność za ochronę ogólnych interesów państwa lub innych organów publicznych.

Poprawka     44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 49

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(49)  Aby osoby korzystające z ochrony międzynarodowej mogły skutecznie korzystać z praw i świadczeń określonych w niniejszym rozporządzeniu, należy uwzględnić ich specyficzne potrzeby i szczególne trudności integracyjne, którym muszą sprostać, oraz ułatwić im dostęp do praw związanych z integracją, w szczególności w zakresie związanych z zatrudnieniem możliwości kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostępu do procedur uznawania zagranicznych dyplomów, świadectw i innych dowodów formalnych kwalifikacji, w szczególności z powodu braku dokumentacji oraz niemożliwości poniesienia kosztów związanych z procedurami uznawania.

(49)  Aby osoby korzystające z ochrony międzynarodowej mogły skutecznie korzystać z praw i świadczeń określonych w niniejszym rozporządzeniu, należy uwzględnić ich specyficzne potrzeby i szczególne trudności integracyjne, którym muszą sprostać, oraz ułatwić im dostęp do praw związanych z integracją, w szczególności w zakresie związanych z zatrudnieniem możliwości kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostępu do procedur uznawania i nostryfikacji zagranicznych dyplomów, świadectw i innych dowodów formalnych kwalifikacji, w szczególności z powodu braku dokumentacji oraz niemożliwości poniesienia kosztów związanych z procedurami uznawania.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 49 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(49a)  W świetle faktu, że integracja to proces dwukierunkowy, poszanowanie wartości, na których opiera się Unia, jak również poszanowanie praw podstawowych osób korzystających z ochrony międzynarodowej powinny być nieodłączną częścią procesu integracji. Integracja powinna propagować włączenie zamiast izolacji, a dla jej powodzenia niezbędny jest udział wszystkich zaangażowanych podmiotów. Państwa członkowskie, działając na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, powinny oferować osobom korzystającym z ochrony międzynarodowej wsparcie i możliwości integracji oraz rozpoczęcia nowego życia w społeczeństwie przyjmującym, co powinno obejmować zakwaterowanie, kursy w zakresie rozwijania umiejętności czytania i pisania oraz kursy językowe, dialog międzykulturowy, kształcenie i szkolenia zawodowe, a także skuteczny dostęp do struktur demokratycznych w społeczeństwie.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 51

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(51)  Ponadto, w szczególności w celu uniknięcia trudności socjalnych, osobom korzystającym w ochrony międzynarodowej należy zapewnić brak dyskryminacji w zakresie świadczeń socjalnych. W przypadku osób korzystających z ochrony uzupełniającej państwom członkowskim należy jednak przyznać pewną elastyczność, aby miały możliwość ograniczenia takiej pomocy do świadczeń podstawowych, które powinny obejmować przynajmniej zapewnienie minimalnego dochodu, pomoc w przypadku choroby oraz pomoc dla kobiet w ciąży i osób wychowujących dzieci w takim zakresie, w jakim świadczenia takie przyznawane są obywatelom danego państwa członkowskiego zgodnie z prawem krajowym. Aby ułatwić integrację, zarówno w przypadku uchodźców, jak i osób korzystających w ochrony uzupełniającej, państwa członkowskie powinny też mieć możliwość uwarunkowania dostępu do niektórych rodzajów świadczeń socjalnych określonych w prawie krajowym skutecznym udziałem danej osoby korzystającej z ochrony międzynarodowej w środkach integracyjnych.

(51)  Ponadto, w szczególności w celu uniknięcia trudności socjalnych, osobom korzystającym w ochrony międzynarodowej należy zapewnić brak dyskryminacji w zakresie świadczeń socjalnych. Choć podstawa objęcia ochroną może prowadzić do różnego określenia statusu, istotne potrzeby osoby objętej ochroną nie różnią się znacznie. Aby ułatwić integrację, państwa członkowskie powinny też mieć możliwość uwarunkowania dostępu do niektórych rodzajów świadczeń socjalnych określonych w prawie krajowym skutecznym udziałem danej osoby korzystającej z ochrony międzynarodowej w środkach integracyjnych.

Poprawka     47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 52

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(52)  Osobom korzystającym z ochrony międzynarodowej należy zapewnić dostęp do opieki zdrowotnej, zarówno w zakresie zdrowia fizycznego, jak i psychicznego.

(52)  Osobom korzystającym z ochrony międzynarodowej należy zapewnić dostęp do opieki zdrowotnej, zarówno w zakresie zdrowia fizycznego, jak i psychicznego, a także do ochrony zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 52 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(52a)  Osoby korzystające z ochrony międzynarodowej powinny mieć dostęp do towarów i usług oraz dostaw towarów i świadczenia usług udostępnianych powszechnie, w tym do usług informacyjnych i doradczych świadczonych przez urzędy pracy.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 53

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(53)  W celu ułatwienia integracji osób korzystających z ochrony międzynarodowej ze społeczeństwem należy zapewnić takim osobom dostęp do środków integracyjnych, których warunki określane są przez państwa członkowskie. W zależności od decyzji państwa członkowskiego udział w środkach integracyjnych, na przykład kursach językowych, programach kształtujących świadomość obywatelską, szkoleniu zawodowym i innych kursach związanych z zatrudnieniem, może być obowiązkowy.

(53)  W celu ułatwienia integracji osób korzystających z ochrony międzynarodowej ze społeczeństwem takim osobom powinno się zapewnić dostęp do środków integracyjnych, których warunki określane są przez państwa członkowskie. W zależności od decyzji państwa członkowskiego udział w środkach integracyjnych, na przykład kursach językowych, programach kształtujących świadomość obywatelską, szkoleniu zawodowym i innych kursach związanych z zatrudnieniem, może być obowiązkowy, pod warunkiem że te środki integracyjne są łatwo dostępne, przystępne i bezpłatne oraz uwzględniają szczególne potrzeby osób korzystających z ochrony międzynarodowej, w tym potrzeby w zakresie opieki nad dziećmi.

Poprawka     50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 55

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(55)  Aby zapewnić jednolite warunki wdrażania przepisów niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do formy i treści przekazywanych informacji, Komisji należy przyznać uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję42.

(55)  Aby uzupełnić niniejsze rozporządzenie o szczegółowe postanowienia dotyczące formy i treści informacji, które mają być dostarczane osobom korzystającym z ochrony międzynarodowej odnośnie do praw i obowiązków, które wiążą się z ich statusem, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa*. W szczególności, aby zapewnić równy udział w przygotowywaniu aktów delegowanych, Parlament Europejski i Rada powinny otrzymywać wszystkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci z państw członkowskich, a eksperci tych instytucji powinni mieć możliwość systematycznego uczestniczenia w spotkaniach grup ekspertów Komisji zajmujących się przygotowywaniem aktów delegowanych.

_________________

 

42 Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.

 

Poprawka     51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3)  „uchodźca” oznacza obywatela państwa trzeciego, który na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do szczególnej grupy społecznej przebywa poza państwem swojego obywatelstwa i nie może lub nie chce z powodu tej obawy korzystać z ochrony tego państwa, lub bezpaństwowca, który, przebywając z takich samych powodów jak określone powyżej poza państwem swojego dawnego miejsca zwykłego pobytu, nie może lub nie chce z powodu tej obawy powrócić do tego państwa i do którego nie ma zastosowania art. 12;

3)  „uchodźca” oznacza obywatela państwa trzeciego, który na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych, płci, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, niepełnosprawności lub przynależności do szczególnej grupy społecznej przebywa poza państwem swojego obywatelstwa i nie może lub nie chce z powodu tej obawy korzystać z ochrony tego państwa, lub bezpaństwowca, który, przebywając z takich samych powodów jak określone powyżej poza państwem swojego dawnego miejsca zwykłego pobytu, nie może lub nie chce z powodu tej obawy powrócić do tego państwa i do którego nie ma zastosowania art. 12;

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 9 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  małżonek osoby korzystającej z ochrony międzynarodowej lub będący stanu wolnego partner tej osoby, z którym osoba ta pozostaje w stałym związku, jeżeli prawo lub praktyka danego państwa członkowskiego traktuje pary niepozostające w związku małżeńskim w sposób porównywalny do par pozostających w związku małżeńskim, zgodnie z jego prawem odnoszącym się do obywateli państw trzecich;

a)  małżonek osoby korzystającej z ochrony międzynarodowej lub będący stanu wolnego partner tej osoby, z którym osoba ta pozostaje w stałym związku, jeżeli prawo lub praktyka danego państwa członkowskiego traktuje pary niepozostające w związku małżeńskim w sposób porównywalny do par pozostających w związku małżeńskim, zgodnie właściwym prawem krajowym;

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 9 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  małoletnie dzieci par, o których mowa w lit. a), lub osoby korzystającej z ochrony międzynarodowej, pod warunkiem że nie pozostają w związku małżeńskim oraz bez względu na to, czy są dziećmi ślubnymi, nieślubnymi czy adoptowanymi zgodnie z przepisami prawa krajowego;

b)  małoletnie dzieci par, o których mowa w lit. a), lub osoby korzystającej z ochrony międzynarodowej, pełnoletnie dzieci, za które osoby te są odpowiedzialne, bez względu na to, czy dzieci te zgodnie z przepisami prawa krajowego określane lub uznawane za ślubne, nieślubne czy adoptowane, a także dzieci, wobec których sprawują odpowiedzialność rodzicielską;

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 9 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  ojciec, matka lub inny dorosły odpowiedzialny za osobę korzystającą z ochrony międzynarodowej z mocy prawa danego państwa członkowskiego lub z mocy stosowanej w danym państwie członkowskim praktyki, jeżeli osoba korzystająca z ochrony międzynarodowej jest małoletnia i nie pozostaje w związku małżeńskim;

c)  jeżeli osoba korzystająca z ochrony międzynarodowej jest małoletnia, ojciec, matka lub inna dorosła osoba odpowiedzialna za tę osobę, z mocy prawa lub zgodnie z praktyką zainteresowanego państwa członkowskiego;

Poprawka     55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  „małoletni” oznacza obywatela państwa trzeciego albo bezpaństwowca, który nie ukończył 18 lat;

(10)  „małoletni” oznacza obywatela państwa trzeciego albo bezpaństwowca, który nie ukończył 18 lat. oceny dokonuje się, w stosownych przypadkach, w chwili składania przez tę osobę wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej;

Poprawka     56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  „kolejny wniosek” oznacza następny wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, z którym występuje się w dowolnym państwie członkowskim po tym, jak ostateczna decyzja w odniesieniu do poprzedniego wniosku została podjęta, w tym w przypadkach gdy osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową wyraźnie wycofała swój wniosek lub gdy organ rozstrzygający odrzucił wniosek jako zaniechany w następstwie dorozumianego wycofania;

skreśla się

Poprawka     57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  „organ rozstrzygający” oznacza każdy organ quasi-sądowy lub administracyjny w państwie członkowskim odpowiedzialny za rozpatrywanie wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej i właściwy do podejmowania decyzji w takich sprawach w pierwszej instancji;

(16)  „organ rozstrzygający” oznacza każdy organ sądowy, quasi-sądowy lub administracyjny w państwie członkowskim odpowiedzialny za rozpatrywanie wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej i właściwy do podejmowania decyzji w takich sprawach w pierwszej instancji;

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  „opiekun” oznacza osobę lub organizację wyznaczoną przez właściwe organy, mającą pomagać małoletniemu bez opieki i reprezentować go w postępowaniach przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu w celu jak najlepszego zabezpieczenia interesów dziecka, jak również w razie potrzeby wykonywać czynności prawne w jego imieniu.

(19)  „opiekun” oznacza osobę lub organizację wyznaczoną przez właściwe organy, mającą pomagać małoletniemu bez opieki i reprezentować go w postępowaniach przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu w celu jak najlepszej ochrony interesów dziecka i jego dobrobytu, jak również w razie potrzeby wykonywać czynności prawne w jego imieniu.

Poprawka     59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Nie naruszając przepisów ust. 1, państwa członkowskie zachowują możliwość zapewnienia statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej członkom rodziny zgodnie z przepisami prawa krajowego, bez względu na to, czy osoby te są zagrożone prześladowaniem lub poważną krzywdą, aby utrzymać jednolity status prawny w ramach jednej rodziny.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową przedkłada wszystkie dostępne jej elementy uzasadniające wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej. Osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową współpracuje z organem rozstrzygającym i jest obecna i dostępna przez cały czas trwania procedury.

1.  Osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową przedkłada wszystkie dostępne jej elementy uzasadniające wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej. Osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową współpracuje z organem rozstrzygającym przez cały czas trwania procedury, w tym w czasie oceny odpowiednich elementów wniosku. Osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową jest obecna i dostępna przez cały czas trwania procedury. Jeżeli osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową nie będzie dostępna w którymś momencie trwania procedury ze względu na okoliczności łagodzące, należy wziąć pod uwagę te okoliczności łagodzące przy podejmowaniu wszelkich decyzji dotyczących osoby składającej wniosek o ochronę międzynarodową lub decyzji w sprawie wniosku.

Poprawka     61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Na elementy, o których mowa w ust. 1, składają się oświadczenia osoby ubiegającej się o ochronę międzynarodową oraz wszelkie dokumenty znajdujące się w jej posiadaniu odnoszące się do jej wieku, przeszłości, w tym przeszłości uwzględnianych krewnych, jej tożsamości, obywatelstwa (obywatelstw), państwa (państw) i miejsca (miejsc) poprzedniego pobytu, wcześniejszych wniosków [o udzielenie ochrony międzynarodowe i wyników wszelkich przyspieszonych procedur przesiedleń określonych w rozporządzeniu XXX/XX [rozporządzanie w sprawie przesiedleń]], tras podróży, dokumentów podróży oraz powodów występowania o udzielenie ochrony międzynarodowej.

2.  Na elementy, o których mowa w ust. 1, składają się oświadczenia osoby ubiegającej się o ochronę międzynarodową oraz wszelkie dokumenty znajdujące się w jej posiadaniu odnoszące się do jej wieku, przeszłości, w tym przeszłości uwzględnianych krewnych, jej tożsamości, obywatelstwa (obywatelstw), państwa (państw) i miejsca (miejsc) poprzedniego pobytu, wcześniejszych wniosków [o udzielenie ochrony międzynarodowej i wyników wszelkich procedur przesiedleń, tras podróży, dokumentów podróży oraz powodów występowania o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Organ rozstrzygający ocenia odpowiednie elementy wniosku zgodnie z art. 33 rozporządzenia (UE) XXX/XXX [rozporządzenie w sprawie procedur].

3.  Organ rozstrzygający ocenia odpowiednie elementy wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej zgodnie z art. 33 rozporządzenia (UE) XXX/XXX [rozporządzenie w sprawie procedur].

Poprawka     63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Fakt, że osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową doznała już prześladowania lub poważnej krzywdy albo że bezpośrednio groziło jej takie prześladowanie lub poważna krzywda, jest istotną przesłanką potwierdzającą uzasadnioną obawę danej osoby przed prześladowaniem lub rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy, chyba że istnieją zasadne powody, aby uznać, iż akty prześladowania lub wyrządzania poważnej krzywdy się nie powtórzą.

4.  Fakt, że osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową doznała już prześladowania lub poważnej krzywdy albo że bezpośrednio groziło jej takie prześladowanie lub poważna krzywda, jest istotną przesłanką potwierdzającą uzasadnioną obawę danej osoby przed prześladowaniem lub rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy.

Poprawka     64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Jeżeli niektóre treści oświadczeń osoby ubiegającej się o ochronę międzynarodową nie są poparte dokumentami lub innymi dowodami, potwierdzenie takich treści dodatkowymi dowodami nie jest konieczne pod następującymi warunkami:

5.  Jeżeli niektóre treści oświadczeń osoby ubiegającej się o ochronę międzynarodową nie są poparte dokumentami lub innymi dowodami, potwierdzenie takich treści dodatkowymi dowodami nie jest konieczne, a wątpliwości są rozstrzygane na korzyść osoby ubiegającej się o udzielenie ochrony międzynarodowej, pod następującymi warunkami:

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową poczyniła rzeczywisty wysiłek, aby uzasadnić swój wniosek;

a)  osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową poczyniła rzeczywisty wysiłek, aby uzasadnić swój wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej;

Poprawka     66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wszystkie właściwe elementy będące w posiadaniu osoby ubiegającej się o ochronę międzynarodową zostały przedstawione oraz złożono zadowalające wyjaśnienia co do braku innych istotnych elementów;

b)  wszystkie właściwe elementy będące w posiadaniu osoby ubiegającej się o ochronę międzynarodową zostały przedstawione;

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 5 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową wnioskowała o udzielenie ochrony międzynarodowej w najwcześniejszym możliwym terminie, chyba że może wskazać wystarczający powód, dlaczego tego nie zrobiła;

skreśla się

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Bez uszczerbku dla konwencji genewskiej oraz europejskiej konwencji praw człowieka osobie ubiegającej się o ochronę międzynarodową, który złożyła kolejny wniosek zgodnie z art. 42 rozporządzenia (UE) XXX/ XXX [rozporządzenie w sprawie procedur], nie nadaje się statusu uchodźcy ani ochrony uzupełniającej, jeśli ryzyko prześladowania wynika z okoliczności wywołanych celowo przez samą osobę ubiegającą się o ochronę międzynarodową po opuszczeniu kraju pochodzenia.

3.  Z zastrzeżeniem że wszelkie decyzje w sprawie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej są w pełni zgodne z konwencją genewską, Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej, osobie ubiegającej się o ochronę międzynarodową, która złożyła kolejny wniosek zgodnie z art. 42 rozporządzenia (UE) XXX/ XXX [rozporządzenie w sprawie procedur], można odmówić statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeśli ryzyko prześladowania lub poważnej krzywdy wynika z okoliczności wywołanych celowo przez samą osobę ubiegającą się o ochronę międzynarodową po opuszczeniu kraju pochodzenia wyłącznie w celu uzyskania ochrony międzynarodowej. Nie dotyczy to jakichkolwiek okoliczności niezależnych od woli osoby ubiegającej się o ochronę międzynarodową, w tym m.in orientacji seksualnej i przekonań religijnych, które osoba ta mogła w różnym stopniu ukrywać w kraju pochodzenia.

Poprawka     69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Podmiotem dopuszczającym się prześladowania lub wyrządzającym poważną krzywdę może być wyłącznie:

Podmiotem dopuszczającym się prześladowania lub wyrządzającym poważną krzywdę może być:

Poprawka     70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Ochrona przed prześladowaniem lub poważną krzywdą może być udzielana wyłącznie przez następujące podmioty:

1.  Ochrona przed prześladowaniem lub poważną krzywdą może być udzielana wyłącznie przez:

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  strony lub organizacje, w tym organizacje międzynarodowe, kontrolujące państwo lub znaczną część jego terytorium,

b)  strony lub organizacje, upoważnione przez państwo lub kontrolujące państwo lub znaczną część jego terytorium,

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

o ile chcą i mogą oferować ochronę zgodnie z ust. 2.

dopóty dopóki chcą i mogą zapewniać pełną, skuteczną i trwałą ochronę przed prześladowaniem lub poważną krzywdą.

Poprawka     73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Ochrona przed prześladowaniem lub poważną krzywdą musi być skuteczna i trwała. Uznaje się, że ochrona jest zapewniona, kiedy podmioty, o których mowa w ust. 1, podejmują racjonalne działania mające na celu zapobieżenie prześladowaniom lub wyrządzaniu poważnej krzywdy, między innymi przez zapewnienie sprawnego systemu prawnego w zakresie wykrywania i ścigania działań stanowiących prześladowania lub poważną krzywdę oraz karania za nie, a osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową ma możliwość dostępu do takiej ochrony.

skreśla się

Poprawka     74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Oceniając, czy organizacja międzynarodowa kontroluje dane państwo lub znaczną część jego terytorium oraz zapewnia ochronę, o której mowa w ust. 2, organy rozstrzygające opierają się na wszelkich wytycznych zawartych w odpowiednim prawie Unii, w szczególności dostępnych na szczeblu Unii informacjach o kraju pochodzenia oraz wspólnej analizie informacji o kraju pochodzenia, o których mowa w art. 8 i 10 rozporządzenia (UE) XXX/XX [rozporządzenie w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu].

3.  Oceniając, czy organizacja międzynarodowa kontroluje dane państwo lub znaczną część jego terytorium oraz zapewnia ochronę, o której mowa w ust. 2, organy rozstrzygające mogą uwzględniać wszelkie wytyczne zawarte w odpowiednim prawie Unii, w szczególności dostępne na szczeblu Unii informacje o kraju pochodzenia oraz wspólną analizę informacji o kraju pochodzenia, o których mowa w art. 8 i 10 rozporządzenia (UE) XXX/XX [rozporządzenie w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu].

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W ramach oceny wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej organ rozstrzygający stwierdza, że ubiegająca się o nią osoba nie potrzebuje ochrony międzynarodowej, jeżeli może ona bezpiecznie i legalnie pojechać i uzyskać wstęp do części kraju pochodzenia oraz można zasadnie zakładać, że może się ona tam osiedlić, oraz jeżeli w tej części kraju:

1.  W ramach oceny wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, z zastrzeżeniem, że sprawcą prześladowania lub poważnej krzywdy nie jest państwo ani podmioty powiązane z państwem, organ rozstrzygający może stwierdzić, że ubiegająca się o nią osoba nie potrzebuje ochrony międzynarodowej, jeżeli może ona bezpiecznie i legalnie pojechać i uzyskać wstęp do części kraju pochodzenia oraz można zasadnie zakładać, że może się ona tam osiedlić, oraz jeżeli w tej części kraju:

Poprawka     76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  dana osoba ma dostęp do ochrony przed prześladowaniem lub poważną krzywdą.

b)  dana osoba ma dostęp do pełnej, skutecznej i trwałej ochrony przed prześladowaniem lub poważną krzywdą.

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Ocenę możliwości ochrony wewnętrznej przeprowadza się po ustaleniu przez organ rozstrzygający, że w przeciwnym razie mają zastosowanie kryteria kwalifikowania. Obowiązek wykazania możliwości ochrony wewnętrznej spoczywa na organie rozstrzygającym. Osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową nie ma obowiązku udowodnić, że przed ubieganiem się o ochronę międzynarodową wyczerpała wszystkie możliwości uzyskania ochrony w kraju pochodzenia.

2.  Nie naruszając art. 4 ust. 1 obowiązek wykazania możliwości ochrony wewnętrznej spoczywa na organie rozstrzygającym. Nie pozbawia to wnioskodawcy możliwości przedstawienia dowodów podważających wszelkie ustalenia organu rozstrzygającego o dostępności ochrony wewnętrznej. Osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową nie ma obowiązku udowodnić, że przed ubieganiem się o ochronę międzynarodową wyczerpała wszystkie możliwości uzyskania ochrony w kraju pochodzenia.

Poprawka     78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Oceniając ogólną sytuację panującą w części kraju, która jest źródłem ochrony, o której mowa w art. 7, uwzględnia się dostępność, skuteczność i trwałość tej ochrony. Oceniając osobiste uwarunkowania osoby ubiegającej się o ochronę międzynarodową, uwzględnia się w szczególności jej stan zdrowia, wiek, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową oraz status społeczny, a także ocenę, czy zamieszkanie w części kraju pochodzenia uznanej za bezpieczną nie stanowiłoby dla danej osoby nadmiernego obciążenia.

4.  Oceniając ogólną sytuację panującą w części kraju, która jest źródłem ochrony, o której mowa w art. 7, uwzględnia się dostępność, skuteczność i trwałość tej ochrony. Oceniając osobiste uwarunkowania osoby ubiegającej się o ochronę międzynarodową, uwzględnia się w szczególności jej stan zdrowia, wiek, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, pochodzenie etniczne, przynależność do mniejszości narodowej oraz status społeczny, a także ocenę, czy zamieszkanie w części kraju pochodzenia uznanej za bezpieczną nie stanowiłoby dla danej osoby nadmiernego obciążenia.

Poprawka     79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Wszelkie decyzje o nieudzieleniu ochrony międzynarodowej małoletniemu pod opieką lub bez opieki, podejmowane w oparciu o dostępność ochrony wewnętrznej, są poprzedzone formalną procedurą ustalenia interesu małoletniego. Jeżeli wnioskodawca jest małoletnim bez opieki, dostępność odpowiedniej opieki, ustanowienie kuratora i trwałe rozwiązania na rzecz rozwoju takiej osoby powinny stanowić część oceny tego, czy w danym obszarze, w którym zachodzi domniemanie istnienia ochrony wewnętrznej, ochrona ta jest gwarantowana w sposób skuteczny.

Poprawka     80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  jest na tyle poważny pod względem swojej istoty lub powtarzalności, by stanowić poważne naruszenie podstawowych praw człowieka, w szczególności praw, od których przestrzegania nie można się uchylić na mocy art. 15 ust. 2 europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności; lub

a)  jest na tyle poważny pod względem swojej istoty lub powtarzalności, by stanowić poważne naruszenie praw człowieka, w szczególności praw, od których przestrzegania nie można się uchylić na mocy art. 15 ust. 2 europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności; lub

Poprawka     81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  aktów przemocy fizycznej lub psychicznej, w tym aktów przemocy seksualnej;

a)  aktów przemocy fizycznej lub psychicznej, w tym aktów przemocy seksualnej lub handlu ludźmi w celach wykorzystywania seksualnego;

Poprawka     82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  ścigania lub kar za odmowę odbycia służby wojskowej podczas konfliktu, jeżeli odbycie służby wojskowej pociągałoby za sobą dokonywanie przestępstw lub czynów stanowiących podstawę wyłączenia określonych w art. 12 ust. 2;

e)  ścigania lub kar za odmowę odbycia służby wojskowej z przyczyn moralnych, religijnych lub politycznych albo z powodu przynależności do określonej grupy etnicznej lub posiadania określonego obywatelstwa, a w szczególności jeżeli odbycie służby wojskowej pociągałoby za sobą dokonywanie przestępstw lub czynów stanowiących podstawę wyłączenia określonych w art. 12 ust. 2;

Poprawka     83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  czynów wymierzonych w osoby określonej płci lub w dzieci.

f)  czynów wymierzonych w osoby określonej płci lub w dzieci, takich jak rekrutacja nieletnich, okaleczanie narządów płciowych, przymusowe małżeństwa, handel dziećmi i praca dzieci, przemoc domowa, handel ludźmi w celu wykorzystywania seksualnego oraz naruszanie praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych.

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – litera d – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  pojęcie szczególnej grupy społecznej obejmuje w szczególności grupy:

d)  pojęcie przynależności do szczególnej grupy społecznej obejmuje w szczególności grupy:

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – litera d – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  których członkowie mają jakąś wspólną nieusuwalną cechę wrodzoną lub przeszłość lub charakteryzują się jakimś wspólnym rysem lub przekonaniem na tyle istotnym z punktu widzenia tożsamości lub sumienia, że nie należy nikogo zmuszać do wyrzeczenia się go, oraz

–  których członkowie mają jakąś wspólną nieusuwalną cechę wrodzoną lub przeszłość lub charakteryzują się jakimś wspólnym rysem lub przekonaniem na tyle istotnym z punktu widzenia tożsamości lub sumienia, że nie należy nikogo zmuszać do wyrzeczenia się go, lub

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – litera d – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

w zależności od sytuacji w kraju pochodzenia pojęcie to może obejmować grupę, u podstaw której leży wspólna cecha orientacji seksualnej (rozumienie tego terminu nie może jednak obejmować czynów uznawanych za przestępstwo zgodnie w prawem krajowym państw członkowskich); aspektom płci, w tym tożsamości płciowej, poświęca się szczególną uwagę w celu określenia przynależności do szczególnej grupy społecznej lub zidentyfikowania cechy charakteryzującej taką grupę;

w zależności od sytuacji w kraju pochodzenia pojęcie to obejmuje grupę opartą na wspólnych cechach związanych z orientacją seksualną i aspektami płci, w tym na tożsamości płciowej, ekspresji płciowej i specyfice płci, a także na fakcie bycia ofiarą handlu ludźmi w celu wykorzystywania seksualnego. Aspektom tym poświęca się szczególną uwagę w celu określenia przynależności do szczególnej grupy społecznej lub zidentyfikowania cechy charakteryzującej taką grupę;

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Oceniając, czy osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową ma uzasadnione powody, aby obawiać się, że będzie prześladowana, organ rozstrzygający nie może racjonalnie oczekiwać, że – w celu uniknięcia ryzyka prześladowania w swoim kraju pochodzenia – osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową będzie zachowywać się dyskretnie lub powstrzymywać się od pewnych zachowań lub praktyk, jeżeli takie zachowanie lub praktyki stanowią nieodłączny element jej tożsamości.

3.  Oceniając, czy osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową ma uzasadnione powody, aby obawiać się, że będzie prześladowana, organ rozstrzygający nie może racjonalnie oczekiwać, że – w celu uniknięcia ryzyka prześladowania w swoim kraju pochodzenia – osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową będzie zachowywać się dyskretnie lub powstrzymywać się od pewnych zachowań lub praktyk, jeżeli takie zachowanie lub praktyki stanowią nieodłączny element jej tożsamości lub przekonań.

Poprawka     88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  opiera się na dokładnych i aktualnych informacjach uzyskanych z wszelkich odpowiednich źródeł, w tym dostępnych na szczeblu Unii informacjach o kraju pochodzenia oraz wspólnej analizie informacji o kraju pochodzenia, o których mowa w art. 8 i 10 rozporządzenia (UE) XXX/XX [rozporządzenie w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu], lub informacjach i wytycznych wydanych przez Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców.

b)  uwzględnia dokładne i aktualne informacje uzyskane z wszelkich odpowiednich źródeł, w tym dostępne na szczeblu Unii informacje o kraju pochodzenia oraz wspólną analizę informacji o kraju pochodzenia, o których mowa w art. 8 i 10 rozporządzenia (UE) XXX/XX [rozporządzenie w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu], lub informacje i wytyczne wydane przez Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców.

Poprawka    89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Obywatel państwa trzeciego lub bezpaństwowiec zostaje wyłączony z możliwości uzyskania statusu uchodźcy, jeśli:

1.  Obywatel państwa trzeciego lub bezpaństwowiec zostaje wyłączony z zakresu niniejszego rozporządzenia, jeżeli:

Poprawka    90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  jest winny czynów sprzecznych z celami i zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych określonymi w preambule i art. 1 i 2 Karty Narodów Zjednoczonych.

c)  jest winny czynów sprzecznych z celami i zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych określonymi w preambule i art. 1 i 2 Karty Narodów Zjednoczonych, w tym został skazany za udział w działaniach grupy terrorystycznej;

Poprawka     91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Organ rozstrzygający może stosować postanowienia tego ustępu dopiero po przeprowadzeniu odnośnie do każdego indywidualnego przypadku oceny konkretnych przedstawionych mu faktów w celu ustalenia, czy istnieją poważne przesłanki, by uznać, że czyny popełnione przez daną osobę, poza tym spełniającą warunki kwalifikujące do uzyskania statusu uchodźcy, są objęte zakresem akapitu pierwszego lit. a), b) lub c).

Poprawka     92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Ustęp 2 nie ma zastosowania do małoletnich.

Poprawka    93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Dla celów ust. 2 lit. b) i c) za poważne przestępstwa o charakterze innym niż polityczny uznaje się następujące czyny:

skreśla się

a)   czyny szczególnie okrutne, nieproporcjonalne do deklarowanego celu politycznego;

 

b)   akty o charakterze terrorystycznym, cechujące się przemocą wobec ludności cywilnej, nawet jeśli były popełnione z rzekomo politycznych pobudek.

 

Poprawka    94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Wyłączenie z możliwości uznania danej osoby za uchodźcę zależy wyłącznie od spełnienia warunków określonych w ust. 1–5 oraz nie może być przedmiotem żadnego dodatkowego badania proporcjonalności dotyczącego danej sprawy.

skreśla się

Poprawka    95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Cofnięcie, pozbawienie lub odmowa przedłużenia ważności statusu uchodźcy

Cofnięcie statusu uchodźcy

 

(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej przyjęcie wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w całym dokumencie).

Poprawka    96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Organ rozstrzygający cofa status uchodźcy, pozbawia tego statusu lub odmawia przedłużenia jego ważności obywatelowi państwa trzeciego lub bezpaństwowcowi, jeżeli:

1.  Organ rozstrzygający cofa status uchodźcy obywatelowi państwa trzeciego lub bezpaństwowcowi, jeżeli:

Poprawka    97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  istnieją racjonalne podstawy, by uznać go za zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa członkowskiego, w którym przebywa;

d)  istnieją racjonalne podstawy, by uznać, że w związku ze skazaniem w drodze prawomocnego wyroku sądowego za szczególnie poważne przestępstwo, stanowi on zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa członkowskiego, w którym przebywa;

Poprawka    98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  został skazany w drodze prawomocnego wyroku sądowego za szczególnie poważne przestępstwo, stanowiące niebezpieczeństwo dla społeczności w państwie członkowskim, w którym przebywa;

skreśla się

Poprawka    99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  zastosowanie ma art. 23 ust. 2.

skreśla się

Poprawka    100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W sytuacjach, o których mowa w ust. 1 lit. d)–f), organ rozstrzygający może postanowić, że nie nada statusu danemu uchodźcy, w przypadku gdy odnośna decyzja jeszcze nie zapadła.

2.  W sytuacji, o której mowa w ust. 1 lit. d), organ rozstrzygający może postanowić, że nie nada statusu danemu uchodźcy, w przypadku gdy odnośna decyzja jeszcze nie zapadła.

Poprawka    101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Osobom, do których zastosowanie mają ust. 1 lit. d)–f) lub ust. 2, przysługują prawa określone w art. 3, 4, 16, 22, 31, 32 i 33 konwencji genewskiej lub prawa podobne, o ile osoby te przebywają w państwie członkowskim.

3.  Osobom, do których zastosowanie mają ust. 1 lit. d) lub ust. 2, przysługują prawa określone w art. 3, 4, 16, 22, 31, 32 i 33 konwencji genewskiej lub prawa podobne, o ile osoby te przebywają w państwie członkowskim.

Poprawka     102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Bez uszczerbku dla określonego w art. 4 ust. 1 obowiązku uchodźcy, by ujawnić wszystkie istotne fakty i dostarczyć wszystkie istotne dokumenty znajdujące się w jego posiadaniu, organ rozstrzygający, który nadał status uchodźcy, musi wykazać w każdym indywidualnym przypadku, że dana osoba przestała być lub nigdy nie była uchodźcą z powodów określonych w ust. 1 niniejszego artykułu.

4.  Bez uszczerbku dla określonego w art. 4 ust. 1 obowiązku uchodźcy, by ujawnić wszystkie dostępne mu informacje uzasadniające wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, organ rozstrzygający, który nadał status uchodźcy, musi wykazać w każdym indywidualnym przypadku, że dana osoba przestała być lub nigdy nie była uchodźcą z powodów określonych w ust. 1 niniejszego artykułu.

Poprawka    103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Decyzje organu rozstrzygającego w sprawie cofnięcia, pozbawienia lub odmowy przedłużenia statusu uchodźcy zgodnie z ust. 1 lit. a) stają się skuteczne po upływie trzech miesięcy od daty przyjęcia decyzji, aby umożliwić danemu obywatelowi państwa trzeciego lub bezpaństwowcowi ubieganie się o pobyt w państwie członkowskim na innych podstawach zgodnie z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi.

5.  Decyzje organu rozstrzygającego w sprawie cofnięcia statusu uchodźcy zgodnie z ust. 1 lit. a) stają się skuteczne po upływie trzech miesięcy od daty przyjęcia decyzji, aby umożliwić danemu obywatelowi państwa trzeciego lub bezpaństwowcowi ubieganie się o pobyt w państwie członkowskim na innych podstawach zgodnie z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi.

Poprawka    104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W celu zastosowania art. 14 ust. 1 organ rozstrzygający przeprowadza przegląd statusu uchodźcy w szczególności:

Stosując art. 14 ust. 1, organ rozstrzygający może dokonać przeglądu statusu uchodźcy, w szczególności jeżeli informacje na temat państwa pochodzenia na poziomie Unii, o których mowa w art. 8 rozporządzenia (UE) XXX/XX [rozporządzenie w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu] oraz wspólna analiza informacji o kraju pochodzenia, o której mowa w art. 10 tego rozporządzenia, wskazują na znaczącą zmianę sytuacji w kraju pochodzenia, która ma istotne znaczenie dla potrzeb danej osoby w zakresie ochrony.

Poprawka    105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  jeżeli dostępne na szczeblu Unii informacje o kraju pochodzenia oraz wspólna analiza informacji o kraju pochodzenia, o których mowa w art. 8 i 10 rozporządzenia (UE) XXX/XX [rozporządzenie w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu], wskazują na znaczącą zmianę sytuacji w kraju pochodzenia, istotną w kontekście potrzeby ochrony osoby ubiegającej się ochronę międzynarodową;

skreśla się

Poprawka    106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  podczas przedłużania, po raz pierwszy, zezwolenia na pobyt wydanego uchodźcy.

skreśla się

Poprawka     107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Ustęp 1 nie stosuje się do małoletnich bez opieki, chyba że leży to w ich interesie.

Poprawka     108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Poważna krzywda, o której mowa w art. 2 ust. 5, obejmuje:

Poważna krzywda, o której mowa w art. 2 ust. 5, obejmuje wyłącznie:

Poprawka     109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  tortury lub niehumanitarne lub poniżające traktowanie lub karanie osoby ubiegającej się o ochronę międzynarodową w kraju pochodzenia; lub

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Poprawka     110

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  poważne indywidualne zagrożenie życia lub fizycznej integralności osoby cywilnej wynikające z masowej przemocy w sytuacjach międzynarodowych lub wewnętrznych konfliktów zbrojnych.

c)  poważne zagrożenie życia lub fizycznej integralności osoby cywilnej wynikające z masowej przemocy w sytuacjach międzynarodowych lub wewnętrznych konfliktów zbrojnych.

Poprawka     111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  opiera się na dokładnych i aktualnych informacjach uzyskanych z wszelkich odpowiednich źródeł, w tym dostępnych na szczeblu Unii informacjach o kraju pochodzenia oraz wspólnej analizie informacji o kraju pochodzenia, o których mowa w art. 8 i 10 rozporządzenia (UE) XXX/XX [rozporządzenie w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu], lub informacjach i wytycznych wydanych przez Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców.

b)  uwzględnia dokładne i aktualne informacje uzyskane z wszelkich odpowiednich źródeł, w tym dostępne na szczeblu Unii informacje o kraju pochodzenia oraz wspólną analizę informacji o kraju pochodzenia, o których mowa w art. 8 i 10 rozporządzenia (UE) XXX/XX [rozporządzenie w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu], lub informacje i wytyczne wydane przez Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców.

Poprawka     112

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1.  Obywatel państwa trzeciego lub bezpaństwowiec zostaje wyłączony z możliwości otrzymania ochrony uzupełniającej, jeżeli właściwe organy państwa, w którym zamieszkał, uznają go za osobę mającą prawa i obowiązki związane z posiadaniem obywatelstwa tego państwa lub posiadającą prawa i obowiązki im równorzędne.

Poprawka     113

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  popełnił poważne przestępstwo;

b)  popełnił poważne przestępstwo o charakterze niepolitycznym poza państwem udzielającym ochrony zanim został przyjęty jako osoba korzystająca z ochrony uzupełniającej;

Poprawka     114

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  jest winny czynów sprzecznych z celami i zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych określonymi w preambule i art. 1 i 2 Karty Narodów Zjednoczonych;

c)  jest winny czynów sprzecznych z celami i zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych określonymi w preambule i art. 1 i 2 Karty Narodów Zjednoczonych, w tym został skazany za udział w działaniach grupy terrorystycznej;

Poprawka     115

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Organ rozstrzygający może stosować postanowienia tego ustępu jedynie po przeprowadzeniu – odnośnie do każdego indywidualnego przypadku – oceny konkretnych przedstawionych mu faktów w celu ustalenia, czy istnieją poważne przesłanki, by uznać, że czyny popełnione przez daną osobę, poza tym spełniającą warunki kwalifikujące do uzyskania statusu uchodźcy, są objęte zakresem akapitu pierwszego lit. a), b) c), d) lub e).

Poprawka     116

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Ustęp 2 nie stosuje się do małoletnich.

Poprawka     117

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Ust. 1 lit. a)–d) ma zastosowanie do osób, które podżegają do przestępstw lub czynów określonych w tym ustępie lub w inny sposób uczestniczą w ich popełnianiu.

2.  Ust. 2 lit. a)–d) ma zastosowanie do osób, które podżegają do przestępstw lub czynów określonych w tym ustępie lub w inny sposób uczestniczą w ich popełnianiu.

Poprawka    118

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Cofnięcie, pozbawienie lub odmowa przedłużenia statusu ochrony uzupełniającej

Cofnięcie statusu ochrony uzupełniającej

 

(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej przyjęcie wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w całym dokumencie).

Poprawka    119

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Organ rozstrzygający cofa status ochrony uzupełniającej, pozbawia tego statusu lub odmawia przedłużenia jego ważności obywatelowi państwa trzeciego lub bezpaństwowcowi, jeżeli:

1.  Organ rozstrzygający cofa status ochrony uzupełniającej obywatelowi państwa trzeciego lub bezpaństwowcowi, jeżeli:

Poprawka     120

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  zniekształcił lub pominął fakty, w tym posłużył się fałszywymi dokumentami, co zadecydowało o nadaniu mu statusu ochrony uzupełniającej;

c)  zniekształcił lub pominął fakty ważne dla zasadności wniosku o ochronę międzynarodową, co zadecydowało o nadaniu mu statusu ochrony uzupełniającej;

Poprawka    121

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  zastosowanie ma art. 23 ust. 2.

skreśla się

Poprawka     122

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Bez uszczerbku dla określonego w art. 4 ust. 1 obowiązku obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca, by ujawnić wszystkie istotne fakty i dostarczyć wszystkie istotne dokumenty znajdujące się w jego posiadaniu, państwo członkowskie, które nadało status ochrony uzupełniającej, musi wykazać w każdym indywidualnym przypadku, że dana osoba przestała kwalifikować się lub nie kwalifikuje się do ochrony uzupełniającej zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu.

2.  Bez uszczerbku dla określonego w art. 4 ust. 1 obowiązku obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca, by ujawnić wszystkie istotne dostępne mu informacje uzasadniające wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, państwo członkowskie, które nadało status ochrony uzupełniającej, musi wykazać w każdym indywidualnym przypadku, że dana osoba przestała kwalifikować się lub nie kwalifikuje się do ochrony uzupełniającej zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu.

Poprawka    123

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Decyzje organu rozstrzygającego w sprawie cofnięcia, pozbawienia lub odmowy przedłużenia statusu ochrony uzupełniającej zgodnie z ust. 1 lit. a) stają się skuteczne po upływie trzech miesięcy od daty przyjęcia decyzji, aby umożliwić danemu obywatelowi państwa trzeciego lub bezpaństwowcowi ubieganie się o pobyt w państwie członkowskim na innych podstawach zgodnie z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi.

3.  Decyzje organu rozstrzygającego w sprawie cofnięcia statusu ochrony uzupełniającej zgodnie z ust. 1 lit. a) stają się skuteczne po upływie trzech miesięcy od daty przyjęcia decyzji, aby umożliwić danemu obywatelowi państwa trzeciego lub bezpaństwowcowi ubieganie się o pobyt w państwie członkowskim na innych podstawach zgodnie z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi.

Poprawka    124

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W celu zastosowania art. 20 ust. 1 organ rozstrzygający przeprowadza przegląd statusu ochrony uzupełniającej w szczególności:

Stosując art. 20 ust. 1, organ rozstrzygający może dokonać przeglądu statusu ochrony uzupełniającej, w szczególności jeżeli informacje na temat państwa pochodzenia na poziomie Unii, o których mowa w art. 8 rozporządzenia (UE) XXX/XX [rozporządzenie w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu] oraz wspólna analiza informacji o kraju pochodzenia, o której mowa w art. 10 tego rozporządzenia, wskazują na znaczącą zmianę sytuacji w kraju pochodzenia, która ma istotne znaczenie dla potrzeb wnioskodawcy w zakresie ochrony.

Poprawka    125

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  jeżeli dostępne na szczeblu Unii informacje o kraju pochodzenia oraz wspólna analiza informacji o kraju pochodzenia, o których mowa w art. 8 i 10 rozporządzenia (UE) XXX/XX [rozporządzenie w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu], wskazują na znaczącą zmianę sytuacji w kraju pochodzenia, istotną w kontekście potrzeby ochrony osoby ubiegającej się ochronę międzynarodową;

skreśla się

Poprawka    126

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  podczas przedłużania, po raz pierwszy i drugi, zezwolenia na pobyt wydanego osobie korzystającej z ochrony uzupełniającej.

skreśla się

Poprawka     127

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Ustęp 1 nie stosuje się do małoletnich bez opieki, chyba że leży to w ich interesie.

Poprawka    128

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Uchodźcom oraz osobom, którym przyznano status ochrony uzupełniającej, przysługują prawa i obowiązki określone w niniejszym rozdziale. Niniejszy rozdział pozostaje bez uszczerbku dla praw i obowiązków określonych w konwencji genewskiej.

1.  Z zastrzeżeniem praw i obowiązków określonych w konwencji genewskiej osobom korzystającym z ochrony międzynarodowej przysługują prawa i obowiązki określone w niniejszym rozdziale.

Poprawka     129

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W granicach określonych przez zobowiązania międzynarodowe przyznanie świadczeń dotyczących dostępu do zatrudnienia i zabezpieczenia społecznego wymaga uprzedniego wydania zezwolenia na pobyt.

skreśla się

Poprawka     130

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Stosując przepisy niniejszego rozdziału, uwzględnia się specyficzną sytuację osób o szczególnych potrzebach, takich tak małoletni, małoletni bez opieki, osoby niepełnosprawne, osoby starsze, kobiety w ciąży, rodzice samotnie wychowujący małoletnie dzieci, ofiary handlu ludźmi, osoby z zaburzeniami psychicznymi i ofiary tortur, gwałtu lub innych poważnych form przemocy psychicznej, fizycznej lub seksualnej, pod warunkiem że po indywidualnej ocenie ich sytuacji uznano je za mające szczególne potrzeby.

4.  Stosując przepisy niniejszego rozdziału, uwzględnia się specyficzną sytuację osób o szczególnych potrzebach, takich tak małoletni, małoletni bez opieki, osoby niepełnosprawne, osoby starsze, kobiety w ciąży, rodzice samotnie wychowujący dzieci, ofiary handlu ludźmi, osoby z zaburzeniami psychicznymi i ofiary tortur, gwałtu lub innych poważnych form przemocy psychicznej, fizycznej lub seksualnej, pod warunkiem że po indywidualnej ocenie ich sytuacji uznano je za mające szczególne potrzeby.

Poprawka    131

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Podczas stosowania przepisów niniejszego rozdziału dotyczących małoletnich głównym priorytetem właściwych organów musi być najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka.

5.  Podczas stosowania niniejszego rozporządzenia głównym priorytetem państw członkowskich jest najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka.

Poprawka    132

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 22a

 

Państwa członkowskie zapewniają, aby wszelkie decyzje podejmowane przez organ rozstrzygający na mocy rozdziałów II, III, IV, V i VI niniejszego rozporządzenia mogły być przedmiotem odwołania w ramach procedur ustanowionych w prawie krajowym. Przynajmniej w ostatniej instancji należy zapewnić możliwość wniesienia do organu sądowego odwołania lub innego środka dotyczącego stanu faktycznego lub prawnego.

Poprawka    133

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeżeli zobowiązania międzynarodowe, o których mowa w ust. 1, tego nie zabraniają, uchodźca lub osoba korzystająca z ochrony uzupełniającej mogą zostać odesłani, bez względu na to, czy ich status został formalnie uznany, jeżeli:

skreśla się

a)   istnieją uzasadnione podstawy do uznania danej osoby za zagrażającą bezpieczeństwu państwa członkowskiego, w którym się znajduje;

 

b)   dana osoba została skazana w drodze prawomocnego wyroku sądowego za szczególnie poważne przestępstwo i stanowi zagrożenie dla społeczności w tym państwie członkowskim.

 

W takich przypadkach cofa się także status uchodźcy lub status ochrony uzupełniającej zgodnie z odpowiednio art. 14 lub art. 20.

 

Poprawka     134

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Właściwe organy dostarczają osobom korzystającym z ochrony międzynarodowej informacji na temat praw i obowiązków związanych ze statusem uchodźcy lub statusem ochrony uzupełniającej niezwłocznie po przyznaniu danego statusu. Informacji tych udziela się w języku, który osoba korzystająca z ochrony międzynarodowej rozumie lub co do którego można racjonalnie przypuszczać, że go rozumie; informacje te zawierają wyraźne odniesienia do konsekwencji niewywiązywania się z obowiązków określonych w art. 28 dotyczącym przemieszczania się w obrębie Unii.

Właściwe organy dostarczają osobom korzystającym z ochrony międzynarodowej informacji na temat praw i obowiązków związanych ze statusem uchodźcy lub statusem ochrony uzupełniającej niezwłocznie po przyznaniu danego statusu. Informacji tych udziela się w języku, który osoba korzystająca z ochrony międzynarodowej rozumie, i zawierają one wyraźne odniesienia do konsekwencji niewywiązywania się z obowiązków określonych w art. 28 dotyczącym przemieszczania się na terytorium Unii oraz do wszystkich praw powiązanych z integracją przewidzianych w sekcji III rozdziału VII niniejszego rozporządzenia.

Poprawka     135

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Format i treść tych informacji określa Komisja w drodze aktów wykonawczych przyjmowanych zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 58 ust. 1 rozporządzenia (UE) XXX/XXX [rozporządzenie w sprawie procedur].

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 42 w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia o szczegółowe postanowienia dotyczące formy i treści informacji, które mają być dostarczone zgodnie z akapitem pierwszym.

Poprawka     136

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Członkowie rodziny osoby korzystającej z ochrony międzynarodowej, którzy osobiście nie kwalifikują się do otrzymania takiej ochrony, mogą ubiegać się o zezwolenie na pobyt zgodnie z procedurami krajowymi w zakresie zgodnym z indywidualnym statusem prawnym członka rodziny.

1.  Do celów niniejszego artykułu i z zastrzeżeniem jego przepisów, w skład członków rodziny, o których mowa w art. 2 ust. 9, wchodzi także rodzeństwo osoby korzystającej z ochrony międzynarodowej. Członkowie rodziny osoby korzystającej z ochrony międzynarodowej, którzy osobiście nie kwalifikują się do otrzymania takiej ochrony, mogą ubiegać się o zezwolenie na pobyt zgodnie z procedurami krajowymi w zakresie zgodnym z indywidualnym statusem prawnym członka rodziny.

Poprawka     137

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Państwa członkowskie mogą odmówić wydania zezwolenia na pobyt współmałżonka lub partnera stanu wolnego pozostającego w stałym związku, w przypadku gdy zostanie wykazane, że związek małżeński lub partnerski został zawarty wyłącznie w celu umożliwienia zainteresowanej osobie wjazdu lub pobytu w państwie członkowskim.

Poprawka    138

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję, niniejszy artykuł ma zastosowanie także do innych bliskich krewnych, którzy żyli wspólnie jako część rodziny w momencie opuszczenia kraju pochodzenia lub przed przybyciem osoby ubiegającej się o ochronę międzynarodową na terytorium państw członkowskich i którzy pozostawali wtedy całkowicie lub w głównej mierze na utrzymaniu osoby korzystającej z ochrony międzynarodowej.

6.  Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję, że niniejszy artykuł ma zastosowanie także do innych bliskich krewnych, którzy żyli wspólnie jako część rodziny w momencie opuszczenia kraju pochodzenia lub przed przybyciem osoby ubiegającej się o ochronę międzynarodową na terytorium państw członkowskich.

Poprawka     139

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Nie później niż 30 dni po przyznaniu ochrony międzynarodowej wydaje się zezwolenie na pobyt przy zastosowaniu jednolitego wzoru ustanowionego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1030/2002.

1.  Tak szybko jak to możliwe i w żadnym przypadku nie później niż 15 dni po przyznaniu ochrony międzynarodowej, wydaje się zezwolenie na pobyt przy zastosowaniu jednolitego wzoru ustanowionego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1030/2002.

a)  W przypadku osób, którym przyznano status uchodźcy, zezwolenie na pobyt jest wydawane na okres trzech lat, a następnie może być przedłużane o trzyletnie okresy.

W przypadku osób, którym przyznano ochronę międzynarodową, zezwolenie na pobyt jest wydawane na okres pięciu lat z możliwością przedłużenia o kolejne pięcioletnie okresy.

b)  W przypadku osób, którym przyznano status ochrony uzupełniającej, zezwolenie na pobyt jest wydawane na okres jednego roku, a następnie może być przedłużane o dwuletnie okresy.

 

Poprawka    140

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Zezwolenie na pobyt nie podlega przedłużeniu lub zostaje cofnięte w następujących przypadkach:

2.  Z zastrzeżeniem dyrektywy Rady 2003/109/WE zezwolenie na pobyt nie podlega przedłużeniu lub zostaje cofnięte w następujących przypadkach:

Poprawka    141

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  cofnięcia, pozbawienia lub odmowy przedłużenia przez właściwe organy ważności statusu uchodźcy danego obywatela państwa trzeciego zgodnie z art. 14 lub statusu ochrony uzupełniającej zgodnie z art. 20;

a)  cofnięcia statusu uchodźcy danego obywatela państwa trzeciego zgodnie z art. 14 lub statusu ochrony uzupełniającej zgodnie z art. 20;

Poprawka    142

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  zastosowania art. 23 ust. 2;

skreśla się

Poprawka    143

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo narodowe lub porządek publiczny.

c)  jeżeli wymagają tego istotne względy bezpieczeństwa narodowego lub porządku publicznego.

Poprawka    144

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Właściwe organy wydają osobom, którym przyznano status uchodźcy, dokumenty podróży, w formie określonej w wykazie do konwencji genewskiej, z minimalnymi zabezpieczeniami i danymi biometrycznymi określonymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2252/200445. Te dokumenty podróży są ważne przez co najmniej jeden rok.

1.  Właściwe organy wydają osobom, którym przyznano status uchodźcy, dokumenty podróży, w formie określonej w wykazie do konwencji genewskiej, z minimalnymi zabezpieczeniami i danymi biometrycznymi określonymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2252/200445. Te dokumenty podróży są ważne przez co najmniej pięć lat.

__________________

__________________

45 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie (Dz.U. L 385 z 29.12.2004, s. 1).

45 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie (Dz.U. L 385 z 29.12.2004, s. 1).

Poprawka    145

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Właściwe organy wydają dokumenty podróży z minimalnymi zabezpieczeniami i danymi biometrycznymi określonymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2252/2004 osobom, którym przyznano status ochrony uzupełniającej i które nie mogą otrzymać paszportu krajowego. Te dokumenty są ważne przez co najmniej jeden rok.

2.  Właściwe organy wydają dokumenty podróży z minimalnymi zabezpieczeniami i danymi biometrycznymi określonymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2252/2004 osobom, którym przyznano status ochrony uzupełniającej i które nie mogą otrzymać paszportu krajowego. Te dokumenty są ważne przez co najmniej pięć lat.

Poprawka     146

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie wydaje się, jeżeli sprzeciwiają się temu ważne względy bezpieczeństwa narodowego lub porządku publicznego.

3.  Dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie wydaje się, jeżeli sprzeciwiają się temu ważne względy bezpieczeństwa narodowego.

Poprawka     147

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Osoby korzystające z ochrony międzynarodowej mają swobodę przemieszczenia się na terytorium państwa członkowskiego, które udzieliło takiej ochrony, w tym prawo do wyboru swojego miejsca pobytu na tym terytorium, na takich samych warunkach i z tymi samymi ograniczeniami, jakie są przewidziane dla innych obywateli państw trzecich legalnie przebywających na tym terytorium i znajdujących się w porównywalnej sytuacji.

1.  Osoby korzystające z ochrony międzynarodowej mają swobodę przemieszczenia się na terytorium państwa członkowskiego, które udzieliło takiej ochrony, w tym prawo do wyboru swojego miejsca pobytu na tym terytorium, na takich samych warunkach i z tymi samymi ograniczeniami, jakie są przewidziane dla innych obywateli państw trzecich legalnie przebywających na tym terytorium.

Poprawka     148

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W granicach określonych przez zobowiązania międzynarodowe na osobę korzystającą z ochrony międzynarodowej, która otrzymuje niektóre określone świadczenia z zabezpieczenia społecznego lub świadczenia socjalne, mogą zostać nałożone warunki pobytu, o ile są one niezbędne do ułatwienia integracji osoby korzystającej z ochrony międzynarodowej w państwie członkowskim, które udzieliło ochrony.

skreśla się

Poprawka     149

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Osoby korzystające z ochrony międzynarodowej nie mają prawa zamieszkania w państwie członkowskim innym niż to, które udzieliło ochrony. Pozostaje to bez uszczerbku dla ich prawa do ubiegania się o zezwolenie na pobyt w innych państwach członkowskich i uzyskania takiego zezwolenia zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa unijnego i krajowego oraz dla ich prawa do swobodnego przemieszczenia się zgodnie z warunkami określonymi w art. 21 Konwencji wykonawczej do układu z Schengen.

1.  Osoby korzystające z ochrony międzynarodowej nie mają prawa zamieszkania w państwie członkowskim innym niż to, które udzieliło ochrony. Pozostaje to bez uszczerbku dla ich prawa do ubiegania się o zezwolenie na pobyt w innych państwach członkowskich i uzyskania takiego zezwolenia zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa unijnego, w tym z dyrektywą Rady 2009/50/WE1a, i prawa krajowego oraz dla ich prawa do swobodnego przemieszczenia się zgodnie z warunkami określonymi w art. 21 Konwencji wykonawczej do układu z Schengen.

 

_________________

 

1a Dyrektywa Rady 2009/50/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Dz.U. L 155 z 18.6.2009, s. 17).

Poprawka    150

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  warunków pracy, w tym wynagrodzenia i zwolnienia, godzin pracy, urlopów i dni wolnych od pracy oraz bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy;

a)  warunków pracy, w tym wynagrodzenia i zwolnienia, godzin pracy, urlopów i dni wolnych od pracy, urlopu ze względów rodzinnych oraz bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy;

Poprawka    151

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wolności stowarzyszania się i zrzeszania się oraz członkostwa w organizacjach reprezentujących pracowników lub pracodawców lub też we wszelkich organizacjach, których członkowie wykonują określony zawód, w tym w zakresie świadczeń przyznawanych przez takie organizacje;

b)  wolności stowarzyszania się i zrzeszania się oraz członkostwa w organizacjach reprezentujących pracowników lub pracodawców lub też we wszelkich organizacjach, których członkowie wykonują określony zawód, w tym w zakresie praw i świadczeń przyznawanych przez takie organizacje;

Poprawka    152

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  odnoszących się do zatrudnienia możliwości edukacji dla dorosłych, szkolenia zawodowego, w tym szkolenia podnoszącego kwalifikacje, i praktycznego doświadczenia zawodowego;

c)  edukacji i odnoszących się do zatrudnienia możliwości edukacji, szkolenia zawodowego, w tym szkolenia podnoszącego kwalifikacje, i praktycznego doświadczenia zawodowego;

Poprawka    153

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  usług doradztwa oferowanych przez biura zatrudnienia.

d)  usług doradztwa i monitorowania zawodowego oferowanych przez biura zatrudnienia.

Poprawka     154

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W stosownych przypadkach właściwe organy ułatwiają pełny dostęp do środków, o których mowa w ust. 2 lit. c) i d).

3.  Właściwe organy ułatwiają pełny dostęp do środków, o których mowa w ust. 2 lit. c) i d).

Poprawka     155

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Osoby dorosłe korzystające z ochrony międzynarodowej mają dostęp do ogólnego systemu edukacji, do dalszego szkolenia lub do przekwalifikowania na takich samych warunkach, jak obywatele państw trzecich legalnie przebywający w danym państwie członkowskim i znajdujący się w porównywalnej sytuacji.

2.  Osoby dorosłe korzystające z ochrony międzynarodowej mają dostęp do ogólnego systemu edukacji, do dalszego szkolenia lub do przekwalifikowania na takich samych warunkach jak obywatele państwa członkowskiego, które udzieliło im ochrony.

Poprawka    156

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dostęp do niektórych świadczeń socjalnych określonych w prawie krajowym może być uwarunkowany skutecznym udziałem osoby korzystającej z ochrony międzynarodowej w środkach integracyjnych.

Dostęp do niektórych świadczeń socjalnych określonych w prawie krajowym może być uwarunkowany skutecznym udziałem osoby korzystającej z ochrony międzynarodowej w środkach integracyjnych, pod warunkiem że odnośne środki integracyjne są łatwo dostępne, bezpłatne i uwzględniają szczególne potrzeby danej osoby korzystającej z ochrony międzynarodowej.

Poprawka    157

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W przypadku osób, którym przyznano status ochrony uzupełniającej, państwa członkowskie mogą ograniczyć świadczenia socjalne do świadczeń podstawowych.

skreśla się

Poprawka     158

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Osobom korzystającym z ochrony międzynarodowej o szczególnych potrzebach, takim jak kobiety w ciąży, osoby niepełnosprawne, ofiary tortur, gwałtu lub innych poważnych form przemocy psychicznej, fizycznej lub seksualnej oraz małoletnim, którzy padli ofiarą jakichkolwiek form wykorzystania, zaniedbania, eksploatacji, torturowania czy okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania lub ofiarą konfliktów zbrojnych zapewnia się odpowiednią opiekę zdrowotną, w tym w razie potrzeby leczenie zaburzeń psychicznych, na takich samych warunkach kwalifikowalności, jak obywatelom państwa członkowskiego, które udzieliło ochrony.

2.  Osobom korzystającym z ochrony międzynarodowej o szczególnych potrzebach, takim jak kobiety w ciąży, osoby niepełnosprawne, ofiary tortur, gwałtu lub innych poważnych form przemocy psychicznej, fizycznej lub seksualnej oraz małoletnim, którzy padli ofiarą jakichkolwiek form wykorzystania, zaniedbania, eksploatacji, torturowania czy okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania lub ofiarą konfliktów zbrojnych zapewnia się właściwą opiekę zdrowotną, w tym w razie potrzeby leczenie zaburzeń psychicznych, na takich samych warunkach kwalifikowalności, jak obywatelom państwa członkowskiego, które udzieliło ochrony.

Poprawka     159

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Tak szybko po udzieleniu ochrony międzynarodowej, jak to możliwe, a najpóźniej w terminie pięciu dni roboczych, zgodnie z art. 22 ust. 1 rozporządzenia (UE) xxx/xxx [rozporządzenie w sprawie procedur], właściwe organy podejmują konieczne środki, aby małoletnim bez opieki zapewnić przedstawicielstwo, sprawowane przez opiekuna prawnego lub w razie konieczności przez organizację odpowiedzialną za opiekę nad małoletnimi i ich dobro, lub by zapewnić innego rodzaju właściwe przedstawicielstwo, w tym przedstawicielstwo oparte na prawodawstwie lub orzeczeniu sądowym.

Jeżeli utrzymanie tego samego opiekuna, którego powołano po przybyciu małoletniego bez opieki na terytorium Unii, nie jest możliwe, tak szybko po udzieleniu ochrony międzynarodowej, jak to możliwe, lecz nie później niż w terminie pięciu dni, właściwe organy podejmują konieczne środki, aby małoletnim bez opieki zapewnić przedstawicielstwo, sprawowane przez opiekuna prawnego lub w razie konieczności przez organizację odpowiedzialną za opiekę nad małoletnimi i ich dobro, lub by zapewnić innego rodzaju właściwe przedstawicielstwo, w tym przedstawicielstwo oparte na prawodawstwie lub orzeczeniu sądowym.

Poprawka     160

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Państwa członkowskie zapewniają, aby opiekun nie musiał odpowiadać jednocześnie za nieproporcjonalną liczbę małoletnich bez opieki, co uniemożliwiłoby mu skuteczne wykonywanie zadań, a w żadnym przypadku liczba ta nie może przekraczać 20. Państwa członkowskie powołują podmioty lub osoby odpowiedzialne za monitorowanie w regularnych odstępach czasu, czy opiekunowie wypełniają swoje zadania w zadowalający sposób. Wyżej wspomniane podmioty lub osoby są również uprawnione do rozpatrywania skarg na opiekunów składanych przez małoletnich bez opieki. W tym celu małoletni bez opieki są informowani w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, przy użyciu jasnego i prostego języka, ustnie i za pomocą obrazów, w sposób przyjazny dziecku i w języku, który rozumieją, o tym, kim są te podmioty lub osoby, oraz w jaki sposób składać skargi na opiekunów z zachowaniem poufności i bezpieczeństwa.

Poprawka     161

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Wyznaczony opiekun ma obowiązek zapewnić, by małoletni miał dostęp do wszystkich praw wynikających w niniejszego rozporządzenia. Właściwe organy regularnie oceniają skuteczność wyznaczonego opiekuna.

2.  Wyznaczony opiekun ma obowiązek zapewnić, by małoletni miał dostęp do wszystkich praw wynikających w niniejszego rozporządzenia. Właściwe podmioty lub osoby oceniają skuteczność opiekuna w ciągu pierwszego miesiąca od jego powołania, a następnie w regularnych odstępach czasu.

Poprawka     162

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 3 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  w ośrodkach specjalizujących się w kwaterowaniu małoletnich;

c)  w otwartych ośrodkach specjalizujących się w kwaterowaniu małoletnich, które uwzględniają ich podatność na zagrożenia i zapewniają im bezpieczeństwo;

Poprawka     163

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 3 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  w innych miejscach zakwaterowania odpowiednich dla małoletnich.

d)  w otwartych miejscach zakwaterowania odpowiednich dla małoletnich, które uwzględniają ich podatność na zagrożenia i zapewniają im bezpieczeństwo.

Poprawka     164

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Jeżeli małoletni bez opieki otrzymał ochronę międzynarodową, a jeszcze nie rozpoczęto poszukiwania członków jego rodziny, właściwe organy rozpoczynają ich poszukiwanie jak najszybciej po udzieleniu ochrony międzynarodowej, dążąc jednocześnie do jak najlepszego zabezpieczenia interesów małoletniego. Jeżeli poszukiwania już się rozpoczęły, są w stosownych przypadkach kontynuowane. W przypadkach gdy może dojść do zagrożenia życia lub integralności fizycznej małoletniego lub jego bliskich krewnych, szczególnie jeżeli pozostali oni w kraju pochodzenia, należy zadbać o poufność gromadzenia, przetwarzania i obiegu informacji dotyczących tych osób. Osoby i organizacje pracujące z małoletnimi bez opieki objęte są właściwym szkoleniem ustawicznym dotyczącym praw i potrzeb małoletnich;

5.  Poszukiwania członków rodziny małoletniego bez opieki rozpoczynają się, gdy tylko małoletni złoży wniosek o ochronę międzynarodową. W przypadkach gdy może dojść do zagrożenia życia lub integralności fizycznej małoletniego lub jego bliskich krewnych, szczególnie jeżeli pozostali oni w kraju pochodzenia, należy zadbać o poufność gromadzenia, przetwarzania i obiegu informacji dotyczących tych osób, tak aby uniknąć zagrożenia dla ich bezpieczeństwa.

Poprawka     165

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Osoby i organizacje pracujące z małoletnimi bez opieki objęte są właściwym szkoleniem ustawicznym dotyczącym praw i potrzeb małoletnich; przestrzega się norm ochrony dzieci, o których mowa w art. 22 rozporządzenia (UE) xxx/xxx [rozporządzenie w sprawie procedur].

6.  Osoby i organizacje pracujące z małoletnimi bez opieki objęte są właściwym szkoleniem ustawicznym dotyczącym praw i potrzeb małoletnich; przestrzega się norm ochrony dzieci, o których mowa w art. 22 rozporządzenia (UE) xxx/xxx [rozporządzenie w sprawie procedur]. Jeżeli na opiekuna wyznaczona jest organizacja, wskazuje ona osobę odpowiedzialną za wypełnianie obowiązków opiekuna wobec małoletniego bez opieki zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Opiekun wypełnia swoje obowiązki zgodnie z zasadą najlepszego zabezpieczenia interesów dziecka, musi posiadać niezbędne do tego kwalifikacje i wiedzę fachową i nie może być karany za przestępstwa lub wykroczenia związane z dziećmi. Właściwe organy regularnie sprawdzają rejestr karny w odniesieniu do wyznaczonych opiekunów w celu stwierdzenia ewentualnych niezgodności z pełnioną przez opiekunów funkcją. Aby zapewnić dobro i rozwój społeczny małoletniego, osobę pełniącą funkcję opiekuna zastępuje się tylko wówczas, gdy jest to konieczne. Organizacje lub osoby, których interesy naruszają lub mogą naruszać interesy małoletniego bez opieki, nie mogą zostać wyznaczone na opiekunów.

Poprawka     166

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Osoby korzystające z ochrony międzynarodowej mają dostęp do zakwaterowania na warunkach równoważnych warunkom stosowanym wobec innych obywateli państw trzecich legalnie zamieszkujących na terytorium państw członkowskich i znajdujących się w porównywalnej sytuacji.

1.  Osoby korzystające z ochrony międzynarodowej mają dostęp do zakwaterowania na warunkach równoważnych warunkom stosowanym wobec obywateli państwa członkowskiego, które udzieliło ochrony.

Poprawka     167

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Krajowe praktyki rozpraszania osób korzystających z ochrony międzynarodowej wprowadza się w miarę możliwości bez dyskryminacji osób korzystających z ochrony międzynarodowej, zapewniając równość szans w zakresie dostępu do zakwaterowania.

2.  Krajowe praktyki rozpraszania osób korzystających z ochrony międzynarodowej wprowadza się bez dyskryminacji osób korzystających z ochrony międzynarodowej, zapewniając równość szans w zakresie dostępu do zakwaterowania.

Poprawka    168

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W celu ułatwienia integracji osób korzystających z ochrony międzynarodowej ze społeczeństwem osoby takie mają dostęp do środków integracyjnych zapewnianych przez państwa członkowskie, w szczególności do kursów językowych, programów kształtujących świadomość obywatelską i programów integracyjnych oraz do szkolenia zawodowego, uwzględniającego szczególne potrzeby tych osób.

1.  W celu wsparcia i ułatwienia integracji osób korzystających z ochrony międzynarodowej ze społeczeństwem osoby takie mają dostęp do środków integracyjnych zapewnianych przez państwa członkowskie, w szczególności do bezpłatnych i łatwo dostępnych programów kształtujących świadomość obywatelską i programów integracyjnych oraz do szkolenia zawodowego, uwzględniających szczególne potrzeby tych osób.

Poprawka    169

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Państwa członkowskie zapewniają osobom korzystającym z ochrony międzynarodowej dostęp do bezpłatnych kursów językowych od dnia, w którym przyznano im taką ochronę.

Poprawka    170

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W zależności od decyzji państwa członkowskiego udział w środkach integracyjnych może być obowiązkowy.

2.  W zależności od decyzji państwa członkowskiego udział w środkach integracyjnych może być obowiązkowy, pod warunkiem że odnośne środki integracyjne są łatwo dostępne, bezpłatne i uwzględniają szczególne potrzeby osoby korzystającej z ochrony międzynarodowej.

Poprawka    171

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Państwa członkowskie nie stosują środków karnych wobec osób objętych ochroną międzynarodową, które nie są w stanie uczestniczyć w środkach integracyjnych ze względu na okoliczności od nich niezależne lub ze względu na nieodpowiedni charakter danych środków integracyjnych.

Poprawka    172

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 42

skreśla się

Procedura komitetowa

 

1.  Komisję wspomaga komitet [ustanowiony w art. 58 xxx rozporządzenia (UE) XXX/XXX [rozporządzenie w sprawie procedur]]. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

 

2.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

 

3.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 8 rozporządzenia (UE) nr 182/2011 w związku z jego art. 5.

 

Poprawka    173

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 42a

 

Wykonywanie przekazanych uprawnień

 

1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

 

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 24, powierza się Komisji na okres dwóch lat od dnia [data wejścia w życie podstawowego aktu ustawodawczego] r. Komisja opracowuje sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień najpóźniej dziewięć miesięcy przed upływem okresu dwóch lat. Przekazanie uprawnień jest automatycznie przedłużane na okresy tej samej długości, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

 

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 24, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

 

4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa.

 

5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

 

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 24 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie [dwóch miesięcy] od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o [dwa miesiące] z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Poprawka    174

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp -1 (nowy)

Dyrektywa 2003/109/WE

Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1.  Artykuł 4 ust. 2 akapit trzeci dyrektywy 2003/109/WE otrzymuje następujące brzmienie:

 

„W odniesieniu do osób, którym przyznano ochronę międzynarodową, przy obliczaniu okresu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się okres pomiędzy datą złożenia wniosku, na podstawie którego przyznano tę ochronę międzynarodową, a datą przyznania zezwolenia na pobyt, o którym mowa w art. 26 rozporządzenia (UE).../... [rozporządzenie w sprawie kwalifikowania].”.

Poprawka     175

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 1

Dyrektywa 2003/109/WE

Artykuł 4 – ustęp 3a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3a.   W przypadku stwierdzenia, że osoba korzystająca z ochrony międzynarodowej przebywa w innym państwie członkowskim w niż to, które udzieliło jej ochrony międzynarodowej, i nie posiada prawa pobytu ani prawa do zamieszkania w tym innym państwie członkowskim zgodnie z odpowiednimi przepisami unijnymi lub krajowymi, okresu legalnego pobytu przed wystąpieniem tej sytuacji nie uwzględnia się przy obliczaniu okresu, o którym mowa w ust. 1.

3a.  W przypadku stwierdzenia, że osoba korzystająca z ochrony międzynarodowej przebywa w innym państwie członkowskim niż to, które udzieliło jej ochrony międzynarodowej, a władze tego państwa członkowskiego ustaliły, że osoba korzystająca z ochrony międzynarodowej przebywa lub zamieszkuje bez prawa pobytu lub prawa do zamieszkania w tym innym państwie członkowskim zgodnie z odpowiednimi przepisami unijnymi lub krajowymi przez więcej niż dwa tygodnie i bez poważnego i pilnego uzasadnienia, okresu legalnego pobytu przed wystąpieniem tej sytuacji nie uwzględnia się przy obliczaniu okresu, o którym mowa w ust. 1, chyba że osoba ta wykaże, iż przyczyną przeniesienia były okoliczności pozostające poza jej kontrolą.

 

Akapit pierwszy nie ma zastosowania do małoletnich bez opieki.

Poprawka     176

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 2

Dyrektywa 2003/109/WE

Artykuł 26a – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania art. 4 ust. 3a niniejszej dyrektywy najpóźniej [sześć miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia]. Państwa członkowskie niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję.

Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania art. 4 ust. 3a niniejszej dyrektywy najpóźniej [30 dni po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia]. Państwa członkowskie niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję.

Poprawka    177

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie stosuje się po [sześciu miesiącach od dnia jego wejścia w życie].

Niniejsze rozporządzenie stosuje się po [trzech miesiącach od dnia jego wejścia w życie].

(1)

Dz. C 75 z 10.3.2017, s. 97.

(2)

Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym


UZASADNIENIE

Proponowany przegląd wspólnego europejskiego systemu azylowego (WESA) dąży do udzielenia odpowiedzi na tendencje migracyjne ostatnich kilku lat oraz przybycie do Unii Europejskiej dużej liczby obywateli państw trzecich, z których wielu rzeczywiście wymaga ochrony międzynarodowej. Propozycja ponownej rewizji WESA w tak krótkim czasie po przyjęciu jego ostatniej reformy nie jest najlepszym sposobem zapewnienia pełnej operacyjności tego systemu i zakorzenienia go w krajowych strategiach politycznych i praktykach. Jednak należy skorzystać z możliwości zreformowania WESA w celu poprawy wspólnej polityki azylowej Unii, która to polityka powinna opierać się na prawdziwej solidarności oraz sprawiedliwym podziale obowiązków, dzięki stopniowemu przejściu do jednolitego międzynarodowego statusu ochrony ważnego w całej Unii, czego wymaga art. 78 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

W związku z tym sprawozdawczyni postrzega wniosek w sprawie przekształcenia dyrektywy w sprawie kwalifikowania w rozporządzenie jako okazję do poczynienia postępów na drodze do stopniowej, pozytywnej i „równającej w górę” harmonizacji norm stosowanych przy określaniu, czy dana osoba wymaga rzeczywiście ochrony międzynarodowej, oraz przy określaniu praw, jakie powinny takim osobom przysługiwać. W momencie, gdy system ten znajduje się pod presją, niezbędne jest potwierdzenie europejskiej tradycji azylowej opartej na konwencji genewskiej oraz wzmocnienie dodatkowych form ochrony, jakie Unia stopniowo opracowywała na podstawie wspólnych wartości.

Mając to na uwadze, sprawozdawczyni w szczególności zadbała o to, by orzecznictwo dwóch trybunałów europejskich, w Luksemburgu i Strasburgu, zostało odpowiednio uwzględnione w zmienianym akcie prawnym, np. w związku z prawami podstawowymi, jak i dorobkiem prawnym w zakresie niedyskryminacji. Sprawozdawczyni uwzględniła strategie polityczne i praktyki opracowane do tej pory przez państwa członkowskie na podstawie dyrektywy w sprawie kwalifikowania, a także dążyła do ich udoskonalenia.

Sprawozdawczyni w swoich wyborach politycznych odnośnie do tego sprawozdania kierowała się logiką polegającą na zbliżeniu dwóch statusów ochrony oraz na dalszej harmonizacji. Obecna praktyka w państwach członkowskich oraz samo pojęcie ochrony nie stanowią skutecznej podstawy do rozróżnienia dwóch statusów. W szczególności rzeczywistość pokazuje, że ochrona uzupełniająca jest oparta na nieuzasadnionym założeniu bardziej tymczasowego charakteru tej ochrony oraz jej ograniczonej skuteczności.

Ponadto sprawozdawczyni próbowała połączyć ochronę z integracją, a nie ze środkami karnymi, sprzyjając tym samym długotrwałej spójności społecznej i bezpieczeństwu dla wszystkich oraz zniechęcając do wtórnego przemieszczania się. Zaproponowane poprawki inspirowane są troską o przyszłe funkcjonowanie tego rozporządzenia w praktyce oraz o unikanie nakładania nadmiernych obciążeń na administracje państw członkowskich.

Zgodnie z tym sprawozdawczyni pragnie, by wprowadzić zmianę do zaproponowanego obowiązkowego przeglądu przyznanego statusu osoby korzystającej z ochrony międzynarodowej, zarówno w przypadku zmiany okoliczności w państwie pochodzenia, jak i w momencie odnowienia statusu. Chociaż sprawozdawczyni zgadza się z tym, że zmiany w kraju pochodzenia, oceniane w zharmonizowany sposób przez Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu, mogą mieć wpływ na potrzeby w zakresie ochrony, może okazać się, że systematyczny przegląd będzie wymagał dużych zasobów ze strony organów rozstrzygających państw członkowskich. Ponadto stałe podleganie takiej potencjalnej kontroli może negatywnie wpłynąć na perspektywy integracji osoby korzystającej z ochrony międzynarodowej w społeczeństwie przyjmującym. Sprawozdawczyni proponuje zatem, aby przegląd pozostał opcją dla państw członkowskich, a nie automatyczną i obowiązkową częścią statusu w zakresie azylu.

Sprawozdawca nie chciałby również, aby nowe przepisy UE prowadziły do ograniczenia długości zezwoleń na pobyt wydawanych obecnie przez państwa członkowskie osobom korzystającym z ochrony międzynarodowej na ich terytorium. W związku z tym proponuje zmianę nowego unijnego standardowego okresu ważności zezwolenia na pobyt zarówno dla uchodźców, jak i dla osób korzystających z ochrony uzupełniającej, w celu lepszego odzwierciedlenia obecnej praktyki na szczeblu krajowym oraz zapewnienia większej pewności prawa osobom korzystającym z tych środków. To z kolei ma na celu zachęcenie osób korzystających z ochrony do aktywnego życia i wniesienia tym samym wkładu w życie goszczących je społeczności.

Ponadto założeniem poprawek w tej kwestii jest zrównanie długości zezwolenia na pobyt dla uchodźców i osób korzystających z ochrony uzupełniającej. W istocie status ochrony uzupełniającej nie odpowiada potrzebie ochrony o bardziej tymczasowym charakterze, lecz jest po prostu inny, ponieważ nie wchodzi w zakres prawnej definicji i statusu uchodźcy. Choć osoby te nie są „uchodźcami” sensu stricto, to z powodu poważnego zagrożenia w kraju pochodzenia nie mogą do niego bezpiecznie wrócić i muszą odbudować swe życie w kraju, który zapewnia im „schronienie”. Istotne jest zatem i dla nich, i dla uchodźców, by dążyć do stworzenia ram prawnych, które wesprą integrację tych osób. Oprócz okresu ważności zezwolenia na pobyt, składając szereg poprawek, sprawozdawczyni kierowała się również logiką zbliżenia dwóch statusów ochrony.

Ochrona przed aktami prześladowania nie zawsze musi jednak oznaczać opuszczenia kraju. Sprawozdawczyni przyznaje, że w niektórych przypadkach „schronienie” można znaleźć w kraju pochodzenia, jeżeli źródłem prześladowania lub poważnej krzywdy jest państwo lub podmioty powiązane z państwem. Nakładanie na państwa członkowskie obowiązku znalezienia alternatywnego wariantu ochrony wewnętrznej po tym, jak organ rozstrzygający podejmie już decyzję, że wnioskodawca będzie w inny sposób potrzebował ochrony, jest pójściem o krok za daleko. Wariant ochrony wewnętrznej powinien pozostać, w określonych przypadkach, tylko rozwiązaniem opcjonalnym dla państw członkowskich, a nie obowiązkiem.

Podsumowując, poprawkom sprawozdawczyni przyświeca ogólny cel zapewnienia właściwego rozpoznawania osób potrzebujących ochrony i umożliwienia im korzystania z praw ułatwiających integrację, niezależnie od miejsca pobytu na terenie Unii. Sprawozdawczyni pragnie podkreślić, że reforma wspólnego europejskiego systemu azylowego ma na celu poprawę ochrony przyznawanej obywatelom państw trzecich znajdującym się w potrzebie, zgodnie z tradycją i wartościami UE. UE musi dbać o własne bezpieczeństwo, lecz obie kwestie idą ze sobą w parze – UE musi być bezpieczna, jeżeli ma pozostać miejscem schronienia dla tych, którzy uciekają przed konfliktami i barbarzyństwem, i starają się o ochronę. Nacisk na sankcje i możliwe nadużycia systemu może tylko wzmocnić ogólne poczucie braku bezpieczeństwa, zarówno u osób potrzebujących ochrony, jak i wśród obywateli UE. Należy wysłać pozytywny sygnał w obu kierunkach, tak aby obywatele państw trzecich, którzy niekoniecznie wybrali przyjazd do UE, mogli szybko poczuć się częścią społeczeństwa oferującego zarówno ochronę, jak i bezpieczeństwo. To właśnie chciałaby osiągnąć sprawozdawczyni dzięki swoim propozycjom.


ZAŁĄCZNIK: WYKAZ PODMIOTÓW LUB OSÓB, OD KTÓRYCH SPRAWOZDAWCZYNI OTRZYMAŁA INFORMACJE

Poniższy wykaz opracowano na zasadzie zupełnej dobrowolności, na wyłączną odpowiedzialność sprawozdawczyni. Przy sporządzaniu projektu sprawozdania sprawozdawczyni otrzymała informacje od następujących podmiotów lub osób:

Podmiot lub osoba

Międzynarodowe Przymierze Save the Children

Europejska Rada ds. Uchodźców i Wypędzonych (ECRE)

Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców

Meijers Committee (Stały Komitet Ekspertów ds. międzynarodowej imigracji, uchodźców i prawa karnego)

Eurocities, sieć głównych miast europejskich

ILGA-Europe

Grupa ds. Polityki Migracyjnej

Europejska Jezuicka Służba Uchodźcom

Ajda Mihelčič, Bruksela


OPINIA Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (8.5.2017)

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako osób korzystających z ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców lub osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz zakresu udzielanej ochrony oraz zmieniającego dyrektywę Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotyczącą statusu obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi

(COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Brando Benifei

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Proponowana reforma wspólnego europejskiego systemu azylowego ma na celu ukształtowanie bardziej zrównoważonej, sprawiedliwej i wszechstronnej unijnej polityki migracyjnej, opartej na zasadzie sprawiedliwego podziału odpowiedzialności i na zasadzie solidarności między państwami członkowskimi.

Pomimo działań politycznych i ustawodawczych przeprowadzonych w ostatnich latach na poziomie europejskim i na poziomie państw członkowskich z myślą o udzieleniu skutecznej odpowiedzi na kryzys uchodźczy, dopracowania wymaga nadal szereg aspektów warunkujących prawidłowe funkcjonowanie systemu azylowego. Utrzymują się różnice w szczególności w obrębie zasad i kryteriów przyznawania statusu uchodźcy i ochrony uzupełniającej, a także wskaźników przyznawania ochrony wśród poszczególnych państw członkowskich oraz zbioru praw i obowiązków przyznawanych osobom korzystającym z ochrony. Komisja proponuje uchylenie poprzedniej przekształconej wersji dyrektywy w sprawie kwalifikowania i zastąpienie jej rozporządzeniem, zwiększając w ten sposób możliwość zharmonizowania wspólnych instrumentów europejskich. Sprawozdawca uważa za niezmiernie ważne, by reformy w tej dziedzinie dążyły do osiągnięcia nadrzędnego celu poprawy obecnej sytuacji, co należy traktować jako krok w kierunku przyznania skutecznych praw osobom, które potrzebują ochrony, a nie jako tylko czysto funkcjonalną reorganizację administracyjną lub racjonalizację przepisów, praktyk i procedur.

W związku z tym możliwości integracji społecznej i integracji na rynku pracy osób korzystających z ochrony międzynarodowej w społeczeństwie przyjmującym ma kluczowe znaczenie.

W swoim projekcie opinii sprawozdawca proponuje poprawki mające na celu dopilnowanie, by przepisy UE zezwalały na maksymalne wykorzystanie potencjału takich możliwości integracji. W pierwszym rzędzie oznacza to zbliżenie praw przyznawanych uchodźcom i osobom korzystającym z ochrony uzupełniającej, jak ma to już miejsce w niektórych państwach członkowskich, ponieważ rozróżnienie takie jest często oparte na dyskusyjnym założeniu związanym z bardziej tymczasowym charakterem niezbędnej ochrony. W praktyce prowadzi to nie tylko do niepotrzebnych komplikacji administracyjnych, ale także do ryzyka bezpośrednio zagrażającego szansom tych osób na integrację, na przykład ze względu na zbyt krótki okres obowiązywania ich zezwoleń na pobyt lub pracę – okresy te są często nieodłącznie ze sobą związane – bądź ze względu na powiązanie przedłużenia zezwolenia na pobyt z przeglądem statusu ochrony, co wydaje się kosztowne i zbędne. Z podobnych przyczyn sprawozdawca proponuje skreślenie tekstu przewidującego, że państwa członkowskie mogą ograniczyć do świadczeń podstawowych pomoc socjalną dla osób korzystających z ochrony uzupełniającej.

Komisja dopuszcza, by państwa członkowskie decydowały, że uczestnictwo w środkach integracyjnych, takich jak kursy językowe, szkolenia zawodowe i inne działania związane z zatrudnieniem są obowiązkowe dla osób korzystających z ochrony międzynarodowej, tak aby ułatwić ich integrację ze społeczeństwem. Chociaż można to uznać za cenne narzędzie pozwalające przekształcić krótkoterminowe wyzwaniach w dziedzinie integracji w szansę dla społeczeństwa jako całości, jednocześnie należy uściślić, że środki takie muszą być bezpłatne, przystępne i łatwo dostępne, oraz muszą zawsze uwzględniać prawa i wartości osób korzystających z ochrony międzynarodowej. Niezbędne jest również dopilnowanie, by brak uczestnictwa lub częściowe uczestnictwo w tych środkach nigdy nie zagrażało statusowi ochrony danej osoby, ponieważ stanowiłoby to bezpośrednio pogwałcenie międzynarodowego prawa uchodźczego.

Ponadto sprawozdawca nie zgadza się z wybranym przez Komisję represyjnym podejściem do uregulowania przepływów wtórnych, uznając przy tym za bardziej odpowiednie wprowadzenie systemu możliwych zachęt do pozostania w państwie członkowskim, które przyznało ochronę.

POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Dyrektywa Rady 2011/95/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako beneficjentów ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców lub osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz zakresu udzielanej ochrony (wersja przekształcona) ma zostać poddana wielu istotnym zmianom. Aby zapewnić harmonizację i większą zbieżność decyzji azylowych oraz, w odniesieniu do zakresu ochrony międzynarodowej, aby ograniczyć zachęty do przemieszczania się wewnątrz Unii Europejskiej i zapewnić równe traktowanie osób korzystających z ochrony międzynarodowej, dyrektywę tę należy uchylić i zastąpić rozporządzeniem.

(1)  Dyrektywa Rady 2011/95/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako beneficjentów ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców lub osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz zakresu udzielanej ochrony (wersja przekształcona) ma zostać poddana wielu istotnym zmianom. Aby zapewnić harmonizację i większą zbieżność decyzji azylowych oraz, w odniesieniu do zakresu ochrony międzynarodowej, aby zachęcić osoby korzystające z ochrony międzynarodowej do pozostania w państwie członkowskim, które przyznało im tę ochronę, oraz zapewnić równe traktowanie osób korzystających z ochrony międzynarodowej, dyrektywę tę należy uchylić i zastąpić rozporządzeniem.

__________________

__________________

31 Dz.U. L 337 z 20.12.2011, s. 9.

31 Dz.U. L 337 z 20.12.2011, s. 9.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Wspólny europejski system azylowy oparty jest na wspólnych normach dotyczących procedur udzielania azylu, uznawania i ochrony oferowanej na szczeblu Unii, warunków przyjmowania i systemu określania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za osoby ubiegające się o azyl. Poczyniono znaczące postępy w stopniowym rozwoju wspólnego europejskiego systemu azylowego, nadal jednak istnieją znaczne różnice między państwami członkowskimi w zakresie stosowanych przez nie procedur, wskaźników przyznawania ochrony międzynarodowej, rodzaju przyznawanej ochrony oraz materialnych warunków przyjmowania i świadczeń zapewnianych osobom ubiegającym się o ochronę międzynarodową oraz korzystającym z takiej ochrony. Różnice te mają istotny wpływ na wtórne przepływy osób ubiegających się o ochronę międzynarodową i utrudniają osiągnięcie celu, jakim jest równe traktowanie wszystkich osób ubiegających się o ochronę, niezależnie od miejsca złożenia wniosku w UE.

(3)  Wspólny europejski system azylowy oparty jest na wspólnych normach dotyczących procedur udzielania azylu, uznawania i ochrony oferowanej na szczeblu Unii, warunków przyjmowania i systemu określania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za osoby ubiegające się o azyl. Poczyniono znaczące postępy w stopniowym rozwoju wspólnego europejskiego systemu azylowego, nadal jednak istnieją znaczne różnice między państwami członkowskimi w zakresie stosowanych przez nie procedur, wskaźników przyznawania ochrony międzynarodowej, rodzaju przyznawanej ochrony oraz materialnych warunków przyjmowania i świadczeń zapewnianych osobom ubiegającym się o ochronę międzynarodową oraz korzystającym z takiej ochrony. Różnice te – w połączeniu z dużą różnorodnością sytuacji makroekonomicznych i związanych z rynkiem pracy w poszczególnych państwach członkowskich – utrudniają osiągnięcie celu, jakim są znormalizowane warunki przyjmowania wszystkich osób ubiegających się o ochronę, niezależnie od miejsca złożenia wniosku w UE.

Poprawka     3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Aby wspólny europejski system azylowy, w tym system dubliński, mógł sprawnie funkcjonować, należy poczynić znaczne postępy w zakresie zbieżności krajowych systemów azylowych, ze szczególnym uwzględnieniem różnic dotyczących wskaźników przyznawania ochrony międzynarodowej i rodzajów przyznawanych statusów ochrony w poszczególnych państwach członkowskich. Należy ponadto wzmocnić przepisy w sprawie przeglądu statusu, aby zapewnić, że ochronę przyznaje się wyłącznie osobom, które jej potrzebują, i na okres, przez jaki jej potrzebują. Należy ponadto unikać różnicowania praktyk dotyczących okresu ważności zezwoleń na pobyt udzielanych osobom korzystającym z ochrony międzynarodowej oraz w dalszym ciągu doprecyzowywać i harmonizować prawa przyznawane tym osobom.

(5)  Aby wspólny europejski system azylowy, w tym system dubliński, mógł sprawnie funkcjonować, należy poczynić znaczne postępy w zakresie zbieżności krajowych systemów azylowych, w szczególności z uwzględnieniem różnic dotyczących wskaźników przyznawania ochrony międzynarodowej i rodzajów przyznawanych statusów ochrony w poszczególnych państwach członkowskich. Należy ponadto wzmocnić przepisy w sprawie przeglądu statusu, aby zapewnić, że ochronę przyznaje się wyłącznie osobom, które jej potrzebują, i na okres, przez jaki jej potrzebują. Należy ponadto unikać różnicowania praktyk dotyczących okresu ważności zezwoleń na pobyt udzielanych osobom korzystającym z ochrony międzynarodowej oraz w dalszym ciągu doprecyzowywać i harmonizować prawa przyznawane tym osobom.

Poprawka     4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Konieczne jest zatem rozporządzenie zapewniające wyższy poziom harmonizacji w całej Unii oraz większą pewność prawa i przejrzystość.

(6)  Konieczne jest zatem rozporządzenie zapewniające wyższy poziom szybszej harmonizacji w całej Unii oraz większą pewność prawa i przejrzystość.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Dalsze zbliżenie przepisów dotyczących uznawania oraz zakresu statusu uchodźcy i ochrony uzupełniającej powinno też pomóc ograniczyć wtórne przepływy osób ubiegających się o ochronę międzynarodową i osób korzystających z tej ochrony między państwami członkowskimi, spowodowane różnicami między krajowymi środkami prawnymi przyjętymi w celu wdrożenia dyrektywy w sprawie kwalifikowania, zastąpionej niniejszym rozporządzeniem.

(8)  Dalsze zbliżenie przepisów dotyczących uznawania oraz zakresu statusu uchodźcy i ochrony uzupełniającej powinno też pomóc ograniczyć wtórne przepływy osób ubiegających się o ochronę międzynarodową i osób korzystających z tej ochrony między państwami członkowskimi, a także doprowadzić do osiągnięcia wysokich norm ochrony w całej Unii.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Osobom przesiedlanym należy przyznawać ochronę międzynarodową. Należy w związku z tym stosować przepisy niniejszego rozporządzenia dotyczące zakresu ochrony międzynarodowej, w tym przepisy mające na celu ograniczenie wtórnych przepływów osób ubiegających się o ochronę międzynarodową.

(10)  Osobom przesiedlanym należy przyznawać ochronę międzynarodową. Należy w związku z tym stosować przepisy niniejszego rozporządzenia dotyczące zakresu ochrony międzynarodowej.

Poprawka     7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej („Karta”). Celem niniejszego rozporządzenia jest w szczególności zapewnienie pełnego poszanowania godności ludzkiej i prawa do azylu dla osób ubiegających się o azyl oraz towarzyszących im członków ich rodzin oraz wspieranie stosowania artykułów Karty dotyczących godności ludzkiej, poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, wolności wypowiedzi i informacji, prawa do nauki, wolności wyboru zawodu i prawa do podejmowania pracy, wolności prowadzenia działalności gospodarczej, prawa do azylu, niedyskryminacji, praw dziecka, zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia; rozporządzenie powinno zatem zostać odpowiednio wdrożone.

(11)  Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami uznanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej („Karta”), Konwencji z 1950 r. o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Europejskiej karcie społecznej z 1961 r., Powszechnej deklaracji praw człowieka z 1948 r. oraz Konwencji z 1951 r. dotyczącej statusu uchodźców i załączonym do niej protokole. Celem niniejszego rozporządzenia jest w szczególności zapewnienie pełnego poszanowania godności ludzkiej i prawa do azylu dla osób ubiegających się o azyl oraz towarzyszących im członków ich rodzin oraz wspieranie stosowania artykułów Karty dotyczących godności ludzkiej, poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, wolności wypowiedzi i informacji, prawa do nauki, wolności wyboru zawodu i prawa do podejmowania pracy, wolności prowadzenia działalności gospodarczej, prawa do azylu, niedyskryminacji, praw dziecka, korzystania z praw społecznych, w tym zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia; rozporządzenie powinno zatem zostać odpowiednio wdrożone.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Należy wykorzystać zasoby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, by odpowiednio wesprzeć wysiłki państw członkowskich we wdrażaniu norm określonych w rozporządzeniu, w szczególności tych państw członkowskich, których systemy azylowe znajdują się pod szczególną i niewspółmierną presją, zwłaszcza ze względu na ich położenie geograficzne lub sytuację demograficzną.

(13)  Należy wykorzystać zasoby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, by odpowiednio wesprzeć wysiłki państw członkowskich we wdrażaniu norm określonych w niniejszym rozporządzeniu, w szczególności dotyczących wspierania trwałej integracji osób korzystających z ochrony międzynarodowej, oraz by zapewniać wsparcie tym państwom członkowskim, które borykają się z wyzwaniami w ramach swoich systemów azylowych, zwłaszcza ze względu na ich warunki społeczne, geograficzne lub demograficzne. W związku z powyższym należy udostępnić władzom lokalnym i regionalnym oraz organizacjom międzynarodowym i organizacjom społeczeństwa obywatelskiego odpowiednie finansowanie, w tym przez umożliwienie władzom lokalnym i regionalnym bardziej bezpośredniego i skutecznego dostępu do Funduszu Azylu, Migracji i Integracji ora innych funduszy w związku z działaniami, które podlegają bezpośrednio ich odpowiedzialności.

Poprawka     9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Przy stosowaniu niniejszego rozporządzenia sprawą nadrzędną powinno być „najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka” zgodnie z konwencją Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka z 1989 r. Przy ocenie sposobu jak najlepszego zabezpieczenia interesów dziecka organy państw członkowskich powinny w szczególności należycie uwzględniać zasadę jedności rodziny, dobro i rozwój społeczny małoletniego, względy bezpieczeństwa i ochrony oraz opinię małoletniego, stosownie do jego wieku i dojrzałości.

(15)  Przy stosowaniu niniejszego rozporządzenia sprawą nadrzędną powinno być „najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka” zgodnie z konwencją Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka z 1989 r. Przy ocenie sposobu jak najlepszego zabezpieczenia interesów dziecka organy państw członkowskich powinny w szczególności należycie uwzględniać zasadę jedności rodziny, dobro i rozwój społeczny małoletniego, jego pochodzenie kulturowe i umiejętności językowe, względy bezpieczeństwa i ochrony oraz opinię małoletniego, stosownie do jego wieku i dojrzałości.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29)  Zgodnie z odpowiednim orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, oceniając wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej, właściwe organy państw członkowskich powinny stosować metody oceny wiarygodności osoby ubiegającej się o taką ochronę w sposób zapewniający poszanowanie praw jednostki gwarantowanych przez Kartę, w szczególności prawa do godności ludzkiej oraz poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. W szczególności w przypadku homoseksualizmu indywidualna ocena wiarygodności osoby ubiegającej się o ochronę międzynarodową nie powinna opierać się na stereotypowych pojęciach dotyczących osób homoseksualnych, a osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową nie powinna być poddawana szczegółowym przesłuchaniom ani testom dotyczącym jej praktyk seksualnych.

(29)  Zgodnie z odpowiednim orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, oceniając wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej, właściwe organy państw członkowskich powinny stosować metody oceny wiarygodności osoby ubiegającej się o taką ochronę w sposób zapewniający poszanowanie praw jednostki gwarantowanych przez Kartę, w szczególności prawa do godności ludzkiej oraz poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. W szczególności w przypadku orientacji seksualnej i tożsamości płciowej indywidualna ocena wiarygodności osoby ubiegającej się o ochronę międzynarodową nie powinna opierać się na stereotypowych pojęciach dotyczących orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, a osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową nie powinna być poddawana szczegółowym przesłuchaniom ani testom dotyczącym jej praktyk seksualnych. Ponadto właściwe organy krajowe nie powinny uznawać, że oświadczenia osoby ubiegającej się o ochronę międzynarodową są niewiarygodne tylko na podstawie faktu, że osoba ubiegająca się o ochronę nie odniosła się w swoim początkowym szczegółowym opisie prześladowań, jakich ofiarą padła, do swojej orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, ekspresji płciowej lub cech płciowych.

Poprawka     11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34)  Dla celów oceny poważnej krzywdy, która może kwalifikować osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową do ochrony uzupełniającej, zgodnie z odpowiednim orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości pojęcie „przemocy nieselektywnej” powinno obejmować przemoc, która może objąć dane osoby niezależnie od ich osobistych okoliczności.

(34)  Dla celów oceny poważnej krzywdy, która może kwalifikować osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową do ochrony uzupełniającej, zgodnie z odpowiednim orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka pojęcie „przemocy nieselektywnej” powinno obejmować przemoc, która może objąć dane osoby niezależnie od ich osobistych okoliczności. Czynniki, które mają być brane pod uwagę przy określaniu, czy zaistniała przemoc nieselektywna, mogą obejmować agresję zewnętrzną, okupację, obcą dominację, konflikty wewnętrzne, poważne naruszenia praw człowieka lub wydarzenia poważnie zakłócające porządek publiczny w całym kraju pochodzenia lub na części jego terytorium.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(37)  Zezwolenie na pobyt i dokumenty podróży wydawane osobom korzystającym z ochrony międzynarodowej po raz pierwszy lub odnawiane po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia powinny być zgodne z zasadami określonymi odpowiednio w rozporządzeniu (WE) nr 1030/2002 i rozporządzeniu Rady (WE) nr 2252/2004.

(37)  Zezwolenie na pobyt i dokumenty podróży wydawane osobom korzystającym z ochrony międzynarodowej po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia powinny być zgodne z zasadami określonymi odpowiednio w rozporządzeniu (WE) nr 1030/2002 i rozporządzeniu Rady (WE) nr 2252/2004.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 39

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(39)  Aby stwierdzić, czy osoby korzystające z ochrony międzynarodowej nadal potrzebują tej ochrony, organy rozstrzygające powinny dokonać przeglądu przyznanego statusu podczas przedłużania zezwolenia na pobyt, po raz pierwszy w przypadku uchodźców i po raz pierwszy w przypadku osób korzystających z ochrony uzupełniającej, a także w przypadku wystąpienia istotnej zmiany sytuacji w kraju pochodzenia osoby korzystającej z ochrony międzynarodowej wskazanej we wspólnej analizie i wytycznych dotyczących sytuacji w kraju pochodzenia, sporządzanych na szczeblu unijnym przez Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu oraz europejskie sieci informacji o krajach pochodzenia zgodnie z art. 8 i 10 rozporządzenia37.

(39)  Aby stwierdzić, czy osoby korzystające z ochrony międzynarodowej nadal jej potrzebują, organy rozstrzygające mogą dokonać przeglądu przyznanego statusu w przypadku wystąpienia istotnej zmiany sytuacji w kraju pochodzenia osoby korzystającej z ochrony międzynarodowej wskazanej we wspólnej analizie i wytycznych dotyczących sytuacji w kraju pochodzenia, sporządzanych na szczeblu unijnym przez Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu oraz europejskie sieci informacji o krajach pochodzenia zgodnie z art. 8 i 10 rozporządzenia37 .

_________________

_________________

37 COM(2016)271 final.

37 COM(2016)271 final.

Poprawka     14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(41)  W przypadku pozbawienia statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej datę rozpoczęcia stosowania decyzji, w której organ rozstrzygający państwa członkowskiego cofa nadany danej osobie status, pozbawia go lub odmawia przedłużenia ważności tego statusu, należy odroczyć o odpowiedni okres czasu po przyjęciu, aby umożliwić danemu obywatelowi państwa trzeciego lub bezpaństwowcowi ubieganie się o pobyt na innych podstawach niż te, które uzasadniały przyznanie ochrony międzynarodowej, na przykład ze względów rodzinnych lub powodów związanych z zatrudnieniem lub kształceniem, zgodnie z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi.

(41)  W przypadku pozbawienia statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej datę rozpoczęcia stosowania decyzji, w której organ rozstrzygający państwa członkowskiego cofa nadany danej osobie status, pozbawia go lub odmawia przedłużenia ważności tego statusu, należy odroczyć o odpowiedni okres czasu po przyjęciu, aby umożliwić danemu obywatelowi państwa trzeciego lub bezpaństwowcowi ubieganie się o pobyt na innych podstawach niż te, które uzasadniały przyznanie ochrony międzynarodowej, na przykład ze względów rodzinnych, medycznych lub powodów związanych z zatrudnieniem lub kształceniem, zgodnie z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi.

Poprawka     15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(43)  Aby zapobiegać wtórnym przepływom osób ubiegających się o ochronę międzynarodową w Unii Europejskiej, w przypadku stwierdzenia, że osoby korzystające z ochrony międzynarodowej przebywają w innym państwie członkowskim w niż to, które udzieliło im ochrony międzynarodowej, oraz nie spełniają warunków pobytu lub zamieszkania, osoby te powinny zostać przyjęte z powrotem przez odpowiedzialne państwo członkowskie zgodnie z procedurą przewidzianą w rozporządzeniu41.

(43)  Aby zniechęcać osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową w Unii Europejskiej do wtórnych przepływów, w przypadku stwierdzenia, że osoby korzystające z ochrony międzynarodowej przebywają w innym państwie członkowskim w niż to, które udzieliło im ochrony międzynarodowej, oraz nie spełniają warunków pobytu lub zamieszkania, osoby te powinny zostać przyjęte z powrotem przez odpowiedzialne państwo członkowskie zgodnie z procedurą przewidzianą w rozporządzeniu41.

_________________

_________________

41 Rozporządzenie (UE) xxx/xxxx [nowe rozporządzenie dublińskie].

41 Rozporządzenie (UE) xxx/xxxx [nowe rozporządzenie dublińskie].

Poprawka     16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 44

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(44)  Aby przeciwdziałać wtórnym przepływom osób ubiegających się o ochronę międzynarodową w Unii Europejskie, dyrektywę 2003/109/WE o pobycie długoterminowym należy zmienić, tak aby 5-letni okres, po którym osoby korzystające z ochrony międzynarodowej mogą uzyskać status rezydenta długoterminowego, zaczynał się od nowa za każdym razem po stwierdzeniu, że osoba korzystająca z ochrony międzynarodowej przebywa w innym państwie członkowskim niż to, które udzieliło jej ochrony międzynarodowej, i nie posiada prawa pobytu ani prawa do zamieszkania w tym innym państwie członkowskim zgodnie z odpowiednimi przepisami unijnymi lub krajowymi.

skreśla się

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(47)  W granicach określonych przez zobowiązania międzynarodowe przyznanie świadczeń dotyczących dostępu do zatrudnienia i zabezpieczenia społecznego wymaga uprzedniego wydania zezwolenia na pobyt.

(47)  W granicach określonych przez zobowiązania międzynarodowe przyznanie świadczeń dotyczących dostępu do zatrudnienia i zabezpieczenia społecznego może wymagać uprzedniego wydania zezwolenia na pobyt.

Poprawka     18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 48

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(48)  Właściwe organy mogą ograniczyć dostęp do zatrudnienia lub samozatrudnienia w przypadku stanowisk obejmujących wykonywanie władzy publicznej i odpowiedzialność za ochronę ogólnych interesów państwa lub innych organów publicznych. W ramach korzystania ze swojego prawa do równego traktowania w zakresie członkostwa w organizacjach reprezentujących pracowników lub wykonywania określonego zawodu, osoby korzystające z ochrony międzynarodowej również mogą zostać wyłączone z udziału w zarządzaniu podmiotami prawa publicznego oraz ze sprawowania urzędów regulowanych prawem publicznym.

(48)  Właściwe organy mogą ograniczyć dostęp do zatrudnienia lub samozatrudnienia w przypadku stanowisk obejmujących wykonywanie władzy publicznej i odpowiedzialność za ochronę ogólnych interesów państwa lub innych organów publicznych.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 49

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(49)  Aby osoby korzystające z ochrony międzynarodowej mogły skutecznie korzystać z praw i świadczeń określonych w niniejszym rozporządzeniu, należy uwzględnić ich specyficzne potrzeby i szczególne trudności integracyjne, którym muszą sprostać, oraz ułatwić im dostęp do praw związanych z integracją, w szczególności w zakresie związanych z zatrudnieniem możliwości kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostępu do procedur uznawania zagranicznych dyplomów, świadectw i innych dowodów formalnych kwalifikacji, w szczególności z powodu braku dokumentacji oraz niemożliwości poniesienia kosztów związanych z procedurami uznawania.

(49)  Aby osoby korzystające z ochrony międzynarodowej mogły skutecznie korzystać z praw i świadczeń określonych w niniejszym rozporządzeniu, należy uwzględnić ich specyficzne potrzeby i szczególne trudności integracyjne, którym muszą sprostać, oraz ułatwić im dostęp do praw i środków związanych z integracją, w szczególności w zakresie możliwości edukacji i związanych z zatrudnieniem możliwości kształcenia, szkolenia zawodowego oraz dostępu do procedur uznawania zagranicznych dyplomów, świadectw i innych dowodów formalnych kwalifikacji, w szczególności z powodu braku dokumentacji oraz niemożliwości poniesienia kosztów związanych z procedurami uznawania.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 50

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(50)  Osobom korzystającym w ochrony międzynarodowej należy zapewnić równe traktowanie z obywatelami państwa członkowskiego udzielającego ochrony w zakresie zabezpieczenia społecznego.

(50)  Względem osób korzystających z ochrony międzynarodowej w zakresie zabezpieczenia społecznego należy stosować zasadę równego traktowania i niedyskryminacji w stosunku do obywateli państwa członkowskiego udzielającego ochrony.

Poprawka     21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 51

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(51)  Ponadto, w szczególności w celu uniknięcia trudności socjalnych, osobom korzystającym w ochrony międzynarodowej należy zapewnić brak dyskryminacji w zakresie świadczeń socjalnych. W przypadku osób korzystających z ochrony uzupełniającej państwom członkowskim należy jednak przyznać pewną elastyczność, aby miały możliwość ograniczenia takiej pomocy do świadczeń podstawowych, które powinny obejmować przynajmniej zapewnienie minimalnego dochodu, pomoc w przypadku choroby oraz pomoc dla kobiet w ciąży i osób wychowujących dzieci w takim zakresie, w jakim świadczenia takie przyznawane są obywatelom danego państwa członkowskiego zgodnie z prawem krajowym. Aby ułatwić integrację, zarówno w przypadku uchodźców, jak i osób korzystających w ochrony uzupełniającej, państwa członkowskie powinny też mieć możliwość uwarunkowania dostępu do niektórych rodzajów świadczeń socjalnych określonych w prawie krajowym skutecznym udziałem danej osoby korzystającej z ochrony międzynarodowej w środkach integracyjnych.

(51)  Ponadto, w szczególności w celu uniknięcia trudności socjalnych oraz ułatwienia integracji osób korzystających z ochrony międzynarodowej, należy zapewnić im brak dyskryminacji w zakresie świadczeń socjalnych i pomocy prawnej.

Poprawka     22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 52

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(52)  Osobom korzystającym z ochrony międzynarodowej należy zapewnić dostęp do opieki zdrowotnej, zarówno w zakresie zdrowia fizycznego, jak i psychicznego.

(52)  Osobom korzystającym z ochrony międzynarodowej należy zapewnić dostęp do opieki zdrowotnej, zarówno w zakresie zdrowia fizycznego, jak i psychicznego, w tym zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego.

Poprawka     23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 52 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(52a)  Osoby korzystające z ochrony międzynarodowej powinny również mieć dostęp do towarów i usług oraz dostaw towarów i świadczenia usług udostępnianych powszechnie, w tym do usług informacyjnych i doradczych świadczonych przez urzędy pracy.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 53

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(53)  W celu ułatwienia integracji osób korzystających z ochrony międzynarodowej ze społeczeństwem należy zapewnić takim osobom dostęp do środków integracyjnych, których warunki określane są przez państwa członkowskie. W zależności od decyzji państwa członkowskiego udział w środkach integracyjnych, na przykład kursach językowych, programach kształtujących świadomość obywatelską, szkoleniu zawodowym i innych kursach związanych z zatrudnieniem, może być obowiązkowy.

(53)  W celu ułatwienia integracji osób korzystających z ochrony międzynarodowej ze społeczeństwem należy zapewnić takim osobom bezpłatny i skuteczny dostęp do środków integracyjnych, których warunki określane są przez państwa członkowskie. W zależności od decyzji państwa członkowskiego udział w środkach integracyjnych, na przykład kursach językowych, programach kształtujących świadomość obywatelską, szkoleniu zawodowym i innych kursach związanych z zatrudnieniem, może być obowiązkowy, pod warunkiem że te środki integracyjne są łatwo dostępne i bezpłatne. Udział w tych środkach nie powinien nigdy naruszać praw i obowiązków ustanowionych niniejszym rozporządzeniem ani stanowić podstawy do przeglądu, cofnięcia, pozbawienia, odmowy lub odmowy przedłużenia statusu uchodźcy lub statusu ochrony uzupełniającej. Wszelkie ustanowione przez państwa członkowskie w prawie krajowym sankcje związane z nieuczęszczaniem na obowiązkowe zajęcia integracyjne powinny być zawsze proporcjonalne.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  podczas przedłużania, po raz pierwszy, zezwolenia na pobyt wydanego uchodźcy.

skreśla się

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  podczas przedłużania, po raz pierwszy i drugi, zezwolenia na pobyt wydanego osobie korzystającej z ochrony uzupełniającej.

skreśla się

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W granicach określonych przez zobowiązania międzynarodowe przyznanie świadczeń dotyczących dostępu do zatrudnienia i zabezpieczenia społecznego wymaga uprzedniego wydania zezwolenia na pobyt.

3.  W granicach określonych przez zobowiązania międzynarodowe przyznanie świadczeń dotyczących dostępu do zatrudnienia i zabezpieczenia społecznego może wymagać uprzedniego wydania zezwolenia na pobyt.

Poprawka     28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Stosując przepisy niniejszego rozdziału, uwzględnia się specyficzną sytuację osób o szczególnych potrzebach, takich tak małoletni, małoletni bez opieki, osoby niepełnosprawne, osoby starsze, kobiety w ciąży, rodzice samotnie wychowujący małoletnie dzieci, ofiary handlu ludźmi, osoby z zaburzeniami psychicznymi i ofiary tortur, gwałtu lub innych poważnych form przemocy psychicznej, fizycznej lub seksualnej, pod warunkiem że po indywidualnej ocenie ich sytuacji uznano je za mające szczególne potrzeby.

4.  Stosując przepisy niniejszego rozdziału, uwzględnia się specyficzną sytuację osób o szczególnych potrzebach, takich tak małoletni, małoletni bez opieki, osoby niepełnosprawne, osoby starsze, kobiety w ciąży, rodzice samotnie wychowujący dzieci, ofiary handlu ludźmi, osoby z zaburzeniami psychicznymi i ofiary tortur, gwałtu lub innych poważnych form przemocy psychicznej, fizycznej lub seksualnej, pod warunkiem że po indywidualnej ocenie ich sytuacji uznano je za mające szczególne potrzeby.

Poprawka     29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Właściwe organy dostarczają osobom korzystającym z ochrony międzynarodowej informacji na temat praw i obowiązków związanych ze statusem uchodźcy lub statusem ochrony uzupełniającej niezwłocznie po przyznaniu danego statusu. Informacji tych udziela się w języku, który osoba korzystająca z ochrony międzynarodowej rozumie lub co do którego można racjonalnie przypuszczać, że go rozumie; informacje te zawierają wyraźne odniesienia do konsekwencji niewywiązywania się z obowiązków określonych w art. 28 dotyczącym przemieszczania się w obrębie Unii.

Właściwe organy dostarczają osobom korzystającym z ochrony międzynarodowej informacji na temat praw i obowiązków związanych ze statusem uchodźcy lub statusem ochrony uzupełniającej niezwłocznie po przyznaniu danego statusu. Informacji tych udziela się na piśmie, w języku, który osoba korzystająca z ochrony międzynarodowej rozumie; informacje te zawierają wyraźne odniesienia do konsekwencji niewywiązywania się z obowiązków określonych w art. 29 dotyczącym przemieszczania się w obrębie Unii.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – akapit 1 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  W przypadku osób, którym przyznano status uchodźcy, zezwolenie na pobyt jest wydawane na okres trzech lat, a następnie może być przedłużane o trzyletnie okresy.

a)  W przypadku osób, którym przyznano status uchodźcy, zezwolenie na pobyt jest wydawane na okres pięciu lat, a następnie może być przedłużane o pięcioletnie okresy.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 1 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  W przypadku osób, którym przyznano status ochrony uzupełniającej, zezwolenie na pobyt jest wydawane na okres jednego roku, a następnie może być przedłużane o dwuletnie okresy.

b)  W przypadku osób, którym przyznano status ochrony uzupełniającej, zezwolenie na pobyt jest wydawane na okres pięciu lat, a następnie może być przedłużane o pięcioletnie okresy.

Poprawka     32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Osoby korzystające z ochrony międzynarodowej mają swobodę przemieszczenia się na terytorium państwa członkowskiego, które udzieliło takiej ochrony, w tym prawo do wyboru swojego miejsca pobytu na tym terytorium, na takich samych warunkach i z tymi samymi ograniczeniami, jakie są przewidziane dla innych obywateli państw trzecich legalnie przebywających na tym terytorium i znajdujących się w porównywalnej sytuacji.

1.  Osoby korzystające z ochrony międzynarodowej mają swobodę przemieszczenia się na terytorium państwa członkowskiego, które udzieliło takiej ochrony, w tym prawo do wyboru swojego miejsca pobytu na tym terytorium, na takich samych warunkach i z tymi samymi ograniczeniami, jakie są przewidziane dla innych obywateli państw trzecich legalnie przebywających na tym terytorium.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 2 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  warunków pracy, w tym wynagrodzenia i zwolnienia, godzin pracy, urlopów i dni wolnych od pracy oraz bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy;

a)  warunków pracy, w tym wynagrodzenia i zwolnienia, godzin pracy, urlopów i dni wolnych od pracy, urlopu ze względów rodzinnych oraz bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy;

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wolności stowarzyszania się i zrzeszania się oraz członkostwa w organizacjach reprezentujących pracowników lub pracodawców lub też we wszelkich organizacjach, których członkowie wykonują określony zawód, w tym w zakresie świadczeń przyznawanych przez takie organizacje;

b)  wolności stowarzyszania się i zrzeszania się oraz członkostwa w organizacjach reprezentujących pracowników lub pracodawców lub też we wszelkich organizacjach, których członkowie wykonują określony zawód, w tym w zakresie praw i świadczeń przyznawanych przez takie organizacje;

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  odnoszących się do zatrudnienia możliwości edukacji dla dorosłych, szkolenia zawodowego, w tym szkolenia podnoszącego kwalifikacje, i praktycznego doświadczenia zawodowego;

c)  edukacji i odnoszących się do zatrudnienia możliwości edukacji, szkolenia zawodowego, w tym szkolenia podnoszącego kwalifikacje, i praktycznego doświadczenia zawodowego;

Poprawka     36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  usług doradztwa oferowanych przez biura zatrudnienia.

d)  usług doradztwa i monitorowania zawodowego oferowanych przez biura zatrudnienia.

Poprawka     37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W stosownych przypadkach właściwe organy ułatwiają pełny dostęp do środków, o których mowa w ust. 2 lit. c) i d).

3.  Właściwe organy ułatwiają pełny dostęp do środków, o których mowa w ust. 2 lit. c) i d).

Poprawka     38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Osoby dorosłe korzystające z ochrony międzynarodowej mają dostęp do ogólnego systemu edukacji, do dalszego szkolenia lub do przekwalifikowania na takich samych warunkach, jak obywatele państw trzecich legalnie przebywający w danym państwie członkowskim i znajdujący się w porównywalnej sytuacji.

2.  Osoby dorosłe korzystające z ochrony międzynarodowej mają dostęp do ogólnego systemu edukacji, do dalszego szkolenia lub do przekwalifikowania na takich samych warunkach, jak obywatele.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dostęp do niektórych świadczeń socjalnych określonych w prawie krajowym może być uwarunkowany skutecznym udziałem osoby korzystającej z ochrony międzynarodowej w środkach integracyjnych.

Dostęp do niektórych świadczeń socjalnych określonych w prawie krajowym może być uwarunkowany skutecznym udziałem osoby korzystającej z ochrony międzynarodowej w środkach integracyjnych, które mają być bezpłatne, przystępne i łatwo dostępne.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W przypadku osób, którym przyznano status ochrony uzupełniającej, państwa członkowskie mogą ograniczyć świadczenia socjalne do świadczeń podstawowych.

skreśla się

Poprawka     41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Osobom korzystającym z ochrony międzynarodowej o szczególnych potrzebach, takim jak kobiety w ciąży, osoby niepełnosprawne, ofiary tortur, gwałtu lub innych poważnych form przemocy psychicznej, fizycznej lub seksualnej oraz małoletnim, którzy padli ofiarą jakichkolwiek form wykorzystania, zaniedbania, eksploatacji, torturowania czy okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania lub ofiarą konfliktów zbrojnych zapewnia się odpowiednią opiekę zdrowotną, w tym w razie potrzeby leczenie zaburzeń psychicznych, na takich samych warunkach kwalifikowalności, jak obywatelom państwa członkowskiego, które udzieliło ochrony.

2.  Osobom korzystającym z ochrony międzynarodowej o szczególnych potrzebach, takim jak kobiety w ciąży, osoby niepełnosprawne, ofiary tortur, gwałtu lub innych poważnych form przemocy psychicznej, fizycznej lub seksualnej oraz małoletnim, którzy padli ofiarą jakichkolwiek form wykorzystania, zaniedbania, eksploatacji, torturowania czy okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania lub ofiarą konfliktów zbrojnych zapewnia się właściwą opiekę zdrowotną, w tym w razie potrzeby leczenie zaburzeń psychicznych, na takich samych warunkach kwalifikowalności, jak obywatelom państwa członkowskiego, które udzieliło ochrony.

Poprawka     42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Tak szybko po udzieleniu ochrony międzynarodowej, jak to możliwe, a najpóźniej w terminie pięciu dni roboczych, zgodnie z art. 22 ust. 1 rozporządzenia (UE) xxx/xxx [rozporządzenie w sprawie procedur], właściwe organy podejmują konieczne środki, aby małoletnim bez opieki zapewnić przedstawicielstwo, sprawowane przez opiekuna prawnego lub w razie konieczności przez organizację odpowiedzialną za opiekę nad małoletnimi i ich dobro, lub by zapewnić innego rodzaju właściwe przedstawicielstwo, w tym przedstawicielstwo oparte na prawodawstwie lub orzeczeniu sądowym.

Tak szybko, jak to możliwe, a najpóźniej w terminie pięciu dni, zgodnie z art. 22 ust. 1 rozporządzenia (UE) xxx/xxx [rozporządzenie w sprawie procedur], właściwe organy podejmują konieczne środki, aby małoletnim bez opieki zapewnić przedstawicielstwo, sprawowane przez opiekuna prawnego lub w razie konieczności przez organizację odpowiedzialną za opiekę nad małoletnimi i ich dobro, lub by zapewnić innego rodzaju właściwe przedstawicielstwo, w tym przedstawicielstwo oparte na prawodawstwie lub orzeczeniu sądowym.

Poprawka     43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 3 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  w innych miejscach zakwaterowania odpowiednich dla małoletnich.

skreśla się

Poprawka     44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  W miarę możliwości nie rozdziela się rodzeństwa, uwzględniając najlepiej pojęty interes małoletniego, w szczególności jego wiek i stopień dojrzałości. Zmiany miejsca zamieszkania małoletnich bez opieki ogranicza się do minimum.

4.  W miarę możliwości nie rozdziela się rodzeństwa, uwzględniając najlepiej pojęty interes małoletniego, w szczególności jego wiek i stopień dojrzałości. Zmiany miejsca zamieszkania małoletnich bez opieki ogranicza się do minimum oraz unika się umieszczania w ośrodku detencyjnym.

Poprawka     45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Osoby korzystające z ochrony międzynarodowej mają dostęp do zakwaterowania na warunkach równoważnych warunkom stosowanym wobec innych obywateli państw trzecich legalnie zamieszkujących na terytorium państw członkowskich i znajdujących się w porównywalnej sytuacji.

1.  Osoby korzystające z ochrony międzynarodowej mają dostęp do zakwaterowania na warunkach równoważnych warunkom stosowanym wobec obywateli.

Poprawka     46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Krajowe praktyki rozpraszania osób korzystających z ochrony międzynarodowej wprowadza się w miarę możliwości bez dyskryminacji osób korzystających z ochrony międzynarodowej, zapewniając równość szans w zakresie dostępu do zakwaterowania.

2.  Krajowe praktyki rozpraszania osób korzystających z ochrony międzynarodowej wprowadza się bez dyskryminacji osób korzystających z ochrony międzynarodowej, zapewniając równość szans w zakresie dostępu do zakwaterowania.

Poprawka     47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W celu ułatwienia integracji osób korzystających z ochrony międzynarodowej ze społeczeństwem osoby takie mają dostęp do środków integracyjnych zapewnianych przez państwa członkowskie, w szczególności do kursów językowych, programów kształtujących świadomość obywatelską i programów integracyjnych oraz do szkolenia zawodowego, uwzględniającego szczególne potrzeby tych osób.

1.  W celu ułatwienia integracji osób korzystających z ochrony międzynarodowej ze społeczeństwem osoby takie mają dostęp do środków integracyjnych zapewnianych przez państwa członkowskie, w szczególności do kursów językowych, programów kształtujących świadomość obywatelską i programów integracyjnych oraz do szkolenia zawodowego, które są nieodpłatne i łatwo dostępne oraz z uwzględniają szczególne potrzeby tych osób.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W zależności od decyzji państwa członkowskiego udział w środkach integracyjnych może być obowiązkowy.

2.  W zależności od decyzji państwa członkowskiego udział w środkach integracyjnych może być obowiązkowy, pod warunkiem że odnośne środki integracyjne są bezpłatne i łatwo dostępne oraz uwzględniają szczególne potrzeby osoby korzystającej z ochrony międzynarodowej. Udział w środkach integracyjnych nie narusza praw i obowiązków ustanowionych niniejszym rozporządzeniem ani nie stanowi podstawy do przeglądu, cofnięcia, pozbawienia, odmowy lub odmowy przedłużenia statusu uchodźcy lub statusu ochrony uzupełniającej oraz związanych z tym statusem praw i obowiązków.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Normy dotyczące kwalifikowania obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako beneficjentów ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców lub osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz zakresu udzielanej ochrony oraz zmiana dyrektywy Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotyczącej statusu obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi

Odsyłacze

COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

12.9.2016

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Brando Benifei

9.9.2016

Rozpatrzenie w komisji

22.3.2017

 

 

 

Data przyjęcia

3.5.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

41

7

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tamás Meszerics, Flavio Zanonato

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Petra Kammerevert

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI OPINIODAWCZEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

41

+

ALDE

EPP

Green/EFA

GUE/NGL

S&D

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Georges Bach, Heinz K. Becker, Danuta Jazłowiecka, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Tatjana Ždanoka

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Petra Kammerevert, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Emilian Pavel, Maria João Rodrigues, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

7

-

ECR

ENF

NI

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

Mara Bizzotto

Lampros Fountoulis

4

0

EFDD

ENF

EPP

Laura Agea

Mireille D'Ornano, Dominique Martin

Ádám Kósa

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Normy dotyczące kwalifikowania obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako osób korzystających z ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców lub osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz zakresu udzielanej ochrony oraz zmiana dyrektywy Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotyczącej statusu obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi

Odsyłacze

COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD)

Data przedstawienia w PE

13.7.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

12.9.2016

EMPL

12.9.2016

JURI

12.9.2016

 

Opinia niewydana

       Data wydania decyzji

AFET

26.1.2017

JURI

5.9.2016

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Tanja Fajon

31.8.2016

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

31.8.2016

9.3.2017

25.4.2017

15.6.2017

Data przyjęcia

15.6.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

40

13

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Barbara Matera, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Vilija Blinkevičiūtė, Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Maria Grapini, Anna Hedh, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Salvatore Domenico Pogliese, John Procter, Emil Radev, Barbara Spinelli

Data złożenia

28.6.2017


GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

40

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Brice Hortefeux, Barbara Matera, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Maria Grapini, Anna Hedh, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

13

ECR

Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Gerard Batten, Beatrix von Storch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Auke Zijlstra

PPE

Heinz K. Becker, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

4

0

ECR

Daniel Dalton, John Procter

GUE/NGL

Malin Björk

PPE

Emil Radev

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Informacja prawna