Процедура : 2016/0264(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0247/2017

Внесени текстове :

A8-0247/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/04/2019 - 8.29

Приети текстове :

P8_TA(2019)0387

ДОКЛАД     ***I
PDF 1198kWORD 171k
29.6.2017
PE 599.576v02-00 A8-0247/2017

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейските статистически данни за лицата и домакинствата, основани на индивидуални данни, събрани чрез извадки

(COM(2016)0551 – C8‑0345/2016 – 2016/0264(COD))

Комисия по заетост и социални въпроси

Докладчик: Тамаш Месерич

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейските статистически данни за лицата и домакинствата, основани на индивидуални данни, събрани чрез извадки

(COM(2016)0551 – C8‑0345/2016 – 2016/0264(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0551),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 338, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (С8‑0345/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0247/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени с друг текст, внесе съществени промени или възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение -1 (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1)  Статистическите данни и показатели са гръбнакът на отговорните политики, основани на факти. За целите на създаване, анализиране и адаптиране на съюзни, национални и регионални политики, за да се отговори на потребностите на гражданите и да се вземат отговорни решения, е от съществено значение за създателите на политики да разполагат с актуална, съпоставима и точна информация.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  В контекста на стратегията „Европа 2020“ 21 и укрепването на икономическото управление социалните показатели играят съществена роля за информиране и подкрепа на ключовите приоритети на Съюза за растеж и създаване на работни места, намаляване на бедността и социалното изключване, умения, мобилност и цифрова икономика. По-специално, социалните показатели трябва да осигурят солидна статистическа основа за разработване и наблюдение на политиките, въведени от Съюза за справяне с тези приоритети.

(1)  В контекста на стратегията „Европа 2020“21 и укрепването на икономическото управление социалните показатели играят съществена роля за информиране и подкрепа на ключовите приоритети на Съюза за приобщаващ и устойчив растеж и създаване на работни места, за социално сближаване, за намаляване на бедността, неравенството и социалното изключване, за включването на лицата с увреждания, както и за равенство между половете, умения, мобилност и цифрова икономика. По-специално, социалните показатели трябва да осигурят солидна статистическа основа за разработване и наблюдение на политиките, въведени от Съюза и от държавите членки за справяне с тези приоритети.

__________________

__________________

21 Съобщение на Комисията „Европа 2020 – Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“, СОМ(2010) 2020 от 3 март 2010 г.

21 Съобщение на Комисията „Европа 2020 – Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“, СОМ(2010) 2020 от 3 март 2010 г.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  Постигането на добър баланс между икономическите и социалните цели в Европейския семестър, подкрепен със статистически данни с високо качество и в двете области, е особено важно за устойчивостта и легитимността на Икономическия и паричен съюз. Следователно социалните и свързаните със заетостта цели придобиват по-голямо значение в Европейския семестър, като и в докладите за държавите, и в специфичните за всяка държава препоръки се преодоляват социалните и свързаните със заетостта предизвикателства и се насърчават политически реформи, основани на най-добрите практики. За тази цел социалната статистика играе първостепенна роля и е от съществено значение да се подобри навременността на социалните показатели, за да бъдат предоставени своевременно за съответните рамки на политиките, включително Европейския семестър.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1б)  При оформянето на европейската социална статистика следва да се взема надлежно предвид член 10 от ДФЕС. От съществено значение е да се осигури събирането на висококачествени данни, разпределени по пол и по възраст, включително за лица на възраст над 74 години, с цел да се установят проблеми, свързани с пола и възрастта, като по този начин се даде възможност за добра фактическа основа за оценяване на напредъка по отношение на равенството между половете и борбата с дискриминацията, основана на пол и възраст. Във връзка с това следва надлежно да се отчита по-специално референтният наръчник „Разработване на статистически данни по пол: практическо пособие“, изготвен от работната група на ИКЕ на ООН за обучение в областта на статистическите данни по пол за статистици, с участието на различни експерти1a.

 

__________________

 

1ahttp://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/Developing_Gender_Statistics.pdf

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 1 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1в)  Брутният вътрешен продукт (БВП) е основен макроикономически показател, който показва общата икономическа дейност. От съществено значение обаче е БВП да бъде допълнен със стабилни показатели, като се възприеме ориентиран към домакинствата подход, насочен към положението на гражданите и описващ разпределението на материалните условия на живот и неравенствата, както и проучващ по-добре множеството измерения на качеството на живот. Ето защо в настоящия регламент следва да се предвиди богат и развиващ се набор от статистически данни в тези области.

Обосновка

Политическото и медийното внимание към БВП е голямо. Той е важен показател. Въпреки това статистиката следва да бъде насочена и към условията на живот на гражданите, неравенствата, качеството на живот и тяхното благосъстояние, както е посочено в ДФЕС като цел на ЕС. Ето защо данните в тези области следва да бъдат увеличени, за да подкрепят политиките, насочени към осигуряване на по-добър живот на гражданите.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 1 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1г)  В съответствие с инициативата „Beyond GDP“ (Отвъд БВП)1a е важно да се премине отвъд икономическите показатели, като БВП, като се разработят показатели на високо равнище, отразяващи други измерения, особено социални аспекти на прогреса, като например качество на живот (включително баланс между професионалния и личния живот), приобщаване, благосъстояние и социално сближаване, като се подчертава, че е важно да се гарантира разбиването на съответните данни с цел да се установят например специфични въпроси, свързани с пола;

 

__________________

 

1ahttp://ec.europa.eu/environment/beyond_gdp/background_en.html

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 1 д (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1д)  Разработването, изготвянето и разпространението на европейски статистически данни се ръководят от статистическите принципи на професионална независимост, безпристрастност, обективност, надеждност и ефективност на разходите.

Обосновка

Това са основните принципи, ръководещи изготвянето и разпространението на статистическа информация на ЕС, описани в Регламент (ЕО) № 223/2009.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 1 e (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1е)  Европейската статистическа система (ЕСС), която е партньорство между Комисията (Евростат), националните статистически институти (НСИ) и други национални органи, отговорни във всяка държава членка за разработването, изготвянето, публикуването и разпространението на официална европейска статистика, има за цел да предоставя приложими, безпристрастни, надеждни, навременни и съпоставими статистически данни на равнището на Съюза.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 1 ж (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1ж)  Данните за европейската социална статистика следва да се предоставят на основата на равни възможности за всички видове потребители, като например създатели на политики, публични администрации, изследователи, синдикални организации, студенти и представители на гражданското общество, включително неправителствени организации (НПО), които следва да имат свободен и лесен достъп до данните чрез базите данни на Комисията (Евростат) на нейния уебсайт. ЕСС се е ангажирала с активното привличане на потребителите и със задоволяване на техните изисквания по отзивчив начин.

Обосновка

Този принцип е залегнал в Регламент (ЕО) № 223/2009. На практика всеки има достъп онлайн до базата данни на Евростат, която съдържа пълния спектър от обобщени данни, достъпни в Евростат за широката общественост. Те са представени в таблици, съдържащи множество величини, с различни функции за подбор и формати за експортиране. Научно-изследователската общност се ползва с по-широк достъп по-специално до поверителни данни за анализи в интерес на научния прогрес – този достъп подлежи на строги правила съгласно Регламент (ЕО) № 557/2003.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 1 з (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1з)  Постигането на подходящ баланс между икономическите и социалните цели в Европейския семестър, подкрепен със статистически данни с високо качество, е необходимо за подобряването на устойчивостта на Съюза, целите му за сближаване и запазването на неговите равнища на благосъстояние.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 1 и (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1и)  За изпълнението на настоящия регламент държавите членки следва да спазват Кодекса на европейската статистическа практика.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  С оглед на това социалните показатели следва да имат необходимото високо качество, по-специално от гледна точка на тяхната стабилност, навременност, приложимост, приспособимост към новите искания на потребителите, както и тяхната съпоставимост и ефективност.

(2)  Затова е от огромно значение социалните показатели да имат най-високо качество, по-специално от гледна точка на тяхната стабилност, точност, навременност, използваемост и достъпност, тяхната приложимост, приспособимост към новите искания на потребителите, както и тяхната съпоставимост, съгласуваност и ефективност.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  Доходите на домакинствата са ключовият фактор, определящ стандарта на живот, и подходът на референтния бюджет е най-подробната методология, определяща минималното равнище на необходимите ресурси за адекватно участие в обществото, както и цената на необходимата кошница със стоки и услуги. Ако съществува ясно установена необходимост от подобряване на събирането на данни и методиката за референтни бюджетни оценки в регионален мащаб в сътрудничество с международни партньори чрез пилотни проучвания, Комисията (Евростат) следва да предоставя финансова подкрепа за такива пилотни проучвания.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2б)  Доходите се използват широко при оценяването на положението на домакинствата. Потреблението, богатството и дълговете, включително евентуалните дългове в чуждестранна валута, обаче също е важно да бъдат измерени както от гледна точка на домакинствата, така и на макроикономиката.

Обосновка

Доходите, потреблението и богатството, включително дълговете, представляват материалните условия на живот на домакинствата. Дълговете, които понякога се договарят в чуждестранна валута, може да представляват значителни суми за някои домакинства спрямо техните доходи. Това се отразява върху домакинствата, но потенциално и върху икономиката в по-общ план, както показаха неотдавна няколко кризи с дълга.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 2 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2в)  Бедността е многостранно явление. Тя включва не само материални условия на живот като доходи, потребление, богатство или дългове, но също и здраве, образование, достъп до и използване на услуги. Освен това бедността трябва да се разглежда в контекста на обществото, в което живеят хората. Поради това е важно статистическите данни да предоставят богата, солидна, съпоставима и стабилна основа за установяването на показатели, адаптирани към различните възможни употреби.

Обосновка

Трябва да се допуснат няколко аспекта и анализ на бедността, като например многоизмерна бедност или относителна или абсолютна бедност. Статистическите данни следва да предоставят основа, която да позволява това многообразие от подходи.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 2 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2г)  Важно е да се опишат точно уврежданията, по-специално във връзка с независимия живот, подходящото устрояване на пазара на труда и възможните пречки пред социалната и трудовата интеграция. Ето защо е важно да бъдат обхванати по-добре съответните популации и да им се даде възможност да участват пълноценно в събирането на данните чрез напълно достъпни проучвания.

Обосновка

Проучванията следва да бъдат достъпни за лица с увреждания, защото това гарантира тяхното участие.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Европейските статистически данни, свързани с лицата и домакинствата, в момента се събират въз основа на редица законодателни актове, които обхващат изследванията на лицата и домакинствата, демографската статистика, населението и жилищния фонд и статистически данни, събирани главно от административни източници. Някои данни се събират също така от изследвания на бизнеса. Въпреки значителните подобрения в последните години, е налице необходимост от по-нататъшно интегриране на събирането на статистически данни въз основа на изследвания на лицата и домакинствата.

(3)  Европейските статистически данни, свързани с лицата и домакинствата, в момента се събират въз основа на редица законодателни актове, които обхващат изследванията на лицата и домакинствата, демографската статистика, населението и жилищния фонд и статистически данни, събирани главно от административни източници. Някои данни се събират също така от изследвания на бизнеса. Потребителите на научни изследвания са подчертали проблеми с навременността и качеството на данните, включително тяхната съпоставимост. Въпреки значителните подобрения в последните години, е налице необходимост от по-нататъшно интегриране и рационализиране на събирането на статистически данни по по-всеобхватен начин, въз основа на изследвания на лицата и домакинствата в целия Съюз. С цел да се разполага с надеждни данни за научните изследвания и разработването на политики, от основно значение е да се инвестира повече във висококачествени, по-точни и цялостни събирания на данни, и да не намаляват инвестициите, тъй като надеждните данни представляват условие за отговорна политика.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Благодарение на технологичния напредък, възможността за използване на административни източници за статистически цели се е увеличила значително. Използването на административни източници трябва да се насърчава активно в областта на социалната статистика, като същевременно винаги се гарантира качеството, точността, навременността и съпоставимостта на тези статистически данни.

(4)  За да се подобрят качеството и ефикасността на данните, следва да се насърчава, доколкото е възможно, използването на административни записи. Благодарение на бързия технологичен напредък, възможността за използване на административни източници за статистически цели вече се е увеличила значително. Използването на административни източници трябва допълнително да се насърчава активно в областта на социалната статистика, като същевременно винаги се гарантира качеството, точността, навременността и съпоставимостта на тези статистически данни. Други инструменти, адаптирани към съответните лица или субекти, които не са достъпни чрез административни записи, също следва да бъдат запазени, като в същото време се гарантира правото на защита на личните данни.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  През 2011 г. Европейската статистическа система (ЕСС) одобри във Висбаден своя Меморандум за нов концептуален дизайн за статистика на домакинствата и социална статистика. Според него европейските изследвания, които предоставят данни, свързани с лицата и домакинствата, следва да бъдат рационализирани, следва да бъдат използвани допълнителни, по-рядко срещани събирания на микроданни за допълване на тези основни социални изследвания. В допълнение към това, трябва да има по-добър достъп до административни данни и на национално и европейско равнище трябва да се развие повторно използване на съществуващите източници на данни и достъп до нови източници на данни.

(6)  През 2011 г. Европейската статистическа система (ЕСС) одобри във Висбаден своя Меморандум за нов концептуален дизайн за статистика на домакинствата и социална статистика. Според него европейските изследвания, които предоставят данни, свързани с лицата и домакинствата, следва да бъдат рационализирани, следва да бъдат използвани допълнителни, по-рядко срещани събирания на микроданни за допълване на тези основни социални изследвания. В допълнение към това, трябва да има по-добър достъп до административни данни, уебсайтът на Евростат трябва да стане по-удобен за ползване и на национално и европейско равнище трябва да се развие повторно използване на съществуващите източници на данни и достъп до нови източници на данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета1a. От първостепенна важност е при адаптирането и модернизирането на социалните проучвания надлежно да бъдат взети предвид входните данни от всички заинтересовани страни, включително потребителите от политическите и академичните среди, изготвящите данни лица, гражданското общество и групите по интереси.

 

___________

 

1a  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО, (OВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  По-конкретно настоящият регламент следва да действа като катализатор, за да засили и укрепи сътрудничеството между Комисията (Евростат), националните централни банки и статистическия консултативен комитет. В него следва да се предвиди и по-голяма интеграция с националните статистически институти (НСИ) и да се гарантира, че държавите членки спазват Кодекса на европейската статистическа практика.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Описаните по-горе развития следва да бъдат постепенно рационализирани и статистическото законодателство в областта на социалната статистика следва да бъде модернизирано, за да се гарантира изготвянето на социални показатели с високо качество по един по-интегриран, гъвкав и ефективен начин. В същото време трябва да се обърне дължимото внимание на нуждите на потребителите, натовареността на респондентите, ресурсите на държавите членки, надеждността и точността на използваните методи, техническата осъществимост на изготвянето на статистическите данни, срока, в който те могат да бъдат на разположение, и надеждността на резултатите.

(7)  Описаните по-горе развития следва да бъдат постепенно рационализирани и статистическото законодателство в областта на социалната статистика следва да бъде модернизирано, за да се гарантира изготвянето на социални показатели с високо качество по един по-интегриран, адаптивен, гъвкав, ефективен и бърз начин, за да не се изостава от развитията в обществото. В същото време, без по никакъв начин да се намаляват качеството, ефикасността или навременността, трябва да се обърне дължимото внимание на нуждите на потребителите, зачитането на нуждите на респондентите, възможностите и ресурсите на държавите членки, надеждността и точността на използваните методи, техническата осъществимост на изготвянето на статистическите данни, срока, в който те могат да бъдат на разположение, и надеждността на резултатите.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 8 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a)  Правото на Съюза относно социалните статистически данни на индивидуално равнище е прието, за да отговори на някои нужди на политиката, съществуващи към момента на неговото приемане. Социалната сфера обаче се характеризира с нови и бързо променящи се реалности. Проявяват се нови социални обстоятелства и явления, които налагат да се актуализира действащата правна рамка на равнището на Съюза. Следователно настоящият регламент следва да предвиди богата статистическа база, която обхваща по подходящ начин и отразява настоящите нужди и дава възможност за разработването и изготвянето на статистически данни, които отговарят на бъдещите нужди на лицата, определящи политиката, потребителите и широката общественост, като се взема под внимание статистическата съпоставимост на международно равнище. По-конкретно неговата правна структура следва да предоставя голяма гъвкавост за по-нататъшното развитие в областта на статистиката във връзка с лицата и домакинствата. От съществено значение е също така събирането на данни да се актуализира според технологичните промени.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  За по-добро рационализиране и оптимизиране на референтната рамка за данни за европейската социална статистика, събрани чрез извадки, съществуващите европейски статистически данни за лицата и домакинствата, основани на индивидуални данни, събрани чрез извадки, следва да бъдат обединени в една рамка. Това ще гарантира, че данните за европейската социална статистика, събрани чрез извадки, включително областите, обхващащи пазара на труда, доходите и условията на живот, здравето, образованието и обучението и използването на информационни и комуникационни технологии, ще се изготвят по последователен, съгласуван и координиран начин.

(9)  За по-добро рационализиране и оптимизиране на референтната рамка за данни за европейската социална статистика, събрани чрез извадки, съществуващите правни разпоредби за европейски статистически данни за лицата и домакинствата, основани на индивидуални данни, събрани чрез извадки, следва да бъдат обединени в една рамка. Това ще гарантира, че събирането на данни за европейската социална статистика чрез извадки, включително за областите, обхващащи работната сила, доходите и условията на живот, използването на времето, потреблението, здравното състояние, образованието и обучението и участието в обучение през целия живот и използването на информационни и комуникационни технологии, ще се изготвят по по-последователен, съгласуван и координиран начин. Това следва да гарантира, за целите на по-доброто провеждане на политиките, предоставянето на подходящи данни по отношение на безработицата, по-специално младежката безработица, новите тенденции в областта на заетостта, по-специално в контекста на цифровата икономика, бедността, включително бедността сред децата, социалното изключване, достъпа до здравеопазване и ИКТ, развитието на умения и участието в образователни дейности, разходите за потребление и покупателната способност.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 9 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a)  В съответствие с целите на настоящия регламент и с цел да се подобри качеството на масивите от данни и социалните показатели, Комисията следва да приеме мерки за изпълнение на проучванията за осъществимост и пилотните проучвания, насочени към подобряване на социалната статистика, включително съпоставимостта, модернизиране на събирането на данни и удовлетворяване на новите изисквания на потребителите по рентабилен и отзивчив начин. Държавите членки следва да си сътрудничат във връзка с тези проучвания за осъществимост и пилотни проучвания и Комисията следва да е в състояние да предоставя финансова подкрепа за тяхното изпълнение.

Обосновка

Проучвания за осъществимост и други пилотни проучвания следва да се провеждат, както е посочено в член 13, преди значителни изменения на настоящата законодателна рамка по отношение както на методологиите, така и на съдържанието.

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 9 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9б)  За областта на работната сила, доходите и условията на живот, с цел адаптиране към потребностите и новите очаквания на потребителите, могат да бъдат събирани данни по специфични теми, в конкретен момент, за да се позволи допълване на постоянно събираните променливи с допълнителни променливи, като се очертаят непроучени аспекти на трудовия пазар, доходите и условията на живот. В обосновани случаи тези данни биха могли да обхващат и теми, които не са предвидени в настоящия регламент.

Обосновка

Вж. член 4. С цел адаптиране към възникващите потребности е необходима известна степен на адаптивност и гъвкавост.

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 9 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9в)  За всяка област следва да се събира основен набор от хармонизирани променливи, с оглед по-доброто използване и разпространение на данните на разположение на Комисията (Евростат), и по-специално като предпоставка за сверяване на данни и хоризонтални анализи. Това ще помогне да се повиши аналитичният потенциал на масивите от данни чрез прилагане на техники за моделиране и да се постигнат икономии от мащаба.

Обосновка

Включването на основен хармонизиран набор от променливи позволява на потребителите да работят с множество изследвания едновременно. Това значително подобрява аналитичните възможности без допълнителни разходи.

Изменение    27

Предложение за регламент

Съображение 9 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9г)  Следва да се въведе методологическо разследване чрез пилотни проучвания на степента, в която хората са „пропуснати“ в изследванията в обхвата на настоящия регламент. Това разследване ще трябва да бъде последвано от предложения за коригиране и адаптиране, когато е възможно, на недостатъчното представителство и необхващането от проучванията и ще бъде важен материал за целите за устойчиво развитие и Програмата до 2030 г.

Изменение    28

Предложение за регламент

Съображение 9 д (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9д)  Тъй като е трудно проучванията да достигнат до определени подгрупи от населението и тези подгрупи понякога са по-уязвими от населението като цяло или представят други специфични характеристики, е необходимо да се търси по-доброто им обхващане чрез методологически разследвания, целящи да се направят предложения за коригиране и адаптиране на обхвата на проучванията. Междувременно държавите членки следва да докладват относно мащаба и степента на необхващане на лица, които не живеят в частни домакинства, като лица в социални домове и бездомни хора.

Обосновка

Данните следва да се основават на представителни извадки, но въпреки това съществуват трудни за достигане подгрупи от населението (например бездомни хора), които на практика не са обхванати, и това вероятно оказва влияние върху статистическата информация, която се изготвя (например по отношение на бедността). Следва да се въведат методологическо разследване и споделяне на най-добри практики в рамките на ЕСС и в по-широк план, в рамките на статистическата система на ООН, насочени в дългосрочен план към преодоляване на тези пречки.

Изменение    29

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Събирането на данни в областите на използването на времето и потреблението понастоящем се извършва доброволно от много държави членки въз основа на договорени общи насоки. Тези две области трябва да се модернизират, така че да се възползват в максимална степен от новия технологичен напредък. Събирането на данни в тези две области следва да бъде организирано в съответствие с настоящия регламент, така че да се отворят възможности за по-нататъшно развитие, като се осигурят данни, които са по-навременни и приложими и са изготвени по по-ефективен начин. Междувременно съществуващите подходи на държавите членки не следва да се променят.

(10)  Събирането на данни в областите на използването на времето и потреблението на равнището на Съюза понастоящем се извършва доброволно от много държави членки въз основа на споразумение и общи насоки. Проучванията, основани на изследването на използването на времето, показаха неговото първостепенно значение за оценяването, наред с другото, на равенството между половете при споделянето на трудовите и домашните задължения. Измерението на пола също така е от голямо значение в областта на потреблението на домакинствата. Равенството между половете като основен принцип на Съюза осигурява още една причина за пълно интегриране на тези две проучвания в масива на европейската социална статистика. Тези две области осигуряват важни многоцелеви данни за политиките на Съюза, засягащи живота на гражданите. Те трябва да се модернизират, включително събирането на данни, така че да се възползват в максимална степен от новия технологичен напредък, и да бъдат предоставени на пълно разположение на равнището на Съюза, така че да залегнат като солидна статистическа основа за разработването на политики. Събирането на данни в тези две области следва да бъде организирано в съответствие с настоящия регламент, така че да се отворят възможности за по-нататъшно развитие, като се осигурят данни, които са по-навременни, съпоставими и приложими и са изготвени по по-ефективен начин. Когато е възможно, следва да се предоставя финансова подкрепа от Съюза за модернизирането и изпълнението на събирането на данни. Междувременно може да продължи прилагането на съществуващите подходи на държавите членки, но те трябва да бъдат адаптирани към новите тенденции и нуждите на политиките с течение на времето, включително на равнището на Съюза, и да се сближават с цел по-голяма съпоставимост.

Изменение    30

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Статистическите данни вече не се считат само за един от многото източници на информация за целите на разработването на политики; вместо това те играят централна роля в процеса на вземане на решения. За основаното на доказателства вземане на решения са необходими статистически данни, които удовлетворяват критерии за високо качество, така както е посочено в Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета25, в съответствие с обслужваните от тях цели.

(12)  Социалната статистика играе централна роля в процеса на вземане на решения, по-специално за политиките, насочени към подобряване на социално-икономическите условия, живота и благосъстоянието на гражданите чрез гарантиране на недискриминация и равенство между половете. Статистическите данни вече не се считат само за един от многото източници на информация за целите на разработването на политики; вместо това те играят централна роля в процеса на вземане на решения. За основаното на доказателства вземане на решения са необходими статистически данни, които удовлетворяват критерии за високо качество, така както е посочено в Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета25, в съответствие с обслужваните от тях цели. Статистическите данни са от съществено значение, за да се опише и оцени развитието на живота и благосъстоянието на гражданите, икономиката и околната среда. Надеждните данни са от първостепенно значение като предпазна мярка срещу фалшифицирани факти, алтернативни факти и фалшиви новини.

__________________

__________________

25 Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 година относно европейската статистика и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността и на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на Статистически програмен комитет на Европейските общност (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164).

25 Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 година относно европейската статистика и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността и на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на Статистически програмен комитет на Европейските общност (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164).

Изменение    31

Предложение за регламент

Съображение 13 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a)  Доходите, потреблението и богатството са три измерения, които определят материалното благосъстояние на домакинствата. Важно е в рамките на съществуващите източници на данни да се полагат усилия за по-добро описание на тези измерения, разпределението на всяко от тях, както и съвместното им разпределение в домакинствата, като се взема предвид наличието на няколко източника на данни и се търси засилване на съвместното им използване. Ето защо настоящият регламент следва да включва в по-голяма степен областта на потреблението и връзките между трите измерения.

Обосновка

Успоредно съществуват няколко източника на данни, които описват всяко от измеренията на доходите, потреблението или богатството. Въпреки това е необходимо тези измерения да се разгледат съвместно на равнището на домакинствата. Ето защо областта на потреблението следва да бъде въведена в регулаторната рамка, а полезното взаимодействие между областите на доходите, потреблението и богатството (като богатството е тема на изследване, провеждано от ЕЦБ, и в този смисъл не следва да бъде регулирано чрез настоящия регламент) трябва да се развие, без да се дублират съществуващите масиви от данни.

Изменение    32

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Регламент (ЕО) № 223/2009 осигурява референтна рамка за европейската статистика и изисква от държавите членки да съблюдават статистическите принципи и критерии за качество, определени в регламента. Докладите относно качеството са от съществено значение за оценяването, подобряването и споделянето на информация за качеството на европейските статистически данни. Комитетът на Европейската статистическа система (ESSC) е приел Стандарт на ЕСС за структурата на докладите относно качеството в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 223/2009. Това би следвало да допринесе за хармонизирането на докладването относно качеството по този регламент.

(14)  Данните на европейската социална статистика следва да се разработват, изготвят и разпространяват въз основа на всеобхватен и съгласуван подход (с еднакви стандарти), с цел да се гарантира високо качество на резултатите; това следва не само да съответства, но и да надхвърля политическите приоритети на Комисията, въз основа също на ЕСС отвъд 20201a, с цел да се подкрепят политики, благоприятстващи процеса на по-нататъшна интеграция на Съюза. За тази цел Регламент (ЕО) № 223/2009 осигурява референтна рамка за европейската статистика и изисква от държавите членки да съблюдават статистическите принципи и критерии за качество, определени в регламента. Докладите относно качеството са от съществено значение за оценяването, подобряването и споделянето на информация за качеството на европейските статистически данни. Комитетът на Европейската статистическа система (ESSC) е приел Стандарт на ЕСС за структурата на докладите относно качеството в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 223/2009. Освен това през 2014 г. ЕСС публикува своята визия до 2020 г., „Building the future of European statistics“ (Изграждане на бъдещето на европейската статистика), като ръководна рамка за развитието на ЕСС през годините до 2020 г. В този контекст държавите членки следва да предоставят на Комисията (Евростат) доклади относно качеството на предадените данни, с разяснение на използваната методология и прилагането на изискването за относимост, точност и надеждност, актуалност и навременност, съгласуваност и съпоставимост, достъпност и яснота. Комисията (Евростат) следва да оценява качеството на предадените данни, да изготвя и публикува доклади относно качеството на европейската статистика. Това би следвало да допринесе за хармонизирането на докладването относно качеството по този регламент.

 

__________________

 

1a http://ec.europa.eu/eurostat/documents/42577/6906243/ESS+vision+2020+brochure/4baffcaa-9469-4372-b1ea-40784ca1db62

 

1б http://ec.europa.eu/eurostat/documents/42577/6906243/ESS+vision+2020+brochure/4baffcaa-9469-4372-b1ea-40784ca1db62

Изменение    33

Предложение за регламент

Съображение 14 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14a)  С настоящия регламент се гарантира правото на зачитане на личния и семейния живот и на защита на личните данни, както е посочено в членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз. С настоящия регламент също така се гарантира защитата на физическите лица при обработването на лични данни и се посочват правилата, определени в Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета1a, доколкото те засягат европейската статистика.

 

___________________

 

1a Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

Изменение    34

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Регламент (ЕО) № 223/2009 съдържа правила за предоставянето на данни от държавите членки, включително за предоставянето на поверителни данни. Мерките, предприети в съответствие с този регламент, следва да гарантират, че поверителните данни са защитени и че няма да има незаконно разкриване или използване за нестатистически цели на данни по време на изготвянето и разпространението на европейски статистически данни.

(15)  Регламент (ЕО) № 223/2009 съдържа правила за предоставянето на данни от държавите членки, включително за предоставянето на поверителни данни. Мерките, предприети в съответствие с този регламент, следва да гарантират, че поверителните данни са защитени и че няма да има незаконно разкриване или използване за нестатистически цели на данни по време на изготвянето и разпространението на европейски статистически данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.

Изменение    35

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Статистическите данни са необходими също така на национално и регионално равнище. Съгласно Регламент (ЕО) № 1059/200327 за всички статистически данни на държавите членки, които се предоставят на Комисията и следва да са разбити по териториални единици, следва да се използва класификацията по NUTS. По тази причина, за да се осигури съпоставима регионална статистика, данните относно териториалните единици следва да бъдат предоставени в съответствие с класификацията NUTS.

(16)  Надеждните статистически данни са необходими също така на национално и регионално равнище. когато се изисква по-добра съпоставимост, е важно обобщени данни да се предоставят за съпоставими териториални единици, като например NUTS 2, като се отчитат разходите и на държавите членки се предоставят подходящи финансови ресурси. В съответствие с Регламент () № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета27 за всички статистически данни на държавите членки, които се предоставят на Комисията и следва да са разбити по териториални единици, следва да се използва класификацията по NUTS. По тази причина, за да се осигури съпоставима регионална статистика, данните относно териториалните единици следва да бъдат предоставени в съответствие с класификацията NUTS. В по-дългосрочен план следва да се положат усилия за постигане на по-подробна геолокализация на респондентите въз основа на инфраструктурата, създадена с Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета27a.

__________________

__________________

27 Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 година за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).

27 Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 година за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).

 

27a Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за информация относно териториалното устройство в Европейската общност (ОВ L 108, 25.4.2007 г., стр. 1).

Изменение    36

Предложение за регламент

Съображение 16 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16a)  За да може да се изготвят съпоставими данни с високо качество на равнище NUTS 2 и за да се преодолеят в по-дългосрочен план методологическите трудности, свързани с геолокализацията, следва да се предвидят проучвания за осъществимост в тази насока, както и връзки между настоящия регламент и тенденциите в контекста на преброяванията на населението и жилищния фонд. Комисията (Евростат) следва да предостави на разположение достатъчно финансови ресурси за тази цел.

Изменение    37

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  С цел да се вземат под внимание икономическите, социалните и техническите промени, правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да се делегира на Комисията по отношение на подробните теми, посочени в приложение I. Също така, в правомощията на Комисията следва да е да въвежда или адаптира осемгодишното многогодишно непрекъснато планиране за събирането на данни, обхванати от настоящия регламент, в съответствие с периодичността, посочена в приложение IV. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(17)  С цел да се вземат под внимание икономическите, социалните и техническите промени, правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да се делегира на Комисията по отношение на подробните теми, посочени в приложения Iб – Іж, а именно броя, наименованието и описанието на променливите, точните характеристики на статистическите популации, единиците на наблюдение и респондентите, референтните периоди и дати, както и по отношение на определени дерогации и разрешения за държавите членки. Също така, в правомощията на Комисията следва да е да въвежда или адаптира осемгодишното многогодишно непрекъснато планиране за събирането на данни, обхванати от настоящия регламент, в съответствие с периодичността, посочена в приложение IV и в съответствие с Европейската статистическа програма. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година1a. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

 

____________________

 

1a. OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Изменение    38

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  С цел да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия по отношение на техническите спецификации на конкретните масиви от данни, техническите елементи, когато те са общи за няколко масива от данни, техническите стандарти, необходими за улесняване на обмена и споделянето на информация между Комисията (Евростат) и държавите членки, рамките на извадките, по-специално определянето на минималните изисквания към тях, реда, условията и съдържанието на докладите относно качеството, както и по отношение на всички дерогации. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/201128.

(18)  С цел да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия по отношение на техническите спецификации на конкретните масиви от данни, техническите елементи, когато те са общи за няколко масива от данни, техническите стандарти, необходими за улесняване на обмена и споделянето на информация между Комисията (Евростат) и държавите членки, рамките на извадките, по-специално определянето на минималните изисквания към тях, реда, условията и формата на докладите относно качеството. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/201128.

__________________

__________________

28 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

28 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

Изменение    39

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Възможно е за прилагането на настоящия регламент да се окажат необходими значителни адаптации на националните статистически системи и поради тази причина Комисията може да предостави дерогации на държавите членки.

(19)  Възможно е за прилагането на настоящия регламент да се окажат необходими значителни адаптации на националните статистически системи и поради тази причина следва да се предоставят ограничени дерогации на държавите членки. По целесъобразност финансов принос от Съюза следва да се предоставя на държавите членки под формата на безвъзмездни средства, особено за целите на изграждането на капацитет и в подкрепа на проучвания на осъществимостта и на пилотни проучвания, и в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета1a.

 

______________

 

1a Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

Изменение    40

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета29 и Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета30 са приложими към статистическите данни, обхванати от настоящия регламент. По-специално, статистическите данни, които са необходими за целите на разработването и наблюдението на действията и стратегиите на Съюза и националните действия и стратегии в областта на общественото здраве и здравето и безопасността на работното място, следва да се разглеждат като данни, обработвани по причини, свързани със значим обществен интерес.

(20)  Директива 95/46/ЕО и Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета30 са приложими към статистическите данни, обхванати от настоящия регламент. По-специално, статистическите данни, които са необходими за целите на разработването и наблюдението на действията и стратегиите на Съюза и националните действия и стратегии в областта на общественото здраве и здравето и безопасността на работното място, следва да се разглеждат като данни, обработвани по причини, свързани със значим обществен интерес, в съответствие с член 8, параграф 4 от Директива 95/46/ЕО.

__________________

__________________

29 Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 година за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

 

30 Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 година относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (OВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

30 Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 година относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (OВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

Изменение    41

Предложение за регламент

Съображение 20 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20a)  Сътрудничеството и координацията между органите в рамките на ЕСС следва да се засилят, за да се гарантират съгласуваността и съпоставимостта на европейската социална статистика, изготвена в съответствие с принципите, установени в член 338, параграф 2 от ДФЕС. Съществува също така и събиране на данни от други органи на Съюза, както и на академичната общност, извън тези, установени с настоящия регламент. Сътрудничеството между подобни участници и участниците в ЕСС следва да бъде засилено, за да се използват полезните взаимодействия.

Изменение    42

Предложение за регламент

Съображение 20 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20б)  Следва да има задължение за уведомяване на надзорните органи за обработването на лични данни в случай на операции по обработване на данни, които включват използване на нови технологии или са от нов вид, и когато преди това не е извършена оценка на въздействието върху защитата на данните от администратора, или когато тя се налага с оглед на времето, което е изминало от първоначалната обработка.

Изменение    43

Предложение за регламент

Съображение 20 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20в)  При използване на данни от нови източници на данни, например данни за местонахождение, получени от записи на мобилни телефони, следва да се прилага Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета1a.

 

_____________

 

1a  Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).

Обосновка

Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации, ОВ L 201,31, 31.7.2002 г., стр. 37; изменена с Директива 2009/136/ЕО.

Изменение    44

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  Целта на настоящия регламент, а именно създаване на обща рамка за европейските статистически данни за лицата и домакинствата, основани на индивидуални данни, събрани чрез извадки, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки. Вместо това, поради причини, свързани с хармонизирането и съпоставимостта, тя може, да бъде постигната по-добре на равнището на ЕС. Поради това ЕС може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(21)  Тъй като целта на настоящия регламент, а именно създаване на обща рамка за европейските статистически данни за лицата и домакинствата, основани на индивидуални данни, събрани чрез извадки, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а вместо това, поради причини, свързани с хармонизирането, качеството на данните и съпоставимостта, тя може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. Статистическите данни, които се събират чрез уеднаквен, висококачествен подход, осигуряват значителна добавена стойност за разработването на политики на равнището на Съюза и на държавите членки. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

Обосновка

Както е посочено по-горе, статистическите данни с високо качество, и особено съпоставимите такива, са от огромно значение за основаното на факти разработване на политики.

Изменение    45

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  Данните за европейската социална статистика, събрани чрез извадки, и процесът на събиране на данни следва да станат по-ефективни и значими. Трябва да се гарантира съпоставимост и свързаност на данните в дългосрочен план. Европейските статистически данни за лицата и домакинства, основани на индивидуални данни, събрани чрез извадки, в момента се регламентират от редица отделни законодателни актове, които трябва да бъдат заменени от настоящия регламент. Поради това е необходимо да се отменят Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета31 и Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета32.

(22)  Данните за европейската социална статистика, събрани чрез извадки, и процесът на събиране на данни следва да станат по-ефективни и значими. Трябва да се гарантира съпоставимост и свързаност на данните в дългосрочен план. Европейските статистически данни за лицата и домакинства, основани на индивидуални данни, събрани чрез извадки, в момента се регламентират от пет отделни законодателни актове, които трябва да бъдат заменени изцяло или частично от настоящия регламент. Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета31 и Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета32 са обхванати изцяло от настоящия регламент, поради което е необходимо да се отменят. Регламенти () № 808/200432a, (EО) № 1338/200832б и () № 452/200832в на Европейския парламент и на Съвета обхващат други статистически единици, освен частни лица и домакинства, както и други области и теми, освен обхванатите в настоящия регламент. Въпреки че тези три регламента следва да се запазят в сила, те следва да бъдат изменени, за да изключат от обхвата си съответните части, свързани със събирането на данни от лица и домакинства, които са обхванати от настоящия регламент.

__________________

__________________

31 Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета от 9 март 1998 година относно организацията на извадково изследване на работната сила в Общността (ОВ L 77, 14.3.1998 г., стр. 3).

31 Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета от 9 март 1998 г. относно организацията на извадково изследване на работната сила в Общността (ОВ L 77, 14.3.1998 г., стр. 3).

32 Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2003 г. относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (ЕU-SILC) (OВ L 165, 3.7.2003 г., стр. 1).

32 Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2003 г. относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (ЕU-SILC) (OВ L 165, 3.7.2003 г., стр. 1).

 

32a Регламент (ЕО) № 808/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно статистическите данни на Общността за информационното общество (OВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 49).

 

32б Регламент (ЕО) № 1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд (ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 70).

 

32в Регламент (ЕО) № 452/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. относно изготвянето и развитието на статистика в областта на образованието и обучението през целия живот (ОВ L 145, 4.6.2008 г., стр. 227).

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 1

Член 1

Предмет

Предмет

1.  С настоящия регламент се създава обща рамка за европейските статистически данни за лицата и домакинствата, основани на индивидуални данни, събрани чрез извадки от тези лица и домакинства.

1.  С настоящия регламент се създава обща рамка за европейските статистически данни за лицата и домакинствата, основани на индивидуални данни, събрани чрез извадки от тези лица и домакинства в съответствие с Европейската статистическа програма.

2.  Настоящият регламент не се прилага по отношение на преброяванията на населението и жилищния фонд, посочени в Регламент (ЕО) № 763/200833.

2.  Настоящият регламент не се прилага по отношение на преброяванията на населението и жилищния фонд, посочени в Регламент (ЕО) № 763/200833.

__________________

__________________

33 Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година относно преброяването на населението и жилищния фонд (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 14).

33 Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година относно преброяването на населението и жилищния фонд (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 14).

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 2

Член 2

Определения

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

 

-a)  „микроданни“ означава неагрегирани наблюдения или измервания на характеристиките на отделните единици;

а)  „предварително проверени данни или микроданни“ означава данни или микроданни, проверени от държавите членки въз основа на договорени общи правила за валидиране;

а)  „предварително проверени“ означава проверени от държавите членки въз основа на договорени общи правила за валидиране;

б)  „област“ означава един или няколко масива от данни, организирани с цел обхващане на конкретни теми;

б)  „област“ означава един или няколко масива от данни, организирани за обхващане на конкретни теми;

в)  „единица на наблюдение“ означава идентифицируема единица, за която могат да бъдат получени данни;

в)  „единица на наблюдение“ означава идентифицируема единица, за която могат да бъдат получени данни;

г)  „тема“ означава съдържанието на информацията, която трябва да бъде събрана за единиците на наблюдение, като всяка тема обхваща няколко подробни теми;

г)  „тема“ означава съдържанието на информацията, която трябва да бъде събрана за единиците на наблюдение, като всяка тема обхваща няколко подробни теми;

д)  „административни записи“ означава данни, генерирани от нестатистически източник, обикновено публичен орган, целта на който не е да изготвя статистически данни, за собствените цели на този орган;

д)  „административни записи“ означава данни, генерирани от нестатистически източник (обикновено, но невинаги публичен орган), за други, нестатистически цели;

е)  „специфична тема“ означава теми, които са от особен интерес за потребителите в конкретен момент, но не са включени в постоянните масиви от данни;

е)  „специфична тема“ означава теми, които са от особен интерес за потребителите в конкретен момент, но не са включени в постоянните масиви от данни;

ж)  „основен показател“ означава широко използвана информация, която служи за наблюдение на главна цел на дадена политика на ЕС.

ж)  „основен показател“ означава широко използвана информация, която служи за наблюдение на главна цел на дадена политика на ЕС;

 

жа)  „метаданни“ означава информация, която е необходима, за да могат да се използват и тълкуват статистическите данни, и която описва данните по структуриран начин, като дава определения на предмети като население, обекти, променливи, методология и качество, и информация за тях;

 

жб)  „доклад относно качеството“ означава доклад, предаващ информация относно всички измерения на качеството на статистическия продукт или процес;

 

жв)  „рамки на извадките“ означава списък, карта или друга спецификация на единиците, които определят населението, на което да се направи пълен списък или от което да се определи извадка;

 

жг)  „частно домакинство“ означава лице, живеещо самостоятелно, или група лица, които живеят заедно и си осигуряват средства за препитание.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 3

Член 3

Масиви от данни

Масиви от данни

1.  Събраните данни, посочени в член 1, се организират в следните области:

1.  Събраните данни, посочени в член 1, се организират в следните области:

а)  трудов пазар,

а)  работна сила;

б)  доходи и условия на живот,

б)  доходи и условия на живот;

в)  здраве,

в)  здраве;

г)  образование и професионално обучение,

г)  образование и професионално обучение;

д)  използване на информационни и комуникационни технологии,

д)  използване на информационни и комуникационни технологии;

е)  използване на времето,

е)  използване на времето;

ж)  потребление.

ж)  потребление.

 

1a.  Масивите от данни обхващат теми, общи за всички области, посочени в приложение Ia.

2.  Масивите от данни обхващат теми, общи за всички области, в допълнение към следните конкретни теми, както е обяснено подробно в приложение I:

2.  В допълнение към темите, които са общи за всички области, масивите от данни обхващат теми, специфични за съответните области, както е посочено в приложения Iб – Iж.

а)  характеристики на лицата и домакинствата,

 

б)  участие на пазара на труда,

 

в)  срок на заемане на длъжността и предишен професионален опит,

 

г)  условия на труд, включително организация на работното време,

 

д)  образователно равнище и подготовка,

 

е)  участие в образование и обучение,

 

ж)  здраве: състояние и увреждания, грижи и определящи здравето фактори,

 

з)  доходи, потребление и богатство, включително дългове,

 

и)  условия на живот, включително материални лишения, жилищен фонд, жизнена среда и достъп до услуги,

 

й)  качество на живот, включително социално и културно участие и благосъстояние,

 

к)  разпределение на времето, и

 

л)  участие в информационното общество.

 

3.  Изискванията за точност и характеристиките на извадките, използвани за различните области, са посочени съответно в приложения II и III.

3.  Изискванията за точност и характеристиките на извадките, използвани за различните области, са посочени съответно в приложения II и III.

 

3a.  Данните се разбиват така, че да опишат субпопулациите, представляващи интерес, и когато е уместно, отразяват неравенствата. Държавите членки и Комисията (Евростат) изготвят също и информация, която позволява извличане на информация, валидна на териториалното равнище NUTS2, за да се даде възможност за по-добра междудържавна съпоставимост на данните, като се отчитат разходите.

4.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 15 за изменяне на подробните теми, изброени в приложение I, с цел да се отразят съответните технически, социални и икономически промени и да се отговори на новите потребности на потребителите. При упражняването на това правомощие, Комисията гарантира, че:

4.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 15 въз основа на проучване на осъществимостта за изменяне на подробните теми, изброени в приложения Iб – Іж, с цел да се отразят съответните законодателни, технически, социални, граждански и икономически промени и да се отговори на новите потребности на потребителите, също и в съответствие с Европейската статистическа програма, като се избягва допълнително обременяване на респондентите.

а)  тези делегирани актове не налагат значително допълнително бреме или разходи за държавите членки или респондентите;

 

б)  не повече от 20 процента от подробните теми, изброени в приложение I, се променят за всяка област с делегирани актове. За областите, данните за които се събират с периодичност в рамките на една година или годишна периодичност, тези промени представляват най-много 10 процента от списъка с подробни теми. Тези максимални проценти са приложими по отношение на четири последователни години. Броят на подробните теми, които могат да бъдат изменяни, се закръглява до най-близкото цяло число.

Освен ако не е надлежно оправдано поради извънредни обстоятелства, не повече от 20 процента от подробните теми, изброени в приложения Iб – Іж, могат да се променят за всяка област. За областите, данните за които се събират с периодичност в рамките на една година или годишна периодичност, тези промени представляват най-много 10 процента от списъка с подробни теми. Тези максимални проценти са приложими по отношение на четири последователни години. Броят на подробните теми, които могат да бъдат изменяни, се закръглява до най-близкото цяло число.

 

(в целия регламент областта „трудов пазар“ се заменя с „работна сила“)

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 4

Член 4

Многогодишно непрекъснато планиране

Многогодишно непрекъснато планиране

1.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 15 за установяване или за адаптиране на многогодишно непрекъснато планиране за осемте години събиране на данни, обхванати от настоящия регламент, в съответствие с периодичността, посочена в приложение IV. Комисията следва да гарантира, че тези делегирани актове не налагат значителна допълнителна тежест за държавите членки или за респондентите.

1.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 15 с цел допълване на настоящия регламент чрез установяване или адаптиране на многогодишно непрекъснато планиране за осемте години събиране на данни, обхванати от настоящия регламент, в съответствие с периодичността, посочена в приложение IV, и в съответствие с Европейската статистическа програма.

2.  При многогодишното непрекъснато планиране се посочва периодът, през който се събират данните за:

2.  При многогодишното непрекъснато планиране се посочва периодът, през който се събират данните за:

а)  подробните теми, съставляващи областите,

а)  подробните теми, съставляващи областите,

б)  специфичните теми, поискани от потребителите за области „Пазар на труда“ и „Доходи и условия на живот“, както е предвидено в приложение IV. В изключителни и обосновани случаи тези данни могат да обхващат подробни теми, различни от изброените в приложение I.

б)  специфичните теми, поискани от потребителите за области „Работна сила“ и „Доходи и условия на живот“, както е предвидено в приложение IV. В обосновани случаи тези данни могат да обхващат подробни теми, различни от изброените в приложения Iб – Іж.

3.  Адаптирането на планирането, посочено в параграф 1, се извършва не по-късно от 24 месеца преди началото на всеки период за събиране на данни, така както е посочен в планирането. Тези адаптации имат за цел да осигурят ефективност и съгласуваност на планирането с потребностите на потребителите.

3.  Адаптирането на планирането, посочено в параграф 1, се извършва не по-късно от 24 месеца преди началото на всеки период за събиране на данни, така както е посочен в планирането. Тези адаптации имат за цел да осигурят ефективност и съгласуваност на планирането с потребностите на потребителите.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Държавите членки се стремят да разширят обхвата на събиране на данни извън частните домакинства, при условие че предаваните данни позволяват да се идентифицират единиците на наблюдение, които не принадлежат към частни домакинства и които обичайно пребивават в тази държава членка.

Обосновка

Държавите членки следва да се стремят да обхванат гражданите извън частните домакинства. Това е важна дългосрочна цел, тъй като статистиката ще се подобри, ако при събирането на данни могат да бъдат обхванати също така хора, които живеят в социални домове – било то за възрастни хора, лица с увреждания, хронично болни или други – и бездомни лица.

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 5a

 

Спецификации за масивите от данни

 

Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 15 с цел допълване на настоящия регламент, за да уточни следните елементи на отделните масиви от данни, включително когато тези елементи са общи за няколко масива от данни, с цел да обхване потребностите, определени в съответните подробни теми:

 

а)  броя, наименованието и описанието на променливите величини;

 

б)  точните характеристики на статистическите популации, единиците на наблюдение и респондентите;

 

в)  референтните периоди и дати.

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 6

Член 6

Технически спецификации за масивите от данни

Технически спецификации за масивите от данни

1.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове за целите на уточняване на следните технически елементи на отделните масиви от данни:

1.  Комисията приема актове за изпълнение, уточняващи следните технически елементи на отделните масиви от данни:

а)  броя и описанието на променливите величини;

 

б)  статистическите класификации;

а)  статистическите класификации;

в)  точните характеристики на статистическите популации, единиците на наблюдение и респондентите;

 

г)  референтните периоди и дати;

 

д)  изискванията, свързани с географския обхват, характеристиките на извадките, техническите аспекти на събирането на информация, редактирането и импутацията, претеглянето, измерването, оценяването и оценката на дисперсията;

д)  изискванията, свързани с географския обхват, характеристиките на извадките, техническите аспекти на събирането на информация, редактирането и импутацията, претеглянето, измерването, оценяването и оценката на дисперсията;

е)  когато е необходимо да се постигне високо равнище на съпоставимост за данните за заетостта и безработицата в областта на пазара на труда, методологията, която се използва при събирането на данни. При необходимост това може да включва реда и начина на задаване на въпросите в анкетата. Тази необходимост се обосновава надлежно.

е)  методологията за съпоставимостта на събраните данни; за заетостта и безработицата в областта на работната сила и за материалните лишения в областта „Доходи и условия на живот“, тя може да включва, в надлежно обосновани случаи, реда на въпросите. Образците на въпросници не са задължителни, а само препоръчителни.

2.  Когато елементите са общи за няколко масива от данни, на Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове за целите на уточняване на следните технически характеристики на масивите от данни:

 

а)  списъка и описанието на променливите величини;

 

б)  статистическите класификации;

 

в)  точните характеристики на статистическите популации и единиците на наблюдение.

 

3.  За масивите от данни относно месечната безработица, свързани с областта на пазара на труда, на Комисията се предоставя правомощието да приема актове за изпълнение с цел описване на променливите и дължината, изискванията за качество и нивото на подробност на динамичните редове, които се предоставят.

3.  За масивите от данни относно месечната безработица, свързани с областта на работната сила, Комисията приема актове за изпълнение с цел описване на променливите и дължината, изискванията за качество и нивото на подробност на динамичните редове, които се предоставят.

4.  Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 16, параграф 2.

4.  Актовете за изпълнение, посочени в параграф 1, се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 16, параграф 2.

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 7

Член 7

Стандарти за предоставяне и обмен на информация

Стандарти за предоставяне и обмен на информация

1.  Въвеждат се технически стандарти за улесняване на обмена и споделянето на информация между Комисията (Евростат) и държавите членки, по-специално за целите на подпомагането на управлението на качеството и документирането на процеса, свързан с обхванатите от настоящия регламент статистически данни.

1.  Въвеждат се технически стандарти за улесняване на обмена и споделянето на информация между държавите членки и Комисията (Евростат), по-специално за целите на подпомагането на управлението на качеството и документирането на процеса, свързан с обхванатите от настоящия регламент статистически данни.

2.  Техническите стандарти обхващат статистически понятия, процеси и продукти, включително данни и метаданни.

2.  Техническите стандарти обхващат статистически понятия, процеси и продукти, включително данни и метаданни.

3.  На Комисията се предоставя правомощието да приема актове за изпълнение за създаване на техническите стандарти, посочени в параграф 1. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 16, параграф 2.

3.  Комисията приема актове за изпълнение за създаване на техническите стандарти, посочени в параграф 1. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 16, параграф 2.

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 8

Член 8

Източници на данни и методи

Източници на данни и методи

1.  Държавите членки предоставят данните, посочени в член 1, като използват един от следните източници или комбинация от тях, при условие че те отговарят на изискванията за качество, посочени в член 12:

1.  Държавите членки предоставят данните, посочени в член 1, като използват един от следните източници или комбинация от тях, при условие че те отговарят на изискванията за качество, посочени в член 12, и се събират и обработват допълнително съгласно и при условията на предпазните мерки, предвидени в приложимото право в областта на защитата на данните:

а)  информация, пряко предоставена от респондентите;

а)  информация, пряко предоставена от респондентите на доброволен принцип, въз основа на съгласието на субектите на данни, които предоставят данните, освен ако предоставянето на информация не е изрично предвидено съгласно правото на ЕС или правото на държавата членка, на което е подчинен администраторът, и което също така предвижда подходящи мерки за защита на правата и свободите и законния интерес на субектите на данни;

б)  административни записи и всякакви други източници, методи или иновативни подходи, доколкото те позволяват изготвянето на данни, които са съпоставими и са в съответствие с приложимите специфични изисквания, изложени в настоящия регламент.

б)  административни записи и всякакви други източници, методи или иновативни подходи, включително техники за оценка на малки области, предназначени за обхващане на териториалното многообразие, доколкото те позволяват изготвянето на данни, които са съпоставими и са в съответствие с приложимите специфични изисквания, изложени в настоящия регламент, и с Регламент (ЕС) 2016/679.

2.  Държавите членки предоставят на Комисията (Евростат) подробна информация за използваните източници и методи.

2.  Държавите членки предоставят на Комисията (Евростат) подробна информация за използваните източници и методи, както и свързаните масиви от данни, в съответствие с актовете за изпълнение, посочени в член 7, параграф 3.

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 10

Член 10

Предоставяне на данни и срокове

Предоставяне на данни и срокове

1.  Крайните срокове за предоставяне са както са посочени в приложение V.

1.  Крайните срокове за предоставяне са както са посочени в приложение V.

2.  За всеки масив от данни държавите членки предоставят на Комисията (Евростат) предварително проверени микроданни без пряка идентификация.

2.  За всеки масив от данни държавите членки предоставят на Комисията (Евростат) чрез сигурни канали за предоставяне предварително проверени микроданни без пряка идентификация.

3.  Като изключение от параграф 2, предварително проверени обобщени данни се предоставят за изготвянето на месечните статистически данни за безработицата.

3.  Като изключение от параграф 2, предварително проверени обобщени данни се предоставят за изготвянето на месечните статистически данни за безработицата.

4.  От 2019 година държавите членки започват да събират и предоставят данни в съответствие с настоящия регламент.

4.  От 2019 година държавите членки започват да събират и предоставят данни в съответствие с настоящия регламент.

 

4a.  Освен в надлежно обосновани случаи, Комисията (Евростат) публикува обобщени данни на уебсайта на Евростат по удобен за потребителите начин в срок от шест месеца от датата на получаване на окончателните микроданни, при условие че данните от половината от държавите членки са на разположение.

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 11

Член 11

Рамка на извадката

Рамка на извадката

1.  Данните се основават на представителни извадки, взети от рамките на извадката, създадени на национално ниво, които позволяват лицата или домакинствата да бъдат избирани на случаен принцип, като е известна вероятността за включване в извадката. Рамките на извадката също така имат за цел да обхванат изчерпателно и изключително популацията, която представлява интерес, и се актуализират редовно. Те съдържат цялата необходима информация за формирането на извадката, като информация, необходима за целите на стратификацията и за връзка с лицата и домакинствата. Рамката на извадката включва също така информацията, необходима за свързване на лицата с други административни записи, доколкото това е позволено от правилата за защита на данните.

1.  Данните се основават на представителни извадки, взети от рамките на извадката, създадени на национално ниво, които позволяват лицата или домакинствата да бъдат избирани на случаен принцип, като е известна вероятността за включване в извадката. Рамките на извадката също така имат за цел да обхванат изчерпателно и изключително – с обичайно приетите грешки по отношение на обхвата – целевата популация, и се актуализират редовно. Те съдържат цялата необходима информация за формирането на извадката, като информация, необходима за целите на стратификацията и за връзка с лицата и домакинствата. Рамката на извадката включва също така информацията, необходима за свързване на лицата с други административни записи, доколкото свързването с такива записи е необходимо и пропорционално и е изрично разрешено съгласно цялото приложимо право в областта на защитата на данните, което също така следва да предвижда мерки за защита на правата и свободите и законния интерес на субектите на данни. Рамката на извадката предвижда подходящи предпазни мерки за субектите на данни.

2.  Когато в държавата членка не съществува такава рамка на извадката, се използват други рамки на извадки, които удовлетворяват следните критерии. Тези рамки на извадки:

2.  Когато в държавата членка не съществува такава рамка на извадката, се използват други рамки на извадки, които удовлетворяват следните критерии. Тези рамки на извадки:

а)  идентифицират единиците в извадката, които могат да са лица, домакинства, жилища или адреси;

а)  идентифицират единиците в извадката, които могат да са лица, домакинства, жилища или адреси;

б)  могат да осигурят вероятността за подбор;

б)  могат да осигурят вероятността за подбор;

 

ба)  дават информация относно размера на подгрупите от населението, които са трудни за достигане;

в)  се актуализират редовно.

в)  се актуализират редовно.

 

2a.  Когато това е уместно за целите на Съюза, Комисията улеснява достъпа до рамките на извадките на националните статистически институти за изследвания извън ЕСС.

3.  На Комисията се предоставя правомощието да приема актове за изпълнение за установяване на еднакви условия за рамките за извадки, по-специално за определяне на минималните изисквания. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 16, параграф 2.

3.  Комисията приема актове за изпълнение за установяване на еднакви условия за рамките за извадки, по-специално за определяне на минималните изисквания. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 16, параграф 2.

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 12

Член 12

Качество

Качество

1.  Държавите членки предприемат мерките, необходими за гарантиране на качеството на предоставяните данни и метаданни.

1.  Държавите членки предприемат мерките, необходими за гарантиране на най-високо качество на предоставяните данни и метаданни.

2.  За целите на настоящия регламент се прилагат критериите за качество, определени в член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 223/2009.

2.  За целите на настоящия регламент се прилагат критериите за качество, определени в член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 223/2009.

3.  Комисията (Евростат) оценява качеството на метаданните въз основа на спецификациите, на предоставените данни и на рамките на извадките.

3.  Комисията (Евростат) оценява качеството на метаданните въз основа на спецификациите, на предоставените данни и на рамките на извадките, като също така отдава дължимото внимание на тяхното обявяване по удобен за потребителите начин на уебсайта на Евростат.

4.  За тази цел по отношение на посочените в член 10 данни и микроданни държавите членки предоставят:

4.  За тази цел по отношение на посочените в член 10 данни и микроданни държавите членки предоставят:

а)  метаданни, описващи използваната методология и начина на постигане на техническите спецификации с оглед на предвидените в настоящия регламент;

а)  метаданни, описващи използваната методология, включително източниците на данни и методите, посочени в член 8, и начина на постигане на техническите спецификации с оглед на предвидените в настоящия регламент;

б)  информация относно съблюдаването на минималните изисквания към използваните рамки на извадки, включително тяхното разработване и актуализиране, както е определено в настоящия регламент.

б)  информация относно съблюдаването на минималните изисквания към използваните рамки на извадки, включително тяхното разработване и актуализиране, както е определено в настоящия регламент;

 

ба)  информация относно подгрупите от населението, които не са били достигнати при събирането на данни.

5.  Държавите членки предоставят метаданните и информацията, посочена в параграф 4, най-късно три месеца след крайния срок за предоставяне на данните и микроданните. Тази допълнителна информация се предоставя под формата на доклади относно качеството, които демонстрират, по-специално, как предоставените данни и микроданни и метаданните и информацията изпълняват изискванията за качество.

5.  Държавите членки предоставят метаданните и информацията, посочена в параграф 4 от настоящия член и в член 11, най-късно три месеца след крайния срок за предоставяне на данните и микроданните. Тази допълнителна информация се предоставя под формата на доклади относно качеството, които демонстрират, по-специално, как предоставените данни и микроданни и метаданните и информацията изпълняват изискванията за качество. Комисията (Евростат) прави тази информация обществено достояние в съответствие със законодателството на ЕС и националното законодателство в областта на защитата на личните данни.

6.  На Комисията се предоставя правомощието да приема актове за изпълнение за определяне на реда, условията и съдържанието на докладите относно качеството. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 16, параграф 2.

6.  Комисията уточнява чрез актове за изпълнение реда, условията и формата на докладите относно качеството. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 16, параграф 2.

7.  Държавите членки уведомяват Комисията (Евростат) възможно най-скоро за всяка информация или промени от значение във връзка с прилагането на настоящия регламент, които биха повлияли върху качеството на предоставяните данни.

7.  Държавите членки уведомяват Комисията (Евростат) възможно най-скоро за всяка информация или промени от значение във връзка с прилагането на настоящия регламент, които биха повлияли върху качеството на предоставяните данни.

8.  По искане на Комисията (Евростат) държавите членки да предоставят допълнителната информация, необходима за оценяване на качеството на статистическата информация.

8.  По искане на Комисията (Евростат) държавите членки да предоставят допълнителната информация, необходима за оценяване на качеството на статистическата информация.

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 13

Член 13

Проучвания за осъществимост и пилотни проучвания

Проучвания за осъществимост и пилотни проучвания

При необходимост от подобряване на масивите от данни Комисията (Евростат), със съдействие от страна на държавите членки, провежда редица проучвания за осъществимост и пилотни проучвания, по-специално за подобряване на качеството, включително съпоставимостта, допринасяне за модернизирането на областите „Потребление“ и „Използване на времето“, изследване и прилагане на нови начини за подобряване на отзивчивостта към нуждите на потребителите, по-добро интегриране на събирането на данни и използването на други източници на данни, както и за повишаване на ефективността на събирането на данни в държавите членки, като се вземе предвид развитието на технологиите.

1.  В съответствие с целите на настоящия регламент и с оглед подобряване на масивите от данни и социалните показатели Комисията, със съдействие и участие от страна на държавите членки, провежда ограничен брой представителни проучвания за осъществимост и пилотни проучвания, като оценява и разработва алтернативни методологии, отчитащи технологичното развитие, по-специално с цел:

 

а)  подобряване на качеството и съпоставимостта на масивите от данни;

 

б)  разширяване на обхвата на събирането на данни до лица, които не живеят в частни домакинства, или до подгрупи от населението, които са трудни за достигане;

 

в)  разработване, оценяване и прилагане на техники, които позволяват по-добро обхващане на териториалното многообразие на равнището на NUTS2 и на местно равнище;

 

г)  проследяване на обхващането от статистиката на мигриращите граждани, които сменят държавата си на пребиваване;

 

д)  разработване и изпитване на нови подробни теми за събиране на данни;

 

е)  допринасяне за модернизирането на областите „Потребление“ и „Използване на времето“, включително данните за обема на потреблението;

 

ж)  изследване и прилагане на нови начини за подобряване на отзивчивостта към нуждите на потребителите;

 

з)  по-добро интегриране на събирането на данни и използването на други източници на данни; както и

 

и)  по-ефективно събиране на данни в държавите членки и подобряване на инструментите за събиране на данни, за да се даде възможност за пълноценното участие на хората с увреждания.

 

В случай на задължително проучване за осъществимост или пилотно проучване Комисията (Евростат) предоставя подходящо финансиране в съответствие с правилата, предвидени в член 14.

 

2.  Когато е приложимо, Комисията (Евростат) кани агенции на Съюза, които провеждат европейски социални изследвания извън ЕСС, да допринесат за разработването на нови показатели и събирането на пилотни данни за специалните теми в съответствие с приложение ІV, или теми от бъдещ интерес за ЕСС.

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 13 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 13а

 

Достъп до поверителни данни за целите на научно изследване

 

Комисията (Евростат) може да предостави достъп на територията на своите помещения до поверителни данни или набори от микроданни, които са направени анонимно, от източниците на масиви от данни за областите, изброени в член 3, за целите на научно изследване и при условията, предвидени в Регламент на Комисията (ЕС) № 557/20131a.

 

__________________

 

1a Регламент (ЕС) № 557/2013 на Комисията от 17 юни 2013 г. за изпълнение на Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика по отношение на достъпа до поверителни данни за научни цели и за отмяна на Регламент (ЕО) № 831/2002 на Комисията (ОВ L 164, 18.6.2013 г., стр. 16).

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  разработване и/или прилагане на събрани данни и методи за събиране на данни за социалната статистика, включително рамки на извадки, през първите четири години от събирането на масивите от данни;

а)  разработване и/или прилагане на събрани данни и методи за събиране на данни за социалната статистика, включително рамки на извадки, през първия цикъл от събирането на масивите от данни за всяка област, обхваната от настоящия регламент;

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  разработване на методологии, включително за проучвания за осъществимост и пилотни проучвания, посочени в член 13;

б)  разработване на методологии, включително участие в проучвания за осъществимост и пилотни проучвания, посочени в член 13;

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  на НСИ се предоставят достатъчно финансови и човешки ресурси, предназначени точно за целите на допълнителните задачи, залегнали в настоящия регламент, които в момента те не изпълняват. Необходимите ресурси се подлагат на повторна оценка в съответствие с развитието на настоящия регламент.

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Финансовото участие на Съюза се осигурява в съответствие с член 7 от Регламент (ЕС) № 99/2013 на Европейския парламент и на Съвета34, член 16, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1296/2013 на Европейския парламент и на Съвета35, член 6 от Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета36, член 58 от Регламент 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета37 или член 5 от Регламент (ЕС) № 282/2014 на Европейския парламент и на Съвета38.

2.  Финансовото участие на Съюза съгласно многогодишната финансова рамка за периода 2014 – 2020 г. се осигурява в съответствие със съответните регламенти относно Европейската статистическа програма, Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации (EaSI), „Хоризонт 2020“ – рамковата програма за научни изследвания и иновации (2014 – 2020 г.), Третата програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014 – 2020 г.) и Програмата за подкрепа на структурните реформи.

__________________

 

34 Регламент (ЕС) № 99/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 година относно Европейската статистическа програма за периода 2013 — 2017 г. (ОВ L 39, 9.2.2013 г., стр. 12).

 

35 Регламент (ЕС) № 1296/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно Програма на Европейския съюз за заетост и социални иновации („EaSI“) и за изменение на Решение № 283/2010/ЕС за създаване на Европейски механизъм за микрофинансиране за трудова заетост и социално приобщаване „Прогрес“ ( ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 238)

 

36 Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година за установяване на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1982/2006/ЕО (OB C 347, 20.12.2013 г., стр. 104).

 

37 Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).

 

38 Регламент (ЕС) № 282/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 година за създаване на Трета програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1350/2007/ЕО (ОВ L 86, 21.3.2014 г., стр. 1).

 

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 15

Член 15

Упражняване на делегирането

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощията да приема делегираните актове, посочени в член 3, параграф 4, и член 4, параграф 1, се предоставят на Комисията за неопределен период от време, считано от [Publications Office: please insert exact date of entry into force of the Regulation].

2.  Правомощията да приема делегираните актове, посочени в член 3, параграф 4, член 4, параграф 1, член 5а и член 17, параграфи 1–4, се предоставят на Комисията за срок от пет години, считано от ... [Publications Office: please insert exact date of entry into force of the Regulation]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 3, параграф 4 и член 4, параграф 1, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 3, параграф 4, член 4, параграф 1, член 5а и член 17, параграфи 1 – 4, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията провежда консултации с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.39

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията провежда консултации с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията уведомява за това едновременно Европейския парламент и Съвета.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията уведомява за това едновременно Европейския парламент и Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 3, параграф 4 и член 4, параграф 1, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не е представил възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или, ако преди изтичането на този срок, и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 3, параграф 4, член 4, параграф 1, член 5а и член 17, параграфи 1 – 4, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не е представил възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или, ако преди изтичането на този срок, и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или Съвета.

__________________

 

39OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

 

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 17

Член 17

Дерогации

Дерогации

1.  Ако прилагането на настоящия регламент или мерките за изпълнение и делегираните актове, приети в съответствие с него, в националната статистическа система на държава членка налага значителни адаптации, Комисията може да предостави чрез актове за изпълнение дерогация за срок до три години. Дерогация може да се предостави единствено ако това няма да застраши съпоставимостта на данните на държавите членки, отнасящи се до основните показатели, или да затрудни изчислението на необходимите навременни и представителни европейски агрегати.

1.  Ако прилагането на настоящия регламент или мерките за изпълнение и делегираните актове, приети в съответствие с него, в националната статистическа система на държава членка налага значителни адаптации, Комисията е оправомощена да приема делегирани актове съгласно член 15, за да допълва настоящия регламент по отношение на предоставяне на дерогация за срок до четири години. Дерогация може да се предостави единствено при условие че разрешението, посочено в параграф 3, не е било дадено и ако това няма да застраши съпоставимостта на данните на държавите членки, отнасящи се до основните показатели, или да затрудни изчислението на необходимите навременни и представителни европейски агрегати.

2.  Когато дерогацията продължава да бъде оправдана в края на периода, за който е била предоставена, Комисията може да предостави чрез актове за изпълнение последваща дерогация за максимален период от три години.

2.  Когато дерогацията продължава да бъде оправдана с достатъчно доказателства в края на периода, за който е била предоставена, Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 15 с цел допълване на настоящия регламент относно предоставянето на последваща дерогация за максимален период от една година.

3.  Когато единственият начин, по който държава членка може да осигури необходимите масиви от данни, е чрез използване на методи, различни от тези, предвидени в настоящия регламент или в мерките за изпълнение и делегираните актове, приети в съответствие с него, Комисията може по изключение да разреши чрез актове за изпълнение използването на такива методи за максимален срок от пет години.

3.  Когато единственият начин, по който държава членка може да осигури необходимите масиви от данни, е чрез използване на методи, различни от тези, предвидени в настоящия регламент или в мерките за изпълнение и делегираните актове, приети в съответствие с него, и в случай че дерогацията, посочена в параграф 1, не бъде предоставена, Комисията може по изключение да разреши чрез делегирани актове използването на такива методи за максимален срок от пет години с цел допълване на настоящия регламент в съответствие с член 15.

4.  Когато разрешението продължава да бъде оправдано в края на периода, за който е била предоставено, Комисията може да предостави чрез актове за изпълнение последващо разрешение за максимален период от пет години.

4.  Когато разрешението продължава да бъде оправдано с достатъчно доказателства в края на периода, за който е била предоставено, Комисията може да приема делегирани актове в съответствие с член 15 с цел допълване на настоящия регламент чрез предоставянето на последващо разрешение за максимален период от две години.

5.  За целите на параграфи от 1 до 4 държавата членка представя надлежно обосновано искане до Комисията в срок от три месеца от датата на влизане в сила на съответния акт или шест месеца преди изтичането на периода, за който е предоставена действащата дерогация или разрешение. Когато иска разрешението, посочено в параграфи 3 и 4, съответната държава членка описва подробно използваните методи и да доказва, че те водят до съпоставими резултати.

5.  За целите на параграфи от 1 до 4 държавата членка представя надлежно обосновано искане до Комисията в срок от три месеца от датата на влизане в сила на съответния акт или шест месеца преди изтичането на периода, за който е предоставена действащата дерогация или разрешение. Когато иска разрешението, посочено в параграфи 3 и 4, съответната държава членка описва подробно използваните методи и да доказва, че те водят до съпоставими резултати.

6.  Комисията приема тези актове за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 16, параграф 2.

 

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 17 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 17a

 

Изменения на Регламент (ЕО) № 808/2004

 

Регламент (ЕС) № 808/2004 се изменя, както следва:

 

(1)  член 4 се заменя със следното:

 

„Член 4

 

Модули

 

Включените в настоящия регламент модули обхващат областите на предприятията и информационното общество, определени в приложение I.“

 

(2)  приложение II се заличава.

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 17 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 17б

 

Изменения на Регламент (ЕО) № 1338/2008

 

Регламент (ЕО) № 1338/2008 се изменя, както следва:

 

(1)  член 2 се заменя със следното:

 

„Член 2

 

Приложно поле

 

Държавите членки предоставят на Комисията (Евростат) статистики относно следните области:

 

а)  здравно обслужване, както е определено в приложение ІІ;

 

б)  причини за смъртни случаи, както е определено в приложение ІІІ;

 

в)  трудови злополуки, както е определено в приложение ІV;

 

г)  професионални заболявания и други свързани с условията на труд здравни проблеми и болести, както е посочено в приложение V.“

 

(2)  Приложение I се заличава.

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 17 в (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 17в

 

Изменения на Регламент (ЕО) № 452/2008

 

Регламент (ЕО) № 452/2008 се изменя, както следва:

 

(1)  член 3 се заменя със следното:

 

„Член 3

 

Области

 

Настоящият регламент се прилага за изготвянето на статистическа информация в две области:

 

а)  област 1 обхваща статистическата информация относно образователните системи и системите за обучение;

 

б)  област 2 обхваща друга статистическа информация относно образованието, като например статистическа информация за човешкия капитал и социалните и икономически ползи от образованието, които не са обхванати от област 1 и от Регламент №... [Регламент за създаване на обща рамка за европейските статистически данни, COD 2016/0264];

 

Изготвянето на статистическа информация в тези области се осъществява в съответствие с приложението.“

 

(2)  В приложението разделът, озаглавен „Област 2: „Участие на възрастни в обучението през целия живот“ се заличава.

Изменение    69

Предложение за регламент

Приложение I – област „За всички области “

 

Текст, предложен от Комисията

Тема

Подробни теми

Технически елементи

Информация за събирането на данни

 

Идентификация

 

Маси

 

Характеристики на интервютата

 

Местонахождение

Характеристики на лицата и домакинствата

Демография

 

Гражданство и мигрантски произход

 

Състав на домакинството

Участие на пазара на труда

Основен статут на дейност (определен от лицето)

 

Елементарни особености на длъжността

Образователна степен и подготовка

Достигната образователна степен

Изменение

Тема

Подробни теми

Технически елементи

Информация за събирането на данни

 

Идентификация

 

Маси

 

Характеристики на интервютата

 

Местонахождение

Основни характеристики на лицата и домакинството

Демография

 

Гражданство и мигрантски произход

 

Състав на домакинството

Увреждания

Увреждания

Участие на пазара на труда

Основен статут на дейност (определен от лицето)

 

Елементарни особености на длъжността

Образователно равнище, непрекъснатост на образованието и подготовка

Достигната образователна степен

 

Непрекъснатост на образованието

Характеристики на основния доход на домакинството

Общ доход на домакинството

(Приложение I е разделено на отделни приложения въз основа на областите)

Изменение    70

Предложение за регламент

Приложение І а (ново) „Работна сила“

 

Текст, предложен от Комисията

Тема

Подробни теми

Характеристики на лицата и домакинствата

Състав на домакинствата – подробна информация

 

Продължителност на престоя в страната

Участие на пазара на труда

Служебно положение

 

Продължителност на договора

 

Продължителност на договора –- вторична информация

 

Работа на пълен или непълен работен ден – причина

 

Зависима самостоятелна заетост

 

Контролни отговорности

 

Размер на предприятието

 

Работно място

 

Надомна работа

 

Търсене на работа

 

Желание за работа

 

Наличност

 

Втора работа

 

Търсене на друга работа

 

Съвместяване на професионалния и семейния живот

 

Младите хора на пазара на труда

 

Положението на мигрантите и техните преки потомци на пазара на труда

 

Преход към пенсиониране

 

Нужда от грижи

Срок на заемане на длъжността и предишен професионален опит

Начало на работа

 

Начин, по който е намерена работата

 

Предишен професионален опит

Условия на труд, включително организация на работното време

Работно време

 

Организация на работното време

 

Организация на работата и работно време

Образователна степен и подготовка

Завършена образователна степен – подробна информация

Участие в образование и обучение

Участие във формално и неформално образование и обучение (4 седмици)

 

Участие във формално и неформално образование и обучение (12 месеца)

Здраве: състояние и увреждания, грижи и определящи здравето фактори

Трудови злополуки и други свързани с работата здравословни проблеми

 

Минимален европейски здравен модул

Доходи, потребление и богатство, включително дълг

Доход от труд

Изменение

Тема

Подробни теми

Допълнителни характеристики на лицата и домакинството

Състав на домакинствата – допълнителна специфична подробна информация

 

Продължителност на престоя в страната

Участие на пазара на труда

Служебно положение

 

Продължителност на договора

 

Продължителност на договора –- вторична информация

 

Работа на пълен или непълен работен ден – причина

 

Зависима самостоятелна заетост

 

Контролни отговорности

 

Размер на предприятието

 

Работно място

 

Надомна работа

 

Търсене на заетост

 

Желание за работа

 

Наличност

 

Втора работа или работа на няколко места

 

Търсене на друга работа

 

Непълна заетост

 

Съвместяване на професионалния и семейния живот

 

Младите хора на пазара на труда

 

Лицата с увреждания на пазара на труда

 

Положението на мигрантите и техните преки потомци на пазара на труда

 

Преход към пенсиониране

 

Нужда от грижи и задължения

Срок на заемане на длъжността, професионална биография и предишен професионален опит

Начало на работа

 

Начин, по който е намерена работата

 

Край на работа

 

Непрекъснатост на професионалния живот и прекъсвания

 

Предишен професионален опит

Условия на труд, включително организация на работното време

Работно време

 

Организация на работното време

 

Организация на работата и работно време

Образователна степен и подготовка

Завършена образователна степен – подробна информация

Участие в образование и обучение

Участие във формално и неформално образование и обучение (4 седмици)

 

Участие във формално и неформално образование и обучение (12 месеца)

Здравословно състояние, увреждания, достъп до, наличност на и използване на здравни грижи и определящи здравето фактори

Трудови злополуки и други свързани с работата здравословни проблеми

 

Минимален европейски здравен модул

Доходи, потребление и богатство, включително дълг

Доход от труд

 

Доход от помощи

Изменение    71

Предложение за регламент

Приложение І б (ново) – област „Доходи и условия на живот“

Тема

Подробни теми

Характеристики на лицата и домакинствата

Състав на домакинствата – подробна информация

 

Продължителност на престоя в страната

Участие в образование и обучение

Участие в дейности за формално образование (в момента)

Образователна степен и подготовка

Завършена образователна степен – подробна информация

Участие на пазара на труда

Характеристики на работното място

 

Продължителност на договора

 

Служебно положение

 

Подробна информация за ситуацията на пазара на труда

 

Контролни отговорности

Срок на заемане на длъжността и предишен професионален опит

Предишен професионален опит

Условия на труд, включително организация на работното време

Календар на дейностите

 

Работно време

Здраве: състояние и увреждания, грижи и определящи здравето фактори

Минимален европейски здравен модул

 

Здравно състояние и увреждания

 

Здраве на децата

 

Достъп до здравеопазване

 

Здравеопазване

 

Достъп до здравеопазване (деца)

 

Определящи здравето фактори

Качество на живот, включително социално и културно участие и благосъстояние

Качество на живота

 

Участие в социалния и културния живот

 

Благосъстояние

Условия на живот, включително материални лишения, жилищен фонд, жизнена среда, достъп до услуги

Материални лишения

 

Деца с лишения

 

Основни характеристики на жилищния фонд

 

Подробна информация за състоянието на жилищния фонд, включително лишения

 

Цени на жилищата, включително приспаднат наем

 

Жизнена среда

 

Използване на услуги, включително социални услуги

 

Финансова приемливост

 

Незадоволени потребности и причини

 

Грижи за деца

Доходи, потребление и богатство, включително дълг

Доход от труд

 

Доход от помощи

 

Доход от пенсия

 

Други доходи

 

Данъци и вноски

 

Общо приходи

 

Свръхзадлъжнялост

 

Просрочия

 

Богатство

 

Основни компоненти на потреблението

 

Пренасяне от едно поколение към друго на необлагодетелстваното положение

Изменение

Тема

Подробни теми

Допълнителни характеристики на лицата и домакинството

Състав на домакинствата – допълнителна специфична подробна информация

 

Домакинства с няколко дълготрайно безработни поколения

 

Продължителност на престоя в страната

Участие в образование и обучение

Участие в дейности за формално образование (в момента)

Образователна степен и подготовка

Завършена образователна степен – подробна информация

Участие на пазара на труда

Характеристики на работното място

 

Продължителност на договора

 

Служебно положение

 

Подробна информация за ситуацията на пазара на труда

 

Контролни отговорности

Срок на заемане на длъжността, професионална биография и предишен професионален опит

Предишен професионален опит

Условия на труд, включително организация на работното време

Календар на дейностите

 

Работно време

Здравословно състояние, увреждания, достъп до, наличност на и използване на здравни грижи и определящи здравето фактори

Минимален европейски здравен модул

 

Здравно състояние и увреждания

 

Здраве на децата

 

Достъп до здравеопазване

 

Здравеопазване

 

Достъп до здравеопазване (деца)

 

Определящи здравето фактори

Качество на живот, включително социално, гражданско, икономическо и културно участие, приобщаване и благосъстояние

Качество на живота

 

Участие в социалния и културния живот

 

Благосъстояние

 

Способност за независим живот на лицата с увреждания

Условия на живот, включително материални лишения, жилищен фонд, жизнена среда, здраве и образование, незадоволени потребности и оценка на собствените потребности, достъп до услуги

Материални лишения

 

Деца с лишения

 

Основни характеристики на жилищния фонд

 

Подробна информация за състоянието на жилищния фонд, включително лишения

 

Цени на жилищата, включително приспаднат наем

 

Цени на жилищата, включително намалени комунални разходи

 

Осигуряване на подходящо трудоустрояване за лица с увреждания

 

Жизнена среда

 

Жилищни затруднения (включително затруднения при наемането на жилище)

 

Използване на услуги, включително социални услуги

 

Финансова приемливост

 

Незадоволени потребности и причини

 

Оценка на собствените потребности

 

Грижи за деца

 

Грижи

Доходи, потребление и богатство, включително дълг

Доход от труд

 

Доход от помощи

 

Доход от пенсия

 

Други доходи

 

Данъци и вноски, включително данъчни кредити за семейства с деца

 

Общо приходи — допълнителна информация (на домакинствата и респондентите)

 

Свръхзадлъжнялост, включително причини

 

Просрочия

 

Богатство (включително всички активи)

 

 

 

Основни компоненти на потреблението

 

Пренасяне от едно поколение към друго на необлагодетелстваното положение

 

Пренасяне на облагодетелстваното положение от едно поколение към друго

Изменение    72

Предложение за регламент

Приложение І в (ново) – област „Здраве“

 

Текст, предложен от Комисията

Тема

Подробни теми

Здраве: състояние и увреждания, грижи и определящи здравето фактори

Минимален европейски здравен модул

 

Болести и хронични състояния

 

Злополуки и наранявания

 

Болка

 

Психичното здраве

 

Функционални ограничения

 

Затруднения при извършването на дейности, свързани с личната хигиена

 

Затруднения в извършването на домакински дейности

 

Временни ограничения в дейността (поради здравословни проблеми)

 

Пречки за участието в определени области на живота

 

Използване на здравеопазване и дългосрочни грижи

 

Употреба на лекарства

 

Превантивна грижа

 

Достъп до здравеопазване

 

Ръст и тегло

 

Физическа активност

 

Хранителни навици

 

Пушене

 

Консумация на алкохол

 

Социални и екологични фактори

Доходи, потребление и богатство, включително дълг

Общо приходи

Изменение

Тема

Подробни теми

Здраве: състояние, увреждания, достъп до, наличност на и използване на здравни грижи и определящи здравето фактори

Минимален европейски здравен модул

 

Болести и хронични състояния

 

Злополуки и наранявания

 

Болка

 

Психичното здраве

 

Пристрастявания

 

Функционални ограничения

 

Увреждания – допълнителна специфична подробна информация

 

Затруднения при извършването на дейности, свързани с личната хигиена

 

Затруднения в извършването на домакински дейности

 

Лица с увреждания: независим живот

 

Временни ограничения в дейността (поради здравословни проблеми)

 

Пречки за участието в определени области на живота

 

Използване на здравеопазване и дългосрочни грижи

 

Употреба на лекарства

 

Превантивна грижа

 

Достъп до здравеопазване

 

Ръст и тегло

 

Физическа активност

 

Хранителни навици

 

Пушене

 

Консумация на алкохол

 

Социални и екологични фактори

 

 

Изменение    73

Предложение за регламент

Приложение І г (ново) – област „Образование и обучение“

 

Текст, предложен от Комисията

Тема

Подробни теми

Характеристики на лицата и домакинствата

Продължителност на престоя в страната

Срок на заемане на длъжността, професионална биография и предишен професионален опит

Начало на работа

Участие на пазара на труда

Размер на предприятието

Образователна степен и подготовка

Завършена образователна степен – подробна информация

 

Образование

 

Посочени от респондентите умения

Участие в образование и обучение

Достъп до информация относно възможностите за обучение и за ориентиране (12 месеца)

 

Участие в дейности за формално образование (12 месеца)

 

Последна дейност за формално образование – подробна информация (12 месеца)

 

Използване на ИКТ в последната дейност за формално образование (12 месеца)

 

Причини за участието в последната дейност за формално образование (12 месеца)

 

Плащане за и часове на последната дейност за формално образование (12 месеца)

 

Резултати и използване на уменията от последната дейност за формално образование (12 месеца)

 

Участие в дейности за неформално образование (12 месеца)

 

Дейности за неформално образование – подробна информация (12 месеца)

 

Използване на ИКТ в дейности за неформално образование (12 месеца)

 

Причини за участие в дейности за неформално образование (12 месеца)

 

Плащане за и часове на дейности за неформално образование (12 месеца)

 

Резултати и използване на уменията от дейности за неформално образование (12 месеца)

 

Пречки за участие в образование и обучение (12 месеца)

 

Самостоятелно учене

Доходи, потребление и богатство, включително дълг

Общо приходи

Изменение

Тема

Подробни теми

Допълнителни характеристики на лицата и домакинството

Продължителност на престоя в страната

Срок на заемане на длъжността, професионална биография и предишен професионален опит

Начало на работа

Участие на пазара на труда

Размер на предприятието

Образователна степен и подготовка

Завършена образователна степен – подробна информация

 

Образование

 

Посочени от респондентите умения

Участие в образование и обучение

Достъп до информация относно възможностите за обучение и за ориентиране включително за лица с увреждания (12 месеца)

 

Участие в дейности за формално образование (12 месеца)

 

Последна дейност за формално образование – подробна информация (12 месеца)

 

Използване на ИКТ в последната дейност за формално образование (12 месеца)

 

Причини за участието в последната дейност за формално образование (12 месеца)

 

Плащане за и часове на последната дейност за формално образование (12 месеца)

 

Резултати и използване на уменията от последната дейност за формално образование (12 месеца)

 

Участие в дейности за неформално образование (12 месеца)

 

Дейности за неформално образование – подробна информация (12 месеца)

 

Използване на ИКТ в дейности за неформално образование (12 месеца)

 

Причини за участие в дейности за неформално образование (12 месеца)

 

Плащане за и часове на дейности за неформално образование (12 месеца)

 

Резултати и използване на уменията от дейности за неформално образование (12 месеца)

 

Пречки за участие в образование и обучение (12 месеца)

 

Самостоятелно учене

 

Участие на лица с увреждания в образование и професионално обучение

Доходи, потребление и богатство, включително дълг

Обща стойност на активите с изключение на доходите

Изменение    74

Предложение за регламент

Приложение І д (ново) – област „Използване на информационни и комуникационни технологии“

 

Текст, предложен от Комисията

Тема

Подробни теми

Участие в информационното общество

Достъп до ИКТ

 

Използване и честота на използването на ИКТ

 

Пречки и проблеми при използването

 

Ефект от използването

 

Сигурност, неприкосновеност на личния живот, доверие

 

Свързване към интернет от всяка точка

 

Умения в областта на цифровите технологии

 

Дейности в интернет

 

Електронна търговия

 

Взаимодействие с публични органи

Доходи, потребление и богатство, включително дълг

Общо приходи

Изменение

Тема

Подробни теми

Участие в информационното общество

Достъп до ИКТ

 

Използване и честота на използването на ИКТ

 

Пречки и проблеми при използването

 

Ефект от използването

 

Сигурност, неприкосновеност на личния живот, доверие

 

Свързване към интернет от всяка точка

 

Умения в областта на цифровите технологии

 

Дейности в интернет

 

Електронна търговия

 

Взаимодействие с публични органи

Доходи, потребление и богатство, включително дълг

Обща стойност на активите с изключение на доходите

Изменение    75

Предложение за регламент

Приложение І е (ново) – област „Използване на времето“

 

Текст, предложен от Комисията

Тема

Подробни теми

Характеристики на лицата и домакинствата

Състав на домакинствата – подробна информация

Участие в образование и обучение

Участие в дейности за формално образование (в момента)

Здраве: състояние и увреждания, грижи и определящи здравето фактори

Минимален европейски здравен модул

Условия на живот, включително материални лишения, жилищен фонд, жизнена среда, достъп до услуги

Притежание на предмети с дълготрайна употреба

 

Грижи за деца

 

Грижи за болни и възрастни

Условия на труд, включително организация на работното време

Работно време

 

Организация на работното време

Доходи, потребление и богатство, включително дълг

Продукция за собствено крайно потребление и продажба, ремонт

 

Доход от труд

 

Общо приходи

Разпределение на времето

Използване на времето, видове дейности

 

Паралелни дейности

 

Място на дейността

 

Присъствие на други лица по време на дейността

 

Оценка на дейността

Изменение

Тема

Подробни теми

Допълнителни характеристики на лицата и домакинството

Състав на домакинствата – подробна информация

Участие в образование и обучение

Участие в дейности за формално образование (в момента)

Здравословно състояние, увреждания, достъп до, наличност на и използване на здравни грижи и определящи здравето фактори

Минимален европейски здравен модул

Условия на живот, включително материални лишения, жилищен фонд, жизнена среда, незадоволени потребности от здраве и образование и оценка на собствените потребности и достъп до услуги

Притежание на предмети с дълготрайна употреба

 

Грижи за деца

 

Грижи за болни и възрастни

Условия на труд, включително организация на работното време

Работно време

 

Организация на работното време

 

 

Доходи, потребление и богатство, включително дълг

Продукция за собствено крайно потребление и продажба, ремонт

 

Доход от труд

 

заличава се

Разпределение на времето

Използване на времето, видове дейности

 

Паралелни дейности

 

Място на дейността

 

Присъствие на други лица по време на дейността

 

Оценка на дейността

Изменение    76

Предложение за регламент

Приложение І ж (ново) – област „Потребление“

 

Текст, предложен от Комисията

Тема

Подробни теми

Характеристики на лицата и домакинствата

Състав на домакинствата – подробна информация

Условия на живот, включително материални лишения, жилищен фонд, жизнена среда, достъп до услуги

Основни характеристики на жилищния фонд

Участие в образование и обучение

Участие в дейности за формално образование (в момента)

Участие на пазара на труда

Продължителност на договора

Доходи, потребление и богатство, включително дълг

Общо приходи

 

Данъци и вноски

 

Доход в натура от дейности, за които не се плаща заплата

 

Приспаднат наем

 

Основни източници на доходи

 

Богатство

 

Дългове

 

Просрочия

 

Потребление съгласно „Класификацията на индивидуалното потребление по предназначение (COICOP)“

 

Разходи за трансгранично потребление съгласно COICOP

 

Собствено потребление

Изменение

Тема

Подробни теми

Допълнителни характеристики на лицата и домакинството

Състав на домакинствата – допълнителна специфична подробна информация

Условия на живот, включително материални лишения, жилищен фонд, жизнена среда, незадоволени потребности от здраве и образование и оценка на собствените потребности и достъп до услуги

Основни характеристики на жилищния фонд

Участие в образование и обучение

Участие в дейности за формално образование (в момента)

Участие на пазара на труда

Продължителност на договора

Доходи, потребление и богатство, включително дълг

Общо приходи — допълнителна информация (на домакинствата и респондентите)

 

Доход от труд

 

Данъци и вноски

 

Доход в натура от дейности, за които не се плаща заплата

 

Приспаднат наем

 

Цени на жилищата, включително намалени комунални разходи

 

Основни източници на доходи

 

Обща стойност на активите с изключение на доходите

 

Богатство

 

Дългове

 

Просрочия

 

Потребление съгласно „Класификацията на индивидуалното потребление по предназначение (COICOP)“

 

Разходи за трансгранично потребление съгласно COICOP

 

Собствено потребление


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Надеждните и качествени статистически данни са гръбнакът на разработването на добри политики. Като създатели на политики ние трябва да разполагаме с добре обоснована информация за състоянието на пазара на труда, условията на живот и доходите на европейските граждани, състоянието на тяхното здраве, условията за образование и обучение, техните навици на потребление, използването на времето и използването на технологии, за да сме в състояние да разработваме солидни и основани на факти политики. Настоящата статистическа рамка, която обединява седем изследвания на домакинствата, е забележителна стъпка в тази посока и ще проправи пътя към по-нататъшното усъвършенстване на качеството на социалната статистика. Поради това е важно заедно да изготвяме законодателство, което е солидно, работи на практика, осигурява висококачествени, навременни, съпоставими и надеждни данни и може да бъде адаптирано към променящите се потребности с течение на времето.

В проекта на доклад на Парламента аз подсилих елементите и разработих допълнителни предложения, за да се наблегне на следните цели. Европейската статистика следва да събира надеждни и съпоставими качествени данни, адаптирани към потребностите на потребителите, било то създатели на политики, изследователи или други заинтересовани страни. Също така тя следва да отговаря ефективно на социалните предизвикателства, пред които е изправен Съюзът, за да бъде в състояние да подкрепя добре обосновани политически мерки.

Важно е да се разгледа въпросът за възможностите за надеждност на данните. Изследванията на домакинствата обхващат лица, които живеят в частни домакинства, докато онези, които живеят в институции или са бездомни, не са интервюирани, което поражда голяма загриженост, особено по отношение на данните, свързани със здравето. Националните статистически служби следва да докладват за съществуващата степен на необхващане. В дългосрочен план всички действащи лица следва да разработят алтернативни начини за обхващане на гражданите извън частните домакинства. Изследването на доходите и условията на живот предоставя безценна информация относно бездомността под формата на ретроспективни въпроси, които трябва да бъдат доразвити, като се разгледа явлението, най-точно определяно като „жилищни затруднения“.

От съображения за съпоставимост и добро качество степента на обобщаване на статистическите данни следва да бъде сходна. Сравняването на Люксембург с Германия може да има своите статистически недостатъци, докато сравняването на урбанизираните райони със селските райони би предоставило съществена допълнителна информация. Приветствам възможността настоящата рамка да отвори пътя да започне събиране на данни на равнище NUTS2. NUTS2 бяха определени като статистически райони на географски единици със сравним размер. По-добрата съпоставимост е една от основните цели на реформата. Поради това предложих държавите членки и Евростат да се стремят към решаването на този въпрос в дългосрочен план.

Изследванията в настоящата законодателна рамка предлагат способ за данните за доходите и потреблението и са от съществено значение за получаването на по-ясна представа за благосъстоянието на домакинствата, както и входни данни за оценка на правилното функциониране на пазарите. Събирането и анализът на данните ще трябва да се съсредоточат повече върху комплексни показатели като референтните бюджети.

Аз подкрепям енергично регулирането на правилното равнище. Европейският парламент следва да бъде действащото лице, гарантиращо успеха на регламента по отношение на изпълняемостта и качеството (например съдържание и обхват на проучванията и дерогациите), следователно тези елементи трябва да бъдат определяни или в самия основен законодателен акт, или в делегирани актове. Единствено чисто технически въпроси следва да бъдат уреждани в актове за изпълнение.

Финансовите последици се компенсират от потенциала за по-целенасочено разработване на качествени политики, който регламентът отключва, както и коригирането на методите на ранен етап и по-доброто използване на новото технологично развитие. Спестяването на разходите за изготвяне на статистически данни и статистически анализ директно ще доведе до общество, в което създателите на политики и лидерите на общественото мнение вече не могат да водят дебат въз основа на добре обосновани знания, а на убеждения, страхове и псевдофакти. Необходимо е постоянно да усъвършенстваме съпоставимостта, навременността, точността и обхвата на събирането на данните ни. Приветствам и насочвам вниманието към факта, че Комисията може да предоставя безвъзмездни средства на националните статистически институти, особено за целите на изграждането на капацитет. Призовавам за това рамката да бъде направена по-адаптивна, за да се отговори на новите потребности и тенденции, поради това следва да бъдат изготвени пилотни проучвания в отговор на новите предизвикателства.

Статистиката е сред най-добрите инструменти, с които разполагаме, за да разберем текущото състояние на обществото и икономиката ни, а това знание е най-големият актив за създателите на политики.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Създаване на обща рамка за европейските статистически данни за лицата и домакинствата, основани на индивидуални данни, събрани чрез извадки

Позовавания

COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD)

Дата на представяне на ЕП

24.8.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

12.9.2016

ECON

12.9.2016

 

 

Неизказани становища

       Дата на решението

BUDG

31.8.2016

ECON

15.9.2016

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Tamás Meszerics

18.10.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

25.1.2017

28.2.2017

12.4.2017

 

Дата на приемане

21.6.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

41

4

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Dominique Martin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Alex Mayer, Tamás Meszerics, Michaela Šojdrová

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Xabier Benito Ziluaga, Morten Messerschmidt, Monika Smolková, Milan Zver

Дата на внасяне

29.6.2017


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

41

+

ALDE

ENF

EPP

Vert/ALE

GUE/NGL

S&D

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort

Dominique Martin

Georges Bach, Heinz K. Becker, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Milan Zver

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Terry Reintke

Xabier Benito Ziluaga, Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Alex Mayer, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Monika Smolková, Marita Ulvskog

4

-

ECR

Czesław Hoc, Morten Messerschmidt, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

2

0

ENF

NI

Mara Bizzotto

Lampros Fountoulis

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация