Procedura : 2016/0264(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0247/2017

Teksty złożone :

A8-0247/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/04/2019 - 8.29

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0387

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 1171kWORD 158k
29.6.2017
PE 599.576v02-00 A8-0247/2017

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne ramy europejskich statystyk dotyczących osób fizycznych i gospodarstw domowych, opartych na danych na poziomie indywidualnym zbieranych metodą doboru próby

(COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD))

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Sprawozdawca: Tamás Meszerics

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne ramy europejskich statystyk dotyczących osób fizycznych i gospodarstw domowych, opartych na danych na poziomie indywidualnym zbieranych metodą doboru próby

(COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0551),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 338 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0345/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8-0247/2017),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(-1)  Dane i wskaźniki statystyczne stanowią podstawę odpowiedzialnej polityki opartej na faktach. Aby opracowywać, analizować i dostosowywać na szczeblu unijnym, krajowym i regionalnym politykę, w ramach której zaspokaja się potrzeby obywateli i podejmuje się odpowiedzialne decyzje, decydenci muszą dysponować aktualnymi, porównywalnymi i dokładnymi informacjami.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Wskaźniki społeczne odgrywają istotną rolę w kontekście strategii „Europa 2020”21 i wzmacniania zarządzania gospodarczego poprzez dostarczanie potrzebnych informacji i wspieranie najważniejszych priorytetów Unii w zakresie wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, ograniczania ubóstwa i wykluczenia społecznego, wzrostu umiejętności, mobilności i tworzenia gospodarki cyfrowej. Muszą one w szczególności zapewniać solidną podstawę statystyczną dla opracowywania i monitorowania polityk wprowadzanych przez Unię w celu osiągnięcia tych priorytetowych celów.

(1)  Wskaźniki społeczne odgrywają istotną rolę w kontekście strategii „Europa 2020”21 i wzmacniania zarządzania gospodarczego poprzez dostarczanie potrzebnych informacji i wspieranie najważniejszych priorytetów Unii na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu i tworzenia miejsc pracy, spójności społecznej, ograniczania ubóstwa, nierówności i wykluczenia społecznego, a także na rzecz integracji osób niepełnosprawnych, równouprawnienia płci, wzrostu umiejętności, mobilności i tworzenia gospodarki cyfrowej. Muszą one w szczególności zapewniać solidną podstawę statystyczną dla opracowywania i monitorowania polityk wprowadzanych przez Unię i państwa członkowskie w celu osiągnięcia tych priorytetowych celów.

__________________

__________________

21 Komunikat Komisji „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”, COM(2010) 2020 z dnia 3 marca 2010 r.

21 Komunikat Komisji „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”, COM(2010) 2020 z dnia 3 marca 2010 r.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  Osiągnięcie odpowiedniej równowagi między celami gospodarczymi a społecznymi w ramach europejskiego semestru w oparciu o wysokiej jakości statystyki w obu tych domenach ma szczególne znaczenie dla trwałości i legitymizacji unii gospodarczej i walutowej. Cele w zakresie polityki społecznej i zatrudnienia stały się zatem w europejskim semestrze bardziej widoczne: zarówno w sprawozdaniach krajowych, jak i w zaleceniach dla poszczególnych krajów uwzględnia się wyzwania społeczne i wyzwania związane z zatrudnieniem oraz sprzyja się reformom politycznym opartym na najlepszych praktykach. Dlatego statystyki społeczne odgrywają zasadniczą rolę i istotne jest zwiększenie aktualności wskaźników społecznych, tak aby były one dostępne we właściwym czasie na potrzeby odpowiednich ram politycznych, w tym europejskiego semestru.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1b)  Przy opracowywaniu europejskich statystyk społecznych należy uwzględniać art. 10 TFUE. Niezwykle ważne jest zatem zapewnienie zbierania wysokiej jakości danych z podziałem według kryterium płci i wieku, w tym dotyczących osób powyżej 74 roku życia, w celu zidentyfikowania problemów specyficznych dla danej płci i wieku oraz w celu umożliwienia stworzenia solidnej podstawy do oceny, w jakim stopniu osiągnięte zostało równouprawnienie płci i rozwiązany został problem dyskryminacji ze względu na płeć i wiek. W tym celu należy w szczególności uwzględnić podręcznik „Opracowywanie statystyk dotyczących płci: narzędzie praktyczne” przygotowany z udziałem różnych ekspertów przez grupę zadaniową EKG ONZ ds. szkolenia statystyków w zakresie statystyk dotyczących płci1a.

 

__________________

 

1ahttp://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/Developing_Gender_Statistics.pdf

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1c)  Produkt krajowy brutto (PKB) jest podstawowym wskaźnikiem makroekonomicznym ukazującym zagregowaną aktywność gospodarczą. Konieczne jest jednak uzupełnienie go solidnymi wskaźnikami przyjmującymi perspektywę gospodarstwa domowego, skupiającymi się na sytuacji obywateli, opisującymi dystrybucję materialnych warunków życia i nierówności, a także lepiej badających liczne aspekty jakości życia. Dlatego też niniejsze rozporządzenie powinno zapewnić bogaty i stale rozwijający się zbiór statystyk w tych dziedzinach.

Uzasadnienie

Politycy i media poświęcają dużą uwagę PKB. Jest to ważny wskaźnik. Statystyki powinny jednak koncentrować się też na warunkach życia obywateli, nierównościach, jakości ich życia oraz dobrostanie, co wskazano w TFUE jako jeden z celów UE. Dlatego aby wspierać politykę ukierunkowaną na poprawę warunków życia obywateli, należy zwiększyć ilość danych dotyczących tych dziedzin.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1d)  Zgodnie z inicjatywą „Więcej niż PKB”1a istotne jest wyjście poza gospodarcze wskaźniki, takie jak PKB, i stworzenie wskaźników wysokiego poziomu odzwierciedlających inne wymiary wśród społecznych aspektów postępu, takie jak jakość życia (w tym równowaga między życiem zawodowym a prywatnym), włączenie społeczne, dobrostan i spójność społeczna, oraz podkreślenie, jak ważne jest zadbanie o segregowanie odnośnych danych w celu zidentyfikowania, na przykład, kwestii związanych z płcią.

 

__________________

 

1ahttp://ec.europa.eu/environment/beyond_gdp/background_en.html

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1e)  Opracowywanie, tworzenie i rozpowszechnianie statystyk europejskich jest regulowane następującymi zasadami statystycznymi: niezależnością zawodową, bezstronnością, obiektywnością, wiarygodnością i opłacalnością.

Uzasadnienie

Są to podstawowe zasady regulujące tworzenie i rozpowszechnianie statystyk UE wymienione w rozporządzeniu nr 223/2009.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1f)  Europejski System Statystyczny (ESS), będący partnerstwem między Komisją (Eurostatem), krajowymi urzędami statystycznymi (KUS) oraz innymi organami krajowymi odpowiedzialnymi w każdym państwie członkowskim za opracowywanie, tworzenie, publikację i rozpowszechnianie oficjalnych statystyk europejskich, ma za cel dostarczanie przydatnych, bezstronnych, wiarygodnych, aktualnych i porównywalnych danych statystycznych na szczeblu Unii.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 g (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1g)  Europejskie statystyki społeczne powinny być dostarczane zgodnie z zasadą równych szans wszystkim kategoriom użytkowników – takim jak decydenci, organy administracji publicznej, naukowcy, związki zawodowe, studenci i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacje pozarządowe – którzy powinni mieć swobodny i łatwy dostęp do danych za pośrednictwem baz danych Komisji (Eurostatu) z poziomu jej strony internetowej. ESS jest zobowiązany do proaktywnego angażowania użytkowników i zaspokajania ich potrzeb w adekwatny sposób.

Uzasadnienie

Ta zasada jest zapisana w rozporządzeniu nr 223/2009. W praktyce każdy może uzyskać dostęp online do bazy danych Eurostatu, która zawiera pełny zakres zagregowanych danych udostępnianych publicznie przez Eurostat. Są one prezentowane w wielowymiarowych tabelach umożliwiających korzystanie z różnych funkcji wyboru i formatów eksportu. Społeczność naukowa posiada szerszy dostęp, zwłaszcza do danych poufnych, w celu przeprowadzania analiz w interesie postępu naukowego – dostęp taki podlega ścisłym zasadom określonym w rozporządzeniu nr 557/2003.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 h (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1h)  Osiągnięcie odpowiedniej równowagi między celami gospodarczymi a społecznymi w europejskim semestrze w oparciu o wysokiej jakości statystyki jest potrzebne do zwiększenia odporności Unii, lepszej realizacji unijnych celów spójności i zachowania poziomu dobrobytu w Unii.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 i (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1i)  Wprowadzając w życie niniejsze rozporządzenie, państwa członkowskie powinny przestrzegać Europejskiego kodeksu praktyk statystycznych.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  W związku z tym wskaźniki społeczne powinna cechować niezbędna wysoka jakość, w szczególności pod względem odporności na błędy, aktualności, przydatności, zdolności dostosowywania się do nowych potrzeb użytkowników, jak również porównywalności i efektywności.

(2)  Ważne jest zatem, by wskaźniki społeczne cechowała najwyższa jakość, w szczególności pod względem ich odporności na błędy, dokładności, aktualności, użyteczności i dostępności, przydatności, możliwości dostosowywania ich do nowych potrzeb użytkowników, jak również porównywalności, spójności i efektywności.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)  Dochody gospodarstwa domowego są najważniejszym czynnikiem przy określaniu poziomu życia, a podejście oparte na budżecie referencyjnym stanowi najbardziej szczegółową metodę określania minimalnego poziomu zasobów wymaganych do odpowiedniego udziału w życiu społecznym oraz cen niezbędnego koszyka towarów i usług. Gdy zaistnieje wyraźna potrzeba ulepszenia sposobu zbierania danych i metod szacowania budżetu referencyjnego na szczeblu regionalnym we współpracy z partnerami międzynarodowymi za pomocą badań pilotażowych, Komisja (Eurostat) powinna zapewnić państwom członkowskim odpowiednie środki finansowe na takie badania pilotażowe.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2b)  Do oceny sytuacji gospodarstw domowych powszechnie stosuje się dochód. Jednak ważny zarówno z perspektywy gospodarstwa domowego, jak i z perspektywy makroekonomicznej jest też pomiar spożycia, zasobności i zadłużenia, w tym ewentualnego zadłużenia w walucie obcej.

Uzasadnienie

Dochód, spożycie i zasobność, w tym zadłużenie, stanowią składowe materialnych warunków życia gospodarstw domowych. Długi, niekiedy zaciągane w walutach obcych, mogą dla niektórych gospodarstw domowych stanowić kwoty o znacznej wysokości w stosunku do dochodów. Ma to negatywne skutki dla gospodarstw domowych, ale również potencjalnie szersze skutki dla gospodarki, jak ostatnio pokazało to kilka kryzysów zadłużeniowych.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2c)  Ubóstwo jest zjawiskiem wielowymiarowym. Obejmuje nie tylko materialne warunki życia, takie jak dochód, spożycie, zasobność czy zadłużenie, ale także zdrowie, edukację, dostęp do usług i korzystanie z usług. Ponadto ubóstwo musi być rozpatrywane w kontekście społeczeństwa, w którym żyją dane osoby. Ważne jest zatem, by statystyki stanowiły bogatą, solidną, porównywalną i rzetelną podstawę tworzenia wskaźników dostosowanych do różnych możliwych sposobów ich zastosowania.

Uzasadnienie

Należy wziąć pod uwagę różne punkty widzenia i analizy dotyczące ubóstwa, takie jak ubóstwo wielowymiarowe lub ubóstwo względne i bezwzględne. Statystyki powinny stanowić podstawę umożliwiającą wielorakie podejście.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2d)  Ważne jest, by dokładnie opisać niepełnosprawność, w szczególności pod względem możliwości samodzielnego życia, racjonalnych dostosowań na rynku pracy i ewentualnych przeszkód w integracji społecznej i zawodowej. Dlatego też istotne jest, by lepiej uwzględnić odnośne populacje i umożliwić im pełne uczestnictwo w ramach zbierania danych dzięki pełnej dostępności ankiet.

Uzasadnienie

Ankiety powinny być dostępne dla osób niepełnosprawnych, ponieważ taka dostępność gwarantuje ich udział.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Europejskie statystyki dotyczące osób fizycznych i gospodarstw domowych są obecnie zbierane na podstawie szeregu instrumentów prawnych obejmujących badania osób i gospodarstw domowych, statystyki demograficzne, spisy powszechne ludności i mieszkań oraz statystyki zbierane głównie ze źródeł administracyjnych. Niektóre dane są pozyskiwane również z badań statystycznych przedsiębiorstw. Pomimo znaczącej poprawy w ostatnich latach, wciąż istnieje potrzeba większej konsolidacji procesów zbierania statystyk opartych na badaniach dotyczących osób fizycznych i gospodarstw domowych.

(3)  Europejskie statystyki dotyczące osób fizycznych i gospodarstw domowych są obecnie zbierane na podstawie szeregu instrumentów prawnych obejmujących badania osób i gospodarstw domowych, statystyki demograficzne, spisy powszechne ludności i mieszkań oraz statystyki zbierane głównie ze źródeł administracyjnych. Niektóre dane są pozyskiwane również z badań statystycznych przedsiębiorstw. Użytkownicy będący naukowcami zwracają uwagę na problematyczną aktualność i jakość danych, w tym ich porównywalność. Pomimo znaczącej poprawy w ostatnich latach, wciąż istnieje potrzeba większej konsolidacji i usprawnienia procesów zbierania w bardziej kompletny sposób statystyk opartych na badaniach dotyczących osób fizycznych i gospodarstw domowych w całej Unii. Dysponowanie solidnymi danymi na potrzeby badań i kształtowania polityki wymaga większych inwestycji w zbieranie wysokiej jakości, dokładniejszych i bardziej kompletnych danych, a nie zmniejszenia inwestycji, ponieważ solidne dane są podstawowym warunkiem odpowiedzialnego kształtowania polityki.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Możliwości wykorzystywania źródeł administracyjnych do celów statystycznych znacznie się rozszerzyły dzięki postępowi technicznemu. Należy aktywnie popierać wykorzystywanie źródeł administracyjnych w obszarze statystyk społecznych, zapewniając jednocześnie niezmienną jakość, dokładność, aktualność i porównywalność takich statystyk.

(4)  Aby poprawić jakość i efektywność danych, należy zachęcać do korzystania, na ile to możliwe, z rejestrów administracyjnych. Możliwości wykorzystywania źródeł administracyjnych do celów statystycznych znacznie się już rozszerzyły dzięki szybkiemu postępowi technicznemu. Należy jeszcze aktywniej popierać wykorzystywanie źródeł administracyjnych w obszarze statystyk społecznych, zapewniając jednocześnie niezmienną jakość, dokładność, aktualność i porównywalność takich statystyk. Nie należy jednak rezygnować z innych instrumentów dostosowanych do osób lub podmiotów, do których nie można uzyskać dostępu z użyciem rejestrów administracyjnych, przy jednoczesnym poszanowaniu prawa do ochrony danych osobowych.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  W 2011 r. Europejski System Statystyczny (ESS) zatwierdził w Wiesbaden memorandum w sprawie nowego projektu koncepcyjnego statystyk dotyczących gospodarstw domowych i statystyk społecznych. W opinii ESS europejskie badania dostarczające danych dotyczących osób fizycznych i gospodarstw domowych powinny zostać ujednolicone, a w celu uzupełnienia tych kluczowych badań społecznych należy wykorzystywać dodatkowe, rzadziej zbierane mikrodane. Należy również zapewnić lepszy dostęp do danych administracyjnych, a na szczeblach krajowym i unijnym należy opracować system wielokrotnego wykorzystywania dostępnych źródeł danych i dostęp do nowych źródeł danych.

(6)  W 2011 r. Europejski System Statystyczny (ESS) zatwierdził w Wiesbaden memorandum w sprawie nowego projektu koncepcyjnego statystyk dotyczących gospodarstw domowych i statystyk społecznych. W opinii ESS europejskie badania dostarczające danych dotyczących osób fizycznych i gospodarstw domowych powinny zostać ujednolicone, a w celu uzupełnienia tych kluczowych badań społecznych należy wykorzystywać dodatkowe, rzadziej zbierane mikrodane. Należy również zapewnić lepszy dostęp do danych administracyjnych, bardziej przyjazną dla użytkownika stronę internetową Eurostatu, a na szczeblach krajowym i unijnym należy opracować system ponownego wykorzystywania dostępnych źródeł danych i dostęp do nowych źródeł danych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6791a. Niezwykle ważne jest, by przy dostosowywaniu i aktualizowaniu badań społecznych brać należycie pod uwagę wkład wszystkich zainteresowanych stron, w tym decydentów i użytkowników wywodzących się ze środowisk akademickich, podmiotów tworzących dane, społeczeństwa obywatelskiego i grup interesu.

 

___________

 

1a  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  W szczególności niniejsze rozporządzenie powinno stanowić czynnik wspomagający rozszerzenie i wzmocnienie współpracy między Komisją (Eurostatem), krajowymi bankami centralnymi i Komitetem Doradczym ds. Statystyki. Powinno również przewidywać większe związanie z krajowymi urzędami statystycznymi i zapewnić przestrzeganie przez państwa członkowskie Europejskiego kodeksu praktyk statystycznych.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Konieczne jest stopniowe zoptymalizowanie opisanych powyżej zmian oraz zmodernizowanie przepisów w dziedzinie statystyki społecznej, aby zapewnić tworzenie wysokiej jakości wskaźników społecznych w bardziej zintegrowany, elastyczny i efektywny sposób. Należy jednocześnie uwzględnić odpowiednio potrzeby użytkowników, obciążenie dla respondentów i zasobów państw członkowskich, wiarygodność i dokładność stosowanych metod, techniczną wykonalność tworzenia statystyk, ramy czasowe, w których mogą one zostać udostępnione, a także wiarygodność wyników.

(7)  Konieczne jest stopniowe zoptymalizowanie opisanych powyżej zmian oraz zmodernizowanie przepisów w dziedzinie statystyki społecznej, aby zapewnić tworzenie wysokiej jakości wskaźników społecznych w bardziej zintegrowany, umożliwiający dostosowanie, elastyczny, efektywny i szybki sposób z zamiarem dostosowania ich do przemian w społeczeństwie. Należy jednocześnie uwzględnić odpowiednio potrzeby użytkowników – bez negatywnego wpływu na jakość, efektywność czy aktualność – potrzeby respondentów, możliwości i zasoby państw członkowskich, wiarygodność i dokładność stosowanych metod, techniczną wykonalność tworzenia statystyk, ramy czasowe, w których mogą one zostać udostępnione, a także wiarygodność wyników.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)  Przepisy unijne dotyczące statystyk społecznych opartych na danych na poziomie indywidualnym zostały przyjęte w celu zaspokojenia potrzeb politycznych zaistniałych w czasie ich przyjmowania. Sferę społeczną cechują jednak nowe i szybko zmieniające się realia. Obecnie zaistniały nowe okoliczności i zjawiska społeczne, które rodzą potrzebę aktualizacji istniejących ram prawnych na szczeblu Unii. Dlatego niniejsze rozporządzenie powinno zapewnić bogatą podstawę statystyczną, która odpowiednio uwzględni i odzwierciedli bieżące potrzeby oraz umożliwi opracowywanie i tworzenie danych statystycznych odpowiadających przyszłym potrzebom decydentów, użytkowników i ogółu społeczeństwa przy uwzględnieniu porównywalności statystycznej na szczeblu międzynarodowym. Jego konstrukcja prawna powinna w szczególności zapewnić znaczną elastyczność w perspektywie dalszych zmian w dziedzinie statystyk dotyczących osób i gospodarstw domowych. Istotne jest również, by zbieranie danych dotrzymywało kroku zmianom technologicznym.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  W celu większego ujednolicenia i zracjonalizowania ram odniesienia dla europejskich statystyk społecznych zbieranych metodą doboru próby istniejące europejskie statystyki dotyczące osób fizycznych i gospodarstw domowych, oparte na danych na poziomie indywidualnym powinny zostać ujęte w jednym instrumencie ramowym. Zapewniłoby to konsekwentne, spójne i skoordynowane podejście do europejskich statystyk społecznych zbieranych metodą doboru próby, w tym w dziedzinach rynku pracy, dochodów i warunków życia, zdrowia, kształcenia i szkolenia oraz korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

(9)  W celu większego ujednolicenia i zracjonalizowania ram odniesienia dla europejskich statystyk społecznych zbieranych metodą doboru próby istniejące przepisy prawa z zakresu europejskich statystyk dotyczących osób fizycznych i gospodarstw domowych, opartych na danych na poziomie indywidualnym powinny zostać ujęte w jednym instrumencie ramowym. Zapewniłoby to bardziej konsekwentne, spójne i skoordynowane podejście do tworzenia europejskich statystyk społecznych metodą doboru próby, w tym dotyczących ludności aktywnej zawodowo, dochodów i warunków życia, budżetu czasu, spożycia, stanu zdrowia, kształcenia i szkolenia, udziału w procesie uczenia się przez całe życie oraz korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Dzięki temu powinny być dostępne, w celu lepszego kształtowania polityki, przydatne dane dotyczące bezrobocia, w szczególności bezrobocia wśród młodzieży, nowych trendów w zatrudnieniu, w szczególności w kontekście gospodarki cyfrowej, ubóstwa, w tym ubóstwa dzieci, wykluczenia społecznego, dostępu do opieki zdrowotnej i do technologii informacyjno-komunikacyjnych, rozwoju umiejętności i uczestnictwa w działaniach edukacyjnych, wydatków konsumpcyjnych i siły nabywczej.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a)  Zgodnie z celami niniejszego rozporządzenia, a także z myślą o poprawie jakości zbiorów danych i wskaźników społecznych Komisja powinna przyjąć środki służące realizacji studiów wykonalności i badań pilotażowych zmierzających do poprawy jakości statystyk społecznych, w tym ich porównywalności, do unowocześnienia sposobu zbierania danych oraz do zaspokajania nowych potrzeb użytkowników w opłacalny i adekwatny sposób. Państwa członkowskie powinny współpracować przy realizacji studiów wykonalności i badań pilotażowych, a Komisja powinna być zdolna do zapewnienia wsparcia finansowego na ich realizację.

Uzasadnienie

Studia wykonalności i inne badania pilotażowe należy przeprowadzić, jak wskazano w art. 13, przed dokonaniem istotnej, zarówno pod względem metodyki, jak i treści, zmiany niniejszych ram prawnych.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9b)  W reakcji na potrzeby i nowe oczekiwania użytkowników dane dotyczące ludności aktywnej zawodowo oraz dochodów i warunków życia mogą być zbierane na dany temat ad hoc w danym momencie w celu umożliwienia uzupełnienia zmiennych zbieranych stale zmiennymi uzupełniającymi, a przez to uwypuklenia niezbadanych aspektów rynku pracy oraz dochodów i warunków życia. W uzasadnionych przypadkach dane te mogą także dotyczyć tematów nieujętych w niniejszym rozporządzeniu.

Uzasadnienie

Zob. art. 4. Reagowanie na nowe potrzeby wymaga pewnego poziomu zdolności dostosowywania się i elastyczności.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9c)  Należy zgromadzić dla każdej dziedziny podstawowy zbiór zharmonizowanych zmiennych w celu lepszego wykorzystania i rozpowszechniania danych, którymi dysponuje Komisja (Eurostat), a także, w szczególności, jako niezbędny warunek porównywania danych i dokonywania analiz przekrojowych. Pomoże to w zwiększeniu potencjału analitycznego zbiorów danych poprzez stosowanie technik modelowania i w osiągnięciu korzyści skali.

Uzasadnienie

Uwzględnienie podstawowego, zharmonizowanego zbioru zmiennych pozwoli użytkownikom na przekrojową pracę z wieloma badaniami. Znacząco zwiększa to możliwości analityczne, nie niosąc za sobą dodatkowych kosztów.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9d)  Należy przeprowadzić z wykorzystaniem badań pilotażowych badanie o charakterze metodologicznym dotyczące stopnia, w jakim niektóre osoby są pomijane w badaniach objętych zakresem niniejszego rozporządzenia. Po przeprowadzeniu takiego badania należy przedstawić propozycje działań dopasowujących i dostosowawczych, o ile są one wykonalne, w obliczu niedostatecznej reprezentacji i nieuwzględniania pewnych osób w badaniach społecznych; takie badanie stanowiłoby ważny materiał badawczy na potrzeby celów zrównoważonego rozwoju i agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9e)  Z uwagi na fakt, że trudno jest dotrzeć z badaniami do określonych subpopulacji, a te są niekiedy słabsze społecznie niż populacja ogólna albo charakteryzują się innymi szczególnymi cechami, trzeba znaleźć metody lepszego uwzględnienia tych populacji w drodze badania o charakterze metodologicznym, którego celem będzie przedstawienie propozycji dotyczących dopasowania i dostosowania zakresu badań społecznych. W międzyczasie państwa członkowskie powinny przedstawić sprawozdania dotyczące zakresu i rozmiarów zjawiska nieuwzględniania osób, które nie mieszkają w prywatnych gospodarstwach domowych, takich jak osoby przebywające w domach pomocy społecznej i osoby bezdomne.

Uzasadnienie

Dane powinny opierać się na reprezentatywnych próbach, jednak pewne subpopulacje, do których trudno dotrzeć (np. osoby bezdomne), są de facto nieuwzględniane, co prawdopodobnie ma wpływ na tworzone statystyki (np. dotyczące ubóstwa). Należy przeprowadzić badanie o charakterze metodologicznym oraz dzielić się najlepszymi praktykami w ramach ESS, a w szerszym ujęciu w ramach systemu statystycznego ONZ, z myślą o pokonaniu tych przeszkód w dłuższej perspektywie.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Dane dotyczące dziedzin „budżet czasu” i „spożycie” są obecnie zbierane – na zasadzie dobrowolności – przez wiele państw członkowskich, na podstawie uzgodnionych wytycznych ogólnych. Te dwie dziedziny powinny zostać zmodernizowane, aby mogły w pełni wykorzystywać nowe osiągnięcia techniczne. Zbieranie danych w tych dwóch dziedzinach należy zorganizować zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, co otworzy nowe możliwości i stworzy warunki dla dalszego rozwoju w przyszłości, zapewni aktualność i przydatność danych oraz usprawni ich tworzenie. W międzyczasie podejścia stosowane obecnie przez państwa członkowskie nie powinny być zmieniane.

(10)  Dane dotyczące dziedzin „budżet czasu” i „spożycie” na szczeblu Unii są obecnie zbierane – na zasadzie dobrowolności – przez wiele państw członkowskich na podstawie porozumienia i ogólnych wytycznych. Badanie oparte na badaniu budżetu czasu pokazało jego ogromne znaczenie w ocenie m.in. równouprawnienia płci pod względem dzielenia się obowiązkami związanymi z pracą i opieką. Aspekt płci ma również duże znaczenie w dziedzinie spożycia w gospodarstwach domowych. Równouprawnienie płci jako podstawowa zasada Unii stanowi kolejny powód, aby całkowicie włączyć te dwa zestawy danych do zbioru europejskich statystyk społecznych. Te dwie dziedziny dostarczają ważnych, wielofunkcyjnych danych na potrzeby strategii politycznych Unii wpływających na życie obywateli. Powinny one zostać unowocześnione, włącznie ze sposobem zbierania danych, tak aby w pełni wykorzystać nowe osiągnięcia techniczne i w pełni udostępnić je na szczeblu unijnym po to, by kształtowanie polityki było podparte solidną bazą statystyczną. Zbieranie danych w tych dwóch dziedzinach należy zorganizować zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, co otworzy nowe możliwości i stworzy warunki dla dalszego rozwoju w przyszłości, zapewni większą aktualność, porównywalność i przydatność danych oraz usprawni ich tworzenie. O ile to możliwe, należy zapewnić wsparcie finansowe Unii na unowocześnienie i wdrażanie tych procesów zbierania danych. W międzyczasie podejścia stosowane obecnie przez państwa członkowskie mogłyby być nadal stosowane, ale powinny być w miarę upływu czasu dostosowywane do nowej sytuacji i potrzeb politycznych, w tym na szczeblu Unii, oraz ujednolicane z myślą o większej porównywalności.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Statystyki przestały być traktowane jako jedno z wielu źródeł informacji – obecnie odgrywają one główną rolę w procesie decyzyjnym. Podejmowanie decyzji w oparciu o fakty wymaga statystyk spełniających kryteria wysokiej jakości, które określono w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/200925, odpowiadających celom, jakim służą.

(12)  Statystyki społeczne odgrywają zasadniczą rolę w procesie decyzyjnym, w szczególności w przypadku polityki, której celem jest poprawa warunków społeczno-ekonomicznych oraz jakości życia i dobrostanu obywateli poprzez zapewnienie niedyskryminacji i równouprawnienia płci. Statystyki przestały być traktowane jako jedno z wielu źródeł informacji – obecnie odgrywają one zasadniczą rolę w procesie decyzyjnym. Podejmowanie decyzji w oparciu o fakty wymaga statystyk spełniających kryteria wysokiej jakości, które określono w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/200925, odpowiadających celom, jakim służą. Dane statystyczne są niezbędne do opisania i oceny zmian jakości życia i dobrostanu obywateli oraz gospodarki i środowiska. Solidne dane mają nadrzędne znaczenie jako zabezpieczenie przeciwko sfałszowanym faktom, alternatywnym faktom i fałszywym informacjom.

__________________

__________________

25 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164).

25 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164).

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a)  Dochody, spożycie i zasobność to trzy aspekty określające dobrobyt materialny gospodarstw domowych. Ważne jest, by wykorzystując istniejące źródła danych, starać się lepiej opisać te aspekty, dystrybucję każdego z nich oraz ich łączną dystrybucję wśród gospodarstw domowych, z uwzględnieniem istnienia wielu źródeł danych i w dążeniu do lepszego ich łącznego wykorzystania. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem uwzględnić dziedzinę spożycia i powiązania między tymi trzema aspektami oraz podkreślić ich wagę.

Uzasadnienie

Współistnieje kilka źródeł danych opisujących aspekty dochodów, spożycia i zasobności. Na poziomie gospodarstw domowych aspekty te muszą być jednak rozpatrywane łącznie. W związku z tym do ram prawnych musi zostać wprowadzona dziedzina spożycia i konieczne jest opracowanie synergii między dziedzinami dochodów, spożycia i zasobności (zasobność, będąca przedmiotem badania prowadzonego przez EBC, nie powinna być jako taka regulowana przez niniejsze rozporządzenie) bez powielania istniejących zbiorów danych.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Rozporządzenie (WE) nr 223/2009 stanowi ramy odniesienia dla statystyk europejskich i zobowiązuje państwa członkowskie do przestrzegania zasad statystycznych i kryteriów jakościowych określonych w jego przepisach. Sprawozdania dotyczące jakości są niezbędne do oceny, poprawy i informowania o jakości statystyki europejskiej. Komitet ds. Europejskiego Systemu Statystycznego (Komitet ds. ESS) zatwierdził standard ESS odnoszący się do sprawozdań dotyczących jakości, zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 223/2009. Powinno się to przyczynić do harmonizacji sprawozdawczości dotyczącej jakości na podstawie niniejszego rozporządzenia.

(14)  W celu zagwarantowania wysokiej jakości wyników europejskie statystyki społeczne powinny być opracowywane, tworzone i rozpowszechniane zgodnie z kompleksowym i zharmonizowanym podejściem (jednolite standardy); podejście to powinno nie tylko być zgodne z politycznymi priorytetami Komisji, lecz iść jeszcze dalej, również w oparciu o program „ESS po roku 2020”1a, w celu wsparcia polityki sprzyjającej dalszej integracji Unii. W tym celu rozporządzenie (WE) nr 223/2009 stanowi ramy odniesienia dla statystyk europejskich i zobowiązuje państwa członkowskie do przestrzegania zasad statystycznych i kryteriów jakościowych określonych w jego przepisach. Sprawozdania dotyczące jakości są niezbędne do oceny, poprawy i informowania o jakości statystyki europejskiej. Komitet ds. Europejskiego Systemu Statystycznego (Komitet ds. ESS) zatwierdził standard ESS odnoszący się do sprawozdań dotyczących jakości, zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 223/2009. Ponadto w 2014 r. ESS zaprezentował swoją wizję na 2020 r. zatytułowaną „Budowanie przyszłości statystyk europejskich”1b, która stanowi ramowe wytyczne w zakresie rozwoju ESS do 2020 r. W tym kontekście państwa członkowskie powinny przedstawiać Komisji (Eurostatowi) sprawozdania dotyczące jakości przekazywanych danych wraz z wyjaśnieniem wykorzystanej metodyki, stosując się do wymogów, jakimi są przydatność, dokładność i wiarygodność, aktualność i terminowość, spójność i porównywalność, dostępność oraz przejrzystość. Komisja (Eurostat) powinna dokonywać oceny jakości przekazywanych danych oraz przygotowywać i publikować sprawozdania na temat jakości statystyk europejskich. Powinno się to przyczynić do harmonizacji sprawozdawczości dotyczącej jakości na podstawie niniejszego rozporządzenia.

 

__________________

 

1a http://ec.europa.eu/eurostat/documents/42577/6906243/ESS+vision+2020+brochure/4baffcaa-9469-4372-b1ea-40784ca1db62

 

1b http://ec.europa.eu/eurostat/documents/42577/6906243/ESS+vision+2020+brochure/4baffcaa-9469-4372-b1ea-40784ca1db62

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a)  Niniejsze rozporządzenie respektuje prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz prawo do ochrony danych osobowych przewidziane w art. 7 i 8 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie zapewnia także ochronę osób fizycznych w kontekście przetwarzania danych osobowych oraz precyzuje, w odniesieniu do statystyk europejskich, zasady ustanowione dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 95/46/WE1a.

 

___________________

 

1a Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31).

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Rozporządzenie (WE) nr 223/2009 zawiera przepisy dotyczące przekazywania danych przez państwa członkowskie, w tym danych poufnych. Środki podjęte zgodnie z niniejszym rozporządzeniem powinny zapewnić ochronę danych poufnych i zapobiec ich bezprawnemu ujawnieniu lub wykorzystaniu do celów innych niż statystyczne podczas tworzenia i rozpowszechniania statystyk europejskich.

(15)  Rozporządzenie (WE) nr 223/2009 zawiera przepisy dotyczące przekazywania danych przez państwa członkowskie, w tym danych poufnych. Środki podjęte zgodnie z niniejszym rozporządzeniem powinny zapewnić ochronę danych poufnych i zapobiec ich bezprawnemu ujawnieniu lub wykorzystaniu do celów innych niż statystyczne podczas tworzenia i rozpowszechniania statystyk europejskich, zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Statystyki są potrzebne także na szczeblach krajowym i regionalnym. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady27 wszystkie dane statystyczne państw członkowskich przekazywane do Komisji w podziale na jednostki terytorialne powinny uwzględniać klasyfikację NUTS. Dlatego też w celu tworzenia porównywalnych regionalnych danych statystycznych dane dotyczące jednostek terytorialnych powinny być dostarczane zgodnie z klasyfikacją NUTS.

(16)  Wiarygodne statystyki są potrzebne także na szczeblach krajowym i regionalnym. Gdy konieczna jest większa porównywalność, istotne jest, by zagregowane dane były udostępniane porównywalnym jednostkom terytorialnym, takim jak NUTS 2, przy uwzględnieniu kosztów, na które należy zapewnić państwom członkowskim odpowiednie środki finansowe. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1059/200327 wszystkie dane statystyczne państw członkowskich przekazywane Komisji w podziale na jednostki terytorialne mają być zgodne z klasyfikacją NUTS. Dlatego też w celu tworzenia porównywalnych regionalnych danych statystycznych dane dotyczące jednostek terytorialnych powinny być dostarczane zgodnie z klasyfikacją NUTS. W dłuższej perspektywie należy poczynić starania na rzecz uzyskiwania dokładniejszej geolokalizacji respondentów z wykorzystaniem infrastruktury ustanowionej na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/2/WE27a.

__________________

__________________

27 Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 154 z 21.6.2003, s. 1).

27 Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 154 z 21.6.2003, s. 1).

 

27a Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (Dz.U. L 108 z 25.4.2007, s. 1).

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a)  Aby możliwe było tworzenie wysokiej jakości porównywalnych danych na poziomie NUTS 2 oraz pokonanie w dłuższej perspektywie trudności metodologicznych dotyczących geolokalizacji, należy przewidzieć ukierunkowane na ten cel studia wykonalności oraz powiązanie niniejszego rozporządzenia ze zmianami zachodzącymi w kontekście spisów powszechnych ludności i mieszkań. Komisja (Eurostat) powinna zapewnić odpowiednie środki finansowe na ten cel.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  W celu uwzględnienia zmian gospodarczych, społecznych i technicznych należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do szczegółowych kwestii określonych w załączniku I. Komisja powinna być również uprawniona do ustanowienia lub dostosowania wielorocznego planowania kroczącego na okres ośmiu lat, dotyczącego zbierania danych objętych niniejszym rozporządzeniem, zgodnie z okresowością wskazaną w załączniku IV. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te były prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach w przygotowywaniu aktów delegowanych, Parlament Europejski i Rady otrzymują wszystkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a ich eksperci mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

(17)  W celu uwzględnienia zmian gospodarczych, społecznych i technicznych należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do tematów szczegółowych określonych w załącznikach Ib–Ig, a mianowicie w odniesieniu do liczby, tytułu i opisu zmiennych, dokładnej charakterystyki populacji statystycznych, jednostek obserwowanych i respondentów, okresów i dat odniesienia, a także w odniesieniu do niektórych odstępstw i zezwoleń dotyczących państw członkowskich. Komisja powinna być również uprawniona do ustanowienia lub dostosowania wielorocznego planowania kroczącego na okres ośmiu lat, dotyczącego zbierania danych objętych niniejszym rozporządzeniem, zgodnie z okresowością wskazaną w załączniku IV i zgodnie z Europejskim programem statystycznym. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te były prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.1a. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach w przygotowywaniu aktów delegowanych, Parlament Europejski i Rady otrzymują wszystkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a ich eksperci mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

 

____________________

 

1a. Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonania niniejszego rozporządzenia należy przyznać Komisji uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do: specyfikacji technicznych określonych zbiorów danych; informacji technicznych, które są wspólne dla większej liczby zbiorów danych; standardów technicznych służących ułatwieniu wymiany i udostępniania informacji między Komisją (Eurostatem) a państwami członkowskimi; operatów losowania, zwłaszcza w zakresie minimalnych wymogów mających do nich zastosowanie; procedur związanych ze sprawozdaniami dotyczącymi jakości oraz ich treści; oraz w odniesieniu do ewentualnych odstępstw. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/201128.

(18)  W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonania niniejszego rozporządzenia należy przyznać Komisji uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do: specyfikacji technicznych określonych zbiorów danych; informacji technicznych, które są wspólne dla większej liczby zbiorów danych; standardów technicznych służących ułatwieniu wymiany i udostępniania informacji między Komisją (Eurostatem) a państwami członkowskimi; operatów losowania, zwłaszcza w zakresie minimalnych wymogów mających do nich zastosowanie; procedur związanych ze sprawozdaniami dotyczącymi jakości oraz ich formatu. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/201128.

__________________

__________________

28 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

28 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  Ponieważ wykonanie niniejszego rozporządzenia może wymagać poważnych dostosowań krajowych systemów statystycznych, Komisja może udzielić państwom członkowskim odstępstw.

(19)  Ponieważ wykonanie niniejszego rozporządzenia może wymagać poważnych dostosowań krajowych systemów statystycznych, państwom członkowskim powinny zostać udzielone ograniczone odstępstwa. W stosownych przypadkach, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/20121a, należy również przyznać państwom członkowskim środki finansowe Unii w formie dotacji, zwłaszcza na cele związane z budowaniem zdolności oraz w celu wsparcia studiów wykonalności i badań pilotażowych.

 

______________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  Do danych statystycznych objętych niniejszym rozporządzeniem powinny mieć zastosowanie przepisy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady29 oraz rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady30 . W szczególności, dane statystyczne, które są wymagane do celów opracowywania i monitorowania na szczeblu unijnym i krajowym działań i strategii w obszarze zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, należy traktować jako dane przetwarzane ze względu na ważny interes publiczny.

(20)  Do danych statystycznych objętych niniejszym rozporządzeniem powinny mieć zastosowanie przepisy dyrektywy 95/46/WE oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 45/200130. W szczególności, dane statystyczne, które są wymagane do celów opracowywania i monitorowania na szczeblu unijnym i krajowym działań i strategii w obszarze zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, należy traktować jako dane przetwarzane ze względu na istotny interes publiczny zgodnie z art. 8 ust. 4 dyrektywy 95/46/WE.

__________________

__________________

29 Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31).

 

30 Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).

30 Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20a)  W celu zapewnienia spójności i porównywalności europejskich statystyk społecznych tworzonych zgodnie z zasadami określonymi w art. 338 ust. 2 TFUE należy wzmocnić współpracę i koordynację między organami w ramach ESS. Oprócz organów ustanowionych na mocy niniejszego rozporządzenia również inne organy Unii oraz środowiska akademickie zajmują się zbieraniem danych. Dlatego należy wzmocnić współpracę między takimi podmiotami a organami uczestniczącymi w ESS w celu czerpania korzyści z synergii.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20b)  Powinien istnieć obowiązek zgłaszania organom nadzorczym przetwarzania danych osobowych w przypadku operacji przetwarzania danych, które wymagają zastosowania nowych technologii lub są nowego rodzaju, gdy administrator danych nigdy wcześniej nie dokonał oceny skutków w zakresie ochrony danych lub gdy operacje te stają się konieczne z powodu czasu, jaki upłynął od początkowego przetwarzania.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20c)  W razie wykorzystywania danych pochodzących z nowych źródeł danych, na przykład danych dotyczących lokalizacji uzyskanych z rejestrów telefonii komórkowej, powinna mieć zastosowanie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/58/WE1a.

 

_____________

 

1a  Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dz.U. L 201 z 31.7.2002, s. 37).

Uzasadnienie

Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej, Dz.U. L 201 z 31.7.2002, s. 37; zmieniona dyrektywą 2009/136/WE.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Cel niniejszego rozporządzenia, tj. ustanowienie wspólnych ram europejskich statystyk dotyczących osób fizycznych i gospodarstw domowych, opartych na danych na poziomie indywidualnym, zbieranych metodą doboru próby, nie może być w wystarczającym stopniu osiągnięty przez państwa członkowskie, może natomiast, ze względu na wymaganą harmonizację i porównywalność, zostać lepiej osiągnięty na poziomie Unii. W związku z tym UE może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

(21)  Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, tj. ustanowienie wspólnych ram europejskich statystyk dotyczących osób fizycznych i gospodarstw domowych, opartych na danych na poziomie indywidualnym, zbieranych metodą doboru próby, nie może być w wystarczającym stopniu osiągnięty przez państwa członkowskie, może natomiast, ze względu na wymaganą harmonizację, jakość i porównywalność danych, zostać lepiej osiągnięty na poziomie Unii, Unia może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Statystyki zbierane w jednolity i gwarantujący wysoką jakość sposób wnoszą istotną wartość dodaną do kształtowania polityki na szczeblu Unii i państw członkowskich. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

Uzasadnienie

Jak wskazano powyżej, dane statystyczne wysokiej jakości, zwłaszcza dane porównywalne, mają kluczowe znaczenie dla kształtowania polityki w oparciu o fakty.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  Należy zwiększyć przydatność europejskich statystyk społecznych zbieranych metodą doboru próby i usprawnić proces zbierania danych. Należy zapewnić porównywalność i spójność danych w długim okresie. Europejskie statystyki dotyczące osób fizycznych i gospodarstw domowych, oparte na danych na poziomie indywidualnym, zbierane metodą doboru próby są obecnie uregulowane w kilku odrębnych aktach prawnych, które należy zastąpić niniejszym rozporządzeniem. Konieczne jest zatem uchylenie rozporządzenia Rady (WE) nr 577/9831 i rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady32.

(22)  Należy zwiększyć przydatność europejskich statystyk społecznych zbieranych metodą doboru próby i usprawnić proces zbierania danych. Należy zapewnić porównywalność i spójność danych w długim okresie. Europejskie statystyki dotyczące osób fizycznych i gospodarstw domowych, oparte na danych na poziomie indywidualnym, zbierane metodą doboru próby są obecnie uregulowane w pięciu odrębnych aktach prawnych, które należy całkowicie lub częściowo zastąpić niniejszym rozporządzeniem. Rozporządzenie Rady (WE) nr 577/9831 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1177/200332 zostały w całości objęte zakresem niniejszego rozporządzenia, konieczne jest zatem ich uchylenie. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 808/200432a, (WE) nr 1338/200832b i (WE) Nr 452/200832c obejmują inne jednostki statystyczne poza osobami fizycznymi i gospodarstwami domowymi, a także inne dziedziny i tematy poza dziedzinami i tematami objętymi niniejszym rozporządzeniem. Choć te trzy rozporządzenia powinny zostać utrzymane w mocy, należy je zmienić, aby wyłączyć z ich zakresu odpowiednie części dotyczące zbierania danych od osób fizycznych i gospodarstw domowych objętych niniejszym rozporządzeniem.

__________________

__________________

31 Rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 z dnia 9 marca 1998 r. w sprawie organizacji badania reprezentacyjnego dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie (Dz.U. L 77 z 14.3.1998, s. 3).

31 Rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 z dnia 9 marca 1998 r. w sprawie organizacji badania reprezentacyjnego dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie (Dz.U. L 77 z 14.3.1998, s. 3).

32 Rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2003 r. dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) (Dz.U. L 165 z 3.7.2003, s. 1).

32 Rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2003 r. dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) (Dz.U. L 165 z 3.7.2003, s. 1).

 

32a Rozporządzenie (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (Dz.U. L 143 z 30.4.2004, s. 49).

 

32b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy (Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 70).

 

32c Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. dotyczące tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie (Dz.U. L 145 z 4.6.2008, s. 227).

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 1

Artykuł 1

Przedmiot

Przedmiot

1.  Niniejsze rozporządzenie ustanawia wspólne ramy europejskich statystyk dotyczących osób fizycznych i gospodarstw domowych, opartych na danych na poziomie indywidualnym, dotyczących osób fizycznych i gospodarstw domowych i zbieranych metodą doboru próby.

1.  Niniejsze rozporządzenie ustanawia wspólne ramy europejskich statystyk dotyczących osób fizycznych i gospodarstw domowych, opartych na danych na poziomie indywidualnym dotyczących tych osób fizycznych i gospodarstw domowych i zbieranych metodą doboru próby zgodnie z Europejskim programem statystycznym.

2.  Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do spisów powszechnych ludności i mieszkań, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 763/200833.

2.  Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do spisów powszechnych ludności i mieszkań, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 763/200833.

__________________

__________________

33 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań

33 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 2

Artykuł 2

Definicje

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

Na użytek niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

 

-a)  „mikrodane” oznaczają jednostkowe obserwacje lub pomiary właściwości poszczególnych jednostek;

a)  „wstępnie sprawdzone dane lub mikrodane” oznaczają dane lub mikrodane zweryfikowane przez państwa członkowskie na podstawie uzgodnionych wspólnych zasad walidacji;

a)  „wstępnie sprawdzone” oznaczają zweryfikowane przez państwa członkowskie na podstawie uzgodnionych wspólnych zasad walidacji;

b)  „dziedzina” oznacza co najmniej jeden zbiór danych, który został uporządkowany, tak aby obejmował określone tematy;

b)  „dziedzina” oznacza co najmniej jeden zbiór danych, który został uporządkowany tak, aby obejmował określone tematy;

c)  „jednostka obserwacyjna” oznacza możliwą do zidentyfikowania jednostkę, w odniesieniu do której można uzyskać dane;

c)  „jednostka obserwacyjna” oznacza możliwą do zidentyfikowania jednostkę, w odniesieniu do której można uzyskać dane;

d)  „temat” oznacza treść informacji zbieranych w odniesieniu do jednostek obserwacyjnych, przy czym każdy temat obejmuje pewną liczbę tematów szczegółowych;

d)  „temat” oznacza treść informacji zbieranych w odniesieniu do jednostek obserwacyjnych, przy czym każdy temat obejmuje pewną liczbę tematów szczegółowych;

e)  „rejestry administracyjne” oznaczają dane generowane na potrzeby własne przez źródło niestatystyczne, zwykle organ publiczny, którego celem nie jest dostarczanie statystyk;

e)  „rejestry administracyjne” oznaczają dane generowane przez źródło niestatystyczne (zwykle, lecz nie zawsze, przez organ publiczny) do celów innych niż statystyczne;

f)  „temat ad hoc” oznacza kwestie będące przedmiotem szczególnego zainteresowania użytkowników w danym momencie, które nie są objęte standardowymi zbiorami danych;

f)  „temat ad hoc” oznacza kwestie lub tematy będące przedmiotem szczególnego zainteresowania użytkowników w danym momencie, które nie są objęte standardowymi zbiorami danych;

g)  „wskaźnik podstawowy” oznacza powszechnie stosowane informacje, które służą do monitorowania głównego celu polityki unijnej.

g)  „wskaźnik podstawowy” oznacza powszechnie stosowane informacje, które służą do monitorowania głównego celu polityki unijnej;

 

ga)  „metadane” oznaczają informacje, które są potrzebne do wykorzystywania i interpretowania statystyk oraz które opisują dane w ustrukturyzowany sposób poprzez zdefiniowanie takich pojęć jak populacje, przedmioty, zmienne, metodyka i jakość oraz dostarczanie informacji na ich temat;

 

gb)  „sprawozdanie dotyczące jakości” oznacza sprawozdanie zawierające informacje o wszystkich aspektach jakości produktu lub procesu statystycznego;

 

gc)  „operaty losowania” oznaczają wykaz, mapę lub inną specyfikację jednostek określające populację, która ma zostać zbadana w całości lub która ma podlegać doborowi próby;

 

gd)  „prywatne gospodarstwo domowe” oznacza osobę żyjącą samotnie lub grupę osób, które mieszkają razem i wspólnie zaopatrują się w produkty niezbędne do życia.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 3

Artykuł 3

Zbiory danych

Zbiory danych

1.  Zbieranie danych, o którym mowa w art. 1, przebiega według następujących dziedzin:

1.  Zbieranie danych, o którym mowa w art. 1, przebiega według następujących dziedzin:

a)  rynek pracy;

a)  ludność aktywna zawodowo;

b)  dochody i warunki życia;

b)  dochody i warunki życia;

c)  zdrowie;

c)  zdrowie;

d)  kształcenie i szkolenie;

d)  kształcenie i szkolenie;

e)  korzystanie z technologii informacyjnych i komunikacyjnych;

e)  korzystanie z technologii informacyjnych i komunikacyjnych;

f)  budżet czasu;

f)  budżet czasu;

g)  spożycie.

g)  spożycie.

 

1a.  Zbiory danych obejmują tematy wspólne dla wszystkich dziedzin, określone w załączniku Ia.

2.  Zbiory danych obejmują również tematy wspólne dla wszystkich dziedzin, obok następujących tematów szczegółowych, które opisano szczegółowo w załączniku I:

2.  Poza tematami, które są wspólne dla wszystkich dziedzin, zbiory danych obejmują tematy szczegółowe dla poszczególnych dziedzin, określone w załącznikach Ib–Ig.

a)  charakterystyka osób i gospodarstw domowych;

 

b)  aktywność zawodowa;

 

c)  staż pracy i wcześniejsze doświadczenie zawodowe;

 

d)  warunki pracy, w tym godziny pracy i organizacja czasu pracy;

 

e)  wykształcenie i pochodzenie (wykształcenie rodziców);

 

f)  uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu;

 

g)  zdrowie: stan zdrowia i niepełnosprawność, opieka zdrowotna i uwarunkowania zdrowia;

 

h)  dochody, spożycie i zasobność, w tym zadłużenie;

 

i)  warunki życia, w tym deprywacja materialna, warunki mieszkaniowe, środowisko życia i dostęp do usług;

 

j)  jakość życia, w tym uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym oraz dobrostan;

 

k)  wykorzystanie czasu i

 

l)  uczestnictwo w społeczeństwie informacyjnym.

 

3.  Wymogi precyzji i cechy charakterystyczne prób stosowanych w różnych dziedzinach są określone odpowiednio w załącznikach II i III.

3.  Wymogi precyzji i cechy charakterystyczne prób stosowanych w różnych dziedzinach są określone odpowiednio w załącznikach II i III.

 

3a.  Dane są przedstawiane w rozbiciu w celu opisania subpopulacji będących przedmiotem zainteresowania i, w stosownych przypadkach, odzwierciedlają istniejące nierówności. Państwa członkowskie i Komisja (Eurostat) dostarczają również informacji umożliwiających pozyskanie informacji ważnych na poziomie terytorialnym NUTS 2 w celu umożliwienia lepszej porównywalności danych pochodzących z różnych krajów, z uwzględnieniem kosztów.

4.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 15 w celu zmiany przepisów dotyczących szczegółowych kwestii określonych w załączniku I, tak aby odzwierciedlały istotne zmiany techniczne, społeczne i gospodarcze oraz odpowiadały na nowe potrzeby użytkowników. Wykonując to uprawnienie, Komisja zapewnia, aby:

4.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania na podstawie studium wykonalności aktów delegowanych zgodnie z art. 15 w celu zmiany tematów szczegółowych określonych w załącznikach Ib–Ig, tak aby odzwierciedlały istotne zmiany legislacyjne, techniczne, społeczne i gospodarcze oraz odpowiadały nowym potrzebom użytkowników, również zgodnie z Europejskim programem statystycznym, przy czym stara się nie nakładać dodatkowych obciążeń na respondentów.

a)  takie akty delegowane nie nakładały znacznych dodatkowych obciążeń lub kosztów na państwa członkowskie ani na respondentów;

 

b)  akty delegowane zmieniały nie więcej niż 20 procent szczegółowych kwestii określonych w załączniku I w odniesieniu do każdej dziedziny. W przypadku dziedzin, dla których dane gromadzone są z okresowością roczną lub krótszą, zmiany te nie mogą obejmować więcej niż 10 procent wykazu tematów szczegółowych. Te maksymalne wartości procentowe obowiązują dla czterech kolejnych lat. Liczba tematów szczegółowych, które mogą zostać zmienione, jest zaokrąglana w górę do najbliższej liczby całkowitej.

O ile nie jest to należycie uzasadnione wyjątkowymi okolicznościami, w drodze aktów delegowanych można zmienić nie więcej niż 20 procent tematów szczegółowych określonych w załącznikach Ib–Ig w odniesieniu do każdej dziedziny. W przypadku dziedzin, dla których dane gromadzone są z okresowością roczną lub krótszą, zmiany te nie mogą obejmować więcej niż 10 procent wykazu tematów szczegółowych. Te maksymalne wartości procentowe obowiązują dla czterech kolejnych lat. Liczba tematów szczegółowych, które mogą zostać zmienione, jest zaokrąglana w górę do najbliższej liczby całkowitej.

 

(W całym rozporządzeniu dziedzina „rynek pracy” zostaje zastąpiona dziedziną „ludność aktywna zawodowo”)

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 4

Artykuł 4

Wieloroczne planowanie kroczące

Wieloroczne planowanie kroczące

1.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 15 w celu ustanowienia lub dostosowania wielorocznego planowania kroczącego na okres ośmiu lat, dotyczącego zbierania danych objętych niniejszym rozporządzeniem, zgodnie z okresowością wskazaną w załączniku IV. Komisja zapewnia, by te akty delegowane nie nakładały znacznego dodatkowego obciążenia lub kosztów na państwa członkowskie lub na respondentów.

1.  Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 15 w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia poprzez ustanowienie lub dostosowanie wielorocznego planowania kroczącego na okres ośmiu lat dotyczącego zbierania danych objętych niniejszym rozporządzeniem, zgodnie z okresowością wskazaną w załączniku IV oraz zgodnie z Europejskim programem statystycznym.

2.  W ramach tego wieloletniego planowania kroczącego wyznaczany jest okres, podczas którego zbierane są dane na potrzeby:

2.  W ramach tego wieloletniego planowania kroczącego wyznaczany jest okres, podczas którego zbierane są dane na potrzeby:

a)  tematów szczegółowych związanych z dziedzinami;

a)  tematów szczegółowych związanych z dziedzinami;

b)  tematów ad hoc, na które zgłosili zamówienie użytkownicy, należących do dziedzin „rynek pracy” oraz „dochody i warunki życia”, zgodnie z załącznikiem IV. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach dane te mogą obejmować tematy szczegółowe inne niż te określone w załączniku I.

b)  tematów ad hoc, na które zgłosili zamówienie użytkownicy, należących do dziedzin „ludność aktywna zawodowo” oraz „dochody i warunki życia”, zgodnie z załącznikiem IV. W uzasadnionych przypadkach dane te mogą obejmować tematy szczegółowe inne niż te określone w załącznikach Ib–Ig.

3.  Dostosowanie planowania, o którym mowa w ust. 1, odbywa się nie później niż na 24 miesiące przed datą początkową każdego okresu zbierania danych określoną w planie. Wprowadzane dostosowania mają na celu zapewnienie skuteczności planowania i jego zgodności z potrzebami użytkowników.

3.  Dostosowanie planowania, o którym mowa w ust. 1, odbywa się nie później niż na 24 miesiące przed datą początkową każdego okresu zbierania danych określoną w planie. Wprowadzane dostosowania mają na celu zapewnienie skuteczności planowania i jego zgodności z potrzebami użytkowników.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Państwa członkowskie dążą do rozszerzenia zasięgu zbierania danych poza prywatne gospodarstwa domowe, pod warunkiem że przekazywane dane umożliwiają identyfikację jednostek obserwowanych, które nie należą do prywatnych gospodarstw domowych i które mają miejsce zwykłego pobytu w danym państwie członkowskim.

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny podjąć próbę uwzględnienia obywateli żyjących gdzie indziej niż w gospodarstwach domowych. Jest to ważny cel długofalowy, ponieważ statystyki poprawią się, jeśli w zbiorach danych będą mogły być uwzględnione także osoby przebywające w domach pomocy społecznej – czy to starsze, niepełnosprawne, przewlekle chore czy też inne – oraz osoby bezdomne.

Poprawka  51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 5a

 

Specyfikacje zbiorów danych

 

Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 15 w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia poprzez określenie następujących informacji dotyczących poszczególnych zbiorów danych, również wówczas gdy te informacje są wspólne dla różnych zbiorów danych, aby zapewnić uwzględnienie potrzeb wskazanych w ramach odpowiednich tematów szczegółowych:

 

a)  liczba, tytuł i opis zmiennych;

 

b)  dokładna charakterystyka populacji statystycznych, jednostek obserwowanych i respondentów;

 

c)  okresy i daty odniesienia.

Poprawka  52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 6

Artykuł 6

Specyfikacje techniczne zbiorów danych

Specyfikacje techniczne zbiorów danych

1.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów wykonawczych w celu określenia następujących informacji technicznych dotyczących poszczególnych zbiorów danych:

1.  Komisja przyjmuje akty wykonawcze określające następujące informacje techniczne dotyczące poszczególnych zbiorów danych:

a)  liczba i opis zmiennych;

 

b)  klasyfikacje statystyczne;

a)  klasyfikacje statystyczne;

c)  dokładna charakterystyka populacji statystycznych, jednostek obserwowanych i respondentów;

 

d)  okresy i daty odniesienia;

 

e)  wymogi dotyczące zasięgu geograficznego, cechy próby, w tym losowanie podpróby, aspekty techniczne pracy w terenie, redagowanie i imputacja danych, ważenie, estymacja i szacowanie wariancji;

e)  wymogi dotyczące zasięgu geograficznego, cechy próby, w tym losowanie podpróby, aspekty techniczne pracy w terenie, redagowanie i imputacja danych, ważenie, estymacja i szacowanie wariancji;

f)  gdy jest to konieczne do osiągnięcia wysokiego stopnia porównywalności danych dotyczących zatrudnienia i bezrobocia w dziedzinie „rynek pracy” – wymagana metodologia zbierania danych. Metodologia ta może obejmować, w stosownych przypadkach, kolejność pytań i ich umiejscowienie w kwestionariuszu. Konieczność tę należy odpowiednio uzasadnić.

f)  metodykę umożliwiającą porównywalność zebranych danych; w odniesieniu do danych dotyczących zatrudnienia i bezrobocia w dziedzinie „ludność aktywna zawodowo” oraz w odniesieniu do danych dotyczących deprywacji materialnej w dziedzinie „dochody i warunki życia”, może obejmować w należycie uzasadnionych przypadkach kolejność pytań. Wzorcowe kwestionariusze nie są obowiązkowe, lecz stanowią jedynie zalecenie.

2.  Kiedy informacje techniczne są wspólne dla większej liczby zbiorów danych, Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów wykonawczych w celu określenia następujących cech technicznych zbiorów danych:

 

a)  wykaz i opis zmiennych;

 

b)  klasyfikacje statystyczne;

 

c)  dokładna charakterystyka populacji statystycznych i jednostek obserwowanych.

 

3.  W odniesieniu do zbiorów danych na potrzeby comiesięcznych statystyk dotyczących bezrobocia należących do dziedziny „rynek pracy” Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów wykonawczych w celu opisania zmiennych oraz długości, wymaganej jakości i poziomu szczegółowości szeregów czasowych, które mają być przekazywane.

3.  W odniesieniu do zbiorów danych na potrzeby comiesięcznych statystyk dotyczących bezrobocia należących do dziedziny „ludność aktywna zawodowo” Komisja przyjmuje akty wykonawcze w celu opisania zmiennych oraz długości, wymaganej jakości i poziomu szczegółowości szeregów czasowych, które mają być przekazywane.

4.  Wspomniane akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 16 ust. 2.

4.  Akty wykonawcze, o których mowa w ust. 1, przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 16 ust. 2.

Poprawka  53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 7

Artykuł 7

Standardy w zakresie przekazywania i wymiany informacji

Standardy w zakresie przekazywania i wymiany informacji

1.  Aby ułatwić wymianę i udostępnianie informacji między Komisją (Eurostatem) a państwami członkowskimi, należy wprowadzić standardy techniczne, w szczególności w celu wsparcia procesu zarządzania jakością i dokumentacji procesów związanych ze statystykami objętymi niniejszym rozporządzeniem.

1.  Aby ułatwić wymianę i udostępnianie informacji między państwami członkowskimi a Komisją (Eurostatem), należy wprowadzić standardy techniczne, w szczególności w celu wsparcia procesu zarządzania jakością i dokumentacji procesów związanych ze statystykami objętymi niniejszym rozporządzeniem.

2.  Standardy techniczne powinny dotyczyć pojęć, procesów i produktów statystycznych, w tym danych i metadanych.

2.  Standardy techniczne powinny dotyczyć pojęć, procesów i produktów statystycznych, w tym danych i metadanych.

3.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów wykonawczych w celu ustanowienia standardów technicznych, o których mowa w ust. 1. Wspomniane akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 16 ust. 2.

3.  Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające standardy techniczne, o których mowa w ust. 1. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 16 ust. 2.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 8

Artykuł 8

Źródła danych oraz metody

Źródła danych oraz metody

1.  W celu dostarczenia danych, o których mowa w art. 1, państwa członkowskie powinny wykorzystywać jedno lub kilka z następujących źródeł danych, pod warunkiem że spełniają one wymogi jakościowe określone w art. 12:

1.  W celu dostarczenia danych, o których mowa w art. 1, państwa członkowskie wykorzystują jedno lub kilka z następujących źródeł danych, pod warunkiem że spełniają one wymogi jakościowe określone w art. 12 oraz są zbierane i dalej przetwarzane zgodnie z gwarancjami przewidzianymi we właściwym prawie o ochronie danych oraz z zastrzeżeniem zapewnienia tych gwarancji:

a)  informacje udzielane bezpośrednio przez respondentów;

a)  informacje udzielane bezpośrednio przez respondentów, w sposób dobrowolny, na podstawie zgody osób, których te dane dotyczą i które ich dostarczają, chyba że udzielenie informacji jest wyraźnie wymagane na mocy prawa unijnego lub prawa obowiązującego w państwie członkowskim, którym podlega administrator danych i które ustanawiają również odpowiednie środki w celu ochrony praw i swobód osób, których dane dotyczą, oraz ich uzasadnionego interesu;

b)  rejestry administracyjne oraz inne źródła, metody lub innowacyjne podejścia, o ile umożliwiają one tworzenie danych, które są porównywalne i zgodne z odpowiednimi wymogami szczegółowymi ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu.

b)  rejestry administracyjne oraz inne źródła, metody lub innowacyjne podejścia, w tym techniki szacunkowe dla małych obszarów zmierzające do uwzględnienia różnorodności terytorialnej, o ile umożliwiają one tworzenie danych, które są porównywalne i spełniają odpowiednie szczegółowe wymogi ustanowione w niniejszym rozporządzeniu oraz są zgodne z przepisami rozporządzenia (UE) 2016/679.

2.  Państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurostatowi) szczegółowe informacje na temat wykorzystanych źródeł i metod.

2.  Państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurostatowi) szczegółowe informacje na temat wykorzystanych źródeł i metod wraz z odnośnymi zbiorami danych zgodnie z aktami wykonawczymi, o których mowa w art. 7 ust. 3.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 10

Artykuł 10

Zasady i terminy przekazywania danych

Zasady i terminy przekazywania danych

1.  Terminy przekazywania danych są określone w załączniku V.

1.  Terminy przekazywania danych są określone w załączniku V.

2.  Dla każdego zbioru danych państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurostatowi) wstępnie sprawdzone mikrodane, które nie są bezpośrednio identyfikowalne.

2.  Dla każdego zbioru danych państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurostatowi) bezpiecznymi kanałami transmisyjnymi wstępnie sprawdzone mikrodane, które nie są bezpośrednio identyfikowalne.

3.  W drodze wyjątku od ust. 2, na potrzeby zestawiania miesięcznych statystyk dotyczących bezrobocia przekazuje się wstępnie sprawdzone dane zagregowane.

3.  W drodze wyjątku od ust. 2, na potrzeby zestawiania miesięcznych statystyk dotyczących bezrobocia przekazuje się wstępnie sprawdzone dane zagregowane.

4.  Państwa członkowskie zbierają i przekazują dane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem od 2019 r.

4.  Państwa członkowskie zbierają i przekazują dane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem od 2019 r.

 

4a.  Komisja (Eurostat) publikuje, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków, zagregowane dane na stronie internetowej Eurostatu w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania ostatecznych mikrodanych, pod warunkiem że dysponuje danymi z połowy państw członkowskich.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 11

Artykuł 11

Operaty losowania

Operaty losowania

1.  Dane powinny opierać się na reprezentatywnych próbach losowanych z operatów losowania utworzonych na poziomie krajowym, które umożliwiają dobór losowy osób fizycznych lub gospodarstw domowych przy znanym prawdopodobieństwie wyboru do próby. Należy dążyć do tego, aby operaty losowania zawierały wszystkie jednostki należące do danej populacji oraz nie zawierały żadnych jednostek, które do tej populacji nie należą, i operaty te powinny być regularnie aktualizowane. Operaty losowania powinny zawierać wszystkie informacje, które są konieczne do przygotowania projektu doboru próby, takie jak informacje potrzebne do celów warstwowania i do nawiązania kontaktu z osobami fizycznymi lub gospodarstwami domowymi. Operat losowania powinien również zawierać informacje niezbędne do powiązania osób fizycznych z innymi rejestrami administracyjnymi, o ile zezwalają na to przepisy o ochronie danych.

1.  Dane powinny opierać się na reprezentatywnych próbach losowanych z operatów losowania utworzonych na poziomie krajowym, które umożliwiają dobór losowy osób fizycznych lub gospodarstw domowych przy znanym prawdopodobieństwie wyboru do próby. Należy dążyć do tego, aby operaty losowania zawierały z uwzględnieniem zwykle akceptowanego błędu pokrycia wszystkie jednostki należące do docelowej populacji oraz nie zawierały żadnych jednostek, które do tej populacji nie należą; operaty te powinny być regularnie aktualizowane. Operaty losowania powinny zawierać wszystkie informacje, które są konieczne do przygotowania projektu doboru próby, takie jak informacje potrzebne do celów warstwowania i do nawiązania kontaktu z osobami fizycznymi lub gospodarstwami domowymi. Operat losowania powinien również zawierać informacje niezbędne do powiązania osób fizycznych z innymi rejestrami administracyjnymi, o ile powiązanie z takimi rejestrami jest niezbędne i proporcjonalne oraz wyraźnie dozwolone na mocy wszelkich stosownych przepisów prawa o ochronie danych, którym podlega administrator danych i które ustanawiają również odpowiednie środki w celu ochrony praw i swobód osób, których dane dotyczą, oraz ich uzasadnionego interesu. Operat losowania powinien również zapewniać osobom, których dotyczą dane, odpowiednie gwarancje.

2.  Jeżeli taki operat losowania jest niedostępny w danym państwie członkowskim, należy stosować inne operaty losowania, które spełniają poniższe kryteria. Takie inne operaty losowania muszą:

2.  Jeżeli taki operat losowania jest niedostępny w danym państwie członkowskim, należy stosować inne operaty losowania, które spełniają poniższe kryteria. Takie inne operaty losowania muszą:

a)  identyfikować jednostki próby, którymi mogą być osoby fizyczne, gospodarstwa domowe, budynki mieszkalne lub adresy;

a)  identyfikować jednostki próby, którymi mogą być osoby fizyczne, gospodarstwa domowe, budynki mieszkalne lub adresy;

b)  zapewniać, aby prawdopodobieństwo wyboru do próby było znane;

b)  zapewniać, aby prawdopodobieństwo wyboru do próby było znane;

 

ba)  dostarczać informacji na temat liczebności subpopulacji, do których trudno jest dotrzeć;

c)  być regularnie aktualizowane.

c)  być regularnie aktualizowane.

 

2a.  W stosownych przypadkach do celów unijnych Komisja ułatwia dostęp do operatów losowania krajowych urzędów statystycznych na potrzeby badań przeprowadzanych poza ESS.

3.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów wykonawczych określających jednolite warunki dotyczące operatów losowania, w szczególności minimalne wymogi. Wspomniane akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 16 ust. 2.

3.  Komisja przyjmuje akty wykonawcze określające jednolite warunki dotyczące operatów losowania, w szczególności minimalne wymogi. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 16 ust. 2.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 12

Artykuł 12

Jakość

Jakość

1.  Państwa członkowskie podejmują konieczne środki w celu zapewnienia jakości przekazywanych danych i metadanych.

1.  Państwa członkowskie podejmują konieczne środki w celu zagwarantowania najwyższej jakości przekazywanych danych i metadanych.

2.  Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się kryteria jakości określone w art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 223/2009.

2.  Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się kryteria jakości określone w art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 223/2009.

3.  Komisja (Eurostat) ocenia jakość metadanych dotyczących specyfikacji, przekazywanych danych i operatów losowania.

3.  Komisja (Eurostat) ocenia jakość metadanych dotyczących specyfikacji, przekazywanych danych i operatów losowania, odpowiednio uwzględniając również ich prezentację w sposób przyjazny dla użytkownika na stronie internetowej Eurostatu.

4.  W tym celu państwa członkowskie przekazują, w odniesieniu do danych i mikrodanych, o których mowa w art. 10:

4.  W tym celu państwa członkowskie przekazują, w odniesieniu do danych i mikrodanych, o których mowa w art. 10:

a)  metadane opisujące zastosowaną metodologię i sposób wywiązania się ze specyfikacji technicznych poprzez odniesienie do tych ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu;

a)  metadane opisujące zastosowaną metodykę, w tym źródła danych oraz metody, o których mowa w art. 8, i sposób wywiązania się ze specyfikacji technicznych poprzez odniesienie do tych ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu;

b)  informacje na temat zgodności z minimalnymi wymogami dotyczącymi zastosowanych operatów losowania, w tym w zakresie ich opracowywania i aktualizacji, jak określono w niniejszym rozporządzeniu.

b)  informacje na temat zgodności z minimalnymi wymogami dotyczącymi zastosowanych operatów losowania, w tym w zakresie ich opracowywania i aktualizacji, jak określono w niniejszym rozporządzeniu;

 

ba)  informacje na temat subpopulacji nieobjętych zbiórką danych.

5.  Państwa członkowskie przekazują metadane i informacje, o których mowa w ust. 4, nie później trzy miesiące po terminie przekazania danych i mikrodanych. Te dodatkowe informacje są przekazywane w formie sprawozdań dotyczących jakości, które powinny wykazywać w szczególności spełnienie wymogów jakościowych przez przekazywane dane i mikrodane, a także metadane oraz informacje.

5.  Państwa członkowskie przekazują metadane i informacje, o których mowa w ust. 4 niniejszego artykułu oraz w art. 11, nie później trzy miesiące po terminie przekazania danych i mikrodanych. Te dodatkowe informacje są przekazywane w formie sprawozdań dotyczących jakości, które powinny wykazywać w szczególności spełnienie wymogów jakościowych przez przekazywane dane i mikrodane, a także metadane oraz informacje. Komisja (Eurostat) podaje te informacje do publicznej wiadomości zgodnie z unijnym i krajowym prawem o ochronie danych osobowych.

6.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów wykonawczych określających procedury związane ze sprawozdaniami dotyczącymi jakości oraz ich treść. Wspomniane akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 16 ust. 2.

6.  Komisja przyjmuje akty wykonawcze określające procedury związane ze sprawozdaniami dotyczącymi jakości oraz ich format. Wspomniane akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 16 ust. 2.

7.  Państwa członkowskie informują niezwłocznie Komisję (Eurostat) o wszelkich istotnych informacjach lub zmianach dotyczących wykonania niniejszego rozporządzenia, które mają wpływ na jakość przekazywanych danych.

7.  Państwa członkowskie informują niezwłocznie Komisję (Eurostat) o wszelkich istotnych informacjach lub zmianach dotyczących wykonania niniejszego rozporządzenia, które mają wpływ na jakość przekazywanych danych.

8.  Na wniosek Komisji (Eurostatu) państwa członkowskie dostarczają jej dodatkowe informacje niezbędne do oceny jakości informacji statystycznych.

8.  Na wniosek Komisji (Eurostatu) państwa członkowskie dostarczają jej dodatkowe informacje niezbędne do oceny jakości informacji statystycznych.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 13

Artykuł 13

Studia wykonalności i badania pilotażowe

Studia wykonalności i badania pilotażowe

Aby ulepszyć zbiory danych, Komisja (Eurostat) inicjuje, w stosownych przypadkach, studia wykonalności i badania pilotażowe, a państwa członkowskie współpracują w ramach tych studiów i badań, w szczególności w następujących celach: poprawa jakości, w tym porównywalności, przyczynienie się do unowocześniania dziedzin „spożycie” i „budżet czasu”, zbadanie i wdrożenie nowych sposobów lepszego zaspokajania potrzeb użytkowników, lepsza integracja zbierania danych i korzystania z innych źródeł danych, oraz usprawnienie zbierania danych w państwach członkowskich poprzez uwzględnienie postępu technicznego.

1.  Aby ulepszyć zbiory danych i wskaźniki społeczne, Komisja, dążąc do osiągnięcia celów niniejszego rozporządzenia, inicjuje pewną liczbę reprezentatywnych studiów wykonalności i badań pilotażowych, a państwa członkowskie współpracują w ramach tych studiów i badań oraz w nich uczestniczą, dokonując oceny alternatywnych metod i opracowując takie metody, z uwzględnieniem postępu technologicznego, w szczególności w celu:

 

a)  poprawy jakości i porównywalności zbiorów danych;

 

b)  rozszerzenia zakresu zbierania danych na osoby, które nie żyją w prywatnych gospodarstwach domowych, lub na subpopulacje, do których trudno jest dotrzeć;

 

c)  opracowania, dokonania oceny i wdrożenia technik umożliwiających lepsze uwzględnienie różnorodności terytorialnej na poziomie NUTS 2 i na poziomie lokalnym;

 

d)  dalszego obejmowania statystyką migrujących obywateli, którzy zmieniają kraj zamieszkania;

 

e)  opracowania i przetestowania nowych tematów szczegółowych do celów zbierania danych;

 

f)  przyczynienia się do unowocześnienia dziedzin „spożycie” i „budżet czasu”, włączając w to dane dotyczące wielkości spożycia;

 

g)  zbadania i wdrożenia nowych sposobów lepszego zaspokajania potrzeb użytkowników;

 

h)  lepszej integracji zbierania danych i korzystania z innych źródeł danych; oraz

 

i)  uczynienia zbierania danych w państwach członkowskich skuteczniejszym i udoskonalenia instrumentów zbiórki danych w celu umożliwienia pełnego udziału osobom niepełnosprawnym.

 

W razie obowiązkowego studium wykonalności lub badania pilotażowego Komisja (Eurostat) zapewnia odpowiednie finansowanie na zasadach określonych w art. 14.

 

2.  W stosownych przypadkach Komisja (Eurostat) zachęca unijne agencje odpowiedzialne za przeprowadzanie europejskich sondaży społecznych poza ESS do uczestniczenia w opracowywaniu nowych wskaźników i w zbieraniu pilotażowych danych dotyczących tematów ad hoc, o których mowa w załączniku IV, lub tematów będących przedmiotem zainteresowania ESS w przyszłości.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 13a

 

Dostęp do poufnych danych do celów naukowych

 

Komisja (Eurostat) może udostępniać w swoich pomieszczeniach w celach naukowych poufne dane lub wydawać zbiory anonimowych mikrodanych pochodzących ze źródeł zbiorów danych w odniesieniu do dziedzin wymienionych w art. 3, na warunkach określonych w rozporządzeniu (UE) nr 557/20131a.

 

__________________

 

1a Rozporządzenie Komisji (UE) nr 557/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej statystyki w zakresie dostępu do poufnych danych do celów naukowych i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 831/2002 (Dz.U. L 164 z 18.6.2013, s. 16).

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  opracowanie lub wdrożenie procesów zbierania danych lub metod zbierania danych na potrzeby statystyk społecznych, w tym operatów losowania, w ciągu pierwszych czterech lat zbierania tych zbiorów danych;

a)  opracowanie lub wdrożenie procesów zbierania danych lub metod zbierania danych na potrzeby statystyk społecznych, w tym operatów losowania, w ciągu pierwszego cyklu zbierania tych zbiorów danych w odniesieniu do każdej dziedziny objętej zakresem niniejszego rozporządzenia;

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  opracowanie metod, w tym studiów wykonalności i badań pilotażowych, o których mowa w art. 13;

b)  opracowanie metod, w tym udział w przeprowadzaniu studiów wykonalności i badań pilotażowych, o których mowa w art. 13;

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  krajowe urzędy statystyczne muszą otrzymać dostateczne środki finansowe i zasoby ludzkie przeznaczone konkretnie na realizację dodatkowych zadań wskazanych w niniejszym rozporządzeniu, których nie wykonują obecnie. Niezbędne zasoby poddawane będą ponownej ocenie w zależności od zmian wprowadzanych w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Wkład finansowy Unii jest dostarczany zgodnie z art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 99/201334, art. 16 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1296/201335, art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/201336, art. 58 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 1303/201337 lub art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 282/201438.

2.  Wkład finansowy Unii na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 jest dostarczany zgodnie z odnośnymi rozporządzeniami dotyczącymi Europejskiego programu statystycznego, programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych, „Horyzont 2020” – programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020), trzeciego Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia (2014–2020) oraz programu wspierania reform strukturalnych.

__________________

 

34 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Europejskiego programu statystycznego 2013–2017 (Dz.U. L 39 z 9.2.2013, s. 12).

 

35 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1296/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych („EaSI”) i zmieniające decyzję nr 283/2010/UE ustanawiającą Europejski instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego Progress ( Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 238).

 

36 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE ( Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 104).

 

37 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320).

 

38 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 282/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia Trzeciego Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia (2014–2020) oraz uchylające decyzję nr 1350/2007/WE (Dz.U. L 86 z 21.3.2014, s. 1).

 

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 15

Artykuł 15

Wykonywanie przekazanych uprawnień

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 4 i art. 4 ust. 1, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [Publications Office: please insert exact date of entry into force of the Regulation].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa art. 3 ust. 4, art. 4 ust. 1, art. 5a oraz art. 17 ust. 1, 2, 3 i 4, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ...[Publications Office: please insert exact date of entry into force of the Regulation]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 3 ust. 4 i art. 4 ust. 1, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 3 ust. 4, art. 4 ust. 1, art. 5a oraz art. 17 ust. 1, 2, 3 i 4, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.39.

4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa.

5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6.  Akt delegowany przyjęty zgodnie z art. 3 ust. 4 i art. 4 ust. 1 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 ust. 4, art. 4 ust. 1, art. 5a oraz art. 17 ust. 1, 2, 3 i 4 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

__________________

 

39Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

 

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 17

Artykuł 17

Odstępstwa

Odstępstwa

1.  W przypadku gdy stosowanie niniejszego rozporządzenia lub środków wykonawczych i aktów delegowanych przyjętych na jego podstawie wymagałoby poważnych dostosowań krajowego systemu statystycznego państwa członkowskiego, Komisja może udzielić – w drodze aktów wykonawczych – odstępstwa na okres nieprzekraczający trzech lat. Odstępstwo może być udzielone tylko wówczas, gdy nie wpłynie niekorzystnie na porównywalność danych państw członkowskich dotyczących wskaźników podstawowych, ani nie utrudni obliczeń aktualnych i reprezentatywnych agregatów europejskich, które są wymagane.

1.  W przypadku gdy stosowanie niniejszego rozporządzenia lub środków wykonawczych i aktów delegowanych przyjętych na jego podstawie wymagałoby poważnych dostosowań krajowego systemu statystycznego państwa członkowskiego, Komisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 15 w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia aktów delegowanych dotyczących udzielenia odstępstwa na okres nieprzekraczający czterech lat. Odstępstwa udziela się tylko pod warunkiem, że nie wydano zezwolenia, o którym mowa w ust. 3, oraz wówczas, gdy nie wpłynie ono niekorzystnie na porównywalność danych państw członkowskich dotyczących wskaźników podstawowych, ani nie utrudni obliczeń aktualnych i reprezentatywnych agregatów europejskich, które są wymagane.

2.  Jeżeli odstępstwo pozostaje uzasadnione po upływie okresu, na jaki zostało udzielone, Komisja może przyznać kolejne odstępstwo na okres nie dłuższy niż trzy lata, w drodze aktów wykonawczych.

2.  Jeżeli odstępstwo pozostaje uzasadnione na podstawie wystarczających dowodów po upływie okresu, na jaki zostało udzielone, Komisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 15 w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia aktów delegowanych dotyczących udzielenia kolejnego odstępstwa na okres nie dłuższy niż jeden rok.

3.  W przypadku gdy państwo członkowskie jest w stanie dostarczać wymagane zbiory danych jedynie za pomocą innych metod niż określone w niniejszym rozporządzeniu lub w środkach wykonawczych i aktach delegowanych przyjętych na jego podstawie, Komisja może wyjątkowo zezwolić na stosowanie takich metod przez okres nieprzekraczający pięciu lat, w drodze aktów wykonawczych.

3.  W przypadku gdy państwo członkowskie jest w stanie dostarczać wymagane zbiory danych jedynie za pomocą innych metod niż te określone w niniejszym rozporządzeniu lub w środkach wykonawczych i aktach delegowanych przyjętych na jego podstawie, oraz gdy nie zostało przyznane żadne odstępstwo na podstawie ust. 1, Komisja może wyjątkowo zezwolić w drodze aktów delegowanych przyjmowanych zgodnie z art. 15 w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia na stosowanie takich metod przez okres nieprzekraczający pięciu lat.

4.  Jeżeli takie zezwolenie na stosowanie innych metod pozostaje uzasadnione po upływie okresu, na jaki zostało udzielone, Komisja może wydać kolejne zezwolenie na okres nie dłuższy niż pięć lat, w drodze aktów wykonawczych.

4.  Jeżeli takie zezwolenie na stosowanie innych metod pozostaje uzasadnione na podstawie wystarczających dowodów po upływie okresu, na jaki zostało udzielone, Komisja może przyjąć zgodnie z art. 15 w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia akty delegowane zawierające kolejne zezwolenie na okres nie dłuższy niż dwa lata.

5.  Do celów ust. 1–4, państwo członkowskie przedkłada Komisji należycie uzasadniony wniosek w terminie trzech miesięcy od daty wejścia w życie danego instrumentu prawnego lub w terminie sześciu miesięcy przed upływem okresu, na który udzielono pierwotnego odstępstwa lub zezwolenia. Występując o zezwolenie, o którym mowa w ust. 3 i 4, państwo członkowskie musi opisać szczegółowo stosowane metody i wykazać, że prowadzą one do porównywalnych wyników.

5.  Do celów ust. 1–4, państwo członkowskie przedkłada Komisji należycie uzasadniony wniosek w terminie trzech miesięcy od daty wejścia w życie danego instrumentu prawnego lub w terminie sześciu miesięcy przed upływem okresu, na który udzielono pierwotnego odstępstwa lub zezwolenia. Występując o zezwolenie, o którym mowa w ust. 3 i 4, państwo członkowskie musi opisać szczegółowo stosowane metody i wykazać, że prowadzą one do porównywalnych wyników.

6.  Komisja przyjmuje te akty wykonawcze zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 16 ust. 2.

 

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 17a

 

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 808/2004

 

W rozporządzeniu (UE) nr 808/2004 wprowadza się następujące zmiany:

 

1)  art. 4 otrzymuje brzmienie:

 

„Artykuł 4

 

Moduły

 

Moduły w niniejszym rozporządzeniu obejmują dziedziny „przedsiębiorstwa” i „społeczeństwo informacyjne”, zdefiniowane w załączniku I.”;

 

2)  skreśla się załącznik II.

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 17b

 

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 1338/2008

 

W rozporządzeniu (WE) nr 1338/2008 wprowadza się następujące zmiany:

 

1)  art. 2 otrzymuje brzmienie:

 

„Artykuł 2

 

Zakres

 

Państwa członkowskie dostarczają Komisji (Eurostatowi) statystyki dotyczące następujących dziedzin:

 

a)  dziedzina „opieka zdrowotna”, zdefiniowana w załączniku II;

 

b)  dziedzina „przyczyny śmierci”, zdefiniowana w załączniku III;

 

c)  dziedzina „wypadki przy pracy”, zdefiniowana w załączniku IV;

 

d)  dziedzina „choroby zawodowe oraz inne problemy zdrowotne i choroby związane z pracą”, zdefiniowana w załączniku V.”;

 

2)  skreśla się załącznik I.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 c (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 17c

 

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 452/2008

 

W rozporządzeniu (WE) nr 452/2008 wprowadza się następujące zmiany:

 

1)  art. 3 otrzymuje brzmienie:

 

„Artykuł 3

 

Dziedziny

 

Rozporządzenie stosuje się do tworzenia statystyk w dwóch dziedzinach:

 

a)  dziedzina 1 obejmuje statystyki dotyczące systemów kształcenia i szkolenia;

 

b)  dziedzina 2 obejmuje inne statystyki z dziedziny kształcenia, np. statystyki dotyczące kapitału ludzkiego oraz społecznych i ekonomicznych korzyści z kształcenia, nieobjęte dziedziną 1 i zakresem rozporządzenia (UE) nr ... [rozporządzenie w sprawie ustanowienia wspólnych ram europejskich statystyk, COD 2016/0264];

 

Statystyki w tych dziedzinach są tworzone zgodnie z załącznikiem.”;

 

2)  w załączniku skreśla się sekcję zatytułowaną „Dziedzina 2: udział dorosłych w procesie uczenia się przez całe życie”.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – Dziedzina „Dla wszystkich dziedzin”

 

Tekst proponowany przez Komisję

Temat

Temat szczegółowy

Informacje techniczne

Informacje nt. zbierania danych

 

Identyfikacja

 

Wagi

 

Charakterystyka wywiadu

 

Lokalizacja

Charakterystyka osób i gospodarstw domowych

Demografia

 

Obywatelstwo i pochodzenie migracyjne

 

Skład gospodarstwa domowego

Aktywność zawodowa

Główny status na rynku pracy (samoocena)

 

Podstawowe cechy wykonywanej pracy

Wykształcenie i pochodzenie (wykształcenie rodziców)

Poziom wykształcenia

Poprawka

Temat

Temat szczegółowy

Informacje techniczne

Informacje nt. zbierania danych

 

Identyfikacja

 

Wagi

 

Charakterystyka wywiadu

 

Lokalizacja

Główne cechy osób i gospodarstw domowych

Demografia

 

Obywatelstwo i pochodzenie migracyjne

 

Skład gospodarstwa domowego

Niepełnosprawność

Niepełnosprawność

Aktywność zawodowa

Główny status na rynku pracy (samoocena)

 

Podstawowe cechy wykonywanej pracy

Wykształcenie, ciągłość kształcenia i pochodzenie (wykształcenie rodziców);

Poziom wykształcenia

 

Ciągłość kształcenia

Ogólna charakterystyka dochodów gospodarstwa domowego

Dochody gospodarstwa domowego ogółem

(Załącznik I zostaje podzielony na oddzielne załączniki według dziedzin)

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I a (nowy) – dziedzina „Ludność aktywna zawodowo”

 

Tekst proponowany przez Komisję

Temat

Temat szczegółowy

Charakterystyka osób i gospodarstw domowych

Skład gospodarstwa domowego – szczegóły

 

Czas pobytu w kraju

Aktywność zawodowa

Status zatrudnienia

 

Czas trwania umowy

 

Czas trwania umowy – informacje dodatkowe

 

Pełny lub niepełny wymiar czasu pracy – powód

 

Samozatrudnienie ekonomicznie zależne

 

Obowiązki nadzorcze

 

Wielkość zakładu pracy

 

Miejsce pracy

 

Praca w domu

 

Poszukiwanie pracy

 

Chęć podjęcia pracy

 

Dostępność

 

Druga praca

 

Poszukiwanie drugiej pracy

 

Godzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym

 

Osoby młode na rynku pracy

 

Sytuacja migrantów i ich bezpośrednich potomków na rynku pracy

 

Przechodzenie na emeryturę

 

Potrzeby w zakresie opieki

Staż pracy i wcześniejsze doświadczenie zawodowe

Rozpoczęcie pracy

 

Sposób znalezienia pracy

 

Wcześniejsze doświadczenie zawodowe

Warunki pracy, w tym godziny pracy i organizacja czasu pracy

Godziny pracy

 

Organizacja czasu pracy

 

Sposoby organizacji pracy oraz czasu pracy

Wykształcenie i pochodzenie (wykształcenie rodziców)

Poziom wykształcenia – szczegóły

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Uczestnictwo w formalnym i pozaformalnym kształceniu i szkoleniu (4 tygodnie)

 

Uczestnictwo w formalnym i pozaformalnym kształceniu i szkoleniu (12 miesięcy)

Zdrowie: stan zdrowia i niepełnosprawność, opieka zdrowotna i uwarunkowania zdrowia

Wypadki przy pracy i inne problemy zdrowotne związane z pracą

 

Minimalny europejski moduł zdrowia

Dochody, spożycie i zasobność, w tym zadłużenie

Dochody z pracy

Poprawka

Temat

Temat szczegółowy

Dodatkowa charakterystyka osób i gospodarstw domowych

Skład gospodarstwa domowego – dodatkowe charakterystyczne szczegóły

 

Czas pobytu w kraju

Aktywność zawodowa

Status zatrudnienia

 

Czas trwania umowy

 

Czas trwania umowy – informacje dodatkowe

 

Pełny lub niepełny wymiar czasu pracy – powód

 

Samozatrudnienie ekonomicznie zależne

 

Obowiązki nadzorcze

 

Wielkość zakładu pracy

 

Miejsce pracy

 

Praca w domu

 

Poszukiwanie pracy

 

Chęć podjęcia pracy

 

Dostępność

 

Druga praca lub więcej jednoczesnych stosunków pracy

 

Poszukiwanie drugiej pracy

 

Niepełne zatrudnienie

 

Godzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym

 

Osoby młode na rynku pracy

 

Osoby niepełnosprawne na rynku pracy

 

Sytuacja migrantów i ich bezpośrednich potomków na rynku pracy

 

Przechodzenie na emeryturę

 

Potrzeby i obowiązki w zakresie opieki

Staż pracy, historia pracy i wcześniejsze doświadczenie zawodowe

Rozpoczęcie pracy

 

Sposób znalezienia pracy

 

Zakończenie pracy

 

Ciągłość kariery i przerwy w karierze

 

Wcześniejsze doświadczenie zawodowe

Warunki pracy, w tym godziny pracy i organizacja czasu pracy

Godziny pracy

 

Organizacja czasu pracy

 

Sposoby organizacji pracy oraz czasu pracy

Wykształcenie i pochodzenie (wykształcenie rodziców)

Poziom wykształcenia – szczegóły

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Uczestnictwo w formalnym i pozaformalnym kształceniu i szkoleniu (4 tygodnie)

 

Uczestnictwo w formalnym i pozaformalnym kształceniu i szkoleniu (12 miesięcy)

Stan zdrowia i niepełnosprawność, dostęp do opieki zdrowotnej, jej dostępność oraz korzystanie z opieki zdrowotnej, uwarunkowania zdrowotne

Wypadki przy pracy i inne problemy zdrowotne związane z pracą

 

Minimalny europejski moduł zdrowia

Dochody, spożycie i zasobność, w tym zadłużenie

Dochody z pracy

 

Dochody z zasiłków

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I b (nowy) – dziedzina „Dochody i warunki życia”

Temat

Temat szczegółowy

Charakterystyka osób i gospodarstw domowych

Skład gospodarstwa domowego – szczegóły

 

Czas pobytu w kraju

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Uczestnictwo w kształceniu formalnym (obecnie)

Wykształcenie i pochodzenie (wykształcenie rodziców)

Poziom wykształcenia – szczegóły

Aktywność zawodowa

Charakterystyka miejsca pracy

 

Czas trwania umowy

 

Status zatrudnienia

 

Szczegółowa sytuacja na rynku pracy

 

Obowiązki nadzorcze

Staż pracy i wcześniejsze doświadczenie zawodowe

Wcześniejsze doświadczenie zawodowe

Warunki pracy, w tym godziny pracy i organizacja czasu pracy

Kalendarz zajęć

 

Godziny pracy

Zdrowie: stan zdrowia i niepełnosprawność, opieka zdrowotna i uwarunkowania zdrowia

Minimalny europejski moduł zdrowia

 

Stan zdrowia i niepełnosprawność

 

Zdrowie dzieci

 

Dostęp do opieki zdrowotnej

 

Opieka zdrowotna

 

Dostęp do opieki zdrowotnej (dzieci)

 

Uwarunkowania zdrowia

Jakość życia, w tym uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym oraz dobrostan

Jakość życia

 

Uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym

 

Dobrostan

Warunki życia, w tym deprywacja materialna, warunki mieszkaniowe, środowisko życia, dostęp do usług

Deprywacja materialna

 

Deprywacja dzieci

 

Główne cechy warunków mieszkaniowych

 

Szczegółowe warunki mieszkaniowe, w tym deprywacja

 

Koszty mieszkania, w tym czynsz umowny

 

Środowisko życia

 

Korzystanie z usług, w tym usług opiekuńczych

 

Przystępność cenowa

 

Niezaspokojone potrzeby i przyczyny

 

Opieka nad dziećmi

Dochody, spożycie i zasobność, w tym zadłużenie

Dochody z pracy

 

Dochody z zasiłków

 

Dochody z emerytur i rent

 

Pozostałe dochody

 

Podatki i składki

 

Dochody ogółem

 

Nadmierne zadłużenie

 

Zaległości finansowe

 

Zasobność

 

Główne składniki spożycia

 

Międzypokoleniowe dziedziczenie niekorzystnych sytuacji

Poprawka

Temat

Temat szczegółowy

Dodatkowa charakterystyka osób i gospodarstw domowych

Skład gospodarstwa domowego – dodatkowe charakterystyczne szczegóły

 

Gospodarstwa domowe, w których więcej niż jedno pokolenie jest długotrwale bezrobotne

 

Czas pobytu w kraju

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Uczestnictwo w kształceniu formalnym (obecnie)

Wykształcenie i pochodzenie (wykształcenie rodziców)

Poziom wykształcenia – szczegóły

Aktywność zawodowa

Charakterystyka miejsca pracy

 

Czas trwania umowy

 

Status zatrudnienia

 

Szczegółowa sytuacja na rynku pracy

 

Obowiązki nadzorcze

Staż pracy, historia pracy i wcześniejsze doświadczenie zawodowe

Wcześniejsze doświadczenie zawodowe

Warunki pracy, w tym godziny pracy i organizacja czasu pracy

Kalendarz zajęć

 

Godziny pracy

Stan zdrowia i niepełnosprawność, dostęp do opieki zdrowotnej, jej dostępność oraz korzystanie z opieki zdrowotnej, uwarunkowania zdrowotne

Minimalny europejski moduł zdrowia

 

Stan zdrowia i niepełnosprawność

 

Zdrowie dzieci

 

Dostęp do opieki zdrowotnej

 

Opieka zdrowotna

 

Dostęp do opieki zdrowotnej (dzieci)

 

Uwarunkowania zdrowia

Jakość życia, w tym uczestnictwo w życiu społecznym, obywatelskim, gospodarczym i kulturalnym, włączenie oraz dobrostan

Jakość życia

 

Uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym

 

Dobrostan

 

Zdolność osób niepełnosprawnych do samodzielnego życia

Warunki życia, w tym deprywacja materialna, warunki mieszkaniowe, środowisko życia, zdrowie i kształcenie, niezaspokojone potrzeby i ocena własnych potrzeb, dostęp do usług

Deprywacja materialna

 

Deprywacja dzieci

 

Główne cechy warunków mieszkaniowych

 

Szczegółowe warunki mieszkaniowe, w tym deprywacja

 

Koszty mieszkania, w tym czynsz umowny

 

Koszty mieszkania, w tym niższe koszty mediów

 

Racjonalne dostosowania przewidziane dla osób niepełnosprawnych

 

Środowisko życia

 

Trudności mieszkaniowe (w tym trudności z wynajmem)

 

Korzystanie z usług, w tym usług opiekuńczych

 

Przystępność cenowa

 

Niezaspokojone potrzeby i przyczyny

 

Ocena własnych potrzeb

 

Opieka nad dziećmi

 

Opieka

Dochody, spożycie i zasobność, w tym zadłużenie

Dochody z pracy

 

Dochody z zasiłków

 

Dochody z emerytur i rent

 

Pozostałe dochody

 

Podatki i składki, w tym ulgi podatkowe dla rodzin z dziećmi

 

Dochody ogółem – dodatkowe szczegóły (gospodarstwo domowe i respondent)

 

Nadmierne zadłużenie, w tym jego przyczyny

 

Zaległości finansowe

 

Zasobność (w tym wszelkie mienie)

 

 

 

Główne składniki spożycia

 

Międzypokoleniowe dziedziczenie niekorzystnych sytuacji

 

Międzypokoleniowe dziedziczenie korzystnych uwarunkowań

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I c (nowy) – dziedzina „Zdrowie”

 

Tekst proponowany przez Komisję

Temat

Temat szczegółowy

Zdrowie: stan zdrowia i niepełnosprawność, opieka zdrowotna i uwarunkowania zdrowia

Minimalny europejski moduł zdrowia

 

Choroby i dolegliwości przewlekłe

 

Wypadki i urazy

 

Ból

 

Zdrowie psychiczne

 

Ograniczenia funkcjonowania

 

Trudności w wykonywaniu czynności związanych z opieką osobistą

 

Trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego

 

Czasowe ograniczenie aktywności (z powodu problemów zdrowotnych)

 

Przeszkody w uczestniczeniu w określonych dziedzinach życia

 

Korzystanie z usług opieki zdrowotnej i długoterminowej

 

Przyjmowanie leków

 

Profilaktyka zdrowotna

 

Dostęp do opieki zdrowotnej

 

Wzrost i waga

 

Aktywność fizyczna

 

Nawyki żywieniowe

 

Palenie tytoniu

 

Spożycie alkoholu

 

Czynniki społeczne i środowiskowe

Dochody, spożycie i zasobność, w tym zadłużenie

Dochody ogółem

Poprawka

Temat

Temat szczegółowy

Zdrowie: stan zdrowia i niepełnosprawność, dostęp do opieki zdrowotnej, jej dostępność oraz korzystanie z opieki zdrowotnej, uwarunkowania zdrowotne

Minimalny europejski moduł zdrowia

 

Choroby i dolegliwości przewlekłe

 

Wypadki i urazy

 

Ból

 

Zdrowie psychiczne

 

Uzależnienia

 

Ograniczenia funkcjonowania

 

Niepełnosprawność – dodatkowe charakterystyczne szczegóły

 

Trudności w wykonywaniu czynności związanych z opieką osobistą

 

Trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego

 

Osoby niepełnosprawne: samodzielne życie

 

Czasowe ograniczenie aktywności (z powodu problemów zdrowotnych)

 

Przeszkody w uczestniczeniu w określonych dziedzinach życia

 

Korzystanie z usług opieki zdrowotnej i długoterminowej

 

Przyjmowanie leków

 

Profilaktyka zdrowotna

 

Dostęp do opieki zdrowotnej

 

Wzrost i waga

 

Aktywność fizyczna

 

Nawyki żywieniowe

 

Palenie tytoniu

 

Spożycie alkoholu

 

Czynniki społeczne i środowiskowe

 

 

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I d (nowy) – dziedzina „Kształcenie i szkolenie”

 

Tekst proponowany przez Komisję

Temat

Temat szczegółowy

Charakterystyka osób i gospodarstw domowych

Czas pobytu w kraju

Staż pracy, historia pracy i wcześniejsze doświadczenie zawodowe

Rozpoczęcie pracy

Aktywność zawodowa

Wielkość zakładu pracy

Wykształcenie i pochodzenie (wykształcenie rodziców)

Poziom wykształcenia – szczegóły

 

Wykształcenie rodziców

 

Umiejętności (według respondenta)

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Dostęp do informacji na temat możliwości uczenia się oraz poradnictwa (12 miesięcy)

 

Uczestnictwo w kształceniu formalnym (12 miesięcy)

 

Szczegółowe informacje dotyczące ostatniego działania z zakresu kształcenia formalnego (12 miesięcy)

 

Korzystanie z ICT podczas ostatniego działania z zakresu kształcenia formalnego (12 miesięcy)

 

Powody uczestnictwa w ostatnim działaniu z zakresu kształcenia formalnego (12 miesięcy)

 

Opłaty i liczba godzin nauki w ostatnim działaniu z zakresu kształcenia formalnego (12 miesięcy)

 

Wyniki i wykorzystanie umiejętności uzyskanych podczas ostatniego działania z zakresu kształcenia formalnego (12 miesięcy)

 

Uczestnictwo w kształceniu pozaformalnym (12 miesięcy)

 

Kształcenie pozaformalne – szczegóły (12 miesięcy)

 

Korzystanie z ICT w kształceniu pozaformalnym (12 miesięcy)

 

Powody uczestnictwa w kształceniu pozaformalnym (12 miesięcy)

 

Opłaty i liczba godzin nauki w kształceniu pozaformalnym (12 miesięcy)

 

Wyniki i wykorzystanie umiejętności uzyskanych w wyniku kształcenia pozaformalnego (12 miesięcy)

 

Przeszkody w uczestniczeniu w kształceniu i szkoleniu (12 miesięcy)

 

Uczenie się nieformalne

Dochody, spożycie i zasobność, w tym zadłużenie

Dochody ogółem

Poprawka

Temat

Temat szczegółowy

Dodatkowa charakterystyka osób i gospodarstw domowych

Czas pobytu w kraju

Staż pracy, historia pracy i wcześniejsze doświadczenie zawodowe

Rozpoczęcie pracy

Aktywność zawodowa

Wielkość zakładu pracy

Wykształcenie i pochodzenie (wykształcenie rodziców)

Poziom wykształcenia – szczegóły

 

Wykształcenie rodziców

 

Umiejętności (według respondenta)

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Dostęp do informacji na temat możliwości uczenia się oraz poradnictwa, w tym dla osób niepełnosprawnych (12 miesięcy)

 

Uczestnictwo w kształceniu formalnym (12 miesięcy)

 

Szczegółowe informacje dotyczące ostatniego działania z zakresu kształcenia formalnego (12 miesięcy)

 

Korzystanie z ICT podczas ostatniego działania z zakresu kształcenia formalnego (12 miesięcy)

 

Powody uczestnictwa w ostatnim działaniu z zakresu kształcenia formalnego (12 miesięcy)

 

Opłaty i liczba godzin nauki w ostatnim działaniu z zakresu kształcenia formalnego (12 miesięcy)

 

Wyniki i wykorzystanie umiejętności uzyskanych podczas ostatniego działania z zakresu kształcenia formalnego (12 miesięcy)

 

Uczestnictwo w kształceniu pozaformalnym (12 miesięcy)

 

Kształcenie pozaformalne – szczegóły (12 miesięcy)

 

Korzystanie z ICT w kształceniu pozaformalnym (12 miesięcy)

 

Powody uczestnictwa w kształceniu pozaformalnym (12 miesięcy)

 

Opłaty i liczba godzin nauki w kształceniu pozaformalnym (12 miesięcy)

 

Wyniki i wykorzystanie umiejętności uzyskanych w wyniku kształcenia pozaformalnego (12 miesięcy)

 

Przeszkody w uczestniczeniu w kształceniu i szkoleniu (12 miesięcy)

 

Uczenie się nieformalne

 

Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w kształceniu i szkoleniu zawodowym

Dochody, spożycie i zasobność, w tym zadłużenie

Wartość mienia ogółem z wyłączeniem dochodów

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I e (nowy) – dziedzina „Korzystanie z technologii informacyjnych i komunikacyjnych”

 

Tekst proponowany przez Komisję

Temat

Temat szczegółowy

Uczestnictwo w społeczeństwie informacyjnym

Dostęp do ICT

 

Korzystanie i częstotliwość korzystania z ICT

 

Przeszkody i problemy w korzystaniu

 

Wyniki korzystania

 

Bezpieczeństwo, prywatność, zaufanie

 

Łączność z internetem w dowolnym miejscu

 

Umiejętności cyfrowe

 

Aktywność w internecie

 

Handel elektroniczny

 

Kontakty z organami publicznymi

Dochody, spożycie i zasobność, w tym zadłużenie

Dochody ogółem

Poprawka

Temat

Temat szczegółowy

Uczestnictwo w społeczeństwie informacyjnym

Dostęp do ICT

 

Korzystanie i częstotliwość korzystania z ICT

 

Przeszkody i problemy w korzystaniu

 

Wyniki korzystania

 

Bezpieczeństwo, prywatność, zaufanie

 

Łączność z internetem w dowolnym miejscu

 

Umiejętności cyfrowe

 

Aktywność w internecie

 

Handel elektroniczny

 

Kontakty z organami publicznymi

Dochody, spożycie i zasobność, w tym zadłużenie

Wartość mienia ogółem z wyłączeniem dochodów

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I f (nowy) – Dziedzina „Budżet czasu”

 

Tekst proponowany przez Komisję

Temat

Temat szczegółowy

Charakterystyka osób i gospodarstw domowych

Skład gospodarstwa domowego – szczegóły

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Uczestnictwo w kształceniu formalnym (obecnie)

Zdrowie: stan zdrowia i niepełnosprawność, opieka zdrowotna i uwarunkowania zdrowia

Minimalny europejski moduł zdrowia

Warunki życia, w tym deprywacja materialna, warunki mieszkaniowe, środowisko życia, dostęp do usług

Posiadanie dóbr trwałego użytku

 

Opieka nad dziećmi

 

Opieka nad osobami chorymi i osobami w starszym wieku

Warunki pracy, w tym godziny pracy i organizacja czasu pracy

Godziny pracy

 

Organizacja czasu pracy

Dochody, spożycie i zasobność, w tym zadłużenie

Produkcja na potrzeby konsumpcji własnej i sprzedaży, naprawy

 

Dochody z pracy

 

Dochody ogółem

Wykorzystanie czasu

Budżet czasu, rodzaje czynności

 

Czynności towarzyszące

 

Miejsce wykonywania czynności

 

Obecność innych osób podczas wykonywania czynności

 

Ocena wykonywanych czynności

Poprawka

Temat

Temat szczegółowy

Dodatkowa charakterystyka osób i gospodarstw domowych

Skład gospodarstwa domowego – szczegóły

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Uczestnictwo w kształceniu formalnym (obecnie)

Stan zdrowia i niepełnosprawność, dostęp do opieki zdrowotnej, jej dostępność oraz korzystanie z opieki zdrowotnej, uwarunkowania zdrowotne

Minimalny europejski moduł zdrowia

Warunki życia, w tym deprywacja materialna, warunki mieszkaniowe, środowisko życia, zdrowie i kształcenie, niezaspokojone potrzeby i ocena własnych potrzeb, dostęp do usług

Posiadanie dóbr trwałego użytku

 

Opieka nad dziećmi

 

Opieka nad osobami chorymi i osobami w starszym wieku

Warunki pracy, w tym godziny pracy i organizacja czasu pracy

Godziny pracy

 

Organizacja czasu pracy

 

 

Dochody, spożycie i zasobność, w tym zadłużenie

Produkcja na potrzeby konsumpcji własnej i sprzedaży, naprawy

 

Dochody z pracy

 

skreśla się

Wykorzystanie czasu

Budżet czasu, rodzaje czynności

 

Czynności towarzyszące

 

Miejsce wykonywania czynności

 

Obecność innych osób podczas wykonywania czynności

 

Ocena wykonywanych czynności

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I g (nowy) – Dziedzina „Spożycie”

 

Tekst proponowany przez Komisję

Temat

Temat szczegółowy

Charakterystyka osób i gospodarstw domowych

Skład gospodarstwa domowego – szczegóły

Warunki życia, w tym deprywacja materialna, warunki mieszkaniowe, środowisko życia, dostęp do usług

Główne cechy warunków mieszkaniowych

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Uczestnictwo w kształceniu formalnym (obecnie)

Aktywność zawodowa

Czas trwania umowy

Dochody, spożycie i zasobność, w tym zadłużenie

Dochody ogółem

 

Podatki i składki

 

Dochody w naturze z działalności niezarobkowej

 

Czynsz umowny

 

Główne źródło dochodu

 

Zasobność

 

Zadłużenie

 

Zaległości finansowe

 

Spożycie według COICOP

 

Transgraniczne wydatki na spożycie według COICOP

 

Spożycie naturalne

Poprawka

Temat

Temat szczegółowy

Dodatkowa charakterystyka osób i gospodarstw domowych

Skład gospodarstwa domowego – dodatkowe charakterystyczne szczegóły

Warunki życia, w tym deprywacja materialna, warunki mieszkaniowe, środowisko życia, zdrowie i kształcenie, niezaspokojone potrzeby i ocena własnych potrzeb, dostęp do usług

Główne cechy warunków mieszkaniowych

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Uczestnictwo w kształceniu formalnym (obecnie)

Aktywność zawodowa

Czas trwania umowy

Dochody, spożycie i zasobność, w tym zadłużenie

Dochody ogółem – dodatkowe szczegóły (gospodarstwo domowe i respondent)

 

Dochody z pracy

 

Podatki i składki

 

Dochody w naturze z działalności niezarobkowej

 

Czynsz umowny

 

Koszty mieszkania, w tym niższe koszty mediów

 

Główne źródło dochodu

 

Wartość mienia ogółem z wyłączeniem dochodów

 

Zasobność

 

Zadłużenie

 

Zaległości finansowe

 

Spożycie według COICOP

 

Transgraniczne wydatki na spożycie według COICOP

 

Spożycie naturalne


UZASADNIENIE

Wiarygodne statystyki wysokiej jakości stanowią trzon dobrego kształtowania polityki. Jako decydenci musimy dysponować potwierdzonymi informacjami na temat sytuacji na rynku pracy, warunków życia i dochodów obywateli Unii, stanu ich zdrowia, warunków dotyczących kształcenia i szkolenia, ich nawyków dotyczących spożycia, ich budżetu czasu oraz korzystania z rozwiązań technicznych, tak aby móc opracowywać solidną i opartą o fakty politykę. Niniejsze ramy statystyczne, w których uwzględniono siedem badań dotyczących gospodarstw domowych, stanowią istotny krok w tym kierunku, a ponadto utorują drogę dalszemu rozwojowi statystyk społecznych pod względem jakości. Dlatego też ważne jest, abyśmy razem opracowali akt prawny, który jest solidny, działa w praktyce, pozwala na uzyskiwanie wysokiej jakości, aktualnych, porównywalnych i wiarygodnych danych, oraz który można w miarę upływu czasu dostosowywać do zmieniających się potrzeb.

W projekcie sprawozdania Parlamentu zwróciłem uwagę na te elementy oraz wypracowałem dalsze wnioski w celu podkreślenia następujących celów. W ramach statystyki europejskiej należy zbierać wiarygodne i porównywalne dane o wysokiej jakości, które są dostosowane do potrzeb użytkowników, czy to decydentów, czy też naukowców lub innych zainteresowanych stron. Powinna ona także zapewniać skuteczną reakcję na wyzwania społeczne, przed którymi staje Unia, tak aby wspierać właściwie uzasadnione środki z zakresu polityki.

Ze względu na wiarygodność danych ważne jest zajęcie się kwestią zakresu. Badania dotyczące gospodarstw domowych obejmują osoby mieszkające w prywatnych gospodarstwach domowych, natomiast z osobami, które przebywają w placówkach lub są bezdomne, nie przeprowadza się wywiadów, co budzi wielki niepokój, zwłaszcza w przypadku danych dotyczących zdrowia. Krajowe urzędy statystyczne powinny składać sprawozdania dotyczące zakresu, w jakim niektóre osoby nie są uwzględniane w badaniach. W dłuższej perspektywie wszystkie podmioty powinny opracować alternatywne sposoby uwzględniania obywateli, którzy nie mieszkają w prywatnych gospodarstwach domowych. Badanie dochodów i warunków życia dostarcza bezcennych informacji na temat bezdomności w formie pytań retrospektywnych; w tym zakresie należy podejmować dalsze działania w celu stwierdzenia, co można najlepiej określić terminem „trudności mieszkaniowe”.

Ze względu na porównywalność i dobrą jakość dane statystyczne powinny być zagregowane na podobnym poziomie. Statystyczne porównywanie Luksemburga z Niemcami może być obarczone wadami, podczas gdy porównywanie regionów zurbanizowanych z regionami wiejskimi zapewni istotne informacje dodatkowe. Z zadowoleniem przyjąłbym sytuację, w której niniejsze ramy pozwoliłyby rozpocząć agregowanie danych na poziomie NUTS 2. NUTS 2 zdefiniowano jako regiony statystyczne składające się z jednostek geograficznych o porównywalnej wielkości. Lepsza porównywalność stanowi jeden z podstawowych celów reformy. W związku z tym zasugerowałem, aby państwa członkowskie i Eurostat podjęły działania zmierzające do skoncentrowania się na tej kwestii w dłuższej perspektywie.

Badania objęte niniejszymi ramami legislacyjnymi dostarczają kluczowych danych dotyczących dochodów i spożycia, które są niezbędne dla uzyskania jaśniejszego obrazu sytuacji w dziedzinie dobrostanu gospodarstw domowych, a także wkładu pozwalającego dokonać oceny prawidłowego funkcjonowania rynków. Zbieranie i analizowanie danych musi być w większym stopniu skoncentrowane na wskaźnikach złożonych, takich jak budżety odniesienia.

Jestem gorącym zwolennikiem regulacji na odpowiednim szczeblu. Parlament Europejski powinien być podmiotem przyczyniającym się do zapewnienia powodzenia rozporządzeniu w odniesieniu do jego wdrażania oraz jakości (np. treść i zakres badań i odstępstw); w związku z tym o elementach tych należy rozstrzygnąć albo w głównym akcie ustawodawczym, albo w aktach delegowanych. W aktach delegowanych powinny być regulowane wyłącznie kwestie stricte techniczne.

Konsekwencje finansowe są równoważone zapewnianym przezeń lepiej ukierunkowanym potencjałem kształtowania polityki charakteryzującej się wysoką jakością, a także dopasowywaniem metod na wczesnym etapie oraz lepszym wykorzystywaniem nowych rozwiązań technicznych. Oszczędzanie na kosztach tworzenia danych statystycznych i analiz statystycznych doprowadzi bezpośrednio do powstania społeczeństwa, w którym decydenci i liderzy opinii nie będą już w stanie przedstawiać argumentów na podstawie potwierdzonej wiedzy, lecz będą ją przedstawiać na podstawie przekonań, lęków i pseudofaktów. Nieustannie musimy rozwijać porównywalność, aktualność, precyzyjność i zakres gromadzenia danych. Z zadowoleniem przyjmuję i podkreślam fakt, że Komisja może przekazywać krajowym urzędom statystycznym dotacje, zwłaszcza na cele związane z budowaniem zdolności. Opowiadam się za dostosowaniem ram w taki sposób, aby w wystarczający sposób uwzględniały nowe potrzeby i zmiany, dlatego też należy przygotować badania pilotażowe, aby sprostać nowym wyzwaniom.

Statystyki są jednymi z najlepszych narzędzi, jakimi dysponujemy, aby móc zrozumieć aktualny stan naszego społeczeństwa i gospodarki, a wiedza ta stanowi najlepszy atut, jaki może mieć w ręku decydent.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Ustanowienie wspólnych ram europejskich statystyk dotyczących osób fizycznych i gospodarstw domowych, opartych na danych na poziomie indywidualnym zbieranych metodą doboru próby

Odsyłacze

COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD)

Data przedstawienia w PE

24.8.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

12.9.2016

ECON

12.9.2016

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

BUDG

31.8.2016

ECON

15.9.2016

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Tamás Meszerics

18.10.2016

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

25.1.2017

28.2.2017

12.4.2017

 

Data przyjęcia

21.6.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

41

4

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Dominique Martin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Alex Mayer, Tamás Meszerics, Michaela Šojdrová

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Xabier Benito Ziluaga, Morten Messerschmidt, Monika Smolková, Milan Zver

Data złożenia

29.6.2017


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

41

+

ALDE

ENF

EPP

Verts/ALE

GUE/NGL

S&D

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort

Dominique Martin

Georges Bach, Heinz K. Becker, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Milan Zver

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Terry Reintke

Xabier Benito Ziluaga, Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Alex Mayer, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Monika Smolková, Marita Ulvskog

4

-

ECR

Czesław Hoc, Morten Messerschmidt, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

2

0

ENF

NI

Mara Bizzotto

Lampros Fountoulis

Objaśnienie używanych znaków

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Informacja prawna