Postopek : 2016/0264(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0247/2017

Predložena besedila :

A8-0247/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 16/04/2019 - 8.29

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0387

POROČILO     ***I
PDF 1111kWORD 147k
29.6.2017
PE 599.576v02-00 A8-0247/2017

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi skupnega okvira za evropsko statistiko glede oseb in gospodinjstev na podlagi podatkov na individualni ravni, zbranih z vzorci

(COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD))

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

Poročevalec: Tamás Meszerics

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi skupnega okvira za evropsko statistiko glede oseb in gospodinjstev na podlagi podatkov na individualni ravni, zbranih z vzorci

(COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0551),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 338(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0345/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0247/2017),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če nadomesti, bistveno spremeni ali namerava bistveno spremeniti svoj predlog;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1)  Statistični podatki in kazalniki so temelj odgovornih politik na podlagi dokazov. Oblikovalci politik morajo imeti pri oblikovanju, analiziranju in prilagajanju evropskih, nacionalnih in regionalnih politik pravočasne, primerljive in natančne informacije, da bi izpolnili potrebe državljanov in sprejemali odgovorne odločitve.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  V okviru strategije Evropa 202021 in krepitve ekonomskega upravljanja imajo socialni kazalci bistveno vlogo pri obveščanju o ključnih prednostnih nalogah Unije za rast in ustvarjanje delovnih mest, zmanjšanje revščine in socialne izključenosti, za znanja, mobilnost in digitalno gospodarstvo ter podpori zanje. Socialni kazalniki morajo zlasti zagotoviti trdno statistično podlago za razvoj in spremljanje politike Unije za obravnavanje navedenih prednostnih nalog.

(1)  V okviru strategije Evropa 202021 in krepitve ekonomskega upravljanja imajo socialni kazalci bistveno vlogo pri obveščanju o ključnih prednostnih nalogah Unije za vključujočo in trajnostno rast in ustvarjanje delovnih mest, socialno kohezijo, zmanjšanje revščine, neenakosti in socialne izključenosti, za vključevanje invalidov in za enakost spolov ter za znanja, mobilnost in digitalno gospodarstvo ter podpori zanje. Socialni kazalniki morajo zlasti zagotoviti trdno statistično podlago za razvoj in spremljanje politike Unije in držav članic za obravnavanje navedenih prednostnih nalog.

__________________

__________________

21 Sporočilo Komisije EVROPA 2020 – Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast, COM(2010)2020 z dne 3. marca 2010.

21 Sporočilo Komisije EVROPA 2020 – Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast, COM(2010)2020 z dne 3. marca 2010.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Dobro ravnovesje med gospodarskimi in socialnimi cilji v evropskem semestru, ki se opira na visokokakovostno statistiko na obeh področjih, je še zlasti pomembno za trajnost in legitimnost ekonomske in monetarne unije. Zato so socialni in zaposlitveni cilji v evropskem semestru postali bolj vidni, saj vsebujejo tako poročila o državah kot priporočila za posamezne države, ki obravnavajo socialne in zaposlitvene izzive ter spodbujajo reforme politik na podlagi dobre prakse. Zato ima socialna statistika bistveno vlogo, treba pa je izboljšati pravočasnost socialnih kazalnikov, da bodo pravočasno na voljo za ustrezne okvire politike, vključno z evropskim semestrom.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1b)  Pri oblikovanju evropske socialne statistike je treba upoštevati člen 10 PDEU. Zato je bistveno zagotoviti zbiranje visokokakovostnih podatkov, ločenih po spolu in starosti, tudi za osebe, starejše od 74 let, da bi opredelili vprašanja, povezana s spolom in starostjo, ter omogočili trdno dejansko podlago za oceno napredka na področju enakosti spolov in odpravljanja diskriminacije na podlagi spola in starosti. V zvezi s tem bi bilo treba ustrezno upoštevati zlasti referenčni priročnik "Developing Gender Statistics: a practical tool (Razvoj statistike zastopanosti spolov: praktično orodje), ki ga je pripravila projektna skupina UNECE za usposabljanje na področju statistike zastopanosti spolov za statistike in vključuje prispevke različnih strokovnjakov1a.

 

__________________

 

1ahttp://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/Developing_Gender_Statistics.pdf

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1c)  Bruto domači proizvod (BDP) je temeljni makroekonomski kazalnik, ki kaže skupno gospodarsko dejavnost. Vendar ga je treba dopolniti z močnimi kazalniki, ki sprejemajo vidik gospodinjstev, se osredotočajo na razmere državljanov, opisujejo razporeditve materialnih življenjskih pogojev in neenakosti ter bolje raziskujejo več razsežnosti kakovosti življenja. Zato bi bilo treba s to uredbo zagotoviti bogat in razvijajoč se sklop statistik na teh področjih.

Obrazložitev

Politike in mediji so zelo osredotočeni na BDP ki je pomemben kazalnik. Vendar bi se morala statistika osredotočati tudi na življenjske pogoje državljanov, neenakosti, kakovost življenja in njihovo dobro počutje, kar je cilj EU, zapisan v PDEU. Zato bi bilo treba okrepiti podatke na teh področjih, da bi podprli politike, namenjene boljšemu življenju državljanov.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1d)  V skladu s pobudo „več kot le BDP“1a je treba preseči gospodarske kazalnike, kot je BDP, in sicer z razvojem kazalnikov na visoki ravni, ki odražajo druge razsežnosti, zlasti socialne vidike napredka, kot so kakovost življenja (tudi usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja), vključenost, dobrobit in socialna kohezija, pri čemer je pomembno, da je mogoče ustrezne podatke razčleniti, da bi opredelili na primer vprašanja, povezana s spolom.

 

__________________

 

1ahttp://ec.europa.eu/environment/beyond_gdp/background_en.html

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1e)  Za razvoj, pripravo in razširjanje evropske statistike veljajo statistična načela strokovne neodvisnosti, nepristranskosti, objektivnosti, zanesljivosti in stroškovne učinkovitosti.

Obrazložitev

To so temeljna načela iz Uredbe 223/2009, ki urejajo pripravo in razširjanje statistike EU.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1f)  Evropski statistični sistem (ESS), ki je partnerstvo med Komisijo (Eurostatom), nacionalnimi statističnimi uradi in drugimi nacionalnimi organi, ki so v posamezni državi članici pristojni za razvoj, pripravo, objavo in razširjanje uradne evropske statistike, je namenjen zagotavljanju ustreznih, nepristranskih, zanesljivih, pravočasnih in primerljivih statističnih podatkov na ravni Unije.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 g (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1g)  Evropsko socialno statistiko bi bilo treba zagotoviti na podlagi enakih možnosti vsem vrstam uporabnikov, kot so oblikovalci politik, javne uprave, raziskovalci, sindikati, študenti in predstavniki civilne družbe, vključno z nevladnimi organizacijami, ki bi morali imeti prek zbirk podatkov Komisije na njeni spletni strani (Eurostat) brezplačen in enostaven dostop do podatkov. ESS je namenjen proaktivnemu sodelovanju z uporabniki in dovzetnemu odzivanju na njihove zahteve.

Obrazložitev

To načelo je zapisano v Uredbi 223/2009. V praksi lahko vsakdo dostopa do spletnih zbirk podatkov Eurostata, ki obsegajo vse zbirne podatke, ki so javno dostopni na Eurostatu. Podatki so predstavljeni v večdimenzionalnih tabelah s številnimi različnimi funkcijami in izvoznimi format. Raziskovalna skupnost ima širši dostop, zlasti do zaupnih podatkov, zaradi analize in v interesu znanstvenega napredka. Ta dostop je podrejen strogim pravilom iz Uredbe 557/2003.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 h (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1h)  Za izboljšanje odpornosti Unije in njenih kohezijskih ciljev ter ohranjanje ravni blaginje je nujno ustrezno ravnovesje med gospodarskimi in socialnimi cilji v evropskem semestru, ki se opira na visokokakovostno statistiko na obeh področjih.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 i (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1i)  Države članice pri izvajanju te uredbe ravnajo v skladu s Kodeksom ravnanja evropske statistike.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Zato morajo biti socialni kazalniki ustrezno visoke kakovosti, zlasti z vidika njihove robustnosti, pravočasnosti, ustreznosti, prilagodljivosti novim zahtevam uporabnikov ter njihove primerljivosti in učinkovitosti.

(2)  Zato je bistveno, da so socialni kazalniki najvišje kakovosti, zlasti z vidika njihove robustnosti, natančnosti, pravočasnosti, uporabnosti in dostopnosti, ustreznosti, prilagodljivosti novim zahtevam uporabnikov ter njihove primerljivosti, skladnosti in učinkovitosti.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Dohodek gospodinjstev je ključni dejavnik za določanje življenjskih standardov, pristop referenčnega proračuna pa je najnatančnejša metodologija za določanje minimalne ravni sredstev, potrebnih za dostojno udeležbo v družbi, ter cene košarice nujnih dobrin in storitev. Če je jasno razvidno, da je treba v sodelovanju z mednarodnimi partnerji s pilotnimi študijami izboljšati zbiranje podatkov in metodologijo ocen referenčnega proračuna na regionalni osnovi, Komisija (Eurostat) za te pilotne študije zagotovi finančna sredstva.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2b)  Za oceno položaja gospodinjstev se pogosto uporablja dohodek. Z vidika gospodinjstev in makroekonomskega vidika pa je pomembno tudi merjenje potrošnje, premoženja in dolgov, vključno z morebitnimi dolgovi v tuji valuti.

Obrazložitev

Dohodek, potrošnja in premoženje, vključno z dolgovi, so materialni življenjski pogoji gospodinjstev. Nekatera gospodinjstva imajo lahko glede na svoj dohodek visoke dolgove, včasih tudi v tujih valutah. To vpliva na gospodinjstva, lahko pa tudi na gospodarstvo na splošno, kot je bilo mogoče opaziti med zadnjimi dolžniškimi krizami.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2c)  Revščina je večplasten pojav. Ne vključuje le materialnih življenjskih pogojev, kot so dohodek, potrošnja, premoženje ali dolg, ampak tudi zdravje, izobraževanje, dostop do storitev in njihovo uporabo. Poleg tega je treba revščino presojati tudi v okviru družbe, v kateri ljudje živijo. Zato je pomembno, da statistični podatki zagotovijo bogato, trdno, primerljivo in zanesljivo podlago za določitev kazalnikov, prilagojenih različnim možnim uporabam.

Obrazložitev

Dovoliti je treba več pogledov na revščino in njenih analiz, kot je večrazsežnostna revščina ali relativna ali absolutna revščina. Statistika bi morala zagotoviti podlago, ki bi omogočala to številčnost pristopov.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2d)  Invalidnost je treba natančno opisati, zlasti v zvezi z neodvisnim življenjem, razumno prilagoditvijo na trgu dela in morebitnimi ovirami za vključevanje v družbo in na trg dela. Zato je treba zagotoviti boljšo pokritost zadevnega prebivalstva in mu omogočiti, da polno sodeluje pri zbiranju podatkov prek v celoti dostopnih raziskav.

Obrazložitev

Raziskave morajo biti dostopne invalidom, ker to zagotavlja njihovo sodelovanje.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Evropska statistika glede oseb in gospodinjstev se trenutno zbira na podlagi številnih zakonodajnih aktov, ki zajemajo raziskovanja o osebah in gospodinjstvih, demografsko statistiko, popise prebivalstva in stanovanj ter statistiko, ki se v glavnem zbira iz administrativnih virov. Nekateri podatki se zbirajo tudi iz raziskovanj pri podjetjih. Kljub pomembnim izboljšavam v zadnjih letih je treba še bolj vključiti zbiranje statističnih podatkov, ki temeljijo na raziskovanjih, opravljenih o osebah in gospodinjstvih.

(3)  Evropska statistika glede oseb in gospodinjstev se trenutno zbira na podlagi številnih zakonodajnih aktov, ki zajemajo raziskovanja o osebah in gospodinjstvih, demografsko statistiko, popise prebivalstva in stanovanj ter statistiko, ki se v glavnem zbira iz administrativnih virov. Nekateri podatki se zbirajo tudi iz raziskovanj pri podjetjih. Uporabniki raziskav so poudarili težave s pravočasnostjo in kakovostjo podatkov, vključno s primerljivostjo. Kljub pomembnim izboljšavam v zadnjih letih je treba še bolj celostno vključiti in racionalizirati zbiranje statističnih podatkov, ki temeljijo na raziskovanjih, opravljenih o osebah in gospodinjstvih v celotni Uniji. Da bi imeli zanesljive podatke za raziskave in oblikovanje politik, je treba namesto zmanjševanja naložb vlagati v bolj visokokakovostno, natančno in celostno zbiranje podatkov, saj so zanesljivi podatki pogoj za odgovorno oblikovanje politik.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Možnost uporabe administrativnih virov za statistične namene se je zaradi tehnološkega napredka znatno povečala. Uporabo administrativnih virov bi bilo treba na področju socialnih statistik dejavno spodbujati, pri tem pa dosledno zagotavljati kakovost, natančnost, pravočasnost in primerljivost teh statistik.

(4)  Za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti je treba čim bolj spodbujati uporabo administrativnih evidenc. Možnost uporabe administrativnih virov za statistične namene se je zaradi hitrega tehnološkega napredka že znatno povečala. Uporabo administrativnih virov bi bilo treba na področju socialnih statistik dodatnodejavno spodbujati, pri tem pa dosledno zagotavljati kakovost, natančnost, pravočasnost in primerljivost teh statistik. Ohraniti je treba tudi druge instrumente, prilagojene osebam ali zadevnim subjektom, do katerih ni mogoče dostopati prek administrativnih evidenc, hkrati pa zagotoviti pravico do varstva osebnih podatkov.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Leta 2011 je evropski statistični sistem (ESS) v Wiesbadnu potrdil svoj memorandum o novi idejni zasnovi za statistiko o gospodinjstvih in socialne statistike. V skladu z memorandumom bi bilo treba racionalizirati evropska raziskovanja, ki zagotavljajo podatke v zvezi z osebami in gospodinjstvi, za dopolnitev teh osnovnih socialnih raziskovanj pa uporabiti dodatne, manj pogoste zbirke mikropodatkov. Poleg tega bi bilo treba izboljšati dostop do administrativnih podatkov ter na nacionalni ravni in na ravni EU razviti ponovno uporabo obstoječih virov podatkov ter dostop do novih virov podatkov.

(6)  Leta 2011 je evropski statistični sistem (ESS) v Wiesbadnu potrdil svoj memorandum o novi idejni zasnovi za statistiko o gospodinjstvih in socialne statistike. V skladu z memorandumom bi bilo treba racionalizirati evropska raziskovanja, ki zagotavljajo podatke v zvezi z osebami in gospodinjstvi, za dopolnitev teh osnovnih socialnih raziskovanj pa uporabiti dodatne, manj pogoste zbirke mikropodatkov. Poleg tega bi bilo treba izboljšati dostop do administrativnih podatkov, doseči, da bo spletišče Eurostata uporabniku prijaznejše, ter na nacionalni ravni in na ravni Unije razviti ponovno uporabo obstoječih virov podatkov ter dostop do novih virov podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta1a. Izredno pomembno je, da se pri prilagajanju in posodabljanju socialnih raziskav ustrezno upošteva prispevek vseh deležnikov, tudi oblikovalcev politik in akademskih uporabnikov, pripravljavcev podatkov, civilne družbe in interesnih skupin.

 

___________

 

1a  Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  Ta uredba bi morala zlasti delovati kot spodbuda, da bi okrepili in utrdili sodelovanje med Komisijo (Eurostatom), nacionalnimi centralnimi bankami in Evropskim svetovalnim odborom za statistiko. Zagotoviti bi morala tudi večje povezovanje z nacionalnimi statističnimi uradi in skladnost držav članic s Kodeksom ravnanja evropske statistike.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Zgoraj opisani razvoj dogodkov je treba postopno racionalizirati in posodobiti statistično zakonodajo na področju socialnih statistik, da bi zagotovili, da se visokokakovostni socialni kazalniki pripravljajo na bolj povezan, prožnejši in učinkovitejši način. Obenem je treba ustrezno upoštevati potrebe uporabnikov, obremenitev respondentov, sredstva držav članic, zanesljivost in natančnost uporabljenih metod, tehnično izvedljivost priprave statistike, čas, v katerem je lahko dostopna, in zanesljivost rezultatov;

(7)  Zgoraj opisani razvoj dogodkov je treba postopno racionalizirati in posodobiti statistično zakonodajo na področju socialnih statistik, da bi zagotovili, da se visokokakovostni socialni kazalniki pripravljajo na bolj povezan, prilagodljiv, prožnejši, učinkovitejši in hitrejši način, da bi sledili napredku v družbi. Obenem je treba brez zmanjšanja kakovosti, učinkovitosti in pravočasnosti ustrezno upoštevati potrebe uporabnikov, spoštovanje potreb respondentov, zmogljivosti in sredstva držav članic, zanesljivost in natančnost uporabljenih metod, tehnično izvedljivost priprave statistike, čas, v katerem je lahko dostopna, in zanesljivost rezultatov.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  Zakonodaja Unije glede podatkov na podlagi socialne statistike na individualni ravni je bila sprejeta kot odgovor na nekatere potrebe politike, ki so obstajale v času njenega sprejetja. Za socialno področje pa so značilne nove in hitro spreminjajoče se razmere. Nastajajo nove družbene razmere in pojavi, zaradi česar je treba posodobiti veljavni pravni okvir na ravni Unije. Ta uredba bi zato morala določati bogato statistično osnovo, ki ustrezno krije in odraža sedanje potrebe in omogoča razvoj in pripravo statističnih podatkov, ki se odzivajo na prihodnje potrebe oblikovalcev politik, uporabnikov in širše javnosti, ob upoštevanju statistične primerljivosti na mednarodni ravni. Njena pravna struktura bi zato morala zagotavljati visoko prožnost za dodaten razvoj na področju statistike v zvezi z osebami in gospodinjstvi. Bistveno je tudi, da se zbiranje podatkov prilagaja na tehnološke spremembe.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Za boljšo poenostavitev in racionalizacijo referenčnega okvira za evropske socialne statistike, zbrane z vzorci, bi bilo treba obstoječo evropsko statistiko glede oseb in gospodinjstev na podlagi podatkov na individualni ravni, zbranih z vzorci, združiti v enotnem okviru. S tem bi zagotovili, da bi evropske socialne statistike, zbrane z vzorci, vključno s področji trga dela, dohodka in življenjskih pogojev, zdravja, izobraževanja in usposabljanja ter uporabe informacijskih in komunikacijskih tehnologij, potekale na dosleden, skladen in usklajen način.

(9)  Za boljšo poenostavitev in racionalizacijo referenčnega okvira za evropske socialne statistike, zbrane z vzorci, bi bilo treba veljavne pravne določbe za evropsko statistiko glede oseb in gospodinjstev na podlagi podatkov na individualni ravni, zbranih z vzorci, združiti v enotnem okviru. S tem bi zagotovili, da bi zbiranje vzorcev evropske socialne statistike, vključno s področji delovne sile, dohodka in življenjskih pogojev, uporabe časa, potrošnje, zdravstvenega stanja, izobraževanja in usposabljanja, udeležbe v vseživljenjskem učenju ter uporabe informacijskih in komunikacijskih tehnologij, potekale na bolj dosleden, skladen in usklajen način. Tako naj bi za namene boljšega oblikovanja politik poskrbeli za zagotavljanje ustreznih podatkov v zvezi z brezposelnostjo, zlasti brezposelnostjo mladih, novimi trendi zaposlovanja, zlasti v okviru digitalnega gospodarstva, revščino, vključno z revščino otrok, socialno izključenostjo, dostopom do zdravstvenega varstva, do IKT, razvojem spretnosti ter udeležbo v izobraževalnih dejavnostih, izdatki za potrošnjo, in kupno močjo.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  Komisija bi morala v skladu s cilji te uredbe in za izboljšanje kakovosti podatkovnih nizov in socialnih kazalnikov sprejeti ukrepe za izvajanje študij izvedljivosti in pilotnih študij, katerih namen je izboljšanje kakovosti socialnih statistik, vključno s primerljivostjo, posodobitev zbiranja podatkov in izpolnjevanje novih zahtev uporabnikov na stroškovno učinkovit ter odziven način. Države članice bi morale sodelovati pri teh študijah izvedljivosti in pilotnih študijah, Komisija pa bi morala biti sposobna zagotoviti finančno podporo za njihovo izvajanje.

Obrazložitev

Kot je omenjeno v členu 13, je treba pred večjimi spremembami tega zakonodajnega okvira izvesti študije izvedljivosti in druge pilotne študije, tako v zvezi z metodologijami kot vsebino.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9b)  Da bi se prilagodili potrebam in novim pričakovanjem uporabnikov, bi lahko na področju delovne sile, dohodka in življenjskih pogojev zbirali podatke o priložnostnih temah ob določenem času, da bo mogoče spremenljivke, ki se zbirajo redno, dopolniti z dodatnimi spremenljivkami in tako osvetliti neraziskane vidike trga dela, dohodka in življenjskih pogojev. V utemeljenih primerih bi lahko ti podatki zajemali tudi vsebine, ki niso predvidene v tej uredbi.

Obrazložitev

Glej člen 4. Zaradi prilagajanja novim potrebam je potrebna ustrezna stopnja prilagodljivosti in prožnosti.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9c)  Na vsakem področju bi bilo treba zbirati temeljni nabor usklajenih spremenljivk, da bi izboljšali izkoriščanje in racionalizacijo podatkov, ki so na voljo Komisiji (Eurostat), še zlasti pa kot nujen pogoj za primerjavo podatkov ter horizontalne analize. To bo prispevalo h krepitvi analitičnega potenciala podatkovnih nizov na podlagi uporabe tehnik modeliranja in k doseganju ekonomije obsega.

Obrazložitev

Vključitev temeljnega usklajenega nabora spremenljivk uporabnikom omogoča izvajanje horizontalnega raziskovanja. To brez dodatnih stroškov znatno poveča možnosti za analizo.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9d)  Na podlagi pilotnih študij bi bilo treba izvesti metodološko raziskavo o tem, koliko ljudi ni vključenih v raziskovanja, zajeta v tej direktivi. Raziskavi bi morali slediti predlogi o prilagoditvah in spremembah, če je to izvedljivo, v zvezi s premajhno zastopanostjo in nepokritostjo v raziskovanjih; ti predlogi bi bili pomembni elementi za cilje trajnostnega razvoja v Agendi 2030.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9e)  Ker raziskovanja težko dosežejo določene podpopulacije, ki so v nekaterih primerih ranljivejše od splošne populacije ali imajo druge posebne značilnosti, si je treba na podlagi metodoloških raziskav prizadevati za boljšo pokritost teh podpopulacij, da bi pripravili predloge o prilagajanju in spreminjanju področja raziskovanj. V vmesnem obdobju bi morale države članice poročati o področju in obsegu nepokritosti oseb, ki ne živijo v zasebnih gospodinjstvih, kot so osebe v domovih za oskrbo in brezdomci.

Obrazložitev

Podatki bi morali temeljiti na reprezentativnih vzorcih, vendar obstajajo težko dosegljive podpopulacije (npr. brezdomci), ki dejansko niso vključene, kar verjetno vpliva na pripravljeno statistiko (npr. v zvezi z revščino). V okviru ESS bi bilo treba opraviti metodološko raziskavo in izmenjati dobro prakso, širše, v statističnem sistemu ZN, pa si je treba dolgoročno prizadevati za odpravo teh ovir.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Zbiranje podatkov na področjih porabe časa in potrošnje trenutno prostovoljno izvajajo številne države članice na podlagi dogovorjenih splošnih smernic. Ti dve področji bi bilo treba posodobiti, da se lahko v celoti izkoristijo novi tehnološki dosežki. Zbiranje podatkov na teh dveh področjih bi bilo treba organizirati v skladu s to uredbo, s čimer bi se odprle možnosti in ustvarile priložnosti za nadaljnji razvoj v prihodnosti za zagotovitev podatkov, ki bodo bolj pravočasni in ustreznejši ter učinkoviteje pripravljeni. Do takrat se sedanji pristopi držav članic ne bi smeli spreminjati.

(10)  Zbiranje podatkov na področjih porabe časa in potrošnje na ravni Unije trenutno prostovoljno izvajajo številne države članice na podlagi sporazuma in splošnih smernic. Raziskave na podlagi raziskovanja o porabi časa so pokazale, kako velik pomen ima, med drugim pri ocenjevanju enakosti spolov pri delitvi delovnih obveznosti in obveznosti glede oskrbe. Razsežnost spola je prav tako zelo pomembna na področju gospodinjske potrošnje. Enakost spolov, ki je temeljno načelo Unije, je še en razlog za polno vključitev teh dveh zbirk podatkov v sklop evropske socialne statistike. Ti dve področji zagotavljata pomembne večnamenske podatke za politike Unije, ki vplivajo na življenje državljanov. Treba bi ju bilo posodobiti, vključno z zbiranjem podatkov, da se lahko v celoti izkoristijo novi tehnološki dosežki, in v celoti omogočiti dostop do njiju na ravni Unije, da bi za oblikovanje politik zagotovili zanesljivo statistično podlago. Zbiranje podatkov na teh dveh področjih bi bilo treba organizirati v skladu s to uredbo, s čimer bi se odprle možnosti in ustvarile priložnosti za nadaljnji razvoj v prihodnosti za zagotovitev podatkov, ki bodo bolj pravočasni, primerljivejši in ustreznejši ter učinkoviteje pripravljeni. Če je mogoče, je treba zagotoviti finančno podporo Unije za posodobitev in izvajanje teh zbirk podatkov. Do takrat se lahko sedanji pristopi držav članic nadaljujejo, vendar jih je treba sčasoma prilagoditi novemu razvoju in potrebam politike, tudi na ravni Unije, ter usmeriti v večjo primerljivost.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Statistika ni več zgolj eden od številnih virov informacij za oblikovanje politik, temveč ima v postopku odločanja osrednjo vlogo. Za odločanje na podlagi dokazov je potrebna statistika, ki ustreza visokim merilom kakovosti, kakor je določeno v Uredbi (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta25, v skladu z nameni, za katere se uporablja.

(12)  Socialna statistika ima osrednjo vlogo pri postopku odločanja, zlasti za politike, namenjene izboljšanju socialno-ekonomskih razmer ter življenja in dobrega počutja državljanov z zagotavljanjem nediskriminacije in enakosti spolov. Statistika ni več zgolj eden od številnih virov informacij za oblikovanje politik, temveč ima v postopku odločanja osrednjo vlogo. Za odločanje na podlagi dokazov je potrebna statistika, ki ustreza visokim merilom kakovosti, kakor je določeno v Uredbi (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta25, v skladu z nameni, za katere se uporablja. Statistični podatki so bistveni za opis in ocenjevanje izboljšanja življenja in dobrobiti državljanov, gospodarstva in okolja. Zanesljivi podatki imajo izreden pomen kot zaščita pred ponarejenimi dejstvi, alternativnimi dejstvi in lažnimi novicami.

__________________

__________________

25 Uredba (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o evropski statistiki ter razveljavitvi Uredbe (ES, Euratom) št. 1101/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o prenosu zaupnih podatkov na Statistični urad Evropskih skupnosti, Uredbe Sveta (ES) št. 322/97 o statističnih podatkih Skupnosti in Sklepa Sveta 89/382/EGS, Euratom o ustanovitvi Odbora za statistične programe Evropskih skupnosti (UL L 87, 31.3.2009, str. 164).

25 Uredba (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o evropski statistiki ter razveljavitvi Uredbe (ES, Euratom) št. 1101/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o prenosu zaupnih podatkov na Statistični urad Evropskih skupnosti, Uredbe Sveta (ES) št. 322/97 o statističnih podatkih Skupnosti in Sklepa Sveta 89/382/EGS, Euratom o ustanovitvi Odbora za statistične programe Evropskih skupnosti (UL L 87, 31.3.2009, str. 164).

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a)  Dohodek, potrošnja in premoženje so tri razsežnosti, ki določajo materialno blaginjo gospodinjstev. V okviru obstoječih virov podatkov si je pomembno prizadevati za boljši opis teh razsežnosti, njihovo posamezno in ločeno razporeditev v gospodinjstvih, pri čemer je treba upoštevati obstoj več virov podatkov in si prizadevati za okrepitev njihove skupne uporabe. Zato bi morala ta uredba vključevati in okrepiti področje potrošnje ter povezave med temi tremi razsežnostmi.

Obrazložitev

Hkrati obstaja več virov podatkov, ki opisujejo razsežnosti, tj. dohodek, potrošnjo ali premoženje. Vendar je treba te razsežnosti obravnavati skupaj na ravni gospodinjstev. Zato bi bilo treba področje potrošnje uvesti v regulativni okvir in razviti sinergije med področji dohodka, potrošnje in premoženja (premoženje, ki je vsebina raziskovanja Evropske centralne banke, ne bi smelo biti regulirano kot tako prek te uredbe), brez podvajanja obstoječih zbirk podatkov.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Uredba (ES) št. 223/2009 določa referenčni okvir za evropsko statistiko ter od držav članic zahteva, da upoštevajo statistična načela in merila kakovosti iz navedene uredbe. Poročila o kakovosti so bistvena za ocenjevanje in izboljšanje kakovosti evropske statistike ter poročanje o njej. Odbor za evropski statistični sistem (OESS) je potrdil standard ESS za strukturo poročil o kakovosti v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 223/2009. To bi moralo prispevati k usklajevanju poročanja o kakovosti v skladu s to uredbo.

(14)  Evropska socialna statistika bi se morala razvijati, pripravljati in razširjati na podlagi celovitega in usklajenega pristopa (z enotnimi standardi), da bi zagotovili visokokakovostne rezultate; to mora biti v skladu s političnimi prednostnimi nalogami Komisije in jih tudi preseči, tudi na podlagi ESS po letu 20201a, da bi podprli politike, ki dajejo prednost nadaljnjemu povezovanju Unije. Zato Uredba (ES) št. 223/2009 določa referenčni okvir za evropsko statistiko ter od držav članic zahteva, da upoštevajo statistična načela in merila kakovosti iz navedene uredbe. Poročila o kakovosti so bistvena za ocenjevanje in izboljšanje kakovosti evropske statistike ter poročanje o njej. Odbor za evropski statistični sistem (OESS) je potrdil standard ESS za strukturo poročil o kakovosti v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 223/2009. Poleg tega je ESS leta 2014 objavil svojo vizijo za leto 2020 o gradnji prihodnosti evropske statistike1b, kot usmerjevalni okvir za razvoj ESS do leta 2020. Glede na navedeno bi morale države članice Komisiji (Eurostatu) predložiti poročila o kakovosti posredovanih podatkov z razlago uporabljene metodologije in uporabo zahtev za ustreznost, natančnost in zanesljivost, pravočasnost in točnost, skladnost in primerljivost, dostopnost in jasnost. Komisija (Eurostat) bi morala oceniti kakovost posredovanih podatkov ter pripraviti in objaviti poročila o kakovosti evropskih statistik. To bi moralo prispevati k usklajevanju poročanja o kakovosti v skladu s to uredbo.

 

__________________

 

1a http://ec.europa.eu/eurostat/documents/42577/6906243/ESS+vision+2020+brochure/4baffcaa-9469-4372-b1ea-40784ca1db62

 

1b http://ec.europa.eu/eurostat/documents/42577/6906243/ESS+vision+2020+brochure/4baffcaa-9469-4372-b1ea-40784ca1db62

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14a)  Ta uredba zagotavlja pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja ter pravico do varstva osebnih podatkov, kakor je določeno v členih 7 in 8 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Zagotavlja tudi varstvo fizičnih oseb pri obdelavi osebnih podatkov in določa pravila v zvezi z evropsko statistiko, opredeljena v Direktivi 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta1a.

 

___________________

 

1a Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31).

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Uredba (ES) št. 223/2009 vsebuje pravila o prenosu podatkov, tudi o prenosu zaupnih podatkov. Ukrepi, sprejeti v skladu s to uredbo, bi morali zagotoviti, da so zaupni podatki zavarovani in da pri pripravi in izkazovanju evropske statistike ne pride do nezakonitega razkritja ali nestatistične uporabe podatkov.

(15)  Uredba (ES) št. 223/2009 vsebuje pravila o prenosu podatkov, tudi o prenosu zaupnih podatkov. Ukrepi, sprejeti v skladu s to uredbo, bi morali v skladu z Uredbo (EU) št. 2016/679 zagotoviti, da so zaupni podatki zavarovani in da pri pripravi in izkazovanju evropske statistike ne pride do nezakonitega razkritja ali nestatistične uporabe podatkov.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Statistični podatki so potrebni tudi na nacionalni in regionalni ravni. V skladu z Uredbo (ES) št. 1059/200327 bi bilo treba za vse statistične podatke držav članic, ki se pošljejo Komisiji in razčlenijo po teritorialnih enotah, uporabljati klasifikacijo NUTS. Posledično bi morale biti teritorialne enote za vzpostavitev primerljive regionalne statistike zagotovljene v skladu s klasifikacijo NUTS.

(16)  Zanesljivi statistični podatki so potrebni tudi na nacionalni in regionalni ravni. Če je potrebna boljša primerljivost, je pomembno, da so zbirni podatki na voljo za primerljive teritorialne enote, kakršne so v NUTS 2, hkrati pa je treba upoštevati stroške in državam članicam zagotoviti ustrezna finančna sredstva. V skladu z Uredbo (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta27 bi bilo treba za vse statistične podatke držav članic, ki se pošljejo Komisiji in razčlenijo po teritorialnih enotah, uporabljati klasifikacijo NUTS. Posledično bi morale biti teritorialne enote za vzpostavitev primerljive regionalne statistike zagotovljene v skladu s klasifikacijo NUTS. Dolgoročno so potrebna prizadevanja za doseganje podrobnejše geolokacije respondentov na podlagi infrastrukture iz Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta27a.

__________________

__________________

27 Uredba (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) (UL L 154, 21.6.2003, str. 1).

27 Uredba (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) (UL L 154, 21.6.2003, str. 1).

 

27a Direktiva 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (UL L 108, 25.4.2007, str. 1).

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16a)  Da bi lahko pripravili visokokakovostne in primerljive podatke na ravni NUTS 2 ter dolgoročno odpravili metodološke težave v zvezi z geolokacijo, bi bilo treba za ta namen zagotoviti študije izvedljivosti, to uredbo pa povezati z razvojem popisa prebivalstva in stanovanj. Komisija (Eurostat) bi morala za ta namen zagotoviti ustrezna finančna sredstva.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Da bi se upošteval gospodarski, socialni in tehnični razvoj, bi bilo treba v zvezi s podrobnimi vsebinami, določenimi v Prilogi I, na Komisijo prenesti pooblastila za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Komisija bi morala biti pooblaščena tudi za vzpostavitev ali prilagoditev osemletnega večletnega tekočega načrtovanja za zbiranje podatkov, ki jih zajema ta uredba, v skladu s periodičnostjo, določeno v Prilogi IV. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

(17)  Da bi se upošteval gospodarski, socialni in tehnični razvoj, bi bilo treba v zvezi s podrobnimi vsebinami, določenimi v Prilogi Ib do Ig, in sicer število in opis spremenljivk, natančne značilnosti statističnih populacij, enote opazovanja in respondenti, referenčna obdobja in datumi, pa tudi v zvezi z nekaterimi odstopanji in odobritvami za države članice, na Komisijo prenesti pooblastila za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Komisija bi morala biti pooblaščena tudi za vzpostavitev ali prilagoditev osemletnega večletnega tekočega načrtovanja za zbiranje podatkov, ki jih zajema ta uredba, v skladu s periodičnostjo, določeno v Prilogi IV, in v skladu z evropskim statističnim programom. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 20161a. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

 

____________________

 

1a. UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Da se zagotovijo enotni pogoji za izvajanje te uredbe, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila v zvezi s tehničnimi specifikacijami posameznih podatkovnih nizov, tehničnimi postavkami, kadar so skupne več podatkovnim nizom, tehničnimi standardi, potrebnimi za lažjo izmenjavo in souporabo informacij med Komisijo (Eurostatom) in državami članicami, vzorčnimi okviri, zlasti o določitvi minimalnih zahtev, načini in vsebino poročil o kakovosti ter glede kakršnih koli odstopanj. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/201128.

(18)  Da se zagotovijo enotni pogoji za izvajanje te uredbe, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila v zvezi s tehničnimi specifikacijami posameznih podatkovnih nizov, tehničnimi postavkami, kadar so skupne več podatkovnim nizom, tehničnimi standardi, potrebnimi za lažjo izmenjavo in souporabo informacij med Komisijo (Eurostatom) in državami članicami, vzorčnimi okviri, zlasti o določitvi minimalnih zahtev, načini in obliko poročil o kakovosti. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/201128.

__________________

__________________

28 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

28 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Izvajanje te uredbe bi lahko zahtevalo obsežnejše prilagoditve nacionalnih statističnih sistemov, zato lahko Komisija državam članicam odobri odstopanja.

(19)  Izvajanje te uredbe bi lahko zahtevalo obsežnejše prilagoditve nacionalnih statističnih sistemov, zato bi bilo treba državam članicam odobriti omejena odstopanja. Po potrebi bi bilo treba državam članicam zagotoviti finančni prispevek Unije v obliki nepovratnih sredstev, zlasti za izgradnjo zmogljivosti ter podpiranje študij izvedljivosti in pilotnih študij, v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta1a.

 

______________

 

1a Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Za statistične podatke, ki jih zajema ta uredba, bi se morali uporabljati Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta29 95/46/ES ter Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta30. Zlasti statistične podatke, ki so potrebni za pripravo in spremljanje ukrepov in strategij Unije ter nacionalnih ukrepov in strategij na področjih javnega zdravja ter zdravja in varnosti pri delu, bi bilo treba obravnavati kot podatke, ki se obdelujejo iz razlogov velikega javnega interesa.

(20)  Za statistične podatke, ki jih zajema ta uredba, bi se morali uporabljati Direktiva 95/46/ES in Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta30. Zlasti statistične podatke, ki so potrebni za pripravo in spremljanje ukrepov in strategij Unije ter nacionalnih ukrepov in strategij na področjih javnega zdravja ter zdravja in varnosti pri delu, bi bilo treba obravnavati kot podatke, ki se obdelujejo iz razlogov velikega javnega interesa, v skladu s členom 8(4) Direktive 95/46/ES.

__________________

__________________

29 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31).

 

30 Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

30 Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20a)  Sodelovanje in usklajevanje med organi v okviru ESS bi bilo treba okrepiti, da bi zagotovili skladnost in primerljivost evropske socialne statistike, pripravljene v skladu z načeli iz člena 338(2) PDEU. Podatke zbirajo tudi drugi organi Unije in akademska skupnost, ki jih ta uredba ne določa. Sodelovanje med temi akterji in tistimi, ki so vključeni v ESS, bi moralo potekati, da bi izkoristili sinergije.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20b)  Obstajati bi morala obveznost, v skladu s katero je treba nadzorne organe obvestiti o obdelavi osebnih podatkov v primeru postopkov obdelave podatkov, ki vključujejo uporabo novih tehnologij ali so nove vrste in kadar upravljavec pred tem še ni izvedel ocene učinka na varstvo podatkov ali kadar postanejo obvezni zaradi časa, ki je minil od začetne obdelave.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20c)  Pri uporabi podatkov iz novih virov podatkov, na primer podatkov o lokaciji, pridobljenih prek evidenc mobilnih telefonov, se uporablja Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta1a.

 

_____________

 

1a  Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (UL L 201, 31.7.2002, str. 37).

Obrazložitev

Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij, UL L 201, 31.7.2002, str. 37; spremenjena z Direktivo 2009/136/ES.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  Cilja te uredbe, in sicer ustanovitve skupnega okvira za evropsko statistiko glede oseb in gospodinjstev na podlagi podatkov na individualni ravni, zbranih z vzorci, ni mogoče zadovoljivo doseči na ravni držav članic, ampak ga je zaradi usklajenosti in primerljivosti lažje doseči na ravni EU. EU lahko zato sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

(21)  Ker cilja te uredbe, in sicer ustanovitve skupnega okvira za evropsko statistiko glede oseb in gospodinjstev na podlagi podatkov na individualni ravni, zbranih z vzorci, ni mogoče zadovoljivo doseči na ravni držav članic, ampak ga je zaradi usklajenosti, kakovosti podatkov in primerljivosti lažje doseči na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. Enotno in visokokakovostno zbrana statistika zagotavlja pomembno dodano vrednost pri oblikovanju politik na ravni Unije in držav članic. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

Obrazložitev

Kot je omenjeno zgoraj, so visokokakovostni in predvsem primerljivi statistični podatki izredno pomembni za oblikovanje politik na podlagi dokazov.

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  Evropske socialne statistike, zbrane z vzorci, in proces zbiranja podatkov bi morali postati učinkovitejši in relevantnejši. Treba bi bilo zagotoviti dolgoročno primerljivost in skladnost podatkov. Evropsko statistiko glede oseb in gospodinjstev na podlagi podatkov na individualni ravni, zbranih z vzorci, trenutno ureja več ločenih zakonodajnih aktov, ki bi jih bilo treba nadomestiti s to uredbo. Zato je treba razveljaviti Uredbo Sveta (ES) št. 577/9831 in Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1177/200332.

(22)  Evropske socialne statistike, zbrane z vzorci, in proces zbiranja podatkov bi morali postati učinkovitejši in relevantnejši. Treba bi bilo zagotoviti dolgoročno primerljivost in skladnost podatkov. Evropsko statistiko glede oseb in gospodinjstev na podlagi podatkov na individualni ravni, zbranih z vzorci, trenutno ureja pet ločenih zakonodajnih aktov, ki bi jih bilo treba v celoti ali delno nadomestiti s to uredbo. Uredba Sveta (ES) št. 577/9831 in Uredba (ES) št. 1177/2003 Evropskega parlamenta in Sveta32 sta v celoti obravnavani v tej uredbi, zato ju je treba razveljaviti. Uredbe (ES) št. 808/200432a, (ES) št. 1338/200832b in (ES) št. 452/200832c Evropskega parlamenta in Sveta zajemajo druge statistične enote poleg posameznikov in gospodinjstev ter druga področja in vsebine poleg tistih, ki jih obravnava ta uredba. Te uredbe bi morale ostati veljavne, vendar bi jih bilo treba spremeniti, da bi iz področja njihove uporabe izločili ustrezne dele, ki obravnavajo zbiranje podatkov glede posameznikov in gospodinjstev, kar je obravnavano v tej uredbi.

__________________

__________________

31 Uredba Sveta (ES) št. 577/98 z dne 9. marca 1998 o organizaciji vzorčne raziskave delovne sile v Skupnosti (UL L 77, 14.3.1998, str. 3).

31 Uredba Sveta (ES) št. 577/98 z dne 9. marca 1998 o organizaciji vzorčne raziskave delovne sile v Skupnosti (UL L 77, 14.3.1998, str. 3).

32 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1177/2003 z dne 16. junija 2003 o statistiki Skupnosti o dohodku in življenjskih pogojih (EU-SILC) (UL L 165, 3.7.2003, str. 1).

32 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1177/2003 z dne 16. junija 2003 o statistiki Skupnosti o dohodku in življenjskih pogojih (EU-SILC) (UL L 165, 3.7.2003, str. 1).

 

32a Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 808/2004 z dne 21. aprila 2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z informacijsko družbo (UL L 143, 30.4.2004, str. 49).

 

32b Uredba (ES) št. 1338/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z javnim zdravjem ter zdravjem in varnostjo pri delu (UL L 354, 31.12.2008, str. 70).

 

32c Uredba (ES) št. 452/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o pripravi in razvoju statističnih podatkov o izobraževanju in vseživljenjskem učenju (UL L 145, 4.6.2008, str. 227).

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 1

Člen 1

Vsebina

Vsebina

1.  Ta uredba vzpostavlja skupni okvir za evropsko statistiko glede oseb in gospodinjstev na podlagi podatkov na individualni ravni, zbranih z vzorci od navedenih oseb in gospodinjstev.

1.  Ta uredba vzpostavlja skupni okvir za evropsko statistiko glede oseb in gospodinjstev na podlagi podatkov na individualni ravni, zbranih z vzorci od navedenih oseb in gospodinjstev, v skladu z evropskim statističnim programom.

2.  Ta uredba se ne uporablja za popise prebivalstva in stanovanj iz Uredbe (ES) št. 763/200833.

2.  Ta uredba se ne uporablja za popise prebivalstva in stanovanj iz Uredbe (ES) št. 763/200833.

__________________

__________________

33 Uredba (ES) št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o popisih prebivalstva in stanovanj

33 Uredba (ES) št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o popisih prebivalstva in stanovanj

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 2

Člen 2

Opredelitev pojmov

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

 

(-a)  „mikropodatki“ pomenijo neagregirane ugotovitve ali meritve značilnosti posameznih enot;

(a)  „predhodno preverjeni podatki ali mikropodatki“ pomenijo podatke ali mikropodatke, ki jih države članice preverijo na podlagi dogovorjenih skupnih validacijskih pravil;

(a)  „predhodno preverjeno“ pomeni preverjeno s strani držav članic na podlagi dogovorjenih skupnih validacijskih pravil;

(b)  „področje“ pomeni enega ali več podatkovnih nizov, organiziranih z namenom zajetja določene vsebine;

(b)  „področje“ pomeni enega ali več podatkovnih nizov, organiziranih za zajetje določene vsebine;

(c)  „enota opazovanja“ pomeni prepoznavno enoto, o kateri se lahko pridobijo podatki;

(c)  „enota opazovanja“ pomeni prepoznavno enoto, o kateri se lahko pridobijo podatki;

(d)  „vsebina“ pomeni vsebino informacij, ki jih je treba zbrati o enotah opazovanja, pri čemer posamezna vsebina zajema več podrobnih vsebin;

(d)  „vsebina“ pomeni vsebino informacij, ki jih je treba zbrati o enotah opazovanja, pri čemer posamezna vsebina zajema več podrobnih vsebin;

(e)  „administrativne evidence“ pomenijo podatke, ki jih za lastne namene pripravi nestatistični vir, običajno javni organ, katerega cilj ni priprava statistike;

(e)  „administrativne evidence“ pomenijo podatke, ki jih pripravi nestatistični vir (običajno, a ne vedno, javni organ), za druge, nestatistične namene;

(f)  „priložnostna tema“ pomeni teme, ki so za uporabnike še posebej zanimive ob določenem času, ki pa niso vključene v redne podatkovne nize;

(f)  „priložnostna tema“ pomeni teme ali vsebine, ki so za uporabnike še posebej zanimive ob določenem času, ki pa niso vključene v redne podatkovne nize;

(g)  „glavni kazalnik“ pomeni široko uporabljeno informacijo, ki se uporabi za spremljanje osrednjega cilja politike EU.

(g)  „glavni kazalnik“ pomeni široko uporabljeno informacijo, ki se uporabi za spremljanje osrednjega cilja politike EU;

 

(ga)  „metapodatki“ pomenijo informacije, ki so potrebne za uporabo in razlago statistik ter opisujejo podatke na strukturiran način, tako da zagotavljajo opredelitev zadev, kot so populacija, predmet, spremenljivke, metodologija in kakovost;

 

(gb)  „poročilo o kakovosti“ pomeni poročilo, v katerem so posredovane informacije o vseh razsežnostih kakovosti statističnega izdelka ali postopka;

 

(gc)  „vzorčni okviri“ pomenijo seznam, zemljevid ali drugo specifikacijo enot, ki določajo populacijo, ki naj bi bila v celoti popisana ali vzorčena.

 

(gd)  „zasebno gospodinjstvo“ pomeni osebo, ki živi sama, ali več oseb, ki živijo skupaj in si preskrbujejo osnovne življenjske potrebščine.

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 3

Člen 3

Podatkovni nizi

Podatkovni nizi

1.  Zbiranje podatkov iz člena 1 se razporedi na naslednja področja:

1.  Zbiranje podatkov iz člena 1 se razporedi na naslednja področja:

(a)  trg dela,

(a)  delovna sila;

(b)  dohodek in življenjski pogoji,

(b)  dohodek in življenjski pogoji;

(c)  zdravje,

(c)  zdravje;

(d)  izobraževanje in usposabljanje,

(d)  izobraževanje in usposabljanje;

(e)  uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij,

(e)  uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij;

(f)  poraba časa,

(f)  poraba časa;

(g)  potrošnja.

(g)  potrošnja.

 

1a.  Podatkovni nizi zajemajo vsebine, skupne vsem področjem, kot je določeno v Prilogi Ia.

2.  Podatkovni nizi zajemajo vsebine, skupne vsem področjem, poleg naslednjih specifičnih vsebin, kakor je podrobneje opredeljeno v Prilogi I:

2.  Poleg vsebin, ki so skupne vsem področjem, podatkovni nizi zajemajo vsebine, ki so značilne za posamezna področja iz Priloge Ib do Ig.

(a)  značilnosti osebe in gospodinjstva,

 

(b)  udeležba na trgu dela,

 

(c)  trajanje zaposlitve in predhodne delovne izkušnje,

 

(d)  delovni pogoji, med drugim delovni čas in ureditev delovnega časa,

 

(e)  izobrazba in izobrazbeno ozadje,

 

(f)  udeležba v izobraževanju in usposabljanju,

 

(g)  zdravje: status in invalidnost, varstvo in determinante,

 

(h)  dohodek, potrošnja in premoženje, vključno z dolgovi,

 

(i)  življenjski pogoji, med drugim materialna prikrajšanost, stanovanje, življenjsko okolje, dostop do storitev,

 

(j)  kakovost življenja, med drugim družbeno in kulturno udejstvovanje ter dobro počutje,

 

(k)  dodelitev časa in

 

(l)  udeležba v informacijski družbi.

 

3.  Zahteve po natančnosti in značilnosti vzorcev, uporabljenih za različna področja, so določene v Prilogi II oziroma III.

3.  Zahteve po natančnosti in značilnosti vzorcev, uporabljenih za različna področja, so določene v Prilogi II oziroma III.

 

3a.  Podatki so razčlenjeni tako, da opisujejo interesne podpopulacije in po potrebi odražajo neenakosti. Države članice in Komisija (Eurostat) pripravijo tudi informacije, ki omogočajo izpeljavo informacij na teritorialni ravni NUTS2, s čimer bi omogočili boljšo primerljivost podatkov med državami, pri čemer je treba upoštevati stroške.

4.  Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 15 za spremembo podrobnih vsebin, navedenih v Prilogi I, da se upošteva ustrezen tehnični, socialni in gospodarski razvoj ter v odziv na nove potrebe uporabnikov. Pri izvajanju tega pooblastila Komisija zagotovi, da:

4.  Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 15 na podlagi študije izvedljivosti za spremembo podrobnih vsebin, navedenih v Prilogi Ib do Ig, da se upošteva ustrezen zakonodajni, tehnični, socialni, državljanski in gospodarski razvoj ter v odziv na nove potrebe uporabnikov, tudi v skladu z evropskim statističnim programom, hkrati pa je treba preprečiti, da bi dodatno obremenili respondente.

(a)  državam članicam ali respondentom taki delegirani akti ne nalagajo večjega dodatnega bremena;

 

(b)  se z delegiranimi akti za vsako področje spremeni največ 20 odstotkov podrobnih vsebin iz Priloge I. Za področja, za katera se zbirajo podatki z medletno ali letno periodičnostjo, te spremembe pomenijo največ 10 odstotkov seznama podrobnih vsebin. Navedena najvišja odstotka se uporabljata za štiri zaporedna leta. Število podrobnih vsebin, ki se lahko spremenijo, se zaokroži navzgor na najbližje celo število.

Razen v ustrezno utemeljenih izjemnih okoliščinah se za vsako področje lahko spremeni največ 20 odstotkov podrobnih vsebin iz Priloge Ib do Ig. Za področja, za katera se zbirajo podatki z medletno ali letno periodičnostjo, te spremembe pomenijo največ 10 odstotkov seznama podrobnih vsebin. Navedena najvišja odstotka se uporabljata za štiri zaporedna leta. Število podrobnih vsebin, ki se lahko spremenijo, se zaokroži navzgor na najbližje celo število.

 

(V celotni Uredbi se domena „trg dela“ nadomesti z „delovna sila“.)

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Člen 4

„Člen 4

Večletno tekoče načrtovanje

Večletno tekoče načrtovanje

1.  Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 15, da določi ali prilagodi večletno tekoče načrtovanje za osem let za zbiranje podatkov, ki jih zajema ta uredba, v skladu s periodičnostjo, določeno v Prilogi IV. Komisija zagotovi, da se s temi delegiranimi akti državam članicam ali respondentom ne naloži znatnega dodatnega bremena ali stroškov.

1.  Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 15, da bi to uredbo dopolnila z določitvijo ali prilagoditvijo večletnega tekočega načrtovanja za osem let za zbiranje podatkov, ki jih zajema ta uredba, v skladu s periodičnostjo, določeno v Prilogi IV, in v skladu z evropskim statističnim programom.

2.  V večletnem tekočem načrtovanju se določi obdobje, v katerem se zbirajo podatki za:

2.  V večletnem tekočem načrtovanju se določi obdobje, v katerem se zbirajo podatki za:

(a)  podrobne vsebine, povezane s področji,

(a)  podrobne vsebine, povezane s področji,

(b)  priložnostne teme, ki jih zahtevajo uporabniki, za področji trga dela ter dohodkov in življenjskih pogojev, kot je določeno v Prilogi IV. V izjemnih in utemeljenih primerih lahko ti podatki zajemajo druge podrobne vsebine, ki niso naštete v Prilogi I.

(b)  priložnostne teme, ki jih zahtevajo uporabniki, za področji delovne sile ter dohodkov in življenjskih pogojev, kot je določeno v Prilogi IV. V utemeljenih primerih lahko ti podatki zajemajo druge podrobne vsebine, ki niso naštete v Prilogi Ib do Ig.

3.  Prilagoditve načrtovanja iz odstavka 1 se opravijo najpozneje 24 mesecev pred začetkom vsakega obdobja zbiranja podatkov, kot je določeno v načrtovanju. Cilj teh prilagoditev je zagotoviti učinkovitost in skladnost načrtovanja s potrebami uporabnikov.

3.  Prilagoditve načrtovanja iz odstavka 1 se opravijo najpozneje 24 mesecev pred začetkom vsakega obdobja zbiranja podatkov, kot je določeno v načrtovanju. Cilj teh prilagoditev je zagotoviti učinkovitost in skladnost načrtovanja s potrebami uporabnikov.

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Države članice si prizadevajo razširiti pokritost zbirk podatkov onkraj zasebnih gospodinjstev, pod pogojem da posredovani podatki omogočajo opredelitev enot opazovanja, ki ne spadajo v zasebna gospodinjstva in ki običajno prebivajo v tej državi članici.

Obrazložitev

Države članice bi si morale prizadevati za pokritost državljanov, ki niso vključeni v zasebna gospodinjstva. To je pomemben dolgoročni cilj, saj se bodo statistični podatki izboljšali, če bodo tudi osebe, ki živijo domovih za oskrbo – starejše, invalidne, kronično bolne ali druge osebe – ter brezdomci vključeni v zbirke podatkov.

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 5a

 

Specifikacije podatkovnih nizov

 

Komisija v skladu s členom 15 sprejme delegirane akte, da bi dopolnila to uredbo z določitvijo naslednjih postavk različnih podatkovnih nizov, tudi kadar so postavke skupne več podatkovnim nizom, z namenom, da zadosti potrebam, opredeljenim v ustreznih podrobnih vsebinah:

 

(a)  število, naslov in opis spremenljivk;

 

(b)  natančne značilnosti statističnih populacij, enote opazovanja in respondenti;

 

(c)  referenčna obdobja in datumi.

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 6

Člen 6

Tehnične specifikacije podatkovnih nizov

Tehnične specifikacije podatkovnih nizov

1.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje izvedbenih aktov, s katerimi določi naslednje tehnične postavke posameznih podatkovnih nizov:

1.  Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi določi naslednje tehnične postavke posameznih podatkovnih nizov:

(a)  število in opis spremenljivk,

 

(b)  statistične klasifikacije,

(a)  statistične klasifikacije,

(c)  natančne značilnosti statističnih populacij, enot opazovanja in respondentov;

 

(d)  referenčna obdobja in datume.

 

(e)  zahteve v zvezi z geografsko pokritostjo, značilnostmi vzorca, vključno s podvzorčenjem, tehničnimi vidiki terenskega dela, urejanjem in imputiranjem, uteževanjem, ocenjevanjem in oceno varianc,

(e)  zahteve v zvezi z geografsko pokritostjo, značilnostmi vzorca, vključno s podvzorčenjem, tehničnimi vidiki terenskega dela, urejanjem in imputiranjem, uteževanjem, ocenjevanjem in oceno varianc,

(f)  kadar je to potrebno za doseganje visoke ravni primerljivosti za podatke o zaposlenosti in brezposelnosti na področju trga dela, metodologijo, ki se uporablja za zbiranje podatkov. To lahko po potrebi vključuje vrstni red in razporeditev vprašanj v vprašalniku. To potrebo je treba utemeljiti.

(f)  metodologijo za zagotavljanje primerljivosti zbranih podatkov; za podatke o zaposlenosti in brezposelnosti na področju delovne sile in za materialno pomanjkanje na področju dohodkov in življenjskih pogojev lahko v ustrezno utemeljenih primerih vključuje vrstni red vprašanj. Vzorčni vprašalniki niso zavezujoči, temveč samo priporočilo

2.  Kadar so postavke skupne več podatkovnim nizom, se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje izvedbenih aktov, s katerimi določi naslednje tehnične značilnosti podatkovnih nizov:

 

(a)  seznam in opis spremenljivk,

 

(b)  statistične klasifikacije,

 

(c)  natančne značilnosti statističnih populacij in enot opazovanja.

 

3.  Za podatkovne nize o mesečni brezposelnosti v zvezi s področjem trga dela se na Komisijo prenese pooblastilo, da sprejme izvedbene akte, s katerimi opiše spremenljivke in dolžino, zahteve glede kakovosti ter raven podrobnosti časovnih vrst, ki jih je treba poslati.

3.  Za podatkovne nize o mesečni brezposelnosti v zvezi s področjem delovne sile Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi opiše spremenljivke in dolžino, zahteve glede kakovosti ter raven podrobnosti časovnih vrst, ki jih je treba poslati.

4.  Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 16(2).

4.  Izvedbeni akti iz odstavka 1 se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 16(2).

Predlog spremembe  53

Predlog uredbe

Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 7

Člen 7

Standardi za pošiljanje in izmenjavo informacij

Standardi za pošiljanje in izmenjavo informacij

1.  Vzpostavijo se tehnični standardi za lažjo izmenjavo in souporabo informacij med Komisijo (Eurostatom) in državami članicami, zlasti za podporo upravljanja kakovosti in dokumentiranja procesov v zvezi s statističnimi podatki, ki jih zajema ta uredba.

1.  Vzpostavijo se tehnični standardi za lažjo izmenjavo in souporabo informacij med državami članicami in Komisijo (Eurostatom), zlasti za podporo upravljanja kakovosti in dokumentiranja procesov v zvezi s statističnimi podatki, ki jih zajema ta uredba.

2.  Tehnični standardi zajemajo statistične pojme, procese in proizvode, vključno s podatki in metapodatki.

2.  Tehnični standardi zajemajo statistične pojme, procese in proizvode, vključno s podatki in metapodatki.

3.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje izvedbenih aktov za določitev tehničnih standardov iz odstavka 1. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 16(2).

3.  Komisija sprejme izvedbene akte, ki določajo tehnične standarde iz odstavka 1. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 16(2).

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 8

Člen 8

Viri podatkov in metode

Viri podatkov in metode

1.  Države članice zagotovijo podatke iz člena 1 z uporabo enega ali kombinacije naslednjih virov, pod pogojem, da izpolnjujejo zahteve glede kakovosti iz člena 12:

1.  Države članice zagotovijo podatke iz člena 1 z uporabo enega ali kombinacije naslednjih virov, pod pogojem, da izpolnjujejo zahteve glede kakovosti iz člena 12 in da se zbirajo in nadalje obdelujejo v skladu z zaščitnimi ukrepi iz veljavne zakonodaje o varstvu podatkov:

(a)  informacije, ki so jih neposredno predložili respondenti,

(a)  informacije, ki so jih neposredno in prostovoljno predložili respondenti na podlagi soglasja posameznikov, ki posredujejo podatke in na katere se podatki nanašajo, razen če se predložitev informacij posebej zahteva na podlagi prava Unije ali prava države članice, ki velja za upravljavca in ki določa tudi ustrezne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin ter legitimnih interesov posameznikov, na katere se osebni podatki nanašajo;

(b)  administrativne evidence in kakršni koli drugi viri, metode ali inovativni pristopi, če omogočajo pripravo podatkov, ki so primerljivi in skladni z veljavnimi posebnimi zahtevami, določenimi v tej uredbi.

(b)  administrativne evidence in kakršni koli drugi viri, metode ali inovativni pristopi, vključno s tehnikami ocenjevanja majhnih področij, katerih namen je zajeti teritorialno raznolikost, če omogočajo pripravo podatkov, ki so primerljivi in skladni z veljavnimi posebnimi zahtevami, določenimi v tej uredbi, in če so v skladu z Uredbo (EU) 2016/679.

2.  Države članice Komisiji (Eurostat) zagotovijo podrobne podatke o uporabljenih virih in metodah.

2.  Države članice Komisiji (Eurostat) zagotovijo podrobne podatke o uporabljenih virih in metodah ter s tem povezanih podatkovnih nizih v skladu z izvedbenimi akti iz člena 7(3).

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 10

Člen 10

Pošiljanje podatkov in roki

Pošiljanje podatkov in roki

1.  Roki za pošiljanje podatkov so takšni, kot je določeno v Prilogi V.

1.  Roki za pošiljanje podatkov so takšni, kot je določeno v Prilogi V.

2.  Države članice za vsak podatkovni niz Komisiji (Eurostatu) pošljejo predhodno preverjene mikropodatke brez neposredne identifikacije.

2.  Države članice za vsak podatkovni niz Komisiji (Eurostatu) prek varnih kanalov prenosa pošljejo predhodno preverjene mikropodatke brez neposredne identifikacije.

3.  Z odstopanjem od odstavka 2 se predhodno preverjeni agregirani podatki pošljejo za pripravo mesečnih statističnih podatkov o brezposelnosti.

3.  Z odstopanjem od odstavka 2 se predhodno preverjeni agregirani podatki pošljejo za pripravo mesečnih statističnih podatkov o brezposelnosti.

4.  Države članice zbirajo in pošiljajo podatke v skladu s to uredbo od leta 2019.

4.  Države članice zbirajo in pošiljajo podatke v skladu s to uredbo od leta 2019.

 

4a.  Razen v ustrezno utemeljenih primerih Komisija (Eurostat) v šestih mesecih od dneva prejema končnih mikropodatkov na spletni strani Eurostata na uporabniku prijazen način objavi zbirne podatke, pod pogojem, da so na voljo podatki iz polovice držav članic.

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 11

Člen 11

Vzorčni okviri

Vzorčni okviri

1.  Podatki temeljijo na reprezentativnih vzorcih, vzetih iz vzorčnih okvirov, določenih na nacionalni ravni, ki omogočajo, da se osebe ali gospodinjstva izberejo naključno, z znano verjetnostjo izbire. Cilj vzorčnih okvirov je izčrpno in izključno zajeti zadevno populacijo in vzorčni okviri se redno posodabljajo. Vsebujejo vse informacije, potrebne za zasnovo vzorca, kot so informacije, potrebne za namene stratifikacije in za vzpostavitev stika z osebami ali gospodinjstvi. Vzorčni okvir vsebuje tudi informacije, ki so potrebne za povezavo oseb z drugimi administrativnimi evidencami, če je to dovoljeno v skladu s pravili o varstvu podatkov.

1.  Podatki temeljijo na reprezentativnih vzorcih, vzetih iz vzorčnih okvirov, določenih na nacionalni ravni, ki omogočajo, da se osebe ali gospodinjstva izberejo naključno, z znano verjetnostjo izbire. Cilj vzorčnih okvirov je izčrpno in izključno zajeti ciljno populacijo, pri čemer se dopušča običajna napaka zajetja, in se redno posodabljajo. Vsebujejo vse informacije, potrebne za zasnovo vzorca, kot so informacije, potrebne za namene stratifikacije in za vzpostavitev stika z osebami ali gospodinjstvi. Vzorčni okvir vsebuje tudi informacije, ki so potrebne za povezavo oseb z drugimi administrativnimi evidencami, če je to potrebno in sorazmerno in če je dovoljeno v skladu z vso veljavno zakonodajo o varstvu podatkov, v skladu s katero bi bilo treba tudi določiti ukrepe za zaščito pravic in svoboščin ter legitimnih interesov posameznikov, na katere se osebni podatki nanašajo. V vzorčnem okviru se zagotovi ustrezne zaščitne ukrepe za posameznike, na katere se osebni podatki nanašajo.

2.  Če v državi članici tak vzorčni okvir ni na voljo, se uporabijo drugi vzorčni okviri, ki izpolnjujejo naslednja merila. Taki vzorčni okviri:

2.  Če v državi članici tak vzorčni okvir ni na voljo, se uporabijo drugi vzorčni okviri, ki izpolnjujejo naslednja merila. Taki vzorčni okviri:

(a)  opredeljujejo vzorčne enote, ki so lahko osebe, gospodinjstva, stanovanjske enote ali naslovi;

(a)  opredeljujejo vzorčne enote, ki so lahko osebe, gospodinjstva, stanovanjske enote ali naslovi;

(b)  lahko zagotavljajo verjetnost izbire;

(b)  lahko zagotavljajo verjetnost izbire;

 

(ba)  zagotavljajo informacije o velikosti podpopulacij, ki jih je težko doseči;

(c)  se redno posodabljajo.

(c)  se redno posodabljajo.

 

2a.  Kadar je to potrebno za namene Unije, Komisija olajša dostop do vzorčnih okvirov nacionalnih statističnih uradov za raziskave zunaj evropskega statističnega sistema (ESS).

3.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje izvedbenih aktov, s katerimi določi enotne pogoje za vzorčne okvire, zlasti z določitvijo minimalnih zahtev. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 16(2).

3.  Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi določi enotne pogoje za vzorčne okvire, zlasti z določitvijo minimalnih zahtev. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 16(2).

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 12

Člen 12

Kakovost

Kakovost

1.  Države članice sprejmejo ukrepe, potrebne za zagotovitev kakovosti poslanih podatkov in metapodatkov.

1.  Države članice sprejmejo ukrepe, potrebne za zagotovitev najvišje kakovosti poslanih podatkov in metapodatkov.

2.  V tej uredbi se uporabljajo merila kakovosti iz člena 12(1) Uredbe (ES) št. 223/2009.

2.  V tej uredbi se uporabljajo merila kakovosti iz člena 12(1) Uredbe (ES) št. 223/2009.

3.  Komisija (Eurostat) oceni kakovost metapodatkov o specifikacijah, poslanih podatkov in vzorčnih okvirov.

3.  Komisija (Eurostat) oceni kakovost metapodatkov o specifikacijah, poslanih podatkov in vzorčnih okvirov, pri čemer tudi ustrezno poskrbi, da so na uporabniku prijazen način prikazani na spletni strani Eurostata.

4.  V ta namen države članice v zvezi s podatki in mikropodatki iz člena 10 pošljejo:

4.  V ta namen države članice v zvezi s podatki in mikropodatki iz člena 10 pošljejo:

(a)  metapodatke, ki opisujejo uporabljeno metodologijo in kako so bile dosežene tehnične specifikacije s sklicevanjem na tiste, določene s to uredbo;

(a)  metapodatke, ki opisujejo uporabljeno metodologijo, vključno z viri podatkov in metodami iz člena 8, in kako so bile dosežene tehnične specifikacije s sklicevanjem na tiste, določene s to uredbo;

(b)  informacije o skladnosti z minimalnimi zahtevami za uporabljene vzorčne okvire, vključno z razvijanjem in posodabljanjem, kot je določeno s to uredbo.

(b)  informacije o skladnosti z minimalnimi zahtevami za uporabljene vzorčne okvire, vključno z razvijanjem in posodabljanjem, kot je določeno s to uredbo.

 

(ba)  informacije o podpopulacijah, ki niso bile zajete pri zbiranju podatkov.

5.  Države članice metapodatke in informacije iz odstavka 4 pošljejo najpozneje tri mesece po roku za pošiljanje podatkov in mikropodatkov. Te dodatne informacije se zagotovijo v obliki poročil o kakovosti, iz katerih je razvidno zlasti, kako poslani podatki in mikropodatki ter metapodatki in informacije izpolnjujejo zahteve glede kakovosti.

5.  Države članice metapodatke in informacije iz odstavka 4 tega člena in iz člena 11 pošljejo najpozneje tri mesece po roku za pošiljanje podatkov in mikropodatkov. Te dodatne informacije se zagotovijo v obliki poročil o kakovosti, iz katerih je razvidno zlasti, kako poslani podatki in mikropodatki ter metapodatki in informacije izpolnjujejo zahteve glede kakovosti. Komisija (Eurostat) informacije objavi v skladu z zakonodajo Unije in nacionalno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

6.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje izvedbenih aktov, ki določajo načine in vsebino poročil o kakovosti. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 16(2).

6.  Komisija sprejme izvedbene akte, ki določajo načine in obliko poročil o kakovosti. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 16(2).

7.  Države članice v najkrajšem času obvestijo Komisijo (Eurostat) o kakršnih koli relevantnih informacijah ali spremembah v zvezi z izvajanjem te uredbe, ki bi vplivale na kakovost poslanih podatkov.

7.  Države članice v najkrajšem času obvestijo Komisijo (Eurostat) o kakršnih koli relevantnih informacijah ali spremembah v zvezi z izvajanjem te uredbe, ki bi vplivale na kakovost poslanih podatkov.

8.  Na zahtevo Komisije (Eurostata) ji države članice predložijo vse potrebne informacije za oceno kakovosti statističnih informacij.

8.  Na zahtevo Komisije (Eurostata) ji države članice predložijo vse potrebne informacije za oceno kakovosti statističnih informacij.

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 13

Člen 13

Študije izvedljivosti in pilotne študije

Študije izvedljivosti in pilotne študije

Komisija (Eurostat) za izboljšanje podatkovnih nizovpo potrebi uvede več študij izvedljivosti in pilotnih študij, države članice pa v njih sodelujejo, zlasti za izboljšanje kakovosti, vključno s primerljivostjo, za prispevanje k posodobitvi področij potrošnje in porabe časa, za preučitev in izvedbo novih načinov za izboljšanje odzivnosti na potrebe uporabnikov, za boljšo integracijo zbiranja podatkov in uporabe drugih virov podatkov ter za izboljšanje učinkovitosti zbiranja podatkov v državah članicah, ob upoštevanju tehnološkega razvoja.

1.  Komisija ob izpolnjevanju ciljev te uredbe in za izboljšanje podatkovnih nizov ter socialnih kazalnikov s sodelovanjem in udeležbo držav članic uvede omejeno število reprezentativnih študij izvedljivosti in pilotnih študij, s katerimi ocenjuje in razvija alternativne metodologije, pri čemer upošteva tehnični napredek zlasti z namenom, da:

 

(a)  izboljša kakovost in primerljivost podatkovnih nizov;

 

(b)  razširi pokritosti zbiranja podatkov na osebe, ki ne živijo v zasebnih gospodinjstvih, ali na težko dosegljive podpopulacije;

 

(c)  razvija, ocenjuje in uvaja tehnike, ki omogočajo boljšo pokritost teritorialne raznolikosti na ravni NUTS 2 in na lokalni ravni;

 

(d)  spremlja statistično pokritost državljanov, ki se preselijo in spremenijo državo prebivališča;

 

(e)  razvija in preizkuša nove podrobne vsebine za zbiranje podatkov;

 

(f)  prispeva k posodobitvi področij potrošnje in porabe časa, vključno s podatki o obsegu potrošnje;

 

(g)  preučuje in uvaja nove načine za izboljšanje odzivnosti na potrebe uporabnikov;

 

(h)  bolje povezuje zbiranje podatkov in uporabo drugih virov podatkov; ter

 

(i)  izboljša učinkovitost zbiranja podatkov v državah članicah ter instrumentov za zbiranje podatkov, da bodo lahko invalidi sodelovali v polni meri.

 

Komisija (Eurostat) v primeru obvezne študije izvedljivosti ali pilotne študije zagotovi ustrezna finančna sredstva v skladu s pravili iz člena 14.

 

2.  Komisija (Eurostat), če je to primerno, povabi agencije Unije, ki izvajajo evropske socialne raziskave zunaj evropskega statističnega sistema (ESS), naj prispevajo k razvoju novih kazalnikov in zbiranju pilotnih podatkov o priložnostnih temah, kot je navedeno v Prilogi IV, ali temah, ki bodo v prihodnosti relevantne za ESS.

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 13a

 

Dostop do zaupnih podatkov za znanstvene namene

 

Komisija (Eurostat) lahko omogoči dostop do zaupnih podatkov v svojih prostorih ali objavi nize anonimiziranih mikropodatkov iz virov podatkovnih nizov za področja, kot so navedena v členu 3, za znanstvene namene in pod pogoji, določenimi v Uredbi Komisije (EU) št. 557/20131a.

 

__________________

 

1aUredba Komisije (EU) št. 557/2013 z dne 17. junija 2013 o izvajanju Uredbe (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki glede dostopa do zaupnih podatkov za znanstvene namene in o razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 831/2002 (UL L 164, 18.6.2013, str. 16).

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  razvoj in/ali izvajanje zbiranja podatkov ali metod zbiranja podatkov za socialne statistike, vključno z vzorčnimi okviri, v prvih štirih letih zbiranja podatkovnih nizov;

(a)  razvoj in/ali izvajanje zbiranja podatkov ali metod zbiranja podatkov za socialne statistike, vključno z vzorčnimi okviri, v prvem krogu zbiranja podatkovnih nizov za vsako področje, zajeto v tej uredbi;

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  razvoj metodologij, vključno s študijami izvedljivosti in pilotnimi študijami iz člena 13;

(b)  razvoj metodologij, vključno z udeležbo v študijah izvedljivosti in pilotnih študijah iz člena 13;

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  nacionalnim statističnim se za dodatne naloge iz te uredbe, ki se sedaj ne izvajajo, namensko dodelijo zadostni finančni in kadrovski viri. Potrebni viri se ponovno ocenijo v skladu z razvojem te uredbe.

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Finančni prispevek Unije se zagotovi v skladu s členom 7 Uredbe (EU) št. 99/2013 Evropskega parlamenta in Sveta34, členom 16(1)(a) Uredbe (EU) št. 1296/2013 Evropskega parlamenta in Sveta35, členom 6 Uredbe (EU) št. 1291/2013 Evropskega parlamenta in Sveta36, členom 58 Uredbe 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta37 ali členom 5 Uredbe (EU) št. 282/2014 Evropskega parlamenta in Sveta38.

2.  Finančni prispevek Unije v okviru večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 se zagotovi v skladu z ustreznimi uredbami o evropskem statističnem programu, programu Evropske unije za zaposlovanje in inovacije (EaSI), okvirnem programu za raziskave in inovacije Obzorje 2020 za obdobje 2014–2020), tretjem programu za ukrepe Unije na področju zdravja (2014–2020) in programu za podporo strukturnim reformam.

__________________

 

34 Uredba (EU) št. 99/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2013 o evropskem statističnem programu za obdobje 2013–2017 (UL L 39, 9.2.2013, str. 12).

 

35 Uredba (EU) št. 1296/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o Programu Evropske unije za zaposlovanje in socialne inovacije ("EaSI") in spremembi Sklepa št. 283/2010/EU o ustanovitvi Evropskega mikrofinančnega instrumenta Progress za zaposlovanje in socialno vključenost (UL L 347, 20.12.2013, str. 238).

 

36 Uredba (EU) št. 1291/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014–2020) – Obzorje 2020 in razveljavitvi Sklepa št. 1982/2006/ES (UL L 347, 20.12.2013, str. 104).

 

37 Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, UL L 347, 20.12.2013, str. 320.

 

38 Uredba (EU) št. 282/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o vzpostavitvi tretjega programa za ukrepe Unije na področju zdravja (2014–2020) in razveljavitvi Sklepa št. 1350/2007/ES (UL L 86, 21.3.2014, str. 1).

 

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 15

Člen 15

Izvajanje prenosa pooblastila

Izvajanje prenosa pooblastila

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 3(4) in 4(1) se Komisiji podeli za nedoločen čas od [Urad za publikacije: vstaviti točen datum začetka veljavnosti te uredbe].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(4), člena 4(1), člena 5a in člena 17(1),(2),(3) in (4) se Komisiji podeli za obdobje petih let od ... [Urad za publikacije: [vstaviti točen datum začetka veljavnosti te uredbe]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

3.  Prenos pooblastila iz členov 3(4) in 4(1) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

3.  Prenos pooblastila iz člena 3(4), člena 4(1), člena 5a in člena 17(1),(2),(3) in (4) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.  Pred sprejetjem delegiranega akta se Komisija posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenuje vsaka država članica v skladu z načeli iz Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 201639.

4.  Pred sprejetjem delegiranega akta se Komisija posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenuje vsaka država članica v skladu z načeli iz Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016.

5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členoma 3(4) in 4(1), začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Navedeni rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 3(4), členom 4(1), členom 5a in členom 17(1),(2),(3) in (4), začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu, ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Navedeni rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

__________________

 

39UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

 

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 17

Člen 17

Odstopanja

Odstopanja

1.  Če bi uporaba te uredbe ali izvedbenih ukrepov in delegiranih aktov, sprejetih na njeni podlagi, v nacionalnem statističnem sistemu države članice zahtevala večje prilagoditve, lahko Komisija z izvedbenimi akti dovoli odstopanje za obdobje največ treh let. Odstopanje se lahko dovoli samo, če ne bo ogrozilo primerljivosti podatkov držav članic v zvezi z glavnimi kazalniki ali oviralo izračuna zahtevanih pravočasnih in reprezentativnih evropskih agregatov.

1.  Če bi uporaba te uredbe ali izvedbenih ukrepov in delegiranih aktov, sprejetih na njeni podlagi, v nacionalnem statističnem sistemu države članice zahtevala večje prilagoditve, je Komisija pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 15 za dopolnitev te uredbe o dovolitvi odstopanja za obdobje največ štirih let. Odstopanje se dovoli samo, če ni bila dodeljena odobritev iz odstavka 3 in če ne bo ogrozilo primerljivosti podatkov držav članic v zvezi z glavnimi kazalniki ali oviralo izračuna zahtevanih pravočasnih in reprezentativnih evropskih agregatov.

2.  Kadar je odstopanje še vedno upravičeno ob izteku obdobja, za katerega je bilo odobreno, lahko Komisija z izvedbenimi akti dovoli naslednje odstopanje za obdobje največ treh let.

2.  Kadar odstopanje ob izteku obdobja, za katerega je bilo odobreno, še vedno upravičujejo zadostni dokazi, se Komisija pooblasti za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 15 za dopolnitev te uredbe o dovolitvi naknadnega odstopanja za obdobje največ enega leta.

3.  Kadar je edini način, na katerega država članica lahko zagotovi zahtevane podatkovne nize, z uporabo metod, ki niso določene v tej uredbi ali v izvedbenih ukrepih in delegiranih aktih, sprejetih na njeni podlagi, lahko Komisija z izvedbenimi akti izjemoma dovoli uporabo takšnih metod za največ pet let.

3.  Kadar je edini način, na katerega država članica lahko zagotovi zahtevane podatkovne nize, z uporabo metod, ki niso določene v tej uredbi ali v izvedbenih ukrepih in delegiranih aktih, sprejetih na njeni podlagi, in če ni bilo odobreno odstopanje iz odstavka 1, lahko Komisija z delegiranimi akti za dopolnitev te uredbe v skladu s členom 15 izjemoma dovoli uporabo takšnih metod za največ pet let.

4.  Kadar je dovoljenje še vedno upravičeno ob izteku obdobja, za katerega je bilo podeljeno, lahko Komisija z izvedbenimi akti izda naslednje dovoljenje za obdobje največ pet let.

4.  Kadar odstopanje ob izteku obdobja, za katerega je bilo odobreno, še vedno upravičujejo zadostni dokazi, Komisija lahko sprejme delegirane akte v skladu s členom 15 za dopolnitev te uredbe, s katerimi dovoli naknadno odstopanje za obdobje največ dveh let.

5.  Država članica za namene odstavkov od 1 do 4 Komisiji predloži ustrezno utemeljeno zahtevo v treh mesecih od datuma začetka veljavnosti zadevnega akta ali šest mesecev pred koncem obdobja, za katero je bilo izdano trenutno odstopanje ali dovoljenje. Ko zaprosi za dovoljenje iz odstavkov 3 in 4, zadevna država članica podrobno opiše uporabljene metode in dokaže, da vodijo do primerljivih rezultatov.

5.  Država članica za namene odstavkov od 1 do 4 Komisiji predloži ustrezno utemeljeno zahtevo v treh mesecih od datuma začetka veljavnosti zadevnega akta ali šest mesecev pred koncem obdobja, za katero je bilo izdano trenutno odstopanje ali dovoljenje. Ko zaprosi za dovoljenje iz odstavkov 3 in 4, zadevna država članica podrobno opiše uporabljene metode in dokaže, da vodijo do primerljivih rezultatov.

6.  Komisija v skladu s postopkom pregleda iz člena 16(2) sprejme navedene izvedbene akte.

 

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 17a

 

Spremembe Uredbe (ES) št. 808/2004

 

Uredba (EU) št. 808/2004 se spremeni:

 

(1)  člen 4 se nadomesti z naslednjim:

 

„Člen 4

 

Moduli

 

Moduli v tej uredbi zajemajo področje podjetij in informacijske družbe, kot je opredeljeno v Prilogi I.“

 

(2)  Priloga II se črta.

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 17 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 17b

 

Spremembe Uredbe (ES) št. 1338/2008

 

Uredba (ES) št. 1338/2008 se spremeni:

 

(1)  Člen 2 se nadomesti z naslednjim:

 

„ Člen 2

 

Področje uporabe

 

Države članice predložijo Komisiji (Eurostatu) statistične podatke o naslednjih področjih:

 

(a)  zdravstveno varstvo, kakor je opredeljeno v Prilogi II;

 

(b)  vzroki smrti, kakor so opredeljeni v Prilogi III;

 

(c)  nesreče pri delu, kakor so opredeljene v Prilogi IV;

 

(d)  poklicne bolezni in druge z delom povezane zdravstvene težave in bolezni, kakor so opredeljene v Prilogi V.“

 

(2)  Priloga I se črta.

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 17 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 17c

 

Spremembe Uredbe (ES) št. 452/2008

 

Uredba (ES) št. 452/2008 se spremeni:

 

(1)  Člen 3 se nadomesti z naslednjim:

 

„Člen 3

 

Področja

 

Ta uredba se uporablja za pripravo statističnih podatkov na dveh področjih:

 

(a)  področje 1 zajema statistične podatke o sistemih izobraževanja in usposabljanja;

 

(b)  področje 2 zajema druge statistične podatke o izobraževanju, kot so statistični podatki o človeškem kapitalu, socialnih in gospodarskih koristih izobraževanja, ki niso zajeti v področju 1 in Uredbi (EU) št. ... [Uredba o ustanovitvi skupnega okvira za evropsko statistiko, 2016/0264(COD)];

 

Priprava statističnih podatkov na teh področjih se izvaja v skladu s Prilogo.“;

 

(2)  V Prilogi se področje z naslovom „Področje 2: Sodelovanje odraslih pri vseživljenjskem učenju“ črta.

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Priloga I – področje „Za vsa področja“

Vsebina

Podrobne vsebine

Tehnične postavke

Informacije za zbiranje podatkov

 

Identifikacija

 

Uteži

 

Značilnosti anketiranja

 

Lokalizacija

Značilnosti osebe in gospodinjstva

Demografija

 

Državljanstvo in migrantsko ozadje

 

Sestava gospodinjstva

Udeležba na trgu dela

Status glavne aktivnosti (po lastnih podatkih)

 

Osnovne značilnosti delovnega mesta

Izobrazba in izobrazbeno ozadje

Izobrazba

Predlog spremembe

Vsebina

Podrobne vsebine

Tehnične postavke

Informacije za zbiranje podatkov

 

Identifikacija

 

Uteži

 

Značilnosti anketiranja

 

Lokalizacija

Glavne značilnosti osebe in gospodinjstva

Demografski razvoj

 

Državljanstvo in migrantsko ozadje

 

Sestava gospodinjstva

Invalidnost

Invalidnost

Udeležba na trgu dela

Status glavne aktivnosti (po lastnih podatkih)

 

Osnovne značilnosti delovnega mesta

Izobrazba, neprekinjenost izobraževanja in izobrazbeno ozadje,

Izobrazba

 

Neprekinjenost izobraževanja

Osnovne značilnosti prihodkov v gospodinjstvu

Skupni dohodki v gospodinjstvu

Priloga I je razdeljena na ločene priloge, ki ustrezajo področjem.

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Priloga I a (novo) – področje „Delovna sila“

Vsebina

Podrobne vsebine

Značilnosti osebe in gospodinjstva

Sestava gospodinjstva – podrobnosti

 

Trajanje bivanja v državi

Udeležba na trgu dela

Zaposlitveni status

 

Trajanje pogodbe

 

Trajanje pogodbe – dodatne informacije

 

Polni ali krajši delovni čas – razlogi

 

Odvisna samozaposlitev

 

Nadzorne pristojnosti

 

Velikost obrata

 

Delovno mesto

 

Delo na domu

 

Iskanje dela

 

Pripravljenost za delo

 

Razpoložljivost

 

Dopolnilno delo

 

Iskanje druge zaposlitve

 

Uskladitev poklicnega in družinskega življenja

 

Mladi na trgu dela

 

Položaj migrantov in njihovih neposrednih potomcev na trgu dela

 

Upokojevanje

 

Potrebe po oskrbi

Trajanje zaposlitve in predhodne delovne izkušnje

Začetek zaposlitve

 

Kako je bila zaposlitev najdena

 

Predhodne delovne izkušnje

Delovni pogoji, med drugim delovni čas in ureditev delovnega časa

Delovni čas

 

Ureditev delovnega časa

 

Organizacija dela in ureditev delovnega časa

Izobrazba in izobrazbeno ozadje

Izobrazba – podrobnosti

Udeležba v izobraževanju in usposabljanju

Udeležba v formalnem in neformalnem izobraževanju in usposabljanju (4 tedne)

 

Udeležba v formalnem in neformalnem izobraževanju in usposabljanju (12 tednov)

Zdravje: status in invalidnost, varstvo in determinante

Nezgode pri delu in druge z delom povezane zdravstvene težave

 

Evropski osnovni zdravstveni modul

Dohodek, potrošnja in premoženje, vključno z dolgovi

Dohodek iz dela

Predlog spremembe

Vsebina

Podrobne vsebine

Dodatne značilnosti osebe in gospodinjstva,

Sestava gospodinjstva – dodatne posebne podrobnosti

 

Trajanje bivanja v državi

Udeležba na trgu dela

Zaposlitveni status

 

Trajanje pogodbe

 

Trajanje pogodbe – dodatne informacije

 

Polni ali krajši delovni čas – razlogi

 

Odvisna samozaposlitev

 

Nadzorne pristojnosti

 

Velikost obrata

 

Delovno mesto

 

Delo na domu

 

Iskanje zaposlitve

 

Pripravljenost za delo

 

Razpoložljivost

 

Dopolnilno delo ali več zaposlitev

 

Iskanje druge zaposlitve

 

Podzaposlenost

 

Uskladitev poklicnega in družinskega življenja

 

Mladi na trgu dela

 

Invalidi na trgu dela

 

Položaj migrantov in njihovih neposrednih potomcev na trgu dela

 

Upokojevanje

 

Potrebe po oskrbi in obveznosti

trajanje zaposlitve, delovni življenjepis in predhodne delovne izkušnje

Začetek zaposlitve

 

Kako je bila zaposlitev najdena

 

Konec zaposlitve

 

Neprekinjenost poklicne poti in prekinitve

 

Predhodne delovne izkušnje

Delovni pogoji, med drugim delovni čas in ureditev delovnega časa

Delovni čas

 

Ureditev delovnega časa

 

Organizacija dela in ureditev delovnega časa

Izobrazba in izobrazbeno ozadje

Izobrazba – podrobnosti

Udeležba v izobraževanju in usposabljanju

Udeležba v formalnem in neformalnem izobraževanju in usposabljanju (4 tedne)

 

Udeležba v formalnem in neformalnem izobraževanju in usposabljanju (12 tednov)

Zdravstveno stanje, invalidnost, dostopnost, razpoložljivost in uporaba zdravstvenega varstva ter zdravstvene determinante

Nezgode pri delu in druge z delom povezane zdravstvene težave

 

Evropski osnovni zdravstveni modul

Dohodek, potrošnja in premoženje, vključno z dolgovi

Dohodek iz dela

 

Dohodek iz nadomestil

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Priloga I b (novo) – področje „Dohodek in življenjski pogoji“

Vsebina

Podrobne vsebine

Značilnosti osebe in gospodinjstva

Sestava gospodinjstva – podrobnosti

 

Trajanje bivanja v državi

Udeležba v izobraževanju in usposabljanju

Udeležba v dejavnostih formalnega izobraževanja (trenutno)

Izobrazba in izobrazbeno ozadje

Izobrazba – podrobnosti

Udeležba na trgu dela

Značilnosti delovnega mesta

 

Trajanje pogodbe

 

Zaposlitveni status

 

Podroben položaj na trgu dela

 

Nadzorne pristojnosti

Trajanje zaposlitve in predhodne delovne izkušnje

Predhodne delovne izkušnje

Delovni pogoji, med drugim delovni čas in ureditev delovnega časa

Časovna razporeditev dejavnosti

 

Delovni čas

Zdravje: status in invalidnost, varstvo in determinante

Evropski osnovni zdravstveni modul

 

Zdravstveni status in invalidnost

 

Zdravje otrok

 

Dostop do zdravstvenega varstva

 

Zdravstveno varstvo

 

Dostop do zdravstvenega varstva (otroci)

 

Determinante zdravja

Kakovost življenja, med drugim družbeno in kulturno udejstvovanje ter dobro počutje

Kakovost življenja

 

Družbeno in kulturno udejstvovanje

 

Dobro počutje

Življenjski pogoji, med drugim materialna prikrajšanost, stanovanje, življenjsko okolje, dostop do storitev

Materialna prikrajšanost

 

Prikrajšanost otrok

 

Glavne značilnosti stanovanja

 

Podrobnosti stanovanjskih razmer, vključno s prikrajšanostjo

 

Stanovanjski stroški, vključno s pripisano najemnino

 

Življenjsko okolje

 

Uporaba storitev, vključno s storitvami oskrbe

 

Cenovna dostopnost

 

Neizpolnjene potrebe in razlogi

 

Otroško varstvo

Dohodek, potrošnja in premoženje, vključno z dolgovi

Dohodek iz dela

 

Dohodek iz nadomestil

 

Dohodek iz pokojnin

 

Drugi dohodki

 

Davki in prispevki

 

Dohodki skupaj

 

Prezadolženost

 

Zaostala plačila

 

Premoženje

 

Glavni sestavni deli potrošnje

 

Medgeneracijski prenos prikrajšanosti

Predlog spremembe

Vsebina

Podrobne vsebine

Dodatne značilnosti osebe in gospodinjstva,

Sestava gospodinjstva – dodatne posebne podrobnosti

 

Gospodinjstva z več dolgotrajno brezposelnimi generacijami

 

Trajanje bivanja v državi

Udeležba v izobraževanju in usposabljanju

Udeležba v dejavnostih formalnega izobraževanja (trenutno)

Izobrazba in izobrazbeno ozadje

Izobrazba – podrobnosti

Udeležba na trgu dela

Značilnosti delovnega mesta

 

Trajanje pogodbe

 

Zaposlitveni status

 

Podroben položaj na trgu dela

 

Nadzorne pristojnosti

Trajanje zaposlitve, delovni življenjepis in predhodne delovne izkušnje,

Predhodne delovne izkušnje

Delovni pogoji, med drugim delovni čas in ureditev delovnega časa

Časovna razporeditev dejavnosti

 

Delovni čas

Zdravstveno stanje in invalidnost, dostopnost, razpoložljivost in uporaba zdravstvenega varstva ter determinante zdravja

Evropski osnovni zdravstveni modul

 

Zdravstveni status in invalidnost

 

Zdravje otrok

 

Dostop do zdravstvenega varstva

 

Zdravstveno varstvo

 

Dostop do zdravstvenega varstva (otroci)

 

Determinante zdravja

Kakovost življenja, med drugim družbeno, državljansko, gospodarsko in kulturno udejstvovanje, vključenost ter dobro počutje

Kakovost življenja

 

Družbeno in kulturno udejstvovanje

 

Dobro počutje

 

Zmožnost invalidov za samostojno življenje

Življenjski pogoji, med drugim materialna prikrajšanost, stanovanje, življenjsko okolje, zdravje in izobraževanje, neizpolnjene potrebe in ocena lastnih potreb, dostop do storitev

Materialna prikrajšanost

 

Prikrajšanost otrok

 

Glavne značilnosti stanovanja

 

Podrobnosti stanovanjskih razmer, vključno s prikrajšanostjo

 

Stanovanjski stroški, vključno s pripisano najemnino

 

Stanovanjski stroški, vključno z znižanimi stroški komunalnih storitev

 

Razumna prilagoditev, zagotovljena invalidom

 

Življenjsko okolje

 

Stanovanjske težave (vključno s težavami z najemom stanovanja)

 

Uporaba storitev, vključno s storitvami oskrbe

 

Cenovna dostopnost

 

Neizpolnjene potrebe in razlogi

 

Ocena lastnih potreb

 

Otroško varstvo

 

Oskrba

Dohodek, potrošnja in premoženje, vključno z dolgovi

Dohodek iz dela

 

Dohodek iz nadomestil

 

Dohodek iz pokojnin

 

Drugi dohodki

 

Davki in prispevki, vključno z davčnimi olajšavami za družine z otroki

 

Dohodki skupaj – dodatne podrobnosti (gospodinjstvo in respondent)

 

Prezadolženost, vključno z razlogi

 

Zaostala plačila

 

Premoženje (vključno z vsem imetjem)

 

 

 

Glavni sestavni deli potrošnje

 

Medgeneracijski prenos prikrajšanosti

 

Medgeneracijski prenos prednosti

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Priloga I c (novo) – področje „Zdravje“

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Vsebina

Podrobne vsebine

Zdravje: status in invalidnost, varstvo in determinante

Evropski osnovni zdravstveni modul

 

Bolezni in kronična obolenja

 

Nezgode in poškodbe

 

Bolečine

 

Duševno zdravje

 

Funkcionalna oviranost

 

Težave pri osebni negi

 

Težave pri gospodinjskih dejavnostih

 

Začasna omejitev dejavnosti (zaradi zdravstvenih težav)

 

Ovire pri udeležbi na določenih življenjskih področjih

 

Uporaba zdravstvenega varstva in dolgotrajne oskrbe

 

Jemanje zdravil

 

Preventivno zdravstveno varstvo

 

Dostop do zdravstvenega varstva

 

Višina in teža

 

Telesna dejavnost

 

Prehranjevalne navade

 

Kajenje

 

Uživanje alkohola

 

Socialni in okoljski dejavniki

Dohodek, potrošnja in premoženje, vključno z dolgovi

Dohodki skupaj

Predlog spremembe

Vsebina

Podrobne vsebine

Zdravje: status in invalidnost, dostopnost, razpoložljivost in uporaba zdravstvenega varstva ter determinante zdravja

Evropski osnovni zdravstveni modul

 

Bolezni in kronična obolenja

 

Nezgode in poškodbe

 

Bolečine

 

Duševno zdravje

 

Odvisnost

 

Funkcionalna oviranost

 

Invalidnost – dodatne posebne podrobnosti

 

Težave pri osebni negi

 

Težave pri gospodinjskih dejavnostih

 

Invalidi: Samostojno življenje

 

Začasna omejitev dejavnosti (zaradi zdravstvenih težav)

 

Ovire pri udeležbi na določenih življenjskih področjih

 

Uporaba zdravstvenega varstva in dolgotrajne oskrbe

 

Jemanje zdravil

 

Preventivno zdravstveno varstvo

 

Dostop do zdravstvenega varstva

 

Višina in teža

 

Telesna dejavnost

 

Prehranjevalne navade

 

Kajenje

 

Uživanje alkohola

 

Socialni in okoljski dejavniki

 

 

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Priloga I d (novo) – področje „Izobraževanje in usposabljanje“

Vsebina

Podrobne vsebine

Značilnosti osebe in gospodinjstva

Trajanje bivanja v državi

trajanje zaposlitve, delovni življenjepis in predhodne delovne izkušnje,

Začetek zaposlitve

Udeležba na trgu dela

Velikost obrata

Izobrazba in izobrazbeno ozadje

Izobrazba – podrobnosti

 

Izobrazba

 

Znanja in spretnosti na podlagi samoocene

Udeležba v izobraževanju in usposabljanju

Dostop do informacij o možnostih učenja in svetovanje (12 mesecev)

 

Udeležba v dejavnostih formalnega izobraževanja (12 mesecev)

 

Zadnja dejavnost formalnega izobraževanja – podrobnosti (12 mesecev)

 

Uporaba IKT v zadnjem formalnem izobraževanju (12 mesecev)

 

Razlogi za sodelovanje v zadnjem formalnem izobraževanju (12 mesecev)

 

Plačilo in čas zadnjega formalnega izobraževanja (12 mesecev)

 

Izidi in uporaba znanj in spretnosti iz zadnjega formalnega izobraževanja (12 mesecev)

 

Udeležba v dejavnostih neformalnega izobraževanja (12 mesecev)

 

Dejavnosti neformalnega izobraževanja – podrobnosti (12 mesecev)

 

Uporaba IKT pri dejavnostih neformalnega izobraževanja (12 mesecev)

 

Razlogi za sodelovanje v dejavnostih neformalnega izobraževanja (12 mesecev)

 

Plačilo in čas dejavnosti neformalnega izobraževanja (12 mesecev)

 

Izidi in uporaba znanj in spretnosti iz dejavnosti neformalnega izobraževanja (12 mesecev)

 

Ovire pri udeležbi v izobraževanju in usposabljanju (12 mesecev)

 

Priložnostno učenje

Dohodek, potrošnja in premoženje, vključno z dolgovi

Dohodki skupaj

Predlog spremembe

Vsebina

Podrobne vsebine

Dodatne značilnosti osebe in gospodinjstva

Trajanje bivanja v državi

Trajanje zaposlitve, delovni življenjepis in predhodne delovne izkušnje,

Začetek zaposlitve

Udeležba na trgu dela

Velikost obrata

Izobrazba in izobrazbeno ozadje

Izobrazba – podrobnosti

 

Izobrazba

 

Znanja in spretnosti na podlagi samoocene

Udeležba v izobraževanju in usposabljanju

Dostop do informacij o možnostih učenja in svetovanje, tudi za invalide (12 mesecev)

 

Udeležba v dejavnostih formalnega izobraževanja (12 mesecev)

 

Zadnja dejavnost formalnega izobraževanja – podrobnosti (12 mesecev)

 

Uporaba IKT v zadnjem formalnem izobraževanju (12 mesecev)

 

Razlogi za sodelovanje v zadnjem formalnem izobraževanju (12 mesecev)

 

Plačilo in čas zadnjega formalnega izobraževanja (12 mesecev)

 

Izidi in uporaba znanj in spretnosti iz zadnjega formalnega izobraževanja (12 mesecev)

 

Udeležba v dejavnostih neformalnega izobraževanja (12 mesecev)

 

Dejavnosti neformalnega izobraževanja – podrobnosti (12 mesecev)

 

Uporaba IKT pri dejavnostih neformalnega izobraževanja (12 mesecev)

 

Razlogi za sodelovanje v dejavnostih neformalnega izobraževanja (12 mesecev)

 

Plačilo in čas dejavnosti neformalnega izobraževanja (12 mesecev)

 

Izidi in uporaba znanj in spretnosti iz dejavnosti neformalnega izobraževanja (12 mesecev)

 

Ovire pri udeležbi v izobraževanju in usposabljanju (12 mesecev)

 

Priložnostno učenje

 

Udeležba invalidov v izobraževanju in poklicnem usposabljanju

Dohodek, potrošnja in premoženje, vključno z dolgovi

Skupna vrednost premoženja brez dohodkov

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Priloga I e (novo) – področje „Uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij“

Vsebina

Podrobne vsebine

Udeležba v informacijski družbi

Dostop do informacijskih in komunikacijskih tehnologij

 

Uporaba in pogostost uporabe IKT

 

Ovire in težave pri uporabi

 

Učinek uporabe

 

Varnost, zasebnost, zaupanje

 

Povezava z internetom od koder koli

 

Digitalna znanja in spretnosti

 

Spletne dejavnosti

 

e-trgovanje

 

Interakcija z javnimi organi

Dohodek, potrošnja in premoženje, vključno z dolgovi

Dohodki skupaj

Predlog spremembe

Vsebina

Podrobne vsebine

Udeležba v informacijski družbi

Dostop do informacijskih in komunikacijskih tehnologij

 

Uporaba in pogostost uporabe IKT

 

Ovire in težave pri uporabi

 

Učinek uporabe

 

Varnost, zasebnost, zaupanje

 

Povezava z internetom od koder koli

 

Digitalna znanja in spretnosti

 

Spletne dejavnosti

 

e-trgovanje

 

Interakcija z javnimi organi

Dohodek, potrošnja in premoženje, vključno z dolgovi

Skupna vrednost premoženja brez dohodkov

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Priloga I f (novo) – področje „Poraba časa“

Vsebina

Podrobne vsebine

Značilnosti osebe in gospodinjstva

Sestava gospodinjstva – podrobnosti

Udeležba v izobraževanju in usposabljanju

Udeležba v dejavnostih formalnega izobraževanja (trenutno)

Zdravje: status in invalidnost, varstvo in determinante

Evropski osnovni zdravstveni modul

Življenjski pogoji, med drugim materialna prikrajšanost, stanovanje, življenjsko okolje, dostop do storitev

Posest trajnega blaga

 

Otroško varstvo

 

Oskrba bolnih in starejših

Delovni pogoji, med drugim delovni čas in ureditev delovnega časa

Delovni čas

 

Ureditev delovnega časa

Dohodek, potrošnja in premoženje, vključno z dolgovi

Proizvodnja za lastno porabo in prodajo, odškodnine

 

Dohodek iz dela

 

Dohodki skupaj

Dodelitev časa

Poraba časa, vrste dejavnosti

 

Vzporedne dejavnosti

 

Kraj dejavnosti

 

Prisotnost drugih med dejavnostjo

 

Ocena dejavnosti

Predlog spremembe

Vsebina

Podrobne vsebine

Dodatne značilnosti osebe in gospodinjstva,

Sestava gospodinjstva – podrobnosti

Udeležba v izobraževanju in usposabljanju

Udeležba v dejavnostih formalnega izobraževanja (trenutno)

Zdravstveno stanje in invalidnost, dostopnost, razpoložljivost in uporaba zdravstvenega varstva ter determinante zdravja

Evropski osnovni zdravstveni modul

Življenjski pogoji, med drugim materialna prikrajšanost, stanovanje, življenjsko okolje, zdravje in izobraževanje, neizpolnjene potrebe in ocena lastnih potreb ter dostop do storitev

Posest trajnega blaga

 

Otroško varstvo

 

Oskrba bolnih in starejših

Delovni pogoji, med drugim delovni čas in ureditev delovnega časa

Delovni čas

 

Ureditev delovnega časa

 

 

Dohodek, potrošnja in premoženje, vključno z dolgovi

Proizvodnja za lastno porabo in prodajo, odškodnine

 

Dohodek iz dela

 

črtano

Dodelitev časa

Poraba časa, vrste dejavnosti

 

Vzporedne dejavnosti

 

Kraj dejavnosti

 

Prisotnost drugih med dejavnostjo

 

Ocena dejavnosti

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Priloga I g (novo) – področje „Potrošnja“

Vsebina

Podrobne vsebine

Značilnosti osebe in gospodinjstva

Sestava gospodinjstva – podrobnosti

Življenjski pogoji, med drugim materialna prikrajšanost, stanovanje, življenjsko okolje, dostop do storitev

Glavne značilnosti stanovanja

Udeležba v izobraževanju in usposabljanju

Udeležba v dejavnostih formalnega izobraževanja (trenutno)

Udeležba na trgu dela

Trajanje pogodbe

Dohodek, potrošnja in premoženje, vključno z dolgovi

Dohodki skupaj

 

Davki in prispevki

 

Dohodek v naravi iz neplačanih dejavnosti

 

Pripisana najemnina

 

Glavni vir dohodka

 

Premoženje

 

Dolgovi

 

Zaostala plačila

 

Potrošnja po COICOP

 

Izdatki za potrošnjo v tujini po COICOP

 

Lastna poraba

Predlog spremembe

Vsebina

Podrobne vsebine

Dodatne značilnosti osebe in gospodinjstva,

Sestava gospodinjstva – dodatne posebne podrobnosti

Življenjski pogoji, med drugim materialna prikrajšanost, stanovanje, življenjsko okolje, zdravje in izobraževanje, neizpolnjene potrebe in ocena lastnih potreb ter dostop do storitev

Glavne značilnosti stanovanja

Udeležba v izobraževanju in usposabljanju

Udeležba v dejavnostih formalnega izobraževanja (trenutno)

Udeležba na trgu dela

Trajanje pogodbe

Dohodek, potrošnja in premoženje, vključno z dolgovi

Dohodki skupaj – dodatne podrobnosti (gospodinjstvo in respondent)

 

Dohodek iz dela

 

Davki in prispevki

 

Dohodek v naravi iz neplačanih dejavnosti

 

Pripisana najemnina

 

Stanovanjski stroški, vključno z znižanimi stroški komunalnih storitev

 

Glavni vir dohodka

 

Skupna vrednost premoženja brez dohodkov

 

Premoženje

 

Dolgovi

 

Zaostala plačila

 

Potrošnja po COICOP

 

Izdatki za potrošnjo v tujini po COICOP

 

Lastna poraba


OBRAZLOŽITEV

Zanesljivi in kakovostni statistični podatki so temelj za dobro oblikovanje politik. Pri oblikovanju politik potrebujemo utemeljene informacije o razmerah na trgu dela, življenjskih pogojih in dohodku evropskih državljanov, njihovem zdravju, izobraževanju in usposabljanju, njihovih potrošniških navadah, porabi časa in uporabi tehnologije, da lahko pripravimo ustrezne politike na podlagi dokazov. Ta statistični okvir, ki združuje sedem anket o gospodinjstvih, je pomemben korak v tej smeri in bo omogočil nadaljnji kakovostni razvoj socialne statistike. Zato je treba skupaj oblikovati zakonodajo, ki je ustrezna, izvedljiva v praksi, zagotavlja visokokakovostne, pravočasne, primerljive in zanesljive podatke ter jo je skozi čas mogoče prilagoditi spreminjajočim se potrebam.

V osnutku poročila Parlamenta smo okrepili elemente in razvili dodatne predloge, da bi poudarili cilje, ki sledijo v nadaljevanju. Evropska statistika bi morala zbirati zanesljive in primerljive kakovostne podatke, prilagojene potrebam uporabnikov, tako oblikovalcev politik in raziskovalcev kot tudi vseh drugih deležnikov. Poleg tega bi se morala učinkovito odzivati na socialne izzive, s katerimi se sooča Unija, da bi lahko zagotovila podporo za utemeljene politične ukrepe.

Obravnavati je treba vprašanje obsega v zvezi z zanesljivostjo podatkov. Ankete o gospodinjstvih pokrivajo osebe, ki živijo v zasebnih gospodinjstvih, ne zajamejo pa oseb, ki živijo v institucijah, ter brezdomcev, kar je zelo zaskrbljujoče, zlasti v primeru podatkov na področju zdravja. Nacionalni statistični uradi bi morali poročati, kolikšen je obseg trenutne nepokritosti. Dolgoročno bi morali vsi akterji razviti alternativne načine za zajemanje državljanov, ki ne živijo v zasebnih gospodinjstvih. Anketa o dohodkih in življenjskih pogojih na podlagi vprašanj glede preteklosti zagotavlja neprecenljive informacije o brezdomstvu, kar je treba še naprej razvijati s proučevanjem tako imenovanih stanovanjskih težav.

Zaradi primerljivosti in dobre kakovosti bi morala biti raven združevanja statističnih podatkov podobnega obsega. Primerjava Luksemburga z Nemčijo je lahko pomanjkljiva s statističnega vidika, medtem ko bi primerjava mestnih regij s podeželskimi zagotovila bistvene dodatne informacije. Dobro bi bilo, da bi ta okvir omogočil začetek združevanja podatkov na ravni NUTS 2. V NUTS 2 so opredeljene teritorialne enote za statistiko, ki so primerljive po velikosti. Boljša primerljivost je med glavnimi cilje te reforme, zato smo predlagali, da si države članice in Eurostat prizadevajo za dolgoročno obravnavo tega vprašanja.

Ankete v tem zakonodajnem okviru zagotavljajo nadvse pomembne podatke o dohodku in potrošnji, ki so ključnega pomena za pridobitev jasne slike glede blaginje gospodinjstev, pa tudi za ocenjevanje pravilnega delovanja trgov. Zbirke podatkov in analize bodo morale biti bolj osredotočene na zapletene kazalnike, kot je referenčni proračun.

Močno podpiramo regulacijo na ustrezni ravni. Evropski parlament bi moral zagotoviti uspeh uredbe v smislu izvršljivosti in kakovosti (npr. vsebina in obseg anket ter odstopanja), zato bi bilo treba te elemente določiti bodisi v glavnem zakonodajnem aktu bodisi v delegiranih aktih. V izvedbenih aktih bi bilo treba urejati zgolj povsem tehnična vprašanja.

Finančne posledice se izravnajo s potencialom za bolje usmerjeno in kakovostno oblikovanje politik, ki ga omogoča, ter s prilagoditvijo metod v zgodnji fazi in boljšo uporabo novih tehnoloških dosežkov. Varčevanje pri pripravi statističnih podatkov in statističnih analiz bi neposredno vodilo v družbo, v kateri oblikovalci politik in oblikovalci mnenj v družbi svojih navedb ne bi mogli več zagovarjati na podlagi dobro utemeljenega znanja, temveč na podlagi prepričanj, strahov in izmišljenih dejstev. Nenehno je treba razvijati primerljivost, pravočasnost, natančnost in obseg našega zbiranja podatkov. Pozdravljamo in poudarjamo, da lahko Komisija zagotovi nepovratna sredstva za nacionalne statistične urade, zlasti za izgradnjo zmogljivosti. Priporočamo oblikovanje prilagodljivega okvira, ki bo v dovolj veliki meri upošteval nove potrebe in razvoj, zato bi bilo treba pripraviti pilotne študije za obravnavo novih izzivov.

Statistika je med najboljšimi orodji, ki jih imamo na voljo za razumevanje trenutnega stanja naše družbe in gospodarstva, to znanje pa je največja prednost, ki jo lahko imajo na voljo oblikovalci politik.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Ustanovitev skupnega okvira za evropsko statistiko glede oseb in gospodinjstev na podlagi podatkov na individualni ravni, zbranih z vzorci

Referenčni dokumenti

COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD)

Datum predložitve EP

24.8.2016

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

12.9.2016

ECON

12.9.2016

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

BUDG

31.8.2016

ECON

15.9.2016

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Tamás Meszerics

18.10.2016

 

 

 

Obravnava v odboru

25.1.2017

28.2.2017

12.4.2017

 

Datum sprejetja

21.6.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

41

4

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Labros Fundulis (Lampros Fountoulis), Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Dominique Martin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Alex Mayer, Tamás Meszerics, Michaela Šojdrová

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Xabier Benito Ziluaga, Morten Messerschmidt, Monika Smolková, Milan Zver

Datum predložitve

29.6.2017


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

41

+

ALDE

ENF

EPP

Green/EFA

GUE/NGL

S&D

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort

Dominique Martin

Georges Bach, Heinz K. Becker, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Milan Zver

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Terry Reintke

Xabier Benito Ziluaga, Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Alex Mayer, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Monika Smolková, Marita Ulvskog

4

-

ECR

Czesław Hoc, Morten Messerschmidt, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

2

0

ENF

NI

Mara Bizzotto

Labros Fundulis (Labros Fundulis)

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo