Процедура : 2017/2079(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0248/2017

Внесени текстове :

A8-0248/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 04/07/2017 - 6.3

Приети текстове :

P8_TA(2017)0277

ДОКЛАД     
PDF 689kWORD 69k
29.6.2017
PE 606.014v02-00 A8-0248/2017

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление EGF/2017/001 ES/Castilla y León – добив на суровини

(COM(2017)0266 – C8‑0174/2017 – 2017/2079(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик: Моника Вана

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление EGF/2017/001 ES/Castilla y León – добив на суровини(COM(2017)0266 – C8

‑0174/2017 – 2017/2079(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2017)0266 – C8‑0174/2017),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) („Регламент за ЕФПГ“),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(2), и по-специално член 12 от него,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) („МИС от 2 декември 2013 г.“), и по-специално точка 13 от него,

–  като взе предвид тристранната процедура съгласно точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

–  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

–  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0248/2017),

А.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия или от последиците на световната финансова и икономическа криза, и с цел подпомагане на тяхната реинтеграция на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин в съответствие със съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

В.  като има предвид, че приемането на Регламента за ЕФПГ отразява постигнатото между Парламента и Съвета споразумение за повторно въвеждане на критерия за мобилизиране на ЕФПГ във връзка с кризата, за увеличаване на финансовото участие на Съюза до 60% от общия размер на очакваните разходи за предложените мерки и за повишаване на ефективността при обработката от страна на Комисията на заявления за мобилизиране на ЕФПГ, както и от страна на Парламента и Съвета чрез съкращаване на времето за оценка и одобрение, за разширяване на обхвата на допустимите действия и бенефициенти чрез включване на самостоятелно заетите лица и младите хора и за финансиране на стимули за създаване на собствен бизнес;

Г.  като има предвид, че Испания подаде заявление EGF/2017/001 ES/Castilla y León за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ във връзка с извършени съкращения в икономическия отрасъл от разделение 5 по Статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност (NACE) Rev. 2 („Добив на каменни и лигнитни въглища“) в региона на ниво 2 по NUTS Castilla y León (ES41) в Испания, и като има предвид, че в тези мерки се очаква да участват 339 съкратени работници, както и 125 млади хора, които не работят и не са ангажирани в никаква форма на образование или обучение (NEET); като има предвид, че работниците са съкратени от Hullera Vasco Leonesa SA, Centro de Investigación y Desarrollo SA, Hijos de Baldomero García SA, Minas del Bierzo Alto SL и Unión Minera del Norte SA;

Д.  като има предвид, че заявлението е подадено в съответствие с критериите за намеса, посочени в член 4, параграф 2 от Регламента за ЕФПГ, чрез дерогация от критериите за допустимост по член 4, параграф 1, буква б), съгласно които е необходимо да са били съкратени най-малко 500 работници за референтен период от девет месеца в предприятия, извършващи дейност в един и същ икономически сектор на ниво разделение по NACE Rev. 2 и разположени в един или два съседни региона на ниво 2 по NUTS;

1.  изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в член 4, параграф 2 от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че следователно Испания има право на финансово подпомагане в размер на 1 002 264 EUR съгласно този регламент, съставляващо 60% от общата сума в размер на 1 670 440 EUR;

2.  отбелязва, че испанските органи са подали заявление за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ на 20 януари 2017 г. и че оценката му е била приключена от Комисията на 2 юни 2017 г. и предадена на Парламента на същата дата;

3.  припомня резкия спад в производството на въглища в Съюза и в цената на въглищата на международните пазари през последните десет години, което доведе до увеличаване на обема на вноса на въглища от трети държави в ЕС и до принудителното закриване на много въгледобивни мини в Съюза поради нерентабилност; отбелязва, че тези тенденции са били особено силно изразени в Испания и са довели до реорганизация и преобразуване на сектора на въгледобива; подчертава, че заетостта в региона Кастилия и Леон е сериозно засегната от въздействието на кризата в минния сектор и посочва, че само в Кастилия и Леон през периода 2010 – 2016 г. е трябвало да бъдат закрити десет въгледобивни предприятия;

4.  отбелязва, че Испания е поискала дерогация от член 4, параграф 1, буква б) на основание на това, че територията, засегната от съкращенията, се състои от множество малки, изолирани селища в отдалечени, слабо населени долини в Кантабрийските планини, които в по-голямата си част са силно зависими от добива на въглища и имат проблеми с инфраструктурната свързаност, и поради това може да се счита за малък пазар на труда съгласно член 4, параграф 2;

5.  изтъква по-специално много ниската гъстота на населението, проблемите, свързани с планинския терен, и сложното положение със заетостта в северната част на провинциите Леон и Паленсия; изразява загриженост във връзка с рязкото намаляване на населението, което е пропорционално най-голямо сред младите хора под 25 години;

6.  отбелязва, че целевата група на финансовото участие включва 339 съкратени работници, от които 97% са мъже;

7.  приветства решението на Испания да предостави персонализирани услуги, съфинансирани от ЕФПГ, за до 125 незаети с работа, учене или обучение на възраст под 30 години; разбира, че тези услуги ще включват подпомагане на желаещите да създадат собствен бизнес;

8.  отбелязва, че мерките ще се ръководят от проучване, което ще се проведе относно създаването на работни места и производствените дейности в региона Кастилия и Леон, с оглед по-добро определяне на инициативите, посочени в пакета;

9.  отбелязва, че Испания планира шест вида мерки за съкратените работници и незаети с работа, учене или обучение, обхванати от заявлението: i) сесии за запознаване с мерките и информиране, ii) професионално ориентиране и консултиране, iii) съдействие при активно търсене на работа, iv) обучение за придобиване на интердисциплинарни умения и компетентности и професионалното обучение, v) насърчаване на предприемачеството и vi) подкрепа за новосъздадени дружества предприятия, както и програма със стимули.

10.  отбелязва, че стимулите представляват 19,53% от общия пакет от персонализирани мерки, което е доста под тавана от 35%, определен в Регламента за ЕФПГ; както и че тези действия са обвързани с активното участие на бенефициентите от целевата група в дейности по търсене на работа или обучение;

11.  отбелязва, че предложените обучения ще включват семинари относно техники за търсене на работа, обучения за развитие на личностни и социални умения, обучения в областта на информационните и комуникационните технологии и чуждоезикови курсове, докато професионалното обучение ще се съсредоточи или върху повишаване на уменията в областта на добива на суровини, които могат да бъдат от значение за работа в други икономически сектори, или върху развиване на умения за сектори като: туризъм и хотелиерство в селските райони; възстановяването на околната среда на минните басейни, повторно залесяване и озеленяване;

12.  приветства консултациите със заинтересованите страни, включително със синдикални организации, стопански асоциации, регионалната агенция за икономическо развитие, иновации, финансиране и интернационализация на предприятията и обществената фондация към регионалните обществени служби по заетостта, които са били проведени на регионално равнище за изготвяне на координирания пакет от персонализирани услуги, и че при предоставянето на достъп до мерките, финансиране от ЕФПГ и при тяхното изпълнение ще се прилагат политиката на равенство между жените и мъжете и принципът на недискриминация;

13.  припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента за ЕФПГ при изготвянето на пакет от персонализирани услуги следва да се предвиждат бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения и съвместимостта му с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите;

14.  приветства включването на помощ за покриване на част от разходите на лицата, полагащи грижи за зависими лица сред наличните стимули с оглед на вероятното положително въздействие върху баланса между половете; призовава Комисията да представи подробна информация относно използването на тази възможност;

15.  припомня необходимостта от бърза трансформация на икономиките на Съюза и насърчаване на съответните работни места в контекста на Споразумението за климата от Париж;

16.  отбелязва значението на стартирането на информационна кампания, която да достигне до незаетите с работа, учене или обучение, които биха могли да отговарят на условията за участие в мерките, като се гарантира баланс между половете, когато това е възможно;

17.  призовава Комисията да предоставя повече подробности в бъдещите предложения относно секторите с перспектива за растеж и следователно за наемане на работници, както и да събира подкрепени с доказателства данни за въздействието на финансирането от ЕФПГ, включително за качеството на работните места и степента на реинтеграция, постигната чрез ЕФПГ;

18.  отбелязва, че испанските органи са потвърдили, че за отговарящите на условията за допустимост действия не получават помощ по други финансови инструменти на Съюза, че няма да бъде допуснато двойно финансиране и че тези допустими действия ще допълват действия, финансирани от структурните фондове;

19.  отново заявява, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества мерките, които са задължение на предприятията по силата на националното законодателство или съгласно колективни трудови договори, нито мерките за преструктуриране на дружества или сектори;

20.  приветства факта, че планът за намеса ще включва инициатива за мониторинг, в която социалните участници следва да могат да участват, чиято цел е да се гарантира, че предложението се изпълнява в съответствие с препоръките от проучване, което е предвидено да се проведе като част от действията, включени в инициативата, относно търсенето на професионално обучение и възможностите за професионална дейност, както и да се гарантира доброто управление на предоставения бюджет;

21.  припомня призива си към Комисията да осигури публичен достъп до всички документи, свързани с предоставянето на подкрепа по линия на ЕФПГ;

22.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

23.  възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

24.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(2)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(3)

ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление EGF/2017/001 ES/Castilla y León – добив на суровини

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1), и по-специално член 15, параграф 4 от него,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(2), и по-специално точка 13 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)  Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) има за цел да осигурява подкрепа за съкратените работници и самостоятелно заетите лица, чиято дейност е прекратена в резултат на големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, в резултат на продължаване на световната финансова и икономическа криза или в резултат на нова световна финансова и икономическа криза, както и да подпомага тяхната реинтеграция на пазара на труда.

(2)  Съгласно предвиденото в член 12 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета(3) ЕФПГ не може да надхвърля максимален годишен размер от 150 милиона евро (по цени от 2011 г.).

(3)  На 20 януари 2017 г. Испания подаде заявление за мобилизиране на средства от ЕФПГ във връзка с извършени съкращения в икономическия отрасъл от разделение 5 по Статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност (NACE) Rev. 2 („Добив на каменни и лигнитни въглища“) в региона Castilla y León (ES41) в Испания. То беше допълнено с още информация в съответствие с член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1309/2013. Заявлението отговаря на изискванията за определяне на финансово участие от ЕФПГ, установени в член 13 от Регламент (ЕС) № 1309/2013.

(4)  В съответствие с член 6, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1309/2013 Испания е решила да предостави персонализирани услуги, съфинансирани от ЕФПГ, и за 125 млади хора, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение (NEET).

(5)  В съответствие с член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1309/2013 заявлението на Испания се счита за допустимо, тъй като съкращенията имат сериозно отражение върху заетостта и местната икономика.

(6)  Поради това, за да бъде удовлетворено подаденото от Испания заявление, следва да бъдат мобилизирани средства за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ в размер на 1 002 264 EUR.

(7)  С цел да се сведе до минимум времето, необходимо за мобилизиране на средства от ЕФПГ, настоящото решение следва да се прилага от датата на приемането му,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията се мобилизират средства за предоставяне на сумата от 1 002 264 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. То се прилага от … [датата на приемането му](4)*.

Съставено в

За Европейския парламент  За Съвета

Председател  Председател

(1)

  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(2)

  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(3)

  Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).

(4)

*   Датата ще бъде въведена от Парламента преди публикуването в ОВ.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I.  Контекст

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията е създаден с цел да се предоставя допълнителна подкрепа на работници, засегнати от последиците от значителни структурни промени в моделите на световната търговия.

Съгласно разпоредбите на член 12 от Регламент (EC, Eвратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(1) и на член 15 от Регламент (ЕС) № 1309/2013(2) фондът не може да надхвърля максимален годишен размер от 150 милиона евро (по цени от 2011 г.). Съответните суми се вписват в общия бюджет на Съюза като провизия.

Що се отнася до процедурата, съгласно точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3), за да се мобилизират средства от фонда, Комисията, в случай на положителна оценка на дадено заявление, представя предложение за мобилизиране на фонда пред бюджетния орган, като същевременно отправя съответно искане за трансфер. В случай на несъгласие се открива тристранна процедура.

II.  Заявлението на Испания и предложението на Комисията

На 2 юни 2017 г. Комисията прие предложение за решение за мобилизиране на ЕФПГ в полза на Испания, за да се подпомогне реинтеграцията на пазара на труда на работници, съкратени от пет предприятия, осъществяващи дейност в разделение 5 по NACE Rev. 2 („Добив на каменни и лигнитни въглища“) в региона на ниво 2 по NUTS Castilla y León (ES41) в Испания.

Предприятия и брой на съкратените лица през референтния период

Hullera Vasco Leonesa S.A.   (HVL)

227

Centro de Investigación y Desarrollo S.A.   (CIDSA)

68

Hijos de Baldomero García S.A.

7

Minas del Bierzo Alto S.L.

8

Unión Minera del Norte S.A.   (UMINSA)

29

Общ брой на предприятията: 5

Общ брой на съкратените лица:

339

Общ брой отговарящи на критериите работници:

339

Това е третото заявление, което предстои да бъде разгледано в рамките на бюджета за 2017 г. и първото в сектора „Добив на каменни и лигнитни въглища“. То засяга 339 съкратени работници и 125 млади хора, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение (NEET) на възраст до 30 г. и се отнася за мобилизиране на обща сума в размер на 1 002 264 EUR от ЕФПГ за Испания.

Заявлението е изпратено на Комисията на 20 януари 2017 г. и към него е добавяна още информация до 17 март 2017 г. Комисията приключи оценката си на 2 юни 2017 г. и стигна до заключението, в съответствие с всички приложими разпоредби от Регламента за ЕФПГ, че заявлението отговаря на условията за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ, посочени в член 4, параграф 2 от Регламента за ЕФПГ.

Тъй като общият брой съкратени работници (339) е под необходимия, определен в Регламента за ЕФПГ, Испания иска дерогация от разпоредбите по член 4, параграф 1, буква б), съгласно които е необходимо да са били съкратени най-малко 500 работници за референтен период от девет месеца в предприятия, извършващи дейност в един и същ икономически сектор на ниво разделение по NACE Rev. 2 и разположени в един или два съседни региона на ниво 2 по NUTS, намиращи се в дадена държава членка. Дерогацията е поискана съгласно член 4, параграф 2, на основание на това, че въгледобивният район, засегнат от съкращенията, се състои от множество малки, изолирани селища в отдалечени, слабо населени планински долини, разположени в Кантабрийските планини, които в по-голямата си част са силно зависими от добива на въглища и имат проблеми с мобилността и инфраструктурната свързаност, и поради това може да се разглежда като малък пазар на труда.

Освен това липсата на предлагане на работни места в района води до високо равнище на емиграция на хора в активна възраст, която от своя страна води до изкривяване на данните за безработицата, особено за по-младите възрастови групи. Последните съкращения допълнително усложняват положението със заетостта и увеличават риска от обезлюдяване на района.

Испанските органи твърдят, че събитията, довели до тези съкращения, са големите структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, по-специално резкият спад на цените на въглища в световен мащаб от около 60% през периода 2005 – 2015 г. Спадът се дължи на слабата световна икономика и слабото търсене на въглища след забавянето в промишленото производство в Азия и свръхпредлагането на въглища в Китай. В резултат на това се наблюдава рязък спад във вътрешното производство и голямо увеличение на обема на внос на въглища от страни извън ЕС в Испания, което е довело до значителна загуба на рентабилност и закриване на много въгледобивни предприятия в Испания. В района Кастилия и Леон въгледобивът е намалял с 86% между 2010 и 2015 г., което е довело до затварянето на десет въгледобивни предприятия в този регион за периода 2010 – 2016 г.

Персонализираните услуги, които ще бъдат предоставени на съкратените работници, включват шест вида мерки: i) сесии за запознаване с мерките и информиране, ii) професионално ориентиране и консултиране, iii) съдействие при активно търсене на работа, iv) обучение за придобиване на интердисциплинарни умения и компетентности и професионалното обучение, v) насърчаване на предприемачеството и vi) подкрепа за новосъздадени дружества предприятия, както и програма със стимули.

Според Комисията описаните действия представляват активни мерки на пазара на труда, попадащи в рамките на допустимите действия, определени в член 7 от Регламента за ЕФПГ. Тези действия не заместват пасивните мерки за социална закрила.

Испанските органи са предоставили всички необходими уверения по отношение на следното:

–  при достъпа до предложените действия и тяхното изпълнение ще се спазват принципите на равнопоставеност и недискриминация;

–  изискванията, определени в националното законодателство и в законодателството на ЕС относно колективните съкращения са спазени;

–  дружествата, извършили съкращенията, които са продължили дейността си след съкращаването на работниците, са спазили своите правни задължения във връзка със съкращенията и са предприели съответните действия във връзка с работниците си;

–  за предложените действия няма да бъде получена финансова помощ от други фондове или финансови инструменти на Съюза и няма да бъде допуснато дублиране на финансирането;

–  предложените действия ще допълват действия, финансирани от структурните фондове;

–  финансовото участие от ЕФПГ ще бъде съобразено с процедурните и материалноправните разпоредби на Съюза относно държавните помощи.

Испания е уведомила Комисията, че източникът на национално предварително финансиране или съфинансиране е автономният регион Кастилия и Леон. Финансовото участие ще бъде управлявано и контролирано от същите органи, които отговарят за Европейския социален фонд (ЕСФ).

III.  Процедура

За да се мобилизират средства от фонда, Комисията представи на бюджетния орган искане за трансфер на обща сума от 1 002 264 EUR от резерва за ЕФПГ (40 02 43) към бюджетния ред за ЕФПГ (04 04 01).

Това е третото предложение за трансфер за мобилизиране на средства от фонда, представено на бюджетния орган до момента през 2017 г.

В случай на несъгласие се открива тристранна процедура съгласно разпоредбите на член 15, параграф 4 от Регламента за ЕФПГ.

В съответствие с вътрешно споразумение комисията по заетост и социални въпроси следва да бъде асоциирана към процеса с цел осигуряване на конструктивна подкрепа и участие в оценката на заявленията от фонда.

(1)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(2)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(3)

ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ

D(2017)25522

Г-н Жан Артюи

Председател на комисията по бюджети

ASP 09G205

Относно: Становище относно мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) във връзка със заявление EGF/2017/001 ES/Castilla y León – добив на суровини

Уважаеми господин Председател,

Комисията по заетост и социални въпроси (комисията EMPL) и нейната работна група относно ЕФПГ разгледаха въпроса за мобилизирането на средства от ЕФПГ във връзка със заявление EGF/2017/001 ES/ ES/Castilla y León – добив на суровини и приеха следното становище.

Комисията EMPL и нейната работна група подкрепят мобилизирането на средства от Фонда във връзка с това искане. Във връзка с това комисията EMPL представя някои забележки, без обаче да поставя под въпрос трансфера на плащанията.

Разискванията на комисията EMPL се основават на следните съображения:

A) като има предвид, че това заявление се основава на член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1309/2013 (Регламента за ЕФПГ) и се отнася до 339 съкратени работници в пет предприятия, извършващи дейност в икономическите сектори, класифицирани в разделение 5 по NACE Rev. 2 (Добив на каменни и лигнитни въглища);

Б)  като има предвид, че с цел да се установи връзката между съкращенията и големите структурни промени в моделите на световната търговия, произтичащи от глобализацията, Испания твърди, че европейската въгледобивна промишленост страда все повече от конкуренцията на по-евтини въглища от страни извън Европа; като има предвид, че това е отразено в 26,9% спад в производството в ЕС през десетте години, предхождащи 2015 г., през който период световното производство е нараснало с подобен процент;

B) като има предвид, че 96,8% от работниците, обхванати от мерките, са мъже, а 3,2% – жени; като има предвид, че 96,2% от бенефициентите от целевата група са на възраст между 30 и 54 години, а 1,8% са на възраст между 25 и 29 години и 2% – между 55 и 64 години;

Следователно комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция относно заявлението на Испания, което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава, че въгледобивният район на Castilla y León е съставен най-вече от отдалечени планински долини, които са рядко населени и са силно зависими от добива на въглища; поради тази причина счита, че заявлението изпълнява изцяло критериите за намеса, посочени в член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1309/2013;

2. изразява съгласие с Комисията, че следователно Испания има право на финансово подпомагане в размер на 1 002 264 EUR съгласно този регламент, съставляващо 60% от общата сума в размер на 1 670 440 EUR;

3. отбелязва, че Комисията е спазила срока от 12 седмици от получаването на попълненото заявление от испанските органи до приключването на оценката си на 2 юни 2017 г. относно съответствието с условията за финансово участие, и че е уведомила Парламента за това на същия ден;

4. изтъква по-специално много ниската гъстота на населението, проблемите, свързани с планинския терен, и сложното положение със заетостта в северната част на провинциите León и Palencia; изразява загриженост във връзка с рязкото намаляване на населението, което е пропорционално най-голямо сред младите хора под 25 години;

5. приканва Комисията да обърне особено внимание на въпроса дали е налице основание за мерки за търговска защита срещу някои неевропейски производители на въглища;

6. приветства решението на Испания да предостави персонализирани услуги, съфинансирани от ЕФПГ, на до 125 млади хора, които не работят и не са ангажирани в никаква форма на образование или обучение (NEETs) на възраст до 30 години; разбира, че това ще включва подпомагане на желаещите да създадат собствен бизнес;

7. отбелязва, че предложените обучения ще включват семинари относно техники за търсене на работа, обучение за развитие на личностни и социални умения, обучения в областта на информационните и комуникационните технологии и чуждоезикови курсове, докато професионалното обучение ще се съсредоточи както в повишаване на уменията в областта на добивната промишленост, които могат да бъдат от значение за работа в други икономически сектори, така и в изграждането на умения за сектори като: туризъм и хотелиерство в селските райони; възстановяването на околната среда на въглищните басейни; повторно залесяване и озеленяване;

8. отбелязва, че съфинансираните от ЕФПГ персонализирани услуги за съкратените работници включват: сесии за запознаване с мерките и информиране; професионално ориентиране и консултиране; съдействие при активно търсене на работа; обучение; насърчаване на предприемачеството; подкрепа за новосъздадени дружества, както и стимули;

9. приветства включването сред наличните стимули на помощ за покриване на част от разходите на лицата, полагащи грижи за зависими лица, с оглед на възможното положително въздействие върху баланса между половете; призовава Комисията да представи подробна информация относно използването на тази възможност;

10. приветства консултациите със заинтересованите страни, включително със синдикални организации, бизнес асоциации, регионалната агенция за икономическо развитие, иновации, финансиране и интернационализация на предприятията и обществената фондация към регионалните обществени служби по заетостта, които са били проведени на регионално равнище за изготвяне на координирания пакет от персонализирани услуги;

11. отбелязва, че стимулите ще бъдат 19,53% от общия пакет от персонализирани мерки, което е доста под тавана от 35%, определен в Регламента; както и че тези действия са обвързани с активното участие на бенефициентите от целевата група в дейности по търсене на работа или обучение;

12. отбелязва, че испанските органи са предоставила гаранции за това, че за предложените действия няма да бъде получена финансова помощ от други фондове или финансови инструменти на Съюза, че няма да бъде допуснато дублиране на финансирането и че тези действия ще допълват действия, финансирани от структурните фондове;

13. приветства потвърждението, дадено от Испания, че финансовото участие от страна на ЕФПГ няма да замести действия, които са задължителни за засегнатите предприятия по силата на националното законодателство или съгласно колективните споразумения;

14. припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента съгласуваният пакет от персонализирани услуги следва да бъде така проектиран, че да предвижда бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения и следва да бъде съвместим с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите.

(Общоприет израз на вежливост и подпис)

Томас Хендел

Председател на комисията по заетост и социални въпроси


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Г-н Жан Артюи

Председател

Комисия по бюджети

Европейски парламент

Относно:  Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията

Уважаеми господин Артюи,

Предложение на Комисията за решение за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) беше изпратено за становище на комисията по регионално развитие. Доколкото разбирам, на 29 юни 2017 г. е планирано да се приеме доклад по него в комисията по бюджети:

-  COM(2017)0266 предлага участие на ЕФПГ в размер на EUR 1 002 264 за 339 работници, съкратени в икономически отрасъл от разделение 5 по NACE Rev. 2 („Добив на каменни и лигнитни въглища“). Съкращенията са в региона на ниво 2 по NUTS Castilla y León (ES41).

Приложимите разпоредби за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ са определени в Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006.

Координаторите на комисията обсъдиха това предложение и ми възложиха да Ви напиша писмо, с което да Ви уведомя, че по-голямата част от членовете на комисията нямат възражения срещу това мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията съобразно предложението на Комисията.

(Общоприет израз на вежливост и подпис)

Искра Михайлова

Председател на комисията по регионално развитие


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

29.6.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

2

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Tiemo Wölken

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Xabier Benito Ziluaga, Nicola Caputo, Anneli Jäätteenmäki, Ivana Maletić, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

24

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht,Paul Rübig Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Clare Moody, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Indrek Tarand

2

-

ECR

Richard Ashworth

EFDD

Jonathan Arnott

1

0

ECR

Stanisław Ożóg

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация