Förfarande : 2017/2079(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0248/2017

Ingivna texter :

A8-0248/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 04/07/2017 - 6.3

Antagna texter :

P8_TA(2017)0277

BETÄNKANDE     
PDF 421kWORD 65k
29.6.2017
PE 606.014v02-00 A8-0248/2017

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (Spaniens ansökan EGF/001 – 2017/ES/Castilla y León mining)

(COM(2017)0266 – C8‑0174/2017 – 2017/2079(BUD))

Budgetutskottet

Föredragande: Monika Vana

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT
 MOTIVERING
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING
 INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (Spaniens ansökan EGF/001 – 2017/ES/Castilla y León mining)(COM(2017)0266 – C8

‑0174/2017 – 2017/2079(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0266 – C8‑2017),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014−2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 13,

–  med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0248/2017),

A.  Unionen har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att kunna ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbas av konsekvenserna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln eller av den globala finansiella och ekonomiska krisen, och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 när det gäller antagandet av beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden).

C.  Antagandet av förordningen om fonden återspeglar överenskommelsen mellan parlamentet och rådet om att återinföra kriteriet för utnyttjande i krislägen, fastställa unionens ekonomiska bidrag till 60 % av den totala uppskattade kostnaden för de föreslagna åtgärderna, effektivisera handläggningen av ansökningar om medel ur fonden inom kommissionen, parlamentet och rådet genom att förkorta tiden för bedömning och godkännande, öka antalet stödberättigade åtgärder och förmånstagare genom att inbegripa egenföretagare och ungdomar, samt finansiera incitament att starta egna företag.

D.  Spanien lämnade in ansökan EGF/2017/001 ES/Castilla y León om ekonomiskt stöd från fonden efter uppsägningar inom den näringsgren som i Nace rev. 2 klassificeras under huvudgrupp 5 (kolutvinning) i Nuts 2-regionen Castilla y León (ES41). I denna region förväntas 339 uppsagda arbetstagare samt 125 unga som varken arbetar eller studerar och som ännu inte fyllt 30 år delta i åtgärderna. Uppsägningarna gjordes vid Hullera Vasco Leonesa SA, Centro de Investigación y Desarrollo S.A, Hijos de Baldomero García SA, Minas del Bierzo Alto SL och Unión Minera del Norte SA.

E.  Ansökan lämnades in enligt insatskriteriet i artikel 4.2 i förordningen om fonden, med avvikelse från kriteriet för stödberättigande i artikel 4.1 b, enligt vilket minst 500 arbetstagare ska ha blivit uppsagda under en referensperiod på nio månader vid företag som alla verkar inom samma ekonomiska sektor som definieras som en huvudgrupp i Nace rev. 2 och som är belägna i en region eller två regioner som gränsar till varandra på Nuts 2-nivå i en medlemsstat.

1.  Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att villkoren i artikel 4.2 i förordningen om fonden är uppfyllda och att Spanien därför är berättigat till ekonomiskt stöd på 1 002 264 EUR enligt denna förordning, vilket utgör 60 % av de totala kostnaderna på 1 670 440 EUR.

2.  Europaparlamentet noterar att de spanska myndigheterna lämnade in sin ansökan om ekonomiskt stöd från fonden den 20 januari 2017, och att kommissionen avslutade sin bedömning av ansökan den 2 juni 2017 och underrättade parlamentet samma dag.

3.  Europaparlamentet påminner om att kolproduktionen i unionen och världsmarknadspriset på kol under de senaste 10 åren sjunkit kraftigt, vilket lett till en ökad importvolym av kol från länder utanför EU och till att många kolgruvor blivit olönsamma och tvingats stänga. Parlamentet påpekar att dessa trender har varit särskilt framträdande i Spanien, vilket lett till en omstrukturering och omställning av kolgruvesektorn. Parlamentet betonar att sysselsättningen i regionen Castilla y León allvarligt påverkats av krisen inom gruvsektorn, och påpekar att endast i Castilla y León har tio kolutvinningsföretag tvingats stänga under perioden 2010–2016.

4.  Europaparlamentet noterar att Spanien begär att ett undantag ska göras från artikel 4.1 b på grund av att det territorium som berörs av uppsägningarna består av flera små, isolerade orter i den avlägset belägna och glest befolkade dalen i den kantabriska bergskedjan, vilka oftast är starkt beroende av gruvindustrin och vars konnektivitet är begränsad. Territoriet kan således betraktas som en liten arbetsmarknad enligt artikel 4.2.

5.  Europaparlamentet framhåller särskilt den mycket låga befolkningstätheten, problemen relaterade till att det rör sig om ett bergsområde samt den svåra sysselsättningssituationen i de norra delarna av provinserna León och Palencia. Parlamentet uttrycker oro över den kraftiga befolkningsminskningen, som har varit proportionellt störst bland personer under 25 år.

6.  Europaparlamentet påpekar att den ekonomiska ersättningen kommer att omfatta 339 uppsagda arbetstagare, varav 97 % är män.

7.  Europaparlamentet välkomnar Spaniens beslut att tillhandahålla individanpassade tjänster som samfinansieras av fonden för upp till 125 unga under 30 år som varken arbetar eller studerar. Parlamentet förstår att dessa tjänster kommer att omfatta stöd till dem som är intresserade av att starta egna företag.

8.  Europaparlamentet konstaterar att åtgärderna kommer att styras av en studie som ska utföras på sysselsättningsskapande och produktiva verksamheter i regionen Castilla y León, i syfte att bättre definiera de initiativ som avses i paketet.

9.  Europaparlamentet noterar att Spanien planerar sex olika typer av åtgärder för de uppsagda arbetstagare som omfattas av denna ansökan: i) välkomst- och informationsmöten, ii) yrkesvägledning och rådgivning, iii) stöd till intensivt arbetssökande, iv) utbildning i sektorsöverskridande färdigheter och kvalifikationer, v) främjande av entreprenörskap, och vi) stöd till nyetablering av företag, samt ett program med incitament.

10.  Europaparlamentet noterar att incitamenten motsvarar 19,53 % av det totala paketet med individanpassade tjänster, vilket är en bra bit under det tak på maximalt 35 % som fastställs i förordningen om fonden. Parlamentet konstaterar att dessa åtgärder förutsätter att de berörda stödmottagarna aktivt söker arbete eller deltar i utbildning.

11.  Europaparlamentet konstaterar att de utbildningskurser som tillhandahålls omfattar seminarier om hur man söker jobb, utbildning i personliga och sociala färdigheter, informations- och kommunikationsteknik (IKT) samt främmande språk, medan yrkesutbildningen kommer att inriktas på att förbättra gruvrelaterade färdigheter som kan vara relevanta för andra ekonomiska sektorer eller på att utveckla färdigheter för sektorer såsom turismnäring på landsbygden, återställande av miljön i gruvområdena samt återbeskogning och landskapsplanering.

12.  Europaparlamentet gläder sig över att samråd med berörda aktörer, däribland fackföreningar, näringslivsorganisationer, det regionala kontoret för ekonomisk utveckling, innovation, finansiering och internationalisering av företag och en offentlig stiftelse som är knuten till den regionala offentliga arbetsförmedlingen ägde rum på regional nivå för att utforma det samordnade paketet av individanpassade tjänster. Parlamentet välkomnar även att principen om jämställdhet mellan kvinnor och män liksom icke-diskriminering kommer att tillämpas när det gäller tillgången till de åtgärder som finansieras via fonden och under genomförandet av fonden.

13.  Europaparlamentet påminner om att det samordnade paketet med individanpassade tjänster ska utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens, och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi, i enlighet med artikel 7 i förordningen om fonden.

14.  Europaparlamentet välkomnar att bidrag till personer med omsorgsansvar inkluderats bland de tillgängliga incitamenten med tanke på den sannolikt positiva inverkan på jämställdheten mellan kvinnor och män. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ingående information om utnyttjandet av denna möjlighet.

15.  Europaparlamentet påminner om behovet av en snabb omställning av unionens ekonomier och främjandet av relevanta arbetstillfällen mot bakgrund av COP 21-avtalet från Paris.

16.  Europaparlamentet noterar vikten av att inleda en informationskampanj för att nå unga som varken arbetar eller studerar och som kan omfattas av dessa åtgärder, och samtidigt säkra en jämn könsfördelning, när så är möjligt.

17.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i framtida förslag lämna mer information om de sektorer som har tillväxtpotential och därför kan förväntas anställa folk, och att samla in underbyggda uppgifter om effekterna av finansieringen från fonden, inbegripet om kvaliteten på sysselsättningen i fråga och hur många som kan återintegreras tack vare insatser via fonden.

18.  Europaparlamentet betonar att de spanska myndigheterna har bekräftat att de åtgärder som avses inte får stöd från något annat av unionens finansieringsinstrument, att eventuell dubbelfinansiering kommer att förhindras och att stödberättigade åtgärder ska komplettera de åtgärder som finansieras genom strukturfonderna.

19.  Europaparlamentet upprepar att stödet från fonden varken får ersätta åtgärder som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal, eller åtgärder för omstrukturering av företag eller sektorer.

20.  Europaparlamentet välkomnar det faktum att insatsplanen kommer att inkludera ett övervakningsinitiativ, där arbetsmarknadens parter bör kunna delta och som syftar till att dels säkerställa att förslaget genomförs i enlighet med rekommendationerna i en studie som ska genomföras som en del av de åtgärder som ingår i initiativet, och som ska behandla yrkesutbildningsbehov och verksamhetsmöjligheter, dels säkerställa en sund förvaltning av den avsatta budgeten.

21.  Europaparlamentet påminner om sin uppmaning till kommissionen att säkra allmänheten tillgång till samtliga handlingar som berör ansökningar om medel ur fonden.

22.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

23.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

24.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.


BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter Spaniens ansökan EGF/001 – 2017/ES/Castilla y León mining

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1), särskilt artikel 15.4,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(2), särskilt punkt 13,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)  Målet med Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) är att stödja arbetstagare som blivit uppsagda och egenföretagare vars verksamhet upphört till följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln beroende på globaliseringen, till följd av en fortsatt global finansiell och ekonomisk kris, eller till följd av en ny global finansiell och ekonomisk kris, och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

(2)  Det högsta årliga beloppet för fonden får i enlighet med artikel 12 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013(3) inte överskrida 150 miljoner euro (i 2011 års priser).

(3)  Den 20 januari 2017 lämnade Spanien in en ansökan om ekonomiskt stöd från fonden med anledning av uppsägningar inom den näringsgren som i den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 klassificeras som huvudgrupp 5 (kolutvinning) i regionen Castilla y León. Ansökan kompletterades med ytterligare information i enlighet med artikel 8.3 i förordning (EU) nr 1309/2013. Ansökan uppfyller villkoren för fastställande av det ekonomiska stödet från fonden enligt artikel 13 i förordning (EU) nr 1309/2013.

(4)  I enlighet med artikel 6.2 i förordning (EU) nr 1309/2013 har Spanien beslutat att tillhandahålla individanpassade tjänster som samfinansieras genom fonden även till 125 unga som varken arbetar eller studerar.

(5)  I enlighet med artikel 4.2 i förordning (EU) nr 1309/2013 godtas Spaniens ansökan, eftersom uppsägningarna får allvarliga följder för sysselsättningen och den lokala ekonomin.

(6)  Fonden bör därför utnyttjas för att tillhandahålla det ekonomiska stöd på 1 002 264 euro som Spanien ansökt om.

(7)  För att minimera den tid det tar att bevilja stöd från fonden bör detta beslut tillämpas från och med den dag då det antas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska belastas med 1 002 264 euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden ur Europeiska unionens allmänna budget för 2017.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. Det ska tillämpas från och med den [dagen för antagandet](4)*.

Utfärdat i

På Europaparlamentets vägnar  På rådets vägnar

Ordförande  Ordförande

(1)

  EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

  EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)

*   Datumet införs av parlamentet före offentliggörandet i EUT.


MOTIVERING

I.  Bakgrund

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter inrättades för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av genomgripande strukturförändringar i världshandeln.

Enligt bestämmelserna i artikel 12 i förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(1) och artikel 15 i förordning (EU) nr 1309/2013(2) får det årliga belopp som avdelas för fonden inte överstiga 150 miljoner EUR (i 2011 års priser). Beloppen förs in i Europeiska unionens allmänna budget som en avsättning.

För att kunna aktivera fonden när en positiv bedömning har gjorts av en ansökan ska kommissionen, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), förelägga budgetmyndigheten ett förslag om utnyttjande av fonden och samtidigt en motsvarande begäran om överföring. Vid oenighet ska ett trepartsmöte inledas.

II.  Ansökan från Spanien och kommissionens förslag

Den 2 juni 2017 antog kommissionen ett förslag till beslut om att bevilja Spanien medel ur fonden till stöd för återinträde på arbetsmarknaden för arbetstagare som blivit uppsagda vid fem gruvföretag som är verksamma inom huvudgrupp 5 i Nace Rev. 2 (kolutvinning) i Nuts 2-regionen Castilla y León(ES41) i Spanien.

Företag och antal uppsägningar under referensperioden

Hullera Vasco Leonesa S.A.   (HVL)

227

Centro de Investigación y Desarrollo S.A.   (CIDSA)

68

Hijos de Baldomero García S.A.

7

Minas del Bierzo Alto S.L.

8

Unión Minera del Norte S.A.   (UMINSA)

29

Antal företag totalt: 5

Totalt antal uppsagda arbetstagare:

339

Totalt antal berörda arbetstagare:

339

Detta är den tredje ansökan som behandlas under budgetåret 2017, och den första inom kolutvinningssektorn. Ansökan avser 339 uppsagda arbetstagare samt upp till 125 ungdomar under 30 år som varken arbetar eller studerar och avser utnyttjande av ett totalbelopp på 1 002 264 EUR från fonden till förmån för Spanien.

Ansökan lämnades till kommissionen den 20 januari 2017 och kompletterades med ytterligare information fram till den 17 mars 2017. Kommissionen avslutade sin bedömning den 2 juni 2017 och har, i enlighet med alla tillämpliga bestämmelser i förordningen om fonden, kommit fram till att ansökan uppfyller villkoren för ekonomiskt stöd från fonden, enligt artikel 4.2 i förordningen om fonden.

Med tanke på att det totala antalet uppsagda arbetstagare (339) är lägre än det antal som fastställs i förordningen om fonden ansöker Spanien om ett undantag från bestämmelserna i artikel 4.1 b, som kräver att minst 500 arbetstagare ska ha blivit uppsagda under en referensperiod på nio månader vid företag som alla verkar inom samma ekonomiska sektor som definieras som en huvudgrupp i Nace rev. 2 och som är belägna i en region eller två regioner som gränsar till varandra på Nuts 2-nivå i en medlemsstat. Undantaget begärs enligt artikel 4.2 på grund av att det territorium som berörs av uppsägningarna består av flera små, isolerade orter i den avlägset belägna och glest befolkade dalen i den kantabriska bergskedjan, vilka oftast är starkt beroende av gruvindustrin och vars konnektivitet är begränsad. Territoriet kan således betraktas som en liten arbetsmarknad.

Dessutom brottas regionen med en brist på arbetstillfällen i gruvdistriktet och en omfattande utflyttning av personer i anställningsbar ålder, vilket leder till en snedvridning av arbetslösheten, särskilt i de yngre åldersgrupperna. De senaste uppsägningarna riskerar att ytterligare förvärra sysselsättningssituationen och avfolkningen i området.

De spanska myndigheterna konstaterar att de händelser som föranlett dessa uppsägningar är genomgripande strukturförändringar inom världshandeln på grund av globaliseringen, fram för allt en dramatisk minskning av det globala kolpriset med nästan 60 % under perioden 2005–2015. Detta berodde på en svag global ekonomi i kombination med en minskad efterfrågan på kol på grund av den minskade industriella produktion i Asien och överutbudet på kol i Kina. Till följd av detta skedde en kraftig minskning av den inhemska produktionen och en kraftig ökning av importvolymen av kol från länder utanför EU till Spanien, vilket ledde till en betydande förlust av lönsamhet och nedläggning av många gruvföretag i Spanien. I regionen Castilla y León minskade kolproduktionen med 86 % mellan 2010 och 2015, vilket ledde till att tio gruvföretag stängdes i denna region under perioden 2010–2016.

De individanpassade tjänster som ska erbjudas de uppsagda arbetstagarna består av sex typer av åtgärder: i) välkomst- och informationsmöten, ii) yrkesvägledning och rådgivning, iii) stöd till intensivt arbetssökande, iv) utbildning i sektorsöverskridande färdigheter och kvalifikationer, v) främjande av entreprenörskap, och vi) stöd till nyetablering av företag, samt ett program med incitament.

Enligt kommissionen utgör dessa åtgärder aktiva arbetsmarknadsåtgärder inom ramen för de stödberättigade åtgärder som avses i artikel 7 i förordningen om fonden. Åtgärderna ersätter inte passiva socialskyddsåtgärder.

De spanska myndigheterna har lämnat alla nödvändiga försäkringar när det gäller följande:

–  Principerna om likabehandling och icke-diskriminering kommer att följas i fråga om vilka som ska få ta del av de föreslagna åtgärderna och genomförandet av dem.

–  De krav som rör kollektiva uppsägningar i den nationella lagstiftningen och i EU-lagstiftningen är uppfyllda.

–  De företag som sagt upp arbetstagare och därefter fortsatt sin verksamhet har uppfyllt sina rättsliga skyldigheter i samband med uppsägningarna och har vidtagit vederbörliga åtgärder för sina anställda.

–  De föreslagna åtgärderna kommer inte att få något ekonomiskt stöd från andra av unionens fonder eller finansieringsinstrument och att all dubbelfinansiering kommer att förhindras.

–  De föreslagna åtgärderna kommer att komplettera åtgärder som finansieras genom strukturfonderna.

–  Det ekonomiska stödet från fonden kommer att vara förenligt med unionens förfaranderegler och materiella regler för statligt stöd.

Spanien har meddelat kommissionen att källan till den nationella förfinansieringen eller samfinansieringen är medlen i den autonoma regionen Kastilien och León. Det ekonomiska stödet kommer att förvaltas och kontrolleras av samma organ som ansvarar för stödet från Europeiska socialfonden (ESF).

III.  Förfarande

För att fonden ska kunna utnyttjas har kommissionen överlämnat en begäran till budgetmyndigheten om överföring av ett sammanlagt belopp på 1 002 264 EUR från reserven för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (40 02 43) till fondens budgetpost (04 04 01).

Detta är det tredje förslaget till överföring för att utnyttja fonden som budgetmyndigheten hittills har fått under 2017.

Vid oenighet ska ett trepartsförfarande inledas i enlighet med artikel 15.4 i förordningen om fonden.

Enligt en intern överenskommelse ska utskottet för sysselsättning och sociala frågor delta i processen för att konstruktivt stödja och bidra till bedömningen av ansökningarna om medel ur fonden.

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(3)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.


BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR

D(2017)25522

Jean Arthuis

Ordförande för budgetutskottet

ASP 09G205

Ärende: Yttrande över utnyttjandet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för ärende EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining

Till ordföranden

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL) och dess arbetsgrupp för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har undersökt möjligheten att bevilja stöd från fonden för ärende EGF/2017/001 ES/ ES/Castilla y León mining och har antagit detta yttrande.

EMPL-utskottet och dess arbetsgrupp är positiva till att utnyttja fonden för denna ansökan. I detta sammanhang vill EMPL-utskottet framföra vissa synpunkter, utan att därför ifrågasätta anslagsöverföringen.

EMPL-utskottets synpunkter grundar sig på följande överväganden:

A) Denna ansökan grundas på artikel 4.2 i förordning (EU) nr 1309/2013 (förordningen om fonden) och gäller 339 arbetstagare som sagts upp från fem företag inom de näringsgrenar som i Nace rev. 2 klassificeras som huvudgrupp 5 (kolutvinning).

B) Enligt Spanien finns det ett samband mellan uppsägningarna och de genomgripande strukturförändringar som skett inom världshandeln till följd av globaliseringen, och man hävdar att den europeiska kolindustrin i allt högre grad brottas med konkurrens från billigare kol från icke-europeiska länder. Detta avspeglas i en minskning med 26,9 % av EU:s produktion under en period på tio år fram till 2015. Under samma period har världsproduktionen ökat med samma procentsats.

C) Av de arbetstagare som omfattas av åtgärden är 96,8 % män och 3,2 % kvinnor. Av de berörda stödmottagarna är 96,2 % mellan 30 och 54 år, 1,8% är mellan 25 och 29 år och 2 % är mellan 55 och 64 år.

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar därför budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag avseende Spaniens ansökan:

1. Europaparlamentet betonar att gruvdistriktet i Castilla y León till större delen består av avlägset belägna och glest befolkade dalar i bergsområden som är mycket beroende av kolutvinning. Parlamentet anser därför att ansökningen till fullo uppfyller de interventionskriterier som fastställs i artikel 4.2 i förordning (EU) nr 1309/2013.

2. Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att Spanien därför är berättigat till ekonomiskt stöd på 1 002 264 EUR enligt denna förordning, vilket utgör 60 % av de totala kostnaderna på 1 670 440 EUR.

3. Europaparlamentet noterar att kommissionen respekterade tidsfristen på tolv veckor från och med den dag då ansökan från de spanska myndigheterna togs emot fram till dess att kommissionen avslutade sin bedömning av huruvida ansökan uppfyllde villkoren för ekonomiskt stöd, den 2 juni 2017, och underrättade parlamentet om detta samma dag.

4. Europaparlamentet framhåller särskilt den mycket låga befolkningstätheten, problemen relaterade till att det handlar om ett bergsområde och den svåra sysselsättningssituationen i de norra delarna av provinserna León och Palencia. Parlamentet uttrycker oro över den kraftiga nedgången i befolkningen, som har varit proportionellt störst bland personer under 25 år.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ägna särskild uppmärksamhet åt frågan huruvida det finns anledning att vidta handelspolitiska skyddsåtgärder mot vissa andra kolproducenter utanför EU.

6. Europaparlamentet välkomnar Spaniens beslut att tillhandahålla individanpassade tjänster, samfinansierade via fonden, till upp till 125 unga som varken arbetar eller studerar och som ännu inte fyllt 30 år. Parlamentet inser att detta kommer att omfatta stöd till dem som är intresserade av att starta egna företag.

7. Europaparlamentet konstaterar att de utbildningskurser som tillhandahålls omfattar seminarier om hur man söker jobb, utbildning i personliga och sociala färdigheter, informations- och kommunikationsteknik (IKT) samt främmande språk, medan yrkesutbildningen kommer att inriktas på att förbättra gruvrelaterade färdigheter som kan vara relevanta för andra ekonomiska sektorer eller utveckla färdigheter för sektorer såsom turismnäring på landsbygden, återställande av miljön i gruvområdena samt återbeskogning och landskapsplanering.

8. Europaparlamentet noterar att de individanpassade tjänster som samfinansieras genom fonden för uppsagda arbetstagare inkluderar välkomst- och informationsmöten, yrkesvägledning och rådgivning, stöd till intensivt arbetssökande, utbildning, främjande av entreprenörskap, stöd till nyetablering av företag samt ett program med incitament.

9. Europaparlamentet välkomnar att bidrag till personer med omsorgsansvar inkluderats bland de tillgängliga incitamenten med tanke på den sannolikt positiva inverkan på jämställdheten mellan kvinnor och män. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ingående information om utnyttjandet av denna möjlighet.

10. Europaparlamentet välkomnar de samråd med berörda aktörer, däribland fackföreningar, näringslivsorganisationer, det regionala kontoret för ekonomisk utveckling, innovation, finansiering och internationalisering av företag och en offentlig stiftelse som är knuten till den regionala offentliga arbetsförmedlingen som ägde rum på regional nivå för att utforma det samordnade paketet av individanpassade tjänster.

11. Europaparlamentet noterar att incitamenten motsvarar 19,53 % av det totala paketet med individanpassade tjänster, vilket är en bra bit under det tak på maximalt 35 % som fastställs i förordningen. Dessa åtgärder förutsätter att de berörda stödmottagarna aktivt söker arbete eller deltar i utbildning.

12. Europaparlamentet noterar att de spanska myndigheterna har intygat att de föreslagna åtgärderna inte kommer att få ekonomiskt stöd från någon annan av unionens fonder eller något annat av unionens finansieringsinstrument, att eventuell dubbelfinansiering kommer att förhindras och att åtgärderna kompletterar de åtgärder som finansieras genom strukturfonderna.

13. Europaparlamentet välkomnar att Spanien har bekräftat att ekonomiskt stöd från fonden inte kommer att ersätta åtgärder som det berörda företaget är skyldigt att vidta enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal.

14. Europaparlamentet påminner om att i enlighet med artikel 7 i förordningen om fonden ska det samordnade paketet med individanpassade tjänster utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och efterfrågad kompetens, och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi.

Med vänlig hälsning

Thomas Händel

Ordförande för EMPL-utskottet


BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING

Jean Arthuis

Ordförande

Budgetutskottet

Europaparlamentet

Ärende:  Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Till ordföranden

Ett kommissionsförslag till beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) har vidarebefordras för yttrande till utskottet för regional utveckling. Såvitt jag förstår är avsikten att ett betänkande till detta förslag ska antas av budgetutskottet den 29 juni 2017.

-  I COM(2017)0266 föreslås ett ekonomiskt stöd från fonden på 1 002 264 EUR för 339 arbetstagare som sagts upp inom den näringsgren som i Nace rev. 2 klassificeras som huvudgrupp 5 (kolutvinning). Uppsägningarna har skett i Nuts 2-regionen Castilla y León (ES41).

De bestämmelser som gäller för ekonomiskt stöd från fonden fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006.

Utskottets samordnare har behandlat detta förslag och har bett mig skriva och meddela dig att en majoritet av utskottets ledamöter inte har några invändningar mot att Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter utnyttjas för anslående av ovannämnda belopp enligt kommissionens förslag.

Med vänlig hälsning

Iskra Mihaylova


INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

29.6.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

24

2

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Tiemo Wölken

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Xabier Benito Ziluaga, Nicola Caputo, Anneli Jäätteenmäki, Ivana Maletić, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

24

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht,Paul Rübig Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Clare Moody, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Indrek Tarand

2

-

ECR

Richard Ashworth

EFDD

Jonathan Arnott

1

0

ECR

Stanisław Ożóg

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande