Procedura : 2016/2325(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0250/2017

Teksty złożone :

A8-0250/2017

Debaty :

PV 11/09/2017 - 24
CRE 11/09/2017 - 24

Głosowanie :

PV 12/09/2017 - 7.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0323

SPRAWOZDANIE     
PDF 784kWORD 88k
5.7.2017
PE 602.728v03-00 A8-0250/2017

w sprawie strategii kosmicznej dla Europy

(2016/2325(INI))

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Sprawozdawczyni: Constanze Krehl

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 OPINIA Komisji Spraw Zagranicznych
 OPINIA Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 OPINIA Komisji Transportu i Turystyki
 OPINIA Komisji Rybołówstwa
 INFORMACJE O PRZYJĘCIUPRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie strategii kosmicznej dla Europy

(2016/2325(INI))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 4 i Tytuł XIX art. 189 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 26 października 2016 r. zatytułowany „Strategia kosmiczna dla Europy” (COM(2016)0705),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 28 lutego 2013 r. zatytułowany „Kosmiczna polityka przemysłowa UE” (COM(2013)0108),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 4 kwietnia 2011 r. zatytułowany „Ku strategii Unii Europejskiej w zakresie przestrzeni kosmicznej w służbie obywateli” (COM(2011)0152),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 14 września 2016 r. pt. „Łączność dla konkurencyjnego jednolitego rynku cyfrowego: w kierunku europejskiego społeczeństwa gigabitowego” (COM(2016)0587) oraz towarzyszący mu dokument roboczy służb Komisji (SWD(2016)0300),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 14 września 2016 r. pt. „Sieć 5G dla Europy: plan działania” (COM(2016)0588) oraz towarzyszący mu dokument roboczy służb Komisji (SWD(2016)0306),

–  uwzględniając wniosek Komisji z dnia 14 września 2016 r. dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej (COM(2016)0590),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 14 czerwca 2010 r. dotyczący planu działania w sprawie zastosowań globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS) (COM(2010)0308),

–  uwzględniając porozumienie paryskie, decyzja 1/CP.21, 21. konferencję stron (COP 21) konwencji UNFCCC oraz 11. konferencję stron służącą jako spotkanie stron protokołu z Kioto (CMP 11), które odbyły się w Paryżu (Francja) w dniach 30 listopada – 11 grudnia 2015 r.,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 377/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. ustanawiające program Copernicus i uchylające rozporządzenie (UE) nr 911/2010(1),,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1285/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie realizacji i eksploatacji europejskich systemów nawigacji satelitarnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 876/2002 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 683/2008(2),

  uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 541/2014/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiającą ramy wsparcia obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych(3),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 512/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 912/2010 ustanawiające Agencję Europejskiego GNSS(4),

–  uwzględniając odpowiednie konkluzje Rady i ministerialną Deklarację amsterdamską z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie współpracy w obszarze systemów automatycznego kierowania połączonym pojazdem,

–  uwzględniając manifest haski w sprawie polityki kosmicznej z czerwca 2016 r.,

–  uwzględniając wspólne oświadczenie w sprawie wspólnej wizji i celów na przyszłość Europy w przestrzeni kosmicznej wydane przez Unię Europejską i Europejską Agencję Kosmiczną, podpisane przez Komisję i Agencję w dniu 26 października 2016 r.

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zdolności europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony do działania w przestrzeni kosmicznej(5),

  uwzględniając rezolucję z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie rozwoju rynku kosmicznego(6),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie kosmicznej polityki przemysłowej EU – uwolnienie potencjału wzrostu gospodarczego w sektorze kosmicznym(7),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie strategii Unii Europejskiej w zakresie przestrzeni kosmicznej w służbie obywateli(8),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zastosowań w transporcie globalnych systemów nawigacji satelitarnej – krótko- i średnioterminowej polityki UE(9),

–  uwzględniając analizę ze stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzania na rynek w Europie produktów przemysłu kosmicznego(10),

–  uwzględniając art. 52 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Komisji Transportu i Turystyki oraz Komisji Rybołówstwa (A8-0250/2017),

A.  mając na uwadze, że płynące z przestrzeni kosmicznej korzyści dla społeczeństwa są wielorakie i mogą prowadzić do bardziej konkurencyjnej gospodarki dla Europy przez stymulowanie rozwoju wielu nowych produktów i usług oraz wsparcie rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa i transportu morskiego; mając na uwadze, że technologia satelitarna może prowadzić do zapewnienia lepszego dostępu do technologii komunikacyjnych, systemów obserwacji Ziemi wysokiej rozdzielczości, które umożliwiają wymianę informacji w czasie rzeczywistym, szybkie reagowanie na katastrofy naturalne i skuteczniejszą kontrolę granic i kontrolę bezpieczeństwa;

B.  mając na uwadze, że technologie kosmiczne, dane dotyczące przestrzeni kosmicznej i usługi z sektora przestrzeni kosmicznej wspierają różne polityki publiczne UE i kluczowe priorytety polityczne, takie jak pobudzenie jednolitego rynku cyfrowego, stymulowanie europejskiej gospodarki i przeciwdziałanie zmianie klimatu;

C.  mając na uwadze, że przestrzeń kosmiczna nie jest dla obywateli europejskich kosztem, lecz inwestycją oraz że ambitna strategia kosmiczna może zapewnić UE autonomię i pozycję w strategicznym obszarze przestrzeni kosmicznej, a jednocześnie pobudzić wzrost gospodarczy, konkurencyjność i tworzenie miejsc pracy w produkcji, operacjach oraz usługach pochodnych związanych z przestrzenią kosmiczną;

D.  mając na uwadze, że decyzje polityczne podjęte przez Parlament i Radę w 2007 r. doprowadziły do przydziału środków na europejskie programy nawigacji satelitarnej EGNOS (europejski system wspomagania satelitarnego) i Galileo oraz umożliwiły zawarcie porozumienia w sprawie struktury zarządzania tymi programami;

1.  z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji zatytułowany „Strategia kosmiczna dla Europy” oraz popiera pełne zaangażowanie Komisji na rzecz maksymalizacji korzyści gospodarczych i społecznych z przestrzeni kosmicznej, zwiększenia wykorzystywania technologii i zastosowań związanych z przestrzenią kosmiczną w celu wspierania polityk publicznych, wspierania konkurencyjnego na skalę globalną i innowacyjnego europejskiego sektora kosmicznego, wzmocnienia niezależności Europy w przestrzeni kosmicznej i wzmocnienia roli Europy jako podmiotu globalnego, a także współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie;

2.  przypomina Komisji, że konieczne jest zapewnienie ciągłości unijnych programów kosmicznych i refleksja nad przyszłym rozwojem systemu Galileo oraz programu Copernicus, w szczególności aby stworzyć pozytywny klimat inwestycyjny w sektorze niższego szczebla; uważa, że cel ten można osiągnąć jedynie pod warunkiem zagwarantowania w perspektywie długoterminowej publicznego finansowania sztandarowych programów kosmicznych i infrastruktury przesyłu danych, przy równoczesnym uznaniu potrzeby znacznego zaangażowania sektora prywatnego;

3.  podkreśla osiągnięcia w dziedzinie przestrzeni kosmicznej państw członkowskich, Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) i Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) przy wykorzystaniu nowych technologii, misji eksploracyjnych, obserwacji Ziemi i możliwości meteorologicznych;

4.  uważa, że należy dokonać oceny programów Galileo i Copernicus zanim Komisja przedstawi nowe wnioski ustawodawcze w kolejnych WRF; jest zdania, że ocena ta powinna dotyczyć między innymi przyszłej roli Agencji Europejskiego GNSS (GSA) w systemie Galileo i jej potencjalnej roli w programie Copernicus, kwestii uproszczenia stosunków GSA z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) i obecnego podziału między podstawowymi i delegowanymi zadaniami Agencji; wzywa w związku z tym Komisję do zapewnienia, by GSA miała zdolność do podjęcia nowych zadań przed powierzeniem jej tych zadań;

5.  podkreśla, że w przyszłych dyskusjach na temat stosunków między UE i ESA należy uwzględnić wyniki tej oceny z uwzględnieniem wspólnego oświadczenia UE i ESA podpisanego w dniu 26 października 2016 r.; zwraca się do Komisji, aby we współpracy z ESA zbadała różne opcje uproszczenia skomplikowanej struktury instytucjonalnej europejskiego zarządzania działalnością kosmiczną, aby usprawnić podział obowiązków z myślą o większej skuteczności i opłacalności;

6.  uważa, że GSA powinna dysponować odpowiednim zapleczem kadrowym, aby mogła gwarantować sprawne funkcjonowanie i wykorzystanie europejskich programów GNSS; zwraca się do Komisji o przeprowadzenie przeglądu adekwatności zasobów przydzielanych GSA, biorąc pod uwagę jej obecne i przyszłe zadania; uważa, że polityka kadrowa oraz związane z nią procedury powinny być dostosowane do nowych zadań, które zostały powierzone Agencji, zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym z dnia 2 grudnia 2013 r.;

7.  podkreśla, że aby sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom, kolejny budżet UE powinien obejmować budżet przeznaczony na sektor kosmiczny większy niż obecnie, aby wspierać cały łańcuch wartości (segment kosmiczny i naziemny, obserwacja Ziemi, nawigacja i komunikacja), zapewniony w zbliżającym się przeglądzie wieloletnich ram finansowych; przypomina, że pomyślny rozwój rynków niższego szczebla zależy zwłaszcza od terminowego wdrożenia i ciągłego rozwoju systemu Galileo i programu Copernicus, których właściwe finansowanie powinno stanowić priorytet; podkreśla potrzebę zachowania i rozwijania europejskiej wartości dodanej i wyjątkowego wkładu elementów programów kosmicznych UE przy podejmowaniu decyzji budżetowych w kolejnych WRF;

8.  zwraca się do Komisji o zbadanie możliwości skorzystania z efektu synergii pomiędzy programami kosmicznymi UE w celu zwiększenia skuteczności i efektywności pod względem kosztów; uważa także, że ważne jest, by zintensyfikować wymianę informacji między agencjami UE zaangażowanymi w europejską politykę kosmiczną w celu osiągnięcia dalszych efektów synergii; zwraca uwagę na rosnącą konwergencję różnych obszarów działalności; wzywa Komisję do opublikowania rocznego sprawozdania na temat rodzaju i zakresu współpracy między agencjami UE;

9.  podkreśla znaczenie zidentyfikowania i zlikwidowania istniejących przeszkód dla funkcjonowania rynku wewnętrznego w obszarze produktów i usług kosmicznych;

Maksymalizacja korzyści z działalności związanej z przestrzenią kosmiczną dla społeczeństwa i gospodarki UE

10.  podkreśla, że programy kosmiczne i związane z nimi usługi są kluczowymi zasobami w obszarach polityki i sektorach gospodarczych takich jak energia, klimat, środowisko, bezpieczeństwo i obronność, zdrowie, rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo, transport, turystyka, rynek cyfrowy i łączność ruchoma, polityka regionalna i planowanie lokalne; jest zdania, że istnieje ogromny potencjał do podejmowania takich wyzwań jak migracja, zarządzanie granicami i zrównoważony rozwój; podkreśla też znaczenie europejskiej strategii kosmicznej dla kompleksowej unijnej polityki morskiej; zwraca również uwagę na znaczne korzyści, jakie wynikają dla społeczeństwa z gospodarczego wykorzystania satelitów oraz systemów teledetekcyjnych;

11.  wzywa Komisję do przyspieszenia pełnego gospodarczego wykorzystania systemu Galileo, EGNOS oraz programu Copernicus poprzez: ustanowienie odpowiednich celów w zakresie wprowadzania na rynek, ulepszenie dostępu do danych z programu Copernicus i przetwarzania ich w celu umożliwienia przedsiębiorstwom, a zwłaszcza MŚP i start-upom, rozwoju zastosowań opartych na danych pozyskanych w przestrzeni kosmicznej; zapewnianie lepszej integracji z innymi usługami cyfrowymi – takimi jak inteligentne systemy transportowe (ITS), europejski system zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS), usługi informacji rzecznej (RIS), SafeSeaNet oraz konwencjonalne systemy nawigacji – i zwiększanie potencjału rozwiązań kosmicznych; podkreśla korzyści, jakie odnoszą obywatele i przedsiębiorstwa z nawigacji satelitarnej oraz usług i danych w dziedzinie obserwacji Ziemi;

12.  przyjmuje z zadowoleniem działania Komisji dotyczące pozyskiwania platform opartych na chmurze dla danych pochodzących z obserwacji Ziemi, aby zagwarantować, by Europa czerpała pełne korzyści gospodarcze ze swoich sztandarowych programów kosmicznych, oraz aby zapewnić stały dostęp dla użytkowników i budowanie kompetencji; wzywa Komisję do przyspieszenia działań w tym obszarze, aby pierwsze platformy danych mogły funkcjonować w 2018 r,; uważa, że wszystkie przetargi na te platformy powinny być otwarte dla podmiotów prywatnych;

13.  zwraca się do Komisji o dokonanie oceny funkcjonowania podmiotów objętych programem Copernicus, w szczególności w celu uproszczenia i usprawnienia ich procedur przetargowych, aby ułatwić MŚP składanie wniosków;

14.  podkreśla potrzebę prawodawstwa umożliwiającego wykorzystywanie przestrzeni kosmicznej i ponawia wniosek, wysunięty w wyżej wymienionej rezolucji w sprawie rozwoju rynku kosmicznego, aby Komisja prowadziła systematyczną kontrolę pod kątem użyteczności dla sektora kosmicznego przed złożeniem nowych wniosków ustawodawczych i nieustawodawczych; wzywa Komisję do usunięcia przeszkód w wykorzystywaniu technologii kosmicznych przez sektor publiczny, np. w celu monitorowania zgodności z nowym i istniejącym prawodawstwem europejskim; uważa, że dzięki wykorzystywaniu technologii kosmicznych można znacząco ulepszyć politykę publiczną, opierając się na przykładach, takich jak eCall i tachograf cyfrowy; zwraca się do Komisji i państw członkowskich o stymulowanie wprowadzania technologii kosmicznych przez organy europejskie, krajowe, regionalne i lokalne, na przykład przez nabywanie europejskich danych pochodzących z obserwacji Ziemi do realizacji celów polityki;

15.  zwraca uwagę na projekt pilotażowy w zakresie czystszej przestrzeni kosmicznej dzięki sprowadzaniu z orbity i użyciu innowacyjnych materiałów do produkcji sprzętu kosmicznego, którego celem jest przetestowanie wykonalności i skuteczności przyszłej wspólnej inicjatywy technologicznej (WIT) dotyczącej sektora kosmicznego; uznaje, że właściwe zasoby, zarówno publiczne, jak i prywatne, mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia zrównoważonego charakteru i konkurencyjności europejskiego sektora kosmicznego i rozwoju roli UE jako globalnego podmiotu działającego w dziedzinie przestrzeni kosmicznej;

16.  uważa, że należy dalej rozwijać wkład programu Copernicus w walkę ze zmianą klimatu; wzywa Komisję do jak najszybszego ustanowienia możliwości w ramach programu Copernicus dotyczących monitorowania emisji gazów cieplarnianych, w tym emisji CO2, które są obecnie opracowywane w ramach programu „Horyzont 2020”(11), z myślą o zaspokojeniu potrzeb zapisanych w porozumieniu osiągniętym w ramach COP 21, oraz do umożliwienia jego skutecznego wdrożenia; wspiera opracowywanie przyszłych satelitów przeznaczonych do monitorowania CO2 i metanu;

17.  przyjmuje z zadowoleniem deklarację w sprawie wstępnych usług Galileo z dnia 15 grudnia 2016 r.; podkreśla, że powszechne stosowanie sygnału Galileo jest warunkiem wstępnym rozwoju silnego rynku niższego szczebla dla zastosowań i usług kosmicznych oraz że należy podjąć odpowiednie środki, w tym w stosownych przypadkach środki regulacyjne, w celu zapewnienia pełnej kompatybilności wyrobów sprzedawanych w UE z Galileo i EGNOS oraz zachęcania do wykorzystywania na światowym rynku urządzeń przygotowanych do Galileo i EGNOS; zachęca również Komisję do rozważenia środków mających na celu wzmocnienie konkurencyjności europejskiego przemysłu niższego szczebla GNSS;

18.  wzywa Komisję do zapewnienia, że zegary oparte na GNSS w infrastrukturze krytycznej są gotowe do obsługi Galileo i EGNOS, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa;

19.  podkreśla zdolność satelitów do zapewnienia ciągłości połączeń o bardzo wysokiej przepustowości, w szczególności na obszarach oddalonych i w regionach najbardziej oddalonych, co ma zasadnicze znaczenie dla zmniejszenia przepaści cyfrowej, rozwoju sieci dużych prędkości oraz rozszerzenia internetu rzeczy i usług wspierających, takich jak bezzałogowe kierowanie pojazdami, zarządzanie flotą i transportem towarowym, aplikacje e-rządzenia, e-uczenia się i e-zdrowia; podkreśla komplementarność technologii naziemnych i kosmicznych dla zapewnienia sieci o bardzo wysokiej przepustowości; nalega, by Komisja uznała ten fakt i odpowiednio uwzględniała wkład satelitów w tej dziedzinie; podkreśla również konieczność rezerwowania odpowiednich zakresów częstotliwości dla takich usług satelitarnych; wzywa do uwzględnienia tej kwestii w obecnych pracach legislacyjnych w sprawie sieci telekomunikacyjnych, przy odpowiednich inwestycjach w badania i rozwój; uważa również, że strategia kosmiczna dla Europy powinna być wdrażana w koordynacji ze strategią cyfrową Komisją, przy wsparciu ze strony państw członkowskich i przemysłu, w celu promowania skutecznego i stymulowanego przez popyt wykorzystywania komunikacji satelitarnej, tak aby wspierać powszechny dostęp do sieci internetowej w całej UE;

20.  podkreśla ważną rolę europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w stymulowaniu rynków związanych z przestrzenią kosmiczną, zwłaszcza poprzez zamówienia publiczne, w tym w krajach, w których nie ma jeszcze dużego sektora kosmicznego, zauważając, że problem ten należy uwzględnić w bieżących dyskusjach na temat przyszłości polityki spójności; popiera wprowadzanie ukierunkowanych środków dotyczących budowania zdolności, które pomagają państwom członkowskim i regionom o powstających zdolnościach w zakresie wykorzystywania przestrzeni kosmicznej; podkreśla, że wymiar regionalny ma zasadnicze znaczenie dla umożliwiania obywatelom czerpania korzyści z przestrzeni kosmicznej oraz że zaangażowanie organów lokalnych i regionalnych może prowadzić do tworzenia synergii ze strategiami inteligentnej specjalizacji i agendą miejską UE; w związku z tym popiera większe zaangażowanie organów regionalnych i lokalnych w zapewnienie powodzenia unijnej polityki kosmicznej, z uwzględnieniem regionów najbardziej oddalonych oraz krajów i terytoriów zamorskich; podkreśla, że Komitet Regionów powinien być członkiem forum użytkowników programu Copernicus, aby podkreślić znaczenie regionalnych i lokalnych podmiotów jako użytkowników danych z programu Copernicus;

21.  podkreśla, że użytkownicy tacy jak MŚP oraz organy lokalne i regionalne nadal nie są wystarczająco świadome możliwości finansowania, w tym możliwości udostępnianych przez Europejski Bank Inwestycyjny, w odniesieniu do projektów powiązanych z programami Galileo lub Copernicus, i że należy bezzwłocznie poprawić ukierunkowane rozpowszechnianie informacji na temat tych możliwości;

22.  uznaje rolę technologii kosmicznych i dwa sztandarowe programy kosmiczne UE w dążeniu do inteligentniejszego, bezpieczniejszego, pewniejszego, bardziej zrównoważonego i zintegrowanego transportu lądowego, morskiego, lotniczego i kosmicznego, zintegrowanego z przyszłymi sektorami strategicznymi, takich jak samochody autonomiczne i podłączone do sieci lub bezzałogowe statki powietrzne; uważa, że strategia kosmiczna może być on elementem odpowiedzi na nowe potrzeby transportowe związane z bezpieczną i płynną zdolnością przyłączeniową, lepszym pozycjonowaniem, intermodalnością i interoperacyjnością; zachęca Komisję, by włączyła główne podmioty w sektorze transportu do dialogu z sektorem kosmicznym w celu zwiększenia przejrzystości i ułatwiania wprowadzania europejskiej technologii kosmicznej na rynek transportowy z zamiarem zwiększenia konkurencyjności unijnych usług transportowych na rynku europejskim i światowym; wzywa Komisję i państwa członkowskie do zwrócenia uwagi na rozwój turystyki kosmicznej;

23.  apeluje do Komisji o wspieranie procedur lądowania opartych na EGNOS dla mniejszych portów lotniczych, jak również dla większych portów lotniczych; przypomina, że wykorzystywanie EGNOS na potrzeby zastosowań o istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa, takich jak lądowanie statków powietrznych, i przypomina o znaczeniu rozszerzenia zasięgu ENOS priorytetowo na państwa Europy Południowo-Wschodniej i Wschodniej, a następnie na kraje Afryki i Bliskiego Wschodu; uważa także, że program Galileo może odegrać kluczową rolę w kontroli ruchu lotniczego jako fundament przejścia z systemu kontroli radarowej na system satelitarny;

24.  ponadto podkreśla znaczenie statków powietrznych wyposażonych w technologię kosmiczną automatycznego zależnego dozorowania – rozgłaszania (ADS-B) oraz upoważnienia operatorów do wyposażania statków powietrznych w ADS-B dla zapewnienia dokładności i niezawodności śledzenia samolotów w czasie rzeczywistym oraz oszczędności paliwa;

25.  podkreśla znaczenie unijnych programów w dziedzinie przestrzeni kosmicznej dla kwestii morskich i działalności połowowej oraz niebieskiej gospodarki w ujęciu ogólnym, na przykład w zakresie: nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów; nadzoru i oceny w kwestii stanu i kondycji oceanów i zasobów rybnych; wspierania wydajności hodowli ryb; ułatwiania badań morskich; oraz zapewniania działania poszukiwawczo–ratowniczych, jak również łącz satelitarnych w odniesieniu pokładowego sprzętu medycznego; zwraca w związku z tym uwagę na potrzebę posiadania infrastruktury nadzoru oceanów z przestrzeni kosmicznej i sprawnej koordynacji usług Galileo, EGNOS i Copernicus;

Rozwijanie europejskiego sektora kosmicznego konkurencyjnego i innowacyjnego w skali globalnej

26.  podkreśla, że sukces i konkurencyjność sektora kosmicznego oraz rozwój przełomowych technologii są w dużym stopniu uzależnione od badań naukowych i innowacji; apeluje o wzmocnienie i wydłużenie dedykowanej linii budżetowej przeznaczonej na sektor kosmiczny w dziewiątym programie ramowym; podkreśla znaczenie pełnej współpracy między UE, ESA i państwami członkowskimi, aby zapewnić skuteczność i unikać powielania, w szczególności w dziedzinach, w których finansowanie badań naukowych zapewnia szereg podmiotów; uważa, że badania i innowacje powinny być stymulowane i finansowane z korzyścią dla szeregu technologii kosmicznych; wzywa Komisję do rozszerzenia wykorzystywania instrumentu MŚP w celu zwiększania możliwości biznesowych w zakresie produktów i usług kosmicznych zarówno w programie „Horyzont 2020”, jak i przyszłych programach ramowych;

27.  zwraca się do Komisji o zapewnienie równego traktowania przedsiębiorstw UE wobec przedsiębiorstw z państw trzecich w dziedzinie zamówień publicznych, w szczególności biorąc pod uwagę ceny, jakie przedsiębiorstwa stosują wobec innych klientów na całym świecie, tak aby zagwarantować przestrzeganie sprawiedliwych zasad oraz przestrzeganie sprawiedliwych praktyk przez podmioty rynkowe w duchu uczciwej konkurencji; podkreśla, że europejski przemysł kosmiczny stawia czoła coraz bardziej brutalnej konkurencji międzynarodowej, ; z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący wzmocnienia wykorzystywania innowacyjnych systemów zamówień publicznych;

28.  podkreśla znaczenie wzmocnienia europejskiej bazy przemysłowej i zagwarantowania strategicznej autonomii UE przez dywersyfikację źródeł zaopatrzenia i najlepsze wykorzystywanie wielu unijnych dostawców; uważa w związku z tym, że zaangażowanie sektora przemysłu na wszystkich szczeblach powinno być promowane w sposób zrównoważony i wzywa Komisję do wspierania europejskiego sektora kosmicznego w całym łańcuchu wartości; uważa, że klastry kosmiczne mogą odgrywać ważną rolę w strategii przemysłu kosmicznego;

29.  zwraca się do Komisji o wsparcie ogólnoeuropejskiego rozwoju nowych kosmicznych modeli biznesowych i technologii mogących rewolucjonizować sektor i ograniczać koszty (na przykład europejskich technologii, które umożliwiają wysyłanie w przestrzeń kosmiczną małych satelitów, takich jak balony stratosferyczne czy wahadłowce wielokrotnego użytku);

30.  zwraca się do Komisji o rozważenie sytuacji i potrzeb MŚP przy określaniu czasu trwania zamówień publicznych w dziedzinie infrastruktury i usług kosmicznych w celu stworzenia równych warunków działania dla przedsiębiorstw działających w branży kosmicznej;

31.  podkreśla konieczność zdecydowanego zwiększenia inwestycji w kształcenie i szkolenie obywateli europejskich w dziedzinie przestrzeni kosmicznej, także aby móc w pełni wykorzystać możliwości, jakie stwarza sektor związany z przestrzenią kosmiczną w przejściu do społeczeństwa cyfrowego; podkreśla znaczenie, jakie mają osiągnięcia polityki kosmicznej dla inspirowania przyszłych pokoleń i rozwijania poczucia tożsamości europejskiej; w związku z tym podkreśla potrzebę kontynuowania i rozwijania skoordynowanego podejścia do europejskiego kształcenia w zakresie przestrzeni kosmicznej, które może przyciągnąć młodych ludzi do kariery zawodowej w sektorze nauki i technologii kosmicznej;

32.  podkreśla, że podstawowym i najważniejszym narzędziem rozwoju potencjału europejskiego przemysłu kosmicznego jest udział w opcjonalnych programach ESA, w których ramach europejskie przedsiębiorstwa i uczelnie lub instytucje badawcze uczestniczą w opracowywaniu najbardziej zaawansowanych technologii dla misji i systemów kosmicznych; podkreśla, że właśnie udział w takich programach otwiera im drogę do prowadzenia działalności w tym sektorze, a także może zapewnić dostęp do wysoce zaawansowanych technologicznie i wymagających kompleksowej wiedzy projektów naukowych, co może mieć korzystny wpływ również na dziedzinę transportu;

Wzmocnienie autonomii Europy w zakresie dostępu do przestrzeni kosmicznej i jej wykorzystania w bezpiecznym i zabezpieczonym środowisku

33.  przypomina, że unijne programy kosmiczne mają charakter cywilny i potwierdza swoje zobowiązanie do niedokonywania militaryzacji przestrzeni kosmicznej; dostrzega jednak strategiczny wymiar sektora kosmicznego dla Europy i potrzebę poprawy synergii między aspektami cywilnymi a bezpieczeństwa i obrony oraz potrzebę wykorzystania możliwości w zakresie wykorzystania przestrzeni kosmicznej w celu zaspokojenia potrzeb w zakresie bezpieczeństwa i ochrony, biorąc pod uwagę również środowisko geopolityczne i wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony; uważa, że Komisja powinna przeanalizować synergie między europejskimi programami kosmicznymi i europejskim planem działań w sektorze obrony zaproponowanym w listopadzie 2016 r., aby zapewnić spójność w tym strategicznym obszarze;

34.  wzywa Komisję do agregowania zapotrzebowania klientów instytucjonalnych z Unii Europejskiej i państw członkowskich, aby zapewnić niezależny, opłacalny i niezawodny dostęp do przestrzeni kosmicznej przez wykorzystywanie europejskich rakiet nośnych Ariane, Vega i ich przyszłych modeli; uważa, że ma to ogromne znaczenie strategiczne dla funkcji zarządzania kryzysowego i postępowania w sytuacjach awaryjnych i dla stabilnej europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony;

35.  wspiera cel Komisji dotyczący oceny różnych sposobów wspierania europejskich obiektów infrastruktury startowej, gdy jest to potrzebne do osiągnięcia celów i potrzeb wynikających z polityki UE, biorąc pod uwagę autonomię, bezpieczeństwo i konkurencyjność; podkreśla w związku z tym strategiczne znaczenie europejskiego portu kosmicznego w Kourou (Gujana Francuska) i konieczności zwracania bacznej uwagi na korzyści gospodarcze i społeczne na terytorium, na którym ma siedzibę;

36.  przypomina, że kwestii niezależnego dostępu do przestrzeni kosmicznej nie można oddzielać od niezależnej zdolności Europy w zakresie projektowania, rozwijania, uruchamiania, eksploatacji i wykorzystywania systemów kosmicznych;

37.  stwierdza, że brak jest czytelnych perspektyw, jeśli chodzi o kontynuację programu rakiet nośnych w Europie po upływie trzech–czterech lat (Ariane 6 i Vega C) i sytuację finansową tego programu; jest zaniepokojony brakiem programu rakiet nośnych w perspektywie średnio- i długoterminowej; wzywa Komisję do przedstawienia propozycji programu prac dotyczącego rakiet nośnych w Europie na następne 20 lat;

38.  wzywa Komisję, by zachęcała do rozwoju alternatywnych technologii wynoszenia oraz do uwzględniania zasad ekoprojektowania we wszystkich rakietach nośnych i zasobach kosmicznych;

39.  uważa, że w kolejnych generacjach systemów satelitarnych należy dalej rozwijać bezpieczeństwo infrastruktury Galileo, w tym segmentu naziemnego, oraz możliwość podwójnego wykorzystywania systemu Galileo i programu Copernicus, wraz z lepszą precyzją i kodowaniem; przypomina, że usługi publiczne o regulowanym dostępie w ramach Galileo ograniczone do autoryzowanych przez rząd użytkowników mogłyby odgrywać ważną rolę w przyszłości w odniesieniu do reagowania na zmieniające się zagrożenia, w szczególności w przypadku kryzysu;

40.  zwraca uwagę na podatność technologii kosmicznych na ingerencję lub atak podmiotów państwowych i niepaństwowych, a także na wiele innych zagrożeń, w tym zderzenia ze śmieciami kosmicznymi i innymi satelitami; przypomina o znaczeniu zabezpieczenia kluczowej infrastruktury i środków komunikacji, jak również rozwoju odpornych technologii; uznaje rosnące znaczenie przestrzeni kosmicznej oraz technologii kosmicznych dla podwójnego wykorzystywania, szczególnie w obszarach komunikacji, wywiadu, obserwacji i rozpoznania, reagowania w przypadku katastrof oraz kontroli zbrojeń, i podkreśla istotne znaczenie zdolności do działania w przestrzeni kosmicznej w walce z terroryzmem; ponadto zachęca do inwestycji w celu przyspieszenia rozwoju nowych zdolności do działania w przestrzeni kosmicznej i technologii kosmicznej; uważa, że należy zwiększyć zdolności do wyeliminowania pojawiających się zagrożeń w przestrzeni kosmicznej, co zwiększyłoby z kolei zdolność europejskiego sektora przestrzeni kosmicznej do reagowania na zmieniające się rynki, podmioty i technologie;

41.  wzywa Komisję do złagodzenia zagrożenia stwarzanego przez śmieci kosmiczne poprzez usprawnienie obecnego systemu usług obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych (SST) w celu utworzenia programu niezależnego systemu, który będzie w stanie rozpoznawać zagrożenia związane ze śmieciami kosmicznymi dla europejskiej infrastruktury kosmicznej, wraz ze środkami w celu uniknięcia kolizji oraz aktywnym usuwaniem śmieci w dłuższej perspektywie; popiera plan rozszerzenia zakresu unijnego systemu SST w celu umożliwienia prognozy pogody opartej na danych kosmicznych i proponuje dodatkowy nacisk na obiekty znajdujące się blisko Ziemi ze względu na potencjalnie katastrofalne skutki kolizji takiego przedmiotu z Ziemią; podkreśla, że zdolności i wiedza fachowa w tych dziedzinach, także te dostępne w ESA, powinny być pogłębiane i rozszerzane; potwierdza potrzebę zapewniania możliwie jak najbardziej otwartych danych, aby wspierać badania naukowe i innowacje;

42.  przypomina o rosnącym znaczeniu cyberbezpieczeństwa dla programów kosmicznych i zwraca uwagę, że problem ten jest szczególnie dotkliwy, biorąc pod uwagę fakt, że znakomita część naszej gospodarki zależy od usług związanych z przestrzenią kosmiczną; wzywa Komisję do zmniejszenia zagrożenia dla unijnych zasobów kosmicznych przez podjęcie odpowiednich środków, w tym w stosownych przypadkach stosowanie protokołów szyfrowania, w celu ochrony infrastruktury kosmicznej przed zagrożeniami cybernetycznymi; zwraca się ponadto do Komisji o zapewnienie, by wszystkie odpowiednie agencje posiadały plany awaryjne na wypadek możliwych ataków cybernetycznych;

43.  uważa planowaną inicjatywę GOVSATCOM za obiecujący środek, który może zapewnić dostęp do bezpiecznych, efektywnych i opłacalnych usług dla europejskich podmiotów instytucjonalnych, zaspokajając przyszłe potrzeby użytkowników w szerokim zakresie dziedzin, stymulując jednocześnie wzrost, konkurencyjność i innowacje w całym europejskim sektorze łączności satelitarnej; jeśli ocena skutków będzie wystarczająco pozytywna, wzywa Komisję do opracowania zaplanowanej inicjatywy GOVSATCOM w sposób racjonalny pod względem kosztów, co może obejmować łączenie zdolności i dzielenie się nimi lub zakup usług od certyfikowanych komercyjnych satelitów komunikacyjnych, a także w celu zapewnienia, by inicjatywa ta tworzyła znaczną wartość dodaną i pozwalała uniknąć powielania istniejących struktur;

44.  podkreśla znaczenie kompleksowej europejskiej polityki kosmicznej mającej na celu skuteczne przyczynianie się do wzmocnienia wspólnego bezpieczeństwa, polityki zagranicznej i polityki obrony przez zapewnienie odpowiednim instytucjom niezależnych usług wywiadowczych, takich jak świadomość sytuacyjna w czasie rzeczywistym;

Wzmacnianie roli Europy jako podmiotu o znaczeniu globalnym i wspieranie współpracy międzynarodowej

45.  wzywa Komisję do promowania aktywów unijnych w przestrzeni kosmicznej i kosmicznych zdolności przemysłowych we wszystkich odpowiednich aspektach swoich stosunków zewnętrznych;

46.  uważa, że zapewnienie pokojowego i bezpiecznego środowiska przestrzeni kosmicznej będzie wymagało zaangażowania we współpracę z partnerami międzynarodowymi w celu promowania norm odpowiedzialnego zachowania i zrównoważonego rozwoju, w szczególności w zakresie badania przestrzeni kosmicznej, i wzywa Komisję do ścisłej współpracy z ESDZ i państwami członkowskimi w tym względzie;

47.  podkreśla potrzebę międzynarodowej koordynacji w zakresie zarządzania ruchem w przestrzeni kosmicznej i śmieciami kosmicznymi, które zapewne wzrosną ze względu na planowane rozmieszczenie tzw. „megakonstelacji” i zagęszczenie orbit krążących blisko Ziemi, które może wynikać z dalszego obniżania kosztów wystrzeliwania satelitów;

48.  zwraca się do Komisji o monitorowanie istniejących w sektorze prywatnym ambicji w dziedzinie eksploracji przestrzeni kosmicznej oraz do rozważenia konsekwencji, które mogą one mieć dla obecnych ram prawnych, a w szczególności dla układu o przestrzeni kosmicznej; uważa, że podstawowe zasady układu powinny zostać utrzymane w mocy oraz że konieczne jest, aby uniknąć wyścigu o ulegające degradacji zasoby w przestrzeni kosmicznej; wzywa państwa członkowskie do pracy na rzecz skoordynowanego podejścia europejskiego i wzywa Komisję do przejęcia wiodącej roli w negocjowaniu porozumienia; uznaje, że przestrzeń kosmiczna stanowi wspólne dziedzictwo ludzkości;

49.  z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji, jakim jest stosowanie dyplomacji gospodarczej, aby stworzyć nowe możliwości biznesowe dla europejskiego przemysłu kosmicznego; podkreśla, że europejskie podmioty na rynkach państw trzecich powinny być wspierane przez Komisję oraz, w stosownych przypadkach, organy państw członkowskich, indywidualnie lub przez ESA, i podmioty takie jak Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA); zaleca, by wsparcie dla takich skoordynowanych planów było sporządzane z wyprzedzeniem;

Zapewnienie skutecznej realizacji

50.  zwraca uwagę na fakt, że Parlament powinien odgrywać aktywną rolę w rozwoju polityki UE w zakresie przestrzeni kosmicznej oraz że powinien być angażowany we wszystkie wymiany prowadzone przez Komisję, ESDZ i Radę ESA w sprawie zagadnień związanych z przestrzenią kosmiczną;

51.  uważa, że wsparcie demokratyczne jest ważne dla inwestycji w przestrzeń kosmiczną; wzywa Komisję do przedstawienia dobrze zaprojektowanej i kompleksowej strategii komunikacyjnej dotyczącej korzyści wynikających z technologii kosmicznych dla obywateli i przedsiębiorstw; wzywa Komisję, by przy wdrażaniu tej strategii miała na uwadze jej następujące trzy filary, z których każdy dotyczy ważnej grupy docelowej: a) podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat konieczności inwestowania w przestrzeń kosmiczną; b) informowanie MŚP i przedsiębiorców o możliwościach sztandarowych programów kosmicznych; c) włączenie przestrzeni kosmicznej w kształcenie, aby zlikwidować niedobór umiejętności; zwraca się do Komisji o przedstawienie Parlamentowi planu działania w sprawie jak najszybszego utworzenia tej strategii komunikacyjnej;

52.  wzywa Komisję do sporządzenia harmonogramu wdrożenia środków zaproponowanych w strategii, do składania regularnych sprawozdań na temat postępów UE w realizacji, do proponowania przepisów w razie konieczności oraz do opracowywania dodatkowych konkretnych i mierzalnych działań koniecznych do osiągnięcia w odpowiednim czasie celów nakreślonych w strategii;

53.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Europejskiej Agencji Kosmicznej.

(1)

Dz.U. L 122 z 24.4.2014, s. 44.

(2)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 1.

(3)

Dz.U. L 158 z 27.5.2014, s. 227.

(4)

Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 72.

(5)

Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0267.

(6)

Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0268.

(7)

Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0534.

(8)

Dz.U. C 227 E z 6.8.2013, s. 16.

(9)

Dz.U. C 380 E z 11.12.2012, s. 1.

(10)

Wprowadzanie na rynek w Europie produktów przemysłu kosmicznego, analiza dla komisji ITRE, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Wewnętrznej, Departament Tematyczny A, 2016, ISBN 978-92-823-8537-1.

(11)

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-leit-space_en.pdf s. 48.


OPINIA Komisji Spraw Zagranicznych (31.5.2017)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie strategii kosmicznej dla Europy

(2016/2325(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Geoffrey Van Orden

WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  uznaje rosnące znaczenie przestrzeni kosmicznej oraz technologii kosmicznych w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, szczególnie w obszarach komunikacji, wywiadu, obserwacji i rozpoznania, w tym ochrony granic i nadzoru morskiego, reagowania w przypadku katastrof oraz kontroli zbrojeń, jak również w działaniach handlowych i cywilnych; podkreśla też istotne znaczenie zdolności do działania w przestrzeni kosmicznej w walce z terroryzmem; ponadto zachęca do inwestycji w celu przyspieszenia rozwoju nowych zdolności do działania w przestrzeni kosmicznej i technologii kosmicznej;

2.  zwraca uwagę na podatność bezpieczeństwa światowego, infrastruktury oraz kosmicznych technologii komunikacyjnych na ingerencję lub atak podmiotów państwowych i niepaństwowych, na ataki cybernetyczne oraz ofensywne badania nad bronią stosowaną w przestrzeni kosmicznej, jak również na śmieci kosmiczne lub kolizje satelitów; ponownie podkreśla znaczenie zabezpieczenia krytycznej infrastruktury i komunikacji, jak również rozwoju odpornych technologii i zmiany układu o przestrzeni kosmicznej z 1967 r., aby uwzględnić postęp technologiczny dokonany od lat 60. XX w.;

3.  ostrzega przed ofensywnymi badaniami nad bronią stosowaną w przestrzeni kosmicznej prowadzonymi przez takie państwa jak Rosja, Korea Północna i Iran oraz przed zagrożeniem, jakie może to stanowić dla kluczowej infrastruktury i komunikacji, jak również dla obecnych i planowanych systemów kosmicznych;

4.  przypomina, że w celu utrzymania i umocnienia bezpieczeństwa, obrony i stabilności Europy ważne jest, by zapobiegać wywozowi szczególnie chronionych technologii kosmicznych do państw, które zagrażają regionalnemu lub światowemu bezpieczeństwu i stabilności; popiera inwestycje w zdolności w zakresie wynoszenia oraz ich rozwój, np. Vega C lub Ariane 6, aby zapewnić państwom europejskim niezależny i niezawodny dostęp do przestrzeni kosmicznej;

5.  domaga się, by UE zyskała większą niezależność w obszarach związanych z przestrzenią kosmiczną; uważa w związku z tym, że współpraca z Rosją, na przykład przy uruchamianiu satelitów Galileo i Copernicus, mogłaby osłabić bezpieczeństwo wrażliwych systemów kosmicznych;

6.  zachęca do inwestowania w środki chroniące technologie, zasoby i zdolności związane z przestrzenią kosmiczną, w tym w kontekście programów wspieranych przez UE oraz obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych;

7.  uważa, że w stosownych przypadkach należy wykorzystać już istniejące stosunki dwustronne między państwami europejskimi a głównymi zaprzyjaźnionymi potęgami kosmicznymi, w tym Stanami Zjednoczonymi, Indiami i Japonią, w celu wzmocnienia wspólnych interesów w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony oraz w celu wzmocnienia kluczowych zdolności w zakresie wykrywania i powstrzymywania pojawiających się zagrożeń w przestrzeni kosmicznej oraz reagowania na nie, jak również skonsolidowania podstawowych środków w tym zakresie w celu usprawnienia polityki kosmicznej, co zwiększyłoby zdolność europejskiego sektora przestrzeni kosmicznej do reagowania na zmieniające się rynki, podmioty i technologie, a także do wspierania zgodności z postanowieniami traktatów i konwencji dotyczących działań w przestrzeni kosmicznej;

8.  zachęca państwa członkowskie do wznowienia na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych wysiłków na rzecz osiągnięcia porozumienia w sprawie proponowanego kodeksu postępowania dotyczącego działań w przestrzeni kosmicznej, z myślą o promowaniu międzynarodowych zasad w zakresie odpowiedzialnych, przejrzystych i pokojowych norm postępowania i ostatecznie wzmocnieniu ochrony, bezpieczeństwa i zrównoważoności oraz zapobieganiu militaryzacji przestrzeni kosmicznej; podkreśla, że należy tego dokonać przez zwrócenie uwagi na fakt, iż działania w przestrzeni kosmicznej powinny charakteryzować się wysokim stopniem dbałości, należytą starannością i odpowiednią przejrzystością w celu budowania zaufania między podmiotami, zważywszy na szybki rozwój działań w przestrzeni kosmicznej w ciągu ostatnich lat oraz fakt, że ponad 70 państw ma satelity, a dziewięć – zdolność wynoszenia na orbitę;

9.  uznaje, że inwestycje w badania i rozwój w zakresie zdolności do działania w przestrzeni kosmicznej przynoszą bardzo duże korzyści ekonomiczne, a także synergie podwójnych zastosowań w programach kosmicznych oraz pomiędzy aspektami cywilnymi i obronnymi; zachęca do tworzenia systemów podwójnego zastosowania, które są dostosowane do celów państw członkowskich UE w dziedzinie bezpieczeństwa przestrzeni kosmicznej, i podkreśla potrzebę propagowania pokojowego postępowania w przestrzeni kosmicznej; zauważa ponadto, że niektóre państwa członkowskie uruchomiły już systemy satelitarne podwójnego zastosowania wspierające operacje cywilne oraz rządowe i wojskowe, a ponadto zwraca uwagę na związane z tymi systemami ryzyko hakowania; zachęca przemysł i operatorów do zapewnienia systemów o wysokim stopniu zabezpieczenia z wyraźnym rozróżnieniem na zastosowania publiczne i niepubliczne;

10.  uznaje, że z wyjątkiem usługi publicznej o regulowanym dostępie Galileo i Copernicus odpowiedzialność za rozwój cywilnych i wojskowych zdolności do działania w przestrzeni kosmicznej spoczywa na państwach członkowskich; zauważa, że cele Unii Europejskiej w obszarze bezpieczeństwa i obrony są w części realizowane za pośrednictwem porozumienia administracyjnego zawartego pomiędzy międzyrządową Europejską Agencją Kosmiczną a Europejską Agencją Obrony.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU OPINIIW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

30.5.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

54

6

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Laima Liucija Andrikienė, Angel Dzhambazki, Neena Gill, Ana Gomes, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Norica Nicolai, Soraya Post, Marietje Schaake, Jean-Luc Schaffhauser, Igor Šoltes, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Vladimir Urutchev

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI OPINIODAWCZEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

54

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

ECR

Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Vladimir Urutchev, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Soraya Post, Boris Zala

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Bodil Valero, Igor Šoltes

6

-

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

Georgios Epitideios

3

0

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio

NI

Janusz Korwin-Mikke

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (9.6.2017)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie strategii kosmicznej dla Europy

(2016/2325(INI))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Evelyne Gebhardt

WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A.  mając na uwadze, że w komunikacie pt. „Strategia kosmiczna dla Europy” Komisja zwraca uwagę na to, iż europejski sektor kosmiczny jest w coraz większym stopniu częścią globalnego łańcucha wartości, a ponadto rozwija innowacyjne produkty i usługi, szczególnie w obszarze internetu rzeczy, które są niezwykle istotne również dla przedsiębiorstw spoza sektora kosmicznego oraz mogą zostać wykorzystane z pożytkiem dla konsumentów;

B.  mając na uwadze, że przestrzeń kosmiczna nie jest dla obywateli europejskich kosztem, lecz inwestycją oraz że ambitna strategia kosmiczna może zapewnić Europie autonomię i pozycję w strategicznym obszarze przestrzeni kosmicznej, a jednocześnie pobudzić wzrost gospodarczy, konkurencyjność i tworzenie miejsc pracy w produkcji, operacjach oraz usługach pochodnych związanych z przestrzenią kosmiczną;

1.  wzywa Komisję, by wspierała konkurencyjność i innowacyjność sektora kosmicznego za pośrednictwem modeli opartych nie tylko na funduszach strukturalnych i inwestycyjnych, lecz również na sektorze prywatnym w obszarach, w których jego zaangażowanie ma istotne znaczenie; podkreśla, że należy wspierać ambitne programy badań kosmicznych za pomocą hojnego i perspektywicznego podejścia uwzględniającego fakt, że zagwarantowanie infrastruktury i usług w długiej perspektywie ma zasadnicze znaczenie dla stworzenia pozytywnego klimatu inwestycyjnego w sektorze usług pochodnych; ponadto należy określić sposoby – zarówno finansowe, jak i niefinansowe – zapewniania wsparcia działalności badawczej w dziedzinach nauk przemysłowych i stosowanych oraz podstawowym badaniom przestrzeni kosmicznej, które mają bezpośredni wpływ na stosowaną technologię i zapewniają sektorowi wysoko wykwalifikowanych pracowników stanowiących najważniejszy czynnik innowacyjności;

2.  wzywa Komisję do analizy funkcjonowania rynku związanego z kosmosem, zarówno w sektorze rakiet nośnych, jak i zasobów kosmicznych oraz w sektorze usług, który z nich korzysta; wzywa Komisję do zagwarantowania, że ramy będą dostosowane do konkurencyjnego podejścia, które zachęci europejskich dostawców do wchodzenia na inne rynki;

3.  podkreśla, że wykorzystywanie wyników badań publicznych w dziedzinie technologii kosmicznych przez szeroko pojęte społeczeństwo może zapewnić konkurencyjne i przekrojowe rozwiązania dla różnych kluczowych priorytetów politycznych UE oraz przyczynić się w ten sposób do zbliżenia i zapewnienia spójności rozwiązań politycznych, zwłaszcza w obszarach zmiany klimatu, zrównoważonego zarządzania zasobami, migracji, kontroli granic, łączenia ludzi w oddalonych regionach Unii, a także zaspokojenia potrzeby nieprzerwanej łączności przyszłych sieci 5G;

4.  wzywa Komisję do zapewnienia odpowiedniego finansowania oraz określenia wykonalnych środków i celów, umożliwiających wykorzystanie na rynku programów EGNOS, Galileo i Copernicus, a także do wspierania rozwoju zastosowań, które wykorzystują potencjał danych pozyskanych w przestrzeni kosmicznej i usług pochodnych w celu promowania tworzenia zintegrowanego i ujednoliconego jednolitego rynku w tym sektorze, zwłaszcza że nie wykorzystano jeszcze w pełni potencjału rozwiązań kosmicznych, a sektor kosmiczny wymaga lepszego połączenia z innymi strategiami politycznymi i obszarami gospodarczymi na szczeblu unijnym i krajowym; podkreśla w tym kontekście, że wykorzystanie technologii kosmicznej może pobudzić wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy;

5.  wzywa Komisję, by zachęcała do rozwoju alternatywnych technologii wynoszenia oraz do uwzględniania zasad ekoprojektowania we wszystkich rakietach nośnych i zasobach kosmicznych;

6.  stwierdza, że wszystkie systemy kosmiczne bazują na technologiach informacyjnych, w których przypadku coraz częściej dochodzi do nieupoważnionego dostępu do oprogramowania, co może poważnie zagrozić wiarygodności danych, w tym obrazom satelitarnym, informacjom dotyczącym geopozycjonowania i komunikacji satelitarnej;

7.  w związku z tym wzywa Komisję do współpracy z Wysokim Przedstawicielem Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz z państwami członkowskimi, które są też sygnatariuszami układu o przestrzeni kosmicznej z 1967 r. i odpowiedniej konwencji o odpowiedzialności w przestrzeni kosmicznej, do propagowania międzynarodowych zasad odpowiedzialnego zachowania w przestrzeni kosmicznej opartego na przekonaniu, że przestrzeń ta jest wspólnym dziedzictwem ludzkości, oraz do działań na rzecz powszechnego zaakceptowania układu o przestrzeni kosmicznej i układu księżycowego w ramach ONZ i innych odpowiednich forów wielostronnych;

8.  podkreśla pilną potrzebę usunięcia luki regulacyjnej w art. 2 konwencji o odpowiedzialności w przestrzeni kosmicznej oraz zapewnienia możliwości pociągania do bezpośredniej odpowiedzialności państw, które tolerują, finansują i podsycają ataki komputerowe na systemy kosmiczne lub do nich zachęcają; podkreśla, że państwa, które nie wywiązują się z tego zobowiązania, powinny ponosić bezpośrednią odpowiedzialność w rozumieniu art. VI układu o przestrzeni kosmicznej;

9.  wzywa państwa członkowskie do zapewnienia szeroko zakrojonego stosowania zaawansowanego szyfrowania we wszystkich zasobach kosmicznych i obiektach naziemnych oraz do podjęcia wszelkich działań gwarantujących bezpieczeństwo komunikacji i odporność infrastruktury;

10.  stwierdza, że gospodarcza eksploatacja satelitów oraz systemów teledetekcyjnych stała się zwykłą praktyką i przyniosła społeczeństwu znaczące korzyści;

11.  podkreśla potrzebę dopilnowania, by wprowadzanie do obrotu systemów teledetekcyjnych przynosiło korzyści konsumentom i przedsiębiorstwom w UE, a zwłaszcza MŚP; podkreśla ponadto, że w związku z koniecznością zapewnienia właściwie funkcjonującego rynku wewnętrznego oraz wspierania bezpieczeństwa, ochrony i rozwoju gospodarczego działalności związanej z przestrzenią kosmiczną należy wprowadzić jednolite przepisy, aby zapobiegać sytuacjom, w których rozbieżne zasady prowadzą do zakłóceń konkurencji na rynku wewnętrznym lub nierównomiernych zagrożeń dla bezpieczeństwa; wzywa do ustanowienia ram prawnych z jednolitymi przepisami, które umożliwiają udostępnianie danych uzyskanych za pomocą systemów teledetekcyjnych na rynku wewnętrznym celem ponownego użycia w procesach sprzyjających tworzeniu wartości dodanej i które chronią te dane przed nieupoważnionym dostępem.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU OPINIIW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

8.6.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

29

2

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kaja Kallas, Julia Reda, Marc Tarabella, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Georges Bach, Peter Jahr, Markus Pieper

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

29

+

ALDE

ECR

ENF

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard

Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt

Mylène Troszczynski

Pascal Arimont, Georges Bach, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Peter Jahr, Antonio López-Istúriz White, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lambert van Nistelrooij

Lucy Anderson, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

Julia Reda, Igor Šoltes

2

-

PPE

Markus Pieper, Sabine Verheyen

1

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Transportu i Turystyki (2.6.2017)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie strategii kosmicznej dla Europy

(2016/2325(INI))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Gesine Meissner

WSKAZÓWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  uznaje rolę, jaką odgrywają technologie kosmiczne w dążeniu do inteligentniejszego, bezpieczniejszego, pewniejszego, bardziej zrównoważonego i zintegrowanego transportu lądowego, morskiego, lotniczego i kosmicznego; z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji i uważa, że może być on odpowiedzią na nowe potrzeby transportowe związane z bezpieczną i płynną zdolnością przyłączeniową, lepszym pozycjonowaniem, intermodalnością i interoperacyjnością;

2.  przypomina, że korzystanie z przestrzeni kosmicznej i dostęp do niej są przede wszystkim zależne od środków transportu (satelitów, rakiet nośnych, rakiet); uznaje w związku z tym, że technologie i usługi związane z przestrzenią kosmiczną (dane satelitarne, geolokalizacja) mają strategiczne znaczenie dla wielu sektorów, takich jak transport, telekomunikacja, rolnictwo i obronność;

3.  podkreśla, że sektor transportu ma duży potencjał w zakresie nowych innowacyjnych modeli biznesowych w sektorze usług pochodnych, jeśli chodzi między innymi o bezpieczeństwo, efektywność środowiskową, strumienie danych, nawigację, służby poszukiwawczo–ratownicze oraz zarządzanie ruchem i nadzorowanie go; podkreśla, że przedsiębiorstwa polegają na dostępie do danych oraz współpracy między uniwersytetami, naukowcami oraz sektorem publicznym i prywatnym;

4.  przypomina o znaczeniu szkolenia i rozwoju kompetencji zawodowych dla stworzenia w pełni niezależnego i samodzielnego unijnego sektora kosmicznego; zwraca się do Komisji, aby w ramach programu „Horyzont 2020” i przyszłych programów w dziedzinie badań i rozwoju nadal wspierała działania promujące kształcenie, szkolenia i upowszechnianie wyników w dziedzinach związanych z kosmosem;

5.  podkreśla, że podstawowym i najważniejszym narzędziem rozwoju potencjału europejskiego przemysłu kosmicznego jest udział w opcjonalnych programach Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), w których ramach europejskie przedsiębiorstwa i uczelnie lub instytucje badawcze uczestniczą w opracowywaniu najbardziej zaawansowanych technologii dla misji i systemów kosmicznych; podkreśla, że właśnie udział w takich programach otwiera im drogę do prowadzenia działalności w tym sektorze, a także może zapewnić dostęp do wysoce zaawansowanych technologicznie i wymagających kompleksowej wiedzy projektów naukowych, co może mieć korzystny wpływ również na dziedzinę transportu;

6.  uznaje potencjał unijnych programów kosmicznych GALILEO i europejski system wspomagania satelitarnego (EGNOS), a także potrzebę promowania wykorzystania zebranych w ich ramach danych i tworzenia możliwości rynkowych dzięki przeglądowi i ewentualnemu przekształceniu obowiązującego prawodawstwa oraz systematycznej „kontroli zgodności programów kosmicznych”;

7.  zwraca się do Komisji o wsparcie ogólnoeuropejskiego rozwoju nowych kosmicznych modeli biznesowych i technologii, które rewolucjonizują sektor i ograniczają koszty (na przykład europejskich technologii, które umożliwiają wysyłanie w przestrzeń kosmiczną małych satelitów, takich jak balony stratosferyczne czy wahadłowce wielokrotnego użytku);

8.  zauważa, że unijny sektor transportu, w szczególności jeśli chodzi o zarządzanie ruchem, systemy śledzenia i satelitarne systemy obserwacji, zależy od technologii kosmicznej i jej zdolności do dokładnego określenia położenia w każdym momencie; podkreśla zalety bardziej dokładnego i precyzyjnego śledzenia i pozycjonowania z wykorzystaniem satelitów dzięki zastosowaniu takich technologii jak wspólne przedsięwzięcie w celu badań z zakresu zarządzania ruchem lotniczym w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (SESAR) w sektorze lotnictwa oraz globalny system nawigacji satelitarnej (GNSS) w sektorze morskim;

9.  podkreśla znaczenie usług publicznych o regulowanym dostępie (PRS) GALILEO dla wsparcia instytucji rządowych państw członkowskich za pomocą usług bezpieczeństwa publicznego i usług ratunkowych, w szczególności w sytuacjach kryzysowych;

10.  przypomina o sukcesie takich programów jak eCall i tachograf cyfrowy w następstwie wprowadzenia rozporządzeń wymagających obowiązkowego wdrożenia usług pozycjonowania w oparciu o system GNSS i uważa, że strategia kosmiczna przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na drogach; zauważa, że dane satelitarne są potencjalnie istotne dla jazdy zautomatyzowanej;

11.  popiera inicjatywę Komisji w zakresie rządowej łączności satelitarnej (GOVSATCOM) w celu zapewnienia niezawodnych, bezpiecznych i opłacalnych usług łączności satelitarnej na potrzeby instytucji i infrastruktury na szczeblu europejskim i w państwach członkowskich; podkreśla znaczenie tej inicjatywy dla transportu, w szczególności arktycznego transportu morskiego, zarządzania ruchem lotniczym oraz kontroli bezzałogowych statków powietrznych i kierowania nimi;

12.  uważa, że celem strategii powinno być zapewnienie niezależnego i bezpiecznego dostępu do usług związanych z przestrzenią kosmiczną i danych pozyskanych w przestrzeni kosmicznej oraz technologicznego uniezależnienia się od krajów trzecich; przyznaje jednak, że międzynarodowe partnerstwa są czynnikiem sukcesu dla przemysłu europejskiego oraz że współpraca z innymi globalnymi partnerami strategicznymi może pomóc uniknąć powielania i/lub pokrywania się działań w zakresie badań i rozwoju, a zatem może przyczynić się do bardziej wydajnych inwestycji; wzywa zatem Komisję i państwa członkowskie do prowadzenia programów współpracy międzynarodowej, w tym z innymi agencjami i organami w państwach trzecich, w celu wspierania opracowanej w Europie technologii kosmicznej i jej konkurencyjności na rynku światowym dzięki opracowaniu i wdrożeniu prawdziwej strategii dyplomacji gospodarczej dla tego sektora;

13.  wzywa Komisję do sprawnego wdrożenia strategii kosmicznej, aby sektor transportu mógł odnieść natychmiastowe korzyści związane z usprawnionym nadzorem morskim, większą multimodalnością, większym komfortem pasażerów, sprawniejszym dostarczaniem paczek, nawigacją z wykorzystaniem dronów oraz jazdą zautomatyzowaną, oraz do poprawy bezpieczeństwa, z należytym uwzględnieniem prywatności i ochrony danych; uważa, że systemy GALILEO i EGNOS mogą w ogromnym stopniu przyczynić się do właściwego stosowania unijnych przepisów w dziedzinie transportu; jest przekonany, że systemy nawigacji satelitarnej powinny zostać zintegrowane w jeszcze większym stopniu z innymi usługami cyfrowymi, takimi jak inteligentne systemy transportowe (ITS), europejski system zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS), usługi informacji rzecznej (RIS), SafeSeaNet oraz konwencjonalne systemy nawigacji;

14.  wzywa Komisję do wspierania unijnego sektora kosmicznego w przygotowaniach do pełnego rozmieszczenia GALILEO i przyjmuje z zadowoleniem zamiar Komisji przedsięwzięcia konkretnych środków, w tym środków regulacyjnych, w celu zapewnienia wdrożenia GALILEO na rynku, zachęcając do rozwoju w pełni kompatybilnych i interoperacyjnych urządzeń europejskich, takich jak chipsety i odbiorniki, i podkreśla, że środki te powinny obejmować wszystkie rodzaje transportu (lotniczy, drogowy, kolejowy, morski i żeglugę śródlądową);

15.  uważa, że przyjęcie wymogów regulacyjnych mających na celu zagwarantowanie kompatybilności z GALILEO odbiorników w niektórych rodzajach infrastruktury transportowej, w szczególności w przyszłych sektorach strategicznych, takich jak samochody autonomiczne i podłączone do sieci lub bezzałogowe statki powietrzne (UAV), jest konieczne do tego, by promować stosowanie europejskich rozwiązań kosmicznych w transporcie;

16.  uważa, że należy nadal wzmacniać bezpieczeństwo infrastruktury GALILEO z myślą o przyszłych generacjach systemów satelitów;

17.  podkreśla, że dokładność i integralność zapewniane przez EGNOS mają zasadnicze znaczenie dla nawigacji lotniczej, morskiej, kolejowej i drogowej; przypomina, że aby osiągnąć zasięg w całej UE, należy priorytetowo rozszerzyć EGNOS na państwa Europy Południowo-Wschodniej i Wschodniej, a następnie na kraje Afryki i Bliskiego Wschodu;

18.  przypomina, że wykorzystywanie EGNOS na potrzeby zastosowań o istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa, takich jak lądowanie statków powietrznych, a także na potrzeby śledzenia lotów i zmniejszenia liczby anulowanych lotów oraz ograniczenia hałasu, może przynieść korzyści pod względem finansowym oraz poprawę dokładności, odporności i bezpieczeństwa; wzywa zatem Komisję do zagwarantowania wdrożenia EGNOS we wszystkich europejskich portach lotniczych;

19.  podkreśla znaczenie programu Copernicus dla bezpieczeństwa transportu i pasażerów, w szczególności w obszarze usług wyznaczania szlaków morskich statków, rozwoju sieci transportu miejskiego oraz monitorowania zanieczyszczenia powietrza; podziela stanowisko Komisji w sprawie konieczności dalszego ułatwiania i promowania korzystania z danych programu Copernicus i wzywa Komisję do dalszego rozszerzania jego infrastruktury;

20.  uważa, że należy dodatkowo rozwijać potencjał podwójnego zastosowania programów GALILEO i Copernicus oraz większą precyzję i lepsze szyfrowanie;

21.  przypomina, że kluczowe znaczenie ma przyspieszenie przekształcenia służby kontroli ruchu lotniczego z obecnego nadzoru radarowego w nadzór satelitarny, ponieważ nadzorem w czasie rzeczywistym można objąć jedynie 30 % naszej planety, oraz uważa, że technologia GNSS może odgrywać kluczową rolę w tej transformacji;

22.  ponadto podkreśla znaczenie statków powietrznych wyposażonych w automatyczne zależne dozorowanie – rozgłaszanie (ADS-B) oraz upoważnienia operatorów do wyposażania statków powietrznych w ADS-B dla zapewnienia dokładności i niezawodności śledzenia samolotów w czasie rzeczywistym oraz oszczędności paliwa;

23.  podkreśla znaczenie ochrony europejskiej infrastruktury kosmicznej i w związku z tym popiera utworzenie usługi obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych (SST) w pełnym zakresie; podkreśla ogromne znaczenie odpowiednich badań, a także unikania lub ograniczania zanieczyszczenia przestrzeni kosmicznej ogólnie, a szczególnie śmieciami kosmicznymi; podkreśla w związku z tym znaczenie projektu pilotażowego dotyczącego czystszej przestrzeni kosmicznej dzięki sprowadzaniu z orbity i użyciu innowacyjnych materiałów do produkcji sprzętu kosmicznego w celu ograniczenia gromadzenia się śmieci na orbicie oraz wskazania zrównoważonych długotrwałych rozwiązań zastępczych dla materiałów kosmicznych dostępnych dzięki innowacjom; podkreśla, że ten projekt pilotażowy ma na celu ocenę wykonalności i skuteczności przyszłej wspólnej inicjatywy technologicznej (WIT) w odniesieniu do sektora kosmicznego, z myślą o przyciągnięciu inwestycji;

24.  stwierdza, że brak jest czytelnych perspektyw, jeśli chodzi o kontynuację programu rakiet nośnych w Europie po upływie 3–4 lat (Ariane 6 i Vega C) i sytuację finansową tego programu; jest zaniepokojony brakiem programu rakiet nośnych w perspektywie średnio- i długoterminowej; wzywa Komisję do przedstawienia propozycji programu prac dotyczącego rakiet nośnych w Europie na następne 20 lat;

25.  podkreśla, że europejski przemysł kosmiczny ma do czynienia z nieproporcjonalną i coraz brutalniejszą konkurencją międzynarodową, w ramach której rynki instytucjonalne państw trzecich są zamknięte dla podmiotów europejskich, co działa na niekorzyść tych ostatnich;

26.  uważa, że w tym kontekście braku wzajemności otwarcia rynków instytucjonalnych w sektorze wynoszenia satelitów na orbitę, który ma ogromne znaczenie strategiczne, UE powinna również, podobnie jak jej partnerzy, stosować na rynkach instytucjonalnych zasadę preferencji dla europejskich rakiet nośnych w kontekście wynoszenia satelitów na orbitę w ramach programów europejskich.

27.  popiera wniosek Komisji dotyczący zagregowania popytu po stronie europejskich klientów instytucjonalnych w celu zapewnienia niezależnego, opłacalnego i niezawodnego dostępu do przestrzeni kosmicznej; zdecydowanie sugeruje, aby Komisja stała się podstawowym klientem instytucjonalnym europejskiego sektora rakiet nośnych oraz aby badała sposoby wsparcia europejskiej infrastruktury wynoszącej w celu zapewnienia, by unijny sektor kosmiczny mógł skutecznie konkurować z innymi podmiotami z całego świata;

28.  wzywa Komisję do uwzględnienia synergii między programami GALILEO i Copernicus oraz, w stosownych przypadkach, innych działań związanych z przestrzenią kosmiczną, aby doprowadzić do efektywnego pod względem kosztów wdrożenia (np. dzięki wykorzystaniu obecnego potencjału Agencji Europejskiego GNSS, GSA) oraz w celu maksymalizacji korzyści dla gospodarki europejskiej; zwraca się do Komisji, by tworzyła zachęty dla inwestycji w zakresie działalności kosmicznej w sektorze transportu dzięki inteligentnemu finansowaniu (np. z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, EFIS) oraz by były one odpowiednio finansowane w ramach kolejnych wieloletnich ram finansowych (WRF); wzywa Komisję do zabezpieczenia finansowania modernizacji infrastruktury GALILEO, EGNOS i Copernicus, a także do wspierania zastosowań GNSS niższego i wyższego szczebla oraz działań związanych z obserwacją Ziemi w ramach budżetów przeznaczonych na 9. program ramowy (łącznie ze wspólną inicjatywą technologiczną na rzecz przestrzeni kosmicznej) i europejskie programy GNSS w ramach następnych WRF na lata 2014–2020;

29.  wzywa Komisję do stymulowania i wsparcia większego zaangażowania MŚP i przedsiębiorstw typu start-up w działalność kosmiczną i badania związane z przestrzenią kosmiczną; zachęca Komisję, by włączyła główne podmioty w sektorze transportu do dialogu z sektorem kosmicznym w celu ułatwiania wprowadzania europejskiej technologii kosmicznej na rynek transportowy oraz w celu zapewnienia przejrzystości; wzywa Komisję, aby udostępniła europejskim zainteresowanym stronom z sektora transportu wyniki badań naukowych w dziedzinie przestrzeni kosmicznej i dane dotyczące transportu w celu upowszechniania stosowania nowych technologii innowacyjnych, a tym samym zwiększenia konkurencyjności usług transportowych na rynku europejskim i światowym;

30.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do zwrócenia uwagi na coraz szybszy rozwój turystyki kosmicznej.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU OPINIIW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

30.5.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

40

1

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Kosma Złotowski

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Jakop Dalunde, Kateřina Konečná, Peter Kouroumbashev, Patricija Šulin, Evžen Tošenovský

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Barbara Kudrycka, Maria Noichl, Flavio Zanonato

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI OPINIODAWCZEJW FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

40

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Evžen Tošenovský, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Barbara Kudrycka, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Wim van de Camp, Patricija Šulin

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Ismail Ertug, Peter Kouroumbashev, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Maria Noichl, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Flavio Zanonato, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

-

EFDD

Jill Seymour

1

0

NI

Bruno Gollnisch

Objaśnienie używanych znaków

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Rybołówstwa (27.4.2017)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie strategii kosmicznej dla Europy

(2016/2325(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Ricardo Serrão Santos

WSKAZÓWKI

Komisja Rybołówstwa zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A.  mając na uwadze, że na mocy deklaracji z Baveno z 1998 r. ustanowiono Globalny monitoring środowiska i bezpieczeństwa w celu określenia globalnej roli Europy w zakresie monitorowania środowiska i bezpieczeństwa; mając na uwadze, że od 2012 r. nazwa tej inicjatywy to program Copernicus;

B.  mając na uwadze, że decyzje polityczne podjęte przez Parlament i Radę w 2007 r. doprowadziły do przydziału środków na europejskie programy nawigacji satelitarnej EGNOS (europejski system wspomagania satelitarnego) i Galileo oraz umożliwiły zawarcie porozumienia w sprawie struktury zarządzania tymi programami;

C.  mając na uwadze, że Galileo będzie częścią kosmicznego systemu lokalizacji statków znajdujących się w niebezpieczeństwie i satelitarnego systemu alarmowania i lokalizacji (COSPAS-SARSAT);

D.  mając na uwadze, że praca w rybołówstwie wiąże się z wysokim ryzykiem ze względu na ciągłe zagrożenie wypadkami, a życie rybaka zwykle zależy od jak najszybszego uzyskania pomocy lekarskiej;

E.  mając na uwadze, że lepsza analiza zasobów oraz środowiska morskiego wymaga zwiększenia ilości danych i tempa ich uzyskiwania;

1.  z zadowoleniem przyjmuje strategię kosmiczną dla Europy, która ma ogromne znaczenie dla kwestii morskich i działalności połowowej oraz ogromny potencjał rozwijania działalności człowieka na morzu i ochrony środowiska morskiego;

2.  odnotowuje znaczenie, jakie ma strategia kosmiczna dla Europy w koordynacji działań organów administracji i innych zainteresowanych stron;

3.  zwraca uwagę na brak jakiejkolwiek wzmianki o związku między przestrzenią powietrzną a obszarami morskimi, na co wskazuje brak słów „ocean” oraz „morski”;

4.  zauważa, że technologia kosmiczna oraz dane i usługi kosmiczne wnoszą wkład w wiele publicznych strategii politycznych i sektorów gospodarki, w tym kontrolę działalności połowowej, opracowywanie prognoz dla szlaków morskich i ich monitorowanie, wykrywanie i monitorowanie wycieków ropy naftowej i innych zanieczyszczeń, działania poszukiwawczo-ratownicze na morzu, nielegalne połowy i piractwo;

5.  zauważa, że umożliwienie organom publicznym korzystania z trwalszej i bardziej elastycznej infrastruktury nadzoru oceanów z przestrzeni kosmicznej pozwoli im szybciej reagować i uzyskać znaczne oszczędności dzięki lepszemu ukierunkowaniu podejmowanych działań, zwłaszcza w przypadku walki z nielegalnymi, nieraportowanymi i nieuregulowanymi połowami (NNN);

6.  podkreśla znaczenie wykorzystywania najnowszych technologii i zachęcania do tworzenia nowych systemów w celu skuteczniejszego monitorowania i zwalczania połowów NNN;

7.  podkreśla znaczenie systemów Galileo i EGNOS w zwiększaniu bezpieczeństwa morskiego i usprawnianiu nawigacji morskiej dzięki roli, jaką odgrywają w ulepszaniu innych systemów międzynarodowych i przyczynianiu się do niezależności technologicznej Europy;

8.  przypomina Komisji o znaczeniu lepszej koordynacji między systemami Galileo i EGNOS oraz powiązanymi usługami programu Copernicus również pod kątem poprawy bezpieczeństwa;

9.  zauważa potrzebę opracowania bezpiecznych systemów łączności satelitarnej w celu zaspokojenia istniejących i przyszłych potrzeb europejskiej społeczności morskiej, co obejmuje nadzór morski oparty na zdalnie kierowanych bezzałogowych systemach powietrznych, które są w znacznym stopniu zależne od łączności satelitarnej;

10.  z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji w zakresie rządowej łączności satelitarnej (GOVSATCOM);

11.  podkreśla znaczenie programu Copernicus dla uzyskania pełnej wiedzy na temat klimatu i pogody, naturalnych procesów biologicznych zachodzących w oceanach oraz agresywnych ingerencji antropogenicznych, bowiem wszystkie te kwestie mają podstawowe znaczenie dla rybołówstwa;

12.  z zadowoleniem przyjmuje niedawne uruchomienie w ramach programu Copernicus usługi morskiej „Ocean State Report”, która stanowi rezultat pracy 80 europejskich naukowców reprezentujących ponad 25 instytucji, jako krok w kierunku opracowywania regularnych, corocznych sprawozdań na temat stanu i kondycji wszechoceanu i mórz europejskich;

13.  podkreśla, że należy udostępnić różnym sektorom gospodarki, różnym agencjom rządowym, organizacjom międzynarodowym, planistom na szczeblu lokalnym i użytkownikom prywatnym dane wizualne, w tym mapy temperatury powierzchni oceanów używane w sektorze rybołówstwa oraz dane na temat środowiska morskiego; podkreśla, że w systemie monitoringu środowiska morskiego programu Copernicus obsługiwanego przez instytut badawczy Mercator Ocean, w systemie monitoringu atmosfery programu Copernicus obsługiwanym przez Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF) oraz w usłudze dotyczącej zmiany klimatu świadczonej przez ECMWF w ramach programu Copernicus należy zapewnić europejskim rybakom konkretne narzędzia dostępne we wszystkich odpowiednich językach europejskich;

14.  podkreśla potrzebę znacznego udoskonalenia narzędzi kształcenia i szkolenia, umożliwiających korzystanie w pełni z możliwości dostępnych dzięki narzędziom związanym z przestrzenią kosmiczną;

15.  uważa, że rozwój technologii kosmicznych umożliwi w przyszłości lepsze lokalizowanie i szacowanie wielkości zasobów ryb;

16.  uważa, że strategia kosmiczna dla Europy musi być bardziej ambitna w odniesieniu do zmiany klimatu oraz jej wpływu na środowisko morskie;

17.  zwraca uwagę na duże znaczenie sieci Copernicus Relay i Copernicus Academy dla zwiększania zaangażowania zainteresowanych stron, uwzględniania problematyki użytkowników regionalnych oraz szerszego promowania korzystania z danych i usług programu Copernicus;

18.  zauważa, że szybsze i bardziej precyzyjne udostępnianie danych przyniesie większą wydajność w hodowli ryb dzięki monitorowaniu szkodliwego wykwitu alg;

19.  dostrzega, jak istotne jest zapewnienie, by przyszła działalność naukowa lepiej łączyła możliwości technologii kosmicznej z innymi obszarami polityki dotyczącymi wyzwań globalnych i społecznych;

20.  przyznaje, że możliwości systemu Galileo, systemu EGNOS i programu Copernicus nie zostały jeszcze w pełni wykorzystane, a ponadto zauważa potencjał sojuszu sektora publicznego i prywatnego w odniesieniu do strategii kosmicznej;

21.  podkreśla, że technologia kosmiczna oraz jej komponenty naziemne wymagają dużych nakładów budżetowych i że konieczne jest dalsze przeznaczanie na ten sektor odpowiednich środków z budżetu UE;

22.  podkreśla, że unijny przemysł kosmiczny zapewnia miejsca pracy dla ponad 200 tys. specjalistów, tworzy wartość dodaną rzędu co najmniej 46 mld EUR i przyczynia się do rozwoju innowacji i badań o charakterze społeczno-ekonomicznym w sektorze rybołówstwa i niebieskiej gospodarki;

23.  zachęca do scentralizowanego nabywania danych satelitarnych i wdrożenia w tym kontekście specjalnego mechanizmu centralnej jednostki zakupującej, aby sprzyjać wymianie danych i osiągać korzyści skali; uważa, że dobrą praktyką jest nabywanie danych przez Agencję Bezpieczeństwa Morskiego na rzecz poszczególnych agencji unijnych, w tym Agencji Kontroli Rybołówstwa;

24.  zwraca uwagę, że Komisja zamierza „zachęcać do przyjmowania rozwiązań kosmicznych”, zwłaszcza dzięki wsparciu technicznemu w zakresie stosowania innowacyjnych i transgranicznych zamówień publicznych dotyczących rozwiązań kosmicznych;

25.  podkreśla znaczenie ciągłego zwiększania zdolności w zakresie usług poszukiwawczo-ratowniczych i zachęca do dalszego włączania satelitów Galileo do tego rodzaju systemów;

26.  uważa, że połączenie dotychczasowej i przyszłej infrastruktury w prawdziwy europejski system nadzoru morskiego z przestrzeni kosmicznej, który przyniósłby korzyści wielu użytkownikom instytucjonalnym i którego usługi mogłyby być wykorzystywane komercyjnie w eksporcie, mogłoby stanowić podręcznikowy przykład innowacyjnych ambicji Komisji w odniesieniu do sektora kosmicznego;

27.  popiera rozwój szybkiej i niezawodnej łączności satelitarnej na potrzeby sprzętu medycznego, która mogłaby być wykorzystywana zarówno na statkach, jak i przez zespoły poszukiwawczo-ratownicze, które powinny dysponować łącznością ze szpitalami oraz przesyłać im i odbierać od nich dane medyczne w celu jak najszybszego podejmowania decyzji dotyczących najlepszego sposobu postępowania;

28.  przypomina, że regiony najbardziej oddalone oraz kraje i terytoria zamorskie nadają Europie szczególny wymiar i oferują jej dodatkowe możliwości geograficzne pozwalające na budowę na całym świecie stacji użytkowych, ośrodków monitorowania i systemów obserwacji terenowej; ubolewa, że regiony najbardziej oddalone oraz kraje i terytoria zamorskie nie zostały wymienione w strategii;

29.  podkreśla, że priorytety dotyczące publicznego korzystania z przestrzeni kosmicznej, w tym w zakresie obserwacji, powinny być powiązane z potrzebami ustawodawczymi formułowanymi w ramach inicjatyw europejskich, takich jak dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej;

30.  dostrzega potencjał infrastruktury kosmicznej oraz usług pokrewnych w zakresie efektywnego przyczyniania się do osiągania celów międzynarodowego zarządzania ocenami, np. wdrażania porozumienia paryskiego oraz łagodzenia wpływu zmiany klimatu na oceany, wybrzeża i ekosystemy, walki z odpadami morskimi lub promowania planowania przestrzennego obszarów morskich (PPOM) na szczeblu globalnym;

31.  przypomina o znaczeniu zaspokojenia potrzeb agencji unijnych, takich jak Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego i Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa, oraz podkreśla, że instytucje te powinny się przyczyniać do osiągnięcia celów strategii kosmicznej dla Europy; podkreśla znaczenie współpracy i wymiany informacji satelitarnych między unijnymi agencjami, zwłaszcza Agencją Bezpieczeństwa Morskiego, Agencją Kontroli Rybołówstwa i Europejską Strażą Graniczną i Przybrzeżną;

32.  wzywa Europejską Agencję Kontroli Rybołówstwa do pełnego wykorzystania nowych rozszerzonych uprawnień przez świadczenie usług w zakresie nadzoru i łączności z wykorzystaniem najnowszej technologii, zwłaszcza infrastruktury kosmicznej, w celu wykrywania łodzi przewożących migrantów i zapobiegania wypadkom na morzu;

33.  podkreśla potencjał zastosowań satelitarnych w usprawnianiu kontroli rybołówstwa i pomocy w ochronie środowiska morskiego;

34.  przypomina, że dla sektora prywatnego jedną z głównych korzyści z eksploracji kosmosu jest opracowywanie patentów i informacji zastrzeżonych, co należy uwypuklić w toku opracowywania strategii kosmicznej dla Europy;

35.  przypomina, że rozwój technologiczny i przemysłowy może przynieść duże korzyści strategii kosmicznej dla Europy, i sądzi, że nie jest on wystarczająco dogłębnie omówiony w strategii;

36.  podkreśla, że założenia zbliżającego się dziewiątego programu ramowego na okres po 2021 r. powinny obejmować zarówno uwzględnienie aspektu unijnej strategii kosmicznej, rybołówstwa i „niebieskiego” wzrostu, jak i zaangażowanie wyspecjalizowanych instytucji naukowych;

37.  zwraca szczególną uwagę na szybki rozwój nowych technologii opartych na rozszerzonej inteligencji, poznawczym przetwarzaniu danych i systemach neuronowych i zauważa, że żaden z tych elementów nie został wymieniony w strategii kosmicznej dla Europy;

38.  uważa, że strategia kosmiczna dla Europy obejmuje jedynie niedaleką przyszłość i brakuje jej ambicji w zakresie ewentualnych nowych, pionierskich i dynamizujących projektów, w tym takich, które przyniosłyby korzyści inteligentnym systemom zarządzania rybołówstwem;

39.  uważa, że Europa powinna stać się światowym liderem w dziedzinie „niebieskiej” technologii kosmicznej przez dalsze rozwijanie, opracowywanie i ulepszanie:

  –  programu Copernicus, istotnego dla ratowania życia na morzu i w razie powodzi,

  –  systemu Galileo, europejskiego systemu światowej nawigacji satelitarnej,

  –  EGNOS, europejskiego różnicowego globalnego systemu pozycjonowania, udostępniającego użytkownikom na morzu usługi nawigacyjne w związku z ochroną życia ludzkiego,

  –  „niebieskich” bezpilotowych statków powietrznych sterowanych przy pomocy danych satelitarnych, wykorzystywanych podczas akcji ratunkowych na morzu, wybrzeżu oraz wodach śródlądowych Unii, takich jak rozwiązanie wyróżnione nagrodą Satnav w 2015 r.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU OPINIIW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

25.4.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

16

1

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Jens Gieseke, Verónica Lope Fontagné

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

John Stuart Agnew

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI OPINIODAWCZEJW FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

16

+

ALDE Group

António Marinho e Pinto

ENF Group

Sylvie Goddyn

PPE Group

Alain Cadec, Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, Jarosław Wałęsa

S&D Group

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos

Verts/ALE Group

Marco Affronte, Linnéa Engström

1

-

EFDD Group

John Stuart Agnew

3

0

ECR Group

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


INFORMACJE O PRZYJĘCIUPRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

Data przyjęcia

21.6.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

54

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Francesc Gambús, Adam Gierek, Theresa Griffin, Françoise Grossetête, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Olle Ludvigsson, Florent Marcellesi, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Davor Škrlec, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

54

+

ALDE Group

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD Group

David Borrelli, Dario Tamburrano

ENF Group

Angelo Ciocca

GUE/NGL Group

Jaromír Kohlíček

PPE Group

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Herbert Reul, Paul Rübig, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen

S&D Group

José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Verts/ALE Group

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Davor Škrlec

1

-

GUE/NGL Group

Paloma López Bermejo

1

0

GUE/NGL Group

Xabier Benito Ziluaga

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Informacja prawna