Postup : 2016/0394(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0253/2017

Předložené texty :

A8-0253/2017

Rozpravy :

PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Hlasování :

PV 18/04/2018 - 12.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0116

ZPRÁVA     ***I
PDF 685kWORD 83k
12.7.2017
PE 603.064v02-00 A8-0253/2017

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Rady 87/217/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/31/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013, směrnice Rady 86/278/EHS a směrnice Rady 94/63/ES, pokud jde o procesní pravidla v oblasti podávání environmentálních zpráv, a zrušuje směrnice Rady 91/692/EHS

(COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD))

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Zpravodaj: Francesc Gambús

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Rady 87/217/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/31/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013, směrnice Rady 86/278/EHS a směrnice Rady 94/63/ES, pokud jde o procesní pravidla v oblasti podávání environmentálních zpráv, a zrušuje směrnice Rady 91/692/EHS

(COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0789),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 192 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0526/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 22. února 2017(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne ...(2),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0253/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Směrnice 2009/31/ES a 2003/87/ES požadují po členských státech, aby podávaly zprávy o provádění těchto směrnic na základě dotazníku nebo osnovy vypracované Komisí v souladu s postupem stanoveným ve směrnici 91/692/EHS. Aby zrušením směrnice 91/692/EHS nedošlo ke vzniku právní mezery, je nutno nahradit odkaz na směrnici 91/692/EHS odkazem na postup uvedený v příslušné směrnici.

vypouští se

Odůvodnění

Vypuštěno s cílem respektovat stávající třístranná jednání o systému obchodování s emisemi.

Pozměňovací návrh    2

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Nařízení (EU) č. 1257/2013 obsahuje odkaz na směrnici 91/692/EHS. Příslušné ustanovení se týká prvního období podávání zpráv, které již skončilo. Příslušné ustanovení je proto nutno zrušit.

(14)  Čl. 21 odst. 2 druhý pododstavec nařízení (EU) č. 1257/2013 odkazuje na směrnici 91/692/EHS, která má být zrušena. Podle tohoto ustanovení má být první podávání zpráv zahájeno dnem použitelnosti nařízení (EU) č. 1257/2013. Komise dne 19. prosince 2016 prostřednictvím prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2323 vytvořila první verzi evropského seznamu zařízení na recyklaci lodí („evropský seznam“).souladu s článkem 26 nařízení (EU) č. 1257/2013 mohou členské státy povolit recyklaci lodí v zařízeních na recyklaci lodí zařazených na evropský seznam přede dnem použitelnosti tohoto nařízení.těchto případech se nařízení (ES) č. 1013/2006 nepoužije.cílem vyhnout se období, kdy by se informace neshromažďovaly ani podle nařízení (ES) č. 1013/2006 ani nařízení (EU) č. 1257/2013, je vhodné zavést přechodné období podávání zpráv mezi dnem prvního očekávaného povolení podle článku 26 nařízení (EU) č. 1257/2013 v daném členském státě a dnem použitelnosti tohoto nařízení pro každý členský stát, který se rozhodne toto přechodné období uvedené v dotyčném článku využít. Aby se snížila administrativní zátěž pro každý takový členský stát, není třeba, aby se informace shromážděné během tohoto přechodného období staly předmětem samostatné zprávy. Mělo by být postačující, aby tyto informace byly zahrnuty do první řádné zprávy zabývající se tříletým obdobím ode dne použitelnosti nařízení (EU) č. 1257/2013 nebo aby byly součástí této zprávy.

Pozměňovací návrh    3

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a)  Jelikož cíle tohoto rozhodnutí, totiž pozměnit či zrušit právní předpisy Unie v oblasti podávání environmentálních zpráv, které již nejsou použitelné či relevantní, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jej z důvodu jeho povahy může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku toto rozhodnutí nepřekračuje rámec toho, co je pro dosažení tohoto cíle nezbytné.

Pozměňovací návrh    4

Návrh rozhodnutí

Článek 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 1

vypouští se

Změna směrnice 2003/87/ES

 

V čl. 21 odst. 1 směrnice 2003/87/ES se čtvrtá věta nahrazuje tímto:

 

„Zpráva se vypracuje na základě dotazníku nebo osnovy přijatých Komisí formou prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 22a odst. 2.“

 

Odůvodnění

Vypuštěno s cílem respektovat stávající třístranná jednání.

Pozměňovací návrh    5

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – odst. 1 – bod 3

Směrnice 2009/31/ES

Čl. 29a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 29 je svěřena Komisi na neomezenou dobu počínaje dnem [datum vstupu tohoto rozhodnutí v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akt v přenesené pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 29 je svěřena Komisi na dobu pěti let počínaje dnem [datum vstupu tohoto rozhodnutí v platnost]. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

 

Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Zprávu předloží Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh    6

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 1 – bod 1

Směrnice 86/278/EU

Čl. 13 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15a, aby přílohy přizpůsobila technickému a vědeckému pokroku.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15a s cílem pozměnit přílohy za účelem jejich přizpůsobení technickému a vědeckému pokroku.

Pozměňovací návrh    7

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 1 – bod 4

Směrnice 86/278/EU

Čl. 15a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 13 je svěřena Komisi na neomezenou dobu počínaje dnem vstupu této směrnice v platnost.

2.  Pravomoc přijímat akt v přenesené pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 13 je svěřena Komisi na dobu pěti let počínaje dnem [datum vstupu tohoto rozhodnutí v platnost]. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

 

Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Zprávu předloží Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh    8

Návrh rozhodnutí

Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V článku 21 nařízení (EU) č. 1257/2013 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

V čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) č. 1257/2013 se první a druhý pododstavec nahrazují tímto:

Pozměňovací návrh    9

Návrh rozhodnutí

Čl. 5 – odst. 1

Nařízení (EU) č. 1257/2013

Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

První elektronická zpráva zahrnuje období ode dne zveřejnění evropského seznamu do 31. prosince 2018.

První elektronická zpráva zahrnuje tříleté období počínající dnem použitelnosti tohoto nařízení, v souladu s čl. 32 odst. 1. Pokud členský stát povolí recyklaci lodí v zařízeních na recyklaci lodí zařazených na evropský seznam přede dnem použitelnosti tohoto nařízení v souladu s článkem 26, musí se první elektronická zpráva tohoto členského státu rovněž zabývat obdobím ode dne vydání dotyčného povolení až do data použitelnosti tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    10

Návrh rozhodnutí

Čl. 6 – odst. 1 – bod 3 a (nový)

Směrnice 94/63/ES

Čl. 9 – druhá věta

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

3a.  V článku 9 se druhá věta nahrazuje tímto:

Komise se vyzývá, aby v případě potřeby připojila k první zprávě své návrhy na změny této směrnice, včetně zejména rozšíření oblasti působnosti i na systémy omezování emisí a rekuperace par pro plnicí zařízení a plavidla.

„Komise se vyzývá, aby v případě potřeby připojila ke svým zprávám návrhy na změny této směrnice, včetně zejména rozšíření oblasti působnosti i na systémy omezování emisí a rekuperace par pro plnicí zařízení a plavidla.“

Pozměňovací návrh    11

Návrh rozhodnutí

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Použije se ode dne [Úřad pro publikace: DATUM vstupu v platnost změny čl. 37 odst. 142 směrnice 2008/98/ES, změny článku 943 směrnice 2000/53/ES, změny článku 1544 směrnice 1999/31/ES, změny článku 1745 směrnice 94/62/ES.]

vypouští se

_________________

 

42 COM(2015) 595 final

 

43 COM(2015) 593 final

 

44 COM(2015) 594 final

 

45 COM(2015) 596 final COM/2015/0337

 

Odůvodnění

Zrušení odkazů s cílem respektovat stávající třístranná jednání o balíčku opatření týkajících se oběhového hospodářství a jejich závěry.

Pozměňovací návrh    12

Návrh rozhodnutí

Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 1 se použije ode dne [Úřad pro publikace: DATUM vstupu v platnost změny článku 22a směrnice 2003/87/ES46].

vypouští se

_________________

 

46 COM/2015/0337

 

Odůvodnění

Zrušení odkazů a data vstupu v platnost s cílem respektovat stávající třístranná jednání o systému obchodování s emisemi a jejich závěry.

(1)

  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

(2)

  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Souvislosti

Množství právní předpisů týkajících se životního prostředí se od 70. let 20. století soustavně zvyšovalo a podávání zpráv bylo vždy součástí všech těchto právních předpisů. Pokusy o zefektivnění povinnosti podávání zpráv začaly směrnicí o normalizovaném podávání zpráv (SRD) 91/692/EHS. Cílem SRD byla racionalizace a zlepšení ustanovení o předávání informací a zveřejňování zpráv v rámci jednotlivých odvětví. Směrnice zjednodušila postupy a zavedla tříletý cyklus podávání zpráv pro všechny dotčené právní předpisy, například v oblasti vody a odpadu. Podrobný obsah se poté stanovil v odvětvových dotaznících. V důsledku toho Komise v průběhu let přijala velký počet prováděcích aktů. SRD se v současnosti vztahuje na 28 právních předpisů v oblasti životního prostředí. Po několika zrušeních zůstává v platnosti jedno nařízení, devět směrnic a 23 rozhodnutí s odkazy na SRD, i když většina těchto odkazů zastarala a nemá nadále žádnou právní účinnost.

Ačkoli se SRD zaměřovala na plné pokrytí povinnosti v oblasti podávání environmentálních zpráv, nebyly všechny požadavky harmonizovány. Například směrnice o městských odpadních vodách 91/271/EHS a směrnice o dusičnanech 91/676/EHS byly z oblasti její působnosti vyloučeny. V průběhu posledních 25 let se SRD ukázala jako obtížně proveditelná a stále více zastarávala. Relevantnost SRD se snižovala s vývojem acquis v oblasti životního prostředí, zahrnujícím revize jednotlivých právních předpisů v oblasti životního prostředí, jež ze SRD často odstraňovaly povinnosti v oblasti podávání zpráv. Například rámcovou směrnicí 2000/60/ES o vodě byly zrušeny starší právní předpisy o vodě, a proto se dotazník o vodě přijatý podle SRD stal nadbytečným. Směrnicí 96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečištění a směrnicí 2010/75/ES o průmyslových emisích byly zavedeny také nezávislé povinnosti v oblasti podávání zpráv.

Dalším důvodem nedostatků SRD byl nepředvídatelný pokrok v oblasti informačních a komunikačních technologií a zvýšená potřeba včasných, přeshraničních a interaktivních informací o životním prostředí. V roce 1994 byla zřízena Evropská agentura pro životní prostředí (EEA). Součástí jejího mandátu je poskytovat EU a jejím členským státům objektivní informace nezbytné k formulování a provádění řádné a účelné politiky životního prostředí a zaznamenávat, shromažďovat a hodnotit údaje o stavu životního prostředí. EEA koordinuje Evropskou informační a pozorovací síť pro životní prostředí (Eionet). Následovalo několik odvětvových iniciativ, např. evropský systém informací o vodě a evropský informační systém pro biologickou rozmanitost. V roce 2007 byla přijata směrnice 2007/2/ES o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE).

Už v roce 2008 došla Komise v souvislosti s vývojem systému sdílení informací o životním prostředí (SEIS) k závěru, že vzhledem k pokračující modernizaci podávání zpráv by se měla neaktuální ustanovení SRD zrušit s cílem umožnit jednodušší a efektivnější přístup k právu EU, např. prostřednictvím online nástrojů. Ve svém sdělení z roku 2014 o Programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT) Komise oznámila, že navrhne zrušení zastaralých nebo již nepoužitelných povinností v oblasti normalizovaného podávání environmentálních zpráv. Komise rovněž vyzvala k rozsáhlému přezkumu stávajících povinností podávat zprávy ve svém sdělení z května 2015 o zlepšování právní úpravy a ve svém pracovním programu pro rok 2016 iniciovala kontrolu účelnosti monitorování a podávání environmentálních zpráv v rámci programu REFIT.

V návaznosti na tyto závazky navrhla soubor předpisů o zrušení SRD, který byl zveřejněn den 15. prosince 2016. Tento soubor sestává ze tří iniciativ. První z nich je sdělení Komise (COM(2016)793, kterým se formálně uznává, že určitý počet aktů práva Unie v oblasti životního prostředí přijatých podle směrnice Rady 91/692/EHS zastaral. Toto sdělení uvádí jedenáct prováděcích aktů, kterými se zavedly dotazníky pro podávání environmentálních zpráv. Příslušné právní akty se týkají spalování odpadů, emisí těkavých organických sloučenin, integrované prevence a omezování znečistění, kontroly nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek, nebezpečného odpadu a vody.

Druhou iniciativu tvoří dva návrhy rozhodnutí Komise, jimiž se ruší rozhodnutí Komise 2011/92/EU o geologickém ukládání CO2 a rozhodnutí 2010/681/EU o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel při některých činnostech a v některých zařízeních v období let 2011–2013. Ani jedno z rozhodnutí už není relevantní, avšak z procedurálních důvodů budou zrušena později prostřednictvím postupu projednávání ve výborech.

Návrh

Třetí a klíčovou iniciativou balíčku zrušení je tento návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se ruší SRD a mění 6 právních aktů odkazujících na tuto směrnici. V zájmu právní jednoznačnosti mění rozhodnutí o zrušení SRD všechny odkazy na SRD, které jsou již zastaralé. Pokud jde o obsah, neprovedly se ani nejsou plánovány žádné změny. Kromě samotného zrušení SRD, které je stanoveno v článku 7, návrh obsahuje čtyři různé skupiny ustanovení.

Články 1 a 5 nahrazují odkaz na SRD ve směrnici 2003/87/ES o systému pro obchodování s povolenkami na emise (ETS), která se v současnosti reviduje, a v nařízení (EU) č. 1257/2013 o recyklaci lodí. Článek 5 rovněž slaďuje harmonogram elektronických správ podle nařízení o recyklaci lodí s dalšími povinnostmi podávat zprávy a stanovuje 31. prosinec 2018 jako datum ukončení prvního období podávání zpráv. Vzhledem k tomu, že původní nařízení o recyklaci lodí pochází z roku 2013, tříletý cyklus podávání zpráv se skončil v roce 2016, což dává členským státům dva roky času navíc, než se původně předpokládalo.

Články 2 a 3 slaďují využívání prováděcích aktů a aktů v přenesené pravomoci ve směrnici 2009/31/ES o zachycování a ukládání uhlíku a směrnici 86/278/EHS o kalech z čistíren odpadních vod. Články 4 a 6 vypouštějí zastaralé povinnosti podávat zprávy ve směrnici 87/217/EHS o azbestu a ve směrnici 94/63/ES o těkavých organických sloučenin (VOC(1)). Článek 8 slaďuje datum použitelnosti návrhu s prozatím neurčeným datem vstupu v platnost balíčku opatření týkajících se oběhového hospodářství a revize směrnice o ETS.

Dotazníky přijaté pro ETS a odpad, které se stále používají, tj. podle rámcové směrnice o odpadech, směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), směrnice o nebezpečných odpadech, směrnice o skládkách odpadů, o vozidlech s ukončenou životností atd., zůstávají nedotčené.

Komise dospěla k závěru, že pouze úplným odstraněním zastaralých povinností podávat zprávy založených na SRD se zajistí právní jistota a transparentnost a právní předpisy EU, které slouží svému účelu v souladu s programem zlepšování právní úpravy.

Zpravodaj souhlasí s tím, že směrnice 91/692/EHS o normalizovaném podávání zpráv je zastaralá a že povinnosti podávat environmentální zprávy nejsou dostatečně transparentní a mohly by být v některých případech omezeny. Považuje předložená zjištění a návrh za přesvědčivé a oceňuje úsilí, které Komise vynaložila na vyčištění stávajících povinností v oblasti podávání zpráv beze změny acquis. Vítá přístup Komise zaměřený na zamezení přetížení lidí, organizací a členských států a souhlasí s tím, že každý právní předpis, který neslouží svému cíli, by měl být z právního systému EU odstraněn. Zpravodaj podporuje objasnění termínu na podání první zprávy podle nařízení o recyklaci lodí. Souhlasí rovněž s tím, že akty v přenesené pravomoci jsou vhodné pro přizpůsobení příloh směrnic o zachycování a ukládání uhlíku a o kalech z čistíren odpadních vod technickému a vědeckému pokroku.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Procesní pravidla v oblasti podávání zpráv o životním prostředí

Referenční údaje

COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD)

Datum předložení EP

15.12.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

13.2.2017

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

13.2.2017

TRAN

13.2.2017

AGRI

13.2.2017

JURI

13.2.2017

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ITRE

12.1.2017

TRAN

27.2.2017

AGRI

25.1.2017

JURI

31.1.2017

Zpravodajové

       Datum jmenování

Francesc Gambús

16.2.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

29.5.2017

 

 

 

Datum přijetí

11.7.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

65

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Rupert Matthews, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Ulrike Müller, James Nicholson, Christel Schaldemose, Bart Staes, Tiemo Wölken

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Siôn Simon

Datum předložení

12.7.2017


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

65

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Rupert Matthews, James Nicholson, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Jo Leinen, Susanne Melior, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Bart Staes

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění