Διαδικασία : 2016/0394(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0253/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0253/2017

Συζήτηση :

PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2018 - 12.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0116

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 755kWORD 86k
12.7.2017
PE 603.064v02-00 A8-0253/2017

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 87/217/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της οδηγίας 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1257/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της οδηγίας 86/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 94/63/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τους διαδικαστικούς κανόνες στον τομέα των περιβαλλοντικών εκθέσεων καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/692/ΕΟΚ του Συμβουλίου

(COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD))

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Εισηγητής: Francesc Gambús

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 87/217/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της οδηγίας 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1257/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της οδηγίας 86/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 94/63/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τους διαδικαστικούς κανόνες στον τομέα των περιβαλλοντικών εκθέσεων καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/692/ΕΟΚ του Συμβουλίου

(COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0789),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 192 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0526/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 22ας Φεβρουαρίου 2017(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της ...(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0253/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Οι οδηγίες 2009/31/ΕΚ και 2003/87/EΚ απαιτούν από τα κράτη μέλη να υποβάλλουν έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των εν λόγω οδηγιών βάσει ερωτηματολογίου ή σχεδιαγράμματος που καταρτίζει η Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην οδηγία 91/692/ΕΟΚ. Προκειμένου να αποφευχθεί νομικό κενό λόγω της κατάργησης της οδηγίας 91/692/ΕΟΚ, είναι αναγκαίο να αντικατασταθεί η παραπομπή στην οδηγία 91/692/ΕΟΚ, με βάση τη διαδικασία που προβλέπεται στην σχετική οδηγία.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Διαγράφεται προκειμένου να γίνουν σεβαστές οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου σχετικά με το ΣΕΔΕ.

Τροπολογία    2

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1257/2013 περιλαμβάνει παραπομπή στην οδηγία 91/692/ΕΟΚ. Η σχετική διάταξη αφορά την πρώτη περίοδο υποβολής εκθέσεων, η οποία έχει ήδη περατωθεί. Η σχετική διάταξη θα πρέπει, επομένως, να διαγραφεί.

(14)  Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 21 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1257/2013 παραπέμπει στην οδηγία 91/692/ΕΟΚ, η οποία πρόκειται να καταργηθεί. Σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη, η πρώτη περίοδος υποβολής εκθέσεων πρόκειται να ξεκινήσει από την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1257/2013. Στις 19 Δεκεμβρίου 2016, με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/2323, η Επιτροπή θέσπισε την πρώτη έκδοση του ευρωπαϊκού καταλόγου μονάδων ανακύκλωσης πλοίων («ευρωπαϊκός κατάλογος»). Σύμφωνα με το άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1257/2013, τα κράτη μέλη δύνανται να εγκρίνουν την ανακύκλωση πλοίων σε μονάδες ανακύκλωσης πλοίων που περιλαμβάνονται στον ευρωπαϊκό κατάλογο πριν από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού. Στην περίπτωση αυτή, δεν εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1013/2006. Προκειμένου να μην υπάρξει χρονικό κενό κατά τη διάρκεια του οποίου δεν συλλέγονται πληροφορίες δυνάμει ούτε του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 ούτε του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1257/2013, είναι σκόπιμο να θεσπιστεί μεταβατική περίοδος υποβολής εκθέσεων μεταξύ της ημερομηνίας της πρώτης προβλεπόμενης έγκρισης βάσει του άρθρου 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1257/2013 σε ένα δεδομένο κράτος μέλος, και της ημερομηνίας εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού για κάθε κράτος μέλος που αποφασίζει να χρησιμοποιήσει τη μεταβατική περίοδο που προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο. Για να περιοριστεί η σχετική διοικητική επιβάρυνση για καθένα από αυτά τα κράτη μέλη, δεν είναι απαραίτητο οι πληροφορίες που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της εν λόγω μεταβατικής περιόδου να αποτελέσουν τη βάση χωριστής έκθεσης. Αντ’ αυτού, θα πρέπει να αρκεί οι πληροφορίες αυτές να ενσωματωθούν ή να αποτελέσουν μέρος της πρώτης τακτικής έκθεσης που καλύπτει την τριετή περίοδο από την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1257/2013.

Τροπολογία    3

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15α)  Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας απόφασης, δηλαδή η τροποποίηση ή κατάργηση ενωσιακών νομικών πράξεων στον τομέα της υποβολής περιβαλλοντικών εκθέσεων που πλέον δεν εφαρμόζονται ή δεν είναι συναφείς, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη, αλλά, λόγω της φύσης του, μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση δύναται να θεσπίζει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία προς επίτευξη του στόχου αυτού όρια.

Τροπολογία    4

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 1

διαγράφεται

Τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ

 

Στο άρθρο 21 παράγραφος 1 της απόφασης 2003/87/ΕΚ, η τέταρτη περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«Η έκθεση συντάσσεται με βάση ερωτηματολόγιο ή σχεδιάγραμμα που εγκρίνεται από την Επιτροπή με τη μορφή εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 22α παράγραφος 2.».

 

Αιτιολόγηση

Διαγράφεται προκειμένου να γίνουν σεβαστές οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου.

Τροπολογία    5

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 2009/31/ΕΚ

Άρθρο 29α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 29 για αόριστη διάρκεια μετά την [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης].

2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 29 για περίοδο πέντε ετών μετά την [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης]. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

 

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η έκθεση υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Τροπολογία    6

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Οδηγία 86/278/ΕΟΚ

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15α όσον αφορά την προσαρμογή των παραρτημάτων στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15α όσον αφορά την τροποποίηση των παραρτημάτων, με σκοπό την προσαρμογή τους στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο.

Τροπολογία    7

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 86/278/ΕΟΚ

Άρθρο 15α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 13 για αόριστη διάρκεια μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 13 για περίοδο πέντε ετών μετά την [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης]. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

 

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η έκθεση υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Τροπολογία    8

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στο άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1257/2013, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Στο άρθρο 21 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1257/2013, το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

Τροπολογία    9

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1257/2013

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η πρώτη ηλεκτρονική έκθεση καλύπτει την περίοδο από την ημερομηνία δημοσίευσης του ευρωπαϊκού καταλόγου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Η πρώτη ηλεκτρονική έκθεση καλύπτει την τριετή περίοδο που αρχίζει από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 1. Στην περίπτωση που ένα κράτος μέλος εγκρίνει την ανακύκλωση πλοίων σε μονάδες ανακύκλωσης πλοίων που περιλαμβάνονται στον ευρωπαϊκό κατάλογο πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 26, η πρώτη ηλεκτρονική έκθεση του εν λόγω κράτους μέλους θα πρέπει να καλύπτει επίσης την περίοδο από την ημερομηνία της εν λόγω έγκρισης έως την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    10

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)

Οδηγία 94/63/ΕΚ

Άρθρο 9 – δεύτερη περίοδος

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

3α.  Στο άρθρο 9 η δεύτερη περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Η Επιτροπή καλείται να συνοδεύσει την πρώτη έκθεσή της, εφόσον ενδείκνυται, με προτάσεις για την τροποποίηση της παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένης ιδίως της διεύρυνσης του πεδίου της προκειμένου να συμπεριληφθούν ο έλεγχος του ατμού και τα συστήματα ανάκτησης για τις εγκαταστάσεις φόρτωσης και τα πλοία.

«Η Επιτροπή καλείται να συνοδεύει τις εκθέσεις της, εφόσον ενδείκνυται, με προτάσεις για την τροποποίηση της παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένης ιδίως της διεύρυνσης του πεδίου της προκειμένου να συμπεριληφθούν ο έλεγχος του ατμού και τα συστήματα ανάκτησης για τις εγκαταστάσεις φόρτωσης και τα πλοία.»

Τροπολογία    11

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εφαρμόζεται από την [Υπηρεσία Εκδόσεων: ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης του άρθρου 37 παράγραφος 1119 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, της τροποποίησης του άρθρου 9120 της οδηγίας 2000/53/ΕΚ, της τροποποίησης του άρθρου 15121 της οδηγίας 1999/31/ΕΚ, της τροποποίησης του άρθρου 17122 της οδηγίας 94/62/ΕΚ].

διαγράφεται

_________________

 

119 COM(2015) 595 final

 

120 COM(2015) 593 final

 

121 COM(2015) 594 final

 

122 COM(2015) 596 final COM/2015/0337

 

Αιτιολόγηση

Διαγράφονται οι παραπομπές για να γίνονται σεβαστές οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου σχετικά με τη δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία και τα αποτελέσματά τους

Τροπολογία    12

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το άρθρο 1 εφαρμόζεται από την [Υπηρεσία Εκδόσεων: ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης του άρθρου 22α της οδηγίας 2003/87/ΕΚ123].

διαγράφεται

_________________

 

123 COM/2015/0337

 

Αιτιολόγηση

Διαγράφονται οι παραπομπές και η ημερομηνία έναρξης ισχύος για να γίνονται σεβαστές οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου σχετικά με το ΣΕΔΕ και τα αποτελέσματά τους

(1)

  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

(2)

  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Πλαίσιο

Από τη δεκαετία του 1970, ο όγκος της περιβαλλοντικής νομοθεσίας αυξάνεται σταθερά, και η υποβολή εκθέσεων αποτελεί πάντα μέρος κάθε περιβαλλοντικής νομοθετικής πράξης. Οι απόπειρες εξορθολογισμού των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων ξεκίνησαν με την οδηγία για την τυποποιημένη υποβολή εκθέσεων (SRD) 91/692/ΕΟΚ. H SRD είχε ως στόχο τον εξορθολογισμό και τη βελτίωση, σε τομεακή βάση, των διατάξεων σχετικά με τη διαβίβαση πληροφοριών και τη δημοσίευση εκθέσεων. Η εν λόγω οδηγία εξορθολόγισε τις διαδικασίες και θέσπισε έναν τριετή κύκλο υποβολής εκθέσεων για όλη την καλυπτόμενη νομοθεσία, π.χ. στους τομείς των υδάτων και των αποβλήτων. Στη συνέχεια, το λεπτομερές περιεχόμενο παρατέθηκε σε ειδικά τομεακά ερωτηματολόγια. Κατά συνέπεια, με την πάροδο των ετών εγκρίθηκε μεγάλος αριθμός εκτελεστικών πράξεων από την Επιτροπή. Σήμερα, η SRD καλύπτει 28 περιβαλλοντικές νομοθετικές πράξεις. Κατόπιν πολλών καταργήσεων, παραμένουν σε ισχύ ένας κανονισμός, εννέα οδηγίες και 23 αποφάσεις με αναφορές στην SRD, παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες από αυτές τις αναφορές έχουν καταστεί παρωχημένες και δεν έχουν πλέον νομική ισχύ.

Παρά το γεγονός ότι η SRD αποσκοπούσε να καλύψει πλήρως τις υποχρεώσεις υποβολής περιβαλλοντικών εκθέσεων, δεν εναρμονίστηκαν όλες οι απαιτήσεις. Για παράδειγμα, η οδηγία 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων και η οδηγία 91/676/ΕΟΚ για τη νιτρορύπανση εξαιρούνται από το πεδίο της SRD. Κατά τα τελευταία 25 έτη, αποδείχθηκε ότι η SRD ήταν δύσκολο να εφαρμοστεί, και κατέστη ολοένα και περισσότερο παρωχημένη. Η σημασία της SRD μειώθηκε με την ανάπτυξη του περιβαλλοντικού κεκτημένου, συμπεριλαμβανομένων των αναθεωρήσεων των επιμέρους τμημάτων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, οι οποίες συχνά καταργούσαν υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που περιέχονταν στην SRD. Για παράδειγμα, η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα 2000/60/ΕΚ κατάργησε παλαιότερη νομοθεσία για τα ύδατα και, ως εκ τούτου, κατέστησε περιττό το ερωτηματολόγιο για τα ύδατα που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της SRD. Η οδηγία IPPC 96/61/ΕΚ και η οδηγία 2010/75/ΕΚ περί βιομηχανικών εκπομπών θέσπισαν επίσης ανεξάρτητες υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων.

Ένας άλλος λόγος για τις ελλείψεις της SRD ήταν η απρόβλεπτη εξέλιξη των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, και η αυξημένη ανάγκη για έγκαιρες, διασυνοριακές και διαδραστικές περιβαλλοντικές πληροφορίες. Το 1994 συστάθηκε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ). Μέρος της εντολής του είναι η παροχή αντικειμενικών πληροφοριών στην Ένωση και στα κράτη μέλη οι οποίες είναι αναγκαίες για την πλαισίωση και την εφαρμογή ορθών και αποτελεσματικών περιβαλλοντικών πολιτικών, καθώς και η καταγραφή, παραβολή και αξιολόγηση των δεδομένων σχετικά με την κατάσταση του περιβάλλοντος. Ο ΕΟΧ συντονίζει το Ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (Eionet). Ακολούθησαν διάφορες τομεακές πρωτοβουλίες όπως το Σύστημα πληροφοριών σχετικά με τα ύδατα για την Ευρώπη και το Σύστημα πληροφοριών για τη βιοποικιλότητα στην Ευρώπη. Το 2007 εγκρίθηκε η οδηγία 2007/2/ΕΚ για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (INSPIRE).

Ήδη από το 2008, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα, στο πλαίσιο της ανάπτυξης του Ενιαίου συστήματος πληροφοριών για το περιβάλλον (SEIS), ότι ενόψει του διαρκούς εκσυγχρονισμού της υποβολής εκθέσεων, θα πρέπει να καταργηθούν οι παρωχημένες διατάξεις της SRD, προκειμένου να καταστεί η πρόσβαση στο δίκαιο της ΕΕ, π.χ. μέσω επιγραμμικών εργαλείων, απλούστερη και αποτελεσματικότερη. Στην ανακοίνωσή της του 2014 σχετικά με το πρόγραμμα βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT), η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι προτίθεται να προτείνει την κατάργηση των παρωχημένων ή μη εφαρμοστέων πλέον υποχρεώσεων στον τομέα της τυποποιημένης υποβολής περιβαλλοντικών εκθέσεων. Η Επιτροπή ζήτησε επίσης μια ευρεία επανεξέταση των υφιστάμενων υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων στην ανακοίνωσή της του Μαΐου 2015 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου και δρομολόγησε έλεγχο καταλληλότητας REFIT όσον αφορά την περιβαλλοντική παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας της για το 2016.

Σε συνέχεια των δεσμεύσεων αυτών, πρότεινε μια δέσμη μέτρων για την κατάργηση της SRD, η οποία δημοσιεύθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2016. Η εν λόγω δέσμη αποτελείται από τρεις πρωτοβουλίες. Η πρώτη πρωτοβουλία είναι η ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2016)0793 με την οποία αναγνωρίζεται επίσημα ότι έχουν καταστεί παρωχημένες ορισμένες νομοθετικές πράξεις της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος οι οποίες είχαν εκδοθεί δυνάμει της SRD. Η εν λόγω ανακοίνωση απαριθμεί έντεκα εκτελεστικές πράξεις που είχαν θεσπίσει ερωτηματολόγια για την υποβολή περιβαλλοντικών εκθέσεων. Οι αντίστοιχες πράξεις αφορούν την αποτέφρωση των αποβλήτων, τις εκπομπές VOC, την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (IPPC), την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες, τα επικίνδυνα απόβλητα και τα ύδατα.

Η δεύτερη πρωτοβουλία αποτελείται από δύο προτάσεις αποφάσεων της Επιτροπής, που θα καταργήσουν τις αποφάσεις της Επιτροπής 2011/92/ΕΕ σχετικά με την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς και 2010/681/ΕΕ για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε ορισμένες δραστηριότητες και εγκαταστάσεις κατά την περίοδο 2011-2013. Αμφότερες αποφάσεις είναι πλέον άνευ αντικειμένου, ωστόσο, για διαδικαστικούς λόγους, θα καταργηθούν μέσω της διαδικασίας της επιτροπολογίας σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η πρόταση

Η τρίτη και βασική πρωτοβουλία της δέσμης κατάργησης είναι η παρούσα πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία καταργεί την SRD και τροποποιεί έξι νομικές πράξεις που αναφέρονται σε αυτή. Για λόγους νομικής σαφήνειας, η απόφαση κατάργησης της SRD τροποποιεί όλες τις αναφορές στην SRD όπου αυτές έχουν καταστεί παρωχημένες. Δεν έχουν γίνει αλλαγές όσον αφορά το περιεχόμενο ούτε προβλέπεται να γίνουν. Πέρα από την κατάργηση της SRD, που περιέχεται στο άρθρο 7, η πρόταση περιέχει τέσσερις διαφορετικές ομάδες διατάξεων.

Τα άρθρα 1 και 5 αντικαθιστούν την αναφορά στην SRD στο πλαίσιο της οδηγίας 2003/87/ΕΚ για το σύστημα εμπορίας εκπομπών, η οποία τελεί επί του παρόντος υπό αναθεώρηση, και στον κανονισμό 1257/2013/ΕΕ για την ανακύκλωση πλοίων. Το άρθρο 5 ευθυγραμμίζει επίσης το χρονοδιάγραμμα για τις ηλεκτρονικές εκθέσεις δυνάμει του κανονισμού για την ανακύκλωση πλοίων με άλλες υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων και ορίζει την 31η Δεκεμβρίου 2018 ως ημερομηνία λήξης της πρώτης περιόδου υποβολής εκθέσεων. Καθώς ο αρχικός κανονισμός για την ανακύκλωση πλοίων, χρονολογείται από το 2013, ο τριετής κύκλος υποβολής εκθέσεων έληξε το 2016, γεγονός που παρέχει στα κράτη μέλη προθεσμία επιπλέον δύο ετών από ό, τι είχε αρχικά προβλεφθεί.

Τα άρθρα 2 και 3 ευθυγραμμίζουν τη χρήση εκτελεστικών και κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων στην οδηγία 2009/31/ΕΚ για τη δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα και στην οδηγία 86/278/ΕΟΚ για την ιλύ καθαρισμού λυμάτων. Τα άρθρα 4 και 6 καταργούν παρωχημένες υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που περιέχονται στην οδηγία 87/217/ΕΟΚ για τον αμίαντο και στην οδηγία 94/63/ΕΚ για τις VOC (1). Το άρθρο 8 εναρμονίζει την ημερομηνία εφαρμογής της πρότασης με την προς καθορισμό ημερομηνία έναρξης ισχύος της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία και την αναθεώρηση της οδηγίας για το ΣΕΔΕ.

Τα ερωτηματολόγια που εγκρίθηκαν για το ΣΕΔΕ και τα απόβλητα και τα οποία εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται, ήτοι βάσει της οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα, για τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), τα επικίνδυνα απόβλητα, την υγειονομική ταφή αποβλήτων, τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους κλπ. δεν επηρεάζονται.

Η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μόνον η πλήρης κατάργηση των παρωχημένων υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων βάσει της SRD θα εξασφαλίσει ασφάλεια δικαίου και διαφάνεια, και μια νομοθεσία της ΕΕ που εξυπηρετεί τον σκοπό της σύμφωνα με το θεματολόγιο για τη βελτίωση της νομοθεσίας.

Ο εισηγητής συμφωνεί ότι η οδηγία 91/692/ΕΟΚ για την τυποποιημένη υποβολή εκθέσεων είναι παρωχημένη και ότι οι υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων για το περιβάλλον δεν είναι αρκετά διαφανείς, και θα μπορούσαν - σε ορισμένες περιπτώσεις- να περιοριστούν. Θεωρεί ότι τα πορίσματα και η πρόταση που παρουσιάστηκαν είναι πειστικά και αναγνωρίζει τις προσπάθειες που κατέβαλε η Επιτροπή για την εκκαθάριση των υφισταμένων υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων χωρίς να μεταβληθεί το κεκτημένο. Χαιρετίζει την προσέγγιση που υιοθέτησε η Επιτροπή για να αποφευχθεί η υπερβολική επιβάρυνση ατόμων, οργανισμών και κρατών μελών και συμφωνεί ότι κάθε νομοθετική πράξη που δεν εξυπηρετεί τον στόχο της, θα πρέπει να αφαιρείται από το νομικό σύστημα της ΕΕ. Ο εισηγητής υποστηρίζει την αποσαφήνιση σχετικά με την ημερομηνία υποβολής της πρώτης έκθεσης δυνάμει του κανονισμού για την ανακύκλωση πλοίων. Επίσης, συμφωνεί με την επιλογή των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων για την προσαρμογή των παραρτημάτων των οδηγιών για τη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα και την ιλύ καθαρισμού λυμάτων στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τίτλος

Διαδικαστικοί κανόνες στον τομέα των περιβαλλοντικών εκθέσεων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

15.12.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

13.2.2017

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

13.2.2017

TRAN

13.2.2017

AGRI

13.2.2017

JURI

13.2.2017

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

ITRE

12.1.2017

TRAN

27.2.2017

AGRI

25.1.2017

JURI

31.1.2017

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Francesc Gambús

16.2.2017

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

29.5.2017

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

11.7.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

65

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Rupert Matthews, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Ulrike Müller, James Nicholson, Christel Schaldemose, Bart Staes, Tiemo Wölken

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παράγραφος 2 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Siôn Simon

Ημερομηνία κατάθεσης

12.7.2017


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

65

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Rupert Matthews, James Nicholson, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Jo Leinen, Susanne Melior, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Bart Staes

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου