Menetlus : 2016/0394(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0253/2017

Esitatud tekstid :

A8-0253/2017

Arutelud :

PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Hääletused :

PV 18/04/2018 - 12.11
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0116

RAPORT     ***I
PDF 645kWORD 81k
12.7.2017
PE 603.064v02-00 A8-0253/2017

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu direktiivi 87/217/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/31/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1257/2013, nõukogu direktiivi 86/278/EMÜ ning nõukogu direktiivi 94/63/EÜ keskkonnaalase aruandluse valdkonna menetlusnormide osas ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/692/EMÜ

(COM(2016)0789 – C8‑0526/2016 – 2016/0394(COD))

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

Raportöör: Francesc Gambús

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu direktiivi 87/217/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/31/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1257/2013, nõukogu direktiivi 86/278/EMÜ ning nõukogu direktiivi 94/63/EÜ keskkonnaalase aruandluse valdkonna menetlusnormide osas ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/692/EMÜ

(COM(2016)0789 – C8‑0526/2016 – 2016/0394(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0789),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 192 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0526/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 22. veebruari 2017. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse Regioonide Komitee … arvamust(2),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit (A8-0253/2017),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab parlamendi ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Direktiividega 2009/31/EMÜ ja 2003/87/EÜ on ette nähtud, et liikmesriigid peavad kõnealuste direktiivide rakendamise kohta esitama komisjoni küsimustiku või vormi alusel aruande kooskõlas direktiivis 91/692/EMÜ osutatud menetlusega. Selleks et vältida direktiivi 91/692/EMÜ kehtetuks tunnistamisest põhjustatud õiguslikku vaakumit, tuleb viited direktiivile 91/692/EMÜ asendada viidetega asjakohases direktiivis osutatud menetlusele.

välja jäetud

Selgitus

Väljajätmise eesmärk on võtta arvesse praegu saastekvootidega kauplemise süsteemi üle toimuvaid kolmepoolseid läbirääkimisi.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14)  Määrus (EL) nr 1257/2013 sisaldab viidet direktiivile 91/692/EMÜ. Asjaomane viide on seotud aruannete esmakordse esitamisega, mis on juba lõpule viidud. Seega tuleks kõnealune säte välja jätta.

(14)  Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 21 lõike 2 teises lõigus viidatakse direktiivile 91/692/EMÜ, mis tuleb kehtetuks tunnistada. Nimetatud sätte kohaselt algab aruandlus määruse (EL) nr 1257/2013 kohaldamise alguskuupäevast. Komisjon kehtestas 19. detsembril 2016 rakendusotsusega (EL) 2016/2323 Euroopa laevade ringlussevõtu kohtade loetelu (Euroopa loetelu) esimese versiooni. Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 26 kohaselt võivad liikmesriigid enne kõnealuse määruse kohaldamise alguskuupäeva lubada Euroopa loetellu kantud laevade ringlussevõtu kohtades laevu ringlusse võtta. Sellistel juhtudel ei kohaldata määrust (EÜ) nr 1013/2006. Selleks, et ei jääks ajavahemikku, mille jooksul teavet ei koguta ei määruse (EÜ) nr 1013/2006 ega määruse (EL) nr 1257/2013 kohaselt, tuleks kehtestada ajutine aruandlusperiood alates määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 26 põhjal asjaomases liikmesriigis esimese loa andmise eeldatavast kuupäevast kuni kuupäevani, mil määrust kohaldatakse kõigi liikmesriikide suhtes, kes otsustavad nimetatud artiklis sätestatud üleminekuperioodi kasutada. Kõigi asjaomaste liikmesriikide halduskoormuse vähendamiseks ei tule nõuda nimetatud üleminekuperioodil kogutud teabe põhjal eraldi aruande koostamist. Selle asemel peaks piisama, kui niisugust teavet kasutatakse esimeses korrapärases aruandes, mis hõlmab kolmeaastast ajavahemikku alates määruse (EL) nr 1257/2013 kohaldamise alguskuupäevast, või kui see moodustab ühe osa nimetatud aruandest.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(15 a)  Kuna käesoleva otsuse eesmärki – muuta keskkonnaalast aruandlust käsitlevaid liidu õigusakte, mis ei ole enam kohaldatavad või asjakohased, või tunnistada need õigusaktid kehtetuks – ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning selle iseloomu tõttu on eesmärki parem saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev otsus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 1

välja jäetud

Direktiivi 2003/87/EÜ muutmine

 

Direktiivi 2003/87/EÜ artikli 21 lõike 1 neljas lause asendatakse järgmisega:

 

„Aruanne esitatakse komisjoni rakendusaktidega vastu võetud küsimustiku või vormi alusel. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 22a lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.“

 

Selgitus

Väljajätmise eesmärk on võtta arvesse käimasolevaid kolmepoolseid läbirääkimisi.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 3

Direktiiv 2009/31/EÜ

Artikkel 29a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artiklis 29 osutatud volitus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva otsuse jõustumise kuupäev].

2.  Artiklis 29 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva otsuse jõustumise kuupäev]. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

 

Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Aruanne esitatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 1

Direktiiv 86/278/EL

Artikkel 13 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 15a vastu delegeeritud õigusakte lisade kohandamiseks tehnika ja teaduse arenguga.

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 15a vastu delegeeritud õigusakte lisade muutmise kohta, et kohandada neid teaduse ja tehnika arenguga.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 4

Direktiiv 86/278/EL

Artikkel 15a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artiklis 13 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates käesoleva direktiivi jõustumise kuupäevast.

2.  Artiklis 13 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva otsuse jõustumise kuupäev]. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

 

Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Aruanne esitatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 21 lõige 2 asendatakse järgmisega:

Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 21 lõike 2 esimene ja teine lõik asendatakse järgmisega:

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 5 – lõige 1

Määrus (EL) nr 1257/2013

Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Esimene elektrooniline aruanne hõlmab ajavahemikku alates Euroopa loetelu avaldamise kuupäevast kuni 31. detsembrini 2018.

Esimene elektrooniline aruanne hõlmab kolmeaastast ajavahemikku alates käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäevast vastavalt artikli 32 lõikele 1. Kui liikmesriik vastavalt artiklile 26 annab loa laevade ringlusse võtmiseks mõnes Euroopa loetelus ära toodud laevade ringlussevõtu kohas enne käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva, peab selle liikmesriigi esimene elektrooniline aruanne hõlmama ka ajavahemikku sellise loa andmise kuupäevast kuni käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäevani.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt 3 a (uus)

Direktiiv 94/63/EÜ

Artikkel 9 – teine lause

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

3 a)  Artikli 9 teine lause asendatakse järgmisega:

„Komisjonil palutakse koos esimese ettekandega esitada vajaduse korral ettepanekud käesoleva direktiivi muutmiseks, esmajoones reguleerimisala laiendamise kohta, et hõlmata laadimisseadmetest ja laevadelt lähtuvate aurude kontrolli- ja taaskasutussüsteemid.“

„Komisjonil palutakse koos ettekannetega esitada vajaduse korral ettepanekud käesoleva direktiivi muutmiseks, esmajoones reguleerimisala laiendamise kohta, et hõlmata laadimisseadmetest ja laevadelt lähtuvate aurude kontrolli- ja taaskasutussüsteemid.“

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Seda kohaldatakse alates [OP: DATE of entry into force of amendment to Article 37(1)42 of Directive 2008/98/EC, the amendment to Article 943 of Directive 2000/53/EC, the amendment to Article 1544 of Directive 1999/31/EC, the amendment to Article 1745 of Directive 94/62/EC.]

välja jäetud

_________________

 

42 COM(2015) 595 final

 

43 COM(2015) 593 final

 

44 COM(2015) 594 final

 

45 COM(2015) 596 final COM/2015/0337

 

Selgitus

Väljajätmise eesmärk on võtta arvesse käimasolevaid kolmepoolseid läbirääkimisi ringmajanduse paketi üle ja nende läbirääkimiste tulemusi.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artiklit 1 kohaldatakse alates [OP: the DATE of entry into force of the amendment of Article 22a of Directive 2003/87/EC46].

välja jäetud

_________________

 

46 COM/2015/0337

 

Selgitus

Jõustumise kuupäevale osutava viite väljajätmise eesmärk on võtta arvesse praegu saastekvootidega kauplemise süsteemi üle toimuvaid kolmepoolseid läbirääkimisi ja nende tulemusi.

(1)

  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.

(2)

  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.


SELETUSKIRI

Taust

Keskkonnaalaste õigusaktide hulk on alates 1970. aastatest pidevalt kasvanud ja aruandlus on alati olnud kõigi keskkonnaalaste õigusaktide osa. Aruandekohustuste lihtsustamise püüded algasid ühtlustatud aruandluse direktiiviga 91/692/EMÜ. Direktiivi eesmärk oli valdkondade kaupa ratsionaliseerida ja parandada teabe edastamise ja aruannete avaldamise sätteid. Selles ühtlustati menetlused ning kehtestati kolmeaastane aruandlusperiood kõigi hõlmatud õigusaktide jaoks näiteks sellistes valdkondades nagu veemajandus ja jäätmekäitlus. Seejärel esitati üksikasjalik sisu valdkondlikes küsimustikes. Seetõttu võttis komisjon aastate jooksul vastu hulga rakendusakte. Ühtlustatud aruandluse direktiiv hõlmab praegu 28 keskkonnaalast õigusakti. Pärast mitut kehtetuks tunnistamist on jõus üks määrus, üheksa direktiivi ja 23 otsust, milles viidatakse ühtlustatud aruandluse direktiivile, kuigi enamik neist viidetest on aegunud ja neil ei ole enam õiguslikku toimet.

Kuigi kõnealuse direktiivi eesmärk oli hõlmata kõik keskkonnaalase aruandluse kohustused, ei ühtlustatud kõiki nõudeid. Näiteks asulareovee direktiiv 91/271/EMÜ ja nitraatide direktiiv 91/676/EMÜ jäid ühtlustatud aruandluse direktiivi kohaldamisalast välja. Viimase 25 aasta jooksul on selle direktiivi rakendamine osutunud keeruliseks ning direktiiv on üha enam aegunud. Ühtlustatud aruandluse direktiivi asjakohasus kahanes keskkonnaalase õigustiku arengu käigus, mille alla kuuluvad muudatused konkreetsetes keskkonnaalastes õigusaktides, mille käigus sageli eemaldati aruandekohustused sellest direktiivist. Veepoliitika raamdirektiiviga 2000/60/EÜ näiteks tunnistati vanemad veealased õigusaktid kehtetuks ja muudeti seega tarbetuks ühtlustatud aruandluse direktiivis vastu võetud veealane küsimustik. Saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli direktiiviga 96/61/EÜ ning tööstusheite direktiiviga 2010/75/EÜ võeti kasutusele sõltumatud aruandekohustused.

Teine ühtlustatud aruandluse direktiivi vajakajäämiste põhjus oli ettenägematud edusammud info- ja kommunikatsioonitehnoloogias ning suurenenud vajadus õigeaegse, piiriülese ja interaktiivse keskkonnateabe järele. Aastal 1994 loodi Euroopa Keskkonnaamet (EEA). Selle üks ülesanne on anda ELile ja selle liikmesriikidele objektiivset teavet, mis on vajalik usaldusväärse ja tulemusliku keskkonnapoliitika väljatöötamiseks ja rakendamiseks, ning talletada, võrrelda ja hinnata andmeid keskkonna seisundi kohta. EEA koordineerib Euroopa keskkonnateabe- ja vaatlusvõrku (Eionet). Järgmiseks tulid mitmed valdkondlikud algatused, näiteks Euroopa veeteabesüsteem (WISE) ja Euroopa bioloogilise mitmekesisuse teabesüsteem. Aastal 2007 võeti vastu direktiiv 2007/2/EÜ, millega rajatakse Euroopa Ühenduse ruumiandmete infrastruktuur (INSPIRE).

Juba 2008. aastal leidis komisjon seoses ühise keskkonnateabesüsteemi (SEIS) arenguga, et pidades silmas aruandluse ajakohastamist, tuleks ühtlustatud aruandluse direktiivi vananenud sätted kehtetuks tunnistada, et muuta juurdepääs ELi õigusele näiteks veebipõhiste vahenditega lihtsamaks ja tõhusamaks. Oma 2014. aasta teatises õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi (REFIT) kohta teatas komisjon, et ta teeb ettepaneku tunnistada kehtetuks vananenud või enam mitte kohaldatavad ühtlustatud keskkonnaalase aruandluse kohustused. Samuti nõudis komisjon 2015. aasta teatises parema õigusloome kohta olemasolevate aruandekohustuste laialdast läbivaatamist ning algatas oma 2016. aasta tööprogrammis õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi raames keskkonnaseire ja -aruandluse toimivuse kontrolli.

Nende kohustuste järelmeetmena esitas komisjon ühtlustatud aruandluse direktiivi kehtetuks tunnistamise paketi, mis avaldati 15. detsembril 2016. Pakett koosneb kolmest algatusest. Esimene algatus on komisjoni teatis COM(2016)0793, millega ametlikult tunnistatakse, et teatavad ühtlustatud aruandluse direktiivi kohaselt vastu võetud liidu keskkonnavaldkonna õigusaktid on aegunud. Selles teatises loetletakse rakendusaktid, millega kehtestati keskkonnaalase aruandluse küsimustikud. Asjaomased õigusaktid käsitlevad jäätmete põletamist, lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguseid, saastuse kompleksset vältimist, ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohu ohjeldamist, ohtlikke jäätmeid ja vett.

Teine algatus on kaks komisjoni ettepanekut, millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2011/92/EL, milles käsitletakse süsinikdioksiidi geoloogilist säilitamist, ja komisjoni otsus 2010/681/EÜ, milles käsitletakse teatavates toimingutes ja seadeldistes orgaaniliste lahustite kasutamise tulemusena tekkivate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramist ajavahemikul 2011–2013. Kumbki otsus ei ole enam asjakohane, kuid menetluslikel põhjustel tunnistatakse nad kehtetuks hilisemas etapis komiteemenetluse kaudu.

Ettepanek

Kolmas ja oluline algatus kehtetuks tunnistamise paketis on käesolev ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega tunnistatakse kehtetuks ühtlustatud aruandluse direktiiv ja muudetakse kuut sellele viitavat õigusakti. Õigusliku selguse huvides muudetakse ühtlustatud aruandluse direktiivi kehtetuks tunnistamise otsusega kõiki aegunud viiteid sellele direktiivile. Sisulisi muudatusi ei ole tehtud ega kavatseta teha. Lisaks artiklis 7 sätestatud kõnealuse direktiivi kehtetuks tunnistamisele sisaldab ettepanek nelja eri liiki sätteid.

Artiklites 1 ja 5 asendatakse viide direktiivile heitkogustega kauplemise süsteemi (HKS) läbivaatamisel olevas direktiivis 2003/87/EÜ ja laevade ringlussevõtu määruses (EL) nr 1257/2013. Artiklis 5 viiakse laevade ringlussevõtu määruse kohaste elektrooniliste aruannete ajakava kooskõlla muude aruandekohustustega ja määratakse esimese aruandeperioodi lõpuks 31. detsember 2018. Kuna algne laevade ringlussevõtu määrus pärineb 2013. aastast, lõppes kolmeaastane aruandlustsükkel 2016. aastal, mis annab liikmesriikidele kaks aastat rohkem aega kui algselt ette nähtud.

Artiklites 2 ja 3 viiakse kooskõlla rakendusaktide ja delegeeritud õigusaktide kasutamine süsinikdioksiidi kogumist ja säilitamist käsitlevas direktiivis 2009/31/EÜ ning reoveesetete direktiivis 86/278/EMÜ. Artiklitega 4 ja 6 jäetakse vananenud aruandekohustused välja asbestidirektiivist 87/217/EMÜ ja lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) I direktiivist 94/63/EÜ. Artiklis 8 viiakse ettepaneku kohaldamise kuupäev kooskõlla ringmajanduse paketi veel kindlaks määramata jõustumiskuupäevaga ja heitkogustega kauplemise süsteemi direktiivi muutmisega.

Veel kasutusel olevad heitkogustega kauplemise süsteemi ja jäätmete alased küsimustikud, mida kasutatakse jäätmete raamdirektiivis ning elektri- ja elektroonikaseadmete romude, ohtlike jäätmete, prügilate, kasutuselt kõrvaldatud sõidukite jne kohta, jäävad muutmata.

Komisjon järeldab, et ainult ühtlustatud aruandluse direktiivi kohaste aegunud aruandekohustuste täielik eemaldamine tagab õiguskindluse ja läbipaistvuse ning eesmärgipärased ELi õigusaktid, mis on kooskõlas parema õigusloome tegevuskavaga.

Raportöör on nõus, et ühtlustatud aruandluse direktiiv 91/692/EMÜ on vananenud ja et keskkonnaalased aruandekohustused ei ole piisavalt läbipaistvad ja võivad teataval juhul olla piiratud. Ta leiab, et esitatud järeldused ja ettepanek on kokkuvõtlikud ning tunnustab jõupingutusi, mida komisjon on teinud olemasolevate aruandekohustuste korrastamisel, seejuures acquis’d muutmata. Raportöör tervitab komisjoni otsust vältida inimeste, organisatsioonide ja liikmesriikide liigset koormamist ning nõustub, et mis tahes õigusaktid, mis ei täida oma eesmärki, tuleks ELi õigussüsteemist eemaldada. Raportöör toetab laevade ringlussevõtu määruse kohase esimese aruande tähtaja täpsustamist. Samuti nõustub ta sellega, et süsinikdioksiidi kogumist ja säilitamist käsitleva direktiivi ning reoveesetete direktiivi lisade kohandamiseks teaduse ja tehnika arenguga kasutatakse delegeeritud õigusakte.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Keskkonnaaruandluse menetlusnormid

Viited

COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD)

EP-le esitamise kuupäev

15.12.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

ENVI

13.2.2017

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

 istungil teada andmise kuupäev

ITRE

13.2.2017

TRAN

13.2.2017

AGRI

13.2.2017

JURI

13.2.2017

Arvamuse esitamisest loobumine

 otsuse kuupäev

ITRE

12.1.2017

TRAN

27.2.2017

AGRI

25.1.2017

JURI

31.1.2017

Raportöörid

 nimetamise kuupäev

Francesc Gambús

16.2.2017

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

29.5.2017

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

11.7.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

65

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Rupert Matthews, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Ulrike Müller, James Nicholson, Christel Schaldemose, Bart Staes, Tiemo Wölken

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Siôn Simon

Esitamise kuupäev

12.7.2017


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

65

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Rupert Matthews, James Nicholson, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Jo Leinen, Susanne Melior, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Bart Staes

1

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Õigusalane teave