Postupak : 2016/0394(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0253/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0253/2017

Rasprave :

PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.11
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0116

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 666kWORD 81k
12.7.2017
PE 603.064v02-00 A8-0253/2017

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 87/217/EEZ, Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive 2009/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive Vijeća 86/278/EEZ i Direktive Vijeća 94/63/EZ u pogledu postupovnih pravila u području izvješćivanja o okolišu i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/692/EEZ

(COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD))

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Izvjestitelj: Francesc Gambús

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 87/217/EEZ, Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive 2009/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive Vijeća 86/278/EEZ i Direktive Vijeća 94/63/EZ u pogledu postupovnih pravila u području izvješćivanja o okolišu i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/692/EEZ

(COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0789),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 192. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0526/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–   uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 22. veljače 2017.(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od ...(2),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0253/2017),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Direktivama 2009/31/EZ i 2003/87/EZ propisuje se da države članice dostave izvješće o provedbi tih direktiva na temelju upitnika ili nacrta koji Komisija sastavlja u skladu s postupkom utvrđenim u Direktivi 91/692/EEZ. Kako bi se izbjegao pravni vakuum zbog stavljanja izvan snage Direktive 91/692/EEZ, potrebno je zamijeniti upućivanje na Direktivu 91/692/EEZ upućivanjem na postupak iz odgovarajuće direktive.

Briše se.

Obrazloženje

Briše se u cilju poštovanja aktualnih pregovora o sustavu trgovanja emisijskim jedinicama u okviru trijaloga

Amandman    2

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Uredba (EU) br. 1257/2013 sadržava upućivanje na Direktivu 91/692/EEZ. Relevantna odredba odnosi se na prvo razdoblje izvješćivanja, koje je već završilo. Relevantnu bi odredbu stoga trebalo izbrisati.

(14)  Drugi podstavak članka 21. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1257/2013 upućuje na Direktivu 91/692/EEZ, koja će biti stavljena izvan snage. U skladu s tom odredbom, predviđeni početak prvog razdoblja izvješćivanja je datum primjene Uredbe (EU) br. 1257/2013. Komisija je 19. prosinca 2016. Provedbenom odlukom (EU) 2016/2323 uspostavila prvu inačicu Europskog popisa postrojenja za recikliranje brodova („Europski popis”). U skladu s člankom 26. Uredbe (EU) br. 1257/2013 države članice mogu odobriti recikliranje brodova u postrojenjima za recikliranje brodova uvrštenima u Europski popis prije datuma primjene te Uredbe. U takvim se okolnostima Uredba (EZ) br. 1013/2006 ne primjenjuje. Kako bi se izbjeglo da se informacije u određenom razdoblju ne prikupljaju ni u okviru Uredbe (EZ) br. 1013/2006 niti Uredbe (EU) br. 1257/2013, potrebno je uvesti prijelazno razdoblje izvješćivanja koje traje od datuma prvog predviđenog odobrenja u skladu s člankom 26. Uredbe (EU) 1257/2013 u određenoj državi članici do datuma primjene te Uredbe za svaku državu članicu koja se odluči za primjenu prijelaznog razdoblja iz tog članka. Kako bi se u tim državama članicama ograničilo povezano administrativno opterećenje, informacije prikupljene u prijelaznom razdoblju ne trebaju biti temelj za zasebno izvješće. Umjesto toga, trebalo bi biti dovoljno da se takve informacije uključe ili budu dio prvog redovitog izvješća o trogodišnjem razdoblju od datuma primjene Uredbe (EU) br. 1257/2013.

Amandman    3

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 15.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15.a)  S obzirom na to da države članice ne mogu u dovoljnoj mjeri ostvariti cilj ove Odluke, odnosno izmjenu ili stavljanje izvan snage pravnih akata Unije u području izvješćivanja o okolišu koji više nisu primjenjivi ili relevantni, nego se taj cilj zbog svoje prirode može na bolji način ostvariti na razini Unije, Unija može poduzeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti iz članka 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku ova Odluka ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

Amandman    4

Prijedlog odluke

Članak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 1.

Briše se.

Izmjena Direktive 2003/87/EZ

 

U članku 21. stavku 1. Direktive 2003/87/EZ četvrta rečenica zamjenjuje se sljedećim:

 

„Izvješće se sastavlja na temelju upitnika ili pregleda, a Komisija ga donosi u obliku provedbenih akata. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 22.a stavka 2.”

 

Obrazloženje

Briše se u cilju poštovanja aktualnih pregovora u okviru trijaloga

Amandman    5

Prijedlog odluke

Članak 2. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2009/31/EZ

Članak 29.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 29. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove Odluke].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 29. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Odluke]. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

 

Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Izvješće se dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću.

Amandman    6

Prijedlog odluke

Članak 3. – stavak 1. – točka 1.

Direktiva 86/278/EEZ

Članak 13. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 15.a kako bi priloge prilagodila tehničkom i znanstvenom napretku.

Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 15.a kako bi izmijenila priloge te ih prilagodila tehničkom i znanstvenom napretku.

Amandman    7

Prijedlog odluke

Članak 3. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 86/278/EEZ

Članak 15.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 13. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od datuma stupanja na snagu ove Direktive.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 13. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Odluke]. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

 

Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Izvješće se podnosi Europskom parlamentu i Vijeću.

Amandman    8

Prijedlog odluke

Članak 5. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U članku 21. Uredbe (EU) br. 1257/2013 stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

U članku 21. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1257/2013 prvi i drugi podstavak zamjenjuju se sljedećim:

Amandman    9

Prijedlog odluke

Članak 5. – stavak 1.

Uredba (EU) br. 1257/2013

Članak 21. – stavak 2. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prvo elektroničko izvješće obuhvaća razdoblje od datuma objave Europskog popisa do 31. prosinca 2018.

Prvo elektroničko izvješće obuhvaća trogodišnje razdoblje koje počinje s datumom primjene ove Uredbe u skladu s člankom 32. stavkom 1. Ako država članica odobri recikliranje brodova u postrojenjima za recikliranje brodova uvrštenima u Europski popis prije datuma primjene ove Uredbe u skladu s člankom 26., prvo elektroničko izvješće te države članice obuhvaća i razdoblje od datuma tog odobrenja do datuma primjene ove Uredbe.

Amandman    10

Prijedlog odluke

Članak 6. – stavak 1. – točka 3.a (nova)

Direktiva 94/63/EZ

Članak 9. – druga rečenica

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

3.a  U članku 9. druga rečenica zamjenjuje se sljedećim:

Komisija je pozvana da svojem prvom izvješću, ako je to potrebno, priloži prijedloge za izmjenu ove Direktive, uključujući osobito proširenje područja njezine primjene kako bi se obuhvatili sustavi za kontrolu i rekuperiranje para za uređaje za punjenje i brodove.

„Komisija je pozvana da svojim izvješćima, ako je to potrebno, priloži prijedloge za izmjenu ove Direktive, uključujući osobito proširenje područja njezine primjene kako bi se obuhvatili sustavi za kontrolu i rekuperiranje para za uređaje za punjenje i brodove.”

Amandman    11

Prijedlog odluke

Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Primjenjuje se od [UP: DATUMA stupanja na snagu izmjene članka 37. stavka 1.42 Direktive 2008/98/EZ, izmjene članka 9.43 Direktive 2000/53/EZ, izmjene članka 15.44 Direktive 1999/31/EZ, izmjene članka 17.45 Direktive 94/62/EZ.]

Briše se.

_________________

 

42 COM(2015) 595 final

 

43 COM(2015) 593 final

 

44 COM(2015) 594 final

 

45 COM(2015) 596 final COM/2015/0337

 

Obrazloženje

Upućivanja se brišu u cilju poštovanja aktualnih pregovora o paketu za kružno gospodarstvo u okviru trijaloga i njihovih ishoda

Amandman    12

Prijedlog odluke

Članak 8. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 1. primjenjuje se od [UP: DATUMA stupanja na snagu izmjene članka 22.a Direktive 2003/87/EZ46].

Briše se.

_________________

 

46 COM/2015/0337

 

Obrazloženje

Upućivanja i datumi stupanja na snagu brišu se u cilju poštovanja aktualnih pregovora o sustavu trgovanja emisijskim jedinicama u okviru trijaloga i njihovih ishoda

(1)

  Još nije objavljeno u Službenom listu.

(2)

  Još nije objavljeno u Službenom listu.


OBRAZLOŽENJE

Kontekst

Količina zakonodavstva u području okoliša u stalnom je porastu od 1970-ih te je izvješćivanje oduvijek dio svih zakonodavnih akata u području okoliša. Pokušaji da se pojednostave zahtjevi za izvješćivanje započeli su s Direktivom o standardiziranom postupku izvješćivanja 91/692/EEZ. Tom se direktivom nastojalo na sektorskoj razini racionalizirati i poboljšati odredbe o prijenosu informacija i objavljivanju izvješća. Pojednostavljeni su postupci i uveden je trogodišnji ciklus izvješćivanja za cjelokupno obuhvaćeno zakonodavstvo, npr. u području vode i otpada. Detaljni je sadržaj zatim utvrđen u upitnicima za pojedine sektore. Komisija je zatim tijekom godina donijela velik broj provedbenih akata. Direktivom o standardiziranom postupku izvješćivanja trenutno je obuhvaćeno 28 akata u području okoliša. Nakon što je nekoliko akata stavljeno izvan snage, još je uvijek na snazi jedna uredba, devet direktiva i 23 odluke koje sadrže upućivanja na Direktivu o standardiziranom postupku izvješćivanja, iako su ona većinom zastarjela i više nemaju nikakav pravni učinak.

Iako se Direktivom o standardiziranom postupku izvješćivanja nastojalo u potpunosti obuhvatiti obveze izvješćivanja u području okoliša, nisu usklađeni svi zahtjevi. Primjerice, iz područja primjene te direktive isključene su Direktiva 91/271/EEZ o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i Direktiva 91/676/EEZ o nitratima. Tijekom posljednjih 25 godina pokazalo se da je Direktivu o standardiziranom postupku izvješćivanja teško provesti te je sve više zastarijevala. Postala je manje relevantnom zbog razvoja pravne stečevine u području okoliša, uključujući revizije pojedinačnih dijelova zakonodavstva o okolišu, u okviru kojih su često uklanjane obveze izvješćivanja iz te direktive. Okvirnom direktivom 2000/60/EZ o vodama, primjerice, starije je zakonodavstvo o vodama stavljeno izvan snage te je time upitnik koji se odnosi na direktive o vodama iz Direktive o standardiziranom postupku izvješćivanja postao nepotreban. Direktivom o integriranom sprečavanju i kontroli onečišćenja 96/61/EZ i Direktivom o industrijskim emisijama 2010/75/EZ također su uvedene zasebne obveze izvješćivanja.

Još jedan razlog za nedostatke Direktive o standardiziranom postupku izvješćivanja leži u nepredviđenom napretku u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija te u povećanoj potrebi za pravovremenim, prekograničnim i interaktivnim informacijama o okolišu. Godine 1994. osnovana je Europska agencija za okoliš. Dio je njezina mandata pružati EU-u i državama članicama objektivne informacije koje su potrebne za izradu i provedbu stabilnih i učinkovitih politika u području okoliša te bilježiti, objedinjavati i ocjenjivati podatke o stanju okoliša. Europska agencija za okoliš koordinira Europskom informacijskom i promatračkom mrežom za okoliš (Eionet). Uslijedilo je nekoliko sektorskih inicijativa kao što su Europski informacijski sustav za vode i Europski informacijski sustav za biološku raznolikost. Godine 2007. donesena je Direktiva 2007/2/EZ o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE).

Komisija je već 2008. u kontekstu razvoja Europskog sustava razmjene podataka o okolišu (SEIS) zaključila da bi, s obzirom na aktualnu modernizaciju izvješćivanja, zastarjele odredbe iz Direktive o standardiziranom postupku izvješćivanja trebalo staviti izvan snage kako bi pristup pravu EU-a, npr. uz pomoć internetskih alata, postao jednostavniji i učinkovitiji. U svojoj Komunikaciji o programu prikladnosti i učinkovitosti propisa (REFIT) iz 2014. Komisija je najavila da će predložiti stavljanje izvan snage zastarjelih obveza ili obveza koje više nisu primjenjive u području standardiziranog izvješćivanja o okolišu. Komisija je također pozvala na sveobuhvatno preispitivanje postojećih obveza izvješćivanja u Komunikaciji o boljoj regulativi iz svibnja 2015. te je u svojem programu rada za 2016. pokrenula provjeru prikladnosti na temelju REFIT-a za praćenje i izvješćivanje u području okoliša.

Nadovezujući se na te obveze predložila je paket o stavljanju izvan snage Direktive o standardiziranom postupku izvješćivanja, koji je objavljen 15. prosinca 2016. Taj se paket sastoji od triju inicijativa. Prva je inicijativa Komunikacija Komisije COM(2016)793 o službenom priznanju da su određeni pravni akti Unije u području okoliša koji su doneseni u okviru Direktive Vijeća 91/692/EEZ zastarjeli. U toj se komunikaciji navodi 11 provedbenih akata kojima su utvrđeni upitnici za izvješćivanje o okolišu. Ti se akti odnose na spaljivanje otpada, emisije hlapivih organskih spojeva, integrirano sprečavanje i kontrolu onečišćenja, kontrolu opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, opasni otpad i vodu.

Druga se inicijativa sastoji od dvaju prijedloga odluka Komisije, kojima će se izvan snage staviti odluke Komisije 2011/92/EU o geološkom skladištenju ugljikova dioksida i 2010/681/EU o ograničenju emisija hlapivih organskih spojeva koji nastaju pri upotrebi organskih otapala u određenim aktivnostima i postrojenjima u razdoblju 2011.–2013. Nijedna od tih dviju odluka više nije relevantna, no iz proceduralnih će se razloga staviti izvan snage u postupku odbora u kasnijoj fazi.

Prijedlog

Treća i ključna inicijativa prijedloga o stavljanju akata izvan snage upravo je ovaj prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage Direktive o standardiziranom postupku izvješćivanja i izmjeni šest pravnih akata u kojima se na nju upućuje. Radi postizanja pravne jasnoće, odlukom o stavljanju izvan snage Direktive o standardiziranom postupku izvješćivanja izmjenjuju se sva upućivanja na tu direktivu ako su zastarjela. U pogledu sadržaja nije bilo izmjena niti su one predviđene. Uz stavljanje izvan snage Direktive o standardiziranom postupku izvješćivanja, što je izneseno u članku 7., prijedlog sadrži četiri različite skupine odredbi.

Člancima 1. i 5. zamjenjuje se upućivanje na Direktivu o standardiziranom postupku izvješćivanja u Direktivi 2003/87/EZ o sustavu trgovanja emisijskim jedinicama koja je trenutno u postupku revizije i u Uredbi 1257/2013/EU o recikliranju brodova. Člankom 5. također se rok za elektronička izvješća u skladu s Uredbom o recikliranju brodova usklađuje s drugim obvezama izvješćivanja te se 31. prosinca 2018. utvrđuje kao krajnji datum prvog razdoblja izvješćivanja. S obzirom na to da je izvorna Uredba o recikliranju brodova donesena 2013., trogodišnji je ciklus izvješćivanja završio 2016., čime se državama članicama daje dvije godine više no što je prvotno predviđeno.

Člancima 2. i 3. usklađuje se upotreba provedbenih i delegiranih akata u Direktivi 2009/31/EZ o geološkom skladištenju ugljikova dioksida i u Direktivi 86/278/EEZ o mulju iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Člancima 4. i 6. uklanjaju se zastarjele obveze izvješćivanja u Direktivi 87/217/EEZ o azbestu i u Direktivi 94/63/EZ o kontroli emisija hlapivih organskih spojeva. Člankom 8. datum primjene prijedloga usklađuje se s još neutvrđenim datumom stupanja na snagu prijedloga o kružnom gospodarstvu i revizije Direktive o trgovanju emisijskim jedinicama.

Upitnici koji su doneseni za sustav trgovanja emisijskim jedinicama i za otpad, dakle upitnici u okviru Okvirne direktive o otpadu, za otpadnu električnu i elektroničku opremu, opasni otpad, odlagališta otpada, otpadna vozila itd., nisu izmijenjeni.

Komisija zaključuje da će se samo potpunim uklanjanjem zastarjelih obveza izvješćivanja temeljenih na Direktivi o standardiziranom postupku izvješćivanja zajamčiti pravna sigurnost i transparentnost te zakonodavstvo EU-a koje služi svojoj svrsi u skladu s programom za bolju regulativu.

Izvjestitelj se slaže sa stajalištem da je Direktiva 91/692/EEZ o standardiziranom postupku izvješćivanja zastarjela i da obveze izvješćivanja o okolišu nisu dovoljno transparentne te da bi ih se u određenim slučajevima moglo ograničiti. Smatra da su izneseni zaključci i prijedlog uvjerljivi i prepoznaje trud koji je Komisija uložila u pročišćavanje postojećih obveza izvješćivanja bez izmjene pravne stečevine. Pozdravlja Komisijin pristup kojim se nastoji ne preopteretiti građane, organizacije i države članice te se slaže s time da bi sve zakonodavne akte koji ne ispunjavaju svoj cilj trebalo ukloniti iz pravnog sustava EU-a. Izvjestitelj podržava pojašnjenje u vezi s rokom za prvo izvješće u okviru Uredbe o recikliranju brodova. Također se slaže s odabirom delegiranih akata za prilagodbu priloga Direktive o geološkom skladištenju ugljikova dioksida i Direktive o mulju iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda tehničkom i znanstvenom napretku.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Postupovna pravila u području izvještavanja o okolišu

Referentni dokumenti

COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD)

Datum podnošenja EP-u

15.12.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

13.2.2017

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

13.2.2017

TRAN

13.2.2017

AGRI

13.2.2017

JURI

13.2.2017

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

ITRE

12.1.2017

TRAN

27.2.2017

AGRI

25.1.2017

JURI

31.1.2017

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Francesc Gambús

16.2.2017

 

 

 

Razmatranje u odboru

29.5.2017

 

 

 

Datum usvajanja

11.7.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

65

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Rupert Matthews, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Ulrike Müller, James Nicholson, Christel Schaldemose, Bart Staes, Tiemo Wölken

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Siôn Simon

Datum podnošenja

12.7.2017


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

65

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Rupert Matthews, James Nicholson, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Jo Leinen, Susanne Melior, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Bart Staes

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna napomena