Procedūra : 2016/0394(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0253/2017

Pateikti tekstai :

A8-0253/2017

Debatai :

PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Balsavimas :

PV 18/04/2018 - 12.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0116

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 746kWORD 81k
12.7.2017
PE 603.064v02-00 A8-0253/2017

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 87/217/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/31/EB, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1257/2013, Tarybos direktyvos 86/278/EEB ir Tarybos direktyvos 94/63/EB nuostatos dėl aplinkos srities ataskaitų teikimo procedūrinių taisyklių ir panaikinama Tarybos direktyva 91/692/EEB

(COM(2016) 0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD))

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

Pranešėjas: Francesc Gambús

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 87/217/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/31/EB, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1257/2013, Tarybos direktyvos 86/278/EEB ir Tarybos direktyvos 94/63/EB nuostatos dėl aplinkos srities ataskaitų teikimo procedūrinių taisyklių ir panaikinama Tarybos direktyva 91/692/EEB

(COM(2016) 0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0789),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 192 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0526/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. vasario 22 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į ... Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą (A8-0253/2017),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl sprendimo

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  direktyvose 2009/31/EB ir 2003/87/EB įtvirtintas reikalavimas valstybėms narėms, laikantis Direktyvoje 91/692/EEB nurodytos procedūros, pateikti Komisijos sudaryto klausimyno arba gairių pagrindu parengtą tų direktyvų įgyvendinimo ataskaitą. Siekiant išvengti teisinio vakuumo, kuris atsirastų panaikinus Direktyvą 91/692/EEB, būtina nuorodą į Direktyvą 91/692/EEB pakeisti nuoroda į atitinkamoje direktyvoje nurodytą procedūrą;

Išbraukta.

Pagrindimas

Išbraukta atsižvelgiant į vykdomą trišalį dialogą dėl ATLPS.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl sprendimo

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  Reglamente (ES) Nr. 1257/2013 yra nuoroda į Direktyvą 91/692/EEB. Atitinkama nuostata yra susijusi su pirmosios ataskaitos teikimu, tačiau jos pateikimo laikotarpis jau yra praėjęs. Todėl atitinkama nuostata turėtų būti išbraukta;

(14)  Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 21 straipsnio 2 dalies antra pastraipa remiasi Direktyva 91/692/EEB, kuri bus panaikinta. Pagal tą nuostatą pirmosios ataskaitos procedūra turi būti pradėta Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 taikymo pradžios dieną. 2016 m. gruodžio 19 d. Įgyvendinimo sprendimu (ES) 2016/2323 Komisija pateikė pirmąją Laivų perdirbimo kompleksų europinio sąrašo (toliau – Europinis sąrašas) redakciją. Remiantis Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 26 straipsniu, valstybės narės gali leisti perdirbti laivus į Europinį sąrašą įtrauktuose laivų perdirbimo kompleksuose prieš pradedant taikyti tą reglamentą. Tokiu atveju Reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 netaikomas. Siekiant išvengti spragos, kai informacija nerenkama nei pagal Reglamentą (EB) Nr. 1013/2006, nei Reglamentą (ES) Nr. 1257/2013, būtų tinkama nustatyti pereinamąjį ataskaitų teikimo laikotarpį nuo pirmojo numatyto leidimo pagal (ES) Nr. 1257/2013 26 straipsnį atitinkamoje valstybėje narėje dienos iki to reglamento taikymo kiekvienoje valstybėje narėje, kuri nusprendžia pasinaudoti tame straipsnyje numatytu pereinamuoju laikotarpiu, dienos. Siekiant sumažinti kiekvienos valstybės narės administracinę naštą, nėra būtina, kad per tą pereinamąjį laikotarpį surinkta informacija sudarytų atskiros ataskaitos pagrindą. Vietoj to turėtų pakakti įtraukti tokią informaciją į pirmą reguliariąją ataskaitą, apimančią trejų metų laikotarpį nuo Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 taikymo pradžios dienos;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl sprendimo

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a)  kadangi šio sprendimo tikslo, t. y. pakeisti arba panaikinti nebetaikomus ar praradusius aktualumą Sąjungos teisės aktus aplinkosaugos ataskaitų teikimo srityje, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl siūlomo veiksmo pobūdžio to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Vadovaujantis tame straipsnyje nustatytu proporcingumo principu, šiuo sprendimu neviršijama to, kas nėra būtina siekiant šio tikslo;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1 straipsnis

Išbraukta.

Direktyvos 2003/87/EB pakeitimai

 

Direktyvos 2003/87/EB 21 straipsnio 1 dalies ketvirtas sakinys pakeičiamas taip:

 

„Ataskaita rengiama remiantis klausimynu arba gairėmis; juos Komisija patvirtina priimdama įgyvendinimo aktus. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 22a straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“

 

Pagrindimas

Išbraukta atsižvelgiant į vykdomą trišalį dialogą.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Direktyva 2009/31/EB

29a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  29 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio sprendimo įsigaliojimo dienos].

2.  29 straipsnio 6 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo [šio sprendimo įsigaliojimo dienos]. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

 

Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Ataskaita pateikiama Europos Parlamentui ir Tarybai.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Direktyva 86/278/EEB

13 straipsnio 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais priedai suderinami su mokslo ir technikos pažanga.

Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami priedai, siekiant juos suderinti su mokslo ir technikos pažanga.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Direktyva 86/278/EEB

15a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  13 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos.

2.  13 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo [šio sprendimo įsigaliojimo dienos]. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

 

Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Ataskaita pateikiama Europos Parlamentui ir Tarybai.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 21 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 21 straipsnio 2 dalies pirma ir antra pastraipa pakeičiamos taip:

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 straipsnio 1 pastraipa

Reglamentas (ES) Nr. 1257/2013

21 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pirmoje elektroninėje ataskaitoje apžvelgiami laikotarpio nuo Europos sąrašo paskelbimo iki 2018 m. gruodžio 31 d. duomenys.

Pirmoje elektroninėje ataskaitoje apžvelgiamas trejų metų laikotarpis, prasidedantis šio reglamento taikymo pradžios dieną, kaip nurodyta 32 straipsnio 1 dalyje. Jei valstybė narė pagal 26 straipsnį leidžia perdirbti laivus į Europinį sąrašą įtrauktuose laivų perdirbimo kompleksuose prieš pradedant taikyti šį reglamentą, pirmoje tos valstybės narės elektroninėje ataskaitoje taip pat apžvelgiamas laikotarpis nuo tokio leidimo suteikimo dienos iki šio reglamento taikymo pradžios dienos.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 straipsnio 1 pastraipos 3 a punktas (naujas)

Direktyva 94/63/EB

9 straipsnio 2 sakinys

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

3a.  9 straipsnio antras sakinys pakeičiamas taip:

Komisijai rekomenduojama, prireikus, kartu su savo pirmąja ataskaita pateikti pasiūlymus dėl šios direktyvos pakeitimų, įskaitant pirmiausia jos taikymo išplėtimą, siekiant apimti garų kontrolę bei regeneravimo sistemas pripildymo įrenginiuose ir laivuose.

„Komisijai rekomenduojama prireikus kartu su savo ataskaitomis pateikti pasiūlymus dėl šios direktyvos pakeitimų, įskaitant pirmiausia jos taikymo išplėtimą, siekiant apimti garų kontrolę bei regeneravimo sistemas pripildymo įrenginiuose ir laivuose.“

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl sprendimo

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jis taikomas nuo [OL: Direktyvos 2008/98/EB 37 straipsnio 1 dalies pakeitimų42, Direktyvos 2000/53/EB 9 straipsnio pakeitimų43, Direktyvos 1999/31/EB 15 straipsnio pakeitimų44 ir Direktyvos 94/62/EB 17 straipsnio pakeitimų45 įsigaliojimo DIENA].

Išbraukta.

_________________

 

42 COM(2015) 595 final.

 

43 COM(2015) 593 final.

 

44 COM(2015) 594 final.

 

45 COM(2015) 596 final COM(2015) 0337.

 

Pagrindimas

Išbraukiamos nuorodos atsižvelgiant į vykstančias trišalio dialogo derybas žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinio klausimu ir į jų rezultatus.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl sprendimo

8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1 straipsnis taikomas nuo [OL: Direktyvos 2003/87/EB46 22a straipsnio pakeitimų įsigaliojimo DIENA].

Išbraukta.

_________________

 

46 COM(2015) 0337.

 

Pagrindimas

Išbraukiamos nuorodos ir įsigaliojimo data atsižvelgiant į vykstančias trišalio dialogo derybas ATPLS klausimu ir į jų rezultatus.

(1)

  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

(2)

  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


AIŠKINAMOJI DALIS

Aplinkybės

Nuo praėjusio šimtmečio 8-ojo dešimtmečio nuolat didėjo aplinkos srities teisės aktų skaičius ir atskaitų teikimas visada įeidavo į visus aplinkos srities teisės aktus. Bandymai suvienodinti ataskaitų teikimo reikalavimus prasidėjo nuo Standartizuoto ataskaitų teikimo direktyvos 91/692/EEB. Standartizuoto ataskaitų teikimo direktyvos tikslas buvo racionalizuoti ir patobulinti informacijos perdavimo ir ataskaitų skelbimo pagal sektorius nuostatas. Ja buvo suvienodintos procedūros ir nustatytas trejų metų ataskaitų teikimo ciklas visiems į jos taikymo sritį įeinantiems teisės aktams, pvz., vandens ir atliekų srityje. Išsamios nuostatos buvo nustatytos konkretiems sektoriams skirtuose klausimynuose. Taigi laikui bėgant Komisija priėmė daug įgyvendinimo aktų. Šiuo metu Standartizuoto ataskaitų teikimo direktyva apima 28 aplinkos srities teisės aktus. Panaikinus daug aktų tebegalioja vienas reglamentas, devynios direktyvos ir 23 sprendimai, kuriuose yra nuorodų į Standartizuoto ataskaitų teikimo direktyvą, nors dauguma šių nuorodų prarado aktualumą ir nebeturi teisinės galios.

Nors Standartizuoto ataskaitų teikimo direktyvos tikslas buvo apimti visus aplinkos srities ataskaitų teikimo reikalavimus, ne visi reikalavimai buvo suderinti. Pvz., į Standartizuoto ataskaitų teikimo direktyvos sritį nebuvo įtraukta Miesto nuotekų direktyva 91/271/EEB ir Nitratų direktyva 91/676/EEB. Per pastaruosius 25 metus pasirodė, kad Standartizuoto ataskaitų teikimo direktyvą sunku įgyvendinti, ji tapo nebeaktuali. Standartizuoto ataskaitų teikimo direktyvos svarba mažėjo plėtojant aplinkos srities acquis, įskaitant pavienių aplinkos srities teisės aktų peržiūras, kurias atliekant dažnai būdavo panaikinami Standartizuoto ataskaitų teikimo direktyvoje nustatyti ataskaitų teikimo reikalavimai. Pavyzdžiui, Vandens pagrindų direktyva 2000/60/EB buvo panaikinti senesni vandens srities teisės aktai, todėl pagal Standartizuoto ataskaitų teikimo direktyvą priimtas vandens sektoriaus klausimynas tapo neaktualus. TIPK direktyva 96/61/EB ir Pramoninių išmetamų teršalų direktyva 2010/75/EB nustatyti savarankiški ataskaitų teikimo reikalavimai.

Kita Standartizuoto ataskaitų teikimo direktyvos trūkumų priežastis buvo nenumatyta informacinių ir ryšių technologijų pažanga ir didesnis laiku, tarpvalstybiniu mastu ir sąveikiai teikiamos aplinkos srities informacijos poreikis. 1994 m. buvo įsteigta Europos aplinkos agentūra (EAA). Viena iš jos funkcijų yra teikti ES ir valstybėms narėms objektyvią informaciją, reikalingą siekiant formuoti ir įgyvendinti patikimą ir veiksmingą aplinkos srities politiką, ir registruoti, jungti bei vertinti duomenis apie aplinkos būklę. EAA koordinuoja Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo (EIONET) veiklą. Vėliau buvo imtasi įvairių sektorinių iniciatyvų, tokių kaip Europos vandens informacinės sistemos ir Europos biologinės įvairovės informacinės sistemos iniciatyvos. 2007 m. buvo priimta Direktyva 2007/2/EB, sukurianti Europos bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE).

Jau 2008 m., kuriant bendros informacijos apie aplinką sistemą (BIAS), Komisija padarė išvadą, kad, atsižvelgiant į vykstantį ataskaitų teikimo modernizavimą, pasenusios Standartizuoto ataskaitų teikimo nuostatos turėtų būti panaikintos, kad prieiga prie ES teisės aktų, pvz., pasitelkiant internetines priemones, taptų paprastesnė ir veiksmingesnė. 2014 m. Komunikate dėl reglamentavimo kokybės ir rezultatų programos (REFIT) Komisija paskelbė, kad siūlys panaikinti pasenusius ar nebetaikomus aplinkos srities ataskaitų teikimo reikalavimus. 2015 m. Komunikate dėl geresnio reglamentavimo Komisija taip pat paragino atlikti plataus masto esamų ataskaitų teikimo reikalavimų peržiūrą ir 2016 m. darbo programa pradėjo aplinkos monitoringo ir ataskaitų teikimo tinkamumo patikrą pagal REFIT.

Laikydamasi šių įsipareigojimų, ji pasiūlė Standartizuoto ataskaitų teikimo direktyvos panaikinimo dokumentų rinkinį, kuris buvo paskelbtas 2016 m. gruodžio 15 d. Šį rinkinį sudaro trys iniciatyvos: pirmoji iniciatyva yra Komisijos komunikatas COM(2016)0793, kuriuo oficialiai pripažįstama, kad tam tikri Sąjungos aplinkos apsaugos srities teisės aktai, priimti remiantis Standartizuoto ataskaitų teikimo direktyva, yra nebeaktualūs. Šiame komunikate išvardijama vienuolika įgyvendinimo aktų, kuriais buvo sukurti aplinkos srities ataskaitų teikimo klausimynai. Tai aktai dėl atliekų deginimo, lakiųjų organinių junginių išsiskyrimo į aplinką, TIPK, didelių, su pavojingomis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės, pavojingų atliekų ir vandens.

Antrą iniciatyvą sudaro du pasiūlymai dėl Komisijos sprendimų, kuriais panaikinami Komisijos sprendimai 2011/92/ES dėl anglies dioksido geologinio saugojimo ir 2010/681/EB dėl tam tikrų veiklos rūšių ir tam tikrų įrenginių lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius, emisijų apribojimo 2011–2013 m. Abu sprendimai nebeaktualūs, tačiau dėl procedūrinių priežasčių bus panaikinti taikant komiteto procedūrą vėlesniu etapu.

Pasiūlymas

Trečioji ir pagrindinė panaikinimo dokumentų rinkinio iniciatyva yra šis pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo panaikinama Standartizuoto ataskaitų teikimo direktyva ir iš dalies keičiami šeši teisės aktai, kuriuose daroma nuoroda į ją. Siekiant teisinio aiškumo, sprendimu dėl Standartizuoto ataskaitų teikimo direktyvos panaikinimo iš dalies keičiamos visos nebeaktualios nuorodos į Standartizuoto ataskaitų teikimo direktyvą. Turinys nekeičiamas ir nenumatoma jo keisti. Be paties Standartizuoto ataskaitų teikimo direktyvos panaikinimo, kuris išdėstytas 7 straipsnyje, pasiūlymas apima keturias skirtingas nuostatų grupes.

1 ir 5 straipsniais pakeičiama nuoroda į Standartizuoto ataskaitų teikimo direktyvą Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos (ATLPS) direktyvoje 2003/87/EB, kurios peržiūra šiuo metu atliekama, ir Laivų perdirbimo reglamente (ES) Nr. 1257/2013. 5 straipsnyje pagal Laivų perdirbimo reglamentą nustatytas elektroninių ataskaitų pateikimo terminas taip pat suderinamas su kitais ataskaitų teikimo reikalavimais ir nustatomas pirmo ataskaitų teikimo laikotarpio terminas – 2018 m. gruodžio 31 d. Kadangi pradinis Laivų perdirbimo reglamentas paskelbtas 2013 m., 3 metų atskaitų teikimo ciklas pasibaigė 2016 m., vadinasi, valstybės narės turi dar dvejus metus, o tai iš pradžių nebuvo numatyta.

2 ir 3 straipsniu suderinamas įgyvendinimo ir deleguotųjų aktų taikymas Anglies dioksido surinkimo ir saugojimo direktyvoje 2009/31/EB ir Nuotekų dumblo direktyvoje 86/278/EEB. 4 ir 6 straipsniais panaikinami nebeaktualūs ataskaitų teikimo reikalavimai Asbesto direktyvoje 87/217/EEB ir Lakiųjų organinių junginių direktyvoje (I) 94/63/EB. 8 straipsniu pasiūlymo taikymo data suderinama su Žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinio įsigaliojimo data, kurią dar reikia nustatyti, ir ATLPS direktyvos peržiūra.

Patvirtinti ATLPS ir atliekoms skirti klausimynai, kurie dar naudojami, pvz., pagal Vandens pagrindų direktyvą, elektros ir elektroninės įrangos atliekoms (EEĮA), pavojingoms atliekoms, atliekų sąvartynams, eksploatuoti netinkamoms transporto priemonėms ir kt., nekeičiami.

Komisija daro išvadą, kad tik visiškai panaikinus nebeaktualius ataskaitų teikimo reikalavimus, nustatytus remiantis Standartizuoto ataskaitų teikimo direktyva, bus užtikrintas teisinis tikrumas ir skaidrumas ir ES teisės aktai, kurie atitiktų savo paskirtį, kaip nustatyta geresnio reglamentavimo darbotvarkėje.

Pranešėjas sutinka, kad Standartizuoto ataskaitų teikimo direktyva 91/692/EEB yra pasenusi ir kad aplinkos srities ataskaitų teikimo reikalavimai nepakankamai skaidrūs, ir kad jie – tam tikrais atvejais – galėtų būti apriboti. Jis mano, kad pateiktos išvados ir pasiūlymas yra įtikinami, ir vertina Komisijos pastangas sutvarkyti esamus ataskaitų teikimo reikalavimus nekeičiant acquis. Jis palankiai vertina Komisijos siekį neužkrauti pernelyg didelės naštos žmonėms, organizacijoms ir valstybėms narėms ir sutinka, kad visi teisės aktai, neatliekantys savo paskirties, turėtų būti pašalinti iš ES teisės sistemos. Pranešėjas pritaria tam, kad būti patikslintas pirmos ataskaitos pagal Laivų perdirbimo reglamentą pateikimo terminas. Jis taip pat sutinka su deleguotųjų aktų pasirinkimu siekiant suderinti Anglies dioksido surinkimo ir saugojimo direktyvos ir Nuotekų dumblo direktyvos priedus su mokslo ir technikos pažanga.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Procedūrinės taisyklės aplinkosaugos ataskaitų srityje

Nuorodos

COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

15.12.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

13.2.2017

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

13.2.2017

TRAN

13.2.2017

AGRI

13.2.2017

JURI

13.2.2017

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ITRE

12.1.2017

TRAN

27.2.2017

AGRI

25.1.2017

JURI

31.1.2017

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Francesc Gambús

16.2.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

29.5.2017

 

 

 

Priėmimo data

11.7.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

65

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Rupert Matthews, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Ulrike Müller, James Nicholson, Christel Schaldemose, Bart Staes, Tiemo Wölken

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Siôn Simon

Pateikimo data

12.7.2017


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

65

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Rupert Matthews, James Nicholson, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Jo Leinen, Susanne Melior, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Bart Staes

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinis pranešimas