Procedūra : 2016/0394(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0253/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0253/2017

Debates :

PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Balsojumi :

PV 18/04/2018 - 12.11
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0116

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 737kWORD 76k
12.7.2017
PE 603.064v02-00 A8-0253/2017

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Padomes Direktīvu 87/217/EEK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/31/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1257/2013, Padomes Direktīvu 86/278/EEK un Padomes Direktīvu 94/63/EK groza attiecībā uz procedurāliem noteikumiem vides ziņojumu sniegšanas jomā un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/692/EEK

(COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD))

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Referents: Francesc Gambús

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Padomes Direktīvu 87/217/EEK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/31/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1257/2013, Padomes Direktīvu 86/278/EEK un Padomes Direktīvu 94/63/EK groza attiecībā uz procedurāliem noteikumiem vides ziņojumu sniegšanas jomā un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/692/EEK

(COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0789),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 192. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0526/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2017. gada 22. februāra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reģionu komitejas .. atzinumu(2),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu (A8-0253/2017),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā šo priekšlikumu aizstāj ar citu tekstu, būtiski groza vai ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Direktīvā 2009/31/EK un 2003/87/EK ir ietverta prasība dalībvalstīm sniegt ziņojumu par minēto direktīvu īstenošanu, pamatojoties uz anketu vai formu, ko izstrādā Komisija saskaņā ar Direktīvā 91/692/EEK paredzēto procedūru. Lai izvairītos no juridiska vakuuma Direktīvas 91/692/EEK atcelšanas rezultātā, atsauce uz Direktīvu 91/692/EEK ir jāaizstāj ar atsauci uz attiecīgajā direktīvā minēto procedūru.

svītrots

Pamatojums

Apsvērums svītrots, lai ievērotu pašreizējās trialoga sarunas par ETS.

Grozījums Nr.    2

Lēmuma priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  Regulā (ES) Nr. 1257/2013 ir ietverta atsauce uz Direktīvu 91/692/EEK. Attiecīgais noteikums aptver pirmo ziņošanas laikposmu, kas jau ir beidzies. Tāpēc attiecīgais noteikums būtu jāsvītro.

(14)  Regulas (ES) Nr. 1257/2013 21. panta 2 punkta otrajā daļā ir atsauce uz Direktīvu 91/692/EEK, kas tiek atcelta. Saskaņā ar attiecīgo noteikumu pirmās ziņošanas laikposms sākas Regulas (ES) Nr. 1257/2013 piemērošanas dienā. Komisija 2016. gada 19. decembrī ar Īstenošanas lēmumu (ES) 2016/2323 izveido Kuģu pārstrādes rūpnīcu Eiropas sarakstu (Eiropas saraksts). Saskaņā ar regulas (ES) Nr. 1257/2013 26. pantu dalībvalstis pirms minētās regulas piemērošanas dienas var atļaut kuģu pārstrādi veikt Eiropas sarakstā iekļautās kuģu pārstrādes rūpnīcās. Šādos apstākļos nepiemēro Regulu (EK) Nr. 1013/2006. Lai nepieļautu pārrāvumu, kurā informācija netiek vākta nedz saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1013/2006, nedz Regulu (ES) Nr. 1257/2013, ir lietderīgu ieviest pārejas ziņošanas laikposmu, ko noteiktu starp pirmo gaidāmās atļaujas datumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1257/2013 26. pantu attiecīgajā dalībvalstī un minētās regulas piemērošanas datumu katrā dalībvalstī, kura nolemj sākt minētajā pantā paredzētā pārejas laikposma izmantošanu. Lai ierobežotu administratīvo slogu katrai šādai dalībvalstij, nav nepieciešamas, lai šādā pārejas laikposmā vāktā informācija tiktu apkopota atsevišķā ziņojumā. Tā vietā pietiktu, ja šāda informācija tiktu iekļautu vai veidotu daļu no pirmā regulārā ziņojuma, kas attiecas uz trīs gadu laikposmu, sākot no Regulas (ES) Nr. 1257/2013 piemērošanas dienas.

Grozījums Nr.    3

Lēmuma priekšlikums

25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(15a)  Ņemot vērā to, ka šā lēmuma mērķi — proti, grozīt vai atcelt tādus Savienības tiesību aktus vides ziņojumu sniegšanas jomā, kas vairs nav piemērojami vai būtiski, — nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet minētās rīcības veida dēļ šo mērķi var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā lēmumā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai.

Grozījums Nr.    4

Lēmuma priekšlikums

1. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. pants

svītrots

Grozījums Direktīvā 2003/87/EK

 

Direktīvas 2003/87/EK 21. panta 1. punkta ceturto teikumu aizstāj ar šādu:

 

“Ziņojumu sagatavo, pamatojoties uz anketu vai formu, ko pieņem Komisija ar īstenošanas aktiem. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 22.a panta 2. punktā.”

 

Pamatojums

Apsvērums svītrots, lai ievērotu pašreizējās trialoga sarunas.

Grozījums Nr.    5

Lēmuma priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 3. punkts

Direktīva 2009/31/EK

29.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Direktīvas 29. pantā minētās pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šā lēmuma spēkā stāšanās dienas].

2.  Direktīvas 29. pantā minētās pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šā lēmuma spēkā stāšanās dienas]. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

 

Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Ziņojumu nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei.

Grozījums Nr.    6

Lēmuma priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 1. punkts

Direktīva 86/278/EEK

13. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Lai direktīvas pielikumus pielāgotu zinātnes un tehnikas attīstībai, Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 15.a pantu.

Lai grozītu direktīvas pielikumus nolūkā tos pielāgot zinātnes un tehnikas attīstībai, Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 15.a pantu.

Grozījums Nr.    7

Lēmuma priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 4. punkts

Direktīva 86/278/EEK

15.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Šīs regulas 13. pantā minētās pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.

2.  Direktīvas 13. pantā minētās pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šā lēmuma spēkā stāšanās dienas]. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

 

Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Ziņojumu nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei.

Grozījums Nr.    8

Lēmuma priekšlikums

5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Regulas (ES) Nr. 1257/2013 21. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

Regulas (ES) Nr. 1257/2013 21. panta 2. punkta pirmo un otro daļu aizstāj ar šādu:

Grozījums Nr.    9

Lēmuma priekšlikums

5. pants – 1. punkts

Regula (ES) Nr. 1257/2013

21. pants – 2. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pirmais elektroniskais ziņojums aptver laikposmu no dienas, kad publicēts Eiropas saraksts, līdz 2018. gada 31. decembrim.

Pirmais elektroniskais ziņojums aptver trīs gadu laikposmu, sākot no šīs regulas piemērošanas dienas, kā noteikts 32. panta 1. punktā. Ja dalībvalsts saskaņā ar 26. pantu atļauj kuģu pārstrādi veikt Eiropas sarakstā iekļautās kuģu pārstrādes rūpnīcās pirms šīs regulas piemērošanas dienas, attiecīgās dalībvalsts pirmais elektroniskais ziņojums aptver arī laikposmu no šādas atļaujas dienas līdz šīs regulas piemērošanas dienai.

Grozījums Nr.    10

Lēmuma priekšlikums

6. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)

Direktīva 94/63/EK

9. pants – otrais teikums

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

3.a  9. panta otro teikumu aizstāj ar šādu tekstu:

Komisija drīkst papildināt, ja nepieciešams, tās pirmo ziņojumu ar priekšlikumiem šīs direktīvas labošanai, jo īpaši par tās darbības jomas paplašināšanu, lai ietvertu tvaiku kontroles un pārstrādes sistēmas pārsūknēšanas iekārtās un kuģos.

Komisija drīkst papildināt, ja nepieciešams, tās ziņojumus ar priekšlikumiem šīs direktīvas labošanai, jo īpaši par tās darbības jomas paplašināšanu, lai ietvertu tvaiku kontroles un pārstrādes sistēmas pārsūknēšanas iekārtās un kuģos.

Grozījums Nr.    11

Lēmuma priekšlikums

8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

To piemēro no [Publikāciju birojs: DIENA, kurā stājas spēkā Direktīvas 2008/98/EK 37. panta 1. punkta42 grozījums, Direktīvas 2000/53/EK 9. panta grozījums43, Direktīvas 1999/31/EK 15. panta grozījums44, Direktīvas 94/62/EK 17. panta grozījums45.]

svītrots

_________________

 

42 COM(2015) 595 final

 

43 COM(2015) 593 final

 

44 COM(2015) 594 final

 

45 COM(2015) 596 final COM/2015/0337

 

Pamatojums

Atsauces svītrotas, lai ievērotu pašreizējās trialoga sarunas par aprites ekonomikas paketi un šo sarunu iznākumu.

Grozījums Nr.    12

Lēmuma priekšlikums

8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Lēmuma 1. pantu piemēro no [Publikāciju birojs: DIENA, kad stājas spēkā Direktīvas 2003/87/EK 22.a panta grozījums46].

svītrots

_________________

 

46 COM/2015/0337

 

Pamatojums

Atsauces un stāšanās spēkā diena svītrotas, lai ievērotu pašreizējās trialoga sarunas par ETS un šo sarunu iznākumu.

(1)

  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.

(2)

  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.


PASKAIDROJUMS

Konteksts

Tiesību aktu apjoms vides jomā kopš 20. gadsimta 70. gadiem ir pastāvīgi palielinājies, un ziņošana vienmēr ir bijusi šo tiesību aktu sastāvdaļa. Centieni saskaņot ziņošanas pienākumus sākās ar Direktīvu par standartizētu ziņojumu sagatavošanu (SRD) 91/692/EEK. SRD mērķis bija atsevišķi pa nozarēm racionalizēt un uzlabot noteikumus par informācijas pārsūtīšanu un ziņojumu publiskošanu. Tā vienkāršoja procedūras un ieviesa trīs gadu ziņošanas ciklu attiecībā uz visiem tiesību aktiem, piemēram, tādās jomās kā ūdens un atkritumu apsaimniekošana. Sīkāk izstrādāts saturs vēlāk tika ietverts konkrētām nozarēm izstrādātās aptaujas anketās. Tādēļ Komisija gadu gaitā ir pieņēmusi lielu skaitu īstenošanas aktu. SRD patlaban aptver 28 tiesību aktus vides jomā. Pēc vairāku tiesību aktu atcelšanas spēkā ir palikusi viena regula, deviņas direktīvas un 23 lēmumi ar atsaucēm uz SDR, lai gan vairums šo atsauču ir novecojušas un tām vairs nav juridiska spēka.

Lai gan SDR mērķis bija pilnībā aptvert ziņošanas pienākumus vides jomā, ne visas prasības tika saskaņotas. Piemēram, SDR jomā netika iekļauta Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīva 91/271/EEK un Nitrātu direktīva 91/676/EEK. Pēdējie 25 gadi ir pieradījuši, ka SDR ir grūti īstenot un tā arvien vairāk noveco. SDR atbilstība samazinājās līdz ar vides acquis izstrādi, tostarp ar atsevišķu vides tiesību aktu pārstādi, kuras laikā bieži no SDR izņēma ziņošanas pienākumus. Ūdens resursu politikas pamatdirektīva (Direktīva 2000/60/EK), piemēram, atcēla vecākus tiesību aktus ūdens resursu jomā, un tādēļ saskaņā ar SDR pieņemtā ūdens anketa kļuva lieka. Ar Piesārņojuma integrētas novēršanas un kontroles direktīvu 96/61/EK un Rūpniecisko emisiju direktīvu 2010/75/EK tika ieviesti arī neatkarīgi ziņošanas pienākumi.

Vēl viens SDR nepilnību iemesls bija neparedzētais progress informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā un pastiprinātā vajadzība pēc savlaicīgas pārrobežu un interaktīvas informācijas vides jomā. 1994. gadā tika izveidota Eiropas Vides aģentūra (EVA). Viens no tās uzdevumiem ir sniegt ES un dalībvalstīm objektīvu informāciju, kas vajadzīga, lai izstrādātu un īstenotu pamatotu un efektīvu vides politiku, un reģistrēt, salīdzināt un izvērtēt datus par vides stāvokli. EVA koordinē Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīkla (Eionet) darbību. Vēlāk tika pieņemtas vairākas nozaru iniciatīvas, piemēram, Eiropas Ūdens informācijas sistēma un Eiropas bioloģiskās daudzveidības informācijas sistēma. 2007. gadā tika pieņemta Direktīva 2007/2/EK, ar ko izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā (INSPIRE).

Jau 2008. gadā Komisija saistībā ar kopīgas vides informācijas sistēmas (SEIS) izstrādi secināja, ka, ņemot vērā notiekošo ziņošanas modernizāciju, būtu jāatceļ novecojušie SDR noteikumi, lai piekļuve ES tiesību aktiem, piemēram, izmantojot tiešsaistes rīkus, kļūtu vienkāršāka un efektīvāka. Savā 2014. gada paziņojumā par Normatīvās atbilstības un izpildes programmu (REFIT) Komisija paziņoja, ka tā ierosinās atcelt novecojušus vai vairs nepiemērojamus pienākumus attiecībā uz standartizētu ziņošanu vides jomā. Komisija 2015. gada maija paziņojumā “Labāks likumdošanas process” arī aicināja plaši pārskatīt esošos ziņošanas pienākumus un darba programmā 2016. gadam iekļāva REFIT atbilstības pārbaudi attiecībā uz vides monitoringu un ziņošanu.

Pēc šo saistību uzņemšanās Komisija ierosināja SDR atcelšanas dokumentu kopumu, kas tika publiskots 2016. gada 15. decembrī. Šis kopums sastāv no trīs iniciatīvam. Pirmā iniciatīva ir Komisijas Paziņojums COM(2016)793, ar ko tiek oficiāli atzīts, ka ir novecojuši vairāki Savienības tiesību akti vides jomā, kuri tika pieņemti saskaņā ar SDR. Šajā paziņojumā ir uzskaitīti vienpadsmit īstenošanas akti, kuros ir paredzētas anketas ziņojumu sniegšanai par vidi. Attiecīgie akti attiecas uz atkritumu sadedzināšanu, GOS emisijām, Starptautisko augu aizsardzības konvenciju un lielu ar bīstamām vielām, bīstamiem atkritumiem un ūdeni saistītu avāriju risku pārvaldību.

Otrā iniciatīva sastāv no diviem priekšlikumiem Komisijas lēmumiem, ar ko tiks atcelti Komisijas Lēmums 2011/92/ES par oglekļa dioksīda ģeoloģisko uzglabāšanu un Lēmums 2010/681/EK par gaistošu organisko savienojumu (GOS) emisiju ierobežošanu no organiskajiem šķīdinātājiem noteiktos darbības veidos un iekārtās laikposmā no 2011. līdz 2013. gadam. Abi šie lēmumi vairs nav aktuāli, taču procesuālu iemeslu dēļ tie tiks atcelti ar komitoloģijas procedūru vēlākā posmā.

Priekšlikums

Trešā un galvenā atcelšanas dokumentu kopuma iniciatīva ir šis priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko atceļ SDR un groza sešus tiesību aktus, kuros ir atsauces uz to. Juridiskās skaidrības labad SDR atcelšanas lēmums groza visas atsauces uz SDR, ja tās ir novecojušas. Saturā nav veiktas un nav arī paredzēts veikt jebkādas izmaiņas. Papildus pašas SDR atcelšanai, kas izklāstīta 7. pantā, priekšlikumā ir ietvertas četras dažādas noteikumu grupas.

Lēmuma 1. un 5. pants aizstāj atsauci uz SDR, kas izdarīta Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) direktīvā 2003/87/EK, kas patlaban tiek pārskatīta, un Kuģu pārstrādes regulā (ES) Nr. 1257/2013. Lēmuma 5. pants arī saskaņo Kuģu pārstrādes regulā paredzēto elektronisko ziņojumu termiņu ar citiem ziņošanas pienākumiem, un nosaka, ka pirmā ziņošanas perioda beigu datums ir 2018. gada 31. decembris. Tā kā sākotnējā Kuģu pārstrādes regula tika pieņemta 2013. gadā, 3 gadu ziņošanas cikls beidzās 2016. gadā, tādējādi dalībvalstīm tiek doti vēl divi gadi.

Lēmuma 2. un 3. pants saskaņo īstenošanas un deleģēto aktu izmantošanu Oglekļa dioksīda uztveršanas un uzglabāšanas direktīvā 2009/31/EK un Notekūdeņu dūņu direktīvā 86/278/EEK. Lēmuma 4. un 6. pants svītro novecojušos ziņošanas pienākumus, kas paredzēti Azbesta direktīvā 87/217/EEK un Gaistošu organisko savienojumu direktīvā 94/63/EK. Lēmuma 8. pants saskaņo šā priekšlikuma piemērošanas datumu ar datumu, kad stājas spēkā aprites ekonomikas tiesību aktu kopums (šis datums vēl jānosaka), un ar ETS direktīvas pārstrādi.

Anketas, kas pieņemtas saistībā ar ETS un atkritumu apsaimniekošanu un kas vēl joprojām tiek izmantotas, proti, Atkritumu pamatdirektīvā iekļautās anketas attiecībā uz elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA), bīstamiem atkritumiem, atkritumu poligoniem, nolietotiem transportlīdzekļiem utt., netiek skartas.

Komisija secina, ka tikai pilnībā atceļot novecojušos SDR ziņošanas pienākumus, tiks nodrošināta juridiskā noteiktība un pārredzamība, kā arī ES tiesību akti, kas atbilst to mērķim saskaņā ar labāka regulējuma programmu.

Referents piekrīt, ka Direktīva par standartizētu ziņojumu sagatavošanu 91/692/EEK ir novecojusi un ka ar vidi saistītie ziņošanas pienākumi nav pietiekami pārredzami, kā arī — dažos gadījumos — varētu būt ierobežoti. Viņš uzskata, ka iesniegtie secinājumi un priekšlikums ir pārliecinoši un atzinīgi vērtē Komisijas veikto darbu, pilnveidojot esošos ziņošanas pienākumus, bet nemainot acquis. Viņš atzinīgi vērtē arī Komisijas pieeju izvairīties no pārmērīga slogu iedzīvotājiem, organizācijām un dalībvalstīm un piekrīt, ka jebkuri tiesību akti, kas nekalpo savam mērķim, būtu jāsvītro no Savienības tiesību sistēmas. Referents atbalsta precizējumu attiecībā uz Kuģu pārstrādes regulā paredzētā pirmā ziņojuma termiņu. Viņš arī piekrīt izvēlētajiem deleģētajiem aktiem, lai pielāgotu Oglekļa dioksīda uztveršanas un uzglabāšanas direktīvas un Notekūdeņu dūņu direktīvas pielikumus zinātnes un tehnikas attīstībai.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Procedurāli noteikumi vides ziņojumu sniegšanas jomā

Atsauces

COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

15.12.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

13.2.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

13.2.2017

TRAN

13.2.2017

AGRI

13.2.2017

JURI

13.2.2017

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

ITRE

12.1.2017

TRAN

27.2.2017

AGRI

25.1.2017

JURI

31.1.2017

Referenti

       Iecelšanas datums

Francesc Gambús

16.2.2017

 

 

 

Izskatīšana komitejā

29.5.2017

 

 

 

Pieņemšanas datums

11.7.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

65

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Rupert Matthews, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Ulrike Müller, James Nicholson, Christel Schaldemose, Bart Staes, Tiemo Wölken

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Siôn Simon

Iesniegšanas datums

12.7.2017


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

65

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Rupert Matthews, James Nicholson, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Jo Leinen, Susanne Melior, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Bart Staes

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Juridisks paziņojums