Postup : 2016/0394(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0253/2017

Predkladané texty :

A8-0253/2017

Rozpravy :

PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Hlasovanie :

PV 18/04/2018 - 12.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0116

SPRÁVA     ***I
PDF 682kWORD 82k
12.7.2017
PE 603.064v02-00 A8-0253/2017

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení smernica Rady 87/217/EHS, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2013, smernica Rady 86/278/EHS a smernica Rady 94/63/ES, pokiaľ ide o procesné pravidlá týkajúce sa podávania správ v oblasti životného prostredia, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/692/EHS

(COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD))

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Spravodajca: Francesc Gambús

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení smernica Rady 87/217/EHS, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2013, smernica Rady 86/278/EHS a smernica Rady 94/63/ES, pokiaľ ide o procesné pravidlá týkajúce sa podávania správ v oblasti životného prostredia, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/692/EHS

(COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0789),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 192 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0526/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 22. februára 2017(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z ...(2),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0253/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  V smerniciach 2009/31/ES a 2003/87/ES sa od členských štátov vyžaduje, aby predkladali správy o vykonávaní uvedených smerníc na základe dotazníka alebo osnovy navrhnutej Komisiou v súlade s postupom uvedeným v smernici 91/692/EHS. S cieľom vyhnúť sa právnemu vákuu v dôsledku zrušenia smernice 91/692/EHS je potrebné nahradiť odkaz na smernicu 91/692/EHS odkazom na postup uvedený v príslušnej smernici.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Vypustenie v záujme rešpektovania súčasných rokovaní v rámci trialógu o systéme obchodovania s emisiami (ETS).

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Nariadenie (EÚ) č. 1257/2013 obsahuje odkaz na smernicu 91/692/EHS. Príslušné ustanovenie sa týka prvého podania správy, ktoré sa už skončilo. Príslušné ustanovenie by sa preto malo vypustiť.

(14)  Článok 21 ods. 2 druhý pododsek nariadenia (EÚ) č. 1257/2013 sa odvoláva na smernicu 91/692/EHS, ktorá sa má zrušiť. Podľa tohto ustanovenia sa prvé praktické podávanie správ má začať v deň začatia uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 1257/2013. Komisia 19. decembra 2016 vykonávacím rozhodnutím (EÚ) 2016/2323 vytvorila prvú verziu európskeho zoznamu zariadení na recykláciu lodí (ďalej aj „európsky zoznam“). V súlade s článkom 26 nariadenia (EÚ) č. 1257/2013 môžu členské štáty povoliť recykláciu lodí v zariadeniach na recykláciu lodí, ktoré sú zaradené v európskom zozname, pred dátumom začatia uplatňovania tohto nariadenia. V takýchto prípadoch sa nariadenie (ES) č. 1013/2006 neuplatňuje. S cieľom vyhnúť sa hluchému obdobiu, počas ktorého by sa informácie nezhromažďovali ani podľa nariadenia (ES) č. 1013/2006, ani podľa nariadenia (EÚ) č. 1257/2013, je vhodné zaviesť prechodné obdobie podávania správ od dátumu prvého predpokladaného povolenia podľa článku 26 nariadenia (EÚ) č. 1257/2013 v členskom štáte do dátumu uplatňovania tohto nariadenia v každom členskom štáte, ktorý sa rozhodne využiť prechodné obdobie stanovené v uvedenom článku. V záujme minimalizácie administratívnej záťaže pre každý takýto členský štát nie je potrebné, aby informácie zhromaždené počas tohto prechodného obdobia tvorili základ samostatnej správy. Namiesto toho by malo postačovať, aby tieto informácie boli zapracované alebo boli súčasťou prvej pravidelnej správy, ktorá sa bude vzťahovať na obdobie prvých troch rokov od začatia uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 1257/2013.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15a)  Keďže cieľ tohto rozhodnutia, a to zmeniť alebo zrušiť právne akty Únie týkajúce sa podávania správ v oblasti životného prostredia, ktoré už nie sú uplatniteľné alebo relevantné, nie je možné dostatočne dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodu jeho obsahu ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality stanovenou v uvedenom článku toto rozhodnutie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh rozhodnutia

Článok 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 1

vypúšťa sa

Zmena smernice 2003/87/ES

 

V článku 21 ods. 1 smernice 2003/87/ES sa štvrtá veta nahrádza takto:

 

„Správa je vpracovaná na základe dotazníka alebo návodu prijatého Komisiou vo forme vykonávacích aktov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 22a ods. 2.“

 

Odôvodnenie

Vypustenie v záujme rešpektovania súčasných rokovaní v rámci trialógu.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2009/31/ES

Článok 29a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 29 sa Komisii udeľuje na neurčité obdobie od [dátum nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 29 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia]. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

 

Komisia najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci. Správa sa predloží Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 1 – bod 1

Smernica 86/278/EHS

Článok 13 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je v súlade s článkom 15a splnomocnená prijímať delegované akty s cieľom prispôsobiť prílohy technickému a vedeckému pokroku.

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 15a týkajúce sa zmeny príloh s cieľom prispôsobiť ich technickému a vedeckému pokroku.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 1 – bod 4

Smernica 86/278/EHS

Článok 15a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 13 sa Komisii udeľuje na neurčité obdobie odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 13 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia]. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

 

Komisia najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci. Správa sa predkladá Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh rozhodnutia

Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V článku 21 nariadenia (EÚ) č. 1257/2013 sa odsek 2 nahrádza takto:

V článku 21 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1257/2013 sa prvý a druhý pododsek nahrádzajú takto:

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh rozhodnutia

Článok 5 – odsek 1

Nariadenie (EÚ) č. 1257/2013

Článok 21 – odsek 2 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Prvá elektronická správa sa vzťahuje na obdobie od dátumu uverejnenia európskeho zoznamu do 31. decembra 2018.

Prvá elektronická správa sa vzťahuje na obdobie troch rokov odo dňa začatia uplatňovania tohto nariadenia v súlade s článkom 32 ods. 1. Ak členský štát v súlade s článkom 26 povolí recykláciu lodí v zariadeniach na recykláciu lodí, ktoré sú zaradené v európskom zozname, pred dátumom začatia uplatňovania tohto nariadenia, prvá elektronická správa tohto členského štátu sa musí tiež vzťahovať na obdobie od dátumu takéhoto povolenia do dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh rozhodnutia

Článok 6 – odsek 1 – bod 3 a (nový)

Smernica 94/63/ES

Článok 9 – druhá veta

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  V článku 9 sa druhá veta nahrádza takto:

Komisia môže doložiť, kde je vhodné, svoju prvú správu návrhmi na zmeny a doplnenia tejto smernice, vrátane rozšírenia rozsahu, tak, aby zahŕňala obmedzenie pár a systémy na spätné získavanie pár pre plniace zariadenia a plavidlá.

„Komisia môže k svojim správam podľa potreby priložiť návrhy na zmenu tejto smernice zahŕňajúce najmä rozšírenie rozsahu jej pôsobnosti o systémy na obmedzenie a spätné získavanie pár pre plniace zariadenia a plavidlá.“

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh rozhodnutia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Uplatňuje sa od [OP: DÁTUM nadobudnutia účinnosti zmeny článku 37 ods. 142 smernice 2008/98/ES, zmeny článku 943 smernice 2000/53/ES, zmeny článku 1544 smernice 1999/31/ES a zmeny článku 1745 smernice 94/62/ES].

vypúšťa sa

_________________

 

42 COM(2015) 595 final

 

43 COM(2015) 593 final

 

44 COM(2015) 594 final

 

45 COM(2015) 596 final COM/2015/0337

 

Odôvodnenie

Vypustenie odkazov v záujme rešpektovania súčasných rokovaní v rámci trialógu o balíku predpisov o obehovom hospodárstve a ich výsledkov.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh rozhodnutia

Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 1 sa uplatňuje od [OP: DÁTUM nadobudnutia účinnosti zmeny článku 22a smernice 2003/87/ES46].

vypúšťa sa

_________________

 

46 COM/2015/0337

 

Odôvodnenie

Vypustenia odkazov a dátumu nadobudnutia účinnosti v záujme rešpektovania súčasných rokovaní v rámci trialógu o ETS a ich výsledkov.

(1)

  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(2)

  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Kontext

Množstvo právnych predpisov týkajúcich sa životného prostredia sa stabilne zvyšovalo od 70. rokov 20. storočia a podávanie správ bolo vždy súčasťou všetkých týchto právnych predpisov. Pokusy o zjednodušenie povinností v oblasti podávania správ sa začali smernicou o štandardizovanom postupe podávania správ (SRD) 91/692/EHS. SRD sa zameriavala na racionalizáciu a zlepšenie ustanovení o prenose informácií a uverejňovaní správ na odvetvovom základe. Zjednodušila postupy a zaviedla trojročný cyklus podávania správ pre všetky dotknuté právne predpisy, napr. v oblastiach vody a odpadu. Podrobný obsah sa potom stanovil v odvetvových dotazníkoch. V dôsledku toho Komisia v priebehu rokov prijala veľký počet vykonávacích aktov. SRD sa v súčasnosti vzťahuje na 28 právnych predpisov v oblasti životného prostredia. Po niekoľkých zrušeniach zostáva v platnosti jedno nariadenie, deväť smerníc a 23 rozhodnutí s odkazmi na SRD, aj keď väčšina z týchto odkazov je zastaraná a už nemá žiadny právny účinok.

Hoci sa SRD zameriavala na úplné pokrytie povinností v oblasti podávania environmentálnych správ, nie všetky požiadavky boli harmonizované. Napríklad smernica 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd a smernica 91/676/EHS o dusičnanoch boli vylúčené z rozsahu pôsobnosti SRD. V priebehu posledných 25 rokov sa SRD ukázala ako ťažko vykonateľná a čoraz viac zastarávala. Relevantnosť SRD sa znižovala s vývojom environmentálneho acquis, ktorý zahŕňal revízie jednotlivých environmentálnych právnych predpisov, ktoré zo SRD často odstraňovali povinnosti v oblasti podávania správ. Napríklad rámcovou smernicou 2000/60/ES o vode sa zrušili staršie právne predpisy o vode, a preto sa dotazník o vode prijatý na základe SRD stal nadbytočným. Smernicou 96/61/ES o IPKZ a smernicou 2010/75/ES o priemyselných emisiách sa zaviedli aj nezávislé povinnosti podávať správy.

Ďalším dôvodom nedostatkov SRD bol nepredvídateľný pokrok v oblasti informačných a komunikačných technológií a zvýšená potreba včasných, cezhraničných a interaktívnych informácií o životnom prostredí. V roku 1994 bola zriadená Európska environmentálna agentúra (EEA). Súčasťou jej mandátu je poskytovať EÚ a členským štátom objektívne informácie potrebné na vytvorenie a presadzovanie rozumných a účinných environmentálnych politík a zaznamenávať, zhromažďovať a hodnotiť údaje o stave životného prostredia. EEA koordinuje Európsku environmentálnu informačnú a monitorovaciu sieť (EIONET). Nasledovalo niekoľko odvetvových iniciatív, napríklad informačný systém o vode pre Európu a informačný systém pre biodiverzitu pre Európu. V roku 2007 bola prijatá smernica 2007/2/ES, ktorou sa zriaďuje infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE).

Už v roku 2008 došla Komisia v kontexte vývoja spoločného environmentálneho informačného systému (SEIS) k záveru, že vzhľadom na pokračujúcu modernizáciu podávania správ by sa mali neaktuálne ustanovenia SRD zrušiť s cieľom umožniť jednoduchší a efektívnejší prístup k právu EÚ, napr. prostredníctvom online nástrojov. Vo svojom oznámení z roku 2014 o programe regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT) Komisia oznámila, že navrhne zrušenie zastaraných alebo už neuplatniteľných povinností v oblasti štandardizovaného podávania správ o životnom prostredí. Komisia takisto vyzvala na rozsiahle preskúmanie existujúcich povinností podávať správy vo svojom oznámení z mája 2015 o lepšej právnej regulácii a vo svojom pracovnom programe na rok 2016 iniciovala kontrolu vhodnosti environmentálneho monitorovania a podávania správ v rámci programu REFIT.

V nadväznosti na tieto záväzky navrhla balík predpisov o zrušení SRD, ktorý bol uverejnený 15. decembra 2016. Tento balík pozostáva z troch iniciatív. Prvou iniciatívou je oznámenie Komisie COM(2016)793, ktorým sa formálne uznáva, že niektoré právne akty Únie v oblasti životného prostredia, ktoré boli prijaté na základe SRD, sa stali zastaranými. Toto oznámenie uvádza jedenásť vykonávacích aktov, ktorými sa stanovili dotazníky pre podávanie správ v oblasti životného prostredia. Príslušné právne akty sa vzťahujú na spaľovanie odpadu, emisie prchavých organických zlúčenín, IPKZ, kontrolu nebezpečenstiev veľkých havárií s prítomnosťou nebezpečných látok, nebezpečný odpad a vodu.

Druhá iniciatíva pozostáva z dvoch návrhov rozhodnutí Komisie, ktorými sa zrušia rozhodnutia Komisie 2011/92/EÚ o geologickom ukladaní oxidu uhličitého a 2010/681/EÚ o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín (POZ) unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel pri určitých činnostiach a v určitých zariadeniach v období rokov 2011 – 2013. Ani jedno z rozhodnutí už nie je relevantné, z procesných dôvodov však budú v neskoršej etape zrušené prostredníctvom komitológie.

Návrh

Treťou a kľúčovou iniciatívou balíka o zrušení je tento návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ruší SRD a mení šesť právnych aktov, ktoré na ňu odkazujú. V záujme právnej jasnosti rozhodnutie o zrušení SRD mení všetky odkazy na SRD, ktoré sú zastarané. Pokiaľ ide o obsah, nevykonali sa ani sa neplánujú žiadne zmeny. Okrem samotného zrušenia SRD, ktoré sa stanovuje v článku 7, návrh obsahuje štyri rôzne skupiny ustanovení.

Článkami 1 a 5 sa nahrádza odkaz na SRD v smernici 2003/87/ES o systéme obchodovania s emisiami (ETS), ktorá sa v súčasnosti reviduje, a v nariadení (EÚ) č. 1257/2013 o recyklácii lodí. Článok 5 takisto zosúlaďuje harmonogram elektronických správ podľa nariadenia o recyklácii lodí s ostatnými povinnosťami podávať správy a stanovuje 31. december 2018 ako dátum ukončenia prvého obdobia podávania správ. Keďže pôvodné nariadenie o recyklácii lodí pochádza z roku 2013, trojročný cyklus podávania správ sa skončil v roku 2016, vďaka čomu majú členské štáty o dva roky viac času, než sa pôvodne predpokladalo.

Článkami 2 a 3 sa zosúlaďuje využívanie vykonávacích a delegovaných aktov v súvislosti so smernicou 2009/31/ES o zachytávaní a ukladaní uhlíka a smernicou 86/278/EHS o splaškových kaloch. Článkami 4 a 6 sa vypúšťajú zastarané povinnosti podávať správy v smernici 87/217/EHS o azbeste a v smernici 94/63/ES o POZ(1). Článok 8 zosúlaďuje dátum uplatňovania návrhu so zatiaľ neurčeným dátumom nadobudnutia účinnosti balíka predpisov o obehovom hospodárstve a revízie smernice o ETS.

Nedotknuté zostávajú dotazníky prijaté pre ETS a odpad, ktoré sa stále používajú, t. j. podľa rámcovej smernice o odpade, pre odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ), nebezpečný odpad, skládky odpadu, vozidlá po skončení životnosti atď.

Komisia dospela k záveru, že len úplným odstránením zastaraných povinností podávať správy založených na SRD sa zabezpečí právna istota a transparentnosť a vyhovujúce právne predpisy EÚ v súlade s programom lepšej právnej regulácie.

Spravodajca súhlasí s tým, že smernica 91/692/EHS o štandardizovanom postupe podávania správ je zastaraná a že povinnosti podávať environmentálne správy nie sú dosť transparentné a mohli by sa v niektorých prípadoch obmedziť. Domnieva sa, že predložené zistenia a návrh sú presvedčivé, a oceňuje úsilie, ktoré Komisia vynaložila na upratanie existujúcich povinností v oblasti podávania správ bez zmeny acquis. Víta prístup Komisie zameraný na to, aby sa predišlo preťaženiu ľudí, organizácií a členských štátov a súhlasí s tým, že každý právny predpis, ktorý neslúži svojmu cieľu, by sa mal z právneho systému EÚ odstrániť. Spravodajca podporuje objasnenie termínu na podanie prvej správy podľa nariadenia o recyklácii lodí. Súhlasí tiež s tým, že delegované akty sú vhodné na prispôsobenie príloh smerníc o zachytávaní a ukladaní oxidu uhličitého a o splaškových kaloch technickému a vedeckému pokroku.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Procesné pravidlá týkajúce sa podávania správ v oblasti životného prostredia

Referenčné čísla

COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD)

Dátum predloženia v EP

15.12.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

13.2.2017

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

13.2.2017

TRAN

13.2.2017

AGRI

13.2.2017

JURI

13.2.2017

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ITRE

12.1.2017

TRAN

27.2.2017

AGRI

25.1.2017

JURI

31.1.2017

Spravodajca:

       dátum vymenovania

Francesc Gambús

16.2.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

29.5.2017

 

 

 

Dátum prijatia

11.7.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

65

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Rupert Matthews, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Ulrike Müller, James Nicholson, Christel Schaldemose, Bart Staes, Tiemo Wölken

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Siôn Simon

Dátum predloženia

12.7.2017


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

65

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Rupert Matthews, James Nicholson, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Jo Leinen, Susanne Melior, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Bart Staes

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne oznámenie