Postupak : 2016/0252(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0254/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0254/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 12/09/2017 - 7.4

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0319

PREPORUKA     ***
PDF 462kWORD 53k
13.7.2017
PE 592.314v02-00 A8-0254/2017

o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Islanda o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

(11782/2016 – C8-0123/2017 – 2016/0252(NLE))

Odbor za međunarodnu trgovinu

Izvjestitelj: David Borrelli

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Islanda o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

(11782/2016 – C8-0123/2017 – 2016/0252(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Nacrt odluke Vijeća (11782/2016),

–  uzimajući u obzir Sporazum između Europske unije i Islanda o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (12124/2016),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 2017. stavkom 4. prvim podstavkom te člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a)(v) i stavkom 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0123/2017),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavke 1. i 4. te članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za međunarodnu trgovinu (A8-0254/2017),

1.  daje suglasnost za sklapanje sporazuma;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Islanda.


OBRAZLOŽENJE

EU i Island potpisnici su Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru (EGP) koji osigurava slobodno kretanje robe, osim proizvoda poljoprivrede i ribarstva. Članak 19. Sporazuma o EGP-u sadrži odredbe o trgovini poljoprivrednim proizvodima, a bilateralni sporazum Islanda i EU-a o trgovinskim povlasticama iz 2007. o kojemu su stranke pregovarale na temelju tog članka uključuje obvezu promicanja trgovine proizvodima s oznakom zemljopisnog podrijetla.

Pregovori o oznakama zemljopisnog podrijetla između EU-a i Islanda vođeni su od 4. srpnja 2012. do 17. rujna 2015. usporedno s pregovorima EU-a i Islanda o daljnjoj liberalizaciji trgovine poljoprivrednim proizvodima. Na temelju dogovorenog sporazuma o oznakama zemljopisnog podrijetla na Islandu će biti zaštićeno 1150 prehrambenih proizvoda iz EU-a s oznakom zemljopisnog podrijetla, odnosno sve oznake zemljopisnog podrijetla EU-a koje su bile na snazi za vrijeme pregovora. Island još nije registrirao ni zaštitio nijedan proizvod s oznakom zemljopisnog podrijetla, no sporazumom je predviđen mehanizam ažuriranja popisa oznaka zemljopisnog podrijetla te uvrštavanja novih oznaka zemljopisnog podrijetla u kasnijoj fazi u sklopu procesa Zajedničkog odbora. Pregovori o tom sporazumu podrazumijevali su da Island mora usvojiti novo zakonodavstvo u tom području.

Sporazum ne obuhvaća vina, aromatizirane proizvode od vina ni jaka alkoholna pića jer Sporazum o EGP-u već predviđa uzajamno priznavanje i zaštitu oznaka zemljopisnog podrijetla tih proizvoda.

Sklapanje sporazuma o oznakama zemljopisnog podrijetla s Islandom uklapa se u opću strategiju EU-a o promicanju proizvodnje i potrošnje proizvoda iz EU-a s oznakom zemljopisnog podrijetla. Sklapanjem tog sporazuma obje su strane pokazale interes za promicanjem i razvojem trgovine kvalitetnim poljoprivrednim proizvodima.

U okviru tog sporazuma prehrambeni proizvodi iz EU-a s oznakom zemljopisnog podrijetla dobit će jednaku razinu zaštite na Islandu kao u EU-u. Oznake zemljopisnog podrijetla bit će zaštićene od:

•  svake izravne ili neizravne komercijalne upotrebe

•  svake zloupotrebe, imitacije ili podsjećanja na proizvod

•  svake druge lažne oznake ili oznake koja dovodi u zabludu u pogledu izvora, podrijetla, prirode ili bitnih svojstava proizvoda

•  svakog drugog postupka koji potrošača može dovesti u zabludu o pravom podrijetlu proizvoda.

U skladu s člankom 218. stavkom 6. UFEU-a Vijeću je potrebna suglasnost Europskog parlamenta kako bi donijelo odluku o sklapanju sporazuma.

S obzirom na navedeno izvjestitelj preporučuje da Parlament da suglasnost za sklapanje sporazuma.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Sporazum između Europske unije i Islanda o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Referentni dokumenti

11782/2016 – C8-0123/2017 – COM(2016)05232016/0252(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

29.3.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

6.4.2017

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AGRI

6.4.2017

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

AGRI

29.9.2016

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

David Borrelli

12.10.2016

 

 

 

Razmatranje u odboru

20.6.2017

 

 

 

Datum usvajanja

11.7.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

37

0

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Datum podnošenja

14.7.2017


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

37

+

ALDE

Dita Charanzová, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Emma McClarkin, Joachim Starbatty

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth, Tiziana Beghin

ENF

Edouard Ferrand, Georg Mayer, Franz Obermayr

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabriel Mato, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

Verts/ALE

Yannick Jadot

0

-

 

 

1

0

Verts/ALE

Heidi Hautala

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna napomena