Procedure : 2016/0293(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0256/2017

Ingediende teksten :

A8-0256/2017

Debatten :

Stemmingen :

PV 12/09/2017 - 7.5

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0320

AANBEVELING     ***
PDF 364kWORD 54k
14.7.2017
PE 592.315v02-00 A8-0256/2017

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en IJsland inzake aanvullende handelspreferenties voor landbouwproducten

(12146/2016 – C8-0129/2017 – 2016/0293(NLE))

Commissie internationale handel

Rapporteur: David Borrelli

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 KORTE TOELICHTING
 PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en IJsland inzake aanvullende handelspreferenties voor landbouwproducten

(12146/2016 – C8-0129/2017 – 2016/0293(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (12146/2016),

–  gezien de ontwerpovereenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en IJsland inzake aanvullende handelspreferenties voor landbouwproducten (12147/2016),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 207, lid 4, eerste alinea, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), v), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0129/2017),

–  gezien artikel 99, lid 1 en lid 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel (A8-0256/2017),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en van IJsland.


KORTE TOELICHTING

De EU en IJsland zijn partij bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER-overeenkomst), die voorziet in het vrij verkeer van goederen, met uitzondering van landbouw- en visserijproducten. In artikel 19 van de EER-overeenkomst is bepaald dat de partijen de voorwaarden waaronder de handel in landbouwproducten plaatsvindt, om de twee jaar moeten evalueren en moeten beslissen over verdere vermindering van eventuele handelsbelemmeringen.

De vorige overeenkomst tussen de EU en IJsland betreffende de liberalisering van de handel in landbouwproducten trad op 1 januari 2007 in werking. Op grond van deze overeenkomst is het aandeel IJslandse landbouwproducten dat rechtenvrij op de EU-markt mag worden verhandeld vastgesteld op 51,9 % van de handel, terwijl het aandeel landbouwproducten van de EU dat rechtenvrij op de IJslandse markt mag worden gebracht is vastgesteld op 66,4 % van de handel. De laatste onderhandelingsronde had tot doel de mate van liberalisering aan beide kanten te vergroten door de huidige tariefcontingenten te verhogen en nieuwe tariefcontingenten voor aanvullende landbouwproducten vast te stellen.

De onderhandelingen vonden plaats van 4 juli 2012 tot 17 september 2015, gelijktijdig met de onderhandelingen over een afzonderlijke overeenkomst voor de geografische aanduiding van producten. De overeenkomst is op 17 september 2015 geparafeerd. De overeenkomst bevat aanvullende tariefcontingenten en tariefverlagingen voor gevoelige producten als vlees, zuivel, groenten en fruit en sierplanten. Als gevolg van de onderhandelingen zal het aandeel EU-landbouwproducten dat rechtenvrij toegang heeft tot de IJslandse markt, bijna 90 % bedragen. Als netto-exporteur van basislandbouwproducten naar IJsland zal de EU profiteren van bijkomende tariefcontingenten, met name voor kaas, gevogelte en rund- en varkensvlees. IJsland zal op zijn beurt de ruimte krijgen om meer skyr te exporteren. In het algemeen zal vrijwel alle handel in verwerkte landbouwproducten, met uitzondering van enkele producten zoals gefermenteerde zuivelproducten, rechtenvrij zijn.

In 2015 exporteerde de EU voor 290 miljoen EUR aan landbouwproducten naar IJsland en bedroeg de import 44 miljoen EUR. De EU exporteert vooral groenten, fruit en granen – producten die grotendeels rechtenvrij toegang hebben tot de IJslandse markt. De import uit IJsland bestaat vooral uit zeewier en algen, schapenvlees, levende paarden en pelterijen.

Overeenkomstig artikel 218, lid 6, van het VWEU heeft de Raad de goedkeuring van het Europees Parlement nodig om een besluit tot sluiting van de Overeenkomst te kunnen vaststellen.

De rapporteur is van mening dat de onderhandelingen een evenwichtig resultaat hebben opgeleverd, met name wanneer wordt gekeken naar de gelijktijdig onderhandelde overeenkomst betreffende de bescherming van geografische aanduidingen.

In het licht van het bovenstaande beveelt de rapporteur het Parlement aan zijn goedkeuring te verlenen voor de sluiting van de Overeenkomst.


PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en IJsland inzake aanvullende handelspreferenties voor landbouwproducten

Document- en procedurenummers

12146/2016 – C8-0129/2017 – COM(2016)05632016/0293(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

30.3.2017

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

INTA

6.4.2017

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

AGRI

6.4.2017

 

 

 

Geen advies

       Datum besluit

AGRI

29.9.2016

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

David Borrelli

12.10.2016

 

 

 

Behandeling in de commissie

20.6.2017

 

 

 

Datum goedkeuring

11.7.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

35

0

3

Bij de eindstemming aanwezige leden

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Datum indiening

14.7.2017


HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

35

+

ALDE

Dita Charanzová, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Emma McClarkin, Joachim Starbatty

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth, Tiziana Beghin

ENF

Edouard Ferrand, Georg Mayer, Franz Obermayr

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabriel Mato, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

0

-

 

 

3

0

GUE/NGL

Eleonora Forenza

Verts/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Juridische mededeling - Privacybeleid