Postup : 2016/0383(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0257/2017

Předložené texty :

A8-0257/2017

Rozpravy :

PV 13/09/2017 - 22
CRE 13/09/2017 - 22

Hlasování :

PV 14/09/2017 - 8.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0352

DOPORUČENÍ     ***
PDF 548kWORD 59k
14.7.2017
PE 604.625v02-00 A8-0257/2017

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Chilskou republikou o obchodu s ekologickými produkty

(05530/2017 – C8‑0144/2017 – 2016/0383(NLE))

Výbor pro mezinárodní obchod

Zpravodajka: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Chilskou republikou o obchodu s ekologickými produkty

(05530/2017 – C8‑0144/2017 – 2016/0383(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (05530/2017),

–  s ohledem na návrh Dohody mezi Evropskou unií a Chilskou republikou o obchodu s ekologickými produkty (05551/2017),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 207 odst. 4 prvním pododstavcem, čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) a čl. 218 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0144/2017),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod a stanovisko Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A8-0257/2017),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Chile.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Dne 6. března 2017 přijala Rada rozhodnutí o podpisu Dohody mezi EU a Chile o obchodu s ekologickými produkty. Dohoda byla podepsána dne 27. dubna 2017 v Bruselu a dne 3. května 2017 byla oficiálně postoupena Parlamentu k udělení souhlasu s jejím uzavřením. Na schůzi konané dne 3. června 2017 proběhla výměna názorů Výboru pro mezinárodní obchod a příslušných útvarů Komise a výbor na svém zasedání dne 20. června 2017 představil tento návrh zprávy.

Cílem uvedené dohody je „podpořit obchod s ekologickými produkty, přispět k rozvoji a rozšíření odvětví ekologického zemědělství v Unii a Chilské republice a dosáhnout vysoké míry dodržování pravidel ekologické produkce a vysoké úrovně záruk kontrolních systémů a integrity ekologických produktů“.

Na základě této dohody Chile uzná jako rovnocenné všechny ekologické produkty EU, na něž se vztahuje nařízení (ES) č. 834/2007, a to konkrétně: nezpracované rostlinné produkty, živá zvířata nebo nezpracované živočišné produkty (včetně medu), produkty akvakultury a mořské řasy, zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny (včetně vína), zpracované zemědělské produkty určené k použití jako krmivo, vegetativní rozmnožovací materiál a osiva pro pěstitelské účely. Unie na druhé straně uzná jako rovnocenné následující produkty pocházející z Chile: nezpracované rostlinné produkty, med, zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny (včetně vína), vegetativní rozmnožovací materiál a osiva pro pěstitelské účely.

Dohoda předpokládá vznik společného výboru pro ekologické produkty, který se bude skládat ze zástupců Unie a ze zástupců vlády Chile a bude pořádat pravidelné konzultace alespoň jednou ročně mimo jiné s cílem zajistit správné uplatňování dohody, přezkoumat jakoukoli žádost jedné ze stran o aktualizaci seznamu produktů či o jeho rozšíření o nové produkty a usnadnit výměnu informací a spolupráci.

Návrh Komise dále jako silnou pojistku umožňuje jednostranně přerušit uznávání rovnocennosti, pokud se jedna strana domnívá, že zákony, nařízení či administrativní procesy a postupy druhé strany již nesplňují požadavky na rovnocennost.

Vzhledem k cílům určeným v návrhu Komise a v návrhu rozhodnutí Rady, které výbor INTA podporuje, a s ohledem na stanovisko přijaté Výborem pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) a interinstitucionální jednání týkající se návrhu nařízení o ekologické produkci a označování zpravodajka navrhuje, aby byl s uzavřením dohody vysloven souhlas.

Zpravodajka výboru INTA nicméně požaduje: 1) pravidelné, včasné a podrobné informování Parlamentu během fáze provádění, srovnatelné s informováním Rady, zejména s ohledem na činnosti společného výboru, které umožní řádně informovanou politickou debatu a činnost; 2) počáteční vyhodnocení dopadu dohody dva roky po jejím vstupu v platnost, které Parlamentu a všem dalším veřejným i soukromým zúčastněným stranám poskytne dostatečné informace, které umožní debatu a přiměřenou činnost, které budou založené na objektivních skutečnostech, a to před uplynutím prvních 3 let uplatňování a poté každé 3 roky; 3) vypracování průvodců pro výrobce, vývozce, dovozce a spotřebitele, které budou obsahovat praktické a aktuální informace, s cílem maximalizovat potenciální hospodářské přínosy dohody a umožnit spotřebitelům učinit informované rozhodnutí.

Vzhledem k těmto úvahám tímto zpravodajka výboru INTA znovu vyjadřuje svou podporu dohodě, ale připomíná, že je potřeba, aby byl Parlament během celého životního cyklu mezinárodních dohod podrobně a v úplnosti informován, a to i během fází vyjednávání a provádění.

Mezinárodní dohody, na které se vztahuje společná obchodní politika EU, podléhají souhlasu Parlamentu. Z tohoto důvodu zpravodajka s politováním konstatuje, že během vyjednávání o této dohodě bylo včasné informování jinými institucemi nedostatečné, a předpokládá, že Rada a Komise tuto situaci napraví a během provádění ihned po vstupu dohody v platnost budou Parlament dostatečně informovat, a to i o veškerých rozhodnutích, která budou přijata v souvislosti s články 4 a 5 rozhodnutí Rady. Očekávání ohledně potřeby informovat občanskou společnost a parlamenty jsou vyjádřena s ohledem na všechny strany dohody.


STANOVISKO Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (20.6.2017)

pro Výbor pro mezinárodní obchod

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Chilskou republikou o obchodu s ekologickými produkty

(05530/2017 – C8-0144/2017 – 2016/0383(NLE))

Zpravodajka: Clara Eugenia Aguilera García

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Dne 16. června 2014 zmocnila Rada Komisi ke sjednání dohod mezi EU a třetími zeměmi o obchodu s ekologickými produkty. Dohoda mezi EU a Chile vzájemně uznává rovnocennost příslušných pravidel ekologické produkce a kontrolních systémů ve vztahu k určitým produktům.

Chile uzná jako rovnocenné všechny ekologické produkty EU, na něž se vztahuje nařízení (ES) č. 834/2007, a to konkrétně: nezpracované rostlinné produkty, živá zvířata nebo nezpracované živočišné produkty (včetně medu), produkty akvakultury a mořské řasy, zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny (včetně vína), zpracované zemědělské produkty určené k použití jako krmivo, vegetativní rozmnožovací materiál a osiva pro pěstitelské účely.

Unie na druhé straně uzná jako rovnocenné následující produkty pocházející z Chile: nezpracované rostlinné produkty, med, zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny (včetně vína), vegetativní rozmnožovací materiál a osiva pro pěstitelské účely.

Zpravodajka se vyslovuje ve prospěch textu sjednané dohody s následujícím upřesněním:

S ohledem na to, že se nařízení (ES) č. 834/2007 nachází ve fázi revize, je nutné, aby se po jejím dokončení uvedla tato dohoda do souladu s novou právní úpravou EU týkající se ekologických produktů a jejich označování.

Po uplynutí dvou let od okamžiku, kdy uvedená dohoda vstoupí v platnost, předloží Komise Radě a Evropskému parlamentu studii o posouzení dopadu uplatňování této dohody, v níž zhodnotí objem obchodu mezi EU a Chile, objem zemědělských produktů a potravin vzešlých z ekologické produkce a rovněž míru plnění zásad nediskriminace a vzájemnosti.

******

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně příslušný výbor, aby doporučil schválení návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Chilskou republikou o obchodu s ekologickými produkty.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Dohoda mezi EU a Chilskou republikou o obchodu s ekologickými produkty

Referenční údaje

05530/2017 – C8-0144/2017 – COM(2016)07712016/0383(NLE)

Věcně příslušný výbor

 

INTA

 

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AGRI

15.5.2017

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Clara Eugenia Aguilera García

8.3.2017

Datum přijetí

20.6.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

29

3

1

Členové přítomní při konečném hlasování

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Jan Huitema, Peter Jahr, Zbigniew Kuźmiuk, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, James Nicholson, Marijana Petir, Jens Rohde, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Paul Brannen, Jens Gieseke, Karin Kadenbach, Norbert Lins, Gabriel Mato

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

29

+

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Peter Jahr, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Karin Kadenbach, Tibor Szanyi

ECR

Richard Ashworth, Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson

ALDE

Jan Huitema, Ulrike Müller, Jens Rohde

EFDD

Marco Zullo

NI

Diane Dodds

3

-

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

Verts/ALE

José Bové, Martin Häusling

1

0

EFDD

John Stuart Agnew

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Dohoda mezi EU a Chilskou republikou o obchodu s ekologickými produkty

Referenční údaje

05530/2017 – C8-0144/2017 – COM(2016)07712016/0383(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

2.5.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

15.5.2017

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

15.5.2017

AGRI

15.5.2017

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

AFET

30.1.2017

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

23.1.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

3.5.2017

20.6.2017

 

 

Datum přijetí

11.7.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

29

7

2

Členové přítomní při konečném hlasování

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Datum předložení

14.7.2017


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

29

+

ALDE

Dita Charanzová, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Emma McClarkin, Joachim Starbatty

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

PPE

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabriel Mato, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

7

-

ENF

Edouard Ferrand, Georg Mayer, Franz Obermayr

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

VERTS/ALE

Heidi Hautala

2

0

EFDD

Tiziana Beghin

VERTS/ALE

Yannick Jadot

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění