Procedure : 2016/0383(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0257/2017

Ingediende teksten :

A8-0257/2017

Debatten :

PV 13/09/2017 - 22
CRE 13/09/2017 - 22

Stemmingen :

PV 14/09/2017 - 8.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0352

AANBEVELING     ***
PDF 393kWORD 58k
14.7.2017
PE 604.625v02-00 A8-0257/2017

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Chili inzake de handel in biologische producten

(05530/2017 – C8-0144/2017 – 2016/0383(NLE))

Commissie internationale handel

Rapporteur: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 KORTE TOELICHTING
 ADVIES van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Chili inzake de handel in biologische producten

(05530/2017 – C8-0144/2017 – 2016/0383(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (05530/2017),

–  gezien de ontwerpovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Chili inzake de handel in biologische producten (05551/2017),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 207, lid 4, eerste alinea, juncto artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), (v), en artikel 218, lid 7 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0144/2017),

–  gezien artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel en het advies van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A8-0257/2017),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en Chili.


KORTE TOELICHTING

Op 6 maart 2017 heeft de Raad een besluit betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Chili inzake de handel in biologische producten aangenomen. Op 27 april 2017 is de Overeenkomst in Brussel ondertekend en op 3 mei 2017 werd deze officieel ter goedkeuring aan het Parlement voorgelegd. In haar vergadering van 3 juni 2017 heeft de Commissie internationale handel (INTA) een gedachtewisseling gehouden met de desbetreffende Commissiediensten en op 20 juni 2017 haar ontwerpverslag in de Commissie INTA gepresenteerd.

Doel van de overeenkomst is het stimuleren van de handel in biologische producten en bijdragen tot de ontwikkeling en uitbreiding van de biologische sector in de Unie en in de Republiek Chili waarbij het beginsel van biologische productie in hoge mate wordt nageleefd en waarbij toepassing van de controlesystemen en de integriteit van biologische producten worden gewaarborgd.

Via de overeenkomst erkent Chili als gelijkwaardig alle organische producten van de Europese Unie die onder het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 834/2007 vallen, met name onverwerkte plantaardige producten, levende dieren of onverwerkte dierlijke producten (met inbegrip van honing), aquacultuurproducten en zeewier, verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel (met inbegrip van wijn), verwerkte landbouwproducten voor gebruik als diervoeder, vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad. Anderzijds erkent de Unie de volgende producten van Chili als gelijkwaardig: onverwerkte plantaardige producten, honing, verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel (met inbegrip van wijn), vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad.

De overeenkomst voorziet in de oprichting van een gemengd comité inzake biologische producten dat bestaat uit vertegenwoordigers van de Unie en vertegenwoordigers van de Republiek Chili die ten minste eens per jaar periodiek overleg plegen, onder meer ter waarborging van een correcte toepassing van de overeenkomst, ter behandeling van verzoeken van een van beide partijen om de lijst bij te werken of met nieuwe producten uit te breiden alsook ter bevordering van de gegevensuitwisseling en de samenwerking.

Bij wijze van extra waarborg voorziet het voorstel van de Commissie ook in de mogelijkheid de erkenning van gelijkwaardigheid eenzijdig te schorsen, wanneer een partij van oordeel is dat de wetgeving, regelgeving of administratieve procedures niet meer voldoen aan de voorwaarden voor gelijkwaardigheid.

In het licht van de in het Commissievoorstel uiteengezette doelstellingen en het ontwerp van besluit van de Raad, dat de steun van INTA krijgt, en met inachtneming van het advies van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI) en de interinstitutionele onderhandelingen over de nieuwe verordening inzake organische producten en etikettering, stelt de rapporteur voor goedkeuring te verlenen voor de sluiting van de overeenkomst.

De rapporteur van de Commissie INTA vraagt evenwel om: (1) periodieke, tijdige en gedetailleerde informatieverstrekking aan het Parlement in de uitvoeringsfase, equivalent aan die aan de Raad, met name voor wat betreft de werkzaamheden van het gemengd comité, ten einde een goed onderbouwd politiek debat en optreden mogelijk te maken; (2) een eerste evaluatie van de impact van de overeenkomst twee jaar na de inwerkingtreding ervan om het Parlement en alle andere publieke en particuliere belanghebbenden adequate informatie te verstrekken voor een op feiten gebaseerd debat en adequate actie vóór het aflopen van de eerste 3 jaar van toepassing, en vervolgens elke 3 jaar; (3) de opstelling van handleidingen met praktische en bijgewerkte informatie ten behoeve van producenten, exporteurs, importeurs en consumenten teneinde de potentiële economische voordelen van de overeenkomst optimaal te benutten en de consumenten in de gelegenheid te stellen een weloverwogen keuze te maken.

In het licht van deze overwegingen bevestigt de rapporteur van de Commissie INTA haar steun voor de Overeenkomst, doch wijst er nogmaals op dat het Parlement, gedurende de gehele levenscyclus van internationale overeenkomsten, inclusief de onderhandelings- en uitvoeringsfase, grondig en volledig dient te worden geïnformeerd.

Voor internationale overeenkomsten in het kader van het gemeenschappelijk handelsbeleid van de EU is de goedkeuring van het Parlement vereist; de rapporteur betreurt dan ook dat de andere instellingen het Parlement tijdens de onderhandelingen over de onderhavige overeenkomst niet tijdig hebben geïnformeerd, verzoekt de Raad en de Commissie de situatie recht te zetten en het Parlement naar behoren te informeren over de uitvoering ervan, zodra deze in werking treedt, alsook over eventuele besluiten die overeenkomstig artikelen 4 en 5 van het besluit van de Raad worden genomen. De verwachtingen voor wat betreft de noodzaak de civiele samenleving en de parlementen te informeren gelden voor alle partijen bij de overeenkomsten.


ADVIES van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (20.6.2017)

aan de Commissie internationale handel

inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Chili inzake de handel in biologische producten

(05530/2017 – C8-0144/2017 – 2016/0383(NLE))

Rapporteur voor advies: Clara Eugenia Aguilera García

BEKNOPTE MOTIVERING

Op 16 juni 2014 heeft de Raad de Commissie gemachtigd te onderhandelen over overeenkomsten tussen de EU en derde landen inzake de handel in biologische producten. De overeenkomst tussen de EU en Chili leidt tot wederzijdse erkenning van de gelijkwaardigheid van de respectieve voorschriften en controlesystemen inzake de biologische productie voor bepaalde producten.

Chili zal alle biologische producten van de Unie die onder Verordening (EG) nr. 834/2007 vallen, als gelijkwaardig erkennen. Het gaat meer bepaald om onverwerkte plantaardige producten, levende dieren of onverwerkte dierlijke producten (met inbegrip van honing), aquacultuurproducten en zeewier, verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel (met inbegrip van wijn), verwerkte landbouwproducten voor gebruik als diervoeder, vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad.

Anderzijds zal de Unie de volgende producten van Chili als gelijkwaardig erkennen: onverwerkte plantaardige producten, honing, verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel (met inbegrip van wijn), vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad.

De rapporteur is het eens met de onderhandelde tekst, en maakt deze twee kanttekeningen:

- zodra de herziening van Verordening (EG) nr. 834/2007 rond is, moet deze overeenkomst in overeenstemming worden gebracht met de nieuwe EU-wetgeving voor biologische productie en etikettering;

- twee jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst stelt de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement een effectbeoordeling over de toepassing van deze overeenkomst voor, waarin wordt onderzocht wat het handelsvolume voor biologische landbouwproducten en biologische levensmiddelen tussen de EU en Chili is, en in welke mate de beginselen van non-discriminatie en wederkerigheid worden nageleefd.

******

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie internationale handel het Parlement aan te bevelen zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Chili inzake de handel in biologische producten.

PROCEDURE VAN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Overeenkomst tussen de EU en de Republiek Chili inzake de handel in biologische producten

Document- en procedurenummers

05530/2017 – C8-0144/2017 – COM(2016)07712016/0383(NLE)

Commissie ten principale

 

INTA

 

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

AGRI

15.5.2017

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Clara Eugenia Aguilera García

8.3.2017

Datum goedkeuring

20.6.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

29

3

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Jan Huitema, Peter Jahr, Zbigniew Kuźmiuk, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, James Nicholson, Marijana Petir, Jens Rohde, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Paul Brannen, Jens Gieseke, Karin Kadenbach, Norbert Lins, Gabriel Mato

HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE

29

+

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Peter Jahr, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Karin Kadenbach, Tibor Szanyi

ECR

Richard Ashworth, Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson

ALDE

Jan Huitema, Ulrike Müller, Jens Rohde

EFDD

Marco Zullo

NI

Diane Dodds

3

-

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

Verts/ALE

José Bové, Martin Häusling

1

0

EFDD

John Stuart Agnew

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding


PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Overeenkomst tussen de EU en de Republiek Chili inzake de handel in biologische producten

Document- en procedurenummers

05530/2017 – C8-0144/2017 – COM(2016)07712016/0383(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

2.5.2017

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

INTA

15.5.2017

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

AFET

15.5.2017

AGRI

15.5.2017

 

 

Geen advies

       Datum besluit

AFET

30.1.2017

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

23.1.2017

 

 

 

Behandeling in de commissie

3.5.2017

20.6.2017

 

 

Datum goedkeuring

11.7.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

29

7

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Datum indiening

14.7.2017


HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

29

+

ALDE

Dita Charanzová, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Emma McClarkin, Joachim Starbatty

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

PPE

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabriel Mato, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

7

-

ENF

Edouard Ferrand, Georg Mayer, Franz Obermayr

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

VERTS/ALE

Heidi Hautala

2

0

EFDD

Tiziana Beghin

VERTS/ALE

Yannick Jadot

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Juridische mededeling