Postup : 2016/0383(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0257/2017

Predkladané texty :

A8-0257/2017

Rozpravy :

PV 13/09/2017 - 22
CRE 13/09/2017 - 22

Hlasovanie :

PV 14/09/2017 - 8.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0352

ODPORÚČANIE     ***
PDF 546kWORD 52k
14.7.2017
PE 604.625v02-00 A8-0257/2017

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Čilskou republikou o obchode s produktmi ekologickej poľnohospodárskej výroby

(05530/2017 – C8-0144/2017 – 2016/0383(NLE))

Výbor pre medzinárodný obchod

Spravodajkyňa: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO VÝBORU PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Čilskou republikou o obchode s produktmi ekologickej poľnohospodárskej výroby

(05530/2017 – C8-0144/2017 – 2016/0383(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (05530/2017),

–  so zreteľom na návrh Dohody medzi Európskou úniou a Čilskou republikou o obchode s produktmi ekologickej poľnohospodárskej výroby (05551/2017),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207 ods. 4, článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) a článkom 218 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0144/2017),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod a na stanovisko Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8-0257/2017),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Čile.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Rada 6. marca 2017 prijala rozhodnutie o podpísaní Dohody medzi Európskou úniou a Čilskou republikou o obchode s produktmi ekologickej poľnohospodárskej výroby. Dohoda bola podpísaná 27. apríla 2017 v Bruseli a oficiálne bola postúpená Parlamentu na udelenie súhlasu s jej uzavretím 3. mája 2017. Výbor pre medzinárodný obchod (INTA) diskutoval s príslušnými útvarmi Komisie na svojej schôdzi 3. júna 2017 a návrh správy bol vo výbore predstavený 20. júna 2017.

Cieľom tejto dohody je podporiť obchod s produktmi ekologickej poľnohospodárskej výroby, prispievať k rozvoju a rozširovaniu odvetvia ekologickej poľnohospodárskej výroby v Únii a v Čilskej republike a dosiahnuť vysokú úroveň dodržiavania zásad ekologickej poľnohospodárskej výroby, záruk systémov kontroly a integrity produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby.

Touto dohodou Čile uzná ako rovnocenné všetky produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby z EÚ podľa nariadenia (ES) č. 834/2007, konkrétne nespracované rastlinné produkty, živé zvieratá alebo nespracované produkty živočíšneho pôvodu (vrátane medu), produkty akvakultúry a morské riasy, spracované poľnohospodárske produkty určené na použitie ako potraviny (vrátane vína), spracované poľnohospodárske produkty určené na použitie ako krmivo, vegetatívny množiteľský materiál a osivá na pestovateľské účely. EÚ bude zase uznávať za rovnocenné tieto produkty z Čile: nespracované rastlinné produkty, med, spracované poľnohospodárske produkty určené na použitie ako potraviny (vrátane vína), vegetatívny množiteľský materiál a osivá na pestovateľské účely.

V dohode sa stanovuje zriadenie spoločného výboru pre produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby, ktorý bude zložený zo zástupcov Únie a vlády Čile a ktorý aspoň raz ročne uskutoční pravidelné konzultácie s cieľom, okrem iného, zabezpečiť správne uplatňovanie dohody, preskúmať každú žiadosť zmluvnej strany o aktualizáciu zoznamu produktov alebo jeho rozšírenie o nové produkty a uľahčiť výmenu informácií a spoluprácu.

Návrh Komisie tiež obsahuje ako prísnu ochrannú doložku možnosť jednostranne pozastaviť uznávanie rovnocennosti, ak jedna zo strán dospeje k záveru, že zákony, nariadenia alebo administratívne postupy a prax druhej strany prestali spĺňať požiadavky na rovnocennosť.

Vzhľadom na ciele uvedené v návrhu Komisie a návrhu rozhodnutia Rady, ktoré výbor INTA podporuje, a berúc do úvahy stanovisko, ktoré prijal Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (AGRI), a medziinštitucionálne rokovania týkajúce sa nového nariadenia o ekologickej výrobe a označovaní ekologických výrobkov, spravodajkyňa navrhuje udeliť súhlas s uzavretím dohody.

Spravodajkyňa výboru INTA však požaduje: 1) poskytovanie pravidelných, včasných a podrobných informácií Parlamentu počas fázy vykonávania, ktoré budú rovnocenné s informáciami poskytovanými Rade, najmä pokiaľ ide o činnosti spoločného výboru, čo umožní riadne podloženú politickú diskusiu a opatrenia, 2) počiatočné hodnotenie vplyvu dohody dva roky po nadobudnutí jej platnosti, poskytovanie primeraných informácií Parlamentu a všetkým ostatným verejným a súkromným zainteresovaným stranám s cieľom umožniť diskusiu a vhodné kroky na základe faktov, a to pred uplynutím prvých troch rokov uplatňovania a následne každé tri roky, a 3) vypracovanie príručiek s praktickými a aktualizovanými informáciami určených výrobcom, vývozcom, dovozcom a spotrebiteľom s cieľom maximalizovať potenciálne hospodárske prínosy, ktoré dohoda prináša, a umožniť spotrebiteľom výber na základe informácií.

So zreteľom na tieto skutočnosti spravodajkyňa výboru INTA opäť zdôrazňuje podporu dohode, pripomína však, že je potrebné, aby Parlament bol dôsledne a plne informovaný počas celého životného cyklu medzinárodných dohôd vrátane fázy rokovaní a vykonávania.

Medzinárodné dohody, ktoré sa týkajú spoločnej obchodnej politiky EÚ, podliehajú súhlasu Parlamentu. Z tohto dôvodu spravodajkyňa vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom včasných informácií od ostatných inštitúcií počas rokovaní o tejto dohode a očakáva, že Rada a Komisia túto situáciu napravia a Parlament budú primerane informovať o jej vykonávaní po nadobudnutí jej platnosti, a to aj pokiaľ ide o akékoľvek rozhodnutia, ktoré by mohli byť prijaté v súvislosti s článkami 4 a 5 rozhodnutia Rady. Vyjadrené očakávania o potrebe informovať občiansku spoločnosť a parlamenty sa týkajú všetkých strán dohody.


STANOVISKO VÝBORU PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA (20.6.2017)

pre Výbor pre medzinárodný obchod

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Čilskou republikou o obchode s produktmi ekologickej poľnohospodárskej výroby

(05530/2017 – C8-0144/2017 – 2016/0383(NLE))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Clara Eugenia Aguilera García

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Rada 16. júna 2014 poverila Komisiu, aby rokovala o dohodách medzi EÚ a tretími krajinami v oblasti obchodu s produktmi ekologickej poľnohospodárskej výroby. Dohodou medzi EÚ a Čile sa zaisťuje vzájomné uznávanie rovnocennosti príslušných pravidiel ekologickej poľnohospodárskej výroby a systémov kontroly, pokiaľ ide o určité produkty.

Čile uzná ako rovnocenné všetky produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby z EÚ zahrnuté v rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 834/2007, konkrétne nespracované rastlinné produkty, živé zvieratá alebo nespracované produkty živočíšneho pôvodu (vrátane medu), produkty akvakultúry a morské riasy, spracované poľnohospodárske produkty určené na použitie ako potraviny (vrátane vína), spracované poľnohospodárske produkty určené na použitie ako krmivo, vegetatívny množiteľský materiál a osivá na pestovateľské účely.

Únia bude zase uznávať za rovnocenné tieto produkty z Čile: nespracované rastlinné produkty, med, spracované poľnohospodárske produkty určené na použitie ako potraviny (vrátane vína), vegetatívny množiteľský materiál a osivá na pestovateľské účely.

Spravodajkyňa podporuje dohodnuté znenie, ktoré zahŕňa tieto dve spresnenia:

– keďže nariadenie (ES) č. 834/2007 je v súčasnosti predmetom preskúmania, je nevyhnutné uviesť túto dohodu do súladu s novými právnymi predpismi EÚ o ekologických poľnohospodárskych výrobkoch a ich označovaní po tom, ako budú tieto predpisy ustanovené;

– po dvoch rokoch od nadobudnutia platnosti tejto dohody by Komisia mala predložiť posúdenie vplyvu jej vykonávania, v ktorom zhodnotí objem uskutočneného obchodu medzi EÚ a Čile, množstvo poľnohospodárskych výrobkov a potravín získaných z ekologickej poľnohospodárskej výroby a mieru súladu so zásadami nediskriminácie a reciprocity.

******

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor odporučil Parlamentu udeliť súhlas s návrhom rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Čilskou republikou o obchode s produktmi ekologickej poľnohospodárskej výroby.

POSTUP – VÝBOR POŽIADANÝ O STANOVISKO

Názov

Dohoda medzi EÚ a Čilskou republikou o obchode s produktmi ekologickej poľnohospodárskej výroby

Referenčné čísla

05530/2017 – C8-0144/2017 – COM(2016)07712016/0383(NLE)

Gestorský výbor

 

INTA

 

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AGRI

15.5.2017

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Clara Eugenia Aguilera García

8.3.2017

Dátum prijatia

20.6.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

29

3

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Jan Huitema, Peter Jahr, Zbigniew Kuźmiuk, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, James Nicholson, Marijana Petir, Jens Rohde, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Paul Brannen, Jens Gieseke, Karin Kadenbach, Norbert Lins, Gabriel Mato

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

29

+

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Peter Jahr, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Karin Kadenbach, Tibor Szanyi

ECR

Richard Ashworth, Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson

ALDE

Jan Huitema, Ulrike Müller, Jens Rohde

EFDD

Marco Zullo

NI

Diane Dodds

3

-

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

Verts/ALE

José Bové, Martin Häusling

1

0

EFDD

John Stuart Agnew

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Dohoda medzi EÚ a Čilskou republikou o obchode s produktmi ekologickej poľnohospodárskej výroby

Referenčné čísla

05530/2017 – C8-0144/2017 – COM(2016)07712016/0383(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o súhlas

2.5.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

15.5.2017

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

15.5.2017

AGRI

15.5.2017

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

AFET

30.1.2017

 

 

 

Spravodajkyňa

       dátum menovania

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

23.1.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

3.5.2017

20.6.2017

 

 

Dátum prijatia

11.7.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

29

7

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Dátum predloženia

14.7.2017


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

29

+

ALDE

Dita Charanzová, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Emma McClarkin, Joachim Starbatty

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

PPE

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabriel Mato, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

7

-

ENF

Edouard Ferrand, Georg Mayer, Franz Obermayr

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

Verts/ALE

Heidi Hautala

2

0

EFDD

Tiziana Beghin

VERTS/ALE

Yannick Jadot

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne oznámenie