Postup : 2006/0036(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0260/2017

Předložené texty :

A8-0260/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/09/2017 - 9.1

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0332

DOPORUČENÍ     ***
PDF 544kWORD 57k
17.7.2017
PE 606.056v02-00 A8-0260/2017

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Unie mnohostranné dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Republikou Černá Hora, Chorvatskou republikou, Islandskou republikou, Prozatímní správní misí Organizace spojených národů v Kosovu, Norským královstvím, Rumunskem a Republikou Srbsko o vytvoření společného evropského leteckého prostoru

(15654/2016 – C8-0098/2017 – 2006/0036(NLE))

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Zpravodaj: Roberts Zīle

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Unie mnohostranné dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Republikou Černá Hora, Chorvatskou republikou, Islandskou republikou, Prozatímní správní misí Organizace spojených národů v Kosovu(1)*, Norským královstvím, Rumunskem a Republikou Srbsko o vytvoření společného evropského leteckého prostoru

(15654/2016 - C8-0098/2017 - 2006/0036(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (15654/2016),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním uplatňování Mnohostranné dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Republikou Černá Hora, Chorvatskou republikou, Islandskou republikou, Prozatímní správní misí Organizace spojených národů v Kosovu*, Norským královstvím, Rumunskem a Republikou Srbsko o vytvoření společného evropského leteckého prostoru (08823/2/2006),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 100 odst. 2 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0098/2017),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a odst. 4 a na čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0260/2017),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi a vládám a parlamentům členských států a Albánské republiky, Bosny a Hercegoviny, Bulharské republiky, Chorvatské republiky, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Islandské republiky, Republiky Černá Hora, Norského království, Rumunska a Republiky Srbska a Prozatímní správní misi Organizace spojených národů v Kosovu.

(1)

*  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Základní informace o mnohostranné dohodě

Tato dohoda usiluje o vytvoření společného evropského leteckého prostoru (ECAA) tím, že by byl vnitřní trh EU pro leteckou dopravu, který sdružuje členské státy EU, Norsko a Island, rozšířen o sousedy EU v jihovýchodní Evropě. Dohoda o ECAA by měla být vytvořením jednotného trhu pro leteckou dopravu velmi přínosná pro cestující v letecké dopravě a letecký průmysl. Vztahovala by se na 36 zemí a více než 500 milionů osob. Dohoda současně díky jednotným prováděcím pravidlům nabízí stejné vysoké bezpečnostní standardy v celé Evropě.

Dohoda vytváří otevřený rámec přístupný evropským zemím v sousedství EU, které se chtějí plně integrovat do evropského leteckého společenství. Znamená to, že země západního Balkánu se budou jednotlivě a postupně zapojovat na evropský trh pro leteckou dopravu na základě přechodných ujednání, která jsou součástí dohody. Dohoda ECAA je založena na zásadě volného přístupu na trh, svobodě usazování, rovných podmínkách hospodářské soutěže a na společných pravidlech, která upravují i otázky bezpečnosti, ochrany a řízení letového provozu (rozšířením jednotného evropského nebe, včetně výzkumu uspořádání letového provozu jednotného evropského nebe (SESAR)), sociální oblast a životní prostředí. Partnerské země ECAA se zavázaly, že své právní předpisy v letectví sladí s acquis Unie.

Jádrem dohody ECAA je společný, mnohostranný základní text, který se vztahuje na všechny signatáře. Tento text doplňuje řada protokolů, které zohledňují konkrétní potřeby každé země přistupující k ECAA a stanoví pro ně zvláštní přechodná ustanovení (např. podmínky provozních práv a účasti v Evropské agentuře pro bezpečnost letectví). V příloze je pak uveden seznam právních aktů Unie v oblasti letectví, které začnou být uplatňovány v rámci ECAA.

Návrh na uzavření dohody

Dohoda ECAA je předběžně uplatňována od svého podpisu dne 9. června 2006 na základě přechodných ustanovení sjednaných pro každou partnerskou zemi. EU po celou dobu podporuje partnerské země v plnění jejich mezinárodních závazků v oblasti letecké bezpečnosti, mimo jiné formou předvstupních opatření, která provádí Evropská agentura pro bezpečnost letectví v rámci programu pro leteckou bezpečnost v partnerských zemích západního Balkánu financovaného z nástroje předvstupní pomoci IPA 3. V této souvislosti je vhodné doplnit, že od vyjednání této dohody se významně zvýšil počet cestujících mezi EU a zeměmi západního Balkánu, přímých meziměstských leteckých spojení a provozovatelů(1), což dokládá její praktický význam.

Jakmile bude dohoda uzavřena, bude možné pro každou zemi vypracovat formální posouzení výsledků dosažených při jejím provádění během první fáze přechodných ujednání. Mělo by to otevřít cestu partnerským zemím ECAA k dalšímu pokroku v jejich úsilí o úplné uplatňování dohody.

Postup

V souladu s rozhodnutím 2006/682/ES, kterým Rada a zástupci vlád členských států Evropské unie zasedající v Radě schválili podpis dohody a její prozatímní uplatňování(2), byla dohoda o vytvoření společného evropského leteckého prostoru podepsána dne 9. června 2006 s tím, že bude uzavřena k pozdějšímu datu.

Evropský parlament k uzavření dohody tehdy udělil souhlas.(3)

Dne 23. ledna 2014 byl všemi členskými státy dokončen proces ratifikace.

Komise následně dne 23. listopadu 2015 předložila upravený návrh nařízení Rady o uzavření dohody,(4) který měl zohlednit vstup Lisabonské smlouvy v platnost a skutečnost, že mezitím se Bulharsko Chorvatsko a Rumunsko staly členskými státy EU.

V souladu s článkem 218 SFEU je k tomu, aby mohla Rada uzavřít dohodu ECAA(5), zapotřebí souhlas Evropského parlamentu. Podle článku 99 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu EP předloží příslušný výbor doporučení ke schválení či zamítnutí navrženého aktu. Parlament své rozhodnutí přijme jediným hlasováním, přičemž k textu dohody nelze předkládat pozměňovací návrhy. Pozměňovací návrhy lze ve výboru předkládat pouze tehdy, je-li jejich cílem zvrátit doporučení zpravodaje.

Závěr

Vzhledem výše popsané situaci zpravodaj navrhuje, aby Výbor pro dopravu a cestovní ruch vydal k uzavření této dohody kladné stanovisko.

(1)

Viz např. první kapitola dokumentu SWD(2015) 261.

(2)

Úř. věst. L 285, 16.10.2006, s. 1

(3)

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. dubna 2007 T6-0139/2007, zpráva výboru TRAN A6-0060/2007

(4)

COM(2015)0575

(5)

Text dohody je zveřejněn v Úř. věst. L 285, 16.10.2006. Její konečné znění obsahuje dokument Rady 8823/2/06 REV 2 EXT 1 ze dne 1. února 2017.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Mnohostranná dohoda o vytvoření společného evropského vzdušného prostoru

Referenční údaje

15654/2016 – C8-0098/2017 – COM(2006)0113 – C6-0218/2006 – 2006/0036(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

30.6.2006

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

13.3.2017

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Roberts Zīle

25.1.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

10.7.2017

 

 

 

Datum přijetí

11.7.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

43

3

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Kateřina Konečná, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo

Datum předložení

17.7.2017


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

43

+

ALDE

Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo

PPE

Georges Bach, Andor Deli, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde

3

-

EFDD

Jill Seymour

ENF

Marie-Christine Arnautu

Verts/ALE

Keith Taylor

1

0

ENF

Georg Mayer

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění