Procedure : 2006/0036(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0260/2017

Indgivne tekster :

A8-0260/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/09/2017 - 9.1

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0332

HENSTILLING     ***
PDF 393kWORD 57k
17.7.2017
PE 606.056v02-00 A8-0260/2017

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af den multilaterale aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, Republikken Albanien, Bosnien-Hercegovina, Republikken Bulgarien, Republikken Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Republikken Island, Republikken Montenegro, Kongeriget Norge, Rumænien, Republikken Serbien og De Forenede Nationers midlertidige administrative mission i Kosovo om oprettelse af et fælles europæisk luftfartsområde (FELO)

(15654/2016 – C8-0098/2017 – 2006/0036(NLE))

Transport- og Turismeudvalget

Ordfører: Roberts Zīle

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af den multilaterale aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, Republikken Albanien, Bosnien-Hercegovina, Republikken Bulgarien, Republikken Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Republikken Island, Republikken Montenegro, Kongeriget Norge, Rumænien, Republikken Serbien og De Forenede Nationers midlertidige administrative mission i Kosovo(1)* om oprettelse af et fælles europæisk luftfartsområde (FELO)

(15654/2016 – C8-0098/2017 – 2006/0036(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (15654/2016),

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den multilaterale aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater og Republikken Albanien, Bosnien-Hercegovina, Republikken Bulgarien, Republikken Kroatien, den tidligere jugoslaviske republik Makedonien, Republikken Island, Republikken Montenegro, Kongeriget Norge, Rumænien, Republikken Serbien og De Forenede Nationers midlertidige administrative mission i Kosovo* om oprettelse af et fælles europæisk luftfartsområde (FELO) (08823/2/2006)

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 100, stk. 2, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0098/2017),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0260/2017),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Republikken Albaniens, Bosnien-Hercegovinas, Republikken Bulgariens, Republikken Kroatiens, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens, Republikken Islands, Republikken Montenegros, Kongeriget Norges, Rumæniens og Republikken Serbiens regeringer og parlamenter og til De Forenede Nationers midlertidige administrative mission i Kosovo.

(1)

*  Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 (1999) og Den Internationale Domstols udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.


BEGRUNDELSE

Baggrund for den multilaterale aftale

Formålet med denne aftale er at oprette et fælles europæisk luftfartsområde (FELO), at integrere EU's naboer i Sydøsteuropa i EU's indre luftfartsmarked, som består af EU's medlemsstater samt Norge og Island. FELO-aftalen skulle ved at skabe et indre luftfartsmarked, give væsentlige økonomiske fordele for flyrejsende og luftfartsindustrien, idet den omfatter 36 lande og over 500 millioner mennesker. Samtidig giver aftalen samme høje standarder for sikkerhed og sikring over hele Europa via en ensartet anvendelse af reglerne.

Aftalen skaber en åben ramme, som de europæiske nabolande, der ønsker at blive fuldt ud integreret i det europæiske indre marked for luftfart, kan få adgang til. Dette betyder, at staterne på det vestlige Balkan individuelt og gradvis vil blive integreret i EU's luftfartsmarked på grundlag af de overgangsordninger, der er en del af aftalen. FELO-aftalen er baseret på principperne om fri markedsadgang, fri etableringsret, lige konkurrencevilkår og fælles regler, bl.a. vedrørende flyvesikkerhed, sikkerhedsbeskyttelse af luftfarten, lufttrafikstyring (ved at udvide det fælles europæiske luftrum og inddrage driften af SESAR), arbejdsmarkedsforhold og miljø. FELO-partnerlandene forpligter sig til at tilpasse deres luftfartslovgivning til EU-retten.

En fælles multilateral hovedtekst danner grundlag for FELO-aftalen og gælder for alle signatarerne. Denne fælles tekst suppleres med en række protokoller, som tager hensyn til de specifikke behov i de enkelte lande, der deltager i FELO, herunder de særlige overgangsordninger (som bl.a. fastsætter betingelserne vedrørende trafikrettigheder og deltagelse i EASA). Endelig indeholder bilaget til aftalen en liste over de retsakter i EU's luftfartslovgivning, der finder anvendelse inden for FELO.

Forslag om indgåelse af aftalen

Aftalen har fundet foreløbig anvendelse siden undertegnelsen den 9. juni 2006 i henhold til overgangsordningerne for de enkelte FELO-partnerlande. Siden da har EU bistået partnerlandene med at opfylde deres internationale forpligtelser på området for luftfartssikkerhed, bl.a. ved hjælp af førtiltrædelsesforanstaltninger gennemført af EASA i IPA3-programmet om luftfartssikkerhed i partnerlandene på det vestlige Balkan. Det skal tilføjes, at der, siden denne aftale er blevet forhandlet, er sket en væsentlig forøgelse af antallet af passagerer mellem EU og det vestlige Balkan, antallet af direkte forbindelser og antallet af luftfartsselskaber,(1) hvilket viser aftalens praktiske relevans.

Når aftalen indgås, kan der gennemføres vurderinger af, hvordan gennemførelsen skrider frem under den første fase i overgangsordningerne for de enkelte partnerlande. Dette skulle give FELO-partnerlandene mulighed for at gøre yderligere fremskridt på vej til en fuldstændig gennemførelse af aftalen.

Procedure

FELO-aftalen blev, med forbehold af dens indgåelse på et senere tidspunkt, undertegnet den 9. juni 2006 i overensstemmelse med afgørelse 2006/682/EF truffet af Rådet og repræsentanterne for Den Europæiske Unions medlemsstater, forsamlet i Rådet, som godkendte aftalens undertegnelse og den midlertidige anvendelse af den.(2)

Europa-Parlamentet havde på daværende tidspunkt godkendt indgåelsen af aftalen.(3)

Den 23. januar 2014 var ratificeringsprocessen afsluttet i alle medlemsstater.

Senere fremsatte Kommissionen den 23. november 2015 et ændret forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen(4) for at tage hensyn til Lissabontraktatens ikrafttrædelse og den omstændighed, at Bulgarien, Kroatien og Rumænien i mellemtiden var blevet medlem af EU.

For at kunne indgå FELO-aftalen(5) har Rådet brug for Europa-Parlamentets godkendelse som fastsat i artikel 218 i TEUF. I henhold til artikel 99 og 108, stk. 7, i Parlamentets forretningsorden, forelægger det kompetente udvalg en henstilling om at godkende eller forkaste den foreslåede akt. Parlamentet træffer afgørelse ved en enkelt afstemning, og der kan ikke stilles ændringsforslag til selve aftalen. Der kan kun fremsættes ændringsforslag i udvalget, hvis de har til formål at omgøre den af ordføreren foreslåede henstilling.

Konklusion

På baggrund af ovenstående foreslår ordføreren, at Transport- og Turismeudvalget afgiver en positiv henstilling om indgåelsen af denne aftale.

(1)

Se f.eks. SWD(2015) 261, kapitel 1.

(2)

EUT L 285 af 16.10.2006, s. 1

(3)

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. april 2007 T6-0139/2007, betænkning fra TRAN-udvalget A6-0060/2007

(4)

COM(2015)0575

(5)

Aftalens tekst er offentliggjort i EUT L 285 af 16.10.2006. Rådets dokument 8823/2/06 REV 2 EXT 1 af 1. februar 2017 indeholder den endelige tekst.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Multilateral aftale om oprettelse af et fælleseuropæisk luftfartsområde

Referencer

15654/2016 – C8-0098/2017 – COM(2006)0113 – C6-0218/2006 – 2006/0036(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

30.6.2006

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

13.3.2017

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Roberts Zīle

25.1.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

10.7.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

11.7.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

43

3

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Kateřina Konečná, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo

Dato for indgivelse

17.7.2017


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

43

+

ALDE

Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo

PPE

Georges Bach, Andor Deli, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde

3

-

EFDD

Jill Seymour

ENF

Marie-Christine Arnautu

Verts/ALE

Keith Taylor

1

0

ENF

Georg Mayer

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse