Menetlus : 2006/0036(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0260/2017

Esitatud tekstid :

A8-0260/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/09/2017 - 9.1

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0332

SOOVITUS     ***
PDF 376kWORD 57k
17.7.2017
PE 606.056v02-00 A8-0260/2017

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide, Albaania Vabariigi, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria Vabariigi, endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi, Horvaatia Vabariigi, Islandi Vabariigi, Montenegro Vabariigi, Norra Kuningriigi, Rumeenia, Serbia Vabariigi ning ÜRO Kosovo missiooni vahelise Euroopa ühise lennunduspiirkonna (ECAA) rajamise mitmepoolse lepingu liidu nimel sõlmimise kohta

(15654/2016 - C8-0098/2017 - 2006/0036(NLE))

Transpordi- ja turismikomisjon

Raportöör: Roberts Zīle

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide, Albaania Vabariigi, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria Vabariigi, endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi, Horvaatia Vabariigi, Islandi Vabariigi, Montenegro Vabariigi, Norra Kuningriigi, Rumeenia, Serbia Vabariigi ning ÜRO Kosovo missiooni(1)* vahelise Euroopa ühise lennunduspiirkonna (ECAA) rajamise mitmepoolse lepingu liidu nimel sõlmimise kohta

(15654/2016 - C8-0098/2017 - 2006/0036(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (15654/2016),

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu, mis käsitleb Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide, Albaania Vabariigi, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria Vabariigi, endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi, Horvaatia Vabariigi, Islandi Vabariigi, Montenegro Vabariigi, Norra Kuningriigi, Rumeenia, Serbia Vabariigi ning ÜRO Kosovo missiooni vahelise Euroopa ühise lennunduspiirkonna (ECAA) rajamise mitmepoolse lepingu allkirjastamist ja ajutist kohaldamist (08823/2/2006),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 100 lõikele 2 ning artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a (C8-0098/2017),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni soovitust (A8-0260/2017),

1.  annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide ja Albaania Vabariigi, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria Vabariigi, endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi, Horvaatia Vabariigi, Islandi Vabariigi, Montenegro Vabariigi, Norra Kuningriigi, Rumeenia ja Serbia Vabariigi valitsustele ja parlamentidele ning ÜRO Kosovo missioonile.

(1)

*  Kõnealune nimetus ei piira seisukohti staatuse suhtes ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244 (1999) ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.


SELETUSKIRI

Taustteave mitmepoolse lepingu kohta

Käesoleva lepingu eesmärk on luua Euroopa ühine lennunduspiirkond (ECAA), kaasates ELi Kagu-Euroopa naaberriigid ELi lennunduse siseturule, mis koosneb ELi liikmesriikidest ning Norrast ja Islandist. ECAA leping, millega luuakse ühtne lennundusturg, peaks pakkuma olulist majanduslikku kasu lennureisijatele ja lennundustööstusele, hõlmates 36 riiki ja rohkem kui 500 miljonit inimest. Samal ajal pakub leping eeskirjade ühtse kohaldamise kaudu kogu Euroopas ühtviisi kõrgeid julgeoleku ja turvalisuse standardeid.

Lepinguga luuakse avatud raamistik, millele on juurdepääs kõigil Euroopa riikidel, kes soovivad Euroopa lennundusvaldkonnaga täielikult lõimuda. See tähendab, et Lääne-Balkani riigid lõimuvad Euroopa lennundusturuga individuaalselt ja järk-järgult üleminekukorra alusel, mis moodustab lepingu osa. ECAA põhineb vaba turulepääsu, asutamisvabaduse ja võrdsete konkurentsitingimuste põhimõtetel ning ühistel eeskirjadel muu hulgas ohutuse, julgestuse, lennuliikluse korraldamise (laiendades ühtset Euroopa taevast ja hõlmates Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi (SESAR) toimimise), sotsiaal- ja keskkonna valdkonnas. ECAA partnerriigid kohustuvad ühtlustama oma õigusaktid ELi õigustikuga.

Lepingu aluseks on ühine mitmepoolne põhitekst, mida kohaldatakse kõigi allakirjutanute suhtes. Seda ühist teksti täiendavad protokollid, milles võetakse arvesse iga ECAAga ühineva riigi erivajadusi, kaasa arvatud konkreetne üleminekukord (milles on sätestatud muu hulgas liiklusõiguste tingimused ja osalemine Euroopa Lennundusohutusameti (EASA) töös. Lepingu lisas on loetletud liidu õigusaktid, mida ECAA raames kohaldama hakatakse.

Lepingu sõlmimise ettepanek

Lepingut on esialgselt kohaldatud alates selle allkirjastamisest 9. juunil 2006, iga ECAA partnerriigi kohta kehtestatud üleminekukorra alusel. Sellest ajast alates on EL toetanud partnerriike nende rahvusvaheliste kohustuste täitmisel lennuohutuse valdkonnas, muuhulgas ühinemiseelsete meetmete abil, mida EASA lennundusohutuse programmi IPA 3 raames Lääne-Balkani riikides ellu viib. Tuleks lisada, et alates käesoleva lepingu üle peetud läbirääkimiste algusest on reisijate arv ELi ja Lääne-Balkani riikide vahel, linnadevahelised otseühendused ja lennundusoperaatorite arv märkimisväärselt suurenenud,(1) mis tõendab lepingu praktilist tähtsust.

Kui leping on sõlmitud, võib iga partnerriigi kohta vormistada selle rakendamise eduhinnangud üleminekukorra esimeses etapis. See peaks andma ECAA partnerriikidele võimaluse lepingu täieliku rakendamise suunas edasi liikuda.

Menetlus

ECAA leping allkirjastati 9. juunil 2006 tingimusel, et see sõlmitakse hilisemal kuupäeval, kooskõlas nõukogu ja nõukogus kokku tulnud Euroopa Liidu liikmesriikide esindajate otsusega 2006/682/EÜ, millega anti luba leping allkirjastada ja seda ajutiselt kohaldada.(2)

Euroopa Parlament kiitis toona lepingu sõlmimise heaks.(3)

23. jaanuariks 2014 olid kõik liikmesriigid ratifitseerimise lõpule viinud.

Seejärel esitas komisjon 23. novembril 2015 muudetud ettepaneku võtta vastu nõukogu otsus lepingu sõlmimiseks(4), et võtta arvesse Lissaboni lepingu jõustumist ja asjaolu, et vahepeal olid Bulgaaria, Horvaatia ja Rumeenia saanud ELi liikmesriikideks.

ECAA lepingu(5) sõlmimiseks vajab nõukogu Euroopa Parlamendi nõusolekut, nagu on nõutud ELi toimimise lepingu artiklis 218. Vastavalt parlamendi kodukorra artiklile 99 ja artikli 108 lõikele 7 esitab vastutav komisjon soovituse õigusakti ettepanek heaks kiita või tagasi lükata. Parlament teeb otsuse ühe hääletusega, muudatusettepanekuid lepingule esitada ei saa. Parlamendikomisjoni muudatusettepanekuid käsitatakse vastuvõetavana üksnes juhul, kui nendes esitatakse raportööri soovitusele vastupidine seisukoht.

Järeldus

Ülaltoodut arvesse võttes soovitab raportöör transpordi- ja turismikomisjonil anda selle lepingu sõlmimisele heakskiit.

(1)

Vt nt SWD(2015)261, 1. peatükk.

(2)

ELT L 285, 16.10.2006, lk 1.

(3)

Euroopa Parlamendi 25. aprill 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon T6-0139/2007, TRAN-komisjoni raport A6-0060/2007.

(4)

COM (2015)0575.

(5)

Lepingu tekst on avaldatud ELT L 285, 16.10.2006. Nõukogu 1. veebruari 2017. aasta dokumendis 8823/2/06 REV 2 EXT 1 esitatakse lõplik tekst.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Multilateral Agreement on the Establishment of a European Common Aviation Area (ECAA)

Viited

15654/2016 – C8-0098/2017 – COM(2006)0113 – C6-0218/2006 – 2006/0036(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

30.6.2006

 

 

 

Vastutav komisjon

       Istungil teada andmise kuupäev

TRAN

13.3.2017

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Roberts Zīle

25.1.2016

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

10.7.2017

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

11.7.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

43

3

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Kateřina Konečná, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo

Esitamise kuupäev

17.7.2017


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

43

+

ALDE

Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo

PPE

Georges Bach, Andor Deli, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde

3

EFDD

Jill Seymour

ENF

Marie-Christine Arnautu

Verts/ALE

Keith Taylor

1

0

ENF

Georg Mayer

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletud

Õigusalane teave