Procedūra : 2006/0036(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0260/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0260/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 13/09/2017 - 9.1

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0332

IETEIKUMS     ***
PDF 612kWORD 57k
17.7.2017
PE 606.056v02-00 A8-0260/2017

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu daudzpusējo nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, Albānijas Republiku, Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Bosniju un Hercegovinu, Bulgārijas Republiku, Horvātijas Republiku, Islandes Republiku, Melnkalnes Republiku, Norvēģijas Karalisti, Rumāniju, Serbijas Republiku un Apvienoto Nāciju Organizācijas Pagaidu pārvaldes misiju Kosovā* par Eiropas Kopējās aviācijas telpas (ECAA) izveidi

(15654/2016 – C8-0098/2017 – 2006/0036(NLE))

Transporta un tūrisma komiteja

Referents: Roberts Zīle

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu daudzpusējo nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, Albānijas Republiku, Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Bosniju un Hercegovinu, Bulgārijas Republiku, Horvātijas Republiku, Islandes Republiku, Melnkalnes Republiku, Norvēģijas Karalisti, Rumāniju, Serbijas Republiku un Apvienoto Nāciju Organizācijas Pagaidu pārvaldes misiju Kosovā* par Eiropas Kopējās aviācijas telpas (ECAA) izveidi

(15654/2016 – C8-0098/2017 – 2006/0036(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (15654/2016),

–  ņemot vērā projektu Padomes lēmumam par to, lai tiktu parakstīts un pagaidu kārtā piemērots daudzpusējais nolīgums starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, Albānijas Republiku, Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Bosniju un Hercegovinu, Bulgārijas Republiku, Horvātijas Republiku, Islandes Republiku, Melnkalnes Republiku, Norvēģijas Karalisti, Rumāniju, Serbijas Republiku un Apvienoto Nāciju Organizācijas Pagaidu pārvaldes misiju Kosovā(1)* par Eiropas Kopējās aviācijas telpas (ECAA) izveidi,

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 100. panta 2. punktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu (C8-0098/2017),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. un 4. punktu un 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ieteikumu (A8-0260/2017),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Albānijas Republikas, bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas, Bosnijas un Hercegovinas, Bulgārijas Republikas, Horvātijas Republikas, Islandes Republikas, Melnkalnes Republikas, Norvēģijas Karalistes, Rumānijas un Serbijas Republikas valdībām un parlamentiem, kā arī ANO Pagaidu pārvaldes misijai Kosovā.

(1)

*  Šis nosaukums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO DP Rezolūcijai 1244 (1999) un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.


PASKAIDROJUMS

Vispārīga informācija par daudzpusējo nolīgumu

Šā nolīguma mērķis ir izveidot Eiropas Kopējās aviācijas telpu (ECAA), integrējot Savienības Eiropas dienvidaustrumu kaimiņvalstis ES iekšējā aviācijas tirgū, ko veido ES dalībvalstis, kā arī Norvēģija un Islande. ECAA nolīgumam līdz ar vienota aviācijas tirgus izveidi vajadzētu sniegt ievērojamus ekonomiskus ieguvumus gaisa transporta pasažieriem un aviācijas nozarei, jo šāds tirgus aptvertu 36 valstis un vairāk nekā 500 miljonus cilvēku. Vienlaikus ar šo nolīgumu tiek nodrošināta vienotu noteikumu piemērošana un līdz ar to vienādi augstu standartu ieviešana attiecībā uz drošību un drošumu visā Eiropā.

Ar nolīgumu tiek veidota atvērta sistēma, kas pieejama Eiropas kaimiņvalstīm, kuras vēlas pilnībā iekļauties Eiropas vienotajā aviācijas kopienā. Tas nozīmē, ka Rietumbalkānu valstis individuāli un pakāpeniski integrēsies Eiropas aviācijas tirgū, pamatojoties uz pārejas noteikumiem, kuri ir daļa no šā nolīguma. ECAA pamatā ir principi par brīvu pieeju tirgum, brīvību veikt uzņēmējdarbību, vienlīdzīgiem konkurences nosacījumiem un vienotiem noteikumiem, tostarp drošības, drošuma, gaisa satiksmes pārvaldības (paplašinot Eiropas vienotās gaisa telpu un iekļaujot SESAR darbību), kā arī sociālajā un vides jomā. ECAA partnervalstis apņemas saskaņot savus tiesību aktus aviācijas jomā ar Savienības acquis.

Kopīgs, daudzpusējs pamatteksts veido ECAA nolīguma pamatu, kas attiecas uz visiem šā nolīguma parakstītājiem. Kopīgo tekstu papildina virkne protokolu, kas pielāgoti katras tās valsts īpašajām vajadzībām, kura pievienojas ECAA, tostarp īpaši pārejas pasākumi (kuros, citstarp, paredzēti nosacījumi par satiksmes tiesībām un dalību EASA). Visbeidzot, nolīguma pielikumā ir uzskaitīti Savienības aviācijas tiesību akti, kas kļūst par piemērojamiem ECAA ietvaros.

Priekšlikums par nolīguma noslēgšanu

Nolīgumu pagaidu kārtā piemēro kopš tā parakstīšanas 2006. gada 9. jūnijā, darot to saskaņā ar pārejas kārtību katrai ECAA partnervalstij. Tā kā ES ir atbalstījusi partnervalstis to starptautisko saistību attiecībā uz gaisa drošību izpildē, citstarp, ar pirmspievienošanās pasākumiem, ko veic EASA, rīkojoties IPA 3 aviācijas drošības programmas Rietumbalkānu partnervalstīm ietvaros. Jāpiebilst, ka nolīguma apspriešanas laikā ir ievērojami palielinājies gan pasažieru skaits starp ES un Rietumbalkānu valstīm, gan arī tiešie pilsētu savienojumi un pārvadātāju skaits(1), kas apliecina šā nolīguma praktisko nozīmi.

Kad nolīgums būs noslēgts, katrai partnervalstij varēs oficiāli veikt novērtējumu par pirmā pārejas posma pasākumu īstenošanas gaitu. Tam vajadzētu dot iespēju ECAA partnervalstīm turpināt virzīties uz nolīguma pilnīgu piemērošanu.

Procedūra

ECAA nolīgums tika parakstīts 2006. gada 9. jūnijā, paredzot tā noslēgšanu vēlāk, saskaņā ar Padomes un Padomē sanākušo Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvju Lēmumu 2006/682/EK, kas pilnvaroja tā parakstīšanu un pagaidu piemērošanu(2).

Eiropas Parlaments atbalstīja nolīguma noslēgšanu(3).

2014. gada 23. janvārī visas dalībvalstis bija pabeigušas ratifikācijas procesu.

Pēc tam Komisija 2015. gada 23. novembrī iesniedza grozīto priekšlikumu Padomes lēmumam par līguma noslēgšanu(4), lai ņemtu vērā Lisabonas līguma stāšanos spēkā un to, ka pa šo laiku Bulgārija, Horvātija un Rumānija bija kļuvušas par ES dalībvalstīm.

Lai noslēgtu ECAA nolīgumu(5), Padomei nepieciešama Eiropas Parlamenta piekrišana, kā tas ir prasīts LESD 218. pantā. Saskaņā ar Parlamenta reglamenta 99. pantu un 108. panta 7. punktu atbildīgā komiteja iesniedz ieteikumu pieņemt vai noraidīt ierosināto aktu. Parlaments lēmumu pieņem ar vienu balsojumu, un iesniegt grozījumus nav iespējams. Komitejā iesniegtie grozījumi ir pieņemami tikai tad, ja to mērķis ir pilnībā mainīt referenta ierosināto ieteikumu.

Secinājums

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, referents Transporta un tūrisma komitejai iesaka sniegt labvēlīgu atzinumu par šā nolīguma noslēgšanu.

(1)

Skatīt, piemēram, SWD(2015) 261, 1. nodaļa.

(2)

OV L 285, 16.10.2006., 1. lpp.

(3)

Eiropas Parlamenta 2007. gada 25. aprīļa normatīvā rezolūcija T6–0139/2007, TRAN komitejas ziņojums A6–0060/2007.

(4)

COM(2015)0575

(5)

Nolīguma teksts publicēts OV L 285, 26.10.2006. Padomes 2017. gada 1. februāra dokumentā 8823/2/06 REV 2 EXT 1 sniegta teksta galīgā redakcija.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Daudzpusējs nolīgums par Eiropas Kopējās gaisa telpas (ECAA) izveidi

Atsauces

15654/2016 – C8-0098/2017 – COM(2006)0113 – C6-0218/2006 – 2006/0036(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

30.6.2006

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

13.3.2017

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Roberts Zīle

25.1.2016

 

 

 

Izskatīšana komitejā

10.7.2017

 

 

 

Pieņemšanas datums

11.7.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

43

3

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Kateřina Konečná, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo

Iesniegšanas datums

17.7.2017


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

43

+

ALDE

Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo

PPE

Georges Bach, Andor Deli, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde

3

-

EFDD

Jill Seymour

ENF

Marie-Christine Arnautu

Verts/ALE

Keith Taylor

1

0

ENF

Georg Mayer

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Juridisks paziņojums